Epilepsie

Initiatief: NVN Aantal modules: 88

Screening op osteoporose bij epilepsie

Uitgangsvraag

Wat zijn indicaties voor het screenen op osteoporose bij het gebruik van anti-epileptica?

Aanbeveling

Zorg bij patiënten boven de 50 jaar (mannen en vrouwen) die behandeld worden met carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, primidon en valproaat (in alfabetische volgorde) voor:   

 1. Voorlichting: adviseer voldoende lichaamsbeweging en voeding met voldoende calcium en vitamine D om het fractuurrisico te beperken.
 2. Bepaal het vitamine D-gehalte en suppleer als dit nodig is. 

 

Adviseer onderzoek naar de minerale botdichtheid volgens het protocol osteoporose, te vinden in de richtlijn "Osteoporose en factuurpreventie".

Overwegingen

Het is aangetoond dat een lage botdichtheid het risico op fracturen verhoogt: globaal gaat een daling van de minerale botdichtheid met één standaarddeviatie in de DXA-scan gepaard met een tweemaal hoger fractuurrisico. Van de modernere middelen wordt op theoretische gronden weinig effect op het botmetabolisme verwacht, maar onderzoek naar de betekenis hiervan voor het fractuurrisico ontbreekt.

 

De klimatologische omstandigheden in Nederland kunnen leiden tot een structureel vitamine D-tekort. De Gezondheidsraad formuleert als risicogroepen voor een vitamine D-deficiëntie: mensen die te weinig in de zon komen (als gevolg van het dragen van lichaamsbedekkende kleding of chronische ziekten), mensen met een donkere huidskleur en vrouwen boven de 50 jaar. Daar dient aan te worden toegevoegd: mensen met afgenomen mobiliteit (rolstoelafhankelijk). De gezondheidsraad adviseert vitamine D-suppletie volgens onderstaande tabel.

 

Tabel: dagelijkse behoefte aan vitamine D en bijbehorende aanbeveling voor suppletie (microgram per dag)

Groep Criterium Dagelijkse behoeftea Lichte huid met voldoende blootstelling aan zonlichtb Lichte huid met onvoldoende blootstelling aan zonlicht
0-4 jaar Risico rachitis en serum 25OH-D-gehalte > 30 nmol/l 10 10 10

4-50 jaar (v)

4-70 jaar (m)

Serum25OH-D-gehalte > 30 nmol/l en totale voorziening 10c 0 10
50-70 jaar (v) Serum25OH-D-gehalte > 30 nmol/l en totale voorziening 10 10d 10d
Vanaf 70 jaar Risico op botbreuken en serum 25OH-D-gehalte > 50 nmol/l 20e 20d 20
Zwangere vrouwen Serum 25OH-D-gehalte > 30 nmol/l 10 10 10
a) Onvoldoende zonlichtblootstellingen is gedefinieerd als dagelijks minder dan 15-30 minuten blootstelling aan hoog staande zon (11.00-15.00 u) met hoofd en handen ontbloot bij alledaagse activiteiten. Voor kinderen en volwassenen 4-50 jaar (vrouwen ) en 70 jaar (mannen) geldt dat zij bij voldoende buitenkomen ongeveer 2/3 van hun vitamine D-behoefte uit blootstelling van de huid aan zonlicht verkrijgen en ongeveer 1/3 via de voeding, gemiddeld over het hele jaar.
b) Bij het blootstellen aan zonlicht is van belang de aanbevelingen van de KWF kankerbestrijding op te volgen, waarin wordt afgeraden om kinderen onbeschermd aan een hoog staande zon bloot te stellen, vanwege de kwetsbare kinderhuid en het risico op huidkanker.
c) In vergelijking met de aanbeveling van 2000 is dit een verhoging van 5 naar 10 microgram vitamine D per dag voor personen van 4 tot 50 jaar. Dit heeft te maken met nieuwe gegevens die sinds 2000 beschikbaar zijn gekomen over de relatie tussen de vitamine D-inname en het serum 25OH-D-gehalte en de bijdrage van zonlicht aan de vitamine D-voorziening.
d) Dit advies is ten opzichte van het vorige uit 2008 vereenvoudigd, met het oog op de communicatie.
e) In vergelijking met de voedingsnormen uit 2000 is dit een verhoging van 15 naar 20 microgram vitamine D per dag. Dit heeft te maken met nieuwe gegevens die sinds 2000 bekend zijn gekomen over de relatie tussen de vitamine D-inname en het serum 25OH-D-gehalte.
Bron: Gezondheidsraad 2012

Uit de studie van Pack et al. (2005) volgen aanwijzingen dat carbamazepine, fenytoïne en valproaat de kans op osteoporose verhogen door het veroorzaken van een tekort aan calcium. De werkgroep sluit niet uit dat nog andere anti-epileptica tekorten veroorzaken en daarmee de kans op osteoporose verhogen. Er is echter onvoldoende bewijs beschikbaar om hier aanbevelingen over te doen.

 

Over de preventie van osteoporose bij gebruik van anti-epileptica is één RCT beschikbaar. Deze RCT laat een positief effect zien van Risedronaat, toegevoegd aan vitamine D en calcium, bij mannelijke veteranen met epilepsie (Lazzari, 2013).  

 

Behandeling

In een recente systematische review (Fernandez, 2018) bleek Vitamine D-suppletie enig nut te hebben: er zijn positieve veranderingen in de markers van het botmetabolisme. In drie van de acht studies werd een significante toename van serumcalcium gevonden, zes van de acht studies vonden een significante afname van alkalische fosfatase, en in twee van vier studies een significante afname van parathyreoidhormoon. In de zes studies die minerale botdensiteit maten werden significante bevindingen gedaan. Vanwege variaties in methodologie tussen de studies konden geen conclusies verbonden worden aan de impact van vitamine D-suppletie op de botmineralisatie. 

 

Voor de behandeling van osteoporose verwijst de werkgroep naar de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie (CBO, 2011).

Onderbouwing

De kans op fracturen is toegenomen bij mensen met epilepsie. Enerzijds komt dit door een grotere kans op vallen als gevolg van de aanvallen (vaak tonisch-clonisch) of als gevolg van sedatie en/of ataxie door de medicatie of het onderliggend lijden (Souverein et al., 2006). Anderzijds kan een verhoogd fractuurrisico gerelateerd zijn aan een afgenomen minerale botdichtheid bij gebruik van anti-epileptica, met name carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, primidon, topiramaat en valproaat. De eerste vier middelen versterken de vitamine D-afbraak door hun enzyminducerende werking. Valproaat en topiramaat verhogen de kans op osteoporose via een nog onbegrepen mechanisme.

Geen beoordeling

Het lijkt waarschijnlijk dat mensen met epilepsie een ongeveer twee keer grotere kans hebben op botfracturen dan mensen zonder epilepsie.

 

(Souverein et al., 2005; Vestergaard, 2005)

 

Geen beoordeling

Er zijn aanwijzingen dat het risico op fracturen door het gebruik van anti-epileptica in mindere mate verhoogd is bij niet-barbituraathoudende anti-epileptica en in grotere mate bij barbituraathoudende anti-epileptica.

 

(Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, 2011)

 

Geen beoordeling

Er zijn aanwijzingen dat enzyminducerende medicatie (carbamazepine, fenytoïne en fenobarbital) en ook valproaat de kans op fracturen verhogen door de calciumconcentratie en daarmee de minerale botdichtheid verminderen.

 

(Pack et al., 2005; Albaghdadi et al., 2016)

 

Geen beoordeling

Het lijkt waarschijnlijk dat bij kinderen die anti-epileptica gebruiken vaker fracturen optreden dan bij kinderen die geen anti-epileptica gebruiken.

 

(Simm et al., 2017)

In de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie (CBO, 2011) wordt op basis van een meta-analyse van case-control studies (Takkouche et al., 2007) een verhoogd risico op fracturen gevonden door anti-epileptica, in het bijzonder bij gebruik van barbituraten (RR 2.17; CI 1.35-3.50). Niet-barbituraathoudende anti-epileptica lijken het fractuurrisico minder te verhogen (RR 1.54, CI 1.24-1.93).

 

Souverein et al. (Souverein et al., 2005) toonden met een grote prospectieve, vergelijkende studie aan dat mensen met epilepsie een 1.89 keer zo hoog risico op fracturen hebben (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) vergeleken met mensen zonder epilepsie. De follow-up periode van deze studie was drie jaar. Vestergaard (Vestergaard, 2005) berekende met een meta-analyse uit vijf studies een vergelijkbaar relatief risico van 2.2 (Souverein et al., 2005; Vestergaard, 2005).

 

Een recente meta-analyse (Shen et al., 2014) gaf een Relatief Fractuur Risico voor anti-epileptica van 1,86 (95% CI 1,62-2,12). Voor enzym inducerende medicatie was het risico meer verhoogd dan voor niet-enzym inducerende medicatie. Fenobarbital, topiramaat, en fenytoïne gaan gepaard met een respectievelijk 78%, 39% en 70% verhoogd fractuurrisico. Voor zowel carbamazepine als valproaat is er een trend voor verhoogd fractuurrisico, maar deze bereikt geen statistisch relevant niveau.

 

Vestergaard toonde in zijn meta-analyse een significant lagere minerale botdichtheid (BMD) in heupen en wervelkolom aan bij mensen met epilepsie. Pack et al. (Pack et al., 2005) lieten in een observationele studie zien dat carbamazepine, fenytoïne en valproaat voor een lagere calciumconcentratie zorgen in vergelijking met lamotrigine (p=0.008), wat duidt op een direct negatief effect op de botaanmaak (Pack et al., 2005). Er is verder geen RCT gevonden waarin de invloed van anti-epileptica op het botmetabolisme wordt onderzocht.

 

In een cohortstudie zijn 50 jonge patiënten (gemiddelde leeftijd 26 jaar, 66% vrouw) met epilepsie en valproaat als monotherapie vergeleken met een gematcht cohort van 50 gezonde patiënten (Albaghdadi et al., 2016). Er is gekeken naar botdichtheid en vitamine D-status als uitkomstmaten. Patiënten behandeld met valproaat bleken een lagere lumbale en femorale nek botdichtheid (Z-score ≤-2,0) te hebben in vergelijking met gezonde personen (prevalentie lagere botdichtheid lumbale wervels: 26% versus 10% (p=0,066); femorale nek: 10% versus 4% (p=0,43) bij patiënten en controles respectievelijk) (Albaghdadi et al., 2016). Bij zowel patiënten (98%) als bij de controlegroep (92%) bleek er frequent sprake van een vitamine D tekort.

 

Calcium en albuminegecorrigeerde calciumconcentraties waren lager bij de epilepsiepatiënten dan bij de controlegroep (9.94±0.36 versus 9.3±0.46 en 9.22±0.34 versus 8.95±0.44 respectievelijk, p≤ 0.001). Er werden geen verschillen werden gevonden in serumconcentraties van fosfaat, parathyroid hormoon en alkaline fosfatase (p > 0.05) (Albaghdadi et al. 2016). 

 

Kinderen

Simm et al. (Simm et al., 2017) onderzochten in een case-control studie het effect van anti-epileptica op fractuurprevalentie, botdichtheid, spieren en balans bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar oud. 23 kinderen die anti-epileptica gebruikten werden gematcht op leeftijd en geslacht met een (tweeling)broer/-zus of eerstegraads neef of nicht. Dertien van de 23 kinderen gebruikten valproaat. De studieresultaten zijn verder niet uitgesplitst naar type anti-epileptica. Bij de kinderen die anti-epileptica gebruikten, bleken vaker fracturen voor te komen (15 fracturen bij 8 kinderen versus 4 fracturen bij 3 kinderen zonder anti-epileptica; p<0,01). Er werd geen significant verschil gevonden in serum 25-hydroxyvitamin D (25-OHD)-concentraties, en geen verschil in balanstesten en fysieke activiteit tussen beide groepen.

Voor deze vraag is geen systematisch literatuuronderzoek verricht. Er is gebruik gemaakt van de landelijke richtlijn "Osteoporose en fractuurpreventie, derde herziening" (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, 2011) en literatuur bekend bij de werkgroep. Ook is gebruik gemaakt van "Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D" (Gezondheidsraad, 2012); dit document komt ter sprake onder de overwegingen.

 1. Albaghdadi, O., Alhalabi, M. S., Alourfi, Z., & Youssef, L. A. (2016). Bone health and Vitamin D status in young epilepsy patients on valproate monotherapy. Clinical Neurology and Neurosurgery, 146, 52-56.
 2. Cheng, H.H., W.C. Huang, &S.Y. Jeng. (2018). Anti-epileptic drugs associated with fractures in the elderly: a preliminary population-based study. Curr Med Res Opin, 1-5. DOI: 10.1080/03007995.2018.1541447.
 3. Fernandez, H., H.T. Mohammed, &T. Patel. (2018). Vitamin D supplementation for bone health in adults with epilepsy: A systematic review. Epilepsia, 59(4), 885-896. DOI: 10.1111/epi.14015.
 4. Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/15.ISBN 978-90-5549-931-1
 5. Kalksma, R., & Leemhuis, M. P. (2002). Hyponatriëmie bij gebruik van thiazidediuretica: let op combinaties van geneesmiddelen die dit effect versterken. Ned Tijdschr Geneeskd, 146(33), 1521-1525.
 6. Lazzari A.A., Dussault P.M., Thakore-James M., Gagnon D., Baker E., Davis S.A., Houranieh A.M. (2013). Prevention of bone loss and vertebral fractures in patients with chronic epilepsy--antiepileptic drug and osteoporosis prevention trial. Epilepsia. 2013 Nov;54(11):1997-2004. doi: 10.1111/epi.12351. Epub 2013 Sep 6
 7. Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie (Richtlijnendatabase)
 8. Pack, A. M., Morrell, M. J., Marcus, R., Holloway, L., Flaster, E., Done, S., et al. (2005). Bone mass and turnover in women with epilepsy on antiepileptic drug monotherapy. Ann Neurol, 57(2), 252-257.
 9. Shen, C., Chen, F., Zhang, Y., Guo, Y., & Ding, M. (2014). Association between use of antiepileptic drugs and fracture risk: a systematic review and meta-analysis. Bone, 64, 246-253. doi: 10.1016/j.bone.2014.04.018
 10. Simm, P. J., Seah, S., Gorelik, A., Gilbert, L., Nuguid, J., Werther, G. A., . . . Wark, J. D. (2017). Impaired bone and muscle development in young people treated with antiepileptic drugs. Epilepsia, 58(11), 1931-1938. doi: 10.1111/epi.13893.
 11. Souverein, P. C., Webb, D. J., Petri, H., Weil, J., Van Staa, T. P., & Egberts, T. (2005). Incidence of fractures among epilepsy patients: a population-based retrospective cohort study in the General Practice Research Database. Epilepsia, 46(2), 304-310.
 12. Souverein, P. C., Webb, D. J., Weil, J. G., Van Staa, T. P., & Egberts, A. C. (2006). Use of antiepileptic drugs and risk of fractures: case-control study among patients with epilepsy. Neurology, 66(9), 1318-1324.
 13. Takkouche, B., Montes-Martinez, A., Gill, S. S., & Etminan, M. (2007). Psychotropic medications and the risk of fracture: a meta-analysis. Drug Saf, 30(2), 171-184.
 14. Vestergaard, P. (2005). Epilepsy, osteoporosis and fracture risk - a meta-analysis. Acta Neurol Scand, 112(5), 277-286.
Interventieonderzoek (trials en cohort)
Study reference Study characteristics Patient characteristics Intervention (I) Comparison / control (C) Follow-up Outcome measures and effect size Comments

Albaghdadi et al., 2016

Cohort study 

Setting: This cross-sectional study was conducted at Alassad University Hospital following a comprehensive review of electronic medical files of epilepsy patients on VPA at Alhalabi’s specialized outpatient clinic in Damascus, Syria.

Country: Syria

Source of funding: This study was funded by a researchgrant from University of Damascus, Syria. The authors have no financial relationship(s) to disclose.

Inclusion criteria: young adults aged 18–49 years with confirmed diagnosis of epilepsy regardless of seizure type, on VPA monotherapy for ≥1 year, and naïve to other AEDs, or in the case where any other AED was taken, the total period did not exceed 5 months prior to VPA monotherapy.

Exclusion criteria: pregnancy, psychiatric seizures, any major independent risks for osteoporosis like menopause, gastrointestinal malabsorptions, physical  impairments  that prevent normal ambulation, endocrine and metabolic disorders (e.g. thyroid disorders, Cushing syndrome, hypogonadism,diabetes), musculoskeletal and joint diseases (e.g. rheumatoid arthritis), and history of medication(s) (e.g. corticosteroids, proton pump inhibitors) that might affect bone turnover.

Intervention group:

N= 50

Mean age ± SD: 26±7.2 (±SD)

Sex: 34% M/ 66% F

-

Control group: Apparently healthy controls were age- and sex-matched, ofsimilar ethnic backgrounds, geographic areas, and socioeconomicstatus of the patients.

Mean age ± SD: 27.2

±5.1

Sex: 36% M/ 64% F

Valproate monotherapy

Bone mineral density (BMD) using dual X-ray absorptiometry and serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D, parathyroid hormone, calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase were measured 

No Anti-epileptic drug

Lumbar one Mineral Density (BMD) status g/cm2:

I: 0.92 ± 0.09

C: 0.96 ± 0.1

P=0.032

Femoral bone Mineral Density (BMD) status g/cm2:

 

I: 0.78 ± 0.12

C: 0.83 ± 0.13 

P=0.038

 

Mean femoral neck Z-score:

 

I: −0.72 ± 1

 

C: −0.31 ± 1

 

P=0.042

Mean lumbar neck Z-score:

 

I: −1.1 ± 0.9

 

C: −0.77 ± 1

 

P=0.077

Total hip BMD, g/cm2:

 

I: 0.88 ± 0.14

 

C: 0.93 ± 0.14

 

Total hip Z-score:

 

I: −0.64 ± 1

 

C: −0.31 ± 0.98

 

25-OH vitamin D, (ng/mL):

I: 8.11 ± 5.9

 

C: 9.97 ± 6.12

Parathyroid hormone (pg/mL):

I: 56.7 ± 31.6

C: 55 ± 23.13

Calcium (mg/dL):

I: 9.3 ± 0.46

 

C: 9.94 ± 0.36

Albumin-corrected calcium (mg/dL):

I: 8.95 ± 0.44

C: 9.22 ± 0.34

Phosphorus (mg/dL):

I: 3.65 ± 0.53

C: 3.63 ± 0.45

Alkaline phosphatase U/L:

I: 163.8 ± 68.4

C: 164.12±41.2

 

In a cohort study, 50 young patiënts with epilepsy on valproate monotherapy were compared to a cohort of 50 age- and seks-matched healthy subjects to measure the effect of valproate on bone health and vitamin D status. 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 30-05-2023

Laatst geautoriseerd  : 17-06-2020

Geplande herbeoordeling  :

Sinds 2014 wordt eenmaal per jaar een literatuursearch per module uitgevoerd. De clusterleden beoordelen of er in de resultaten van de search artikelen zijn die aanleiding geven om de (aanbevelingen van) de module aan te passen. Tot 2020 werden de geselecteerde artikelen opgenomen in een evidence tabel, en indien door de werkgroep voldoende relevant bevonden, werden de aanbevelingen inhoudelijk aangepast. Sinds 2020 is overgegaan tot modulair onderhoud van richtlijnen binnen clusters (zie: https://richtlijnendatabase.nl/werkwijze.html). Na de literatuurselectie wordt tijdens een vergadering met alle clusterleden de prioritering gemaakt voor de vijf te herziene modules van dat jaar. De herziene modules worden ter commentaar en autorisatie aangeboden aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen. Dit is een zich jaarlijks herhalende cyclus.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie
 • Epilepsievereniging Nederland

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en vanuit EpilepsieNL

 

De volgende verenigingen en organisaties hebben medewerking verleend aan de totstandkoming van de richtlijn (in alfabetische volgorde):

 • EpilepsieNL
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen, sectie neuropsychologie (NIP)
 • Nederlandse Liga tegen Epilepsie

Doel en doelgroep

Doel

De epilepsiepatiënt in Nederland op eenduidige en wetenschappelijk onderbouwde wijze diagnosticeren en behandelen. Ter ondersteuning van de richtlijngebruiker wordt - daar waar relevant - verwezen naar de module Informatie voor patiënten. De inhoud van de patiënteninformatie valt buiten verantwoordelijkheid van de werkgroep.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met epilepsie.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de webbased richtlijn is in 2011 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met epilepsie. De werkgroep werkte gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de webbased richtlijn die in november 2013 vastgesteld en geautoriseerd werd.  De richtlijn wordt vanaf 2013  jaarlijks geactualiseerd. De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn. De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. Eventuele mutaties in de werkgroepsamenstelling vinden plaats in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de werkgroep en de betreffende beroepsvereniging. Nieuwe leden dienen te allen tijden gemandateerd te worden door de betreffende beroepsvereniging. De werkgroep wordt ondersteund door adviseurs van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten en door een voorlichter van het EpilepsieNL.

 

Werkgroep

 • Prof. dr. H.J.M. Majoie (voorzitter), neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/ Maastricht UMC+, Heeze en Maastricht
 • Dr. C.M. (Carin) Delsman-van Gelder, Kinderarts/kinderneuroloog, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven (vanaf 2022)
 • Drs. M.H.G. (Marjolein) Dremmen, Radioloog (subspecialisatie kinderneuroradiologie), Erasmus MC, Rotterdam (vanaf 2020)
 • Dr. P. Klarenbeek, neuroloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
 • Dr. J. Nicolai, kinderneuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, Maastricht 
 • Dr. P. van Vliet, neuroloog/intensivist, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
 • Drs. R. (Roel) van Vugt, Anesthesioloog, Sint Maartenskliniek, Nijmegen (vanaf 2020)
 • Dr. A. Altinbas, neuroloog-kinderneuroloog, SEIN /LUMC, Heemstede en Leiden (vanaf 2020)
 • Drs. T. Balvers, neuroloog, SEIN/LUMC, Heemstede en Leiden (vanaf 2020)
 • Dr. M.A.A.M. de Bruijn, AIOS neurologie, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg (vanaf 2020)
 • Prof. Dr. E.F.I. Comans, nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC, Amsterdam (vanaf 2020)
 • Dr. T.H.P. Draak, kinderneuroloog/neuroloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen en Sittard-Geleen (vanaf 2021)
 • Drs. F.M.S. Eshuis, AIOS spoedeisende geneeskunde, Catharina ziekenhuis, Eindhoven (vanaf 2020)
 • Dr. F.N.G. Van ’t Hof, neuroloog, SEIN, Heemstede en Amsterdam (vanaf 2020)
 • Dr. P.A.M. Hofman, (neuro)radioloog, Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe, Heeze en Maastricht
 • Dr. D. Ijff, GZ psycholoog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/ Maastricht UMC+, Heeze
 • Ir. D. Jenniskens, Community Manager EpilepsieNL, Houten (vanaf 2020)
 • Dr. J.A.F. Koekkoek, neuroloog, LUMC, Leiden, en Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
 • Dr. R.H.C. Lazeron, neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, Heeze
 • Dr. M. Mantione, klinisch neuropsycholoog, UMC Utrecht (vanaf 2022)
 • Drs. J.B. Masselink, Ziekenhuisapotheker, Medisch Spectrum Twente, Enschede (vanaf 2020)
 • G.A.P.G. van Mastrigt, HTA onderzoeker/epidemioloog B, Universiteit  Maastricht
 • Dr. L. M’Rabet, MT-lid Kennis en Innovatie EpilepsieNL, Houten(vanaf 2022)
 • Dr. J.C. Reijneveld, neuroloog en universitair hoofddocent neurologie, SEIN en Amsterdam UMC, Heemstede en Amsterdam (vanaf 2020)
 • Drs. H.E. Ronner, neuroloog, AmsterdamUMC loctie VUmc, Amsterdam
 • Dr. M.K.M. van Schie, AIOS neurologie, LUMC, Leiden (vanaf 2022)
 • Dr. O. Schijns, neurochirurg, Maastricht UMC+, Maastricht (vanaf 2020)
 • Dr. F.M. Snoeijen-Schouwenaars, AVG, Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe, Heeze
 • Dr. R.D. Thijs, neuroloog, SEIN, Heemstede en LUMC, Leiden
 • Dr. N. Tolboom, nucleair geneeskundige, UMC Utrecht, Utrecht (vanaf 2020)
 • Dr. S.O. Tousseyn, neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, Heeze
 • Drs. J. H. van Tuijl, neuroloog, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg
 • Dr. A. Uiterwijk, neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, Heeze
 • Dr. N.E. Verbeek, klinisch geneticus, UMC Utrecht, Utrecht
 • Dr. M. Vlooswijk, neuroloog, Maastricht UMC+, Maastricht (vanaf 2020)
 • Dr. I. Wegner, neuroloog, SEIN, Zwolle en Leeuwarden

Werkgroepleden tot 2020/2021:

 • P.B. Augustijn, kinderneuroloog, SEIN, Heemstede (tot 2020)
 • Dr. C.A. van Donselaar, neuroloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam en Kempenhaeghe, Heeze (tot 2020)
 • Dr. G.J. de Haan, neuroloog, SEIN, Heemstede (plaatsvervangend voorzitter, tot 2020)
 • M.C. Hoeberigs, neuroradioloog, Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe, Heeze (tot 2020)
 • Dr. F. Leijten, neuroloog, UMC Utrecht, Utrecht (tot 2021)
 • Em. prof. dr. D. Lindhout, klinisch geneticus, kinderarts niet praktiserend, UMC Utrecht en SEIN, Heemstede (tot 2020)
 • Dr. W. van der Meij, neuroloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (tot 2020)
 • Dr. B. Panis, kinderneuroloog, Maastricht UMC+, Maastricht (tot 2021)

Met ondersteuning van

 • I. Gijselhart, bibliothecaresse, Kempenhaeghe Heeze
 • L. Linssen, secretaresse opleidingen medisch specialisten, Kempenhaeghe Heeze
 • Dr. J. Buddeke, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (vanaf 2020)
 • Dr. M.M.J. van Rooijen, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (vanaf 2022)

Belangenverklaringen

Werkgroepleden verklaren schriftelijk of ze in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn.

 

Werkgroeplid

Belangen
afgelopen
vijf jaar
en/of
gedurende
looptijd van
het project

Zo ja, welke

Jaar ingevuld

Aldenkamp, dhr.
prof.dr. A.P.

Ja

Deelname aan Wetenschappelijke
Adviesraad van het Nationaal
Epilepsie Fonds.

2015

Augustijn, dhr.
P.B.

Ja

Bestuurslid en regelmatig docent
SEPION (Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland). Voor het bestuur en voor het onderwijs is een onkostenvergoeding.

2015, herzien 2017

Beumer, mw. D.

Nee

 

2017

Bruijn, mw. M. de

 

Coördinator van de ACES studie (antibodies causing epilepsy syndromes): nationale multicenterstudie waarvoor een beurs ontvangen van het Nationaal epilepsie Fonds (principal investigator: dr. M.J. Titulaer, euroloog, Erasmus MC).

2017

Donselaar, dhr. dr.
C.A. van

Ja

Bestuurslid Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland, onbetaald Lid Richtlijnen Commissie Diagnostiek en behandeling van Epilepsie (NVN, vergoeding) Lid Commissie Wetenschap Beter Keten (samenwerkingsverband Erasmus MC, Fransciscus Vlietland Groep, Maasstad Ziekenhuis, onbetaald) Aandelen UCB

2015

Gijselhart, mw. I.

 

 

 

Haan, dhr. dr.
G.J.D. de

Ja

Staflid neurologie Erasmus MC Rotterdam Begeleiden aios-en Cursorisch onderwijs (onbetaald) Eindredacteur vakblad Epilepsie Ex- voorzitter Liga tegen Epilepsie Adviseur EVN, EpilepsieNL

2015, herzien 2017

Hofman, dhr. Dr.
P.A.M.

Nee

 

2015, herzien 2017

Kolk, mw. N. van
der

 

Gastdocent Radboud Health Academy (neurologie verpleegkunde), betaald

2017

Kolsteren, mw. E.

Nee

 

2015, herzien 2017

Lazeron, dr. R.H.C.

Ja

Ontwikkeling nachtelijk aanvalsdetectie en - alarmeringssysteem, gefinancierd door ZonMW, Nuts-Ohra fonds, EpilepsieNL, met deelname van een hiertoe opgerichte onderneming LivAssured, met hulp van de firma ImplementationIQ en met participatie van investeringsfondsen in de gezondheidszorg. Geen direct of persoonlijk financieel belang in LivAssured, ImplementationIQ of de investeringsfondsen.
Als met het product de NightWatch, bedoeld voor nachtelijke detectie en alarmering van epileptische aanvallen, de firma LivAssured in de toekomst winst boekt, vloeit een percentage hiervan terug in het epilepsie-onderzoeksfonds van mijn werkgever ACE Kempenhaeghe, waar ondergetekende baat bij heeft met het oog op verder wetenschappelijk onderzoek.

2017

Leijten, dr. F.S.S.

Ja

Aandelen ProLira, een start-up bedrijf dat een deliriummonitor ontwikkelt. Ontwikkeling nachtelijk aanvalsdetectie en - alarmeringssysteem, gefinancierd door ZonMW, Nuts-Ohra fonds, EpilepsieNL, met deelname van hiertoe opgerichte onderneming LivAssured met hulp van de firma ImplementationIQ en met participatie van investeringsfondsen in de gezondheidszorg. Geen direct of persoonlijk financieel belang in LivAssured, ImplementationIQ of investeringsfondsen.
Als met het product NightWatch, bedoeld voor nachtelijke detectie en alarmering van epileptische aanvallen, de firma LivAssured in de toekomst winst boekt, vloeit een percentage hiervan terug in het epilepsie-onderzoeksfonds van het UMC Utrecht, waar ondergetekende baat bij heeft met het oog op verder wetenschappelijk onderzoek.
Onderzoek naar gebruik van intracraniële corticale elektrostimulatie als behandeling voor epilepsie in de centrale windingen, gefinancierd door EpilepsieNL, met deelname van de firma Medtronic. Geen direct of persoonlijk financieel belang in Medtronic.

2017

Lindhout, dhr.
prof.dr. D.

Ja

Lid Gezondheidsraad (onbetaald) Lid vaste commissie Reproductie toxische stoffen van de Gezondheidsraad (vacatiegeld) Lid ad hoc commissies Gezondheidsraad (vacatiegeld) Lid Wetenschappelijke adviesraad Lareb (vacatiegeld) Lid Wetenschappelijk adviesraad Stichting Michelle (onbetaald) Lid Medische adviesraad STSN (onbetaald)

2015

Majoie, mw.
Prof.dr. H.J.M.

Ja

Relevante commissies:
Sinds 1998: Lid Commissie Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), Kempenhaeghe
Sinds 2005: Lid redactie 'Epilepsie, periodiek voor professionals'
Sinds 2007: lnstituutscoördinator wetenschapsstudenten Universiteit Maastricht
Sinds 2008: Lid organisatie commissie jaarlijkse conferentie epilepsie Vanenburg (nascholing voor neurologen, neurochirurgen, AVG artsen)
Sinds 2009: Voorzitter Geneesmiddelen onderzoeksgroep, Kempenhaeghe
Sinds 2010: Voorzitter SEPION - landelijke bijscholing AIOS kindergeneeskunde en neurologie
Sinds 2010: Voorzitter werkgroep richtlijn Epilepsie NVN 2010-2017: Voorzitter landelijke Nervus Vagus Stimulatie werkgroep
Sinds 2012: Voorzitter centrale opleidingscommissie Kempenhaeghe
Sinds 2013: Lid subcommissie richtlijnen NVN Sinds 2015: Lid dagelijks bestuur O&O Kempenhaeghe
Sinds 2016: Lid commissie zorgevaluatie NVN NB geen betaalde functies
Extern gefinancierd onderzoek: Lopende onderzoeks- en zorginnovatieprojecten (anders dan contract research) worden gefinancierd uit ZonMW, Nationaal epilepsiefonds, stichting vrienden van Kempenhaeghe en SKMS.
Daarnaast wordt vanuit Kempenhaeghe deelgenomen aan contract research mbt nieuwe geneesmiddelen (vergoeding aan stichting Kempenhaeghe volgens geldende wet en regelgeving) vanuit alle voor epilepsie relevante geneesmiddelenindustrieën.
Incidenteel financiële ondersteuning aan stichting Kempenhaeghe voor organisatie refereeravonden en workshops/symposia (telkens volgens geldende wet- en regelgeving)

2017

Mastrigt, mw. G.
van

 

Onderzoeker/docent Universiteit Maastricht (0,1 fte)
Onderzoeker/docent van Mastrigt research and more (0,9 fte)
Reviewer diverse tijdschriften (betaald en onbetaald)
Reviewer ISPOR (onbetaald)
Lidmaatschappen van diverse HTA en gezondheideconomiegroepen (nationaal en internationaal)

2017

Nicolai, dr. J.

Ja

Vanuit MUMC+ gedetacheerd in St. Jansgasthuis Weert, Elkerklierk Helmond en Kempenhaeghe Heeze (in dienst MUMC+)
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (onbetaald)
Verzorgen onderwijs voor SEPION en organisatie hiervan als cursusleider (betaald)
Bestuurslid Liga tegen Epilepsie (onbetaald)

2017

Panis, mw. dr. P.

Nee

 

2017

Pols, mw. dr. M.

 

 

 

Roelfsema, dr. V

Nee

 

2015, herzien 2017

Tuijl, mw. J.H. van

Ja

Lid werkgroep richtlijn Epilepsie (onbetaald)
Lid Nederlandse Neurovasculaire werkgroep

2015, herzien 2017

Uiterwijk, mw. A.

Nee

 

2017

Veendrick, mw.
M.J.B.M.

Nee

 

2015

Venhorst, mw. K.

 

 

 

Vliet, dhr. P. van

Nee

 

2015, herzien 2017

Wardt, dhr. J. van
de

Nee

 

2017

Wegner, mw. dr. I

Ja

Houden van wetenschappelijke voordrachten, voor een deel onbetaald, maar er zijn ook enkele voordrachten waarvoor de werkgever (SEIN) een financiële bijdrage heeft ontvangen van de firma UCB als vergoeding voor gemaakte uren. Dit alles volgens de officieel hiervoor geldende wet- en regelgeving.

?

Wijnen, dhr. B.

 

 

 

Zijlmans, mw.
dr.M

Ja

Commissielid communications committee international league against epilepsy (onbetaald)
Wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd door EpilepsieNL, de hersenstichting, NWO-ZonMW (veni), Brain Center Rudolf Magnus en Stichting Epilepsie instellingen Nederland. Eerder promotieonderzoek werd gefinancierd door NWO-ZonMW: VEMI en AGIKO, Canadian Institutes of Health research, UMC Utrecht (internationalisation grant), stichting 'de drie lichten' en het Nederlands Epilepsiefonds. De publicatie van het proefschrift werd gefinancierd door NWO, UCB Pharma en Sanofi-Aventis.

2015, herzien 2017

Inbreng patiëntenperspectief

Er wordt aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het betrekken van de Epilepsievereniging Nederland in commentaarfases. Bij de richtlijn is een module met patiëntinformatie ontwikkeld. Deze is geautoriseerd door de Epilepsie Vereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

Algemeen

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld en wordt bijgehouden conform de eisen in het rapport ‘Richtlijnen 2.0’ van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad WOK. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II) (https://www.agreetrust.org/). Dit is een internationaal breed geaccepteerd instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de lijst met onderwerpen stellen de werkgroepleden en de adviseur concept-uitgangsvragen op. Deze worden met de werkgroep besproken waarna de werkgroep de definitieve uitgangsvragen vaststelt. Vervolgens inventariseert de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn. Hierbij wordt zowel naar gewenste als ongewenste effecten gekeken. De werkgroep waardeert deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang als cruciaal, belangrijk en onbelangrijk. Tevens definieert de werkgroep, voor zover mogelijk, wat zij voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant verschil vindt, dat wil zeggen wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de patiënt is.

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Er wordt eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen en naar systematische reviews in PubMed en voor specifieke onderwerpen in the Cochrane Library, Embase en Psychinfo. Vervolgens wordt voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens wordt aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie wordt gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteren de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen worden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden onder ‘zoekstrategie’ van de desbetreffende uitgangsvraag.

Voor een aantal vragen is de recente Engelse evidence based richtlijn ‘The epilepsies’ van het NICE (National Institute of Clinical Excellence) als basis gebruikt.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Individuele studies worden systematisch beoordeeld op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de evidence tabel.

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen worden overzichtelijk weergegeven in evidence tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur worden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een aantal interventievragen worden bij voldoende overeenkomsten tussen de studies de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

Voor interventievragen

De kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie https://www.gradeworkinggroup.org/) (Atkins et al, 2004) (zie tabel 1).

 

Tabel 1. GRADE-indeling van kwaliteit van studies per uitkomstmaat

Kwaliteit

Studiedesign

Kwaliteit verlagen

Kwaliteit verhogen

Hoog (4)

RCT

1. Studiebeperkingen
-1 ernstig
-2 zeer ernstig

2. Inconsistentie
-1 ernstig
-2 zeer ernstig

3.Indirectheid
-1 ernstig
-2 zeer ernstig

4. Imprecisie
-1 ernstig
-2 zeer ernstig

5. Publicatiebias
-1 waarschijnlijk
-2 zeer waarschijnlijk

1. Groot effect
+1 groot
+2 zeer groot

2. Dosis-respons relatie
+1 bewijs voor relatie

3. Plausibele confounding
+1 zou het effect onderschatten
+1 zou het effect overschatten als er geen effect was aangetoond

Matig (3)

 

Laag (2)

Observationele vergelijkende studie (bijvoorbeeld: patëntencontrole onderzoek, cohortonderzoek)

Zeer laag (1)

Niet-systematische klinische observaties (bijvoorbeeld: case series of case reports)

RCTs beginnen 'hoog'(4), observationele studies beginnen 'laag'(2)
Bij RCTs: vb. totaal 1 punt downgraden: dan van hoog (4) naar matig (3); bij RCTs: vb. totaal 2 punten downgraden: dan van hoog (4) naar laag (2); bij RCTs: in totaal ≥ punten downgraden van hoog (4) naar zeer laag (1)
Bij observationele studies: vb. 1 pint upgraden: dan van laag (2) naar matig (3)

 

Formuleren van conclusies

Voor vragen over de waarde van diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose wordt het wetenschappelijke bewijs samengevat in één of meerdere conclusies, waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven.

Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar één of meer artikelen, maar wordt de conclusie getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maken de werkgroepleden de balans op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans worden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen.

Voor een conclusie die gebaseerd is op (een) studie(s) die niet uit een systematisch literatuuronderzoek naar voren is/zijn gekomen, wordt geen niveau van bewijskracht bepaald. In een dergelijk geval staat bij de conclusie "geen beoordeling" vermeld.

 

Tabel 2. Niveau van bewijskracht van de conclusie op basis van het aan de conclusie ten grondslag liggend bewijs

Niveau

Conclusie gebaseerd op

Hoog

Onderzoek van niveau A1 of tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken

Matig

één onderzoek van niveau A2 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

Laag

één onderzoek van niveau B of C

Zeer laag

Mening van deskundigen

 

Overwegingen

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk, zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen.

 

Randvoorwaarden (organisatie van zorg)

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn wordt expliciet rekening gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module ‘Organisatie van zorg’.

Indicatorontwikkeling

Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn zijn er interne en externe kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Het doel van de indicatoren is om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken. De werkgroepleden is gevraagd om bestaande indicatoren en indicatoren gebaseerd op aanbevelingen uit de richtlijn te scoren op relevantie en registreerbaarheid. De indicatoren die het hoogst scoorden, zijn in de (concept)richtlijn opgenomen. Een overzicht treft u aan in de bijlage Indicatoren. De indicatoren zijn ook terug te vinden bij de betreffende uitgangsvraag.

Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Lacunes in kennis

De zorg voor patiënten met epilepsie kent nog veel aspecten waarover onzekerheid bestaat wat als optimaal kan worden aangewezen. In vrijwel alle modules van de richtlijn ‘Epilepsie’ zijn lacunes in kennis te onderkennen. Het is daarom zeer gewenst dat er verder wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar de zorg voor patiënten met epilepsie. De werkgroep inventariseert de lacunes in kennis breed en heeft een aantal onderwerpen benoemd waarvan zij van mening is dat onderzoek hiernaar prioriteit verdient. Een overzicht treft u aan in de bijlage Kennislacunes.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De richtlijn is in 2013 aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd.

Vanaf 2013 wordt de richtlijn jaarlijks geactualiseerd (zie onder Herziening). De werkgroep doet aan het einde van het jaar een voorstel met welke modules zij denkt dat een commentaarronde nodig is aan de commissie Kwaliteit/subcommissie Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Hierbij is het uitgangspunt dat alleen die wijzigingen die eventueel tot discussie binnen de diverse beroepsgroepen kunnen leiden ter commentaar en tevens ter autorisatie voorgelegd worden. Alle andere wijzigingen worden doorgevoerd onder eigen verantwoordelijkheid van de werkgroep. De  subcommissie Richtlijnen van de NVN beslist uiteindelijk welke modules aan de betrokken beroepsverenigingen worden voorgelegd. Voor die modules wordt eerst een commentaarfase gestart. Al het commentaar dat digitaal binnenkomt wordt gebundeld en in de werkgroep besproken en eventueel verwerkt in de richtlijnmodule. Vervolgens worden de aangepaste modules van de richtlijn voor autorisatie aangeboden. Bij akkoord van de beroepsverenigingen worden de geactualiseerde teksten definitief gepubliceerd op de website. De beroepsverenigingen worden hiervan op de hoogte gebracht.

Nieuwe uitgangsvragen

Als gebruikers van de richtlijn een belangrijk onderwerpen missen, kunnen zij een suggestie voor een nieuwe uitgangsvraag aanleveren bij de werkgroep (met motivering). De werkgroep zal jaarlijks de ontvangen suggesties bespreken en besluiten welke vragen opgenomen worden in de richtlijn.

 

Economische evaluaties

Doelmatigheid van behandeling

Sinds mei 2016 wordt aan de richtlijn ook kennis over de doelmatigheid (kosteneffectiviteit) van de epilepsiebehandeling meegenomen, ook wel economische evaluatie genoemd. Om deze kennis te verkrijgen is een systematische literatuur studie uitgevoerd (Wijnen et al., 2017, Wijnen et al., 2015). De gebruikte methodologie om de economische evaluaties in te bouwen in klinische richtlijnen is beschreven in een drietal papers (Wijnen et al., 2016, Mastrigt van et al.,  2016, Thielen et al.,  2016).

 

Databases

In MEDLINE (via PubMed), EMBASE en NHS economische evaluatie Database (NHS EED) is gezocht op kosteneffectiviteitsstudies. Voor bestaande systematische reviews, werden Cochrane Reviews, Cochrane DARE en Cochrane Health Technology Assessment Databases gebruikt.

 

Zoekstrategieën

Voor de identificatie van relevante studies zijn vooraf gedefinieerde klinische zoekstrategieën gecombineerd met een gevalideerd zoekfilter van McMaster University om economische evaluaties te identificeren (McMaster). Bij de zoekstrategieën hebben we ons beperkt tot therapeutische interventies.

 

Beoordeling van de studies

Om te beoordelen of de economische evaluaties kunnen worden opgenomen in de richtlijn is iedere gevonden studie beoordeeld aan de hand van zeven vragen. In deze pdf is de uitwerking van de verschillende vragen te vinden. Deze vragen zijn gebaseerd op de Consensus on Health Economics Criteria checklist (Evers et al., 2005) en de Welte transferability checklist (Welte et al., 2004).

 

Referenties

 • Atkins, D., Best, D., Briss, P.A., Eccles, M., Falck-Ytter, Y., Flottorp, S., Guyatt, G.H., Harbour, R.T., Haugh, M.C., Henry, D., Hill, S., Jaeschke, R., Leng, G., Liberati, A., Magrini, N., Mason, J., Middleton, P., Mrukowicz, J., O’Connell, D., Oxman, A.D., Phillips, B., Schünemann, H.J., Edejer, T.T., Varonen, H., Vist, G.E., Williams, J.W. Jr, Zaza, S. GRADE Working Group. (2004). Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ Jun; 19, 328(7454):1490.
 • van Everdingen, J.J.E., Burgers, J.S., Assendelft, W.J.J., Swinkels, J.A., van Barneveld, T.A., van de Klundert, J.L.M. (2004). Evidence-based richtlijnontwikkeling. Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Evers, S., Goossens, M., De Vet, H., Van Tulder, M., Ament, A. (2005). Criteria list for assessment of methodological quality of economic evaluations: Consensus on Health Economic Criteria. International journal of technology assessment in health care. 21(02):240-245.
 • van Mastrigt, G. A., Hiligsmann, M., Arts, J. J., Broos, P. H., Kleijnen, J., Evers, S. M., & Majoie, M. H. (2016). How to prepare a systematic review of economic evaluations for informing evidence-based healthcare decisions: a five-step approach (part 1/3). Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res (Nov 2), 1-16. doi: 10.1080/14737167.2016.1246960.
 • McMaster University. (2016, Feb 09). Search Strategies for EMBASE in Ovid Syntax, from http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_EMBASE_Strategies.aspx.
 • Thielen, F. W., Van Mastrigt, G., Burgers, L. T., Bramer, W. M., Majoie, H., Evers, S., & Kleijnen, J. (2016). How to prepare a systematic review of economic evaluations for clinical practice guidelines: database selection and search strategy development (part 2/3). Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res (Nov 2), 1-17. doi: 10.1080/14737167.2016.1246962.
 • Welte, R., Feenstra, T., Jager, H., & Leidl, R. (2004). A decision chart for assessing and improving the transferability of economic evaluation results between countries. Pharmacoeconomics, 22(13), 857-876.
 • Wijnen, B., van Mastrigt, G., Evers, G., Gershuni, O., Lambrechts, D., Majoie, H., & De Kinderen, R. (2015). Review of economic evaluations of treatments for patients with epilepsy. Prospero: International prospective register of systematic reviews. Retrieved from http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42015019278.
 • Wijnen, B., van Mastrigt, G., Redekop, W. K., Majoie, H., de Kinderen, R., & Evers, S. (2016). How to prepare a systematic review of economic evaluations for informing evidence-based healthcare decisions: data extraction, risk of bias, and transferability (Part 3/3). Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res (Oct 21). doi: 10.1080/14737167.2016.1246961.
 • Wijnen, B. F., van Mastrigt, G. A., Evers, S. M., Gershuni, O., Lambrechts, D. A., Majoie, M. H., . . . de Kinderen, R. J. (2017). A systematic review of economic evaluations of treatments for patients with epilepsy. Epilepsia. doi: 10.1111/epi.13655.
Volgende:
Epilepsiechirurgie