Chirurgie bij kwetsbare ouderen

Initiatief: NVKG Aantal modules: 7

Startpagina – Chirurgie bij kwetsbare ouderen

Waar gaat deze richtlijn over?

 

Aanleiding voor het herzien en uitbreiden van de richtlijn

Medio 2020 is de richtlijn perioperatief traject van de NVvH en de NVA gepubliceerd. In deze richtlijn wordt geen specifieke aandacht besteed aan kwetsbare ouderen. Er bestaat reeds een richtlijn over Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie, maar deze richtlijn richt zich hoofdzakelijk op twee veelvoorkomende aandoeningen waar kwetsbare ouderen voor worden geopereerd, namelijk femurfractuur en colorectaal carcinoom.

 

Doel van de herziening

Doel van deze herziening is de richtlijn ‘Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie’ uit 2016 up-to-date te maken en eventueel uit te breiden met modules om lacunes uit de richtlijn Perioperatief traject aan te vullen. Er is besloten om een generieke blauwdruk te ontwikkelen voor de behandeling van kwetsbare ouderen bij chirurgie, en de ziektespecifieke modules terug te geven aan de bijbehorende richtlijnen (proximale femurfractuur en colorectaalcarcinoom). Voor meer details over de behandeling van een femurfractuur bij kwetsbare ouderen of colorectaalcarcinoom bij kwetsbare ouderen, verwijzen wij naar de respectievelijke richtlijnen.

 

Om welke patiëntengroep gaat het?

Kwetsbare ouderen voor wie een acute of electieve operatieve ingreep wordt overwogen of bij wie een operatieve ingreep gedaan wordt of zal worden.

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen in de tweede en derde lijn die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare oudere patiënten voor wie een operatieve ingreep wordt overwogen of bij wie een operatieve ingreep gedaan wordt of zal worden. In deze herziening zal de zorg voor kwetsbare ouderen bij zowel acute als electieve ingrepen worden beschreven.

 

Voor patiënten

Als oudere patiënten met kwetsbaarheden operaties krijgen, kunnen hierbij andere dingen belangrijk zijn dan bij jonge, fitte patiënten. Daarom is in deze richtlijn omschreven hoe het zorgpad voor kwetsbare ouderen eruit kan zien en welke stappen hierbij moeten worden genomen. Bijvoorbeeld door de chirurg, de internist-ouderengeneeskunde, en/of klinisch geriater. De richtlijn gaat ook in op hoe kwetsbaarheden en cognitieve stoornissen voor de operatie kunnen worden herkend. Verder beschrijft de richtlijn hoe de verschillende zorgverleners samen met de patiënt een besluit kunnen nemen over of de operatie wel of niet moet worden uitgevoerd. En hoe het traject rondom de operatie eruit moet zien zodat dit het beste bij de patiënt past. Als laatste is er een module gemaakt over hoe de samenwerking tussen zorgverleners er na de operatie uit moet zien.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Verenso, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland – Verpleegkundig Specialisten en Genero. Het patiëntenperspectief werd gewaarborgd door de conceptmodules ter commentaar voor te leggen aan Genero, en aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 09-04-2024

Laatst geautoriseerd  : 09-04-2024

Geplande herbeoordeling  : 09-04-2028

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Volgende:
Generieke module: Zorgpad chirurgie bij kwetsbare ouderen