Leidraad Duurzaamheid in richtlijnen

Initiatief: NVVH Aantal modules: 6

Startpagina - Leidraad Duurzaamheid in richtlijnen

Waar gaat deze Leidraad over?

De Leidraad ‘Duurzaamheid in richtlijnen: Toevoegen van duurzaamheidsaspecten in richtlijnontwikkeling op de operatiekamer’ geeft algemene handvatten voor het opnemen van duurzaamheid bij revisie van bestaande of ontwikkeling van nieuwe landelijke medisch specialistische richtlijnen op de operatiekamers. Deze Leidraad betreft een eerste stap en verkenning op dit gebied, vervolgonderzoek en toekomstige evaluatie acht de werkgroep belangrijk.

De Leidraad bestaat uit twee delen:

 

Deel A Methodologische handreiking

Deze handreiking geeft werkgroepen kaders om op zoek te gaan naar duurzamere zorg op operatiekamers. De handreiking is gepubliceerd op de Richtlijnendatabase onder het kopje 'werkwijze'.

 

Deel B Vijf inhoudelijke duurzaamheidsmodules

Deze modules evalueren vijf onderwerpen waarbij duurzaamheid een rol speelt. Deze overkoepelende modules dienen als pilot om het veld te verkennen en kennislacunes te inventariseren. Hierbij worden alleen duurzaamheidsuitkomsten meegenomen, de modules geven inzicht in milieu-impact.

Module Operatietechnieken

Module Reusables versus disposables

Module Afdekmaterialen

Module Anesthesie

Module Luchtbehandeling

 

Voor wie is deze Leidraad bedoeld?

Het doel van deze Leidraad is richtlijncommissies en -adviseurs op een uniforme wijze te ondersteunen in het implementeren van duurzaamheid in medisch specialistische richtlijnen. Deze Leidraad richt op richtlijnontwikkeling binnen snijdende specialismen (op operatiekamers).

 

Hoe is de Leidraad tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze Leidraad is afkomstig van Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH). Voor het ontwikkelen van de Leidraad is 2021 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van de werkgroep) die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten op operatiekamers.

 

Toepassing

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Volgende:
Operatietechnieken