Herziening richtlijn Colorectaal carcinoom

Herziening richtlijn Colorectaal carcinoom

Met de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is het aantal mensen met een poliep met daarin een zeer vroege vorm van darmkanker (T1 CRC) sterk toegenomen.


Tot voor kort werden deze poliepen volgens de richtlijn ingedeeld in laag risico versus hoog risico. Bij hoog risico werd geadviseerd een aanvullende oncologische resectie te overwegen, een ingrijpende behandeling waarbij de poliep en de drainerende lymfklieren worden verwijderd. Inmiddels is er meer bekend over verschillende behandelstrategieën voor deze patiënten en zijn er aanbevelingen geformuleerd over minder ingrijpende of andere opties. Zo kan er meer zorg op maat worden gegeven.

 

In de vernieuwde richtlijn zijn de overwegingen uitgebreid die behandelaars moeten maken bij de selectie, behandeling en follow-up van T1 CRC’s. Onder meer wordt er ingegaan op de meerwaarde van een oncologische resectie om de lymfklieren weg te halen. Bij deze afweging wordt gekeken naar meerdere aspecten, zoals de kans op lymfkliermetastasen, de korte en lange termijn impact van chirurgie op de kwaliteit van leven, en hoe deze afhankelijk is van co-morbiditeit, het type chirurgie en de verwachte overleving.

 

Naast oncologische resectie zijn in de vernieuwde richtlijn nu meerdere behandelopties opgenomen zoals aanvullende littekenresectie, intensieve follow-up of aanvullende chemoradiatie, met elk de eigen voor- en nadelen. De verschillende opties zijn beter uitgewerkt, waardoor de informatievoorziening naar de patiënt wordt verbeterd en de patiënt met de dokter een weloverwogen keuze kan maken over de behandeling. Het advies is om al deze opties met de patiënten te bespreken door middel van gedeelde besluitvorming.

 

De optimale follow-up na een behandeling is niet voor elke patiënt hetzelfde. De nieuwe richtlijn houdt beter rekening met de verschillende scenario’s die er kunnen zijn, zodat de follow-up hierop aangepast kan worden.

 

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), in nauwe samenwerking met de nationale T1 CRC werkgroep die bestaat uit MDL-artsen, chirurgen en pathologen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

 

Bekijk de richtlijn