Ziekte van Parkinson

Initiatief: NVN / VRA Aantal modules: 58

Mantelzorg bij de ziekte van Parkinson

Uitgangsvraag

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat mantelzorgers zo optimaal mogelijk hun taken kunnen uitvoeren en volhouden?

Aanbeveling

Wees alert op mogelijke overbelasting van de mantelzorger van de parkinsonpatiënt; en vraag bij ieder contact naar het welbevinden van de mantelzorger.

 

Overweeg om een jaarlijks gesprek in te plannen met de mantelzorger om tijdig overbelasting te signaleren. Informeer ook de parkinsonpatiënt hierover.

 

Overweeg, afhankelijk van de aard van de problematiek en de behoefte van de mantelzorger, al in een vroeg stadium verwijzing naar professionele hulp, zoals een maatschappelijk werker, psycholoog mantelzorgondersteuner, ergotherapeut of thuiszorg door middel van huisbezoeken.

 

Wijs mantelzorgers op de informatie van en de mogelijkheid om met andere mantelzorgers in contact te komen via de websites van MantelzorgNL en de Parkinson Vereniging.

 

Informeer mantelzorgers over de verschillende vormen van ondersteuning en de mogelijkheid om deel te nemen aan het PPEP4all programma.

Overwegingen

Zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts, Parkinsonverpleegkundige, neuroloog, gezondheidszorg-maatschappelijk werkers) rondom de patiënt hebben de taak fysieke en psychosociale problemen bij patiënt én mantelzorger tijdig te herkennen. Hiervoor is het van belang dat alle zorgverleners alert zijn op problematiek en patronen die mogelijk al voor diagnostiek aanwezig waren omdat deze de hulpverlening kunnen belemmeren. . In de richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson staat beschreven welke punten geïnventariseerd kunnen worden bij de mantelzorger tijdens de anamnese en met welke meetinstrumenten de mate van belasting van de mantelzorger gemeten kan worden (Lennaerts-Kats, 2015). Aanbevolen wordt om de Belastungsfragebogen Parkinson Angehörigen-kurzaversion (BELA-A-k), de Caregiver Strain Index (CSI), Zarit Burden Interview (ZBI) of Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ) te gebruiken. Deze zijn beschikbaar via www.parkinsoninzorg.nl.

 

In de OTiP-studie is de effectiviteit van ergotherapie aan huis onderzocht bij thuiswonende mensen met de ziekte van Parkinson en hun naaste. Ergotherapeutische interventie voor de mantelzorger bleek een positief effect te hebben op de kwaliteit van leven van de mantelzorger; ook werd aangetoond dat ergotherapie voor mantelzorgers een kosteneffectieve interventie betreft (Sturkenboom, 2014, 2015, 2016). In de richtlijn Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson wordt aanbevolen dat ergotherapeuten - met goedkeuring van de patiënt - een apart gesprek met de primaire mantelzorger voeren om te evalueren hoe de zorg/situatie ervaren wordt door de mantelzorger. Indien er vragen zijn betreffende het begeleiden van de patiënt in het dagelijkse functioneren of betreffende de balans tussen zorgtaken en eigen activiteiten, dan kan de ergotherapeut de mantelzorger hierbij adviseren. De mantelzorger is dan zelf een cliënt. De ergotherapeut heeft vanuit het gesprek ook een signalerende rol ten aanzien van andere problemen (bijvoorbeeld balans draagkracht, draaglast, draagvlak, relatie, coping, financieel) en kan dan de mantelzorgers adviseren bij wie ze eventueel terecht kunnen met die problemen (zoals maatschappelijk werk).

 

Om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen, is het belangrijk om met de mantelzorger te bespreken dat hij of zij niet alles zelf hoeft te doen. In een vroeg stadium professionele hulpverlening inschakelen, steun van andere vrijwilligers vragen of voorzieningen regelen helpt hierbij; educatie aan patiënt en mantelzorger helpt om de mantelzorgerbelasting te verlagen (Mosley, 2015). Er zijn verschillende goede informatiebronnen voor mantelzorgers die hieronder worden besproken. Daarnaast kan contact met andere mantelzorgers van parkinsonpatiënten helpen; zowel voor praktische tips als voor een gevoel van her- en erkenning.

 

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. MantelzorgNL biedt informatie, advies en steun. Zo is op www.mantelzorg.nl onder andere informatie te vinden over wetten en regels, over wonen, over werk, vervangende zorg en het voorkomen van overbelasting. Verder zijn er diverse regionale Steuntpunten Mantelzorg met een eigen website en informatie gericht op de specifieke regio.’

 

De Parkinson Vereniging biedt informatie en lotgenotencontact aan mantelzorgers van mensen met Parkinson. Op www.parkinson-vereniging.nl is een online community voor mantelzorgers te vinden. Daarnaast wordt een workshop voor mantelzorgers (workshop parkinson(ismen) en de naasten) op verschillende plaatsen in het land aangeboden. Ook zijn er Parkinsonspecifieke mantelzorg(praat)groepen in verschillende regio’s.

 

PPEP4All is een zelfmanagementcursus met aparte groepen voor partners en patiënten, waarvan is aangetoond dat het een gunstig effect heeft op de ervaren belasting van de mantelzorger (A’Campo, 2012). Meer informatie en cursusplaatsen zijn te vinden via www.ppep4all.nl.

 

Parkinson Partner in Balans is een online zelfmanagementinterventie en gericht op het behouden van een gezonde balans in het dagelijks leven. De partner of mantelzorger leert in deze cursus enerzijds toe te komen aan de eigen behoeften en gezond te blijven en anderzijds om te gaan met de (voortdurende) veranderingen bij de persoon met de ziekte van Parkinson. De cursus heeft als doel de veerkracht van mantelzorgers preventief te versterken en op deze manier overbelasting en bijkomende psychische en lichamelijke klachten in een later stadium van de ziekte te voorkomen. Het effect van ‘Partner in Balans’ is reeds aangetoond bij partners van mensen met lichte dementie (Boots, 2018) en Parkinson Partner in Balans betreft slechts een aanpassing naar een nieuwe doelgroep (www.partnerinbalans.nl). De effectiviteit voor specifiek de partners van parkinsonpatiënten wordt nog onderzocht.

 

Bij het vermoeden op psychosociale problemen of emotionele of psychische overbelasting van de partner/mantelzorger kan de maatschappelijk werker of klinisch psycholoog hulp bieden. De keuze voor één van beide disciplines is hierbij afhankelijk van de expertise op het gebied van relatietherapie en de voorkeur van de hulpvrager. Wanneer er sprake is van complexe psychosociale problematiek kan een maatschappelijk werker en /of klinisch psycholoog worden geraadpleegd. Deze kunnen een psycho-sociale inventarisatie maken (welke problemen doen zich voor, wat is de verhouding draagkracht, draaglast en draagvlak), voorlichting geven over materiële hulp en respijtzorg, casemanagement, psychosociale hulpverlening gericht op het leren omgaan met de ziekte en de verwerking van de ziekte van patiënt en partner. Daarnaast kunnen zij ook partners/kinderen begeleiden en behandelen bij het veranderen van hun coping strategieën waardoor zij beter met de situatie kunnen omgaan. Op het moment van schrijven (2019) wordt de richtlijn Overbelaste mantelzorg ontwikkeld (in opdracht van V&VN) voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Deze geeft handvaten voor het signaleren en bespreken van overbelasting met mantelzorgers, het ondersteunen en de wijze van communicatie.

Onderbouwing

De belasting van mantelzorgers van parkinsonpatiënten wordt zowel fysiek als psychosociaal als zwaar ervaren. Vaak zijn mantelzorgers directe naasten van de patiënt (bijvoorbeeld partner, kinderen, familieleden of buren); mantelzorg is dan meestal 24-uurs zorg. De belasting neemt toe met de ziekteprogressie; motorische symptomen zijn positief gecorreleerd met de belasting van de mantelzorger (Edwards, 2002; Schrag, 2009). Wanneer de invloed van zowel motorische als non-motorische symptomen op mantelzorgbelasting wordt onderzocht, blijkt dat non-motorische symptomen een nog grotere bijdrage leveren aan de belasting dan motorische klachten (Aarsland, 1999). Zo leidt cognitieve achteruitgang bij mensen met parkinson tot zwaardere belasting van de mantelzorger. Zeker wanneer een patiënt zich verminderd bewust is van zijn of haar eigen beperkingen en daardoor zichzelf overschat, kan dit de mantelzorger extra belasten. Daarnaast zijn veel patiënten vermoeid, zowel door de motorische symptomen, als ook in het kader van stemmingsstoornissen of apathie. Ook dan wordt er meer inspanning verwacht van de mantelzorger, terwijl deze hier weinig positieve emotionele feedback van ondervindt (Mosley, 2017). Ook als patiënten angstig zijn ontstaat er een grotere belasting van de mantelzorger; angst zorgt vaak voor het vermijden van bepaalde uitlokkende situaties. Dit kan het sociale leven van de mantelzorger beperken. In extreme gevallen kan het zelfs voorkomen dat een patiënt niet alleen wil zijn en angstig wordt wanneer een mantelzorger niet aanwezig is (Mercer, 2015). Naast de zorglast die een mantelzorger ervaart, merkt hij of zij vaak ook een grote verandering in de relatie: in veel gevallen vindt een verschuiving plaats van liefdespartners naar een zorgvrager - zorgverlenersrelatie (Carter, 1998).

 

De rol van de mantelzorger wordt steeds belangrijker naarmate de ziekte vordert. Een mantelzorger is zich hier bij de diagnose en de eerste fase van de ziekte meestal nog niet van bewust en is hier zeker niet op voorbereid (Mosley, 2017). Er is een hoog risico op overbelasting van de mantelzorger. Behalve dat dit negatieve gevolgen heeft voor het welbevinden van de mantelzorger (Martinez-Martin, 2007), heeft overbelasting van de mantelzorger ook grote impact op de patiënt. Tijdig herkennen van overbelasting van de mantelzorger is essentieel en noodzakelijk voor de continuïteit van de zorg voor de persoon met de ziekte van Parkinson (Bhimani 2014).

Bij deze uitgangsvraag is geen systematisch literatuuronderzoek gedaan De aanbevelingen en overwegingen zijn opgesteld door de werkgroepleden op basis van kennis uit de praktijk, en onderbouwd door niet-systematisch literatuuronderzoek.

 1. www.mantelzorg.nl.
 2. www.parkinson-vereniging.nl.
 3. www.parkinsoninzorg.nl.
 4. Aarsland D, Larsen JP, Karlsen K, et al, Mental symptoms in Parkinson's disease are important contributors to caregiver distress. International Journal of Geriatric Psychiatry 1999, 14(10): 866-874
 5. A’Campo LE, Wekking EM, Spliethoff‐Kamminga NGA, et al. Treatment effect modifiers for the patient education programme for Parkinson’s disease. International Journal of Clinical Practice 2012, 66(1): 77-83
 6. Bhimani, R. Understanding the burden on caregivers of people with Parkinson’s: a scoping review of the literature. Rehabilitation Research Practice, 2014, 718527.
 7. Boots LM, de Vugt ME, Kempen GI, Verhey FR. Effectiveness of a Blended Care Self-Management Program for Caregivers of People With Early-Stage Dementia (Partner in Balance): Randomized Controlled Trial. J Journal of Medical Internet Research. 2018;20(7):e10017
 8. Carter JH, Stewart BJ, Archbold PG, et al. Living with a person who has Parkinson's disease: the spouse's perspective by stage of disease. Parkinson's Study Group. Movement Disorders 1998, 13(1): 20-28
 9. Edwards NE and Scheetz PS. Predictors of burden for caregivers of patients with Parkinson's disease. Journal of Neuroscience Nursing 2002, 34(4): 184-190
 10. Lennaerts-Kats HH et al, richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications 2015.
 11. Martinez-Martin P, Forjaz MJ, Frades-Payo B, et al. Caregiver burden in Parkinson's disease. Movement Disorders 2007, 22(7): 924-931
 12. Mercer CJ. The impact of non-motor manifestations of Parkinson's disease on partners: understanding and application of chronic sorrow theory. Journal of Primary Health Care 2015, 7(3): 221-227.
 13. Mosley PE, Moodie R, Dissanayaka N. Caregiver Burden in Parkinson Disease: A Critical Review of Recent Literature. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 2017, 30(S): 235-252
 14. Schrag A, Hovris A, Morley D, et al, Caregiver-burden in parkinson's disease is closely associated with psychiatric symptoms, falls, and disability. Parkinsonism and Related Disorders 2009, 12(1): 35-41.
 15. Sturkenboom IHWM, Graff MJL, Hendriks JCM et al. Efficacy of occupational therapy for patients with Parkinson’s disease: a randomised controlled trial. Lancet 2014, 13: 557-66.
 16. Sturekenboom IHWM, Hendriks JCM, Graff MJL et al. Economic Evaluation of Occupational Therapy in Parkinson’s Disease: A Randomized Controlled Trial 2015. Movement Disorders, 30 (8): 1059-1067
 17. Sturkenboom IHWM, Nijhuis-Van der Sanden MWG, Graff MJL. A process evaluation of a home-based occupational therapy intervention for Parkinson’s patients and their caregivers performed alongside a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2016, 30(12): 1186-1199

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 14-10-2020

Laatst geautoriseerd  : 14-10-2020

Geplande herbeoordeling  :

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep niet in stand gehouden. Uiterlijk vijf jaar na de autorisatiedatum besluit het bestuur van de NVN om de richtlijn te updaten. In principe zullen de modules jaarlijks beoordeeld worden of deze nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

 

De NVN is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

 

Naast de ontwikkelde modules, is een aantal onderwerpen niet uitgewerkt in de huidige richtlijn. De werkgroep adviseert om deze op korte termijn alsnog te ontwikkelen omdat hier in de praktijk vraag naar is, te weten:

 • urogenitale stoornissen;
 • seksuele gezondheid;
 • interacties tussen medicijnen ;
 • visusstoornissen;
 • orthostatische hypotensie;
 • mond- en keelklachten;
 • obstipatie.

 

Tabel 1 Geldigheid en onderhoud richtlijnmodules

Module

Regiehou-der(s)

Wie houdt er toezicht op actualiteit

Relevante factoren voor wijzigingen in aanbeveling

Diagnostiek

NVN

NVN

Nieuwe inzichten, veranderingen in zorg

Medicamenteuze behandeling de Novo patiënt

NVN

NVN

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Medicamenteuze behandeling van motorische klachten en responsfluctuaties bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Geavanceerde therapieën voor responsfluctuaties bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVvN

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Behandeling houdingsproblematiek bij de ziekte van Parkinson

VRA

VRA, NVN, KNGF, EN

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Behandeling valrisico bij de ziekte van Parkinson

VRA

VRA, NVN, KNGF, EN

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVvP

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s , veranderingen in zorg

Dopamine dysregulatie-stoornis bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVvP

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Angststoornissen bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVvP, NVN

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Apathie bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVvP

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Depressie bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVvP

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Wanen en hallucinaties bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVvP, NVKG

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Cognitieve stoornissen bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVKG, NIP

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Vermoeidheid bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NIP, NVKG

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s , veranderingen in zorg

Slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVKG, NIP

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Pijnklachten bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVKG, NIP

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Coping met de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, V&VN

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Werk en arbeidsongeschiktheid

NVN

NVAB

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s of wet- of regelgeving

Rijgeschiktheid

NVN, VRA

NVN, VRA

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s of wet- of regelgeving

Mantelzorg

NVN

NVN, V&VN

Veranderingen in zorg

Medicinale cannabis bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVvP, NVZA, NVD

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Mucuna Pruriens bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVZA, NVD

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Vitamine B12 of D-suppletie bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN, NVD

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Multidisciplinaire revalidatieprogramma’s bij de ziekte van Parkinson

VRA

VRA, KNGF, EN

Nieuwe inzichten o.b.v. RCT’s, veranderingen in zorg

Palliatieve zorg

NVN

NVN, V&VN

Veranderingen in zorg

Advance care planning

NVN

NVN, V&VN

Veranderingen in zorg

Medische symptoombehandeling in de stervensfase

NVN

NVN, V&VN

Veranderingen in zorg

eHealth bij de ziekte van Parkinson

NVN

NVN

Veranderingen in zorg

Netwerkzorg, casemanagement en verwijscriteria

NVN, VRA

NVN, ParkinsonNet

Veranderingen in zorg

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Parkinson Vereniging

Algemene gegevens

Deze richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met:

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Parkinson Vereniging (PV)
 • Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • ParkinsonNet, beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVvS)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • ParkinsonNet

 

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Doel en doelgroep

Doel

Doel van deze herziening is om een richtlijn te verkrijgen waarin de meeste recente (para)medische kennis omtrent de zorg voor patiënten met ziekte van Parkinson wordt meegenomen.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2017 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te maken hebben.

 

Werkgroep

 • Prof. dr. T. (Teus) van Laar (voorzitter), neuroloog, NVN
 • Dr. A.J.W. (Agnita) Boon, neuroloog, NVN
 • Dr. J.I. (Jorrit) Hoff, neuroloog, NVN
 • Dr. M.L. (Mark) Kuijf, neuroloog, NVN
 • Dr. A.G. (Alexander) Munts, neuroloog, NVN
 • Dr. B. (Bart) Post, neuroloog, NVN
 • Dr. G. (Gerrit) Tissingh, neuroloog, NVN (tot ..)
 • Dr. F.J. (Erik) Slim, vicevoorzitter, revalidatiearts, VRA
 • Drs. W.J. (Willem) Oudegeest, , revalidatiearts, VRA
 • Drs. S.P. (Susan) Meuleman, revalidatiearts, VRA
 • Prof. dr. O.A. (Odile) van den Heuvel, psychiater, NVvP
 • Prof. dr. A.F.G. (Albert) Leentjens, psychiater, NVvP
 • Dr. G. (Bert) Ziere, klinisch geriater, NVKG
 • Drs. H.J. (Hannie) Scheper, specialist Ouderengeneeskunde, Verenso
 • Dr. A.L. (Abram) Rutgers, huisarts, NHG
 • Dr. A.A. (Annelien) Duits, klinisch neuropsycholoog, NIP
 • H.H. (Herma) Lennaerts – Kats MSc, Parkinsonverpleegkundige, V&VN, ParkinsonNet
 • T. (Tiny) van Wieren-Beerda MSc, verpleegkundig specialist parkinson, V&VN
 • Drs. M.M. (Masja) van het Hoofd, beleidsmedewerker, Parkinson Vereniging
 • Drs. K.C. (Kaie) Klaassen, patiënt-onderzoeker, Parkinson Vereniging
 • Drs. M. (Marianne) Luinstra, ziekenhuisapotheker, NVZA
 • Dr. M. (Marlies) van Nimwegen, fysiotherapeut (niet praktiserend), KNGF, ParkinsonNet
 • Dr. I.H.W.M. (Ingrid) Sturkenboom, ergotherapeut, EN, ParkinsonNet
 • K. (Karin) Overbeek-Dekker, diëtist, NVD, ParkinsonNet
 • Dr. M. (Marten) Munneke, ParkinsonNet

 

Klankbordgroep

 • Dr. J.G. (Hanneke) Kalf, logopedist, NVLF, ParkinsonNet
 • K. (Klaas) Kooistra MSc, apotheker, KNMP
 • P.R.I. (Paul) Rabsztyn, verpleegkundig seksuoloog SH (seksuologische hulpverlening) &VPO (voorlichting preventie en onderwijs), NVvS
 • Dr. F.J.A. (Anton) Meijer, Neuro- en hoofd-hals radioloog, NVvR
 • Prof. Dr. Y. (Yasin) Temel, neurochirurg, NVvN
 • Drs. J.P. (Jacqueline) Janssen, Bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige, NVAB
 • M. (Marlinda) Bakker, Geriatrisch maatschappelijk werker, BPSW
 • Drs. A.L.A.J. (Danny) Hommel, specialist ouderengeneeskunde, Verenso
 • Drs. H. (Hajo) Jongepier, huisarts, NHG

 

Met ondersteuning van

 • Dr. W.J. (Wouter) Harmsen, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. ir. N.L. (Nikita) van der Zwaluw, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. L. (Linda) Niesink-Boerboom, literatuurspecialist, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • D.P. (Diana) Guiterrez, projectsecretaresse, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • S. (Sonja) Wouters, projectsecretaresse, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden in de bijlagen.

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door twee afgevaardigden van de patiëntenvereniging in de werkgroep. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de Parkinson Vereniging.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden in de bijlagen.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Knelpuntenanalyse

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur de knelpunten. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door stakeholderpartijen via een invitational conference. Een verslag hiervan is opgenomen onder aanverwante producten.

 

De werkgroep beoordeelde de aanbevelingen uit de eerdere richtlijn ziekte van Parkinson (NVN, 2010) op noodzaak tot revisie. Tevens zijn er knelpunten aangedragen tijdens de invitational conference. De werkgroep stelde vervolgens een long list met knelpunten op en prioriteerde de knelpunten op basis van: (1) klinische relevantie, (2) de beschikbaarheid van (nieuwe) evidence van hoge kwaliteit, (3) en de te verwachten impact op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Voor de afzonderlijke uitgangsvragen werd aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag. De zoekstrategie voor de oriënterende zoekactie en patiëntenperspectief zijn opgenomen onder aanverwante producten.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde instrumenten die worden aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR - voor systematische reviews; Cochrane - voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening)

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013). De zekerheid van het bewijs wordt beïnvloed door beperkingen in studieopzet- of uitvoering (risk of bias), imprecisie, inconsistentie, indirectheid en publicatiebias.

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk*

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

*in 2017 heeft het Dutch GRADE Network bepaald dat de voorkeursformulering voor de op een na hoogste gradering ‘redelijk’ is in plaats van ‘matig’

 

B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADE-methode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen (Schünemann, 2008) en een generieke GRADE-methode voor vragen over schade of bijwerkingen, etiologie en prognose. In de gehanteerde generieke GRADE-methode werden de basisprincipes van de GRADE-methodiek toegepast: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van bewijskracht op basis van de vijf GRADE-criteria (startpunt hoog; downgraden voor risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias).

 

Formuleren van de conclusies

Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methodiek. De formulering van de conclusies hangt af van de bewijskracht. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht gevonden bij een van de cruciale uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten van de interventies samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje 'Overwegingen'.

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen.

 

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Netwerkzorg.

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten in de bijlagen).

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënten) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt)organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

 

Literatuur

Brouwers, M. C., Kho, M. E., Browman, G. P., Burgers, J. S., Cluzeau, F., Feder, G., ... & Littlejohns, P. (2010). AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. Canadian Medical Association Journal, 182(18), E839-E842.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html

Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen: stappenplan. Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann, H. J., Oxman, A. D., Brozek, J., Glasziou, P., Jaeschke, R., Vist, G. E., ... & Bossuyt, P. (2008). Rating Quality of Evidence and Strength of Recommendations: GRADE: Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ: British Medical Journal, 336(7653), 1106.

Wessels, M., Hielkema, L., & van der Weijden, T. (2016). How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 104(4), 320.

Volgende:
Overige behandelingen