Leidraad Multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit

Initiatief: NIV Aantal modules: 5

Startpagina – Leidraad Multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit

Waar gaat deze leidraad over?

 

Aanleiding voor het schrijven van de leidraad

Bij patiënten met chronische ziekten kunnen meerdere zorgverleners binnen het ziekenhuis betrokken zijn, wat in het huidige zorgsysteem kan leiden tot fragmentatie van zorg. Uit het adviesrapport ‘Multimorbiditeit en Regie in het ziekenhuis’ is gebleken dat een overkoepelende en afgestemde behandeling een belangrijk onderdeel is van het verbeteren van zorg voor deze patiëntengroep.

 

Een overkoepelende en afgestemde behandeling houdt in dat de behandeling in zijn geheel beter is afgestemd tussen de verschillende behandelaren én aansluit bij de individuele situatie van de patiënt en diens doelen, voorkeuren en mogelijkheden. Dit zal leiden tot betere coördinatie van zorg en het voorkomen van overbodige en onzinnige zorg.

 

Om tot een dergelijk behandelplan te komen is multidisciplinair overleg en samenwerking noodzakelijk. Op dit moment bestaat er nog geen standaard, poliklinische overlegstructuur voor de patiënt met meerdere chronische aandoeningen.

 

Doel van de leidraad

Het doel van deze leidraad is handvatten te geven aan zorgprofessionals in het ziekenhuis en beleidsmakers voor een nieuwe poliklinische overlegstructuur: multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit (MDB).

 

Deze leidraad geeft handvatten voor de identificatie van patiënten met meerdere chronische aandoeningen en meerdere betrokken zorgverleners in het ziekenhuis die baat zouden kunnen hebben bij een MDB, en op welke manieren een MDB mogelijk georganiseerd kan worden. Daarnaast geeft deze leidraad aanbevelingen voor de inhoud, minimale benodigdheden en kwaliteitscriteria voor het organiseren van een MDB.

 

In deze leidraad beschrijft de werkgroep een belangrijke kwaliteitsverbetering voor de zorg van patiënten met meerdere chronische aandoeningen. Om deze zorg te kunnen leveren zullen er grote stappen gezet moeten worden, onder andere op het gebied van financiering (zie implementatiehoofdstuk). Pas nadat zorgprofessionals, ziekenhuizen en beleidsmakers samen een zorglandschap creëren waarin een MDB structureel georganiseerd kan worden, kan dit worden gezien als norm. Voor nu, geven wij belangrijke handvatten om als zorgprofessional wel te starten met het afstemmen en coördineren van zorg voor de patiënt met meerdere chronische aandoeningen. Daarmee dient deze leidraad als handvat om een MDB vorm te geven. Zo blijft er ook ruimte om zelf vorm te geven aan de MDB, als het doel – multidisciplinair overleg over patiënten met meerdere chronische aandoeningen – maar wordt nagestreefd.

 

Om welke patiëntengroep gaat het?

Deze leidraad is bedoeld voor de volwassen patiënt (18 jaar en ouder) met meerdere chronische aandoeningen en meerdere betrokken zorgverleners in het ziekenhuis waarbij fragmentatie van zorg ervaren wordt. Conform de recente Angelsaksische wetenschappelijke literatuur, en voorkeur van patiënten, spreken wij niet over de patiënt met multimorbiditeit, maar over de patiënt met meerdere chronische aandoeningen (Multiple Long-term Conditions). Wel gebruiken wij het woord multimorbiditeit om te refereren naar het fenomeen.

 

Hoe is de leidraad tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze leidraad is afkomstig van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

 

In samenwerking met

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Nederlandse vereniging van Artsen voor Longziekten en TBC, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland, Patiëntenfederatie Nederland.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 08-04-2024

Laatst geautoriseerd  : 08-04-2024

Geplande herbeoordeling  : 08-04-2028

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Algemene gegevens

In samenwerking met: verpleegkundigen & verzorgenden, en patientenfederatie nederland.

 

De ontwikkeling van deze leidraad werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de leidraad.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de leidraad is in 2021 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van de werkgroep) die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met multimorbiditeit.

 

Werkgroep

Prof. B.C. (Barbara) van Munster, Nederlandse Internisten Vereniging

Dr. S.K. (Sven) Schiemanck, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

I. (Ilse) van Ee, Patiëntenfederatie Nederland

Drs. A.J. (Arend) Arends, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

Drs. E.M. (Eefje) Meulenberg, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

N. (Niels) Jongejan, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Dr. J.E.H. (Jeroen) Ponten, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Prof. dr. P.M.L.A. (Patricia) van den Bemt, Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers

Prof. dr. I. (Indira) Tendolkar, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

W.M.E. (Mieke) Bil MANP, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Dr. H. (Henk) Kramer, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Drs. Y.M. (Yolande) Vermeeren, Nederlandse Internisten Vereniging
Drs. U.W. (Ursula) de Ruijter, persoonlijke titel

 

Agendaleden
Drs. L. (Lucie) van Iersel, Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde
Drs. E. (Eline) Okel, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

 

Meeleeslid

Prof. Dr. J. (Jako) Burgers, strategisch-medisch adviseur bij de NHG, en werkzaam als huisarts reflecteerde op persoonlijke titel op de leidraad

 

Met ondersteuning van

Drs. E.A. (Emma) Gans, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Dr. J.F. (Janke) de Groot, senior adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Drs. L.A.M. (Liza) van Mun, junior adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Y. (Yvonne) van Kempen, projectsecretaresse, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Achternaam werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Persoonlijke financiële belangen

Persoonlijke relaties

Extern gefinancierd onderzoek

Intellectuele belangen en reputatie

Overige belangen

Ondernomen actie

* Voorzitter werkgroep Munster, Van

12/2020 - present Head of Alzheimer Center Groningen (5%)
04/2015 - present University Medical Center Groningen, Groningen
  04/2015: Principal investigator
  02/2019: Deputy trainer in geriatrics
  09/2019: fulltime Professor in geriatrics, Head of department

 

2021: Voorzitter Commissie Kwetsbare Ouderen

11/2022: internist-geriater

Onbetaalde nevenwerkzaamheden:
2021 - heden Lid nationale werkgroep Dementie Vriendelijk Ziekenhuis

2021 - heden Lid Stuurgroep Richtlijn Cluster cognitieve stoornissen

2021 - heden Voorzitter Nederlands Platform voor multimorbiditeit

2021 - heden Member multimorbidity working group European Federation of Internal Medicine

2020 - heden Board member ‘European Academy of Medicine of Ageing’

2017 - heden Gemandateerd Lid platform kwaliteit NIV namens kerngroep ouderengeneeskunde

2015 - heden Lid werkgroep wetenschap Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie

2015 - heden Member Multimorbidity Working Group, Guideline International Network

2016 - 2023 Voorzitter (2019 lid) werkgroep kwaliteit en richtlijnen, kerngroep ouderengeneeskunde

2020 - 2021 Afgevaardigde NIV DHFA

2019 - 2021 Expertgroep ‘Aging Academy'

2016 - 2021 Redacteur 'Tijdschrift gerontologie en geriatrie'

 

2022- heden Voorzitter leidraad multimorbiditeit (NIV)

2021 - heden Voorzitter werkgroep multidisciplinaire beoordeling (NIV)

2018 - 2021 Voorzitter werkgroep 'Regievoering bij multimorbiditeit' (NIV)

2016 - 2019 Voorzitter werkgroep 'shared decision making in behandelbeperkingen' (NIV)

2016 - 2019 Lid landelijke werkgroep 'zorgpad kwetsbare ouderen' (NIV)

Geen

Iedereen heeft baat bij de uitkomsten dus ook de directe omgeving

ZONMw: Young Onset Dementia- INCLUDED: Advance care planning (projectleider)

 

ZEGG/ZONMw: "The impact of a comprehensive geriatric assessment including advance care planning in acutely

hospitalized frail patients with cognitive disorders: the GOAL study" (projectleider)

 

Innovatiesubsidie ONO: ‘Regieondersteuning bij multimorbiditeit’ (projectleider)

 

ABOARD: A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease (projectleider van deelproject)

 

Wetenschapsfonds Gelre Ziekenhuizen: ‘Esophagogastric Cancer in the elderly patient’ (geen projectleider)

 

Wetenschapsfonds Gelre Ziekenhuizen: ‘Perioperatieve mobiliteit’ (projectleider)

 

Hersenstichting ‘No guts no glory’ (1 miljoen) (geen projectleider)

 

ZonMw Wetenschap voor de praktijk: ‘Eigen huis als polikliniek: de ervaren kwaliteit van beeldbel zorg bij kwetsbare

ouderen met multi-morbiditeit en hun families’

 

Methodiekontwikkeling geïntegreerd Richtlijn gebruik bij Multimorbiditeit (geen projectleider)

 

SKMS: ‘Leidraad multimorbiditeit’ (geen projectleider)

 

Wetenschapsfonds Gelre Ziekenhuizen: ‘Gezondheidsvaardigheden van patiënten met multimorbiditeit en

meerdere betrokken behandelaars in het ziekenhuis’ (projectleider)

 

Wetenschapsfonds Gelre Ziekenhuizen: 'PREsurgery Thoughts’ (projectleider)

 

KMS: ‘Leidraad multidisciplinaire beoordeling’ (geen projectleider)

Regievoering bij multimorbiditeit is een van mijn aandachtsgebieden binnen de zorg en mijn onderzoekslijn.

Geen

Geen restricties

Ponten

Gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.

Bariatrisch chirurg, Nederlandse Obesitas Kliniek.

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen restricties

Bemt, van den

Hoofd Sectie Patiëntenzorg - Klinische Farmacie en Farmacologie - UMCG - fulltime

Voorzitter bestuur Stichting ANNA (Academisch Netwerk Noordelijke Apotheken) -
onbetaald
Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad KNMP - betaald
Lid bestuur GAV (Groninger Apotheken Vereniging) - onbetaald
Lid Klinische Advies Raad Bijwerkingencentrum Lareb - betaald
Lid Medisch Ethische Toetsings commissie UMCG - onbetaald
Lid commissiepoule COVID-19 ZonMw - betaald
Lid Expertteam Multidisciplinair gesprek Programma Tijd voor Verbinding - betaald
Lid Multidisciplinaire Commissie COVID-19 onderzoek FMS - onbetaald
NB iha gaan de betalingen naar mijn werkgever.

 

Voorzitter redactieraad NPFO (Ned Platform Farmaceutisch Onderzoek) – onbetaald

Docentbegeleider Masteropleiding Kwaliteit en veiligheid RadboudUMC/NFU – betaald.

Commissie Duurzaamheid NVZA – onbetaald

NFU werkgroep Green Deal Duurzame Zorg Medicijnen

Werkgroep schoon water UMCG - onbetaald

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen restricties

Arends

Klinisch geriater Maasstadziekenhuis; medisch manager geriatrie
gedetacheerd naar Ikaziaziekenhuis, SpijkenisseMC en Van Weel-Bethesdaziekenhuis
voorzitter NVKG (vacatiegelden)

Secretaris DHFA (vacatiegelden)
lid Outbreak Management Team (OMT) van RIVM (vacatiegelden)
toehoorder aandeelhoudersvergadering KennisInstituut MS
voorzitter werkgroep PROMs voor heupfracturen

Bestuurslid stichting mentorschap Rotterdam en omstreken (onbetaald).

Geen

Geen

Geen

Voorzitter NVKG

Geen

Geen restricties

Kramer

Longarts, Martini Ziekenhuis Groningen; 1.0 FTE.

Lid adviesraad Longfibrose Patiëntenvereniging: medisch inhoudelijk advies omtrent patiëntenzorg en vragen van patiënten; onbetaald.

Ik heb geen belangen (financieel noch anderszins) bij de deelname en/of de uitkomst van deze werkgroep en/of het advies van de werkgroep.

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen restricties

Schiemanck

Revalidatiearts, Spaarne Gasthuis Hoofddorp (sinds 1-2-2023)
Afdelingshoofd afdeling revalidatiegeneeskunde LUMC, Leiden (tot  1-2-2023)

 

Zelfstandig revalidatiearts, parttime (Revalidatie Advies), sinds 1-10-23

 

Lid algemeen bestuur, Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) tot 11-2021 (onbetaald)
Lid Werkgroep Innovatie en Wetenschap (VRA) (onbetaald)
Lid Werkgroep Hersenletselrevalidatie (VRA) (onbetaald)
Lid Werkgroep Ziekenhuisrevalidatie (VRA) (onbetaald)
Lid Werkgroep Neuromusculaire aandoeningen (VRA) onbetaald

Geen

Geen

Hermes studie: onderzoek naar een ‘negatieve veer’ ter vermindering van spasticiteitsklachten bij lopen. Financier is Health Holland/ ZonMw/NWOttw. Geen rol als projectleider.

Geen

De afdeling revalidatiegeneeskunde LUMC  heeft een spreekuur voor ‘bewegingsstoornissen bij multimorbiditeit’ (pas sinds kort op zordomein)
Docent in  webinars voor specialisten ouderengeneeskunde en revalidatieartsen, door mij ontwikkeld met financiele ondersteuning van de farmacie (o.a. medtronic, willpharma, allergan) over revalidatieaspecten van patienten met multimorbiditeit.

 

Geen restricties

Tendolkar

Afdelingshoofd Psychiatrie, Radboudumc

Hoogleraar psychiatrie.

Geen

Geen

Geen

Onderzoek: Transcrantiaal Electrical Stimulation as treatment for delirium, financier is ZonMw open competitive. Geen projectleider.

Onderzoek: TMS for treatment obsessive-compulsive disorder (OCD): bridging the gap between 1st line treatment and invasive brain surgery. Financier is ZonMw, geen projectleider.

Geen

Geen

Geen restricties

Ee, van

Adviseur patientenbelang - patientenfederatie.nl - fulltime

Patient-advocate- psoriasispatiënten Nederland - onbetaald
Coördinator patientenparticipatie Psoriasispatiënten Nederland - onbetaald
Centrale redactielid - Psoriasispatiënten Nederland - onbetaald

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen restricties

Meulenberg

Geriater ETZ

Kwaliteitszaken NVKG, (onkosten) vergoeding

Commissie Behandeling van multimorbiditeit (NIV), vacatiegelden.

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen restricties

Bil

Verpleegkundig specialist AGZ, afd. Klinische geriatrie OLVG

Gastdocent (betaald)
Lid Beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (Den Haag/Amsterdam, vacatiegelden)
Lid Landelijk Netwerk Klinische geriatrie (V&VN, onbetaald)
Lid/vicevoorzitter Landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten klinische geriatrie V&VN (VS), onbetaald)
Lid codecommissie geneesmiddelen en hulpmiddelen (GMH, vacatiegelden)
Lid kamer Verpleegkundig specialisten capaciteitsorgaan (vacatiegelden)

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen restricties

Jongejan

PA Ouderengeneeskunde en 'stafarts' Stichting QuaRijn, Doorn, fulltime
PhD UMCU, part-fulltime
Co-applicant NWO-onderzoek Philips - UMCU - …

NVVC lid: Congrescommissie, parttime
NVVC lid: Commissie VS-PA lid, parttime
NVVC lid: Commissie Cardio-geriatrie, parttime
VWS Ramingscapiciteits orgaan, parttime

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen restricties

Vermeeren

Werkgroep multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit

Lyme centrum Apeldoorn, onderdeel van Gelre ziekenhuizen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen restricties

Ruijter

Arts-onderzoeker Noordwest Ziekenhuisgroep en Erasmus universitair Medisch centrum (betaald)

Lid Nederlands Platform voor Multimorbiditeit (onbetaald)

Onderzoeksstagiair Coöperatie VGZ (onbetaald)

Geen

Geen

Ja, Erasmus MC Efficiencybeurs Advance Care Planning (ACP) bij multimorbide ouderen en Foreest Wetenschapsbeurs Noordwest Ziekenhuisgroep, High Utilizing Patient Prediction (HUPP) mode

Een deel van mijn onderzoek richt zich op regieondersteuning voor patiënten die fragmentatie van zorg ervaren.

Geen

Geen restricties

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het uitnodigen van de Patiëntenfederatie Nederland voor het rondetafelgesprek en een afgevaardigde van de Patiëntenfederatie Nederland in de werkgroep. Het verslag hiervan (zie bijlage A) is besproken in de werkgroep. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen en bij het opstellen van de overwegingen.

 

Gedurende de ontwikkeling van deze leidraad is er een survey van Patiëntenfederatie Nederland en haar leden onder dertienduizend mensen gepubliceerd. Van hen hadden er meer dan zevenduizend twee of meer aandoeningen. Het Onderzoek Leven met Meerdere Aandoeningen geeft onder andere inzichten in de gevolgen van het hebben van meerdere chronische aandoeningen op kwaliteit van leven en mentale gezondheid, de behoefte aan multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners en regievoering, en of de deelnemers zorg krijgen gericht op individuele aandoeningen of het totaalplaatje.  De inzichten uit dit onderzoek zijn meegenomen in de ontwikkeling van deze leidraad.

 

De leidraad is tevens voor commentaar voorgelegd aan de Patiëntenfederatie Nederland en de aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

 

Wkkgz & Kwalitatieve raming van mogelijke substantiële financiële gevolgen

Kwalitatieve raming van mogelijke financiële gevolgen in het kader van de Wkkgz.

Bij de leidraad is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een kwalitatieve raming uitgevoerd of de aanbevelingen mogelijk leiden tot substantiële financiële gevolgen. Bij het uitvoeren van deze beoordeling zijn leidraadhoofdstukken op verschillende domeinen getoetst (zie het stroomschema op de Richtlijnendatabase).

 

Uit de kwalitatieve raming blijkt dat er waarschijnlijk geen substantiële financiële gevolgen zijn, zie onderstaande tabel.

 

Hoofdstuk

Uitkomst raming

Toelichting

Hoofdstuk 1

Geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (>40.000 patiënten), volgt uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft, het geen toename in het aantal in te zetten voltijdsequivalenten aan zorgverleners betreft en het geen wijziging in het opleidingsniveau van zorgpersoneel betreft. Er worden daarom geen financiële gevolgen verwacht.

Hoofdstuk 2

Geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (>40.000 patiënten), volgt uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft, het geen toename in het aantal in te zetten voltijdsequivalenten aan zorgverleners betreft en het geen wijziging in het opleidingsniveau van zorgpersoneel betreft. Er worden daarom geen financiële gevolgen verwacht.

Hoofdstuk 3

Geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (>40.000 patiënten), volgt uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft, het geen toename in het aantal in te zetten voltijdsequivalenten aan zorgverleners betreft en het geen wijziging in het opleidingsniveau van zorgpersoneel betreft. Er worden daarom geen financiële gevolgen verwacht.

Hoofdstuk 4

Geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (>40.000 patiënten), volgt uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft, het geen toename in het aantal in te zetten voltijdsequivalenten aan zorgverleners betreft en het geen wijziging in het opleidingsniveau van zorgpersoneel betreft. Er worden daarom geen financiële gevolgen verwacht.

 

Werkwijze

De modules zijn tot stand gekomen door middel van verschillende methoden: literatuursearch, focusgroepen, interviews en rondetafelgesprekken.

Literatuur

Er is door middel van een systematische search op 08-07-2021 gezocht naar nationale en internationale literatuur ten aanzien van de multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit bij volwassenen. De zoekvraag was gericht op het vinden van verschillende methoden om een multidisciplinaire beoordeling vorm te geven met meerdere medisch specialisten óf organisaties, waarbij de tweede lijn ten minste betrokken was. De methode en bevindingen van deze systematisch search zijn opgenomen in Bijlage C.

Daarnaast is er uitgebreide inventarisatie gedaan van kwaliteitsdocumenten over het multidisciplinair overleg en samenwerking in de zorg. Via de werkgroep werden verschillende documenten aangeleverd, er werd niet-systematisch gezocht (google), en Webinars (o.a. Oncologienetwerken ‘optimaliseren van het MDO’ bijgewoond.

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling.

 

Focusgroepen

 

Behandelaren van patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis

 

Er werden 7 focusgroepen gehouden met behandelaren van patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis. Tijdens deze focusgroepen werd o.a. een recente, lokale casus met multimorbiditeit besproken.

 

De discussiegids bestond uit drie hoofdvragen:

 1. Wat is de ervaring van behandelaren m.b.t. de onderlinge afstemming van zorg voor patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis?
 2. Wat zijn de gedachtes van behandelaren op de werkdefinitie en doelgroep van een MDB, zoals deze is vormgegeven door de werkgroep?
 3. Hoe zou je een multidisciplinaire beoordeling kunnen vormgeven in de praktijk?

De focusgroepen werden geanalyseerd volgens de grounded theory methode door E. Gans en U. de Ruijter en de bevindingen staan uitgebreid beschreven in Bijlage B.

 

Huisartsen

 

Er werd 1 focusgroep gehouden met huisartsen. Zij waren ook uitgenodigd voor de focusgroepen met behandelaren in de tweede lijn, maar dit bleek niet haalbaar.

 

De discussiegids bestond uit de volgende hoofdvragen:

 1. Wat is de mogelijke rol voor de huisarts in een MDB?
 2. Hoe kunnen we de juiste afstemming met de eerste lijn bewaken (in de context van de MDB)?

De bevindingen van deze focusgroep staan beschreven in Bijlage E.

Daarnaast reflecteerde Prof. Dr. Jako Burgers, huisarts, op de leidraad en zijn overwegingen werden meegenomen.

 

Identificatie en interviews met best practices

Via de werkgroep werd er een uitvraag gedaan over best practices die raken aan de MDB. Er waren twee voorbeelden: het COBRA-MDO (Amsterdam-UMC) en de Intensieve Samenwerkingsafdeling (Jeroen Bosch Ziekenhuis). Beide initiatieven leveren zorg voor de patiënt met multimorbiditeit op een innovatieve wijze, waar wij leerpunten uit hebben getrokken.

De verslaglegging van de interviews die wij gedaan hebben met vertegenwoordigers van deze initiatieven staan beschreven in Bijlage D.

 

Interviews met auteurs

Op basis van de systematische literatuursearch die wij verricht hebben, waren er nog twee aanvullende vragen die wij aan alle auteurs wilden stellen:

1. Is it possible to give an estimation of the time investment required for the different elements of your care intervention? [deze vraag werd alleen gesteld wanneer het antwoord niet te vinden was in het artikel]

 

2. Is the care intervention still in practice today? Why/why not?

 

Met deze vragen wilden wij meer inzicht krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren voor het oprichten van een MDB. De samenvatting van de antwoorden die wij verkregen hebben staan beschreven in Bijlage H.

 

Rondetafelgesprek met belanghebbende partijen

Het rondetafelgesprek vond plaats met belanghebbende partijen rondom de zorg van patiënten met multimorbiditeit. Het doel was om de conceptleidraad te bespreken en verbeteren en aanpassingen op te halen. Dit gesprek vond plaats nadat de conceptteksten waren geschreven en de werkgroep hiermee akkoord was, maar voordat de commentaarfase werd gestart.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptleidraad werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptleidraad aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve leidraad werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

Volgende:
Inleiding, probleemstelling en huidige stand van zaken