Preventie van valincidenten bij ouderen

Initiatief: Cluster Duizeligheid en vallen Aantal modules: 19

Startpagina - Preventie van valincidenten bij ouderen

Deze richtlijn valt onder het cluster Duizeligheid en Vallen.

 

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een verhoogd valrisico. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Valrisicoschatting bij thuiswonenden
 • Valrisicoschatting bij verpleeghuisbewoners
 • Valrisicoschatting bij ziekenhuispatiënten
 • Risicofactoren voor valincidenten
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij thuiswonenden
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij verpleeghuisbewoners
 • Multifactoriële valrisicobeoordeling bij ziekenhuispatiënten
 • Testen voor mobiliteit
 • Valrisicoverhogende medicijnen
 • Associatie tussen hart- en vaatziekten en vallen
 • Valrisico verlagende interventie bij thuiswonenden
 • Valrisico verlagende interventie bij verpleeghuisbewoners
 • Valrisico verlagende interventie bij ziekenhuispatiënten
 • Valrisico verlagende interventies bij orthostatische hypotensie
 • Patiëntvoorkeuren en compliantieoptimalisering
 • Organisatie van zorg

 Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg van patiënten met een verhoogd valrisico. Voor huisartsen gelden primair de NHG-Standaarden Duizeligheid en Fractuurpreventie.

 

Voor patiënten

Preventie van valincidenten bij ouderen gaat over het verlagen van de kans op vallen. Eerst wordt geschat hoe hoog de kans is dat u valt. Vervolgens wordt gekeken hoe bij u de kans om te vallen verlaagd kan worden. Meer informatie over het verlagen van de kans om te vallen vindt u op Thuisarts (https://www.thuisarts.nl/veiligheid-in-en-om-huis-voor-ouderen) of Veiligheid.nl (https://www.veiligheid.nl/valpreventie/home).

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). De eerste versie van de richtlijn is verschenen in 2004, en in 2017 heeft een herziening van de richtlijn plaatsgevonden. De richtlijn wordt vanaf 2023 modulair herzien door het cluster duizeligheid en vallen. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de klinisch geriaters, internisten, neurologen, cardiologen, spoedeisend hulp artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, huisartsen, reumatologen en specialisten ouderengeneeskunde. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door deelname van de KBO-PCOB in de richtlijncommissie.

  

Modulair onderhoud

Vanaf 2021 wordt de richtlijn modulair herzien door het cluster duizeligheid en vallen. Onder de ‘samenstelling van het cluster’ (zie verantwoording) staat beschreven welke organisatie deelnemen aan het cluster. Meer informatie over werken in clusters en modulair onderhoud vindt u hier.

 

Onderhoudsplan

De richtlijnen in het cluster Duizeligheid en Vallen worden modulair onderhouden. Het cluster Duizeligheid en Vallen omvat de richtlijnen: Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD), Preventie van Valincidenten bij ouderen en Duizeligheid bij ouderen.

 

In eerste cyclus 2022-2023 zijn onderstaande modules herzien

 • Richtlijn Preventie van Valincidenten bij ouderen: Module 1 ‘effect medicijnen op valrisico ouderen’
 • Richtlijn Preventie van Valincidenten bij ouderen: Module 2 ‘valpreventie bij orthostatische hypotensie’
 • Richtlijn Duizeligheid bij ouderen: Module 3 ‘anamnese bij duizeligheid bij ouderen’
 • Richtlijn Duizeligheid bij ouderen: Module 4 ‘beleid bij duizeligheid t.g.v. orthostatische hypotensie’

In onderstaande tabel wordt de actualiteit van de richtlijnmodules beschreven.

 

Tabel 1: onderhoudsplan richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen

Richtlijn Preventie van Valincidenten bij ouderen

Geautoriseerd in

Laatst beoordeeld in

Geplande herbeoordeling

Wijzigingen meest recente versie

 1. Startpagina – preventie van vallincidenten bij ouderen

06-02-2024

06-02-2024

1 jaar

Geüpdated

 1. Schatting valrisico bij thuiswonende ouderen

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Schatting valrisico ouderen in verpleeghuis

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Schatting valrisico ouderen in het ziekenhuis

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Risicofactoren voor valincidenten bij ouderen

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Valrisicobeoordeling thuiswonende ouderen

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Valrisicobeoordeling ouderen in verpleeghuis

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Valrisicobeoordeling ouderen in ziekenhuis

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Voorspellende mobiliteitstesten voor ouderen

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Beoordeling valrisicoverhogende medicatie

06-02-2024

06-02-2024

5 jaar

Module is herzien en titel aangepast

 1. Cardiovasculaire oorzaken voor vallen

2017

01-02-2021

N.v.t.

Module is in herziening

 1. Verlaging valrisico bij thuiswonende ouderen

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Verlaging valrisico ouderen in verpleeghuis

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Verlaging valrisico ouderen in ziekenhuis

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Valpreventie bij orthostatische hypotensie

06-02-2024

06-02-2024

5 jaar

Module is herzien en onderverdeeld in 2 submodules.

 

  1. 1  Niet-medicamenteuze behandeling van orthostatische hypotensie

06-02-2024

06-02-2024

5 jaar

 

  1. 2  Medicamenteuze behandeling van orthostatische hypotensie

06-02-2024

06-02-2024

5 jaar

 

 1. Compliantie van ouderen aan valpreventie

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

 1. Organisatie van zorg bij valpreventie ouderen

01-10-2017

01-02-2021

1 jaar

n.v.t.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 06-02-2024

Laatst geautoriseerd  : 06-02-2024

Geplande herbeoordeling  : 06-02-2025

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Cluster Duizeligheid en vallen
Volgende:
Schatting valrisico bij thuiswonende ouderen