Werkwijze

Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de praktijk. Richtlijnen worden steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen die onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is. Door een werkwijze in te richten waarin jaarlijks modulair onderhoud plaatsvindt, kan nieuwe kennis sneller verwerkt worden in richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk. Dit doen we door te werken in clusters. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 

Heeft u vragen over modulair richtlijnonderhoud? Neemt u dan voor meer informatie contact met ons op via info@richtlijnendatabase.nl.

 

Clusterindeling

Klik hier om de voorlopige clusterindeling te raadplegen.

NB: Dit is een levend document, er zullen regelmatig nieuwe versies van dit document hier worden geplaatst. Wanneer u meent dat er een aanpassing moet worden gedaan aan de indeling, kunt u contact opnemen met info@richtlijnendatabase.nl.

In de clusterindeling is te zien welke clusters inmiddels zijn gestart of op korte termijn zullen starten.

Planning clusters

Klik hier om de planning per cluster te bekijken.

 

Werkwijze modulair richtlijnonderhoud

Inhoudelijk is het proces van modulair onderhouden van richtlijnen niet anders als het onderhouden van gehele richtlijnen. Voor efficiënt modulair onderhoud is echter wel een andere werkwijze nodig, waarbij het onderhoud plaatsvindt volgens een vaste uniforme cyclus voor alle medisch-specialistische richtlijnen. In het project Optimaliseren Modulair Onderhoud is een basis gelegd voor het modulair onderhouden van richtlijnen, die nu wordt uitgewerkt en uitgetest in twee vervolgprojecten. Met een vaste uniforme cyclus en het onderhouden op moduleniveau in plaats van richtlijnniveau, werken we toe naar het mogelijk maken van een doorlooptijd van ongeveer een jaar.

 

Werken in clusters

Voor een continue cyclus is een vaste structuur nodig met vertegenwoordigers met mandaat voor een langere tijd, in zogeheten clusters. In de clusters worden vaak meerdere richtlijnen rondom een bepaald onderwerp onderhouden. Multidisciplinaire continue clustergroepen maken het mogelijk overzicht op onderwerpen te creëren voor alle betrokken wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties, gezamenlijk de actualiteit te beoordelen en te prioriteren welke modules moeten worden onderhouden en het modulair onderhoud uit te voeren.

 

Richtlijnen worden onderhouden door richtlijn-overstijgende clustergroepen.Voor deelname aan de clustergroepen krijgen medisch specialisten voor langere tijd mandaat vanuit de wetenschappelijke verenigingen. Binnen de clusters wordt de volledige cyclus van modulair onderhoud doorlopen. In 2020 is een project gestart om het werken in clusters in de praktijk verder uit te werken, te testen en te evalueren. In 2023 volgt de eindevaluatie van dit project.

 

Zie hier de animatie over het werken in clusters:

 

Jaarlijkse cyclus

De jaarlijkse cyclus die elk cluster doorloopt is opgebouwd uit een aantal fasen met een doorlooptijd per fase.

 

 

De cyclus begint met een inventarisatie van de actualiteit van alle modules van de richtlijnen binnen het betreffende cluster. Aan de hand van deze inventarisatie wordt bepaald welke modules onderhoud nodig hebben (de ‘need-for-update’).

 

Vervolgens worden de modules die onderhoud nodig hebben geprioriteerd, zodat duidelijk wordt welke modules als eerste herzien zullen worden. Dit prioriteren is nodig, omdat er vaak meer modules onderhoud nodig hebben dan dat er aan middelen beschikbaar is. 

 

Zie hier de animatie over de inventarisatie van de actualiteit en prioriteren van modules:

 

De geprioriteerde modules worden vervolgens herzien volgens de gebruikelijke methode van evidence based richtlijnontwikkeling.

 

Na het herzien van een module wordt deze zoals gebruikelijk aangeboden voor commentaar aan de betrokken partijen. Na autorisatie door de primair betrokken partijen worden de modules gepubliceerd op de richtlijnendatabase.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over modulair richtlijnonderhoud? Neemt u dan voor meer informatie contact met ons op via info@richtlijnendatabase.nl.

 

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief over het Koploperproject.