Colorectaal carcinoom (CRC)

Initiatief: NVVH Aantal modules: 79

Startpagina - Colorectaal carcinoom (CRC)

Belangrijkste wijzigingen 2021

De eerste versie van de nieuwe richtlijn colorectaal carcinoom is in november 2019 gepubliceerd. Anno 2021 zijn nog niet alle modules uitgewerkt. De gehele richtlijn zal naar verwachting in 2023 volledig herzien zijn. In de nieuwe, geactualiseerde modules is in vergelijking met eerdere versies van de richtlijn veel aandacht voor individualisering van de diagnostiek en behandeling van het colorectaal carcinoom en het beperken van de vroege en late gevolgen van de behandeling. De huidige werkgroep blijft de komende jaren actief om de resterende modules uit te werken.

 

Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in de volgende artikelen:

 

Afkortingen in de moduletitels

CC: Coloncarcinoom
RC: Rectumcarcinoom
mCRC: Metastasen Colorectaal Carcinoom

 

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn colorectaal carcinoom richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een colorectaal carcinoom. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnostiek
  • Pathologie
  • Behandeling
  • Nacontrole en nazorg
  • De organisatie van zorg
  • TNM classificatie

Bekijk hier een presentatie over de nieuwe richtlijn CRC met focus op het coloncarcinoom.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met colorectaal carcinoom in de tweede en derde lijn.  

 

Voor patiënten

De richtlijn ‘colorectaal carcinoom’ gaat over diagnostiek, behandeling en nazorg bij mensen met (verdenking op) darmkanker. De richtlijn bespreekt darmkanker (coloncarcinoom) en endeldarmkanker (rectumcarcinoom), inclusief eventuele uitzaaiingen naar de lever, de longen en het buikvlies die veroorzaakt zijn door darmkanker. In deze richtlijn is een woordenlijst opgenomen waarin een aantal medische termen en afkortingen worden uitgelegd (zie ‘Algemene inleiding’). Er kunnen in het behandeltraject behandelingen gegeven worden met (ernstige) bijwerkingen. Het is belangrijk dat u samen met uw arts de voor- en nadelen van de behandelingen afweegt en dat u samen met uw arts beslist.

 

Meer informatie over darmkanker is te vinden op Thuisarts:
https://www.thuisarts.nl/darmkanker

Meer informatie over het patiëntenplatform van stichting Darmkanker is te vinden op:
www.darmkanker.nl 

Meer informatie over samen beslissen is de vinden via de Patiëntenfederatie Nederland:
https://www.patientenfederatie.nl/themas/samen-beslissen/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De richtlijn is opgesteld door een gemandateerde multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Pathologie, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de werkgroep Darmkanker (Stomavereniging, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) in de commentaarfase.

 

Status van de richtlijn

De richtlijnwerkgroep is op initiatief van de Nederlandse Vereeniging voor Heelkunde (NVvH) in 2017 gestart met de continue modulaire herziening van de richtlijn uit 2014. De richtlijn uit 2014 werd onderverdeeld in modules, zodat een modulaire herziening tot stand kon komen. De richtlijnupdates worden opgesteld door een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep van medisch specialisten en verpleegkundigen (zie de ‘Algemene inleiding’ voor een complete lijst van deelnemende partijen). Reeds bestaande richtlijnmodules kunnen in de toekomst worden geüpdate of ingetrokken. Ook kunnen nieuwe modules aan de richtlijn worden toegevoegd wanneer er relevante nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden of wanneer dit anderzijds belangrijk werd geacht.

Volgende:
Diagnostiek