Kinderwens en Zwangerschap bij Chronische Nierschade

Initiatief: NIV Aantal modules: 27

Diuretische behandeling in de verschillende trimesters bij zwangere vrouwen met chronische nierschade

Uitgangsvraag

Welke diuretische behandeling kan in de verschillende trimesters gegeven worden bij ontwikkeling van natriumretentie in het kader van een nefrotisch syndroom of ernstige nierfunctiestoornis.

 

Subvraag

Welke diuretica passeren placenta in verschillende trimesters en kunnen risico op polyhydramnion verhogen?

Aanbeveling

Overweeg om bij patiënten met CNS en zwangerschapswens diuretica preconceptioneel alleen voor te schrijven bij:

 • onvoldoende bloeddrukdaling met de gangbare middelen in combinatie met (mogelijke) natriumretentie in het kader van CNS.
 • relevante proteïnurie om natriumretentie en bijkomende hypertensieve problemen in de zwangerschap zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Schrijf patiënten met CNS en zwangerschapswens preconceptioneel geen diuretica voor

 • ter preventie van zwangerschap-specifieke hypertensieve aandoeningen waaronder pre-eclampsie.
 • als voorkeursbehandeling bij behandeling van (essentiële) hypertensie en nefrogene hypertensie zonder relevante proteïnurie.

 

Start bij patiënten met CNS tijdens de zwangerschap alleen met een thiazide- of lisdiureticum als er een harde indicatie aanwezig is.

Vermijd start van diuretica bij verdenking op pre-eclampsie die immers gevolg is van overmatige vasoconstrictie met intravasculaire ondervulling die door diuretica verergerd kan worden met negatief effect op placentaperfusie.

 

Continueer bij patiënten met CNS een thiazidediureticum tijdens de zwangerschap als dit reeds gebruikt werd voorafgaand aan de zwangerschap én er geen goed alternatief beschikbaar is.

 

Overweeg bij patiënten met CNS alleen bij een harde indicatie voor een kaliumsparend diureticum tijdens de zwangerschap amiloride voor te schrijven.

Vermijd tijdens de zwangerschap triamtereen of een aldosteronantagonist (zoals spironolacton) in verband met kans op ernstige teratogene effecten.

Overwegingen

Diuretica werden in de jaren zestig van de 20e eeuw veelvuldig bij gezonde zwangere vrouwen zonder hypertensie of CNS voorgeschreven, met name ter preventie van pre-eclampsie welke destijds werd gedefinieerd als de aanwezigheid van hypertensie of perifere oedemen (Collins, 1985). Eind van vorige eeuw werd het gebruik van diuretica in de zwangerschap controversieel: vrouwen die langdurig diuretica gebruiken in de zwangerschap hebben een relatief lager plasma volume, waardoor ze in theorie verminderde placentaire doorbloeding hebben en er een hogere kans zou kunnen bestaan op zowel maternale als foetale complicaties ("Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy," 2000; Sibai, Grossman, & Grossman, 1984). Als gevolg worden tegenwoordig diuretica in de zwangerschap relatief weinig voorgeschreven. Dit maakt dat de huidige bewijskracht voor het gebruik van diuretica in de zwangerschap beperkt is tot voornamelijk oude cohortstudies en kleine trials met als uitgangspunt de preventie van pre-eclampsie. De aanbevelingen van de werkgroep hebben derhalve een beperkte tot zeer beperkte bewijskracht.

 

Preventie van pre-eclampsie

Het gebruik van diuretica ter preventie van pre-eclampsie is gebaseerd op de oude en incorrecte pathofysiologische veronderstelling dat hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap voornamelijk worden veroorzaakt door verhoogde natriumretentie en -intake. Churchill beschrijft in 2007 in een systematische Cochrane review 5 RCT’s (1836 vrouwen) van onzekere kwaliteit, waarin de effectiviteit van thiazidediuretica in preventie van pre-eclampsie in gezonde vrouwen zonder hypertensie of CNS vergeleken worden met placebo (Churchill, Beevers, Meher, & Rhodes, 2007). Voor geen van de relevante zwangerschapsuitkomsten werd een verschil gevonden tussen de groepen. Uitkomsten die werden beschreven waren onder andere pre-eclampsie, vroeggeboorte, foetale sterfte en geboortegewicht van de neonaat (Churchill, 2007). Op basis van de kleine sample size en onzekere kwaliteit van de studies in deze review kunnen echter geen zekere conclusies worden getrokken. Op basis van deze gegevens is er geen ondersteuning om diuretica aan te bevelen voor vrouwen ter preventie van zwangerschaps-gerelateerde hypertensieve aandoeningen zoals pre-eclampsie, of haar complicaties. Anderzijds laten deze placebo-gecontroleerde studies geen nadelig effect van thiazidediuretica zien op perinatale sterfte of vroeggeboorte in een relatief grote groep zwangere patiënten die de gehele zwangerschap aan diuretica zijn blootgesteld. Helaas hebben deze oudere studies (met uitzondering van één kleine studie in slechts 20 patiënten) niet gekeken naar geboortegewicht en/of intra-uteriene groeivertraging bij gebruik van thiazidediuretica.

 

Bijwerkingen diuretica maternaal

Enkele case reports vermelden maternale bijwerkingen zoals hypokaliëmie, hyponatriëmie, glucose-intolerantie en pancreatitis bij het gebruik van diuretica in de zwangerschap. Mogelijk is hier echter sprake van overschatting van deze bijwerkingen door publicatiebias. Churchill (2007) beschrijft een verhoogd risico op maternale bijwerkingen, alhoewel geen ernstige, zoals braken en misselijkheid bij vrouwen die thiazidediuretica gebruiken in de zwangerschap. Tevens moesten significant meer vrouwen stoppen met de medicatie ten opzichte van de placebogroep ten gevolge van de bijwerkingen.

Alhoewel in de literatuur niet aangetoond, wordt wel beschreven dat er theoretische bezwaren zijn tegen het gebruik van diuretica in het laatste trimester van de zwangerschap. In theorie kan bij (dreigende) pre-eclampsie het gebruik van diuretica in de zwangerschap leiden tot een toename van de plasmavolumedepletie, met daardoor activering van het RAAS systeem en toename van hypertensie. Daarnaast bestaat er theoretisch een mogelijkheid tot verminderde perfusie van de reeds gecompromitteerde placenta met theoretisch gevaar voor de foetus. (Jim, Sharma, Kebede, & Acharya, 2010)

 

Risico op ontwikkelen neonatale complicaties/congenitale afwijkingen

De meeste diuretica passeren de placenta. Op basis van een groot Deens/Schots cohort lijkt er geen associatie te zijn tussen lis- of thiazidediuretica en congenitale afwijkingen (Olesen, 2001) Alhoewel zeldzaam en onderhevig aan publicatiebias, wordt het gebruik van thiazidediuretica in de zwangerschap in enkele case-reports in relatie gebracht met neonatale trombocytopenie, hypoglycaemie, hypovolemie en icterus. (Collins, Yusuf, & Peto, 1985) Het theoretische risico op polyhydramnion door overmatig diuretisch effect bij foetus wordt niet beschreven in de literatuur. Lis- en thiazidediuretica gaan in geringe hoeveelheid over in de moedermelk en lijken derhalve veilig gebruikt te kunnen worden tijdens de lactatieperiode, alhoewel deze medicatie (in hoge doseringen) wel de melkproductie kan remmen (Lareb, 2020) (Wiles, 2019).

Over kaliumsparende diuretica in de zwangerschap en tijdens lactatie is veel minder bekend. Indien de strikte indicatie voor dergelijke diuretica bestaat lijkt de zeer beperkte ervaring in enkele case reports met amiloride tot nu toe niet te wijzen op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen (Awadalla, Patwardhan, Alsamsam, & Imran, 2017; Caretto, 2014) (Lareb, 2020). Het gebruik van triamtereen in het eerste trimester wordt zeker afgeraden, omdat triamtereen een foliumzuur-antagonist is (Hernandez-Diaz, Werler, Walker, & Mitchell, 2000) (Lareb, 2020). Spironolacton wordt vanwege de mogelijk antiandrogene werking op de foetus ontraden (Liszewski & Boull, 2019) (Lareb, 2020).

Gezien het theoretische risico op hypoperfusie van de placenta bij diureticagebruik in de zwangerschap wordt aanbevolen de foetale groei echografisch te vervolgen.

 

Indicaties voor diuretica bij CNS in de zwangerschap

In de nefrologie worden diuretica met name gebruikt ter behandeling van nefrogene hypertensie met inherente natriumretentie en met name ook om natriumretentie te behandelen of te voorkomen bij patiënten met ernstige, nefrotic-range proteïnurie, die door hyperfiltratie tijdens zwangerschap fors kan toenemen. Indien er een indicatie bestaat tot het continueren van diuretica op een nefrologische indicatie en er geen alternatieve behandeling mogelijk is, kan gezien de kleine kans op maternale en neonatale complicaties worden overwogen om deze medicatie reeds preconceptioneel te starten en te continueren in de zwangerschap.

Onderbouwing

Diuretische behandeling is vanuit nefrologisch oogpunt geïndiceerd om natriumretentie te behandelen of te voorkomen, met name bij patiënten met proteïnurie die door hyperfiltratie tijdens zwangerschap fors kan toenemen. Eind van de 20e eeuw werd het gebruik van diuretica in de zwangerschap controversieel door de veronderstelling dat het gebruik van diuretica zou leiden tot een hogere kans op zowel maternale als foetale complicaties. Het is echter nog steeds onduidelijk welke diuretica in de verschillende trimesters van de zwangerschap veilig zijn, welke diuretica de placenta passeren en welke diuretica niet veilig zijn. Om hierin duidelijkheid te geven, is er voor deze uitgangsvraag een systematische review van de literatuur verricht.

Cesarean section

Very low GRADE

We are uncertain about the influence of diuretics use in pregnant women on number of cesarean sections.

 

Sources: (Churchill, 2007)

 

Maternal side effects

Low

GRADE

Diuretics use in pregnant women may have a negative influence on the number of times maternal side effects occurred.

 

Sources: (Churchill, 2007)

 

Perinatal death

Low

GRADE

Diuretics use in pregnant women does not seem to have an effect on number of perinatal deaths.

 

Sources: (Churchill, 2007)

 

Stillbirth

Low

GRADE

Diuretics use in pregnant women does not seem to have an effect on number of stillbirths.

 

Sources: (Churchill, 2007)

 

Neonatal death

Low

GRADE

Diuretics use in pregnant women does not seem to have an effect on number of neonatal deaths.

 

Sources: (Churchill, 2007)

 

Premature birth

Very low GRADE

We are uncertain about the effect of diuretics use in pregnant women on number of premature births.

 

Sources: (Churchill, 2007)

 

Birthweight

Very low GRADE

We are uncertain about the effect of diuretics use in pregnant women on mean birthweight.

 

Sources: (Churchill, 2007)

 

Gestation at birth

Very low GRADE

We are uncertain about the effect of diuretics use in pregnant women on mean gestation at birth.

 

Sources: (Churchill, 2007)

 

APGAR-score

Very low GRADE

We are uncertain about the effect of diuretics use in pregnant women on number of APGAR-scores of less than 7 at 5 minutes.

 

Sources: (Churchill, 2007)

Description of studies

Churchill (2007) is a Cochrane systematic review including five RCTs (Fallis, 1964; Flowers, 1962; Kraus, 1966; Sibai, 1984; Weseley, 1962) where treatment with thiazide diuretics to prevent pre-eclampsia and its complications was evaluated. In total, 1836 healthy women without CKD or hypertension were included who were randomly assigned to either thiazide diuretics, or either placebo or no intervention. Chlorothiazide was used in three studies (Flowers, 1962; Kraus, 1966; Weseley, 1962), hydrochlorothiazide in one study (Fallis, 1964) and unspecified thiazide diuretics in the remaining study (Sibai, 1984). Data of these studies has been extracted from this SR, and from the original studies.

 

Results

Outcome 1: Pre-eclampsia

The outcome of pre-eclampsia was measured in four studies (Fallis, 1964; Kraus, 1966; Sibai, 1984; Weseley, 1962). There was insufficient evidence to demonstrate any clear differences between the two groups in the risk ratio of pre-eclampsia: RR 0.68 [0.45 to 1.03]. While the summary statistic implies a trend towards a reduction in pre-eclampsia, the trials showed a high level of heterogeneity at 43% and it was the small study by Fallis 1964 that contributed most to the summary statistic.

 

Figure 1

F1

 

Outcome 2: Cesarean section

The outcome of cesarean section was measured in one study (Sibai, 1984). There was no difference in number of Cesarean sections: RR = 1.0; [0.26 to 3.81], heterogeneity (I2): not applicable.

 

Outcome 3: Maternal side-effects

The outcome of maternal side-effects such as nausea, vomiting and hypokalemia was measured in one study (Flowers, 1962). More patients with a side-effect were found in the diuretics treatment arm compared to the control arm: RR = 8.70 (1.19 to 63.60), favouring the placebo condition. Women allocated to diuretics were more likely to stop treatment due to unacceptable nausea and vomiting: RR = 1.85 (1.04 to 32.46). Heterogeneity (I2): not applicable.

 

Outcome 4: Perinatal death

The outcome of perinatal death was measured in all five included studies (Fallis, 1964; Flowers, 1962; Kraus, 1966; Sibai, 1984; Weseley, 1962). There was no difference in number of perinatal deaths. The pooled effect of fixed effects model was: 0.72 (95% CI 0.40 to 1.27). Heterogeneity (I2): 0.0%.

 

Figure 2

F2

 

Outcome 5: Stillbirth

The outcome of stillbirth was measured in all five included studies (Fallis, 1964; Flowers, 1962; Kraus, 1966; Sibai, 1984; Weseley, 1962). There was no difference in number of stillbirths. The pooled effect of fixed effects model was: 0.60 (95% CI 0.27 to 1.34). Heterogeneity (I2): 0.0%

 

Figure 3

F3

 

Outcome 6: Neonatal death

The outcome of neonatal death was measured in four studies (Fallis, 1964; Flowers, 1962; Kraus, 1966; Weseley, 1962). There was no difference in number of neonatal deaths. The pooled effect fixed effects model was: 0.88 (95% CI 0.40 to 1.97). Heterogeneity (I2): 0.0%

 

Figure 4

F4

 

Outcome 7: Premature birth

The outcome of premature births was measured in two studies (Flowers, 1962; Sibai, 1984). There was no difference in number of premature births. The pooled effect fixed effects model was: 0.67 (95% CI 0.32 to 1.41) (ns). Heterogeneity (I2): 2.0%

 

Figure 5

F5

 

Outcome 8: Small-for-gestational age

The outcome of small-for-gestational age was measured in one study (Sibai, 1984). However, no events were recorded. Therefore, the relative risk cannot be estimated.

 

Outcome 9: Birthweight

The outcome of birthweight was measured in one study (Sibai, 1984). There was no difference in mean birthweight: MD = 139.00 (-484.40 to 762.40). Heterogeneity (I2): not applicable.

 

Outcome 10: Gestation at birth

The outcome of gestation at birth was measured in one study (Sibai, 1984). There was no difference in mean gestation at birth: MD = 0.70 (-0.71 to 2.11). Heterogeneity (I2): not applicable.

 

Outcome 11: APGAR-score of less than 7 at 5 minutes

The outcome of the APGAR-score was measured in one study (Sibai, 1984). There was no difference in number of APGAR-scores of less than 7 at 5 minutes: RR = 3.00 (0.14 to 65.90). Heterogeneity (I2): not applicable.

 

Level of evidence of the literature

Outcome 1: The level of evidence regarding Pre-eclampsia was downgraded with 2 levels, due to risk of bias (1) and imprecision (1).

 

Outcome 2: The level of evidence regarding the outcome measure Cesarean section was downgraded by 3 levels, due to risk of bias (1) and imprecision (2).

 

Outcome 3: The level of evidence regarding Maternal side effects was downgraded with 2 levels, due to risk of bias (1) and imprecision (1).

 

Outcome 4: The level of evidence regarding Perinatal death was downgraded with 2 levels, due to risk of bias (1) and imprecision (1).

 

Outcome 5: The level of evidence regarding Stillbirth was downgraded with 2 levels, due to risk of bias (1) and imprecision (1).

 

Outcome 6: The level of evidence regarding Neonatal death was downgraded with 2 levels, due to risk of bias (1) and imprecision (1).

 

Outcome 7: The level of evidence regarding Premature birth was downgraded with 3 levels, due to risk of bias (1) and imprecision (2).

 

Outcome 8: The level of evidence regarding Small-for-gestational age was not graded, since this outcome could not be estimated.

 

Outcome 9: The level of evidence regarding Birthweight was downgraded with 3 levels, due to risk of bias (1) and imprecision (2).

 

Outcome 10: The level of evidence regarding Gestation at birth was downgraded with 3, due to risk of bias (1) and imprecision (2).

 

Outcome 11: The level of evidence was downgraded with 3, due to risk of bias (1) and imprecision (2).

A systematic review of the literature was performed to answer the following questions:

Which diuretic treatment can be given to pregnant women with renal disease to prevent sodium retention during different semesters?

The research question includes the following underlaying questions:

 1. What is the efficacy of diuretics to prevent sodium retention in pregnant women with nephrotic syndrome or advanced stages of CKD?
 2. What is the safety of diuretics to prevent sodium retention in pregnant women?

 

Question 1

P: pregnant women with CKD;

I: diuretics;

C: placebo or no treatment;

O: pre-eclampsia, cesarean section, maternal side-effects, perinatal death, stillbirth, neonatal death, premature birth, small-for-gestational age, birthweight, gestation at birth, APGAR-score.

 

Question 2

P: pregnant women;

I: diuretics;

C: placebo or no treatment;

O: pre-eclampsia, cesarean section, maternal side-effects, perinatal death, stillbirth, neonatal death, premature birth, small-for-gestational age, birthweight, gestation at birth, APGAR-score.

 

Relevant outcome measures

The guideline development group considered perinatal death (stillbirth, neonatal death) as a critical outcome measure for decision making; and medication side-effects, pre-eclampsia, small-for-gestational age, premature birth, APGAR-score, cesarean section, as an important outcome measure for decision making.

 

Search and select (Methods)

The PubMed database were searched with relevant search terms until February 2019. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 3280 hits. Studies were selected based on the following criteria: RCTs or cohort studies including pregnant women with and without renal disease, where diuretics were compared with no treatment or placebo. 73 studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading the full text, 67 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods), and 6 studies were included.

 

Results: Question 1.

No literature was found within the search parameters.

 

Results: Question 2.

Six studies were included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.

 1. Awadalla, M., Patwardhan, M., Alsamsam, A., & Imran, N. (2017). Management of Liddle Syndrome in Pregnancy: A Case Report and Literature Review. Case Rep Obstet Gynecol, 2017, 6279460. doi:10.1155/2017/6279460.
 2. Bijwerkingen Centrum Lareb, 2020.
 3. Caretto, A., Primerano, L., Novara, F., Zuffardi, O., Genovese, S., & Rondinelli, M. (2014). A Therapeutic Challenge: Liddle's Syndrome Managed with Amiloride during Pregnancy. Case Rep Obstet Gynecol, 2014, 156250. doi:10.1155/2014/156250.
 4. Churchill, D., Beevers, G. D., Meher, S., & Rhodes, C. (2007). Diuretics for preventing pre-eclampsia. Cochrane Database Syst Rev(1), Cd004451. doi:10.1002/14651858.CD004451.pub2.
 5. Collins, R., Yusuf, S., & Peto, R. (1985). Overview of randomised trials of diuretics in pregnancy. Br Med J (Clin Res Ed), 290(6461), 17-23. doi:10.1136/bmj.290.6461.17.
 6. Hernandez-Diaz, S., Werler, M. M., Walker, A. M., & Mitchell, A. A. (2000). Folic acid antagonists during pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med, 343(22), 1608-1614. doi:10.1056/nejm200011303432204.
 7. Jim, B., Sharma, S., Kebede, T., & Acharya, A. (2010). Hypertension in pregnancy: a comprehensive update. Cardiol Rev, 18(4), 178-189. doi:10.1097/CRD.0b013e3181c60ca6.
 8. Liszewski, W., & Boull, C. (2019). Lack of evidence for feminization of males exposed to spironolactone in utero: A systematic review. J Am Acad Dermatol, 80(4), 1147-1148. doi:10.1016/j.jaad.2018.10.023.
 9. Olesen, C., de Vries, C. S., Thrane, N., MacDonald, T. M., Larsen, H., & Sorensen, H. T. (2001). Effect of diuretics on fetal growth: A drug effect or confounding by indication? Pooled Danish and Scottish cohort data. Br J Clin Pharmacol, 51(2), 153-157. doi:10.1111/j.1365-2125.2001.01310.x.
 10. Report of the National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. (2000). Am J Obstet Gynecol, 183(1), S1-s22..
 11. Sibai, B. M., Grossman, R. A., & Grossman, H. G. (1984). Effects of diuretics on plasma volume in pregnancies with long-term hypertension. Am J Obstet Gynecol, 150(7), 831-835. doi:10.1016/0002-9378(84)90458-7.
 12. Wiles, K., Chappell, L., Clark, K., Elman, L., Hall, M., Lightstone, L.,... Bramham, K. (2019). Clinical practice guideline on pregnancy and renal disease. BMC Nephrol, 20(1), 401. doi:10.1186/s12882-019-1560-2.

Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)

Research question:

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

Follow-up

Outcome measures and effect size

Comments

Churchill, 2007

 

 

Study characteristics and results are extracted from the SR (unless stated otherwise)

SR and meta-analysis of RCT’s

 

Literature search up to May/2010

 

A: Fallis, 1964

B: Flowers, 1962

C: Krauss, 1962

D: Sibai, 1984

E: Weseley, 1962

 

Study design: RCTs

 

Setting and Country: Cochrane study, UK

 

Source of funding and conflicts of interest:

University of Liverpool, UK, and Health Technology Assessment, UK. No declarations of interest known to the authors.

 

Inclusion criteria SR: RCTs of diuretics to prevent the development of pre-eclampsia

 

Exclusion criteria SR: quasi-randomized trials, given their potential for bias

 

5 studies included

 

Important patient characteristics at baseline:

 

N, mean age

A: 80 women, <27 weeks of gestation

B: 519 women, up to 30 weeks of gestation

C: 1139 women, 20-24 weeks of gestation

D: 20 women, first trimester of pregnancy

E: 267 women, second or third trimester of pregnancy

 

Sex:

A: 100% female

B: 100% female

C: 100% female

D: 100% female

E: 100% female

 

 

Groups comparable at baseline? Yes

Describe intervention:

 

A: Hydrochlorothiazide 50 mg daily

B: Chlorothiazide 250/500/750 mg daily

C: Chlorothiazide daily

D: Women advised to continue thiazide diuretic treatment during pregnancy

E: Chlorothiazide 500 mg twice daily

 

Describe control:

 

A: Placebo

B: Placebo

C: Placebo

D: Women advised to stop thiazide treatment immediately

E: Placebo twice daily

 

End-point of follow-up:

 

A: Delivery

B: 28 days after delivery

C: Delivery

D: Delivery

E: Delivery

 

For how many participants were no complete outcome data available?

(intervention/control)

A: 2 (both intervention group)

B: 27, 17 and 6 in respective intervention groups, 24 in placebo group

C: 109 in total, of which 19 due to side effects of the drugs, no statistical difference between the groups

D: Follow-up was complete

E: Follow-up was complete

 

 

 

Outcome measure-1

Defined as Caesarean section

 

Effect measure: RR, RD, mean difference [95% CI]:

D: RR = 1.0; [0.26 – 3.81] (ns).

Heterogeneity (I2): not applicable

 

 

Outcome measure-2

Defined as Maternal side effects

 

B: RR = 8.70 [1.19 – 63.60], favouring the placebo condition

Heterogeneity (I2): not applicable

 

 

Outcome measure-3

Defined as Perinatal death

 

A: RR = 0.39 [0.04 – 3.60]

B: RR = 0.66 [0.17 – 2.58]

C: RR = 0.91 [0.45 – 1.84]

D: No events recorded

E: RR = 0.26 [0.03 – 2.29]

 

Pooled effect fixed effects model: 0.72 [95% CI 0.40 to 1.27] (ns).

Heterogeneity (I2): 0.0%

 

Outcome measure-4

Defined as Stillbirth

 

A: RR = 0.39 [0.02 – 9.28]

B: RR = 0.49 [0.08 – 2.91]

C: RR = 0.69 [0.25 – 1.93]

D: No events recorded

E: RR = 0.52 [0.05 – 5.66]

 

Pooled effect fixed effects model: 0.60 [95% CI 0.27 to 1.34] (ns).

Heterogeneity (I2): 0.0%

 

Outcome measure-5

Defined as Neonatal death

 

A: RR = 0.59 [0.06 – 6.21]

B: RR = 0.99 [0.10 – 9.37]

C: RR = 1.18 [0.43 – 3.24]

E: RR = 0.21 [0.01 – 4.28]

 

Pooled effect fixed effects model: 0.88 [95% CI 0.40 to 1.97] (ns).

Heterogeneity (I2): 0.0%

 

Outcome measure-6

Defined as Premature birth

 

B: RR = 0.58 [0.27 – 1.28]

D: RR = 3.00 [0.14 – 65.90]

 

Pooled effect fixed effects model: 0.67 [95% CI 0.32 to 1.41] (ns).

Heterogeneity (I2): 2.0%

 

Outcome measure-7

Defined as Small-for-gestational-age

 

D: No events recorded. RR not estimable.

 

Outcome measure-8

Defined as Birthweight

 

D: MD = 139.00 [-484.40 – 762.40] (ns).

Heterogeneity (I2): not applicable

 

Outcome measure-9

Defined as Gestation at birth

 

D: MD = 0.70 [-0.71 – 2.11] (ns).

Heterogeneity (I2): not applicable

 

Outcome measure-10

Defined as APGAR score at 5 minutes less than 7

 

D: RR = 3.00 [0.14 – 65.90] (ns).

Heterogeneity (I2): not applicable

Facultative:

 

There were no clear differences between the diuretics group and the control group for any outcome in this SR. there is insufficient evidence to draw reliable conclusions the effects of diuretics on prevention of pre-eclampsia and its complications.

 

Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies

Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009, PLoS Med 6: e1000097; doi:10.1371/journal.pmed1000097)

Study

 

 

 

 

 

 

First author, year

Appropriate and clearly focused question?1

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

 

Comprehensive and systematic literature search?2

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Description of included and excluded studies?3

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Description of relevant characteristics of included studies?4

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Appropriate adjustment for potential confounders in observational studies?5

 

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear/notapplicable

Assessment of scientific quality of included studies?6

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Enough similarities between studies to make combining them reasonable?7

 

Yes/no/unclear

Potential risk of publication bias taken into account?8

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Potential conflicts of interest reported?9

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Churchill, 2007

Yes

 

 Yes

Yes

Yes

 Not applicable

Yes

Yes

Yes

 Yes

 1. Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined.
 2. Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched.
 3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons.
 4. Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported.
 5. Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs).
 6. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table et cetera).
 7. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For pooled data: assessment of statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (for example Chi-square, I2)?
 8. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (for example funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (for example Egger regression test, Hedges-Olken). Note: If no test values or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 included studies.
 9. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or support must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies.

 

Table of excluded studies

Author and year

Reason for exclusion

Abalos, 2018

Wrong intervention

Alberico, 1992

Wrong intervention

Andrade, 2008

Wrong outcomes

Andrade, 2018

Wrong intervention

Arias, 1979

Wrong intervention

Ascarelli, 2005

Wrong intervention

Ashgar, 2005

Wrong intervention

Banhidy, 2010 (a)

Wrong intervention

Banhidy, 2010 (b)

Wrong intervention

Bedard, 2009

Wrong intervention

Blake, 1991

Wrong intervention

Boethius, 1977

Wrong intervention

Bracken, 1981

Wrong intervention

Cardy, 2006

Wrong outcomes

Caton, 2008

Wrong intervention

Caton, 2009

Wrong intervention

Chaffin, 2009

Wrong intervention

Christianson, 1976

Wrong population

Collins, 1985

Does not answer research question

Easterling, 2001

Wrong intervention

Eric, 2009

Wrong intervention

Falardeau, 2013

Wrong population

Fallis, 1964

Wrong outcomes

Ferrer, 2000

Wrong population

Fisher, 2017

Wrong intervention

Fisher, 2018

Wrong intervention

Fitton, 2017

Wrong intervention

Gelder, 2015

Wrong intervention

Gillon, 2014

Wrong intervention

Hayashi, 1963

Wrong population, wrong outcomes

Hennessey, 2007

Wrong intervention

Holdes, 2015

Wrong intervention

Horvath, 1983

Wrong intervention/study design

Horvath, 1985

Wrong intervention/study design

Jick, 1981

Wrong intervention

Kaaja, 1992

Wrong intervention

Leather, 1986

Wrong intervention

Lee, 2005

Wrong study design

Lieberman, 1978

Wrong intervention

Ligtvoet, 1997

Wrong intervention

Lubbe, 1982

Wrong intervention/study design

Lydakis, 1999

Wrong intervention/study design

Mabie, 1986

Wrong intervention/study design

MacGillavry, 1976

Wrong intervention

Michael, 1986

Wrong control group

Mutch, 1977

Wrong intervention

Nakhal-Pour, 2007

Wrong intervention

Nakhal-Pour, 2008

Wrong intervention

De Swiet, 1985

Wrong publication type

Olesen, 2001

Does not answer research question

Ounsted, 1985

Wrong publication type

Panaltescu, 2019

Wrong intervention

Piper, 1991

Wrong outcome

Rauramo, 1975

Wrong intervention

Ray, 2001

Wrong intervention

Riva, 1978

Wrong study design

Rockenbauer, 1999

Wrong intervention

Rockenbauer, 2000

Wrong intervention

Sibai, 1991

Narrative review

Sorensen, 2003

Wrong intervention

Su, 2013

Wrong intervention

Suri, 2013

Wrong intervention

Tervila, 1971

Wrong population

Van Zutphen, 2014

Wrong outcome

Vasilakis-Scaramozza, 2013

Wrong outcomes

Vigil-de Gracia, 2014

Wrong population

Walfish, 2011

Wrong intervention

Webster, 2017

Wrong intervention

Welt, 1981

Wrong intervention

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 11-09-2021

Laatst geautoriseerd  : 11-09-2021

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2027

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep niet in stand gehouden. Uiterlijk in 2025 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Internisten Vereniging of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

 

De Nederlandse Internisten Vereniging is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

 

Module[1]

Regiehouder(s)[2]

Jaar van autorisatie

Eerstvolgende beoordeling actualiteit richtlijn[3]

Frequentie van beoordeling op actualiteit[4]

Wie houdt er toezicht op actualiteit[5]

Relevante factoren voor wijzigingen in aanbeveling[6]

Gebruik van diuretica

NOV

2020

2025

5 jaar

NIV en NVOG

Nieuwe literatuur of nieuwe middelen


[1] Naam van de module

[2] Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere regiehouders)

[3] Maximaal na vijf jaar

[4] (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar

[5] regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in stand blijft

[6] Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Nierpatiënten Vereniging Nederland

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

 

De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Doel en doelgroep

Doel

De richtlijn heeft tot doel te komen tot een uniforme en zo mogelijk evidence based aanpak van de begeleiding en behandeling van vrouwen met CNS gedurende de zwangerschap, maar ook in de periode vooraf aan de zwangerschap (preconceptie) en gedurende de bevalling, en de periode van lactatie.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met CNS en zwangerschap. Daarnaast is de richtlijn ook bedoeld voor zorgverleners die in aanraking komen met patiënten met CNS en een kinderwens, en patiënten met CNS en een neonaat.

 

Primair is deze richtlijn bedoeld voor internisten(nefrologen) en gynaecologen, maar zal ook zeker relevant zijn voor huisartsen, verloskundigen, klinisch genetici, diëtisten en alle andere zorgverleners die actief zijn in de ketenzorg rondom zwangerschap en geboorte.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2017 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met chronische nierschade (CNS) die zwanger willen worden of zijn.

 

De werkgroep leden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

Werkgroep

 • Dr. H.W. (Henk) van Hamersvelt, internist-nefroloog, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, NIV/NFN (voorzitter)
 • Dr. A.T. (Titia) Lely, gynaecoloog-perinatoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Wilhelmina Kinder Ziekenhuis, Utrecht, NVOG (vice-voorzitter)
 • Dr. M.F.C. (Margriet) de Jong, internist-nefroloog, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen, NIV/NFN
 • Dr. O.W.H. (Olivier) van der Heijden, gynaecoloog-perinatoloog, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, NVOG
 • Dr. Y.K.O. (Onno) Teng, internist-nefroloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, NIV/NFN
 • Dr. A.M. (Albertien) van Eerde, klinisch geneticus, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, VKGN
 • Dr. R. (Renate) Bosma, internist, Medisch Centrum Amersfoort, Amersfoort, NIV/NFN
 • Dr. H. (Heleen) Grootjans, internist-nefroloog, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen, NIV/NFN
 • Dr. R. (Rob) van der Pas, internist-nefroloog, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, NIV/NFN
 • Dr. I.W.H. (Inge) van Empel, gynaecoloog-perinatoloog, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, NVOG
 • Dr. E. (Ellen) Nijkamp, gynaecoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, NVOG
 • Drs. M. (Merlijn) Wind, gynaecoloog in opleiding, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, NVOG

 

Namens Nierpatiënten Vereniging Nederland

 • Dr. K. (Karen) Prantl, patiëntvertegenwoordiger en beleidsmedewerker, NVN (Nier)
 • Dr. K. (Kim) van Ierssel, patiëntvertegenwoordiger en ervaringsdeskundige, NVN (Nier)

 

Met ondersteuning van

 • Dr. I.M. (Irina) Mostovaya, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, Utrecht

Belangenverklaringen

De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroep leden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroep leden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Achternaam werkgroeplid

Hoofdfunctie

Nevenwerkzaamheden

Persoonlijke financiële belangen

Persoonlijke relaties

Extern gefinancierd onderzoek

Intellectuele belangen en reputatie

Overige belangen

Getekend op

Actie

Lely

Gynaecoloog / peronatoloog WKZ

0,7: Raad commissie ZonMw
- subsidies beoordelen

geen

geen

geen

Deelnemer van landelijke werkgroep PARTOUT (Pregnancy After Renal Transplantation), onbetaald; de werkgroep ontvangt geen financiering

geen

12-9-2017

geen

Van der Heijden

Gynaecoloog-perinatoloog
Radboudumc Nijmegen

geen

geen

geen

geen

Deelnemer van landelijke werkgroep PARTOUT (Pregnancy After Renal Transplantation), onbetaald; de werkgroep ontvangt geen financiering

geen

5-12-2017

geen

de Jong

Internist-nefroloog UMCG

Lid richtlijncommissie Nederlandse Federatie voor Nefrologie - onbetaald

geen

geen

geen

Deelnemer van landelijke werkgroep PARTOUT (Pregnancy After Renal Transplantation), onbetaald; de werkgroep ontvangt geen financiering

geen

30-1-2018

geen

Teng

Internist-nefroloog, Leids Universitair Medisch Centrum 1,0 ft

geen

geen

geen

geen

geen

geen

4-2-2018

geen

Prantl

Beleidsmedewerker, nierpatiënten vereniging Nederland

geen

geen

geen

geen

geen

geen

5-2-2018

geen

Eerde

Klinisch geneticus UMC Utrecht

geen

geen

geen

Ik heb subsidies voor wetenschappelijk onderzoek van Nierstichting Nederland en van Fonds Nuts - Ohra ontvangen

Ik ben als klinisch geneticus expert op gebied van erfelijke nierziekten en coördinator van het Europees erkende expertise

centrum voor erfelijke nierziekten in het UMC Utrecht en van de polikliniek erfelijke nierziekten. Mijn directe patiëntenzorg richt zich op mensen met een mogelijke nierziekte. ik draag bij aan patiënten-/publieksvoorlichting, onderwijs en richtlijnen met betrekking tot erfelijke nierziekte

geen

8-2-2018

geen

Bosma

Internist MC Amersfoort

geen

geen

nee

nee

nee

nee

30-1-2018

geen

Hamersvelt

Internist-nefroloog Afdeling Nierziekten, Radboudumc Nijmegen

Voorzitter richtlijncommissie Nederlandse Federatie voor Nefrologie - onbetaald, Lid Registratiecommissie Nederlandse Federatie voor Nefrologie - onbetaald, Lid bestuur Nederlandse Federatie voor Nefrologie - onbetaald

geen

geen

geen extern gefinancierd onderzoek gerelateerd aan deze richtlijn

geen

geen

8-2-2018

geen

Ierssel

Ervaringsdeskundige vrijwilliger

geen

geen

geen

geen

geen

geen

5-2-2018

geen

Grootjans

Internist-nefroloog (in opleiding tot 27-3-2019)
Arts onderzoeker UMCG (per 15-4-2019)

geen

geen

geen

geen

geen

geen

15-4-2019

geen

Wind

Gynaecoloog in opleiding

geen

geen

geen

geen

geen

geen

30-4-2019

geen

Van der Pas

Internist-nefroloog i.o., Radboudumc

geen

geen

geen

geen

geen

geen

30-4-2019

geen

Van Empel

Gynaecoloog en fellow perinatologie, Radboudumc

Bestuurslid werkgroep perinatologie en maternale ziekten van de NVOG - niet betaald

geen

geen

geen

geen

geen

12-6-2019

geen

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiënten perspectief door een afgevaardigde van de Nierpatiëntenvereniging Vereniging Nederland. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenvereniging Nierpatiëntenvereniging Vereniging Nederland en Patiëntenfederatie Nederland.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden in de module “Organisatie van zorg”. De werkgroep heeft besloten geen indicatoren te ontwikkelen bij de huidige richtlijn, om de registratielast niet toe te laten nemen.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Knelpuntenanalyse

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur de knelpunten. Tevens werden stakeholders uitgenodigd voor een knelpuntenbijeenkomst (Invitational conference).

 

De werkgroep stelde vervolgens een long list met knelpunten op en prioriteerde de knelpunten op basis van: (1) klinische relevantie, (2) de beschikbaarheid van (nieuwe) evidence van hoge kwaliteit, (3) en de te verwachten impact op de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en (macro)kosten.

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter, vice-voorzitter en de adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

Hieronder zijn de beoogde vragen en richtlijnmodules beschreven:

 

Preconceptie

 1. Waar (eerste, tweede of derde lijn) moeten patiënten met chronische nierschade en kinderwens /zwangerschap gecounseld en gecontroleerd worden op basis van risico op maternale en/of foetale complicaties.

2. Wat is de plaats van preconceptionele counseling voor patiëntes met CNS en een kinderwens.

 1. Hoe moet preconceptionele counseling vormgegeven worden?
 2. Wanneer moet gestart worden met preconceptionele counseling?

3. Welke patiënten komen in aanmerking voor preconceptionele genetische counseling?

 1. Vrouwen met een erfelijke nierziekte.
 2. Mannen met een erfelijke nierziekte.
 3. Vrouwen en mannen met een verdenking op, maar nog geen bewezen erfelijke nierziekte.
 4. Wat is de plaats van preïmplantatie genetische diagnostiek?

4. Wat is de plaats van de verschillende geassisteerde voortplantingstechnieken bij patiëntes met CNSen een kinderwens?

Gedurende de zwangerschap –patiëntes die dialyseren

5. Hoe dient de begeleiding van zwangere vrouwen die nierfunctie vervangende therapie ondergaan eruit te zien?

 1. Welke vorm van dialyse heeft de voorkeur?
 2. Welk dialyseschema en welke dialyse-efficiëntie is vereist?
 3. Speciale eisen aan nierfunctie vervangende therapie behandeling tijdens zwangerschap

6. Wat is de plaats van geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) bij zwangeren met CNS en wanneer moet dat plaatsvinden?

Gedurende zwangerschap – preventie

7. Welke interventies zijn zinvol om de kans op pre-eclampsie te verkleinen bij zwangere patiënten met chronische nierschade?

 1. Welke medicamenteuze opties kunnen het risico op pre-eclampsie verminderen bij patiënten met CNS?
 2. Welke dieetmaatregelen kunnen de kans op pre-eclampsie bij patiënten met CNS verminderen?

8. Welke dieetbeperkingen en andere non-farmacologische interventies zijn zinvol/noodzakelijk bij verschillende groepen zwangere patiënten met chronische nierschade

 1. Zoutbeperking
 2. Eiwitbeperking
 3. Andere beperkingen

Gedurende zwangerschap – behandeling

9. Hoe dient de behandeling van hypertensie bij zwangere patiënten met chronische nierschade gedurende de verschillende trimesters eruit te zien?

In hoeverre wijkt behandeling van hypertensie bij zwangere patiënten met chronische nierschade vóór de zwangerschap en tijdens de verschillende trimesters van de zwangerschap (inclusief pre-eclampsie) af van de MDR hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

 1. Welke antihypertensiva zijn toegestaan en veilig tijdens de zwangerschap?
 2. Wat is streefwaarde van bloeddruk preconceptioneel en tijdens zwangerschap bij patiënten met chronische nierschade met en zonder proteïnurie?
 3. Welke diuretische behandeling kan in de verschillende trimesters gegeven worden bij ontwikkeling van natriumretentie in het kader van een nefrotisch syndroom of ernstige nierfunctiestoornis. Welke diuretica passeren placenta in verschillende trimesters en kunnen risico op polyhydramnion verhogen?
 4. Welke antihypertensiva hebben voorkeur bij patiënten met proteïnurie voor de zwangerschap?
 5. Welke antihypertensiva hebben de voorkeur in de lactatiefase bij patiënten met en zonder proteïnurie ?
 6. Met welke bloeddrukwaarden mogen patiënten veilig zwanger worden?
  1. Hoe hoog is het risico op complicaties voor moeder en kind bij verschillende bloeddruk niveaus?

10. Wat is de plaats van immunosuppressieve behandeling van patiënten met chronische nierschade tijdens zwangerschap?

 1. Welke immuunsuppressiva zijn toegestaan in verschillende trimesters van zwangerschap?
 2. Hoe moet de dosering van deze middelen aangepast worden in de verschillende trimesters?
 3. Wat is de plaats van preventieve antibiotische behandeling bij patiënten die asymptomatisch drager zijn van een streptococcen-B infectie, en immunosuppressiva gebruiken?
 4. Welke biologicals met nefrologische indicatie (Alemtuzumab, Belatacept, Eculizumab, rATG, Rituximab) kunnen veilig gegeven worden in verschillende trimesters van zwangerschap.

11. Behandeling van bijkomende nefrologische problemen bij patiënten met chronische nierschade tijdens zwangerschap?

 1. Behandeling van bloedarmoede bij zwangere patiënten met chronische nierschade
   1. In welke trimesters kan EPO veilig gegeven worden en welke streefwaarde voor het Hb dient daarbij nagestreefd te worden
   2. Zijn er andere streefwaardes voor de ijzerparameters bij CNS tijdens zwangerschap?
   3. Onder welke voorwaarden kunnen parenterale ijzerpreparaten gegeven worden?
   4. Wat is de grens voor het Hb voor bloedtransfusie en welke voorzorgen zijn er nodig bij bloedtransfusie?
 2. In hoeverre wijkt beleid ten aanzien van antistolling bij zwangere patiënten met CNS af van de MDR antistolling?
 3. In hoeverre wijkt beleid ten aanzien van behandeling van diabetes mellitus bij zwangere patiënten met CNS af van diabetesbehandeling in NIV richtlijn diabetes en zwangerschap?

12. Benadering van nieuwe nefrologische problemen (proteïnurie/nefrotisch syndroom of TMA) in verschillende trimesters van zwangerschap?

 1. Hoe kan onderscheid gemaakt worden tussen pre-eclampsie en primair nefrologisch probleem. In hoeverre zijn nieuwe markers zoals sFLT1:PIGF ratio daarbij behulpzaam?
 2. Diagnostiek en behandeling
 3. Indicatie voor nierbiopsie tijdens zwangerschap

Bevalling en lactatieperiode

13. Hoe dient het beleid eruit te zien rondom de bevalling van een zwangere met CNS?

 1. Welke manier van bevallen is veilig?
 2. Hoe dient het medicatie-beleid durante partu eruit te zien?
 3. Wat is de plaats van navelstrengbloed afname?
 4. Wat dient er na de bevalling te worden besproken?
 5. Hoe moet de nierfunctie worden vervolgd?
 6. Wanneer dient de ontwikkeling van het kind te worden vervolgd door een kinderarts?

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Er werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroep leden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag. De zoekstrategie voor de oriënterende zoekactie en patiënten perspectief zijn opgenomen in de zoekverantwoording.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde instrumenten die worden aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR - voor systematische reviews; Cochrane - voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek; Newcastle-Ottowa - voor observationeel onderzoek; QUADAS II - voor diagnostisch onderzoek.

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening)

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk*

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

*in 2017 heeft het Dutch GRADE Network bepaald dat de voorkeursformulering voor de op een na hoogste gradering ‘redelijk’ is in plaats van ‘matig’

 

B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADE-methode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen (Schünemann, 2008), en een generieke GRADE-methode voor vragen over schade of bijwerkingen, etiologie en prognose. In de gehanteerde generieke GRADE-methode werden de basisprincipes van de GRADE-methodiek toegepast: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van bewijskracht op basis van de vijf GRADE-criteria (startpunt hoog; downgraden voor risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias).

 

Formuleren van de conclusies

Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methodiek. De werkgroep leden maakten de balans op van elke interventie (overall conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht gevonden bij een van de cruciale uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten van de interventies samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje Overwegingen.

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van de werkgroep leden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patiënt values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje Overwegingen.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten samen.

 

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van Zorg.

 

Indicatorontwikkeling

Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn heeft de werkgroep overwogen om interne kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken. Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

De werkgroep heeft besloten geen indicatoren te ontwikkelen bij de huidige richtlijn, omdat meeste aanbevelingen niet hard genoeg waren en er geen substantiële barrières konden worden geïdentificeerd die implementatie van de aanbeveling zouden kunnen bemoeilijken.

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de bijlage Kennislacunes beschreven.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Brouwers, M. C., Kho, M. E., Browman, G. P., Burgers, J. S., Cluzeau, F., Feder, G.,... & Littlejohns, P. (2010). AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. Canadian Medical Association Journal, 182(18), E839-E842.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html

Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen: stappenplan. Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann, H. J., Oxman, A. D., Brozek, J., Glasziou, P., Jaeschke, R., Vist, G. E.,... & Bossuyt, P. (2008). Rating Quality of Evidence and Strength of Recommendations: GRADE: Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ: British Medical Journal, 336(7653), 1106.

Wessels, M., Hielkema, L., & van der Weijden, T. (2016). How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 104(4), 320.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Immunosuppressieve behandeling