Electroconvulsietherapie (ECT)

Initiatief: NVvP Aantal modules: 34

Verpleegkundige zorg bij ECT

Uitgangsvraag

Wat zijn specifieke verpleegkundige taken in de zorg rondom ECT?

Aanbeveling

In veel voorkomende gevallen voert een, in voorkeur HBO-psychiatrisch geschoolde, verpleeg-kundige bij een ECT-behandeling, naast de gebruikelijke zorg (m.n. emotionele steun en gedragsregulatie), de volgende activiteiten uit:

 • Het geven van praktische voorlichting over ECT;
 • Het bieden van directe zorg en begeleiding bij het opvangen van bijwerkingen van de ECT;
 • Het bewaken van veiligheid rondom ECT;
 • Het verrichten van organisatorische taken;
 • Het monitoren van de behandeleffecten;
 • Contactpersoon zijn voor patiënt en naasten;
 • Optimaliseren van zorgkwaliteit en standaarden binnen een behandelsetting;
 • Het scholen en opleiden van personeel omtrent ECT.
 • Onderdeel zijn van het geluid wat effecten en nadelen zijn van ECT voor de maatschappij.
 • Het uitvoeren van minder complexe taken, gedelegeerd door specialisten (taakdifferentiatie).

 

Het verdient de voorkeur om beroepsdifferentiatie te bevorderen tussen psychiaters en verpleegkundig specialisten GGZ gespecialiseerd in de ECT.

 

Onderzoeksaanbeveling

Meer verpleegkundig onderzoek is nodig naar de effectiviteit van (verpleegkundige) interventies en de zorgbehoeftes van de patiënt en naasten bij ECT.

Overwegingen

Kwaliteit van bewijs

Voor het beantwoorden van de uitgangsvraag zijn verschillende (internationale) richtlijnen, ziekenhuisprotocollen en internationale verpleegkundige interventie classificatie (NIC) gebruikt (Bulechek e.a., 2016). Daar er verschillende verpleegkundige specialismen betrokken zijn bij de behandeling met ECT is het van belang ook dit onderscheid aan te brengen bij welk specialisme welke zorg noodzakelijk is. Ook de setting en organisatie van zorg waarin ECT aangeboden wordt kan binnen Nederland en België sterk verschillen. Hiervoor wordt er verwezen naar de module Organisatie van zorg. Om de verschillen in de uiteenlopende ECT-centra te overbruggen is er gekozen om de uitvoering van de verpleegkundige zorg op basis van specialisme te specificeren (zie hieronder bij ‘professioneel perspectief’).

 

Balans tussen gewenste en ongewenste effecten

Een goede organisatie van zorg, goede voorbereiding, goede voorlichting, goed contact met patiënt en naastbetrokkenen, herhaling van informatie, bieden van emotionele steun en ruimte om emoties te bespreken kunnen bijdragen aan de beleving van zorg en behandeling.

Er zijn veel verschillende redenen waarom een patiënt voortijdig kan stoppen met de behandeling (Obbels e.a., 2017; Coffey & Coffey, 2016; Hop Wo, Guyitt, & Owens, 2015). Specifiek geschoolde begeleiding en zorg, passend bij de individuele patiënt, is een bevorderlijke factor voor een optimale behandeling, het volhouden van een behandeling en therapietrouw (Arkan & Üstün, 2008; Kellner, 2001).

 

Patiëntenperspectief

Hoewel het niet wetenschappelijk is onderzocht wat de visie van patiënten is op de inzet van verpleegkundigen bij de zorg bij ECT, vinden de meeste patiënten en hun naasten in de dagelijkse praktijk de ondersteuning door verpleegkundigen belangrijk. Het ontmoeten van het ‘vertrouwde gezicht’ van de bekende verpleegkundige werkt vaak geruststellend, voor zowel de patiënt als de naasten.

 

Professioneel perspectief

Een patiënt is vaak vanuit ziektebeeld eenzaam en ontbeert veiligheid. De verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten GGZ zijn naast onderdeel van het behandelteam zeer zeker ook het luisterende oor, het bieden van veiligheid en een vertrouwd persoon voor de patiënt en zijn naasten. Deze intentie is primair aan alle interventies die gedaan kunnen worden.

Het is mogelijk dat de patiënt ten gevolge van de ECT eerder gegeven voorlichting niet onthoudt. Om deze reden is het verstandig en wenselijk dat zowel voorafgaande aan de ECT-kuur, als gedurende het behandelproces, de verpleegkundige herhalend psychoeducatie geeft over de psychiatrische aandoening, de ECT, het farmacotherapeutisch beleid en de bijwerkingen van de behandeling.

Daarnaast hebben verpleegkundigen werkzaam in een klinische setting, waarin de patiënt die ECT krijgt verblijft, een voorbereidende en observerende rol. De praktische preoperatieve voorbereidingen voorafgaand aan de ECT worden door de verpleegkundigen geïnitieerd en georganiseerd.

 

Anesthesiemedewerkers & verkoeververpleegkundigen

De anesthesie en verkoeverzorg voor patiënten die ECT ondergaan komt voor een groot deel overeen met de zorg voor alle andere patiënten die een anesthesiologische ingreep ondergaan. Om deze reden wordt er voor de inhoudelijke beantwoording van de uitgangsvraag ten aanzien van anesthesiemedewerkers en verkoeververpleegkundigen verwezen naar de richtlijnen betreffende het preoperatieve traject (Nederlandse Vereniging voor anesthesiologie & Nederlandse vereniging voor heelkunde, 2010; Nederlandse vereniging voor anesthesiologie, Nederlandse vereniging voor heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie & Nederlandse Orthopedische Vereniging, 2012). Van belang is dat betrokken personeel zich realiseert dat oriëntatie en geheugen gedurende de behandelingen gecompromitteerd kunnen zijn. Rust, weinig prikkels, duidelijke instructies voor de patiënt streven ernaar de beleving van de patiënt ten positieve te beïnvloeden, waardoor de patiënt in staat is om de behandelkuur te volbrengen met zo min mogelijk spanning en onrust.

In de uitvoering van zorg is het, zoals gebruikelijk, van belang om de bejegening aan te passen aan de patiëntencategorie. Hierbij is een kalme en geruststellende benadering raadzaam gedurende het gehele proces. Tevens is het toepassen van realiteitsoriëntatie (Nursing Intervention Classification 4820) gedurende de oriëntatiefase raadzaam. Enkele voorbeelden hiervan zijn; help de patiënt zich te oriënteren, geef patiënt herkenningspunten, laat patiënt eigen kleding dragen, begeleid patiënt door bekende personen, creëer een prikkelarme omgeving, herhaal informatie veelvuldig, wees rustig en benaderbaar.

In de detectie van postoperatieve complicaties dient vooral gelet te worden op de vitale functies, postictaal delirium, hoofdpijn en misselijkheid (Nursing Intervention Classification 2570). In de module Voorkomen of behandelen van acute bijwerkingen wordt specifieker ingegaan op de verpleegkundige zorg na de ECT-sessie door het verkoever- en anesthesieteam.

 

Psychiatrisch verpleegkundigen

De verpleegkundige zorg voor patiënten die een ECT-kuur krijgen in het kader van stemmingsproblemen komt in klinische of ambulante setting overeen met de zorg voor patiënten met stemmingsproblematiek. De zorg die hierbij noodzakelijk is, wordt beschreven in de multidisciplinaire richtlijn depressie (Spijker & et al., 2013) en de multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornis (Kupka & et al., 2015). Is er sprake van een psychotische stoornis dan wordt er voor algemene zorg, bejegening, begeleiding en behandelingsinterventies verwezen naar de Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie (Van Alphen e.a., 2012) en de generieke module zorg bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (De Ruyter e.a., 2017).

Vroegtijdige signalering van de depressie en /of de recidive is essentieel. Monitoring van de stemming en het welbevinden van de patiënt is daarom noodzakelijk. Zowel gedurende een kuurbehandeling als bij onderhoudsbehandeling en nazorg. In de module Evaluatie van de behandeling wordt hier nader op ingegaan. Deze zorg past goed in het aanbod van de verpleegkundig specialist GGZ. Ook het opstellen van een terugvalpreventieplan en signaleringsplannen zijn onderdeel van de zorg en nazorg die bij de verpleegkundige beroepsgroep past. Hierbij is van belang dat monitoring van de klachten en het welbevinden bij een ECT behandeling meer ECT gerelateerde kennis behelst dan elke willekeurige verpleegkundige tot zijn/haar beschikking heeft.

 

ECT gespecialiseerde verpleegkundigen

ECT gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen verschillende functies in de organisatie en uitvoering van zorg faciliteren. Dit wordt conform de voorkeur van de organisatie vormgegeven. De richtlijn adviseert om op HBO-niveau opgeleide psychiatrisch verpleegkundigen extra opleiding te bieden betreffende ECT en de daarbij horende beroepsexpertise efficiënt in te zetten in de organisatie van zorg in samenspraak met de overige disciplines en gebruik te maken van functiedifferentiatie. Binnen de uitvoering van de ECT zijn technische, somatische en psychiatrische kennis essentieel. Binnen de ECT behandelingen wordt er een beroep gedaan om veel verschillende competenties die noodzakelijk zijn om de behandelaar bij de ECT te ondersteunen, de behoeftes van de patiënt in te schatten en de randvoorwaarden van een somatisch veilige behandeling tot stand te laten komen. Daarnaast is het van belang dat de attitude aansluit bij de fase van de behandeling; voor de behandeling monitorend, geruststellend en steunend, in de postictale fase sereen en prikkelarm doch geruststellend of indien noodzakelijk doortastend en getraind in beheersing van fysieke onrust. Tevens zijn ECT verpleegkundigen de spin in het web van de ECT; zelfredzaamheid, organisatiekwaliteiten, planning en overzicht zijn essentiële zaken om de ECT vorm te kunnen geven.

 

Verpleegkundig specialist GGZ

Een relatief jong beroep welke zich vormt binnen de ECT behandelcentra. De verpleegkundig specialist GGZ is in staat een regiebehandelaar te zijn van een behandel cohort binnen de ECT. Hoe dit ingekleed wordt verschilt per behandelsetting. Hierbij kan gedacht worden aan de maintenance-ECT (M-ECT) patiënten, de matig-hoogcomplexe klinische ECT patiënten evt met ruggespraak bij een psychiater of de ambulante patiënten. Hierbij kan zeer goed gebruik gemaakt worden van beroepsdifferentiatie met de medisch specialist. Een verpleegkundig specialist GGZ is mits bekwaam in het expertiseveld bekwaam om gehele behandeltrajecten te verzorgen van indicatiestelling tot ontslag. De uitvoering van de ECT behandeling zelf is nu een voorbehouden handel ingaan de medisch specialist echter verschilt dit ten opzichte van andere geprotocolleerde ingrepen als cardioversie. Daarnaast is aansturing van het multidisciplinaire team, verpleegkundig onderzoek, zorgverbetering en opleiding van personeel is zeer passend bij de functie.

 

Middelenbeslag

Door gebruik te maken van functiedifferentiatie in een multidisciplinair team bij het organiseren van zorg en het uitvoeren van de ECT-kuur is het mogelijk om effectief gebruik te maken van de beschikbare middelen. Indicatiestelling, evaluatie en opstellen van behandelbeleid is voorbehouden aan artikel 14 beroepen van de wet BIG. Daadwerkelijke uitvoering van de behandeling is voorbehouden aan een gespecialiseerde arts (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, 1993, artikel 14; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, 1993, artikel 35, Lid 11). Organisatorische taken, routinematige monitoring van uitkomstmaten, voorlichting, en voorbereiding passen goed binnen de expertise van een ECT-verpleegkundige.

 

Maatschappelijk perspectief

Stigmatisering is een bekend probleem bij de ECT. De verpleegkundige beroepsgroep heeft in voorlichting en uitdragen van de belangen van de patiënt een grote maatschappelijke rol. Het is raadzaam om hierbij op te trekken met andere disciplines en werkgroep ECT Nederland.

 

Organisatie van zorg

Patiënten die ECT ondergaan kunnen gedurende de behandelingen ook zorg vanuit klinische en ambulante setting ontvangen. Hierbij is noodzakelijk dat er bij het verpleegkundig team of verpleegkundige behandelaren kennis ten aanzien van ECT aanwezig is.

De verpleegkundige kan verschillende andere taken op zich nemen zoals het beheren van materiaal en medicatie, organisatie van controle en onderhoud van apparatuur, het bestellen van benodigdheden, het vorm geven aan risicomanagement, het beheren van (een deel van) het ECT-protocol, het administreren van behandelingen en het verrichten van coördinatiewerkzaamheden ten bate van de planning en organisatie van de behandelingen en alle betrokken hulpverleners.

 

Indicatiestellingsfase

Het stellen van een ECT is een voorbehouden handeling volgens de wet BIG art 36. De uitvoering is daarin voorbehouden aan artsen of professionals, aan wie die taak gedelegeerd kan zijn cf. art 35. De indicatie zal doorgaans gesteld worden door een psychiater aan de hand van de diagnose, profiel en stagering (zie de module Indicaties). Het is zinvol hier een Verpleegkundig Specialist GGZ of een ECT gespecialiseerde verpleegkundige bij te betrekken voor de verpleegkundige diagnostiek en observaties, zodat een multidisciplinair behandelplan vorm gegeven kan worden voor de patiënt en systeem. Daarnaast is er op deze wijze direct een casemanager c.q. aanspreekpunt voor de patiënt en zijn omgeving.

 

Voorlichting en voorbereidingsfase

Goede voorlichting is noodzakelijk bij ECT. Er zal in de module Patiëntenvoorlichting uitgebreider stilgestaan worden bij de inhoud en de wijze waarop de voorlichting vormgegeven kan worden.

De voorlichting over ECT aan de patiënt en diens naasten is een primaire verantwoordelijkheid van de behandelaar. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid met de verpleegkundigen. In de praktijk wordt vaak gezien dat de verpleegkundigen het leeuwendeel hierin doen. Het is de taak van een verpleegkundige om na te gaan in hoeverre de gegeven informatie door de patiënt wordt begrepen en vastgehouden, de informatie zo nodig te herhalen en betekenisvol voor de patiënt te maken en de patiënt de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen. De verpleegkundige dient daarbij aandacht te hebben voor mythes en misconcepties over ECT en de angst die de patiënt daardoor kan ervaren. Daarnaast geeft de verpleegkundige praktische informatie over hoe de ECT-procedure chronologisch zal verlopen, hoe de preoperatieve voorbereiding en de postoperatieve zorg eruit ziet (wat het nut is van de verschillende handelingen) en wat het effect kan zijn op het dagelijks functioneren van de patiënt.

 

Verpleegkundige zorg bij daadwerkelijke uitvoering van de behandeling

Gedurende een opname of ambulante begeleiding ten tijde van een ECT-sessie is er verpleegkundige zorg nodig. Het bieden van ruimte om gevoelens en emoties te uiten ten aanzien van ECT door patiënt en/ of belangrijke naasten is van belang gedurende de behandelperiode. Het herhalen, aanvullen en verduidelijken van voorlichting kan gewenst zijn. De patiënt wordt ondersteund bij het uitvoeren van de voorbereiding voorafgaand aan de ECT-sessie, hierbij is te denken aan; monitoring vitale controles, bloedglucose meting, inname preventieve medicatie, nuchterbeleid hanteren, haren wassen, passende kleding dragen, accessoirevrij maken van lichaam, toiletgang en identificatiebandje dragen.

Gedurende de daadwerkelijke behandeling dragen de verpleegkundigen zorg voor de begeleiding en monitoring van de patiënt.

 • Documentatie van belangrijke gegevens gedurende het behandelproces.
 • Kan de verpleegkundige assisteren bij het plaatsen van registratie en behandelelektrodes, plaatsen van cuffband, infuus en bewakingsapparatuur.
 • Toezien en evt. plaatsen van gebitsbescherming in mond van patiënt
 • Toezien op time-out procedures.
 • Toezien op organisatie van aanvullende medische zorg als extra medicatie, toevoeging van vocht et cetera.
 • Begeleiding en zorg bieden bij postictale desoriëntatie en onrust.

 

De post-ECT-patiënt heeft begeleiding en observatie nodig vanuit een verpleegkundig team. Deze zorg richt zich op het beoordelen van eventueel aanwezige bijwerkingen, toedienen van eventuele (extra) medicatie, geïndiceerd valpreventie toepassen, en het organiseren van beschikbaarheid vocht en voeding. Daarnaast is ondersteuning en begeleiding nodig bij het heroriënteren, waarbij uitleg gegeven wordt over de eventuele aanwezige geheugenklachten en voorlichting en gebeurtenissen eventueel worden herhaald.

 

Verpleegkundige begeleiding bij bijwerkingen door ECT

De verpleegkundige begeleidt de patiënt bij het opvangen van bijwerkingen van de ECT. Er wordt directe zorg geboden bij angst, verwardheid, desoriëntatie, onrust, amnesie, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Geheugenklachten (inprentingsstoornissen en retrograde amnesie) vormen een belangrijke bijwerking van de ECT. Deze klachten kunnen langere tijd blijven bestaan en de patiënt belemmeren in zijn dagelijks functioneren. Dit gaat vaak gepaard met het uiten van frustratie en onzekerheid. Het zelfbeeld van de patiënt, vaak al negatief vanuit de depressieve episode, kan hierdoor verder negatief beïnvloed worden.

Zodra de verpleegkundige waarneemt dat de patiënt last heeft van de geheugenproblemen, helpt zij de patiënt om te gaan met zijn (tijdelijke) verminderde geheugencapaciteit door:

 • zo vaak als nodig uitleg te geven over de relatie tussen behandeling en de verstoring van het geheugen;
 • naasten uitleg te geven over de geheugenklachten, zodat zij de beperking van de patiënt beter kunnen begrijpen;
 • de patiënt en diens naasten structureel de gelegenheid te geven om gevoelens te uiten van frustratie en onmacht;
 • compensatietechnieken toe te passen, bijvoorbeeld gebruik maken van een klok, kalender, naamkaartjes, agenda, dag/weekprogramma, visualisering, geheugensteuntjes;
 • gesprekken voeren of informatie aanbieden in een rustige ruimte waar zo min mogelijk; afleidende prikkels zijn;
 • informatie herhalen en op papier zetten;
 • omgevingsprikkels doseren en prikkels gepland en in een logische vaste structuur aanbieden;
 • zorgdragen dat de door de patiënt uit te voeren handelingen en activiteiten realistisch zijn, dat wil zeggen duidelijke opdrachten en lage complexiteit;
 • complexe handelingen in kleine stukjes opdelen en samen met de patiënt oefenen.

 

Verpleegkundige zorg ten behoeve van de veiligheid van de patiënt

De aanwezigheid van een begeleidende verpleegkundige is wenselijk wanneer de patiënt voor de eerste keer een ECT ondergaat, erg angstig is, suïcidaal is en/of vanwege de veiligheid is gefixeerd op bed.

De verpleegkundige heeft ook een taak in het waarborgen van de veiligheid van de patiënt na de ECT-sessie. Denk hierbij aan valgevaarlijkheid, optreden van complicaties kort na de behandeling zoals verward gedrag en het toezien op het regelen van vervoer naar huis.

 

Evaluatiefase

In afstemming met de psychiater (of andere regiebehandelaar) van de patiënt kan ervoor gekozen worden om de wekelijkse monitoring van de uitkomstmaten door de verpleegkundige uit te laten voeren. Betrokkenheid van de verpleegkundige discipline bij de evaluatie van de ECT-kuur en de daarbij horende gesprekken met patiënt en naastbetrokkenen zijn regelmatig van meerwaarde vanwege de langere en frequentere contacten.

Onderbouwing

Om de ECT behandeling tot stand te laten komen zijn er verschillende type verpleegkundigen betrokken bij de behandeling en organisatie van zorg. Van verzorgenden tot verpleegkundig specialisten GGZ. Hierbij is van belang om de de expertise van de verschillende betrokken disciplines in te zetten waar zij het beste tot hun recht komen. De richtlijn adviseert om als organisatie gebruik te maken van de verschillende competenties en meer gebruik te maken het meer brede aanbod van de verpleegkundige beroepsgroep in de behandeling van ECT -patiënten kan betekenen.

De verpleegkundige beroepsgroep houdt zich bezig met de gevolgen van ziekte van een patiënt. Een holistische, herstelgerichte en regiebevorderende benadering is hierbij raadzaam. Hierbij stelt een verpleegkundige vast welke zorg voor patiënt en omgeving noodzakelijk is, biedt informatievoorziening, psychoeducatie, advies, lichamelijke-, emotionele-, en geestelijke ondersteuning (Schuurmans e.a., 2012).

Het beroep van de verpleegkundige wordt vormgegeven door op alle gebieden van het beroepsprofiel werkzaam te zijn. Hierbij kan er wel door de verpleegkundige een specialisme gekozen worden waarin zij werkzaam is. Alle verpleegkundigen leveren zorg door deze af te stemmen op de zorgbehoeften en het dagelijks functioneren in verhouding met de gevolgen van ziekte of aandoening. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de international classification of functioning, disability and Health (ICF) (Nederlandse WHO-FIC collaborating center, 2002; Huber, 2015).

Evenals de overige zorg- en behandelleden van het multidisciplinaire team, dat zich bezighoudt met het uitvoeren van ECT, staat het organiseren van zorg, inzichtelijk maken, monitoren, evalueren en bijsturen van het resultaat van de behandeling en kwaliteit van leven centraal.

Het begeleiden en ondersteunen heeft als doel om het de patiënt mogelijk te maken de ziekte en de ECT-kuur te ondergaan, en om de sociale, emotionele en lichamelijke aspecten van de behandeling aan te kunnen en daarbij passende keuzes te maken.

Tijdens een ECT-kuur kunnen verschillende verpleegkundige specialismen betrokken; anesthesiemedewerkers, verkoeververpleegkundigen, psychiatrisch verpleegkundigen, ECT gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten AGZ en GGZ.

Er is geen directe ECT gerelateerde wetenschappelijk onderbouwing gevonden voor de beantwoording van deze uitgangsvraag.

 1. Alphen, C. van, Ammeraal, M., Blanke, C., Boonstra, N., Boumans, H., R., Wel, T. van (2012). Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. Utrecht: De Tijdsstroom.
 2. Arkan, B., Üstün, B., (2008). Examination of the effect of education about electroconvulsive therapy on nursing practice and patient satisfaction. Journal of ECT, 24, 254-259.
 3. Bulechek, G.M., Butcher,H.K., Dochterman, J.M., & Wagner, C.M. (2016). Nursing Intervention Classification, verpleegkundige interventies. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 4. Coffey, M., & Coffey, C. (2016). Patient-Centered Electroconvulsive Therapy Care: A Call to Action. Journal of ECT, 78-9
 5. Hop Wo, N. K., Guyitt, B., Owen, R. (2015). Cognitive behavioral therapy as a treatment for electroconvulsive therapy phobia, Journal of ECT, 31 (4).
 6. Huber, M. (2015) Een nieuw concept voor gezondheid. Geraadpleegd op 25 november 2019 van http://www.invoorzorg.nl/verslag-Lezing-Machteld-Huber-Een-nieuw-concept-voor-gezondheid.html nieuw-concept voor-gezondheid.html
 7. Kellner, C. (2001). ECT education, Journal of ECT, 17 (3).
 8. Kupka, R., Goossens, P., Bendegem, van M., Daemen, P., Daggenvoorde, T., Daniels, M., Dols, A., Hillegers, M., Hoogelander, A., Kulve ter, E., Peetoom, T., Schulte, R., & Stevens, A. (2015). Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen, derde herziene versie. Utrecht: De Tijdsstroom.
 9. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. (2009). Multidisciplinaire richtlijn Depressie. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met een depressie, eerste revisie. Utrecht: Trimbos-instituut.
 10. Nederlandse vereninging voor anesthesiologie & Nederlandse vereniging voor heelkunde. (2010). Richtlijn het preoperatieve traject. Geraadpleegd op 25 november 2019 van http://www.vvcz.nl/wp-content/uploads/2014/07/Richtlijn-Het-Preoperatief-Traject-2010.pdf.
 11. Nederlandse vereniging voor anesthesiologie, Nederlandse vereniging voor heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie & Nederlandse Orthopaedische Vereniging. (2012). Richtlijn het postoperatieve traject. Geraadpleegd op 25 november 2019 van https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiImeLF35nlAhXkwAIHHaJHCi4QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.nvu.nl%2FPortals%2F_default%2FSkins%2FNVU%2FDocumentHandlerPublic.ashx%3Fid%3Dd9286e64-bead-e211-97f1-005056b343d5%26filename%3DRichtlijn%2520Postoperatief%2520Traject%2520-autorisatie.pdf&usg=AOvVaw16K0FU_ndsOjVM2KNnhUvY
 12. Nederlandse WHO-FIC collaborating center (2002). Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’. Bilthoven: Bohn Stafleu Van Loghum.
 13. Obbels, J., Verwijk, E., Bouckaert, F., & Sienaert, P. (2017). ECT-Related Anxiety: A Systematic Review. Journal of ECT, 33(4), 229-236.
 14. Ruyter, de E., namens de werkgroep (2017). GGZ Standaard Generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen. Geraadpleegd op 25 november 2019 van https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/pdf/project/project_da97c58b-c138-49e9-9656-57a51f2856c0_ernstige-psychische-aandoeningen__authorized-at_02-11-2017.pdf
 15. Schuurmans, M., Lambregts, J., Grotendorst, A., projectgroep V&V 2020 (2012, 08 maart). V&V 2020 deel 3 Beroepsprofiel verpleegkundige geraadpleegd op 5 januari 2020, van https://docplayer.nl/1076765-Beroepsprofiel-verpleegkundige.html/
 16. Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens MLM,Balkom ALJM van namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie (2013). Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenpatiënten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut.
 17. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. (1993, 11 november) geraadpleegd op 10 januari 2020 van 01#Hoofdstuk II
 18. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. (1993, 11 november) geraadpleegd op 10 januari 2020 van 01#Hoofdstuk IV.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-08-2021

Laatst geautoriseerd  : 01-08-2021

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2027

Uiterlijk in 2026 bepaalt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in samenspraak met de betrokken partijen of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen wanneer nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven een vervroegd herzieningstraject te starten. In beide gevallen is de huidige richtlijn geldig tot het daadwerkelijk verschijnen van de definitieve herziene versie.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
 • Werkgroep ECT Nederland van de NVvP

Algemene gegevens

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is door de werkgroep Richtlijn Elektroconvulsietherapie (ECT) een update ontwikkeld van de multidisciplinaire richtlijn uit 2010. De ontwikkeling van de module werd methodologisch en organisatorisch ondersteund door het Trimbos-instituut.

Doel en doelgroep

De module is ontwikkeld als hulpmiddel. De Richtlijn ECT geeft aanbevelingen en handelingsinstructies voor de indicaties van ECT, technische aspecten, anesthesiologische zorg, vervolgbehandeling na ECT en organisatie van zorg.

De module geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij het bieden van ECT aan de groepen patiënten die deze nodig hebben. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en overige overwegingen geeft de module een overzicht van goed (‘optimaal’) handelen als waarborg voor kwalitatief hoogwaardige zorg. De module kan tevens richting geven aan de onderzoeksagenda voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ECT.

Vanuit de multidisciplinaire ontwikkelprocedure poogt de richtlijn een positief effect te hebben op de multidisciplinaire samenwerking in de dagelijkse praktijk. Daarnaast moet de richtlijn gezien worden als een leidende tekst, waarvan een vertaling kan plaatsvinden naar lokale zorgprogramma’s en protocollen. Het opstellen van lokale zorgprogramma’s en protocollen op basis van deze module wordt door de werkgroep aangemoedigd, omdat het voor de implementatie van de in de richtlijn beschreven optimale zorg bevorderlijk is.

Indien de aanbevelingen uit deze richtlijn in de concrete situatie niet aansluiten bij de wensen of behoeften van de patiënt voor wie ECT wordt overwogen of overwogen zou moeten worden, dan moet het mogelijk zijn beredeneerd af te wijken van de richtlijn, tenzij de wensen of behoeften van de patiënt naar de mening van de psychiater hem/haar kunnen schaden dan wel geen toegevoegde waarde hebben.

 

Afbakening

Deze module betreft indicaties, technische aspecten, anesthesiologische zorg, vervolgbehandeling en zorgorganisatie rond het aanbieden van ECT aan patiënten met een depressieve-, een suïcidale-, een manische-, een katatone-, of een psychotische episode, een episode met bewustzijnsdaling, of een motorisch ontregelde episode.

Met uitzondering van de module over ECT bij adolescenten, zijn studies over personen vanaf 18 jaar meegenomen. In de module is gezocht systematische reviews en meta-analyses met een publicatiedatum van 2008 tot en met 1 maart 2019. Nog niet gepubliceerde onderzoeken zijn niet meegenomen (wel onderzoeken 'in press'). Zie voor meer informatie over de afbakening van de module in de bijlagen. Per module is een bijlage opgenomen met toelichting over de gebruikte reviewstrategie (reviewprotocollen per uitgangsvraag).

Samenstelling werkgroep

De Multidisciplinaire Richtlijn ECT is ontwikkeld door de werkgroep ECT, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

De werkgroep, onder voorzitterschap van prof. dr. Walter van den Broek, psychiater en opleider psychiatrie bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, bestond uit: psychiaters, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGZ, anesthesiologen, een klinisch neuropsycholoog en een ervaringsdeskundige, die door de beroepsverenigingen en patiëntenvereniging werden afgevaardigd.

Voorafgaande aan het ontwikkeltraject werden kennismakingsgesprekken gevoerd met verscheidene kandidaatleden voor de werkgroep. Uit deze groep belangstellenden werden de huidige werkgroep leden geselecteerd. Naast de werkgroep is een groep van adviseurs samengesteld, die werd gevraagd voorafgaand aan de commentaarfase schriftelijk en telefonisch te reageren op onderdelen van de concepttekst. De werkgroep werd methodologisch en organisatorisch ondersteund door het technisch team van het Trimbos-instituut. Dit technisch team bestond uit een projectleider, literatuur reviewers, een gezondheidseconoom, een notulist en een projectassistente. Onderstaande schema's geven een overzicht van de samenstelling van de werkgroep, de adviesgroep en het ondersteunend technisch team.

 

Leden werkgroep

 

Naam

Organisatie

Beroepsvereniging

1.

Walter van den Broek

Erasmus MC

Psychiater, NVvP

2.

Jeroen van Waarde

Rijnstate

Psychiater, NVvP

3.

Martijn van Noorden

LUMC

Psychiater, NVvP

4.

Harm Pieter Spaans

Parnassia

Psychiater, NVvP

5.

Pascal Sienaert

Upcku Leuven

Psychiater, VVP België

5.

Mark Koning

Rijnstate

Anesthesioloog-Intensivist, NVA

6.

Nick Koning

Rijnstate

Anesthesioloog, NVA

7.

Lianneke Egberink

GGz InGeest

Verpleegkundig specialist GGz, V&VN

8.

Franklin Dik

GGz Rivierduinen

Verpleegkundig specialist GGz, V&VN

9.

Esmée Verwijk

AMC

Klinisch neuropsycholoog, NIP

10.

Hector van den Boorn

AMC

Clientvertegenwoordiger, MIND

 

Leden Adviesgroep

Module

Naam

Organisatie

Beroep

Indicatie voor ECT

Eric van Exel

GGzIngeest

Psychiater, voorzitter WEN

Technische aspecten

Metten Somers

UMCU

Psychiater, voorzitter WEN

 

Hans Warning

UMCG

Verpleegkundig specialist psychiatrie

Anesthesiologische zorg

Theo Groenland

 Park Medisch Centrum

Anesthesioloog

Zorgorganisatie

Judith Godschalx

Spaarne Gasthuis

Psychiater

Bijwerkingen (verschillende modules)

Mike van Kessel

Antes

Psycholoog

 

Methodologische ondersteuning

Naam

 

Ondersteuning

Danielle van Duin

Projectleider, Trimbos-instituut

Matthijs Oud

Reviewer, Trimbos-instituut

Egbert Hartstra

Reviewer, Trimbos-instituut

Ben Wijnen

Gezondheidseconoom, Trimbos-instituut

Diana de Ruijter Korver

Projectassistent, Trimbos-instituut

 

In totaal kwam de werkgroep ECT voorafgaand aan de commentaarfase 7 keer bijeen in een periode van 13 maanden (januari 2019 – februari 2020). In deze periode werden de stappen van de methodiek voor evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) doorlopen. Op systematische wijze werd literatuuronderzoek gedaan, waarna de reviewers een selectie maakten in de gevonden onderzoeken (zie voor informatie over de selectiecriteria: de per module bijgevoegde reviewprotocollen). De reviewers beoordeelden de kwaliteit en inhoud van de aldus verkregen literatuur en verwerkten deze in evidence tabellen, Risk of bias tabellen, forest plots, GRADE profielen en beschrijvingen van de wetenschappelijke onderbouwing en wetenschappelijke (gewogen) conclusies. Leden van de werkgroep gingen op basis van de gevonden literatuur met elkaar in discussie over praktijkoverwegingen en aanbevelingen. De werkgroepleden schreven samen met het technisch team van het Trimbos-instituut de concepttekst, die ter becommentariëring openbaar is gemaakt. De ontvangen commentaren zijn verzameld in een commentaartabel, die tijdens een werkgroepbijeenkomst is besproken. Na het verwerken van de op deze bijeenkomst voorgestelde wijzigingen is de definitieve richtlijn ter autorisatie aangeboden aan de betrokken beroepsverenigingen en patiëntorganisatie.

Inbreng patiëntenperspectief

Zie het verslag van de patiënt focusgroep bijeenkomst in de bijlagen.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Recent onderzoek laat zien dat er bij trajecten rond kwaliteitsstandaarden voornamelijk aandacht is voor de ontwikkeling van de kwaliteitstandaard. Planmatige opgezette en onderbouwde invoering komt maar heel beperkt van de grond. Hierop dient gericht te worden aangestuurd door financiers, zodat hier al bij de start geld voor beschikbaar is. De Regieraad voor richtlijntrajecten onderschrijft dan ook een programmatische aanpak van de ontwikkeling, invoering én evaluatie van kwaliteitsstandaarden inclusief (financiële en organisatorische) middelen, om het gebruik van de standaarden te stimuleren, monitoren en evalueren[1]. TNO, CBO en het Trimbos-instituut besloten deze opdracht samen uit te voeren, met als doel de complementaire inzichten en expertise te vertalen in een gemeenschappelijke visie op richtlijnen en andere kwaliteitsstandaarden. Dit resulteerde in een praktisch instrument voor een analyse van richtlijntrajecten: Kwaliteit Richtlijnontwikkeling, Invoering en Evaluatie (KRIE).

Werkwijze

De multidisciplinaire richtlijn ECT is ontwikkeld volgens de methodiek van de evidence based richtlijn­ontwikkeling (EBRO).

 

Uitgangsvragen

De module is ontwikkeld op geleide van uitgangsvragen, die gebaseerd zijn op knelpunten die worden ervaren rondom indicaties, technische aspecten, anesthesiologische zorg, vervolgbehandeling, en organisatie van zorg bij ECT.

De module is geen leerboek waarin zoveel mogelijk beschikbare kennis over een onderwerp wordt opgenomen, maar een document met praktische aanbevelingen rondom knelpunten uit de praktijk. Dat betekent dat praktijkproblemen zoveel als mogelijk uitgangspunt zijn van de teksten in de module. Dat betekent ook dat méér aandacht gegeven wordt aan de wijze waarop die praktijkproblemen worden opgelost, dan aan degene door wie die problemen worden aangepakt of opgelost. De module is een document waarin staat hoe indicatiestelling, technische uitvoering, anesthesiologische begeleiding, vervolgbehandeling bij ECT er inhoudelijk uitziet. Daarnaast worden in een apart module aanbevelingen gedaan voor de organisatie van zorg bij ECT en over de kosteneffectiviteit en budget impact van het aanbieden van ECT. In deze module worden de hieronder beschreven ‘klinische uitgangsvragen’ behandeld in de verschillende modules.

Uitgangsvragen in de richtlijn ECT zijn:

 

Module

Uitgangsvragen

Indicaties voor ECT

 • Wat zijn algemene uitgangspunten bij ECT?

Stemmingsstoornissen

 • Is ECT effectiever dan schijn-ECT bij de behandeling van een depressieve stoornis?
 • Is ECT effectiever dan antidepressiva bij de behandeling van een depressieve stoornis?
 • Is ECT effectiever bij de behandeling van een depressie met psychotische kenmerken vergeleken met niet-psychotische depressie?
 • Is ECT effectiever dan antidepressiva bij de behandeling van een depressie met psychotische kenmerken?
 • Is een medicatieresistente depressie een indicatie voor het toepassen van ECT?
 • Is suïcidaliteit een indicatie voor de toepassing van ECT?
 • Is een depressieve stoornis bij ouderen een indicatie voor het toepassen van ECT?
 • Is een depressieve stoornis bij adolescenten een indicatie voor het toepassen van ECT?
 • Is een depressieve episode in het kader van een bipolaire stoornis een indicatie voor het toepassen van ECT?
 • Is een manische episode in het kader van een bipolaire stoornis een indicatie voor het toepassen van ECT?
 • Is een rapid cycling patroon of ‘mixed-state’ in het kader van een bipolaire stoornis een indicatie voor het toepassen van ECT?

Primair psychotische stoornissen

 • Zijn de ziektebeelden schizofrenie en schizo-affectieve stoornis indicaties voor het toepassen van ECT?
 • Is ECT effectiever dan farmacotherapie bij therapieresistente schizofrenie?
 • Is ECT effectief bij een katatone episode?

Overige therapieresistente aandoeningen

 • Kan ECT geïndiceerd zijn bij een therapieresistent delier?
 • Kan ECT geïndiceerd zijn bij de ziekte van Parkinson, met of zonder depressieve episode?
 • Kan ECT geïndiceerd zijn bij een therapieresistente status epilepticus?

Technische Aspecten van ECT

 • Welke definities van brief pulse (BP) en ultra-brief pulse (UBP) dienen aangehouden te worden en zijn belangrijk voor de interpretatie van het huidig beschikbare ECT-onderzoek?
 • Welke elektrodeplaatsing verdient de voorkeur bij het toepassen van ECT?
 • Welke doseringsmethode en dosis hebben de voorkeur bij het toepassen van ECT?
 • Op welke wijze dient de duur van het insult bepaald te worden?
 • Op welke wijze dient omgegaan te worden met een te kort of een te lang insult?
 • Wat is de gewenste frequentie van ECT, rekening houdend met de stoornis en de elektrodeplaatsing?
 • Uit hoeveel behandelingen dient een behandeling met ECT te bestaan, wil deze adequaat zijn uitgevoerd?
 • Op welke wijze dient de behandeling met ECT geëvalueerd te worden?
 • Welk farmacologisch beleid dient gevoerd te worden bij de toepassing van ECT, rekening houdend met de stoornis?
 • Wat zijn specifieke verpleegkundige taken in de zorg rondom ECT?
 • Welke voorlichting over ECT dient een patiënt vooraf, tijdens en na de behandeling te ontvangen?

Anesthe-siologische zorg

 • Waar dient een doelgerichte preoperatieve screening voor ECT uit te bestaan?
 • Wat zijn de absolute en relatieve contra-indicaties voor het toepassen van ECT?
 • Welke organisatie en maatregelen dient men toe te passen met betrekking tot anesthesie bij ECT?
 • Welke hypnotica zijn eerste keus bij het toepassen van ECT?
 • Welk anesthesiologisch beleid dient uitgevoerd te worden bij het gebruik van anticholinergica bij ECT?
 • Welk beleid dient te worden uitgevoerd om de cardiovasculaire effecten van een ECT te behandelen?
 • Welke add-on maatregelen kunnen het effect van een ECT vergroten?
 • Op welke wijze dienen de meest voorkomende acute bijwerkingen van ECT voorkomen of behandeld te worden?

Vervolg behandeling na ECT

 • Waaruit dient de farmacotherapeutische vervolgbehandeling te bestaan van een patiënt met een unipolaire depressieve stoornis na een succesvolle ECT-kuur?
 • Waaruit dient de psychotherapeutische vervolgbehandeling te bestaan van een patiënt met een unipolaire depressieve stoornis/bipolaire stoornis/schizofrenie na een succesvolle ECT-kuur?
 • Wanneer is een vervolgbehandeling met ECT geïndiceerd na een succesvolle ECT-kuur?

Organisatie van zorg

 • Wat is de positie van ECT in het gehele behandeltraject van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen?
 • Welke randvoorwaarden moeten georganiseerd te zijn voordat ECT kan worden uitgevoerd?

Perspectief patiënten en naasten

 • Hoe wordt ECT doorpatiënten en hun naasten ervaren?
 • Welke meerwaarde van ECT worden door patiënten en hun naasten ervaren?
 • Welke knelpunten worden door patiënten en hun naasten ervaren bij ECT?
 • Wat zou er in de organisatie rond ECT verbeterd kunnen worden vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten?

Economische analyse ECT

 • Wat is de kosteneffectiviteit en budget impact van het aanbieden van ECT voor volwassenen (18+) met een ernstige medicatieresistente depressie?
 • Wat is de kosteneffectiviteit en budget impact van het aanbieden van ECT voor

 volwassenen (18+) met een therapieresistente psychotische episode?

 

Zoekstrategie

Om de klinische uitgangsvragen te beantwoorden is, in overleg met de werkgroepleden, op systematische wijze literatuuronderzoek verricht en is een selectie gemaakt binnen de gevonden onderzoeken volgens vooraf vastgestelde selectiecriteria. Er is gezocht naar bestaande (buitenlandse) evidence-based richtlijnen voor ECT, systematische reviews en meta-analyses. In de literatuur searches is gezocht naar literatuur in de Engelse, Nederlandse, Franse, en Duitse taalgebieden. Voor het zoeken naar publicaties is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

 • Psychological Information Database (PsycINFO)
 • PubMed
 • Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)
 • Excerpta Medica database (Embase)

 

Selectiestrategie

Bij de selectie van artikelen zijn de volgende criteria gehanteerd:

 • Geeft het onderwerp van het gevonden onderzoek voldoende antwoord op de uitgangsvraag: worden de binnen GRADE vastgestelde kritische en belangrijke uitkomstmaten in het onderzoek geëvalueerd? (zie voor meer informatie over GRADE verderop in deze module);
 • Sluit de doelgroep van het gevonden onderzoek voldoende aan bij de doelgroep van de module?;
 • Is er sprake van een meta-analyse of systematic-review van randomised controlled trials (RCT), cohort onderzoeken, cross-sectioneel onderzoek, patiëntcontrole onderzoek of wetenschappelijke verantwoord kwalitatief onderzoek? Bij een longitudinaal onderzoek: Is er sprake van een voldoende lange follow-up periode?;

Zie voor meer informatie over de zoekstrategie de bijlagen per module en voor meer informatie over de selectiecriteria per uitgangsvraag de reviewprotocollen in de bijlagen per module.

 

Beoordeling van de kwaliteit van het bewijs

Studies werden indien mogelijk door twee personen beoordeeld op het risico op bias met behulp van de Cochrane Collaboration Risico van Bias Assessment Tool (Higgins 2008). Elke studie werd gewaardeerd op de wijze van randomisatie en toewijzing; blindering van de deelnemers, beoordelaars, en therapeuten; gehanteerde methode om met uitval van deelnemers om te gaan; en of alle uitkomsten zijn gerapporteerd. Risico op bias kon als hoog (serieuze kans op beïnvloeding van het resultaat), laag (waarschijnlijk geen invloed op het resultaat), of onduidelijk worden beoordeeld. Indien een geselecteerde studie al een risico op bias analyses had uitgevoerd is deze overgenomen.

Voor het bewijs rondom interventies is daarna het bewijs van de onderzoeken per uitkomstmaat gegradeerd met behulp van GRADE[1]. De kwaliteit van het bewijs kent daarbij vier niveaus, te weten; zeer laag, laag, matig en hoog. In deze module is gekozen om de GRADE niveaus weer te geven met behulp van de volgende neutrale en internationaal toepasbare weergave:

 

Hoog

XXXX

Matig

XXXO

Laag

XXOO

Zeer laag

XOOO

 

Het studiedesign bepaalt de uitgangspositie van de kwaliteit van bewijs. Gerandomiseerde, gecontroleerde studies (RCT's) hebben over het algemeen meer bewijskracht dan observationele studies. Daarom is hun uitgangspositie hoog, terwijl de uitgangspositie van observationele studies laag is. De kwaliteit van het bewijs per uitkomstmaat wordt, behalve door de methodologische kwaliteit van de individuele onderzoeken, ook bepaald door andere factoren, zoals de mate van consistentie van de gevonden resultaten uit de verschillende onderzoeken en de precisie van de gevonden uitkomst (zie tabel 1).

 

Tabel 1 GRADE Factoren voor downgraden en upgraden

Het niveau van de kwaliteit van het bewijs (zeer laag, laag, matig en hoog) verwijst naar de mate van vertrouwen dat men heeft in de schatting van het effect van een behandeling.

 We downgraden het niveau van de kwaliteit van bewijs van studies met een hoge uitgangspositie (RCT’s), bij:

 

 We upgraden het niveau van de kwaliteit van bewijs van observationele studies bij:

 

 1. Beperkingen in de onderzoeksopzet of uitvoering (study limitations)[2]: hierbij gaat het om de methodologische kwaliteit. Voorbeelden zijn dat de randomisatie-procedure niet optimaal was, dat beoordelaars van subjectieve uitkomsten niet geblindeerd waren, dat er selectief is gerapporteerd over de uitkomsten en dat er veel uitvallers waren.
 1. Een groot effect (large magnitude of effect): hiervan is sprake als er in de resultaten een groot effect of een sterk bewijs van associatie gevonden wordt. Dit kan tot uitdrukking komen in de hoogte van het relatieve risico (RR).

 

 1. Inconsistentie van de resultaten (inconsistency): hierbij gaat het om heterogeniteit van de resultaten van verschillende studies. Er kunnen beperkingen zijn als er een grote variatie is in de schattingen van het effect van een behandeling of als er nauwelijks overlap is tussen de 95%-betrouwbaarheidsintervallen (BI’s).
 1. Mogelijke confounders die het ‘ware’ effect verminderd hebben (plausible confounding): hiervan kan sprake zijn als er een achterliggende variabele is, zoals de ernst van de aandoening van de patiënten die met het onderzoek meedoen, die van invloed is op het effect van de interventie.
 1. Indirect bewijs (indirectness): er worden twee soorten indirect bewijs onderscheiden. Enerzijds gaat het om indirecte vergelijkingen, bijvoorbeeld wanneer er alleen interventies met een placebo worden vergeleken en geen interventies met elkaar worden vergeleken. Anderzijds gaat het om verschillen in patiëntenpopulatie, inhoud van de interventie of keuze van de uitkomstmaten tussen de beschikbare studies en de uitgangsvraag die in de richtlijn of module wordt gesteld.
 1. Bewijs van een verband tussen de dosering en de repons (dose-response gradient): hiervan kan sprake zijn als een stijgende dosering van een bepaald medicijn meer effect geeft.

 

 1. Onnauwkeurigheid van de resultaten (imprecision): hierbij gaat het om de onzekerheid van de uitkomst, bijvoorbeeld als de 95%-BI’s heel breed zijn vanwege kleine patiënten aantallen.

 

 1. Kans op selectieve publicatie (publication bias) van onderzoeken of uitkomstmaten. Een voorbeeld van een beperking is wanneer niet alle studies gepubliceerd worden, bijvoorbeeld kleine studies die geen effecten ten gunste van de interventie konden aantonen.

 

 

Samenvatten van resultaten

Van elk artikel is een samenvatting gemaakt, waarin de belangrijkste kenmerken van het onderzoek zijn opgenomen (bij een RCT zijn dat bijvoorbeeld het doel van het onderzoek, het onderzoeksdesign, patiëntkenmerken, interventies, uitkomstmaten en de resultaten). Bij de uitgangsvragen over interventies is waar mogelijk voor elke kritische uitkomstmaat een meta-analyse uitgevoerd, om de omvang van het klinisch effect van de interventie samen te vatten. De data uit oorspronkelijke onderzoeken worden hiervoor verwerkt in een forest plot, welke een grafische weergave van de meta-analyse geeft (zie tabel 2 voor een voorbeeld van een forest plot). In het geval dat een geselecteerde studie een meta-analyses betrof, is gebruik gemaakt van de al uitgevoerde meta-analyses uit de desbetreffende publicatie.

 

Tabel 2 Voorbeeld van een forest plot met toelichting

F1

De verticale lijn is de lijn van geen effect.

 • Elke blokje geeft de puntschatting van het interventie effect van een onderzoek aan
 • De grootte van het blokje correspondeert met het gewicht van het onderzoek binnen de meta-analyse
 • De horizontale lijn is een weergave van het betrouwbaarheidsinterval (95% BI)
 • De diamant is een weergave van het overall effect (gemiddeld gewogen effect)
 • De significantie van het overall effect wordt onderaan de plot gegeven (z-score en p-waarde)
 • De I2 geeft de mate van heterogeniteit van de studies aan (consistentie van de resultaten)

 

Wanneer er onvoldoende data beschikbaar waren om een meta-analyse uit te voeren, stelden de reviewers in enkele gevallen een narratieve (beschrijvende) review van het beschikbare bewijs op (zonder ‘gepoolde’ resultaten en berekening van mate van heterogeniteit, maar met een beschrijving van de kwaliteit). De kwaliteitsbeoordeling en een samenvattende beschrijving van de verschillende onderzoeken die zijn geselecteerd vanuit de systematische literatuur search worden voor elke uitgangsvraag beschreven onder het kopje ‘wetenschappelijke onderbouwing’.

 

Conclusies

De formulering van de conclusies, gebaseerd op de studies uit de systematische literatuur search, is afgestemd op het GRADE niveau (zie tabel 3). Deze formulering sluit ook aan bij de ‘levels of evidence’ welke indeling (niveau 1 t/m 4) voorheen werd gebruikt in onder andere de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie.

 

Tabel 3 Formulering conclusies n.a.v. GRADE niveau

GRADE

Levels of evidence

Formulering conclusies

XXXX

Niveau 1

“Het is aangetoond dat…”

XXXO

Niveau 2

“Het is aannemelijk dat…”

XXOO

Niveau 3

“Er zijn aanwijzingen dat…”

XOOO

Niveau 4

“Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat…”

 

Conversie van levels of evidence naar GRADE

In de huidige richtlijn is er gekeken of de uitgangsvragen in de modules Indicaties, Technische en verpleegkundige aspecten en Anesthesiologische zorg beantwoord kunnen worden aan de hand van recent uitgevoerde systematische reviews en meta-analyses (en de losse randomized controlled trials daarbinnen). In het geval dat er geen recente systematische reviews en/of meta-analyses zijn gevonden zijn in de huidige richtlijn de conclusies uit de vorige richtlijn Elektroconvulsietherapie (2de herziene versie; NVvP, 2010) omgezet van ‘levels of evidence’ naar ‘GRADE’. Kort samengevat worden conclusies getrokken op basis van bewijs waarvan de sterkte wordt aangegeven doormiddel van niveau 1 (sterk) t/m niveau 4 (zwak) (zie tabel 4). Deze niveaus worden bepaald aan de hand van de methodologische kwaliteit van de individuele onderzoeken waar de conclusies op gebaseerd zijn (zie tabel 2). In de GRADE methode wordt kwaliteit van het bewijs gerangschikt in vier niveaus, te weten; zeer laag, laag, matig en hoog (zie tabel 5). Bij het omzetten van ‘levels of evidence’ naar ‘GRADE’ kwam deze rangschikking als volgt tot stand.

Conclusies met de niveaus 3 of 4 werden omgezet naar ‘zeer laag’. Wanneer een niveau 3 conclusie gebaseerd was op observationele studies (methodologische kwaliteitsniveau B), werd er gekeken of er stapsgewijs geüpgraded kon worden. Dit werd gedaan in het geval dat de observationele studie een groot effect liet zien, wanneer mogelijke confounders het ware effect verminderd hadden, en wanneer er bewijs is van een verband tussen de dosering en de respons.

Bij niveau 2 conclusies is er gekeken naar de methodologische kwaliteit van de individuele onderzoeken. In het geval dat dit een non-RCT/observationele studie betrof was het GRADE startpunt ‘zeer laag’ en werd er gekeken of er stapsgewijs geüpgraded kon worden. Wanneer het een RCT betrof was het GRADE startpunt ‘hoog’. Vervolgens werd op basis van de full tekst gedowngraded voor risk of bias (tekortkoming[en] in de studie), inconsistentie van de resultaten, indirect bewijs, onnauwkeurigheid van de resultaten en publicatie bias.

Bij niveau 1 conclusies werd er gekeken naar de methodologische kwaliteit van de individuele onderzoeken. Wanneer dit een RCT was (methodologische kwaliteitsniveau A2) was het GRADE startpunt ‘hoog’ en werd de full tekst gebruikt om GRADE uit te voeren. In het geval van een narratieve review werd er in de referentielijst van de review gezocht naar relevante RCTs, wanneer deze er niet waren was het GRADE startpunt ‘zeer laag’ en werd er gekeken of er geüpgraded kon worden op basis van individuele observationele studies. Wanneer er wel een relevante RCT was gebruikt was het GRADE startpunt ‘hoog’ en werd op basis van de full tekst GRADE uitgevoerd. Als de niveau 1 conclusie gebaseerd was op een systematische review/meta-analyse (methodologische kwaliteitsniveau A1) werd alle informatie van de relevante RCTs uit de full tekst gehaald en waar nodig aangevuld met informatie uit de originele artikelen. De GRADE score was in deze gevallen ‘hoog’ en de standaard GRADE methode werd uitgevoerd om het uiteindelijke kwaliteitsniveau van het bewijs te bepalen.

De conclusies afkomstig uit de vorige richtlijn Elektroconvulsietherapie waarvan de levels of evidence zijn omgezet naar GRADE worden in de modules aangeduid met een †.

 

Tabel 4 Levels of evidence zoals gebruikt in de vorige Richtlijn Elektroconvulsietherapie (2de herziene versie, NVvP, 2010)*

Level of evidence

Conclusie gebaseerd op**

Niveau 1

onderzoek van niveau A1 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

Niveau 2

één onderzoek van niveau A2 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

Niveau 3

één onderzoek van niveau B of C

Niveau 4

mening van deskundigen

*Tabel is een aangepaste versie zoals weergegeven in Richtlijn Elektroconvulsietherapie (2de herziene versie, NVvP 2010) ** Zie tabel 5 voor overzicht van bepaling methodologische kwaliteit van individuele onderzoeken.

 

Tabel 5 Bepaling van de methodologische kwaliteit van individuele onderzoeken zoals gebruikt in de Richtlijn Elektroconvulsietherapie (2de herziene versie, NVvP, 2010)*

Interventie

Diagnostische accuratesse-onderzoek

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose

A1: Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

 

 

A2: Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend

klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling

van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohort-onderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is

voor ‘confounding’ en selectieve

follow-up voldoende is uitgesloten

B: Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiëntcontrole-onderzoek, cohortonderzoek)

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohort-onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2, of retrospectief cohort-onderzoek of patiënt-controleonderzoek

C: Niet-vergelijkend onderzoek

 

 

D: Mening van deskundigen

 

 

 

*Tabel is een aangepaste versie zoals weergegeven in Richtlijn Elektroconvulsietherapie (2de herziene versie, NVvP, 2010)

 

Praktijkoverwegingen

Naast de wetenschappelijke onderbouwing, waarin vanuit de systematische literatuursearch de conclusies zijn getrokken op basis van het best beschikbare bewijs, is voor elke uitgangsvraag expert kennis verzameld. Hiervoor hebben de leden van de werkgroep gebruik gemaakt van een GRADE checklist ‘Van bewijs naar aanbeveling’, waarmee systematisch wordt nagegaan of er relevante praktijkoverwegingen zijn voor een aantal vooraf bepaalde factoren, waaronder: balans tussen gewenste en ongewenste effecten, patientenperspectief, middelenbeslag en maatschappelijk perspectief. Deze overwegingen werden onderbouwd vanuit ‘grijze literatuur’ (studies, rapporten en andere teksten die niet vanuit de systematische literatuursearch en -selectie zijn verwerkt in de wetenschappelijke conclusies). De aanbevelingen werden gebaseerd op de combinatie van de wetenschappelijke conclusies en de praktijkoverwegingen.

 

Aanbevelingen

Aanbevelingen kunnen gegradeerd worden als ‘sterk’ (onvoorwaardelijk) of ‘zwak’ (voorwaardelijk). Wanneer de kwaliteit van het bewijs voor de positieve en negatieve effecten van een interventie hoog is, kan dit leiden tot een sterke aanbeveling, en omgekeerd, wanneer de bewijskracht laag tot zeer laag is, kan dit een zwakke aanbeveling opleveren. Een zwakke aanbeveling geeft meer ruimte om af te wijken en aandacht te schenken aan alternatieven die passen bij de behoeften van de patiënt, terwijl bij een sterke aanbeveling die ruimte beperkt is. Echter, de kracht van het wetenschappelijke bewijs is niet de enige factor die de sterkte van de aanbevelingen bepaalt. De aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs enerzijds, en overige overwegingen, zoals praktijkervaringen van de werkgroepleden, ervaringen en voorkeuren van patiënten, kosten, beschikbaarheid en organisatorische aspecten, anderzijds.

 

Voor de formulering van ‘sterke’ (onvoorwaardelijke) en ‘zwakke’ (voorwaardelijke) aanbevelingen is de volgende indeling aangehouden (zie tabel 6):

 

Tabel 6 GRADE Voorkeursformulering sterke / zwakke aanbevelingen

Gradering aanbeveling

Betekenis

Voorkeursformulering

STERK VOOR

De voordelen zijn groter dan de nadelen voor bijna alle patiënten.

Alle of nagenoeg alle geïnformeerde patiënten zullen waarschijnlijk deze optie kiezen.

We bevelen [interventie] aan.

ZWAK VOOR

De voordelen zijn groter dan de nadelen voor een meerderheid van de patiënten, maar niet voor iedereen.

De meerderheid van geïnformeerde patiënten zal waarschijnlijk deze optie kiezen.

Overweeg [interventie], bespreek de voor- en nadelen).

ZWAK TEGEN

De nadelen zijn groter dan de voordelen voor een meerderheid van de patiënten, maar niet voor iedereen.

De meerderheid van geïnformeerde patiënten zal waarschijnlijk deze optie kiezen.

Wees terughoudend met [interventie], bespreek de voor- en nadelen).

STERK TEGEN

De nadelen zijn groter dan de voordelen voor bijna alle patiënten.

Alle of nagenoeg alle geïnformeerde patiënten zullen waarschijnlijk deze optie kiezen.

We bevelen [interventie] niet aan.

 

Methode: economische analyse

Het doel van de economische evaluatie was om bij te dragen aan de ontwikkeling van de richtlijn door het leveren van bewijs over de kosteneffectiviteit van ECT. Dit werd bereikt door het uitvoeren van een systematische literatuur search naar bestaand economisch bewijs. Systematische literatuur searches naar economisch bewijs zijn uitgevoerd voor ECT bij therapieresistente depressie.

 

Zoekstrategie

Er werd een systematische literatuur zoekstrategie uitgevoerd om al het relevante bewijs te identificeren. Zoekstrategieën werden beperkt tot economische onderzoeken en Health Technology Assessment Reports, en uitgevoerd in de volgende databases:

 • Health Technology Assessment (HTA) database
 • NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)
 • EMBASE
 • PsychINFO
 • CINAHL
 • PubMed
 • Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

Daarnaast werd Google en Google Scholar doorzocht op onderzoeken welke mogelijk ontbraken in de elektronische databases. Verder werd literatuur in eerdere richtlijnen gecheckt. Enig relevant bewijs vanuit de klinische literatuursearch werd in deze periode aan de Health Economist beschikbaar gesteld. De HTA en NHS EED databases zijn relatief beperkt in omvang, waardoor werd gekozen voor een brede zoekstrategie gebaseerd op een klinische Cochrane review van Peng et al. (2014) gecombineerd met een zoekstrategie van Wilczynski et al. (2004) die speciaal ontwikkeld is voor het identificeren van economische studie.

 

Selectiestrategie

De volgende selectiecriteria zijn toegepast om vanuit de resultaten van economische searches onderzoeken te selecteren voor nadere evaluatie:

 • Richten op patiënten met depressie.
 • Volledige economische evaluatie (d.w.z. dat tenminste twee behandelingen met elkaar vergeleken werden in termen van kosten en effecten) gebaseerd op een klinische studie of een modelleringsstudie.
 • ECT als een van de armen in de studie.
 • Selectiecriteria rond soorten klinische condities, gebruikers van zorg en interventies die worden beoordeeld waren identiek aan die in de klinische literatuur reviews.
 • Een voorwaarde voor inclusie van onderzoeken was dat deze voldoende details beschreven over methoden en resultaten en dat de gegevens en de resultaten van het onderzoeken extraheerbaar waren. Dit om het mogelijk te maken om de methodologische kwaliteit van het onderzoeken te beoordelen. Poster presentaties en abstracts werden geëxcludeerd.

 

Beschrijving van de resultaten en conclusies

Het economisch bewijs dat is geselecteerd in deze module is apart weergegeven.

 

Literatuur

Gevers, J.K.M., & Aalst, A. van (1998). De rechter en het medisch handelen (3e druk). Deventer: Kluwer.

Higgins, J.P.T., Green, S., & Cochrane Collaboration (2008). Cochrane handbook for systematic Reviews of interventions. Chichester, England/Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.


[1] GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

[2] Het blinderen van deelnemers en therapeuten is in deze richtlijn niet meegenomen in de beoordeling van studies rond psychosociale interventies, omdat blinderen van de deelnemers en therapeuten niet goed mogelijk is bij deze interventies.

Volgende:
Anesthesiologische zorg