Anterieure kniepijn

Initiatief: VSG Aantal modules: 9

Aanvullende conservatieve behandelingen bij PFP

Uitgangsvraag

Wat is de waarde van aanvullende conservatieve behandelingen (tapen, brace en zolen) bij patiënten met patellofemorale pijn?

Aanbeveling

Behandel patellofemorale pijn in eerste instantie alleen door middel van oefentherapie gedurende zes tot twaalf weken (zie de module Oefentherapie PFP).

 

Overweeg tape, brace of zolen in aanvulling op oefentherapie indien oefentherapie alleen niet het gewenste resultaat heeft.

 

Informeer de patiënt over gebrek aan bewezen effectiviteit van de aanvullende conservatieve behandelingen en beslis samen over eventueel aanvullende behandelingen.

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

Taping

Op basis van de literatuursamenvatting lijkt een behandeling met tape, aanvullend op oefentherapie, geen klinisch relevant effect te hebben op de cruciale uitkomstmaten pijn en functie. Het effect op functie na zes weken is onduidelijk. De lage tot zeer lage bewijskracht wordt met name veroorzaakt door beperkingen in de opzet van de studies en kleine aantallen patiënten. Er ligt hier dan ook een kennislacune. Belangrijke uitkomstmaten terugkeer naar sport/werk, tevredenheid en herstel kunnen geen verdere bijdrage leveren aan de richting van de besluitvorming. Ten aanzien van deze uitkomstmaten werd geen literatuur geïncludeerd in de samenvatting.

 

Kniebraces

Op basis van de literatuursamenvatting is het onduidelijk of een behandeling met een kniebrace, aanvullend op oefentherapie, effect heeft op de cruciale uitkomstmaten pijn en functie vanwege de zeer lage bewijskracht. Deze zeer lage bewijskracht wordt met name veroorzaakt door beperkingen in de opzet van de studies en kleine aantallen patiënten. Er ligt hier dan ook een kennislacune. Belangrijke uitkomstmaten terugkeer naar sport/werk, tevredenheid en herstel kunnen geen verdere bijdrage leveren aan de richting van de besluitvorming. Ten aanzien van deze uitkomstmaten werd geen literatuur geïncludeerd in de samenvatting.

 

Zolen

Op basis van de literatuursamenvatting is het onduidelijk of een behandeling met zolen, aanvullend op oefentherapie, effect heeft op de cruciale uitkomstmaten pijn en functie vanwege de zeer lage bewijskracht. Deze zeer lage bewijskracht wordt name veroorzaakt door beperkingen in de opzet van de studies en kleine aantallen patiënten. Er ligt hier dan ook een kennislacune. Belangrijke uitkomstmaten terugkeer naar sport/werk, tevredenheid en herstel kunnen geen verdere bijdrage leveren aan de richting van de besluitvorming. Ten aanzien van deze uitkomstmaten werd geen literatuur geïncludeerd in de samenvatting.

 

Voor het gebruik van tape, zolen en braces wordt in de literatuur geen bijwerkingen of complicaties gevonden ten opzichte van de controlegroep. Allergische en niet-allergische dermatitis ten gevolge van taping is wel beschreven. De werkgroep is van mening dat op basis van de literatuur deze interventies vrijwel geen nadelige bijwerkingen sorteren.

 

Vanuit de ‘Patellofemoral pain clinical practice guideline’ (Willy, 2019), wordt interventie middels individueel afgestemde tape en/of zolen aangeraden bij 1) aanwezigheid van statische valgisatie van de voet en/of 2) dynamische overpronatie of vergrote mobiliteit van de voet, in combinatie met oefentherapie voor verlichting van pijn op de korte termijn. Braces worden in deze guideline niet geadviseerd, omdat deze geen pijnreductie geven.

 

Uit onze literatuurstudie komen deze adviezen en effecten niet naar voren. De in de richtlijn beschreven literatuurstudies gaan over groepen patiënten, welke niet op specifieke individuele kenmerken (zoals biomechanische afwijkingen in stand of functie) geselecteerd zijn. De achterliggende gedachte achter aangemeten zolen is dat ook hier een beoordeling van de individuele biomechanica wordt gemaakt (zoals aanwezigheid van statische valgisatie van de voet, dynamische overpronatie of vergrote mobiliteit van de voet) waarbij de zolen de biomechanica kan beïnvloeden. Een recente klinische trial (Matthews, 2020) toont echter aan dat de groep patiënten met een vergrote midvoet mobiliteit (als maat voor hyperpronatie) en die een ondersteunende zool gebruikt geen betere resultaten laat zien dan de groep patiënten die heup-oefeningen uitvoert voor patellofemorale pijn.

 

De werkgroep sluit niet uit dat personalisatie van de behandeling op basis van diverse biomechanische variabelen samen met een oefenprogramma in de praktijk tot klinische resultaten kan leiden.

 

Een veel geciteerd artikel over de aanvullende effecten van zolen op oefentherapie bij patellofemorale pijn is dat van Collins (2008). Deze studie vindt alleen op het domein ‘recovery’ een significant verschil na 6 weken tussen ‘insoles’ (op maat gemaakte zolen) en ‘flat inserts’ (kant-en-klare zolen). Hierbij scoren de ‘insoles’ beter dan de ‘flat inserts’. Op het pijndomein wordt op geen enkel meetpunt significante verschillen gevonden tussen de verschillende interventies (insoles, flat inserts en fysiotherapie). Hoewel vroege resultaten voor globale verbetering gunstig waren voor de zolen was dit effect niet meer zichtbaar na 12 weken en 52 weken.

 

In de praktijk wordt vooral het aanleggen van tape rondom de knieschijf gezien als een methode om op directe wijze pijn te verminderen en functie te verbeteren. Ook het aanmeten van zolen vindt geregeld plaats in de praktijk. De werkgroep realiseert zich dat deze toepassing in de klinische setting plaatsvindt, hoewel het bewijs ervoor ontbreekt. Bij tapen is het niet uitgesloten dat geobserveerde verbeteringen berusten op een placebo-effect.

 

In de studie van Akbas (2011) hebben de patiënten een gemiddeld hoge(re) leeftijd; de werkgroep is van mening dat deze studie mogelijk niet over patellofemorale pijn gaat. Aangezien er weinig verschil uit de studie naar voren komt, zijn de effecten uiteindelijk verwaarloosbaar op de uitkomsten voor deze richtlijn.

 

We hebben ons in deze richtlijn geconcentreerd op de AKPS/Kujala score, omdat deze hoofdzakelijk worden gebruikt in de literatuur voor het meten van pijnscore. Andere scores (KOOS/WOMAC en Tegner) zijn niet gevalideerd voor patellofemorale pijn maar wel gevonden in enkele literatuurstudies. Deze hebben geen afkappunt voor patellofemorale pijn; een ‘minimal clinical important difference’ voor sport of werkhervatting wordt in de Tegner score, KOOS of WOMAC niet gedefinieerd, ook niet voor tevredenheid en herstel.

 

Uboldi (2018) rapporteert aantallen terugkerende sporters maar gebruikt hierbij geen Tegner score. Petersen (2016) gebruikt het domein ‘sports en recreational activities’ in de KOOS als score; ook hiervan zijn geen afkapwaarden bekend en zijn deze niet gevalideerd voor patellofemorale pijn.

 

Waarden en voorkeuren van patiënten (en eventueel hun verzorgers)

Om meer inzicht te krijgen in de waarden en voorkeuren van patiënten met patellofemorale pijn is er in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland een vragenlijst opgesteld en uitgezet. De vragenlijst werd ingevuld door 43 patiënten met patellofemorale pijn (21 die het hebben gehad en 22 die het momenteel hebben). 75% van de respondenten gaf aan een aanvullende behandeling te hebben ontvangen zoals zolen, tape of een brace.

 

Patiënten willen het liefst (zo snel mogelijk) weer normaal kunnen functioneren in het dagelijks leven, daarnaast wordt werk hervatten en de sportbelasting zoals voorheen kunnen doen als belangrijk ervaren.

 

In de reacties op deze vragenlijst worden een aantal voor- en nadelen genoemd met betrekking tot aanvullende behandeling.

 

Tape

Het gemak van het dragen van tape werd als voordeel benoemd. Het geeft meer stabiliteit en ontlasting van pijnlijke spieren. Het geeft meer vertrouwen in het belasten van de knie bij de respondenten. Echter, langdurig gebruik van tape kan aanleiding geven tot beschadiging van de huid; mogelijk dat er lijmresten achter blijven op de huid na het verwijderen van tape. Respondenten ervaren dat zij afhankelijk zijn van een fysiotherapeut om tape aan te leggen als een nadeel; bij sommige respondenten gaat tape snel los en niet alle respondenten hebben pijnverlichting ervaren.

 

Brace

Het voordeel van de brace was dat het beweging beperkt en rust geeft, respondenten gaven aan dat het helpt bij het uitstellen van een operatie. De braces zijn zichtbaar voor anderen, dat roept vragen op uit de omgeving dat vinden niet alle respondent prettig. Een aantal respondenten ervaren de brace als lomp en zwaar, bovendien werd het feit dat de knie altijd gestrekt bleef als onprettig ervaren. Niet alle respondenten hebben effecten waargenomen van de brace.

 

Zolen

De zolen werden als gemakkelijk in gebruik ervaren, respondenten hoeven er niet aan te denken en het verbeterde de stand van de voet en het been van de respondenten, ook zorgen de zolen voor meer stabiliteit en pijnreductie. Een nadeel van zolen is dat kosten vaak maar deels vergoed worden door de verzekeraar; respondenten geven aan dat ze beperkt zijn in hun schoenkeuze en niet alle respondenten hebben effecten waargenomen van de zolen.

 

De patiënt wil graag geïnformeerd worden over de verschillende behandelmogelijkheden, de voor- en nadelen van deze aanvullende behandelingen, het klachtenverloop en het behandeltraject. Het hebben van goed contact met de zorgverlener en de nazorg bij de behandeling zijn van grote invloed op hoe de behandeling wordt ervaren.

 

Tevredenheid over behandeling:

 • Tape: 50% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden en 10% zeer ontevreden.
 • Brace: 3 respondenten kozen voor een brace; een respondent is tevreden, één ontevreden één neutraal.
 • Zolen: 54% van de respondenten is hierover tevreden of zeer tevreden, 18% is ontevreden.

 

Kosten (middelenbeslag)

Aan het vervaardigen van een aangemeten brace en zolen zijn kosten verbonden. Er is geen economische analyse beschikbaar over de kosten van deze hulpmiddelen, noch of deze opwegen tegen de baten (kosteneffectiviteit). Het is daardoor voor de werkgroep niet mogelijk een uitspraak te doen over deze kosten. Globaal kan worden gesteld dat de kosten van tape en kant-en-klare braces en zolen laag zijn (€20 tot €50). Aangemeten braces en zolen zijn gebruikelijk duurder (uiteenlopend van €100 tot €250). Hoewel de kosten relatief laag zijn en vaak deels worden vergoed, is de werking van aanvullende behandelingen onduidelijk. Vanuit dit standpunt dient de patiënt een persoonlijke afweging te maken alvorens te starten met aanvullende behandeling(en).

 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

Conservatieve behandelingen, zoals tapen, braces en zolen, worden in de klinische praktijk al veelvuldig toegepast. Mogelijke bezwaren die vanuit het werkveld kunnen komen is dat niets gestandaardiseerd is. Goede kennis van wat je medebehandelaars kunnen en doen is essentieel in goede besluitvorming over het inzetten van aanvullende behandeling. Hiervoor is een uitgebreid goed werkend/communicerend multidisciplinair netwerk noodzakelijk.

 

Bezwaren welke kunnen worden ingebracht door de patiënt liggen waarschijnlijk vooral in de kosten. Hoewel deze relatief laag zijn heeft niet iedereen de financiële mogelijkheid om zolen te bekostigen of een aanvullende verzekering die de kosten (gedeeltelijk) dekt. De genoemde aanvullende behandelingen worden vooralsnog niet vanuit de basisverzekering vergoed. Daarnaast zijn de vergoedingen per verzekeraar en aanvullend verzekeringspakket verschillend, waarbij niet altijd het gehele bedrag wordt vergoed, maar slechts een deel. De patiënt wil graag geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van de conservatieve behandelingen.

 

Er zijn volgens de werkgroep voldoende zorgverleners in Nederland om te voorzien in individueel aangemeten tape, brace en zolen.

 

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Door een gebrek aan bewijs en deels conflicterende uitkomsten worden tape, brace of zolen bij patellofemorale klachten niet opgenomen als aanbeveling voor primaire behandeling van PFP. Deze behandelingen kunnen wel worden ingezet als aanvulling/secundaire therapie op oefentherapie.

Onderbouwing

In de praktijk worden er veel verschillende conservatieve behandelingen toegepast bij patellofemorale pijn. Deze conservatieve behandelingen zijn veelal opgebouwd uit oefentherapie in combinatie met diverse aanvullende behandelingen en richten zich op pijnvermindering en/of functieverbetering. In de Engelstalige literatuur wordt dit ook wel ‘multimodal treatment’ genoemd. In de literatuur worden deze vaak als gecombineerde interventie beschreven. Er is geen eenduidigheid wat de waarde is van aanvullende behandelingen op herstel van patellofemorale pijn. Welke behandelingen een positieve aanvulling kunnen geven op het effect van oefentherapie en wat verwacht kan worden op de korte en lange termijn ter verbetering van patellofemorale pijn is hierin tevens niet duidelijk. De drie meest toegepaste aanvullende behandelingen zijn; taping, bracing van de knie en zolen. In de literatuur is gezocht naar combinatie van een voorgenoemde behandeling met oefentherapie en op zichzelf staand als enkelvoudige behandeling. Andere conservatieve behandelvormen zoals rekken/ketenlenigheid, dry needling en shockwave zijn in deze richtlijnmodule niet meegenomen.

Question 1: Taping

Low

GRADE

The addition of taping to an exercise program may have no effect on pain in patients with patellofemoral pain.

 

Sources: (Akbas, 2011; Arrebola, 2020; Callaghan, 2012; Begum, 2020; Ghourbanpour, 2018; Gunay, 2017)

 

Low

GRADE

The addition of taping to an exercise program may have no effect on function in patients with patellofemoral pain after six weeks intervention.

 

Sources: (Akbas, 2011; Arrebola, 2020; Gunay, 2017)

 

Very low

GRADE

It is unclear what the effect of the addition of taping to an exercise program is on function in patients with patellofemoral pain during follow-up (six weeks post-intervention).

 

Sources: (Akbas, 2011; Arrebola, 2020)

 

-

GRADE

The outcome measures return to work/sport, patient satisfaction and recovery in patients with patellofemoral pain were not reported in the included studies.

 

Question 2: Braces/knee orthosis

Very low

GRADE

It is unclear whether the addition of bracing to an exercise program has an effect on pain in patients with patellofemoral pain.

 

Sources: (Alsharani, 2019; Petersen, 2016; Smith, 2015; Uboldi, 2017)

 


Very low

GRADE

It is unclear whether the addition of bracing to an exercise program has an effect on function in patients with patellofemoral pain.

 

Sources: (Alsharani, 2019; Petersen, 2016; Smith, 2015; Uboldi, 2017)

 

-

GRADE

The outcome measures return to work/sport and patient satisfaction in patients with patellofemoral pain were not reported in the included studies.

 

Very low

GRADE

It is unclear whether the addition of bracing to an exercise program has an effect on patient recovery in patients with patellofemoral pain.

 

Sources: (Petersen, 2016)

 

Question 3: Insoles/foot orthosis

Very low

GRADE

It is unclear whether the addition of insoles to an exercise program has an effect on pain in patients with patellofemoral pain.

 

Sources: (Hossain, 2011)

 

Very low

GRADE

It is unclear whether the addition of insoles to an exercise program has an effect on function in patients with patellofemoral pain.

 

Sources: (Hossain, 2011)

 

-

GRADE

The outcome measures return to work/sport, patient satisfaction and recovery in patients with patellofemoral pain were not reported in the included studies.

Question 1: Taping

Description of studies

Calaghan (2012) is a Cochrane review that included meta-analyses of the effect of knee-taping and exercises (n=50; age and gender not reported) compared with exercises (mostly stretching and strengthening lower limbs) alone (n=50; age and gender not reported) on pain and function in patients with patellofemoral pain. Three included RCTs were relevant for the current literature review. Different taping techniques (see evidence table) were used in each study. In Clark (2000), both groups also received education and in Tunay (2003), both groups also received treatment with ice in addition to the described interventions above. In Wittingham (2004) groups did not receive additional interventions besides taping and exercises, but a placebo taping with exercises group besides the exercise only control group was included as well. Meta-analyses were performed for outcome measures at the end of treatment (three weeks to three months).

 

Arrebola (2020) studied the effect of two KT® taping techniques (see evidence table) in combination with exercises (technique 1: n=13, age (SD)=30.4(8.4) years; technique 2: n=14, age (SD)=27.9 (9.4) years) compared to exercises (hip and quadriceps strengthening) alone (n=16, age (SD)=30.3 (7.9)) on pain and function in females with patellofemoral pain. The treatment period was 12 weeks.

 

Begum (2020) studied the effect of the McConnel taping technique in combination with exercises (n=16) compared to exercises (strengthening m. vastus medialis) alone (n=25) on pain and function in patients with patellofemoral pain. Patients were 36.0 (SD=7.4) years old. The treatment period was two weeks.

 

Ghourbanpour (2018) studied the effect of the McConnell taping technique in combination with exercises (n=15, age (SD)=33.9(10.3) years, gender not reported) compared to exercises (strengthening m. vastus medialis oblique, stretching hamstring muscles and iliotibial band and patellar mobilization) alone (n=15, age (SD)=37.2(12.4) years, gender not reported) on pain and function in patients with anterior knee pain. The treatment period was four weeks.

 

Gunay (2017) studied the effect of kinesio taping in combination with exercises (n=25 knees age (SD)=36.0(8.0) years, 31.3% male) compared to sham taping with exercises (n=25 knees, age (SD)=31.7(8.5) years, 50% male) and no exercises (strengthening quadriceps, m. gluteus medius, stretching quadriceps, hamstring and gastrocnemius muscles and iliotibial band) alone (n=25 knees, age (SD)=33.8(6.7) years, 61.5% male) on pain and function in patients with anterior or retropatellar knee pain. The treatment period was six weeks.

 

Akbas (2011) investigated the effect of kinesio taping in combination with exercises (n=15, age (SD)=41.0(11.3) years) compared to exercises (muscle strengthening and soft tissue stretching) alone (n=16, age (SD)=44.9(7.8) years) on pain in female patients with patellofemoral pain. The treatment period was six weeks.

 

Results

Pain

Callaghan (2012) performed a meta-analysis of pain VAS-score after treatment period. As all additional selected RCTs reported pain VAS-scores and numerical pain rating scores (NPRS), we extended this meta-analysis to evaluate the effect of taping in addition to exercises on pain-scores after the treatment period (see figure 1). Gunay (2017) could not be included in meta-analysis as only median(range)-scores (I: VAS (range)=30(0-50), n=25 knees; C: VAS (range) = (20(0-40), n=25 knees) values were reported. In both the meta-analysis and Gunay (2017), for post-intervention measures, no statistically significant nor clinically relevant effect of taping as an addition to exercise therapy (MD (95%CI): -0.75(-1.57, 0.08), favoring tape)) on pain was found.

 

Figure 1 Pain scores after treatment period

F1

 

Three studies (see table 1) evaluated the results on the long-term. No statistically significant nor clinically relevant differences in pain scores between groups were found (table 1). Due to heterogeneity in follow-up periods (see table 1) and limited reporting (for example Gunay (2017)), data could not be pooled.

 

Table 1 Pain scores after taping and follow-up period

 

MD (95%CI)
negative value: favoring tape

n

Follow-up, after ending treatment

Arrebola 2020,
technique 1,
NPRS(1-10)

-0.70 (-2.09, 0.69)

I: 13
C: 16

6 weeks

Clark 2000,
VAS (0-10)

-0.13 (-0.96, 3.52)

I: 10
C: 12

9 months

Gunay 2017,
VAS (0-100)

-10 (not reported)

I: 25 knees
C: 25 knees

6 weeks

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence of RCTs starts at high, but was downgraded to low because of:

 • study limitations (1 level, risk of bias, see risk of bias tables);
 • low number of participants (1 level, imprecision).

 

Function

Several studies (Akbas, 2011; Arrebola, 2020; Gunay, 2017) evaluated the additional effect of taping to an exercise program on function using the Kujala Anterior Knee Pain Scale (see evidence tables). A meta-analysis was performed (Figure 2). Gunay (2017) could not be included in meta-analysis as only median(range)-scores were reported (I: Kujala median(range)=87 (74 to 100), n=25 knees; C: Kujala median (range) =87(82 to 94)), n=25 knees, difference was not statistically significant nor clinically relevant). Taping in combination with exercises did not result in statistically significant nor clinically relevant improved function after six weeks intervention when compared to exercises alone, MD (95%CI): 0.69(-3.82, 5.20).

 

Figure 2 Function in the short-term (6 weeks)

F2

 

After a follow-up period, two studies (see Table 2), investigated the difference in function after treatment with tape and exercises compared to exercises alone as well. Due to not reporting mean (SD) values (for example Gunay (2017)), data could not be pooled. Conflicting results regarding the effect of taping as an addition to exercise therapy were reported.

 

Table 2 Function scores after taping and follow-up period

 

MD (95%CI)

n

Follow-up, after ending treatment

Arrebola 2020,
technique 1,
Kujala

12.50 (2.90, 22.10), favoring tape

I: 13
C: 16

6 weeks

Arrebola 2020,
technique 2,
Kujala

12.20 (1.91, 22.49), favoring tape

I: 13
C: 16

6 weeks

Gunay 2017,
Kujala

-1 (not reported)
favoring control

I: 25 knees
C: 25 knees

6 weeks

 

Level of evidence of the literature

Function short-term (after six weeks intervention)

The level of evidence of RCTs starts at high, but was downgraded to low because of:

 • study limitations (1 level, risk of bias, see risk of bias tables);
 • low number of participants (1 level, imprecision).

 

Function follow-up six weeks

The level of evidence of RCTs starts at high, but was downgraded to very low because of:

 • study limitations (1 level, risk of bias, see risk of bias tables);
 • conflicting study results (1 level, inconsistency);
 • low number of participants (1 level, imprecision).

 

Return to sport/work

Return to sport/work was not described as an outcome in the included studies.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome return to sport/work was not assessed due to lack of studies.

 

Patient satisfaction

Patient satisfaction was not described as an outcome in the included studies.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome patient satisfaction was not assessed due to lack of studies.

 

Patient recovery

Patient recovery was not described as an outcome in the included studies.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome patient recovery was not assessed due to lack of studies.

 

Question 2: Braces/knee orthosis

Description of studies

Smith (2015) is a Cochrane review which included meta-analyses evaluating the effect of treatment of knee orthosis (sleeve and Special FX knee brace) and exercises compared with exercises (mostly stretching and strengthening lower limbs) alone on pain and function in patients with patellofemoral pain. Two RCTs were relevant for the current literature review (Lun, 2005; Evcik, 2010). Together, these studies included 104 patients in three intervention groups (mean age (SD)respectively: 42.2 (15.3) years, 35 (11) years and 35 (9) years; % male/female not reported) and 79 patients in two control groups (mean ages (SD): 41.0(9.3) years, 35(11); % male/female not reported). Based on follow-up periods, treatment duration ranged from 6 to 12 weeks.

 

Alsharani (2019) studied the effect of a knee brace (brace set to resist knee flexion) in combination with exercises (n=21, age (SD)=30.8(5.6) years, 42.9% male) compared to exercises alone (specific exercises that are part of the protonic therapy program; for control group, the brace was replaced with a sport cord; n=20, age (SD)=26.7(3.0) years, 60% male) on pain and function in patients with patellofemoral pain. The treatment period was four weeks.

 

Uboldi (2018) studied the effect of a knee brace (Reaction Knee Brace; DJO Global, Vista, California, United states) in combination with exercises compared to exercises (rehabilitation protocol) alone on pain and function in patients with patellofemoral pain. 60 patients (30 in each group) were analysed and had a mean age (SD) of 20(4) years. A total of 22% was male. The treatment period was not defined.

 

Petersen (2016) studied the effect of a knee brace (Patella Pro) in combination with exercises (n=78, age (SD)=28.0(9.4) years, 34.2% male) compared to exercises alone (home based exercise program; n=78, age (SD)=28.0(8.1) years, 21.1% male) on pain and function in patients with anterior knee pain. The treatment period was six weeks.

 

Results

Pain

Smith (2015) performed a meta-analysis of reported VAS pain scores. As two additional RCTs reported pain VAS-scores and numerical pain rating scores (NPRS) as well, we extended this meta-analysis to investigate the effect of bracing in addition to exercises on pain-scores after the treatment period (see figure 3). No significant and clinically relevant effect of bracing as an addition to exercise therapy (MD (95%CI): 0.33(-1.10, 1.77), favoring exercises alone)) on pain was found when treatment period was finished.

 

Petersen (2016) could not be included in the meta-analysis as results were only reported in figures and narrative text. In this study, inconsistent results were noted for pain after six and twelve weeks wearing the brace. During climbing stairs or playing sports, but not during walking and rest, a significant decrease in pain for the group wearing the brace compared to the control group was found.

 

Figure 3 Pain in the short-term (≤12 weeks)

F3

 

Uboldi (2018) and Petersen (2016) reported pain scores after a follow-up period. Peterson (2016) reported no significant differences in pain scores between groups after 1 year starting treatment (values not reported). However, Uboldi did report statistically significant differences in pain scores after six (MD (95%CI): -1.60 (-2.38, -0.82)) and twelve months (MD (95%CI): -0.9 (1.69, -0.11)) in favor of bracing. However, these differences are deemed not clinically relevant.

 

Level of evidence of the literature

Pain

The level of evidence of RCTs starts at high, but was downgraded three levels to very low because of:

 • study limitations (2 level, risk of bias, see risk of bias tables and Smith (2015));
 • low number of participants (1 level, imprecision).

 

Function

Smith (2015) performed a meta-analysis of reported functional scores using the post-intervention scores. One study used the Kujala Knee Pain Score (Lun, 2005). As the additional RCTs reported post-intervention knee function scores as well, we extended this meta-analysis (see Figure 4). Petersen (2016) could not be included as the results were only reported in figures and narrative text. They found significantly improved Kujala scores after six and twelve weeks for the group receiving a brace in addition to exercises when compared to the scores of the group receiving only exercises.

 

In the meta-analysis, no statistically significant nor clinically relevant effect of bracing in addition to exercise therapy was found on function (MD (95%CI): -0.42(-3.68, 2.83), favoring exercises alone).

 

Figure 4 Function (kujala knee pain score) after bracing in the short term

F4

 

On the long-term, only Uboldi (2018) investigated the added value of a brace to exercise therapy regarding function with the Kujala scale. No statistically significant nor clinically relevant effect was found at 6 months (MD (95%CI): 2.90 (-1.05, 6.85)) and 12 months (MD (95%CI: 2.50 (-1.50, 6.50)).

 

Level of evidence of the literature

Function

The level of evidence of RCTs starts at high, but was downgraded to very low because of:

 • study limitations (2 levels, risk of bias, see risk of bias tables);
 • low number of participants (1 level, imprecision).

 

Return to sport/work

Return to sport/work was not described as an outcome in the included studies.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome return to sport/work was not assessed due to lack of studies.

 

Patient satisfaction

Patient satisfaction was not described as an outcome in the included studies.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome patient satisfaction was not assessed due to lack of studies.

 

Patient recovery

Petersen (2016) reported no statistically significant difference between groups in proportions of patients reporting recovery. As values were not reported, clinical relevance could not be determined.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence of RCTs starts at high, but was downgraded very low because of:

 • study limitations (1 level, risk of bias, see risk of bias tables);
 • low number of studies and not reporting confidence intervals (2 levels, imprecision).

 

Question 3: Insoles/foot orthosis

Description of studies

Hossain (2011) is a Cochrane review investigating the effect of foot orthosis and exercises (n=54) compared with exercises alone (n=55) on pain and function in patients with patellofemoral pain. Patient characteristics were not reported per group. Duration of treatment was not for all studies clearly described. Based on follow-up periods, treatment duration ranged from 4 to 8 weeks, but treatment could be continued unsupervised.

 

Results

Pain

Hossain (2011) reported effect of treatment on VAS in one RCT (Collins, 2008; see table 3). Adding foot orthosis did not have a statistically significant nor clinically relevant effect on pain in patients with patellofemoral pain.

 

Table 3 pain scores after treatment with insoles

 

MD (95%CI)

n

Collins 2008,
6 weeks
VAS (0-100)

-3.7 (-12.99, 5.59)

I: 42
C: 41

Collins 2008,
52 weeks
VAS (0-100)

-3.4 (-13.52, 6.72)

I: 43
C: 42

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence of RCTs starts at high, but was downgraded to very low because of:

 • study limitations (1 level, risk of bias, see risk of bias tables and Hossain, 2011);
 • low number of participants (2 levels, imprecision).

 

Function

Hossain (2011) reported effect of treatment the Kujala anterior knee pain scale. Foot orthosis did not have a statistically significant nor clinically relevant additional effect to exercises on pain in patients with patellofemoral pain (see table 4).

 

Table 4 function scores after treatment with insoles

 

MD (95%CI)
positive value favors orthosis

N

Collins 2008,
6 weeks
Kujala Anterior Knee Pain (0-100)

0.2 (-3.72, 4.12)

I: 42
C: 41

Collins 2008,
52 weeks
Kujala Anterior Knee Pain (0-100)

3.6 (-0.52, 7.72)

I: 43
C: 42

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence of RCTs starts at high, but was downgraded to very low because of:

 • study limitations (1 level, risk of bias, see risk of bias tables and Hossain, 2011);
 • low number of participants (2 levels, imprecision).

 

Return to sport/work

Return to sport/work was not described as an outcome in the included studies.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome return to sport/work was not assessed due to lack of studies.

 

Patient satisfaction

Patient satisfaction was not described as an outcome in the included studies.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome patient satisfaction was not assessed due to lack of studies.

 

Patient recovery

Patient recovery was not described as an outcome in the included studies.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome patient recovery was not assessed due to lack of studies.

Question 1: taping

What is the efficacy of taping in combination with exercises when compared to exercises alone in patients with patellofemoral pain?

 

P: patients with patellofemoral pain (adolescents/adults, non-traumatic);

I: taping in combination with exercises;

C: exercises alone (same as intervention);

O: pain, mobility/function, return to sport/work, patient satisfaction, patient recovery.

 

Question 2: knee orthoses

What is the efficacy of bracing (knee orthoses) in combination with exercises when compared to exercises alone in patients with patellofemoral pain?

 

P: patients with patellofemoral pain (adolescents/adults, non-traumatic);

I: bracing/knee orthoses in combination with exercises;

C: exercises alone (same as intervention);

O: pain, mobility/function, return to sport/work, patient satisfaction, patient recovery.

 

Question 3: foot orthoses/insoles

What is the efficacy of insoles (foot orthoses) in combination with exercises when compared to exercises alone in patients with patellofemoral pain?

 

P: patients with patellofemoral pain (adolescents/adults, non-traumatic);

I: foot orthoses/insoles in combination with exercises;

C: exercises alone (same as intervention);

O: pain, mobility/function, return to sport/work, patient satisfaction, patient recovery.

 

Relevant outcome measures

The guideline development group considered pain and function as a critical outcome measures for decision making; and return to sport/work, patient satisfaction and patient recovery as important outcome measures for decision making.

 

For the outcome pain the Visual Analogue Scale (VAS) and the Numeric Rating Scale (NRS) were used. For the outcome function Kujala score/ Anterior Knee Pain Score (AKPS) are used. Return to sport/work was measured with the Tegner score. Satisfaction with the result of treatment and recovery were usually measured on a Likert scale.

 

The working group defined a difference of 2 cm (out of 10 cm) on the VAS or NRS scale as a minimal clinically (patient) important difference for pain, in line with Crossley, 2004. For the Kujala score/ AKPS score regarding function, a difference of 10 point (out of 100 points) was defined as a minimal clinically (patient) important difference, in line with Crossley, 2004. In case pooling of the results of individual studies was indicated and the studies used different functional scores, a standardized mean difference of 0.5 was used. A minimal clinically important difference for return to sport/work, patient satisfaction and patient recovery was not predefined.

 

Search and select (Methods)

For all PICO’s together, the databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms until April 28th 2020. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 475 hits. Studies were selected based on the following criteria:

 • systematic review (including evidence tables, risk of bias assessments, published in 2010 or later) or RCT (published in 2000 or later);
 • including patients with patellofemoral pain, excluding Osgood-Schlatter syndrome, Sinding-Larsen-Johansson syndrome, Iliotibial band syndrome, osteoarthritis;
 • comparing treatment with tape, braces/knee orthoses or insoles/foot orthoses in combination with exercise therapy, with exercise therapy alone.

Eighty-tree studies were initially selected based on title and abstract screening and checking references from relevant reviews. After reading the full text, 65 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods), and 18 studies (3 systematic reviews and 15 RCTs from which 7 were included in systematic reviews as well) were included.

 

Results

Regarding taping, one systematic review (including three RCTs meeting inclusion criteria) and five additional RCTs were included in the analysis of the literature. Regarding braces/knee orthoses, one systematic review (including two RCTs meeting inclusion criteria) and three additional RCTs were included in the analysis of the literature. Regarding insoles/foot orthoses, one systematic review (including one RCT meeting inclusion criteria) was included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.

 1. Akbaş, E. & Atay, A. & Yuksel, I. (2011). The effects of additional kinesio taping over exercise in the treatment of patellofemoral pain syndrome. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 45. 335-41. 10.3944/AOTT.2011.2403.
 2. Alshaharani, M. S., Lohman, E. B., Bahjri, K., Harp, T., Alameri, M., Jaber, H., & Daher, N. S. (2019). Comparison of Protonics™ Knee Brace With Sport Cord on Knee Pain and Function in Patients With Patellofemoral Pain Syndrome: A Randomized Controlled Trial, Journal of Sport Rehabilitation, 29(5), 547-554.
 3. Arrebola, L. S., de Carvalho, R. T., Wun, P. Y. L., de Oliveira, P. R., dos Santos, J. F., de Oliveira, V. G. C., & Pinfildi, C. E. (2020). Investigation of different application techniques for Kinesio Taping® with an accompanying exercise protocol for improvement of pain and functionality in patients with patellofemoral pain syndrome: A pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 24(1), 47-55.
 4. Begum, R., Tassadaq, N., Ahmed, S., Qazi, W. A., Javed, S., & Murad, S. (2020). Effects of McConnell taping combined with strengthening exercises of vastus medialis oblique in females with patellofemoral pain syndrome. JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 70(4), 728-730.
 5. Callaghan, M. J., & Selfe, J. (2012). Patellar taping for patellofemoral pain syndrome in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).
 6. Clark, D. I., Downing, N., Mitchell, J., Coulson, L., Syzpryt, E. P., & Doherty, M. (2000). Physiotherapy for anterior knee pain: a randomised controlled trial. Annals of the rheumatic diseases, 59(9), 700-704.
 7. Collins, N., Crossley, K., Beller, E., Darnell, R., McPoil, T., & Vicenzino, B. (2008). Foot orthoses and physiotherapy in the treatment of patellofemoral pain syndrome: randomised clinical trial. Bmj, 337, a1735.
 8. Ghourbanpour, A., Talebi, G. A., Hosseinzadeh, S., Janmohammadi, N., & Taghipour, M. (2018). Effects of patellar taping on knee pain, functional disability, and patellar alignments in patients with patellofemoral pain syndrome: A randomized clinical trial. Journal of bodywork and movement therapies, 22(2), 493-497.
 9. Günay, E., Sarıkaya, S., Özdolap, Ş., & Büyükuysal, Ç. (2017). Effectiveness of the kinesiotaping in the patellofemoral pain syndrome. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 63(4), 299.
 10. Lun, V. M., Wiley, J. P., Meeuwisse, W. H., & Yanagawa, T. L. (2005). Effectiveness of patellar bracing for treatment of patellofemoral pain syndrome. Clinical Journal of Sport Medicine, 15(4), 235-240.
 11. Hossain, M., Alexander, P., Burls, A., & Jobanputra, P. (2011). Foot orthoses for patellofemoral pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1).
 12. Matthews M, Rathleff MS, Claus A, McPoil T, Nee R, Crossley KM, Kasza J, Vicenzino BT. (2020). Does foot mobility affect the outcome in the management of patellofemoral pain with foot orthoses versus hip exercises? A randomised clinical trial. Br J Sports Med.;54(23):1416-1422.
 13. Petersen, W., Ellermann, A., Rembitzki, I. V., Scheffler, S., Herbort, M., Brüggemann, G. P.,... & Liebau, C. (2016). Evaluating the potential synergistic benefit of a realignment brace on patients receiving exercise therapy for patellofemoral pain syndrome: a randomized clinical trial. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 136(7), 975-982.
 14. Smith, T. O., Drew, B. T., Meek, T. H., & Clark, A. B. (2015). Knee orthoses for treating patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12).
 15. Tunay V.B. Baltaci G., Tunay S. & Ergun N. (2003) A comparison of different treatment approaches to patellofemoral pain syndrome. The pain clinic, 15(2) 179-184.
 16. Uboldi, F. M., Ferrua, P., Tradati, D., Zedde, P., Richards, J., Manunta, A., & Berruto, M. (2018). Use of an elastomeric knee brace in patellofemoral pain syndrome: short-term results. Joints, 6(2), 85.
 17. Willy RW, Hoglund LT, Barton CJ, Bolgla LA, Scalzitti DA, Logerstedt DS, Lynch AD, Snyder-Mackler L, McDonough CM. (2019) Patellofemoral Pain. J Orthop Sports Phys Ther. Sep;49(9):CPG1-CPG95. doi: 10.2519/jospt.2019.0302. PMID: 31475628
 18. Whittingham, M., Palmer, S., & Macmillan, F. (2004). Effects of taping on pain and function in patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled trial. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 34(9), 504-510.

Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies (cohort studies, case-control studies, case series))1

This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies) that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat strategy - otherwise the evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used.

Research question:

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics 2

Intervention (I)

Comparison / control (C) 3

 

Follow-up

Outcome measures and effect size 4

Comments

Taping

 

 

 

 

 

 

 

Akbas, 2011

Type of study:

RCT

Setting and country:

Hacettepe University,

Department of Orthopaedics and Traumatology, Turkey

Funding and conflicts of interest:
none

Inclusion criteria:

referred to

physiotherapy by an orthopaedic with a

diagnosis of unilateral patellofemoral pain; aged

between 17 and 50 years; female

Exclusion criteria:

tendonitis, Osgood-Schlatter syndrome,

known articular cartilage, meniscus or ligament

damage, history of patellar subluxation or dislocation

and previous knee surgery

N total at baseline:

I: 15
C:16

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

I: 41.00 ± 11.26
C: 44.88 ± 7.75

 

Sex:

0% M

 

BMI ± SD:

I: 25.17 ± 4.80
C: 28.64 ± 5.77

 

Groups comparable at baseline?
no significant differences reported

Describe intervention (treatment/procedure/test):
Taping + exercises:

kinesio taping at five days

intervals for six weeks + exerxises

 

Describe control (treatment/procedure/test):

Exercises:

muscle strengthening and soft tissue stretching exercises for six weeks

Length of follow-up:

6 weeks

 

Loss-to-follow-up (2 weeks):

Not reported

 

Incomplete outcome data:

Not reported

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Pain

VAS (SD), in rest

 

I

C

baseline

3.16 (3.98)

2.57 (2.15)

6wk

0.81 (1.16)

1.71 (1.67)

p>0.05

 

Function

Kujala (SD)

 

I

C

baseline

67.91 (12.22)

69.88 (9.08)

6wk

82.13 (4.91)

81.69 (9.54)

p>0.05

 

Arrebola, 2020

Type of study:

RCT

Setting and country:

orthopaedical specialty outpatient clinic at the

State Public Servant Institute of Sao Paulo, Brazil

Funding and conflicts of interest:
none

Inclusion criteria:

- women between the ages of 18 and

45 years who were irregularly active according to the International

Physical Activity Questionnaire criteria.
- a history of knee pain for at least 3 months
- reported increased pain in at least 3 PFP-related activities, such as

climbing stairs, jumping, kneeling, knee flexion for a long period, or

pain on palpation of the medial or lateral facet of the patella
- a body mass index (BMI) < 29.9 kg/m2

Exclusion criteria:

- knee osteoarthritis
- previous surgery

on the lumbar spine or lower limbs
- patellar or quadriceps

tendinopathy
- patellofemoral instability
- ligament or meniscal

lesion
- sensitivity to the material used in the application of the

KT method®
- attended <85%

of the physical therapy sessions, or if they presented with other

types of pain symptoms not associated with PFP, that interfered

with their performance during the exercise protocol period.

N total at baseline:

Intervention A: 13
Intervention B: 14

Control:16

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

Ia: 30.38 ± 8.40
Ib: 27.86 ± 9.38

C: 30.31 ± 7.91

 

Sex:

Ia: 0% M
Ib: 0% M

C: 0% M

 

BMI ± SD:

Ia: 24.37 ± 2.60
Ib: 23.37 ± 3.60

C: 22.68 ± 2.78

 

Groups comparable at baseline?
no statistical significant differences on baseline characteristics

Describe intervention (treatment/procedure/test):
Taping + exercises:

 

The KT® method applications were performed once a week

throughout the 12-week treatment protocol period. As recommended

by the Kinesio Taping® Association International (KTAI), a 3-5-day period of taping was used for maintenance.

 

A: taping was performed with the initial

anchorage on the suprapatellar region under 0% tension. The

therapeutic zone had a tension of >50% involving the entire lateral

region of the patella. The final anchorage was on the tibial tuberosity

with 0% tension

 

B: the participant's

lower limb was initially in the lateral rotation position before the

taping application. The initial anchorage was on the posterior superior

iliac spine under 0% tension. The therapeutic zone was in a spiral format throughout the extension of the patients' lower limbs

with tension of <50%. The tape involved the greater trochanter, the

medial femoral condyle, and the lateral region of the leg, ending at

the lateral malleolus region, with the final anchorage placed with

0% tension

 

 

 

Describe control (treatment/procedure/test):

Exercises:


The exercise protocol was based on hip and quadriceps

strengthening exercises. The exercises were performed in

all groups twice a week for 12 weeks by physiotherapists blinded to

the randomization.


1-4 weeks:
Strengthening exercises (80% 1RM): hip abductors,

quadriceps in closed kinetic chain, and triceps

surae (3 sets of 12 repetitions)

Strengthening with elastic resistance: quadriceps in

open kinetic chain and lateral hip rotators (3 sets

of 12 repetitions each)

4-8 weeks:
1-4 weeks strengthening plus motor control

exercises and core training (3 sets of 30 s each of

planks and lateral planks)

 

8-12 weeks:
1-4 weeks strengthening plus progression of the motor control

exercises to unstable planes and core training (3 sets of 1min

each of planks and lateral planks)

Length of follow-up:

6 weeks, 12 weeks and 24 weeks

 

Loss-to-follow-up (24 weeks):

Intervention a:

N=7 (54%)

Reasons: unknown

 

Intervention b:

N=9 (64%)

Reasons: unknown

 

Control:

N=11 (69%)

Reasons: unknown

 

In total:
6 weeks: 21%
12 weeks: 35%
24 weeks: 63%

It was hypothesized that the high drop-out ratewas related

to the improvement of pain and function observed at 6 weeks. Also, these patients had a low socioeconomic condition and could not

afford the transportation to the ambulatory clinic where the study took place, through the 12 weeks.

 

Incomplete outcome data:

Not further reported

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Pain

NPRS (SD, numerical pain rating scale) at rest:

 

Ia

Ib

C

baseline

4.08 (3.01)

3.57 (2.65)

4.13 (3.18)

6wk

1.33 (2.50)

1.17 (1.64)

2.31 (2.39)

12wk

0.43 (0.79)

0.73 (1.56)

1.00 (2.31)

24wk

0.50 (0.84)

0.000

1.20 (2.68)

Between groups: p=0.952

 

NPRS (SD, numerical pain rating scale) during effort:

 

Ia

Ib

C

baseline

6.85 (1.72)

6.36 (2.13)

6.94 (2.35)

6wk

4.00 (2.83)

2.08 (2.15)

3.85 (2.82)

12wk

1.86 (1.86)

1.45 (1.97)

2.60 (2.17)

24wk

1.00 (1.55)

1.00 (1.41)

3.40 (2.79)

Between groups: p=0.404

 

Function

Kujala anterior knee pain scale (SD):

 

Ia

Ib

C

baseline

63.00 (12.36)

65.14 (13.42)

62.19 (14.46)

6wk

75.11 (15.35)

81.17 (8.56)

72.38 (16.15)

12wk

86.43 (12.70)

83.82 (10.51)

83.70 (15.09)

24wk

91.50 (6.12)

91.20 (9.52)

79.00 (18.38)

Between groups: p=0.686

 

Single jump hop test (meters):

 

Ia

Ib

C

baseline

0.74 (0.22)

0.88 (0.19)

0.86 (0.20)

6wk

0.88 (0.24)

1.01 (0.21)

0.98 (0.20)

12wk

0.95 (0.28)

1.07 (0.20)

1.07 (0.20)

24wk

0.95 (0.29)

1.23 (0.18)

1.17 (0.007)

Between groups: p=0.873

 

Sample size calculation shows that 16 subjects per group were needed.

Begum, 2020

Type of study:

RCT

Setting and country:

Fauji Foundation Hospital Rawalpindi, Islambad, Paikstan

Funding and conflicts of interest:
none

Inclusion criteria:

Not reported, but study was conducted on females with patellofemoral pain up to one year;

Exclusion criteria:

Not reported

 

N total at baseline:

I: 26
C:25

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

36.04 ± 7.35

 

Sex:

0% M

 

 

Groups comparable at baseline?
not reported

Describe intervention (treatment/procedure/test):
Taping + exercises:

McConnel Taping combined with strengthening exercises of vastus medialis oblique.

 

participants received traditional exercises for 4-5 days per week, 30-40 minutes of sessions for 2 weeks along with the McConnell taping

 

 

Describe control (treatment/procedure/test):

Exercises:

Strengthening exercises of vastus medialis oblique.

Patients were given exercises for 4 -5 days per week, 30-45 minutes of session for 2 weeks

 

Length of follow-up:

2 weeks

 

Loss-to-follow-up (2 weeks):

I: N=5 (19%)

Reasons: not reported

 

C: N=4 (16%)

Reasons: not reported

 

Incomplete outcome data:

Not further reported

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Pain

NPRS (SD, numerical pain rating scale)

 

I

C

p

baseline

7.28 (1.18)

7.19 (0.872)

0.989

2wk

0.904 (1.13)

3.23 (1.64)

0.001

 

Function

LEFI (SD, lower extremity functional index)

 

I

C

p

baseline

19.38 (8.04)

17.66 (5.092

0.418

2wk

140.09 (4.41)

136.57 (3.95)

0.001

 

 

 

Ghourbanpour, 2018

Type of study:

RCT

Setting and country:

Not reported

Funding and conflicts of interest:
none
Funding: Babol Iniversity of Medical Sciences

Conflicts: No

Inclusion criteria:

- 20-50 years
- anterior knee pain for at least one month
- feeling discomfort and pain during palpation of the edges of the medial and lateral side of the patella
- with worsening symptoms during prolonged sitting, climbing stairs, squatting, running, skipping and jumping
- with positive apprehension and clark tests
- feeling pain during resistive knee extension

 

Exclusion criteria:

- history of dislocation and direct trauma to the patella
- any rheumatologic conditions (osteoarthritis, rheumatoid arthritis)
- diabetes
- any trauma or meniscus injury
- ligamentous instability
- referred pain from the lumbar spine, hip, pelvis and sacroiliac regions
- remarkable knee joint inflammation and effusion
- knee surgery
- knee physiotherapy and steroid injection

 

N total at baseline:

I: 15
C:15

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

I: 33.85 ± 10.29
C: 37.15 ± 12.45

 

Sex:

Not reported

 

BMI ± SD:

I: 24.70 ± 6.76

C: 28.90 ± 4.99

 

Groups comparable at baseline?
no significant differences reported

Describe intervention (treatment/procedure/test):
Taping + exercises:

Strengthening exercises for quadriceps muscles with emphasis on

vastus medialis oblique, closed chain exercises, stretching exercises

for hamstring muscles and iliotibial band and patellar mobilization
Patellar taping was done according to the McConnell's method.

 

Patients were treated for 12 sessions during 4 weeks. New taping was applied in each treatment session

and tape maintained between treatments.

Describe control (treatment/procedure/test):

Exercises:

Strengthening exercises for quadriceps muscles with emphasis on

vastus medialis oblique, closed chain exercises, stretching exercises

for hamstring muscles and iliotibial band and patellar mobilization.

 

Patients were treated for 12 sessions during 4 weeks.

 

Length of follow-up:

4 weeks

 

Loss-to-follow-up (4 weeks):

Not reported

 

Incomplete outcome data:

Not reported

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Pain

VAS

 

I

C

p

baseline

53.31 (21.60)

55.38 (19.40)

 

4wk

26.77 (18.62)

29.925 (27.56)

 

difference

-26.54 (20.14)

-25.46 (20.28)

0.893

 

KOOS, pain (SD)

 

I

C

p

baseline

40.17 (23.36)

42.73 (23.08)

 

4wk

54.70 (24.54)

57.91 (23.31)

 

difference

14.52 (17.38)

15.17 (17.25)

0.925

 

Function

KOOS, activities of daily life (SD)

 

KOOS, pain (SD)

 

I

C

p

baseline

48.53 (25.92)

48.73 (25.60)

 

4wk

63.05 (23.76)

60.62 (23.35)

 

difference

14.52 (21.46)

12.25 (21.12)

0.789

 

Return to sport

KOOS, sports and recreational activities (SD)

KOOS, pain (SD)

 

I

C

p

baseline

33.46 (26.01)

29.23 (23.43)

 

4wk

42.30 (30.66)

23.84 (27.92)

 

difference

8.84 (27.92)

23.84 (27.92)

0.184

 

 

Gunay, 2017

Type of study:

RCT

Setting and country:

Department of rehabilitation medicine, Bülent Ecevit University Medical School, Zonguldak, Turkey

Funding and conflicts of interest:
none

Inclusion criteria:

- being within

the age range of 20 to 50 years
- having no limitation in

the range of motion of the knee joint
- having anterior or retropatellar knee pain in at least two activities (i.e., going down the stairs, climbing up the stairs,

squatting, running, jumping, sitting for a long time while the knees are at 90° flexion)
- having early onset anterior knee pain for at least the last six months

Exclusion criteria:

- history of knee trauma, prior knee operation (excluding arthroscopy)
-meniscopathy or lesion in the knee ligaments
- previous effusion and arthritis of the knee
- patellar subluxation

or dislocation
- limited range of motion of the ankle or the knee
- neuromuscular diseases (upper and

lower motor neuron lesions).

 

N total at baseline:

Ia: 25 knees
Ib: 25 knees
C:25 knees

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

Ia: 36.0 ± 8.0

Ib: 31.7 ± 8.5

C: 33.8 ± 6.7

 

Sex:

Ia: 31.3% M

Ib: 50% M
C: 61.5% M

 

BMI ± SD:

Ia: 25.6 ± 2.6

Ib: 24.2 ± 3.3

C: 25.2 ± 3.9

 

Groups comparable at baseline?
no statistical differences reported

Describe intervention (treatment/procedure/test):
Ia: Taping + exercises:

Ib: Sham taping + exercises

 


All three groups were given the same exercise

program during six weeks. Taping was applied twice a

week, 12 times in total during treatment period of six weeks.

 

Kinesiotape applications were performed according

to the method established by the Kinesio Taping

Association International. 5 cm width Kinesio® Tex

tapes were used for taping. All the taping processes

were performed by a specialist.

 

Ia: Kinesiotaping was applied with vastus

medialis obliquus facilitation and patellar functional

 

Ib: Sham taping

Describe control (treatment/procedure/test):

Exercises:

 

Stretching (quadriceps, hamstring, gastrocnemius

and iliotibial band) and strengthening (quadriceps,

gluteus medius) exercises were applied during six

weeks as two times a week (12 sessions) in the clinic by

the supervision of a physiotherapist. The patients were

informed and encouraged about the daily exercises at

home on the other days. Exercises were done in three sets with 10 times repetition.

 

Length of follow-up:

6 weeks, 12 weeks

 

Loss-to-follow-up:

Not reported

 

Incomplete outcome data:

Not reported

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Pain

VAS (median (min-max)

 

Ia

Ib

C

p

baseline

40 (20-70)

50 (30-80)

50 (20-80)

0.726

6wk

30 (0-50)

20 (0-40)

20 (0-40)

 

difference 0-6wk (median in mm (min/max %/100))

-50 (-1 - -0.17)

-50 (-1 - -0.33)

-50 (-1 - -0.20)

0.178

12wk

40 (0-60

30 (0-60)

30 (10-50)

 

difference 0-12wk (median in mm (min/max%))

-20 (-1 - -0.25)

-33.3 (-1 – 0)

-28.6 (-0.5 – 0)

0.305

 

Function

Kujala patellofemoral score (median (min-max)

 

Ia

Ib

C

p

baseline

84 (70-91)

85 (72-96)

84 (67-91)

0.587

6wk

87 (74-100)

89 (81-100)

87 (82-94)

 

difference 0-6wk (median in points (min/max%/100))

5.71 (0.01--0.18)

5.95 (0.01- (-0.23)

4.44 (0--0.25)

0.581

12wk

87 (74-96)

88 (76-98)

86 (76-92)

 

difference 0-12wk (median in points (min/max%/100))

3.49 (0 - -0.18)

2.47 (0--0.21)

2.38 (0 - -0.13)

0.891

 

 

 

According to the power analysis,

66 patients were required (p=0.05, power=0.80, effect

size=0.40).

Bracing

 

 

 

 

 

 

 

Alsaharani, 2019

Type of study:

RCT

Setting and country:

Loma Linda University, CA, USA

Funding and conflicts of interest:
not reported

Inclusion criteria:

- male or female
- aged 18–45 years
- has exhibited patellofemoral pain

symptoms for more than 1 month
- have a pain level ≥3 on the Numeric Pain Rating Scale (NPRS)
- has experienced pain during at

least 2 functional activities, such as squatting, ascending/descending stairs, and/or running.

 

Exclusion criteria:

- traumatic injuries to the knee joint or lower-extremity
- displayed signs

or symptoms of a meniscus lesion or ligamentous-related pathology
- had been diagnosed with a neurological disorder, diabetes,

osteoarthritis, osteoporosis, or rheumatoid arthritis
- reported

taking any over-the-counter pain medications during the study

period

N total at baseline:
43 subjects, but 41 analyzed

I: 21
C:20

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

I: 30.8 ± 5.6
C: 26.7 ± 3.0

 

Sex:

I: 42.9% M
C: 60% M

 

BMI ± SD:

I: 24.4 ± 4.2
C: 26.8 ± 4.8

 

 

Groups comparable at baseline?
difference in age and lateral step-down test

Describe intervention (treatment/procedure/test):
Knee brace + exercises

Perform warm-up exercises, followed by specific therapeutic exercises that are part of the Protonic therapy program. The system includes a brace set to resist knee flexion and a set of specific exercises to perform daily.

First day of wk 1: 1 session
- Education, wam-up, walking
Wk 1-2: 3 sessions/wk
- walking, hamstring curl in supine, prone and sitting positions
Wk 3-4: 3 sessions/wk
- walking, hamstring curl in standing position

 

 

Describe control (treatment/procedure/test):

Sport cord + exercises:


The

same warm-ups and exercises as knee brace group, using the sport cord in the supine,

standing, sitting, and prone positions. The only difference is that subjects were asked to only walk backward instead of forward to avoid activation of the hip-flexor muscle.

 

Length of follow-up:

2 weeks, 4 weeks

 

Loss-to-follow-up:

2 participants (group not reported)
Reasons: meniscus lesion (1), personal time constraints (1)

 

Incomplete outcome data:

Not further reported

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Pain

NPRS (SD, numerical pain rating scale)

 

I

C

baseline

4.5 (1.2)

3.8 (1.2)

2wk

1.9 (1.7)

2.5 (1.7)

4 wk

1.1 (1.7)

2.0 (1.7)

P=0.9

 

Function

 

Kujala score (SD)

 

I

C

baseline

78.8 (12.1)

79.3 (12.1)

2wk

84.4 (12.8)

84.4 (12.8)

4 wk

87.5 (12.8)

87.5 (15.1)

P=0.39

 

LSDT (SD, lateral step-down test)

 

All subjects were able to

perform significantly better on the LSDT postintervention (P <.001). The brace group exhibited a 133.3% improvement in their performance, whereas those in the sport cord group demonstrated

only an 85.3% improvement.

 

 

Uboldi, 2018

Type of study:

RCT

Setting and country:

Knee surgery unit of the G. Pini Orthopaedic Institute in Milan and the Orthopaedic Clinic of the University Hospital of Sassari, Italy

Funding and conflicts of interest:
Funding: not reported
Conflict of interest:none

Inclusion criteria:

- age between 16 and 35 years
- a diagnosis of anterior knee pain due to PFP
- a Tegner score of > 3
- a body mass index (BMI) between 18 and 26

Exclusion criteria:

- knee comorbidities, such as ligament, meniscus, or cartilage lesions

N total at baseline:

I: 35 (30 analyzed)
C:35 (30 analyzed)

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

20 ± 4

 

Gender:
22% male

 

BMI (range):

23 (18-26)

 

BMI

Groups comparable at baseline?
no significant difference reported

Describe intervention (treatment/procedure/test):
bracing + rehabilitation:

 

Reaction Knee Brace; DJO Global, Vista, California, United States

 

Describe control (treatment/procedure/test):

Rehabilitation:

 

The rehabilitation protocol was divided into different phases based on the patient’s progress. The goal of the first phase was to reduce pain and swelling, to

improve the balance between vastus medialis and vastus lateralis of the quadriceps muscle, to restore normal gait, and

to decrease loading of the patellofemoral joint. The second phase included improvement of postural control and coordination

of the lower extremity, increase of quadriceps and

hip muscle strength, and restoration of good knee function. The patients were encouraged to return to sports with a suitable regular physical exercise. The third phase included

functional exercises.

Length of follow-up:

3, 6, 12 months

 

Loss-to-follow-up (2 weeks):

I: N=5 (14%)

Reasons: no response (4), private reasons (1)

 

C: N=5 (14%)

Reasons: no response (3), private reasons (2)

 

Incomplete outcome data:

Not further reported

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Pain

VAS (SD)

 

I

C

baseline

6.0 (1.9)

5.9 (1.6)

3 months

2.9 (1.9)

3.7 (1.5)

MD 0-3 months (95%CI)

3.30 (2.81-3.80)

2.16 (1.79 – 2.53)

6 months

1.4 (1.6)

3.0 (1.5)

MD 0-6 months (95%CI)

4.61 (4.01 – 5.20)

2.84 (2.49 – 3.19)

12 months

0.9 (1.4)

1.8 (1.7)

MD 0-12 months (95%CI)

5.30 (4.49-6.12)

4.20 (3.80 -4.60)

 

Function

Kujala score (SD)

 

I

C

baseline

74.3 (7.1)

70.4 (7.2)

3 months

77.1 (7.309)

74.7 (8.1)

6 months

79.8 (6.9)

76.9 (8.6)

12 months

80.9 (7.5)

78.4 (8.3

 

 

 

Petersen, 2016

Type of study:

RCT

Setting and country:

Multicenter, Germany

Funding and conflicts of interest:
funding: not reported
conflicts of interest:
Wolf Petersen, Gert Peter Bru¨ggemann, Raymond

Best, Thore Zantop and Christian Liebau received consultant

fees from Otto Bock. Ingo Rembitzki is employee of Otto Bock. Sven

Scheffler and Mirco Herbort received fees for inclusion of patients

from Otto Bock.

Inclusion criteria:

Inclusion criteria consisted of a patient age between 18

and 50 years and the presence of three of the following

symptoms lasting longer than 2 months but not longer than

2 years: anterior knee pain when running, climbing stairs,

cycling, sitting with a bent knee, or performing squats

Exclusion criteria:

Kellgren-

Lawrence grade 3 to grade 4 osteoarthritis, local grade

3 to grade 4 cartilage damage as noted on magnetic resonance imaging and measured using the Gluckert grading system, subluxation of the patella, a history of

a previous knee injury (such as to the cruciate ligaments),

tendinosis of the patellar tendon, a history or active diagnosis

of Osgood–Schlatter disease, osteochondritis dissecans,

a varus knee with an intercondylar distance greater

than 2 fingerbreadths, and a valgus knee an intermalleolar

distance greater than 3 fingerbreadths

 

N total at baseline:

I: 78
C:78

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

I: 28.0 ± 9.4

C: 28.0 ± 8.1

 

Sex:

I: 34.2%
C: 21.1% M

 

BMI ± SD:

I: 23.0 ± 1.5

C: 23.0 ± 1.3

 

Groups comparable at baseline?
no significant differences reported

Describe intervention (treatment/procedure/test):
bracing + exercises:

Patellar brace (Patella Pro).

Patients were instructed to wear the brace over a minimum period of 6 weeks for at least 6 h a day.

 

 

 

Describe control (treatment/procedure/test):

Exercises:

patients entered a supervised exercise

and structured home exercise program (Patella Move program).

Patients were instructed to perform the home

exercises daily for 15 min for a period of 6 weeks. For

supervised exercises, all study participants received a prescription of about 12 sessions of Krankengymnastik am

Gera¨t. The duration of one session is 60 min. The

duration of the supervised exercise program was 6 weeks

(12 units).

Length of follow-up:

6, 12 and 54 weeks

 

Loss-to-follow-up (2 weeks):

I: N=11 (14%)

Reasons: lack of motivation (6), lost to follow-up (5)

 

C: N=16 (21%)

Reasons: lack of motivation (11), lost to follow-up (5)

 

Incomplete outcome data:

Not further reported

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Pain

NAS

No significant group differences could be detected during

walking and at rest after 6, 12, and 54 weeks. Absolute

and percent changes in pain at rest and while walking also did not differ significantly between the brace and non-brace groups.

However, significant lower limb pain was assessed

while climbing stairs or playing sports for the brace group compared to the non-brace group after 6 and 12 weeks. The absolute and percent decrease in reported pain also differed significantly between the brace and non-brace groups in week 6 and 12. After 54 weeks, no significant differences between both treatment groups were noted

 

Results only reported in figures

 

Function

Kujala score

A significantly higher mean Kujala score compared with pre-therapy measurements was found for the brace group compared to controls at 6 and 12 weeks.

 

Results only reported in figures

 

KOOS

Significantly higher scores in the brace group could be

detected for the pain, symptoms, activities of daily living

(ADL) and quality of life (QoL) sub-scores at the 6- and

12-week time points. For the sports/recreational activities

(Sport/Rec) sub-score, a significantly higher score could

only be found after 12 weeks. After 54 weeks, significant

group differences could only be found in the ADL subscore.

 

Results only reported in figures

 

With a potential dropout

rate of about 15 %, approximately 156 patients must be

enrolled in this study to achieve a power of 0.80 and an

alpha of 0.05.

PFP= patellofemoral pain

Notes:

 1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures.
 2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors(((potential) confounders).
 3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls.
 4. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders.

 

Evidence table for systematic review of RCTs and observational studies (intervention studies)

Research question:

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

 

Follow-up

Outcome measures and effect size

Comments

Taping

 

 

 

 

 

 

 

Callaghan, 2012

SR and meta-analysis of RCTs

 

Literature search up to August 2011

 

A: Clark, 2000

B: Tunay, 2003

C: Whittingham, 2004

 

Study design:
A: RCT, parallel

B: RCT, parallel

C: RCT, parallel,

 

Setting and Country:

A: UK
B:Turkey
C:UK, military

 

Source of funding and conflicts of interest:

SR: University of Manchester, UK; University of Central Lancashire, UK; Department of Health Post-Doctoral Awart, UK; Arthritis Research, UK; no conflicts of interest

A: not reported
B: not reported
C: not reported

 

Inclusion criteria SR:
- RCT and quasi-randomised controlled trials evaluating patellar taping for adults with patellofemoral pain

- adults, aged 18 and above, diagnosed with patellofemoral pain.
- patellar taping
- outcome: pain; function; activity levels; quality of life
- timing immediately after the completion of a treatment programme/preferably at least six months follow-up when taping is used as part of a treatment programme

 

Exclusion criteria SR:

- treatment after patella fracture, dislocation or subluxation
- history of recurrent dislocation and subluxation
- concomitant neurological, rheumatological or cardiovascular problems
-outcome measures such

EMG (electromyogram) data, gait analysis, patellar position or

Alignment studied without pain evaluation

 

5 studies included (3 relevant for this review)

 

 

Important patient characteristics at baseline:

 

N, mean age

A: I: 20, Not reported per group
 C: 20, not reported per group

B: I: 20, Not reported per group
 C: 20, not reported per group

C: age: 18.7 years
Ia: n=10
Ib: n=10
C: n=10

 

Sex:

A: not reported per group

B: not reported per group

C: 80% Male

 

Groups comparable at baseline?
not reported

Describe intervention:

 

A: Patellar taping, exercise & education. Tape was applied from the lateral border of the patella

pulling medially and upwards over the medial femoral condyle. Taping in this way should reduce pain

on the squat test and wall/step down test. If this did not eliminate the pain then the taping was repeated in knee flexion. Type of tape used is not described.
Six treatments over period of 3 months. Length of time of each treatment not stated.

B: Patellar taping, ice and home exercises, treatment for 3 weeks

C:
Ia: Patellar taping + standardised exercise programme; Active taping technique (McConnel): underwrap

and one corrective strip of tape. Correction of patellar malalignments of tilt, rotation or glide as identified by the treating physiotherapist.
Ib: Placebo taping + standardised exercise programme; Placebo taping: underwrap and one strip of tape with no correction of patellar position.

 

Describe control:

 

A: Exercise & education
Education: leaflet “Knee pain in young adults” and sessions on (a) an explanation of the nature of anterior knee pain, the anatomy of the patellofemoral joint, and possible causes of anterior knee pain;

(b) footwear and appropriate sporting activities; (c) pain controlling drugs; (d) stress relaxation techniques, ice and massage; (e) diet and weight advice; and (f) prognosis and self-help.

Exercise: stretching to the hamstring, iliotibial band, quadriceps and gastrocnemius muscles. Eccentric, isotonic and isometric strengthening exercises to the lower limb
Six treatments over period of 3 months. Length of time of each treatment not stated.

B: Ice and home exercises, treatment for 3 weeks

C: Exercise programme alone: non–weight-bearing isometric, inner-range isotonic and straight leg raise quadriceps exercises. A variety of weight-bearing exercises (e.g., squats). Stretches for the quadriceps, hamstrings, gastrocnemius, and iliotibial band. No home exercise programme.

 

End-point of follow-up:

 

A: 3 months, 12 months

B: 3 weeks

C: 1,2,3,4 weeks

 

For how many participants were no complete outcome data available?

(intervention/control)

A: "10 patients withdrew from the study and these were included on an intention

to treat basis." Participant flow provided.

B: not reported

C: "All subjects remained in the group to which they were originally assigned."

 

 

 

Outcome measure-1: pain

VAS, after treatment

Effect measure: mean difference (95% CI):

A: 0.81 (-0.44, 2.06)

B: 0.35 (-0.43, 1.13)
C: -1.45 (-1.91, -0.99)

 

Pooled effect (random effects model:

-0.16 (95% CI -1.67 to 1.34) favoring taping

Heterogeneity (I2): 91.1%

 

VAS, 12 months

Effect measure: mean difference (95% CI):

A: -0.13 (-1.99, 1.73) (favoring taping

 

Outcome measure-2: function

FIQ, end of treatment

Effect measure: mean difference (95% CI):

C: 2.5 (-.82, 3.18) (favoring taping

 

Cincinnati knee activity score, end of treatment

Effect measure: mean difference (95% CI):

B: 8.1 (2.93, 13.27) (favoring taping

 

WOMAC score, end of treatment

Effect measure: mean difference (95% CI):

A: 1.5 (-6.24, 9.24) (favoring no taping

 

WOMAC score, 12 months

Effect measure: mean difference (95% CI):

A: -0.8 (-15.24, 13.64) (favoring taping

Facultative:

 

Brief description of author’s conclusion: the currently available evidence from trials reporting clinically relevant outcomes is low quality and insuLicientto draw conclusions on the eLects of taping, whether used on its own or as part of a treatment programme.

 

Risk of Bias due to issues regarding blinding and allocation concealment

 

 

Bracing

 

 

 

 

 

 

 

Smith, 2015

SR and meta-analysis of (RCTs / cohort / case-control studies)

 

Literature search up to May 2015

 

A: Evcik, 2010

B: Lun, 2005

 

Study design: RCT A: RCT, parallel
B: RCT, parallel

 

Setting and Country:
A: single center, Turkey
B: single center, Canada

 

Source of funding and conflicts of interest:

(commercial / non-commercial / industrial co-authorship)
SR: funding: national institute for health research via Cochrane infrastructure funding to the Cochrane bone, joint and muscle trauma group; conflicts of interest: Benjamin T Drew currently holds a NIHR/HEE Clinical Doctoral Fellowship grant.
A: not reported

B: not reported

Inclusion criteria SR:
- (quasi) randomised controlled trials evaluating knee orthoses for treating patellofemoral pain.
- subjectively reporting pain diagnosed by trial authors as 'patellofemoral pain syndrome',

'patellofemoral pain', 'anterior knee pain syndrome', 'patellar

dysfunction', 'chondromalacia patellae', 'patellar syndrome',

'patellofemoral syndrome' or 'chondropathy'.
- trials evaluating the use of a knee orthosis
- outcome: pain, functional outcomes, quality of life, impact on sporting or occupational participation, resource use/costs of intervention, participant satisfaction, complications of orthoses

 

Exclusion criteria SR:
- cross-over designs
- asymptomatic or non-pathological patients
- history of fracture, patellar dislocation, patellar tendinopathy, Hoffa’s syndrome, Osgood Schlatter syndrome, Sinding-Larsen-Johansson syndrome, iliotibial band friction syndrome, osteoarthritis rheumatoid arthritis, plica syndromes, or tibiofemoral injury or dysfunction
- trials reporting the use of orthoses following operative interventions
- mixed populations regarding knee pathology

 

5 studies included (2 relevant for this review)

 

 

Important patient characteristics at baseline:

Number of patients; characteristics important to the research question and/or for statistical adjustment (confounding in cohort studies); for example, age, sex, bmi,...

 

N, mean age

A: I: 41 patients, 42.2 (SD 15.3) yrs
 C: 45 patients, 41.0 (SD 9.3) yrs

B: Ia: 32 patients, 45 knees, 35 (SD11)
 Ib: 31 patients, 44 knees, 35 (SD9) yrs
 C: 34 patients, 44 knees, 35 (SD 11) yrs

 

Sex:

A: I: 15% Male
 C: 18% Male

B: not reported

 

Groups comparable at baseline?
not reported

Describe intervention:

 

A: knee sleeve + exercise therapy
knee sleeve: Altex Patellar

Knee support (Altex Patellar knee support AL-2285C), which is a neoprene sleeve with a patella cut-out.

This was worn whilst performing the exercises as well as during the day for the six-week study period.

The knee support was only removed at night for sleeping.
B-a: exercise and knee brace group
The brace was a Special FX Knee Brace (Generation II Orthotics, Inc, Richmond, BC). It has a Y-shaped inferior patellar buttress pad and an external

stabilisation strap to help control patellar movement

B-b: exercise and knee sleeve group
Knee sleeve constructed with same sleeve material as the patella brace. No hole was made in the sleeve over the patella

 

Describe control:

 

A: exercise therapy
Standardised protocol developed by a

physiotherapist. This consisted of isometric and isotonic programmes for quadriceps muscles, performed five times per week. All participants performed 10 repetitions per day for six weeks. All participants provided with an exercise sheet, outlining the programme.

B: exercise group
Structured home rehabilitation programme only. This structured home-rehabilitation programme consisted of a strengthening component, consisting of a 6- stage progression of 2-leg eccentric drop squats, then single leg lunges, and finally 1-leg eccentric drop

squats. The stretching component of the rehabilitation programme consisted of seated spinal rotations, supine hip external rotation, standing quadriceps stretch, and sitting hamstring stretch. Stretches were performed daily prior to and after the strengthening component of the programme. Each

stretch was performed passively 3 times, with each stretch held for 30 seconds

 

End-point of follow-up:

 

A: 6 weeks

B: 3, 6 and 12 weeks

 

For how many participants were no complete outcome data available?

(intervention/control)

A: Results section (page 102): "all patients completed the regular exercise program", therefore none appeared lost to follow-up

B: Separate participant flow not provided for individual groups. Thus group allocation of the 21 withdrawals and 2 cross-overs excluded from the analyses.

 

 

 

Outcome measure-1: pain

 

Pain during activity 0-10

 

Knee sleeve:

Effect measure: mean difference (95% CI):

A: -0.5 (-1.6, 0.6), 6 weeks

B: -0.1 (-1.58, 1.38), 12 weeks

Pooled effect (fixed effects model), inclusive Miller 1997:

-0.48 (95% CI -1.31 to 0.35) favoring sleeve

Heterogeneity (I2): 0%

 

Knee brace:

Effect measure: mean difference (95% CI):

B: -0.2 (-1.68, 1.28), 12 weeks

 

All braces:
Pooled effect (fixed effects model), inclusive Miller 1997:

-0.46 (95% CI -1.16 to 0.24) favoring brace

Heterogeneity (I2): 0%

 

All braces, B included with number of knee instead of number of patients
A: -0.5 (-1.6, 0.6), 6 weeks

Ba: -0.2 (-1.43, 1.03), 12 weeks
Bb: -0.1 (-1.33, 1.13), 12 weeks
Pooled effect (fixed effects model), inclusive Miller 1997:

-0.41 (95% CI -1.04 to 0.23) favoring brace

Heterogeneity (I2): 0%

 

Outcome measure-2, function
functional scores

Effect measure: std. mean difference (95% CI):

A: -0.08 (-0.5, 0.34), womac

Ba: -0.35 (-0.95, 0.24), knee function scale
Bb: -0.47 (-1.07, 0.13), knee function scale
Pooled effect (fixed effects model):

-0.25 (95% CI -0.55 to 0.05) favoring brace

Heterogeneity (I2): 0%

 

functional scores, B included with number of knee instead of number of patients

Effect measure: std. mean difference (95% CI):

A: -0.08 (-0.5, 0.34), womac

Ba: -0.35 (-0.85, 0.14), knee function scale
Bb: -0.47 (-0.97, 0.05), knee function scale
Pooled effect (fixed effects model):

-0.28 (95% CI -0.55 to -0.01) favoring brace

Heterogeneity (I2): 0%

Facultative:

 

Brief description of author’s conclusion: very low

quality evidence from clinically heterogeneous trials using different types of knee orthoses (knee brace, sleeve and strap) that using a

knee orthosis did not reduce knee pain or improve knee function in the short-term (under three months) in adults who were also undergoing an exercise programme for treating patellofemoral pain.

 

Risk of bias: regarding allocation, blinding, incomplete outcome data etc.

 

GRADE regarding VAS: very low (two levels risk of bias, one level downgraded indirectness)

GRADE regarding functional outcome: very low (two levels risk of bias, one level downgraded imprecision)

Insoles

 

 

 

 

 

 

 

Hossain, 2011

SR and meta-analysis of RCTs

 

Literature search up to March 2010

 

A: Collins, 2008

B: Wiener-Ogilvie, 2004

 

Study design:
A: RCT, parallel
B: RCT, parallel

 

Setting and Country:
A: single center within a community setting, Brisbane, Australia

B: single center trial in Winshaw, Lanarkshire, UK

 

Source of funding and conflicts of interest:

SR: Betsy Cadwaladr University health Board, Bangor, UK; University of Oxford, UK; University hospitals of Birmingham, UK; no conflicts of interest

A: not reported

B: not reported

 

Inclusion criteria SR:
- randomised or quasi-randomised studies
- skeletally mature adults)aged 18 years or over)
- at least one intervention arm where foot orthoses were compared with not treatment, placebo, analgesia or another orthotic device. Extended to included comparisons of foot orthoses plus another physical therapy intervention versus the same physical therapy intervention on its own and comparisons of foot orthoses versus another physical therapy intervention.
- outcome:
knee pain as quantified by VAS or other method; knee function used knee function score (e.g., WOMAC score, IKSS score); patient satisfaction; patient reported quality of life; use of analgesics/non-steroidal nati-inflammatory drugs; adverse events

 

Exclusion criteria SR:
- adolescents

 

3 studies included (2 relevant for current review)

 

 

Important patient characteristics at baseline:

 

N

A: I: 44
 C: 45

B: I: 10
 C: 10

 

age

A: not reported per group

B: I: 61.8 years
 C: 51 years

 

Sex:

A: not reported per group

B: not reported per group

 

Groups comparable at baseline?
not reported

Describe intervention:

 

A: foot orthoses + physiotherapy:
participants received both orthoses and physiotherapy and had an extra

appointment with the physiotherapist if necessary.

orthoses: received prefabricated, commercially available orthoses fitted to their shoes and customised,

if necessary, to optimise comfort through heat moulding and by adding wedge or heel raises.

The participants were advised to continue exercise and activities that did not provoke their pain.

The foot orthoses group were prescribed additional home exercise programme. Whereas this was prescribed to be performed bilaterally twice daily.

B: foot orthoses + exercises

Patients received supervised treatment over a 4 week period.

Patients receiving foot orthoses

were assessed by the podiatrist once a week for 3 weeks to check for the fitness of the orthoses. Patients were advised to continue to wear the orthoses and perform exercises on their own

accord after 4 weeks.

 

Foot orthoses group were provided with foot orthoses with a 40° rearfoot post. Rearfoot posts and forefoot posts were adjusted using 20° or 40° additional wedges, if necessary.

 

Describe control:

 

A: physiotherapy
physiotherapy consisted of patellar mobilisation, patellar taping, a progressive programme

of vasti muscle retraining exercises with electromyographic biofeedback, hamstring and anterior hip

stretches, hip external rotator retraining, and a home exercise programme.

 

The participants were advised to continue exercise and activities that did not provoke their pain.

 

B: exercises
Patients received supervised treatment over a 4 week period. Patients receiving the knee exercise regimen were seen twice a week for two weeks and then once a

week for a further two weeks by a physiotherapist (6 sessions in total).

Patients were advised to continue to perform exercises on their own

accord after 4 weeks.exercise therapy:
• Isometric quadriceps contractions in full knee and hip extension.

• Isometric quadriceps contractions with hip slightly flexed and knee in full extension.

• Isotonic quadriceps contractions without resistance.

• Isotonic quadriceps contractions with resistance.

• Isotonic hamstring contractions.

• Dynamic stepping exercise.

• Hamstrings stretching exercises.

• Isometric hip adductors contractions.

• Dynamic side stepping.

 

End-point of follow-up:

 

A: 6, 12 and 52 weeks

B: 8 weeks

 

 

For how many participants were no complete outcome data available?

(intervention/control)

A: I: n=1, lost to follow-up
 C: n=3, lost to follow-up

B: I: n=1, drop out
 C: n=1, drop out due to injury

 

 

 

Outcome measure-1: pain

VAS (worst pain)

Effect measure: mean difference (95% CI):

A: -3.7 (-12.99, 5.59) (6 weeks)

A: -3.4 (-13.52. 6.75) (52 weeks)

No pooled effect calculated

 

F-36 pain scale (change scores at 8 weeks, positive scores = pain reduction)

Effect measure: mean difference (95% CI):

B: 9.6 (-8.99, 28.19)

 

Knee pain numbers with global improvement)

Effect measure: RR (95% CI):

8 weeks
A
: 0.98 (0.86 – 1.11)

B: 1.33 (0.41, 4.33)

 

Pooled effect (fixed effects model):

1 (95% CI 0.86 to 1.17)

Heterogeneity (I2): 0%

 

52 weeks
A
: 1.01 (0.82 – 1.23)

 

 

Outcome measure-2: function

Functional index questionnaire (FIQ)

Effect measure: mean difference (95% CI):

A: 0.4 (-0.59, 1.39) (6 weeks)

A: -0.4 (-1.51, 0.71) (52 weeks)

No pooled effect calculated

 

Knee function: anterior knee pain (Kujala anterior knee pain scale)
Effect measure: mean difference (95% CI):

A: 0.2 (-3.72, 4.12) (6 weeks)

A: 3.6 (-0.52, 7.72) (52 weeks)

No pooled effect calculated.

Facultative:

 

Brief description of author’s conclusion:
Though limited, the

available evidence does not reveal any clear advantage of foot orthoses over simple insoles or physiotherapy for PFJ pain

 

Included studies show risk of bias due to issues regarding blinding, selective reporting, similarity at baseline and equal treatment of different groups

 

Table of quality assessment for systematic reviews of RCTs and observational studies

Based on AMSTAR checklist (Shea, 2007; BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher, 2009; PLoS Med 6: e1000097; doi:10.1371/journal.pmed1000097)

Study

 

 

 

 

 

 

First author, year

Appropriate and clearly focused question?1

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Comprehensive and systematic literature search?2

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Description of included and excluded studies?3

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Description of relevant characteristics of included studies?4

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Appropriate adjustment for potential confounders in observational studies?5

 

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear/notapplicable

Assessment of scientific quality of included studies?6

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Enough similarities between studies to make combining them reasonable?7

 

Yes/no/unclear

Potential risk of publication bias taken into account?8

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Potential conflicts of interest reported?9

 

 

 

 

 

Yes/no/unclear

Taping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callaghan, 2012

Yes

Yes

Yes

Yes

Not applicable

Yes

Yes

No

No

Bracing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smith, 2015

Yes

Yes

Yes

Yes

Not applicable

Yes

Yes

Yes

No

Insoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hossain, 2011

Yes

Yes

Yes

Yes

Not applicable

Yes

Yes

Yes

No

 1. Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined.
 2. Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched.
 3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons.
 4. Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported.
 5. Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs).
 6. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table et cetera).
 7. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For pooled data: assessment of statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (for example Chi-square, I2)?
 8. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (for example funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (for example Egger regression test, Hedges-Olken). Note: If no test values or funnel plot included score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 included studies.
 9. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or support must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies.

 

Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)

Research question:

Study reference

 

 

 

(first author, publication year)

Describe method of randomisation1

Bias due to inadequate concealment of allocation?2

 

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to inadequate blinding of participants to treatment allocation?3

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to inadequate blinding of care providers to treatment allocation?3

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to inadequate blinding of outcome assessors to treatment allocation?3

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to selective outcome reporting on basis of the results?4

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to loss to follow-up?5

 

 

 

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to violation of

intention to treat analysis?6

 

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Taping

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrebola, 2020

Sealed envelops

Unlikely

Likely

Likely

Unlikely

Unlikely

Likely

Unclear

Begum, 2020

Not reported

Unclear

Likely

Likely

Unlikely

Unlikely

Unclear

Likely

Ghourbanpour, 2018

Not reported

Unclear

Likely

Likely

Unclear

Unlikely

Unlikely

Unclear

Gunay, 2017

Computerized random numbers

Unclear

Likely

Likely

Unclear

Unlikely

Unclear

Unclear

Akbas, 2011

Random number generator

Unclear

Likely

Likely

Unclear

Unlikely

Unclear

Unclear

Bracing

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsaharani, 2019

Simple randomization

Unclear

Likely

Likely

Unclear

Unlikely

Unclear

Likely

Uboldi, 2018

Not reported

Unclear

Likely

Likely

Unclear

Likely

Unlikely

Likely

Petersen, 2016

Not reported

Unclear

Likely

Likely

Unclear

Unlikely

Unlikely

Unclear

 1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
 2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules.
 3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
 4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported.
 5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear.
 6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.

 

Table of excluded studies

Author and year

Reason for exclusion

SRs

Barton 2010

Cochrane review available; references checked

Barton 2014

Cochrane review available; references checked

Chang 2015

Cochrane review available; references checked

Collins 2012

Cochrane review available; references checked

Collins 2018

No evidence tables available; references checked

Crossely 2016

No evidence tables available; references checked

Eckenrode 2018

Does not fit PICO (manual therapy); references checked

Lake 2011

Cochrane review available; references checked

Logan 2017

Cochrane review available; references checked

Saltychev 2018

Cochrane review available; references checked

Swart 2012

Cochrane review available; references checked

RCTs after 2017

Aliberti 2019

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Bazett-Jones 2017

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Behrangrad 2020

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Bonacci 2020

Wrong comparison

Bonacci 2018

Wrong comparison

Bonanno 2018

Wrong patientgroup

Collins 2017

Wrong patientgroup

dos Santos 2019

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Drew 2017

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Emamvirdi 2019

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Esculier 2018

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Espí-López 2017

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Gaitonde 2019

Narrative review

Kolle 2020

No combination with exercises

Korakakis 2018

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Matthews 2017

Protocol

Matthews 2020

Wrong comparison

Melo 2018

No combination with exercises

Nielsen 2020

No comparison

Priore 2020

Wrong comparison

Prohorova 2019

Russian

Rathleff 2018

No comparison

Selhorst 2020

No comparison

Selhorst 2018

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Sutlive 2018

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Talbot 2020

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Wang 2020

Wrong patientgroup

Yamamoto 2019

Wrong patientgroup

Zahednejad 2017

Russian

Zarei 2020

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Additional references (after 2000) from SR

 

Aytar 2011

No combination with exercises

Banan Khojaste 2016

Wrong comparison

Bolgla 2011

Cochrane review available; references checked

Campolo 2013

No combination with exercises

Collins 2008

Similar to Collins 2009

Crossley 2002

Wrong comparison

Denton 2005

Wrong comparison

Derassari 2010

No combination with exercises

Johnston 2004

Wrong design

Kalron 2013

Cochrane review available; references checked

Kaya 2010

No comparison

Kurt 2016

No combination with exercises

Kuru 2012

Wrong comparison

Lan 2010

No comparison

Lee 2012

Wrong design

Lee 2013

No combination with exercises

Lewinson 2015

No combination with exercises

Mason 2011

No combination with exercises

Mills 2012

No combination with exercises

Mostamand 2010

No comparison

Mostamand 2011

No combination with exercises

Osario 2013

No combination with exercises

Rathleff 2015

Wrong intervention (no taping, braces, insoles)

Syme 2009

Wrong comparison

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 25-01-2022

Laatst geautoriseerd  : 25-01-2022

Module

Regiehouder(s)

Jaar van autorisatie

Eerstvolgende beoordeling actualiteit richtlijn

Frequentie van beoordeling op actualiteit

Wie houdt er toezicht op actualiteit

Relevante factoren voor wijzigingen in aanbeveling

Aanvullende conservatieve behandelingen patellofemorale pijn

VSG

2022

2027

1x per 5 jaar

VSG

-

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde
Geautoriseerd door:
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Vereniging voor Sportgeneeskunde
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
 • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

 

Deze richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met:

 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

 

De richtlijn is goedgekeurd door:

 • Patiëntenfederatie Nederland (en ReumaNederland)

 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2019 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met anterieure kniepijn.

 

Werkgroep

 • Dr. S. van Berkel, sportarts, Isala Zwolle, VSG (voorzitter)
 • Dr. M. van Ark, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, Hanzehogeschool Groningen, Peescentrum ECEZG, KNGF
 • Drs. G.P.G. Boots, bedrijfsarts, zelfstandig werkzaam, NVAB
 • Drs. S. Ilbrink, sportarts, Jessica Gal Sportartsen en Sport- en Beweegkliniek, VSG
 • Dr. S. Koëter, orthopedisch chirurg, CWZ, NOV
 • Dr. N. Aerts-Lankhorst, waarnemend huisarts, NHG
 • Dr. R. van Linschoten, sportarts, zelfstandig werkzaam, VSG
 • Bsc. L.M. van Ooijen, (sport)podotherapeut en manueel therapeut, Profysic Sportpodotherapie, NVvP
 • MSc. M.J. Ophey, (sport)fysiotherapeut, YsveldFysio, KNGF
 • Dr. T.M. Piscaer, Orthopedisch chirurg-traumatoloog, Erasmus MC, NOV
 • Drs. M. Vestering, radioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, NVvR

 

Met methodologische ondersteuning van

 • Drs. Florien Ham, junior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. Mirre den Ouden - Vierwind, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. Saskia Persoon, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. Miriam van der Maten, literatuurspecialist, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

 

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Ilbrink

Sportarts
1. Jessica Gal Sportartsen
2. Sport- en Beweegkliniek (ZZP’er)

Geen

Geen

Geen actie

Van Ooijen

Sportpodotherapeut bij Profysic Sportpodotherapie

Geen

Geen

Geen actie

Van Linschoten

Sportarts, zelfstandig werkzaam

Hoofdredacteur Sport&Geneeskunde

Geen

Geen actie

Piscaer

Orthopedisch chirurg-traumatoloog, ErasmusMC

Geen

Geen

Geen actie

Boots

Bedrijfsarts, zelfstandig werkend voor Stichting Volandis (het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw & Infra) en de arbodiensten Human Capital Care en Bedrijfsartsen5.

Sportkeuringen bij Stichting SMA Gorinchem (betaald), commissie medische zaken "Dordtse Reddingsbrigade" (onbetaald) en
lid van de 'werkgroep preventie' van de NVAB (onbetaald)

Geen

Geen actie

Vestering

Radioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Geen

Geen

Geen actie

Van Ark

Docent - Hanzehogeschool Groningen opleiding fysiotherapie
Fysiotherapeut/onderzoeker - Peescentrum Expertise Centrum Eerstelijns Zorg Groningen

Bij- en nascholing op het thema peesblessures voor verschillende organisaties (betaald)
Vrijwilliger triatlonvereniging - onbetaald

Geen

Geen actie

Ophey

In deeltijd als fysiotherapeut werkzaam bij 1e lijns praktijk voor fysiotherapie "YsveldFysio" in Nijmegen, https://www.ysveldfysio.nl/
In deeltijd PhD-candidate "patellofemorale pijn" bij het AMC afdeling orthopedie

Bij- en nascholing van fysiotherapeuten voor verschillende organisaties in binnen-en buitenland), waarbij een enkele scholingsdag ook betrekking heeft op het thema "patellofemorale pijn". (betaald; gastdocent).

Wetenschappelijk onderzoek gericht op mobiliteit in de kinetische keten bij patiënten met patellofemorale pijn (risicofactor) en op homeostase verstoringen in het strekapparaat (niet gesubsidieerd).

Geen actie

Van Berkel*

Sportarts, Isala Zwolle

Geen

Geen

Geen actie

Aerts - Lankhorst

Waarnemend huisarts

Geen

Geen

Geen actie

Koëter

Orthopaedisch chirurg CWZ

Deelopleider Sportgeneeskunde CWZ

Hoofd research support office CWZ

Geen

Geen actie

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door een vragenlijst uit te zetten onder patiënten. De respons op de vragenlijst is besproken in de werkgroep en de verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de overwegingen (zie waarden en voorkeuren voor patiënten). De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de Patiëntenfederatie Nederland en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

 

Kwalitatieve raming van mogelijke financiële gevolgen in het kader van de Wkkgz

Bij de richtlijn is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een kwalitatieve raming uitgevoerd of de aanbevelingen mogelijk leiden tot substantiële financiële gevolgen. Bij het uitvoeren van deze beoordeling zijn richtlijnmodules op verschillende domeinen getoetst (zie het stroomschema op de Richtlijnendatabase).

 

Uit de kwalitatieve raming blijkt dat er waarschijnlijk geen substantiële financiële gevolgen zijn, zie onderstaande tabel.

 

Module

Uitkomst raming

Toelichting

Module Anamnese en lichamelijk onderzoek PT

geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Oefentherapie Patellofemorale pijn (PFP)

geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Aanvullende conservatieve behandelingen PFP

geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Medicamenteuze behandelingen bij PFP

geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Open chirurgie PT en PFP

geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Oefentherapie patella tendinopathie (PT)

geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Aanvullende conservatieve behandelingen PT

geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Medicamenteuze behandelingen PT

geen financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de werkgroep de knelpunten in de zorg voor patiënten met anterieure kniepijn. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, Stichting LOOP, Vereniging voor Sportgeneeskunde en Zorginstituut Nederland via een schriftelijke Invitational conference. Een verslag hiervan is opgenomen in de bijlage.

 

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello, 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

 

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.

 

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html.

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Medicamenteuze behandelingen bij PFP