Behandeling van Autonome disfunctie bij de ziekte van Parkinson

Laatst beoordeeld: 01-12-2010

Voor de aanbevelingen in dit deel van de richtlijn is geen systematisch literatuuronderzoek gedaan, omdat uit de ervaring van de werkgroep bleek dat voor deze onderwerpen geen gerandomiseerde klinische onderzoeken over de behandeling voorhanden waren. De uitgangspunten voor het hieronder beschreven medisch en paramedisch handelen zijn daarom gebaseerd op consensus (good clinical practice). In enkele gevallen wordt deze consensus ondersteund door literatuur die door experts vanuit de werkgroep is aangedragen.

 

Autonome disfunctie komt veel voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson doordat de catecholaminerge neuronen van het autonome zenuwstelsel degenereren als onderdeel van het neurodegeneratief proces bij de ziekte van Parkinson. Daarnaast kan ook de Parkinsonmedicatie autonome bijwerkingen veroorzaken.

 

Hoewel geen systematisch literatuuronderzoek naar de behandeling van autonome disfunctie bij de ziekte van Parkinson voorhanden is, worden toch enkele conceptaanbevelingen gedaan op het gebied van gastro-intestinale disfunctie, blaasproblemen, seksueel disfunctioneren, orthostatische hypotensie en overmatig transpireren.

 

Gastro-intestinale disfunctie

Gewichtsverlies

Ouderen zijn ondervoed wanneer sprake is van onbedoeld gewichtsverlies van meer dan 10% in de laatste zes maanden, meer dan 5% in de laatste maand of een Body Mass Index (gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat) van kleiner dan 20.375 Uit onderzoek blijkt dat bij 50% van de patiënten met de ziekte van Parkinson onbedoeld gewichtsverlies ontstaat;376 bij 20% van de patiënten kan het gewichtsverlies oplopen tot 12 kg. Gewichtsverlies komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen met de ziekte van Parkinson.

 

Een recente grootschalige prospectieve studie toonde aan dat gewichtsverlies bij patiënten met de ziekte van Parkinson een continu, progressief proces is dat enkele jaren voor het stellen van de diagnose aanvangt en dat niet kan worden toegeschreven aan een verminderde energie-inname.377

 

De precieze oorzaak van gewichtsverlies bij patiënten met de ziekte van Parkinson is nog onduidelijk.378 Bijdragende factoren zijn: ernstige dyskinesieen (met hierdoor een verhoogd energieverbruik), cognitief verval en gedragsstoornissen, depressie, angst voor verslikken bij patiënten met slikstoornissen, anorexie door bijwerkingen van de medicatie, reuk- en mogelijk veranderingen in de energiehuishouding. Daarnaast kunnen andere medische oorzaken bijdragen aan het gewichtsverlies, zoals maligniteit en endocriene oorzaken.

 

Er zijn geen trials van voldoende wetenschappelijke kwaliteit die het effect van therapeutische interventies gericht op gewichtsverlies hebben onderzocht. Gezien de complexe multifactoriele pathofysiologie dient de behandelend arts bij patiënten met de ziekte van Parkinson en onverklaard gewichtsverlies op systematische wijze de risicofactoren voor het gewichtsverlies te inventariseren, als basis voor een eventuele therapeutische interventie gericht op de eliminatie of correctie van de gevonden risicofactoren. Verder kan het voorschrijven van voedingssupplementen worden overwogen, evenals een verwijzing naar een dietist.

 

Uitgangspunt voor goed (medisch of paramedisch) handelen bij gewichtsverlies

Gewichtsverlies wordt frequent gezien bij patiënten met de ziekte van Parkinson. De klinische relevantie is nog niet duidelijk. De pathofysiologie is voor veel patiënten multifactorieel.

 

De behandelend arts dient bij patiënten met de ziekte van Parkinson en met aanzienlijk gewichtsverlies op systematische wijze de risicofactoren voor het gewichtsverlies te inventariseren. Op basis van de gevonden risicofactoren kunnen gerichte interventies worden ingezet. Hierbij kunnen de volgende punten in ogenschouw worden genomen:

 • andere medische oorzaken voor het gewichtsverlies, zoals maligniteit of endocriene oorzaken;
 • slikonderzoek;379;
 • het evalueren van de Parkinsonmedicatie, indien regelmatig dyskinesieen optreden;
 • voorschrijven van voedingssupplementen;
 • vroegtijdige verwijzing naar een dietist (in ieder geval bij >5% ongewenst gewichtsverlies in een maand of >10% gewichtsverlies in zes maanden), voor beoordeling van de voedingsintake en voedingsbehoefte en een op maat gesneden voedingsadvies om conditieverlies en complicaties (bijvoorbeeld decubitus) te voorkomen.

 

Dysfagie

Uit onderzoek blijkt dat 50% tot 90% van de patiënten met de ziekte van Parkinson problemen heeft met slikken.380,381 In de beginfase van de ziekte worden slikproblemen vaak niet opgemerkt. In de latere fase kan stille aspiratie voorkomen. In de eindfase van de ziekte is aspiratiepneumonie de belangrijkste doodsoorzaak, mede als gevolg van het sterk verminderde vermogen tot hoesten.382 Dysfagie kan tevens problemen bij de inname van medicijnen geven.383

 

Uitgangspunt voor goed (medisch of paramedisch) handelen bij dysfagie

 • Bij een patiënt met de ziekte van Parkinson en dysfagie dient de behandelend arts de volgende punten in acht te nemen:
 • vroegtijdige verwijzing naar een logopedist voor beoordeling, slikadviezen en (op indicatie) aanvullend onderzoek, zodat maatregelen kunnen worden genomen om complicaties te voorkomen;*
 • bij verdenking op stille aspiratie dient videofluoroscopie (slikvideo) of FEES (Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken) te worden verricht;*
 • bij verdenking op cricofaryngeale disfunctie (hypertrofie of Zenker’s divertikel) dient een slikvideo te worden gemaakt, met verwijzing naar een KNO-arts;*
 • verwijzing naar een dietist voor advies ten aanzien van drinkvoeding voor de korte termijn en enterale voeding voor de lange termijn.
 • Zie ook de richtlijn ‘Logopedie bij de ziekte van Parkinson’ van de NVLF 3.4.3.

 

Constipatie

Uit onderzoek blijkt dat een vertraagde darmperistaltiek voorkomt bij 30% en een anale en rectale disfunctie bij 60% van de patiënten met de ziekte van Parkinson.384 Afgezien van het ongemak voor de patiënt ligt de klinische relevantie in een onvoorspelbare opname van de Parkinsonmedicatie uit de darmen. De ervaring van de werkgroep is dat obstipatie bij veel patiënten bijdraagt aan het optreden van responsfluctuaties, waaronder de zogenaamde dose failures. De pathofysiologie wordt deels bepaald door het optreden van neurodegeneratie in de plexus myentericus. Daarnaast speelt bij veel patiënten de immobilisatie en een gebrekkige vochtinname een rol. Ten slotte kan ook medicatie (bijvoorbeeld anticholinergica, of morfine bij patiënten met pijn) bijdragen aan het optreden van obstipatie.

Er zijn geen trials van voldoende wetenschappelijke kwaliteit die het effect van therapeutische interventies gericht op obstipatie hebben onderzocht.

 

Uitgangspunt voor goed (medisch of paramedisch) handelen bij constipatie

De behandelend arts dient bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson en constipatie ten gevolge van vertraagde darmperistaltiek een stapsgewijze aanpak toe te passen:

 • verwijzing naar een dietist voor grotere inname van voedingsvezels en vocht (minimaal 1½ tot 2 liter vocht per dag);
 • het bevorderen van meer, dagelijks bewegen;*
 • vezelsupplementen, zoals psyllium en methylcellulose;
 • voorschrijven van laxantia; met name osmotisch werkende laxantia;
 • indien nodig een klysma;
 • start domperidon ter bevordering gastro-intestinale motiliteit.

* Zie ook de KNGF-richtlijn ‘ziekte van Parkinson

 

Blaasproblemen

Urine-incontinentie komt veel voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Ongeveer 75% van de patiënten met de ziekte van Parkinson krijgt blaasproblemen. Nycturie is het vroegste en het meest voorkomende probleem, hoewel ook overdag problemen kunnen optreden, zoals toegenomen aandrang (urge), een toegenomen frequentie van het urineren en incontinentie.385

 

De ziekte van Parkinson zelf kan de oorzaak van de blaasproblemen vormen, maar uiteraard kunnen ook urologische oorzaken bijdragen (bijvoorbeeld een prostaatvergroting bij mannen). Subacuut optredende blaasproblemen kunnen wijzen op een intercurrente urineweginfectie waarnaar gericht kan worden gezocht met een urinesediment en urinekweek. Bij diagnostische twijfel kan de behandelend arts overwegen de patiënt met de ziekte van Parkinson en complexe blaasproblemen te verwijzen naar een uroloog. Deze kan ook adviezen geven over de behandeling van blaasproblemen.

 

De behandeling van nycturie bestaat in de eerste plaats uit hygienische maatregelen (minder vochtinname ’s avonds en vermijden van koffie of alcohol ’s avonds). Een urinaal of een postoel naast het bed voorkomt de noodzaak tot nachtelijke wandeling naar het toilet, die kan leiden tot valincidenten. Soms kan voor mannen een condoomkatheter uitkomst bieden. Als dit onvoldoende effectief is, kan desmopressine voor de nacht worden voorgeschreven. Hierbij kan een hypervolemische hyponatriemie optreden die regelmatige controle van de elektrolyten noodzakelijk maakt.

 

De behandeling van urge-incontinentie bestaat uit het voorschrijven van spasmolytica voor de blaas. Vanwege het anticholinerge effect is voorzichtigheid geboden bij oudere patiënten en bij patiënten met cognitieve stoornissen gezien de potentiele bijwerkingen op cognitief gebied. Een ander bezwaar is het optreden of verergeren van urineretentie na mictie, waardoor gemakkelijker blaasontstekingen kunnen optreden. De mate van retentie kan worden gemeten met een zogenaamde blaasscan na spontane mictie. Bij retenties van meer dan 100 ml kan intermittend katheteriseren (indien mogelijk door de patiënt zelf) een oplossing bieden. Als deze maatregelen falen is soms een verblijfskatheter of een suprapubische katheter noodzakelijk.

 

Bewijs voor effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij de behandeling van blaasproblemen bij patiënten met de ziekte van Parkinson is niet voorhanden. Urologische medicatie heeft echter vaak anticholinerge bijwerkingen terwijl cognitieve gedragstherapie geen bijwerkingen kent en het controle over de blaas kan vergroten.386

 

Uitgangspunt voor goed (medisch of paramedisch) handelen

 • De patiënten met de ZIEKTE VAN PARKINSON dienen urologische oorzaken voor blaasproblemen te worden uitgesloten. De behandelend arts kan overwegen een patiënt met de ziekte van Parkinson en blaasproblemen hiertoe te verwijzen naar een uroloog.
 • In bepaalde situaties zet de behandelend arts onderzoek in:
  • urinesedimentkweek voor het uitsluiten van een urineweginfectie indien plotseling blaasproblemen optreden;
  • bloedglucosebepaling voor het uitsluiten van diabetes mellitus indien sprake is van frequent en veel urineren.
 • De behandeling van nycturie bestaat uit hygienische maatregelen of het voorschrijven van desmopressine voor de nacht. Advies en ondersteuning door de incontinentieverpleegkundige kan gewenst zijn.
 • De behandelend arts kan overwegen om anticholinergica voor te schrijven bij patienten met urge-incontinentie, maar voorzichtigheid is geboden bij oudere patienten en bij patienten met cognitieve stoornissen, gezien de potentiele bijwerkingen op cognitief gebied. De volgende parasympathicolytica kunnen worden overwogen:
  • oxybutinine 3dd 5-10 mg/dag;
  • tolterodine 2dd 1-2 mg/dag;
  • solifenacine 1dd 5-10mg/dag.
 • Bij patienten in de gecompliceerde fase, en zeker indien cognitieve stoornissen aanwezig zijn, is terughoudendheid gewenst bij het geven van anticholinergica als behandeling van een urge-incontinentie gezien het hoge risico op bijwerkingen.
 • Bij patienten met urineretentie van meer dan 100 ml kan intermittend katheteriseren of, als dit onvoldoende effect sorteert, een verblijfskatheter of een suprapubische katheter een oplossing bieden.
 • Ten slotte kan cognitieve gedragstherapie worden overwogen om de controle over de blaas te vergroten.

 

Seksuele gezondheid

De frequentie van seksueel contact vermindert sterk bij patienten met de ziekte van Parkinson en de tevredenheid over het seksueel functioneren is verminderd, vooral bij mannen.387,388

 

De belangrijke voorspellende factoren voor afgenomen seksuele functie zijn de leeftijd, aanwezigheid van depressie en vooral de ernst van de ziekte. Erectieproblemen komen voor bij 60-70% van de mannen met de ziekte van Parkinson.389 In vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten hebben mannen met de ziekte van Parkinson vaker last van verminderde seksuele interesse, problemen met klaarkomen en soms met vroegtijdige ejaculatie. Ook veel vrouwen met de ziekte van Parkinson hebben problemen met de lust, de opwinding, vaginale lubricatie en het orgasme.389,390

 

De ziekte van Parkinson heeft invloed op het vrijen.387 Het gebrek aan coordinatie van de vingerbewegingen en een verstoord ritme gevoel kan penetratie (vaginale en anaal) bij de partnerseks en het masturberen bemoeilijken. Bij het vrijen kunnen patienten met de ziekte van Parkinson te maken hebben met responsfluctuaties. Dit betekent dat zij niet altijd geslachtsgemeenschap kunnen hebben op het ogenblik dat zij dat willen. Daarnaast kan de ziekte van Parkinson leiden tot veranderingen in de orgastische beleving: moeilijker kunnen klaarkomen, of een minder intens orgasme dat met een soort ‘schokjes’ tot stand komt. Omgekeerd kan seks aanleiding geven tot een verandering van de Parkinsonsymptomen. Veel patienten ervaren dat hun zichtbare tremor vermindert tijdens het vrijen, terwijl hun inwendige spanning (de internalized tremor) toeneemt. Tot slot leidt de ziekte van Parkinson bij velen tot een negatief zelfbeeld,391 en dit ondermijnt het seksuele zelfvertrouwen. Vooral als daarnaast juist verlangen is naar seksuele activiteit kan dit als extreem frustrerend worden ervaren.

 

Het blijkt in de praktijk vaak lastig vast te stellen of een seksuele disfunctie het gevolg is van de aandoening zelf of van de behandeling. Dat wordt bovendien nog gecompliceerd door het feit dat de dopaminerge medicatie kan leiden tot hyperseksualiteit, bij mannen zelfs terwijl gelijktijdig sprake is van erectieproblemen.

 

Wat betreft de frequent gerapporteerde erectieproblemen is onvoldoende duidelijk in hoeverre dit een direct gevolg is van de ziekte van Parkinson en welke rol de aantasting van het autonome zenuwstelsel hierbij speelt, of dat daar mogelijk andere factoren als co morbiditeit en co medicatie een rol speelt. ( bijvoorbeeld hypertensie / diabetes mellitus).

 

Verschillende studies laten zien dat levodopa leidt tot toegenomen zin in seks.392 Patienten kunnen dit ervaren als hervonden seksuele honger die niet noodzakelijk afhankelijk is van de aanwezigheid van erotische stimuli of intimiteit met de partner. Bij de behandeling met dopaminerge medicatie kan de patiënt in wisselende mate ontremd raken.277,279,281 Bij dit Dopamine Dysregulation Syndrome (DDS) kan, naast pathologisch gokken, koopdwang en punding (langdurig, stereotiep motorisch gedrag) ook seksuele ontremming optreden. Op een totaal van 669 betrokkenen in de drie studies kwam pathologische hyperseksualiteit achttien keer (2,7%) voor. Het gaat dan vaak om een heftige ontregeling. Tot slot is bij een deel van de mannen de Parkinsonmedicatie de oorzaak van te vlug klaarkomen.

 

Ook de seksuele beleving van de partner is een belangrijke factor.387 Vaak gaat de zin in seks bij de partner verloren. Daarvoor zijn veel storende factoren aan te wijzen waaronder het veranderende lichaam van de patiënt. Een bevredigend seksueel contact wordt vaak ook bemoeilijkt omdat de partner de verzorgersrol op zich moet nemen en omdat slapen in hetzelfde bed niet meer gaat vanwege slaapstoornissen. Bij sterk toegenomen seksuele behoefte zal de partner zich overvraagd voelen.

 

De aanpak van seksuele problemen bij ziekte van Parkinson is geen eenvoudige zaak. Het bespreekbaar maken van de factoren die seksualiteit bemoeilijken, ligt delicaat maar heeft op zich vaak al een therapeutisch effect. Bij de elementen die het vrijen verstoren, lijkt het zinvol alleen die aspecten te benoemen waaraan iets valt te verhelpen.

 

Uitgangspunt voor goed (medisch of paramedisch) handelen

 • Bespreek de factoren die seksualiteit bemoeilijken.
 • Benoem van de elementen die het vrijen verstoren alleen die aspecten die te verbeteren zijn.
 • Probeer wat betreft de discrepantie tussen de seksuele behoeften van beide partners de negatieve perceptie vanuit de partner (“hij wil seks omwille van de medicatie, niet omwille van mij”) te beinvloeden. Het verbreden van het seksuele repertoire naar meer knuffelen en strelen kan de druk op de partner verminderen.387.
 • De behandelend arts dient met de patiënt de mogelijkheid voor verwijzing naar een medisch seksuoloog te bespreken.
 • Overweeg bij de behandeling van erectiestoornissen het volgende:
  • het bestaan van comorbide endocriene stoornissen, zoals hypothyreoidie of hyperprolactinemie of een te lage testosteronspiegel;
  • het reduceren of staken van medicatie die erectiestoornissen of anorgasmie als bijwerking hebben, zoals α-blokkers, β-blokkers en psychofarmaca waaronder SSRI’s;
  • het voorschrijven van PDE5-remmers zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil. Hierbij dient extra aandacht te zijn voor eventuele orthostatische hypotensie om het risico van sterke bloeddrukdaling uit te sluiten;
  • aandacht voor het bestaan van een depressie en deze zo nodig behandelen;393
  • het voorschrijven van androskat (papaverine phentolamine) of alprostadil (synthetische prostaglandine-E1) voor intracaverneuze of urethrale toediening (Prostaglandine, PGE-1).
 • Overweeg bij de behandeling van orgasmestoornissen het volgende:
  • bij vertraagd of verloren klaarkomen is het advies om een sterke vibrator te overwegen;
  • sommige mannen ontwikkelen premature ejaculatie door de dopaminerge medicatie.Geef hierover informaite bij het voorschrijven en vraag hiernaar in een vervolgconsult

 

Orthostatische hypotensie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat symptomatische orthostatische hypotensie (OH) frequent voorkomt bij patienten met de ziekte van Parkinson.394 OH is in dit geval een uiting van autonoom falen. Het komt meestal in een gevorderd stadium van de ziekte van Parkinson voor. Vaak is sprake van polyfarmacie, zowel voor de ziekte van Parkinson zelf als voor aanwezige comorbiditeit. OH kan gepaard gaan met aspecifiek geformuleerde vermoeidheid, duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd. Specifieker is pijn in de schouders en nek in staande houding (coathanger pain). Het meest specifiek is syncope (flauwvallen) dat tot vallen kan leiden. Deze klachten treden op in staande houding of bij staken van inspanning (stoppen met lopen, boven aan de trap) en reageren op vlot gaan liggen. Ouderen hoeven zich echter niet altijd bewust te zijn van een doorgemaakte bewusteloosheid. De pathofysiologie is deels gerelateerd aan degeneratie van het sympathische zenuwstelsel en deels aan bijwerkingen van de Parkinsonmedicatie. Bij OH in het kader van autonoom falen is bijna altijd sprake van een compensatoir verhoogde bloeddruk in zittende en vooral liggende houding, die kan worden aangezien voor een ‘gewone’ hypertensie.

 

OH kan ook andere oorzaken hebben, vooral medicatie zoals antihypertensiva. De onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op recente overzichtsartikelen.395,396 Voor de diagnostiek en behandeling van OH kan worden gebruikgemaakt van de expertise van de klinisch geriater, omdat die ervaring heeft om zowel de oorzaak van de OH te achterhalen als met de behandeling ervan, en in samenhang met de behandeling van de comorbiditeit deze optimaal kan verrichten. Wanneer de OH symptomatisch is en leidt tot vallen of bewustzijnsdalingen en onderzoek naar andere gerelateerde stoornissen is geindiceerd, zoals het sinus-caroticussyndroom en postprandiale hypotensie, is een verwijzing naar een multidisciplinaire val-/syncopepolikliniek of consultatie van de klinisch geriater vaak bijdragend.

 

Uitgangspunt voor goed (medisch of paramedisch) handelen

 • De behandelend arts past een stapsgewijze aanpak toe bij de diagnostiek en behandeling van OH bij patienten met de ziekte van Parkinson.
 • Overweeg verwijzing naar een multidisciplinaire val-/syncopepolikliniek of consultatie van een klinisch geriater.

Diagnostiek:

 • meet de bloeddruk in liggende en staande houding en stel vast of er OH is;
 • als OH aanwezig is, overweeg dan de volgende oorzakelijke factoren:
  • medicamenteus;
  • in het kader van de ziekte van Parkinson;
  • in het kader van multipele systeematrofie;
 • probeer vast te stellen of de OH tot klachten leidt (bijvoorbeeld bij de bloeddrukmeting, bij een kantelproef of bij 24-uurs bloeddrukmetingen). Als sprake is van vallen, probeer dan te achterhalen en de patiënt duidelijk te maken of sprake is van vallen door de bewegingsproblemen (‘omvallen’) of door OH (‘flauwvallen’).

 

Behandeling van klinisch relevante OH:

 • instructies over wat OH is en de daaraan gekoppeld leefmaatregelen:
  • het bed schuin zetten, met het hoofdeinde omhoog;
  • instructies in bloeddrukverhogende manoeuvres;397
  • waarborg een hoge inname van zout en vocht;
  • bij enkel of pretibiaal oedeem steunkousen overwegen;
 • stop of verminder eventuele medicatie tegen hypertensie;
 • verminder de dosis van de Parkinsonmedicatie of kies voor een Parkinsonmedicament met minder risico op OH;
 • voorschrijven van:
  • een perifere dopamineantagonist, zoals domperidon, 30-60 mg/dag;
  • een mineralocorticoid: fludrocortison, 100-200 μg/dag;
  • midodrine, 10 tot 30 mg/dag;
  • pyridostigmine, 40 tot 240 mg/dag.

 

Overmatig transpireren

Overmatig transpireren kan optreden in het begin van de off-fase als de dopaminerge medicatie net is uitgewerkt. Daarnaast kan overmatig transpireren ook in de on-fase optreden. Dit gaat dan vaak gepaard met dyskinesieen.398 Ook kan het overmatig transpireren worden veroorzaakt door bijkomende medische aandoeningen, zoals een chronische infectie, thyreotoxicose of de menopauze.

 

Uitgangspunt voor goed (medisch of paramedisch) handelen

 • De behandelend arts sluit andere medische oorzaken dan de ziekte van Parkinson uit, zoals een chronische infectie, thyreotoxicose of de menopauze.
 • Aanpassing van de Parkinsonmedicatie kan zinvol zijn, afhankelijk van de relatie tot de responsfluctuaties.
 • Voorschrijven van parasympathicolytica, bijvoorbeeld oxybutinine, kan worden overwogen. Hierbij dient wel te worden overwogen dat door de anticholinerge bijwerkingen (onder meer duizeligheid en wazig zien) het valrisico kan toenemen.

 

Speekselverlies

Uit onderzoek blijkt dat speekselverlies voorkomt bij 30 tot 73% van de patiënten met de ziekte van Parkinson.399-401 Onderzoek naar de speekselproductie bij patienten met de ziekte van Parkinson laat zien dat deze eerder is afgenomen dan toegenomen.402,403 Speekselverlies bij de ziekte van Parkinson wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hypokinesie van het slikken, dus een gebrekkige speekselbeheersing in combinatie met een voorovergebogen houding en onvoldoende sluiting van de mond.400,404

 

 

Uitgangspunt voor goed (medisch of paramedisch) handelen

 • Verwijzing naar een logopedist voor beoordeling van de ernst van het speekselverlies.
 • en het zoeken naar beinvloedbare factoren.
 • Advies over en het uitproberen van gedragsbeinvloedende behandelingstechnieken voor het regelmatig doorslikken van speeksel door de logopedist.
 • Het sublinguaal toedienen van tweemaal daags 1% atropine oogdruppels.405
 • Bij ernstiger klachten die niet door logopedische interventies zijn te verlichten, is het een overweging de speekselklieren te injecteren met botulineneurotoxine (A of B)404 of de speekselklieren te behandelen met radiotherapie.406

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 01-12-2010

Laatst geautoriseerd : 01-12-2010

Uiterlijk in 2015 bepaalt de bepaalt de Centrale Werkgroep of deze richtlijn nog actueel is. De frequentie van aanpassing van de richtlijn hangt in belangrijke mate af van de snelheid van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de ZvP en de klinische relevantie ervan. De beoordeling of de richtlijn gewijzigd of bijgesteld moet worden kan plaatsvinden op basis van onder andere de volgende gegevens: commentaar van gebruikers op de richtlijn;

 • nieuwe wetenschappelijke inzichten; hiervoor moet idealiter jaarlijks een oriënterende literatuurzoektocht worden uitgevoerd, maar hiervoor ontbreekt vooralsnog de benodigde infrastructuur;
 • veranderingen in de huidige praktijk;
 • veranderingen in beschikbare middelen;
 • uitbreiding of inkrimping van de afbakening van de richtlijn, bijvoorbeeld door nieuwe belangrijke knelpunten in de zorgverlening of het verdwijnen van de noodzaak over een bepaald aspect aanbevelingen te doen;
 • nieuwe wetgeving;
 • veranderingen in de vergoeding van diagnostiek en behandeling;
 • nieuwe visitatiegegevens (medical-audit-gegevens);
 • terugkoppeling van meetresultaten met vooraf door de werkgroep geformuleerde indicatoren.

Nieuwe evidentie wordt wederom beoordeeld op de wijze zoals omschreven in deze richtlijn. Wijzigingen die verandering van de inhoud van aanbevelingen geven (herzieningen), worden ter autorisatie aan de houders van de richtlijn voorgelegd. Wijzigingen die niet tot veranderingen van de inhoud van de aanbevelingen leiden (bijstellingen), worden niet ter autorisatie aan de houders van de richtlijn voorgelegd. Het gaat hier bijvoorbeeld om extra literatuuronderbouwingen. Een door de initiatiefnemer aangewezen werkgroep voert de bijstellingen in de richtlijn door.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Algemene gegevens

Deze nieuwe richtlijn heeft tot doel patienten met de ziekte van Parkinson in alle fasen van de ziekte optimaal te laten functioneren. In de richtlijn wordt aangegeven hoe dit kan worden bereikt. Centraal staan een tijdige en accurate diagnostiek, een op de individuele patient afgestemde behandeling en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk, met daarin een centrale rol voor de patient. De richtlijn is in eerste instantie bedoeld voor zorgverleners uit alle medische en nietmedische beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patienten met de ziekte van Parkinson. Bovendien is de richtlijn informatief voor patienten en hun naaste omgeving, voor overige zorgverleners (bijvoorbeeld tandartsen), voor zorgverzekeraars, voor de farmaceutische industrie, voor gezondheidseconomen en voor beleidsmakers.

 

Vanaf deze plaats wil ik alle vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet in de afgelopen jaren, en vooral ook voor de bijzonder prettige samenwerking. In het bijzonder wil ik Peter Hoogendoorn bedanken, die namens de patienten een onschatbare bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze richtlijn. Het eindproduct mag er zijn. Het is een levend voorbeeld dat complexe multidisciplinaire samenwerking wel degelijk heel goed mogelijk is!

 

Met vriendelijke groet, namens de centrale werkgroep,

Prof. dr. Bastiaan R. Bloem, voorzitter

multidisciplinaire richtlijn Ziekte van parkinson

 

Medewerking en autorisatie

De volgende verenigingen hebben medewerking verleend aan de totstandkoming van de

richtlijn en hebben deze geautoriseerd (in alfabetische volgorde):

 • Beroepsvereniging van Specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts)
 • en Sociaal Geriaters (Verenso, voorheen NVVA)
 • Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Apothekers (KNMP)
 • Centraal Begeleidingsorgaan/Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO)
 • (autorisatie niet van toepassing)
 • Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)*
 • Nederlands Instituut van Psychologen, sectie neuropsychologie (NIP)
 • Nederlandse Vereniging van Dietisten
 • Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Parkinson Vereniging
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Neuro & Revalidatie
 • (V&VN, N&R)

*Alleen van toepassing op de algemene aanbevelingen en de specifiek voor de huisarts bedoelde aanbevelingen. Het NHGontwikkelt een NHG-Standaard Parkinson die is afgeleid van deze multidisciplinaire richtlijn en ter autorisatie zal worden voorgelegd aan de Autorisatie Commissie van het NHG.

 

Initiatief

Richtlijnconsortium Nederland – Werkgroep Parkinson

 • Bas Bloem, voorzitter Werkgroep Parkinson
 • Teus van Barneveld, CBO
 • Erik Buskens, NVTAG
 • Lex Goudswaard, NHG
 • Else Poot, LEVV
 • Hub Wollersheim, KWAZO
 • Richtlijnconsortium Nederland
 • Ton van Balkom, voorzitter Werkgroep Angst & Depressie
 • Teus van Barneveld, CBO
 • Bas Bloem, voorzitter Werkgroep Parkinson
 • Joke van den Bogert, VIKC
 • Herry in den Bosch, LEVV
 • Erik Buskens, NVTAG
 • Aart Eliens, V&VN,
 • Liselot van Erven, NVvC
 • Jannes van Everdingen, voorzitter
 • Eva Fischer, Trimbos
 • Lex Goudswaard, NHG
 • Bart Jeroen Heesen, Orde
 • Lourens Henkelman, Trimbos
 • Marleen Hermens, NVvP
 • Arno Hoes, voorzitter Werkgroep Hartfalen
 • Carel Hulshof, NVAB
 • Peter Niesink, NVvP
 • Else Poot, LEVV
 • Ivo van Schaik, NVvN
 • Atie Schipaanboord, NPFC
 • Martine Versluijs, NPFC
 • Cees van Vliet, NVAB
 • Hub Wollersheim, KWAZO
 • Philip van der Wees, KNGF

Doel en doelgroep

Doel

De multidisciplinaire richtlijn heeft tot doel patienten met de ZvP in alle fasen van de ziekte optimaal te laten functioneren. Dit kan worden bereikt door tijdige en accurate diagnostiek, een op de individuele patient afgestemde behandeling en een optimaal georganiseerd zorgnetwerk, met daarin een centrale rol voor de patient. De therapie bestaat uit de behandeling van zowel de motorische als de niet-motorische symptomen en kan bestaan uit medicamenteuze, neurochirurgische en niet-medische interventies. Om deze doelstellingen te bereiken zijn twee concrete subdoelstellingen geformuleerd. De eerste concrete subdoelstelling van de toegekende subsidie was het realiseren van de volgende producten:

 1. een volledige en up-to-date multidisciplinaire richtlijn voor de ZvP, met zorginhoudelijke aanbevelingen; hierin is onderscheid gemaakt tussen op evidentie gebaseerde aanbevelingen voor de klinische praktijk (Hoofdstuk 2 van de richtlijn) en op expertopinie gebaseerde aanbevelingen voor de klinische praktijk (Hoofdstuk 3 van de richtlijn);
 2. een transmurale netwerkbeschrijving met samenwerkingsafspraken (onder meer taken, verantwoordelijkheden en verwijsindicaties) en aanbevelingen voor de organisatie van zorg rondom Parkinsonpatienten (Hoofdstuk 4 van de richtlijn);
 3. een set van interne kwaliteitsindicatoren (Hoofdstuk 5 van de richtlijn);
 4. een integraal verslag van de focusgroepbijeenkomsten, inclusief een knelpuntenanalyse;
 5. een implementatieplan en implementatiestrategieen;
 6. een economische evaluatie waarvan de resultaten in de richtlijn zijn verwerkt (Bijlage A);
 7. een kennisleemteanalyse (Bijlage B).

 

Een tweede concrete subdoelstelling was een zo e fficient mogelijke inrichting van het ontwikkelproces. Hierbij was de werkgroep vrij om een eigen methodiek te kiezen.door de werkgroep toegepaste innovatieve aspecten van het beoogde ontwikkelproces waren:

 1. meer aandacht voor het patientenperspectief en de relevantie voor de patient;
 2. naast aanbevelingen ten aanzien van het monodisciplinaire handelen ook aanbevelingen over interdisciplinaire afstemming;
 3. verbreding van de bij de richtlijnontwikkeling betrokken actoren door ook bijvoorbeeld de zorgverzekeraars bij het project te betrekken;
 4. knelpuntenanalyse ter bevordering van de implementatie van de richtlijn;
 5. expliciete aandacht voor implementatie van de richtlijn en de ontwikkeling van ‘implementatiegereedschappen (tools)’, waaronder een set van indicatoren;
 6. expliciete aandacht voor ketenzorg en ketenlogistiek;
 7. versnelling en verkorting van het ontwikkelproces tot een duur van maximaal 12 maanden;
 8. een vernieuwende samenwerkingsconstructie tussen klinische experts op het gebied van de ZvP met deskundigen op het gebied van richtlijnontwikkeling, kwaliteit van zorg en economische evaluatie.

 

Doelgroep

De richtlijn is in eerste instantie bedoeld voor zorgverleners van alle medische en niet-medische beroepsgroepen die zijn betrokken bij de diagnostiek, behandeling enbegeleiding van patienten met de ZvP. Deze beroepsgroepen worden beschreven in de transmurale netwerkbeschrijving van deze richtlijn (Hoofdstuk 4). Tevens is de werkgroep van mening dat de richtlijn informatief en nuttig is voor patienten, (patientenverenigingen), hun partner, overige zorgverleners (bijvoorbeeld de tandarts), evenals voor zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie, gezondheidseconomen en beleidsmakers.

Samenstelling werkgroep

Leden van de centrale werkgroep (werklocatie), met vermelding van eventuele

aanvullende deelname aan subwerkgroepen (in alfabetische volgorde):

• Dr. ir. Hans de Beer (CBO): voorzitter subwerkgroepen Evidentie, Indicatoren en

Kennisleemteanalyse;

• Dr. Henk Berendse (VUmc, Neurologie): namens de NVN;

• Prof. dr. Bastiaan Bloem (UMC St Radboud, Neurologie): algemeen voorzitter, lid

subwerkgroepen Redactie en Kennisleemteanalyse; namens de NVN;

• Mw. dr. Margriet Bouma (NHG), lid subwerkgroep Indicatoren, namens het NHG;

• Prof. dr. Mark van Buchem (LUMC, Neuroradiologie): namens de NVvR;

• Prof. dr. Erik Buskens (UMCG, Medical Technology Assessment (MTA)): voorzitter

subwerkgroep Economische Evaluatie;

• Mw. drs. Ine Cox-Claessens (Zorggroep Zuid-Gelderland Stichting Arcus): adviseur

subwerkgroep Indicatoren, namens Verenso;

• Mw. Laura Daeter (AMC, Neurologie): lid subwerkgroep Indicatoren, namens de V&VN,

N&R

• Mw. Heleen Dicke (UMC St Radboud, Dietetiek ): namens de NVD;

• Drs. Willem Draijer (NHG): namens het NHG (vervanger van Drs. Henk Folmer);

• Dr. Talitha Feenstra (UMCG, MTA): lid subwerkgroep Economische evaluatie;

• Drs. Sander Flikweert † (NHG): lid subwerkgroep Transmurale Netwerkbeschrijving,

namens het NHG;

• Drs. Henk Folmer (NHG): namens het NHG (vervanger van Drs. Sander Flikweert);

• Drs. Woet Gianotten: namens de NVVS;

• Drs. Peter Hoogendoorn: lid subwerkgroep Indicatoren, namens de Parkinson

Vereniging;

• Dr. Ad Hovestadt (Meander Medisch Centrum, Neurologie): lid subwerkgroep

Indicatoren, namens de NVN;

• Mw. dr. Marlies Hulscher (UMC St Radboud, IQ Healthcare): lid subwerkgroep

Transmurale Netwerkbeschrijving, lid subwerkgroep Implementatie, expert

implementatie;

• Dr. Ben Jansen (TweeSteden Ziekenhuis, Neurologie): namens de NVN;

• Mw. drs. Hanneke Kalf (UMC St Radboud, Paramedische Disciplines): namens de NVLF;

• Mw. dr. Samyra Keus (LUMC, Fysiotherapie; UMC St Radboud, Neurologie): algemeen

secretaris 2009-2010, voorzitter subwerkgroep Transmurale Netwerkbeschrijving,

lid subwerkgroepen Indicatoren en Redactie, namens het KNGF;

• Dr. Ton Kuijpers (CBO), lid subwerkgroepen Evidentie en Indicatoren;

• Dr. Teus van Laar (UMCG, Neurologie): voorzitter subwerkgroep Redactie, lid

subwerkgroepen Transmurale Netwerkbeschrijving en Kennisleemteanalyse; namens

de NVN;

• Dr. Albert Leentjens (Maastricht UMC+, Psychiatrie): namens de NVvP;

• Drs. Bertil Lenderink (Elisabeth Ziekenhuis, ZAMB): namens de NVZA;

• Dr. Ron Meijer (RC Groot Klimmendaal): namens de VRA;

• Dr. Marten Munneke (UMC St Radboud, Neurologie): algemeen secretaris 2006-

2010;

• Mw. drs. Else Poot (LEVV): voorzitter subwerkgroep Implementatie, lid subwerkgroepen

Indicatoren en Kennisleemteanalyse;

namens het LEVV;

• Mw. dr. Monique Samson (UMCU, Geriatrie): namens de NVKG;

• Prof. dr. Ben Schmand (AMC, Neurologie; UVA, Psychonomie): namens het NIP,

sectie neuropsychologie;

• Dr. Rick Schuurman (AMC, Neurochirugie): namens de NVVN;

• Mw. dr. Harriet Smeding (AMC, Neurologie): namens het NIP, sectie neuropsychologie;

• Mw. Ingrid Sturkenboom (UMC St Radboud, Revalidatie): namens EN;

• Mw. drs. Monique Verduijn (NHG): namens het NHG;

• Mw. dr. Jean Vriezen (NHG): lid subwerkgroep Transmurale Netwerkbeschrijving,

namens het NHG;

• Mw. Hermien ten Wolde (Zorggroep Groningen): namens de NVMW;

• Dr. Bert Ziere (Erasmus MC, Havenziekenhuis, Geriatrie): namens de NVKG

(vervanger van Mw. dr. Monique Samson).

Overige betrokkenen bij de subwerkgroep Redactie (geen leden centrale werkgroep):

• Mw. drs. Willemijn Aarden (UMC St Radboud, Neurologie): secretaris;

• Mw. dr. Rianne Esselink (UMC St Radboud, Neurologie): lid;

• Mw. dr. Carla Verstappen (UMC St Radboud, Neurologie): lid.

Overige betrokkenen bij de subwerkgroep Indicatoren (geen leden centrale

werkgroep):

• Ir. Teus van Barneveld (CBO): Centraal begeleidingsteam;

• Mw. drs. Nicoline Beersen (CBO): Centraal begeleidingsteam;

• Mw. drs. Joyce van Croonenborg (CBO): Centraal begeleidingsteam ;

• Drs. Gerrit Salemink (Achmea Zorg / Zorgverzekaars Nederland): lid.

Overige betrokkenen bij de subwerkgroep Implementatie (geen leden centrale

werkgroep):

• Mw. Gerda Holleman (LEVV): lid.

 

Deelnemers aan de focusgroepen:

• Drs. Ruud Aalbersberg (Parkinson Vereniging), Focusgroep Patientenperspectief;

• Dr. ir. Hans de Beer (CBO), notulen Focusgroep Diagnostiek; eindverslag;

• Cor Berman-Klein Obbink (Parkinson Vereniging), Focusgroep Patientenperspectief;

• Dr. Henk Berendse (neuroloog), Focusgroep Diagnostiek en Focusgroep

Medicamenteuze Therapie en Chirurgie;

• Mw. Toos de Boer-Fleischer (huisarts), Focusgroep Diagnostiek;

• Prof. dr. Mark van Buchem (radioloog), Focusgroep Diagnostiek;

• Mw. drs. Ine Cox-Claessens (specialist ouderengeneeskunde), Focusgroep Intramurale

zorg;

• Jules Cronenberg (Parkinson Vereniging), Focusgroep Patientenperspectief;

• Croonenborg, Mw. drs. Joyce van (CBO), notulen Focusgroep Medicamenteuze

Therapie en Chirurgie;

• Mw. Heleen Dicke (dietist), Focusgroep Niet-medicamenteuze Behandeling;

• Drs. Willem Draijer (huisarts) , Focusgroep Medicamenteuze Therapie en Chirurgie;

• Mw. Jolanda van Elsacker-Gons (ergotherapeut), Focusgroep Intramurale zorg;

• Mw. dr. Elske Faber (NHG), notulen Focusgroep Niet-medicamenteuze Behandeling;

• Drs. Sander Flikweert † (huisarts), Focusgroep Niet-medicamenteuze Behandeling;

• Dr. Woet Gianotten (medisch seksuoloog), Focusgroep Niet-medicamenteuze

Behandeling;

• Drs. Cees de Goede (fysiotherapeut), Focusgroep Niet-medicamenteuze Behandeling;

• Mw. drs. Aafke de Groot (specialist ouderengeneeskunde), Focusgroep Intramurale zorg;

• Mw. Thea de Haan (Parkinsonverpleegkundige), Focusgroep Intramurale zorg;

• Mw. Marianne van Haaren (fysiotherapeut), Focusgroep Intramurale zorg;

• Mw. Josje Hilgers (parkinsonverpleegkundige), Focusgroep Diagnostiek;

• Drs. Peter Hoogendoorn (Parkinson Vereniging), Focusgroep Patientenperspectief;

eindverslag;

• Dr. Ad Hovestadt (neuroloog), Focusgroep Diagnostiek en Focusgroep Thuiszorg;

• Mw. Jolique Huibers (Parkinsonverpleegkundige), Focusgroep Medicamenteuze

Therapie en Chirurgie;

• Dr. Ben Jansen (neuroloog), Focusgroep Diagnostiek;

• Mw. drs. Hanneke Kalf (logopedist), Focusgroep Niet-medicamenteuze Behandeling;

• Dr. Pieter van der Kam (Parkinson Vereniging), Focusgroep Patientenperspectief;

• Mw. Marianne Knuit (Parkinsonverpleegkundige), Focusgroep Thuiszorg;

• Mw. Francis de Kreek-Rueck (Parkinson Vereniging), Focusgroep Patientenperspectief;

• Mw. Nel van Kruining (verpleegkundige), Focusgroep Thuiszorg;

• Drs. Gijs Kuijpers (revalidatiearts), Focusgroep Niet-medicamenteuze Behandeling;

• Dr. Teus van Laar (neuroloog), Focusgroep Medicamenteuze Therapie en Chirurgie

en Focusgroep Niet-medicamenteuze Behandeling;

• Dr. Albert Leentjens (psychiater), Focusgroep Medicamenteuze Therapie en Chirurgie;

• Drs. Bertil Lenderink (apotheker), Focusgroep Medicamenteuze Therapie en Chirurgie;

• Mw. Marja Lodel (Parkinsonverpleegkundige) , Focusgroep Thuiszorg;

• Mw. Peggy Loffeld (logopedist), Focusgroep Intramurale zorg;

• Mw. drs. Loes Meijer (huisarts), Focusgroep Diagnostiek en Focusgroep Intramurale

zorg;

• Dr. Ron Meijer (revalidatiearts), Focusgroep Intramurale zorg;

• Dr. Marten Munneke (Parkinson Centrum Nijmegen, ParC), begeleiding Focusgroep

Patientenperspectief; eindverslag;

• Mw. drs. Else Poot (LEVV), begeleiding Focusgroep Diagnostiek, Focusgroep

Niet-medicamenteuze Behandeling, Focusgroep Medicamenteuze Therapie en

Chirurgie, Focusgroep Thuiszorg , Focusgroep Intramurale zorg en Focusgroep

Patientenperspectief; eindverslag;

• Mw. ir. Claudia Schroder-Baars (LEVV), notulen Focusgroep Thuiszorg en

Focusgroep Intramurale zorg;

• Dr. Rick Schuurman (neurochirurg) , Focusgroep Medicamenteuze Therapie en

Chirurgie

• Mw. dr. Harriet Smeding (neuropsycholoog), Focusgroep Medicamenteuze Therapie

en Chirurgie;

• Mw. drs. Mona van de Steeg (CBO), moderator Focusgroep Diagnostiek, Focusgroep

Medicamenteuze Therapie en Chirurgie en Focusgroep Intramurale zorg; eindverslag;

• Mw. drs. Ingrid Sturkenboom (ergotherapeut), Focusgroep Niet-medicamenteuze

Behandeling en Focusgroep Thuiszorg;

• Mw. Hella Tulp (parkinsonverpleegkundige), Focusgroep Niet-medicamenteuze

Behandeling;

• Mw. Gisela Veldkamp (Parkinson Vereniging), notulen Focusgroep Patientenperspectief;

• Mw. dr. Jean Vriezen (NHG), moderator Focusgroep Niet-medicamenteuze

Behandeling, Focusgroep Thuiszorg en Focusgroep Patientenperspectief; eindverslag;

• Mw. drs. Gerda van der Weele (huisarts), Focusgroep Thuiszorg;

• Mw. Hermien ten Wolde (maatschappelijk werk), Focusgroep Thuiszorg;

• Theo Wolff (Parkinson Vereniging), Focusgroep Patientenperspectief;

• Dr. Bert Ziere (klinisch geriater), Focusgroep Diagnostiek en Focusgroep

Medicamenteuze Therapie en Chirurgie en Focusgroep Intramurale zorg.

Belangenverklaringen

Een map met verklaringen van werkgroepleden over mogelijke financiele belangenverstrengeling ligt ter inzage bij het CBO.

Inbreng patiëntenperspectief

Patienten hebben deelgenomen in de werkgroep en in een focusgroep.

Implementatie

Implementatie

Bij deze richtlijn worden kwaliteitsindicatoren beschreven, als ook door wie en op welke wijze deze zijn ontwikkeld. In alle fasen van de richtlijnontwikkeling is nadrukkelijk getracht rekening te houden met de implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor de ZvP zal breed worden geïmplementeerd in vrijwel alle lagen van de gezondheidszorg. Het is duidelijk geworden dat een zeer breed palet van zorgverleners zich bezighoudt met Parkinsonpatienten: variërend van de eerste lijn (bijvoorbeeld huisartsen, apothekers of vrijgevestigde fysiotherapeuten), de tweede lijn (waaronder zorgverleners in algemene en academische ziekenhuizen), als de derde lijn (waaronder zorgverleners in Parkinson-expertisecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen). De zorg speelt zich af zowel intramuraal (bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra) als extramuraal (bijvoorbeeld huisartsenpraktijken en poliklinieken). De betrokken zorgverleners hebben een wijd uiteenlopende achtergrond. Het gaat om onder meer medisch-specialisten, huisartsen en paramedici:

 • apothekers;
 • dietisten;
 • ergotherapeuten;
 • fysiotherapeuten;
 • huisartsen;
 • klinisch geriaters;
 • logopedisten;
 • maatschappelijk werkers;
 • neurologen;
 • neurochirurgen;
 • opticiens en oogartsen;
 • psychiaters;
 • gz-psychologen;
 • revalidatieartsen;
 • seksuologen;
 • specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen);
 • thuiszorgmedewerkers;
 • urologen;
 • verzorgenden en verpleegkundigen.

De Nederlandse neurologen met als aandachtsgebied de ZvP zijn sinds kort verenigd in een landelijke Werkgroep Bewegingsstoornissen, een sectie van de NVN. Deze werkgroep kan een belangrijke rol spelen bij het verspreiden van de richtlijn onder neurologen, onder meer via de landelijke bijeenkomsten die tweemaal per jaar door de werkgroep worden georganiseerd. De NVN verspreidt daarnaast nieuwe richtlijnen onder alle leden van de vereniging.

 

De paramedische zorg voor Parkinsonpatienten wordt momenteel georganiseerd binnen regionale netwerken rondom regionale ziekenhuizen (het ParkinsonNet-concept). Deze paramedische netwerken staan onder auspicien van de landelijke Werkgroep Bewegingsstoornissen. De centrale elementen van deze regionale netwerken zijn een goede  onderlinge communicatie, multidisciplinair samenwerken en het werken volgens evidencebased richtlijnen. De verwachting is dat de aanwezigheid van de landelijke ParkinsonNetnetwerken de implementatie van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn beslist zal bevorderen. De Parkinson Vereniging is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn en heeft bijgedragen aan een inventarisatie van de knelpunten in de huidige zorg.

 

De Parkinson Vereniging kan daarnaast ook een belangrijke rol spelen in het verspreiden van de richtlijn onder de patienten, onder meer door een patientenversie te ontwikkelen.

De volgende combinatie aan activiteiten wordt voorzien:

a)      informeren van patienten via het tijdschrift van de Parkinson Vereniging (Papaver), folders of posters in wachtkamers van zorgverleners en websites (minimaal van de Parkinson Vereniging (www.parkinson-vereniging.nl), ParkinsonWeb (www.ParkinsonWeb.nl) en Parkinson Plaza (www.parkinsonplaza.nl);

b)      informeren van patienten via Papaver, folders of posters in wachtkamers van zorgverleners en websites (minimaal van de Parkinson Vereniging (www.parkinson-vereniging.nl), ParkinsonWeb (www.ParkinsonWeb.nl) en Parkinson Plaza (www.parkinsonplaza.nl)

c)       informeren via de beroepsverenigingen van alle zorgverleners, onder meer via artikelen in tijdschriften van de vereniging, nieuwsbrieven van de vereniging, congressen, verenigingsbijeenkomsten en het plaatsen van de richtlijn op diverse websites (bij voorkeur van alle deelnemende beroepsverenigingen, het CBO, en ParkinsonWeb);

d)      iedere vereniging wordt gevraagd de richtlijn ten minste online beschikbaar te stellen aan de eigen leden via een link;

e)      theoretische en praktische scholing van alle relevante zorgverleners die werkzaam zijn binnen regionale ParkinsonNet-netwerken, onder meer via jaarlijkse nascholingscursussen en continue e-learning (hiervoor is al een digitale onderwijsmodule ontwikkeld);

f)       de nieuwe richtlijn zal voorts worden ingebracht als lesmateriaal tijdens lokale, regionale en landelijke nascholingen voor zorgverleners die zijn betrokken bij de ZvP;

g)      de betrokken kennisinstituten (LEVV, CBO, NHG) zetten de richtlijn op hun website; h. via de NVN zal de richtlijn worden gedissemineerd aan alle neurologen in Nederland die lid zijn van de vereniging.

Werkwijze

Patiëntenpopulatie

De richtlijn richt zich op patienten met (symptomen van) de ZvP in alle fasen van de ziekte. Het gaat om alle patienten die diagnostiek en zorg nodig hebben in de eerste lijn (bijvoorbeeld huisartsen, apothekers of vrijgevestigde fysiotherapeuten), de tweede lijn (waaronder zorgverleners in algemene en academische ziekenhuizen) en de derde lijn (waaronder zorgverleners in Parkinson expertise centra, verpleeg- en verzorgingshuizen).

 

De ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme

De ZvP is de bekendste en meest voorkomende oorzaak van een zogenaamd hypokinetisch- rigidesyndroom. Een hypokinetisch-rigidesyndroom kan echter ook worden veroorzaakt door andere aandoeningen dan de ZvP, die echter alle veel minder frequent voorkomen. Hiertoe behoren onder meer vasculair parkinsonisme, progressieve supranucleaire paralyse (PSP) en multipele systeematrofie (MSA). Daarnaast wordt een groep gevormd door medicamenteus veroorzaakt parkinsonisme. Tezamen worden deze groepen aandoeningen vaak aangeduid als de atypische parkinsonismen. Als groep hebben deze atypische parkinsonismen een aantal klinische overeenkomsten met de ZvP, maar ook een aantal belangrijke verschillen, waaronder een (gemiddeld) snellere progressie, een beperktere tot afwezige reactie op Parkinsonmedicatie en een kortere overlevingsduur.

 

De aanbevelingen in deze richtlijn zijn primair gebaseerd op literatuuronderzoek en evidentie die is vergaard bij patienten met de ZvP. Toch is de werkgroep van mening dat, gezien de gedeeltelijke klinische overeenkomsten met de ZvP, de hier gegeven adviezen toch bruibaar kunnen zijn voor patienten met een vorm van atypisch parkinsonisme. De effectiviteit van de behandelingen zal in de regel minder uitgesproken zijn of minder lang aanhouden. Bovendien gaan veel vormen van atypisch parkinsonisme gepaard met prominent cognitief verval, vaak al in een relatief vroeg ziektestadium. Dit kan betekenis hebben voor de trainbaarheid van patienten en de opvolging van de gegeven adviezen.

 

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van organisaties en landelijke beroepsverenigingen van disciplines die zijn betrokken bij de zorg voor patienten met de ZvP,vertegenwoordigers van de Parkinson Vereniging, evenals vertegenwoordigers van Het Centraal Begeleidingsorgaan/Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO), het Landelijke Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) en de afdeling Kwaliteit van Zorg (KWAZO) van het UMC St Radboud (zie lijst Leden van de centrale werkgroep). Bij het samenstellen van de werkgroep is zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden en een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen, ‘scholen’ en academische achtergronden. De werkgroepleden waren door de wetenschappelijke verenigingen gemandateerd voor deelname aan deze werkgroep. De totale samenstelling van de werkgroep is goedgekeurd door alle deelnemende wetenschappelijke verenigingen. De werkgroepleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

Uitgangsvragen

Er zijn focusgroepbijeenkomsten van patienten en van zorgverleners georganiseerd om zorginhoudelijke knelpunten te inventariseren. De onderwerpen tijdens de focusgroepbijeenkomsten van experts betroffen de volgende: diagnostiek, medicamenteuze behandeling, chirurgie, thuiszorg en intramurale zorg. Uit de geinventariseerde knelpunten zijn uitgangsvragen afgeleid. Deze uitgangsvragen worden per hoofdstuk en per paragraaf weergegeven. Voor de economische analyse zijn uitgangsvragen opgesteld over de huidige ziektelast van de ZvP en de effecten van de adviezen uit de richtlijn.

 

Werkwijze werkgroep

Om de slagvaardigheid en de ontwikkelsnelheid te bevorderen, werd de werkgroep opgesplitst in een aantal efficiente subgroepen:

 • de subwerkgroep Evidentie (voorzitter: Dr. Hans de Beer). Deze subgroep was verantwoordelijk voor het literatuuronderzoek. Dit literatuuronderzoek beperkte zich tot zorginhoudelijke vragen. Voor vragen van organisatorische aard werd door de redactiegroep hoofdzakelijk een beroep op expertopinie gedaan;
 • de subwerkgroep Redactie (voorzitter: Dr. Teus van Laar). Deze subgroep beoordeelde het literatuuronderzoek en formuleerde zorginhoudelijke aanbevelingen. Tevens droeg deze subgroep zorg voor de toegankelijkheid van de complete tekst;
 • de subwerkgroep Transmurale netwerkbeschrijving (voorzitter Mw. dr. Samyra Keus). Deze subwerkgroep was verantwoordelijk voor de beschrijving van de organisatorische aanbevelingen (Hoofdstuk 4), die voortkwamen uit de knelpuntenanalyse en waren gebaseerd op consensus van de centrale werkgroep;
 • de subwerkgroep Implementatie (voorzitter: Mw. drs. Else Poot). Deze subgroep was verantwoordelijk voor de organisatie van de focusgroepbijeenkomsten en bewaakte de implementeerbaarheid van de aanbevelingen;
 • de subwerkgroep Economische evaluatie (voorzitter: Prof. dr. Erik Buskens). Een aantal werkgroepleden heeft zich beziggehouden met de budgetimpact van nieuw beleid zoals beschreven in de richtlijn, om zo de implicaties van implementatie van de nieuwe richtlijn voor de Nederlandse gezondheidszorg in te schatten.

 

De werkgroep werkte gedurende 1,5 jaar aan de totstandkoming van de conceptrichtlijn

en kwam daartoe vijf keer bijeen.De werkzaamheden van de werkgroep werden pas gestart nadat een aantal bijeenkomsten had plaatsgevonden waarin een deelonderwerp, gerelateerd aan de ZvP, werd besproken, zoals de medicamenteuze behandeling of de paramedische behandeling. Hierbij waren vertegenwoordigers uit alle betrokken disciplines uitgenodigd, die met elkaar de focusgroepen vormden. Ook vonden focusgroepbijeenkomsten van patiënten plaats. Deze focusgroepen inventariseerden de problematiek van het betreffende onderwerp en benoemden en prioriteerden knelpunten en aandachtspunten. De implementatie- en de evidentiegroep hebben de geprioriteerde knelpunten en aandachtspunten vervolgens uitgewerkt tot zorginhoudelijke uitgangsvragen voor de richtlijn, waarna deze zijn geaccordeerd in een eerste vergadering van de werkgroep. Conceptteksten werden geschreven door de redactiegroep op basis van het door de evidentiegroep verrichte literatuuronderzoek. Voor het formuleren van de aanbevelingen werd hierbij advies ingewonnen bij de implementatiegroep. Deze conceptteksten werden in eerste instantie elektronisch, via een online applicatie, aangeboden aan de leden van de werkgroep ter becommentariering. Na verwerking van het commentaar door de evidentie- en redactiegroep werd tijdens een vergadering een tweede concepttekst aan de leden van de werkgroep voorgelegd. Tijdens de vergaderingen werden de teksten toegelicht door een van de leden van de redactie- of evidentiegroep. De leden van de werkgroep discussieerden vervolgens over de teksten en deden voorstellen voor correcties en aanvullingen. De uiteindelijke teksten vormen samen de conceptrichtlijn die aan de betrokken verenigingen ter becommentariering werd aangeboden.

Bestaande richtlijnen

Om de ontwikkelsnelheid te bevorderen heeft de centrale werkgroep gekozen voor het adapteren van een geschikte en al bestaande multidisciplinaire richtlijn. Bij de start van het project is daarom gezocht naar binnenlandse en buitenlandse evidence-based richtlijnen.

 

Hiervoor zijn als bronnen gebruikt:

a)      Nederlandstalige richtlijnen via Artsenapotheker (www.artsenapotheker.nl/richtlijn);

b)      Richtlijnen in National Guideline Clearinghouse (www.guideline.gov);

c)       Internationale richtlijnen via Guidelines International Network (GIN) (www.g-i-n.net);

d)      National Electronic Library for Health (NeLH) Guidelines Finder

 

Er werden dertien richtlijnen gevonden (tabel 1.2.). Deze richtlijnen zijn door drie onafhankelijke beoordelaars getoetst op kwaliteit met behulp van het AGREE-instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation).1 Het instrument is ontwikkeld door een internationaal samenwerkingsverband van onderzoekers uit 13 landen (AGREE collaboration). Met dit instrument wordt een richtlijn op de volgende kwaliteitsdomeinen beoordeeld: doel en afbakening, betrokkenheid van belanghebbenden, methodologie, helderheid en presentatie van de aanbevelingen, toepasbaarheid, en onafhankelijkheid van de opstellers van de richtlijn. De criteria geven ook aan welke elementen in een richtlijn moeten worden vermeld. Om die reden is het AGREE-instrument ook gebruikt als leidraad voor het schrijven van deze richtlijn.

 

Beoordeling met het AGREE-instrument wees uit dat slechts twee richtlijnen een methodologisch voldoende niveau hadden en daarmee in beginsel bruikbaar waren voor gebruik c.q. adaptatie door de werkgroep (tabel 1.2). Dit betroffen de multidisciplinaire NICE-richtlijn en de monodisciplinaire, op fysiotherapie gerichte richtlijn van het KNGF. De kwaliteit van de NICE-richtlijn is verder getoetst door voor een drietal willekeurig geselecteerde uitgangsvragen zowel de kwaliteit van de literatuurzoekstrategie te laten beoordelen door de informatiespecialist van het CBO, als de voor deze drie uitgangsvragen gemaakte evidencetabellen te laten beoordelen door een epidemioloog van het

 

Tabel 1.2. Eerder gepubliceerde binnenlandse en buitenlandse evidence-based richtlijnen.

 

Organisatie

Titel (jaar uitgave)

Conclusive o.b.v. AGREE scores

AAN

Evaluation and Treatment of Depression, Psychosis, and Dementia in Parkinson Disease (2006)

 

Niet gebruiken

 

AAN

Diagnosis and Prognosis of New Onset Parkinson Disease (2006)

Niet gebruiken

 

AAN

Treatment of Parkinson Disease with Motor Fluctuations and Dyskinesia (2006)

 

Niet gebruiken

 

AAN

Neuroprotective Strategies and Alternative Therapies for Parkinson Disease (2006)

 

Niet gebruiken

 

AAN

Initiation of treatment for Parkinson’s disease: an evidence-based review

(2002)

 

Niet gebruiken

 

AMDA

Parkinson’s disease in the long-term care setting (2002)

Niet gebruiken

 

KNGF

KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2004)

Aanbevolen

 

FMSD

Parkinson in tauti [Parkinson’s disease] (2006)

Niet gebruiken

 

NVN

Richtlijnen diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van

Parkinson (2001)

 

Niet gebruiken

 

NICE

Parkinson’s disease: diagnosis and management in primary and secondary care (2006)

 

Sterk aanbevolen

 

EFNS

Review of the therapeutic management of Parkinson’s disease. Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Movement Disorder Society-European Section. Part I: early (uncomplicated) Parkinson’s disease (2006)

Niet gebruiken

 

EFNS

Review of the therapeutic management of Parkinson’s disease. Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies (EFNS) and the Movement Disorder Society-European Section (MDS-ES). Part II: late (complicated) Parkinson’s disease (2006)

 

Niet gebruiken

 

V&VN, NPCF

Richtlijnen verpleging en verzorging van mensen met de ziekte van Parkinson (2001)

 

Niet gebruiken

 

AAN, American Academy of Neurology; AMDA, American Medical Directors Association; KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; FMSD, Finnish Medical Society Duodecim; NVN, Nederlandse vereniging voor Neurologie; NICE, National Institiue for Health and Clinical Excellence; EFNS, European Federation of Neurological Societies; V&VN, Nederlandse Vereniging Neuroverpleegkundigen en Verzorgenden; NPCF, Nederlandse patiënten consumenten federatie.

 

CBO. De zoekstrategie voor twee van de drie uitgangsvragen werd adequaat bevonden,een werd als twijfelachtig beoordeeld. De beschrijving van de gevonden studies – in termen van de belangrijkste karakteristieken (patientenpopulatie, setting, onderzoeksopzet, interventies, uitkomstmaten, resultaten) en de kritische beoordeling – werd eveneens adequaat bevonden.

Zoekstrategie

Voor de adaptie van de NICE-richtlijn is gebruikgemaakt van de ADAPTE-handleiding.2 Deze handleiding (ADAPTE Manual en ADAPTE Resource toolkit) is ontwikkeld door de ADAPTE Collaboration, een internationale werkgroep van onderzoekers en richtlijnontwikkelaars. De handleiding bestaat uit negen modules en 24 stappen, waarbij diverse hulpmiddelen worden aangereikt.

 

Voor deze richtlijn is per hoofdstuk en paragraaf een systematische zoekactie verricht. In de NICE-richtlijn is een deel van de geformuleerde uitgangsvragen al beantwoord. In deze gevallen is de wetenschappelijke onderbouwing uit de NICE-richtlijn samengevat in het Nederlands. Voor de uitgangsvragen die niet in de NICE-richtlijn voorkwamen, is literatuuronderzoek verricht. Dit geldt ook voor de uitgangsvragen in de NICE-richtlijn waarbij  de literatuur door de werkgroep als gedateerd werd bevonden. Voor deze onderdelen is een update uitgevoerd van de zoekstrategie, zoals die door NICE is uitgewerkt.

 

Bij elke zoekvraag is gewerkt volgens de PICO-methode (Patient-Intervention-Comparison- Outcome). Elke zoekvraag beschrijft daarmee om welke patientengroep of ziekte het  gaat, om welke test of interventie, waarmee deze wordt vergeleken en wat de klinische uitkomst is (kans op de ziekte of het effect van een behandeling). Bij de updates van de NICE-vragen was de zoekperiode van 2005 tot januari 2008 en is er gezocht in Medline, Embase en Cochrane Library. Bij de niet-NICE-vragen was de zoekperiode van 1997 tot januari 2008, voor zover het systematische reviews en meta-analyses betrof. De termen voor de andere PICO-onderdelen zijn steeds toegevoegd. Steeds zijn de resultaten met een filter voor studietype ingeperkt tot uitsluitend de systematische reviews, metaanalyses en gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoeken (randomized controlled trials, RCT’s). Aanvullend op de PICO-methode zijn de door de experts aangedragen artikelen opgezocht.

 

Voor de niet-NICE-vragen is geprobeerd zoveel mogelijk een vergelijkbare methodiek te hanteren door de benodigde PICO-onderdelen zelf te formuleren en hierbij zowel gecontroleerde trefwoorden als free text termen te gebruiken. Het resultaat is ingeperkt tot uitsluitend de systematische reviews, meta-analyses en grote RCT’s. Criteria voor grote RCT’s waren: a) er werd door de onderzoekers vooraf een power-berekening verricht om het vereiste aantal onderzoekspersonen voor de studie vast te stellen, of b) voor de controlegroep of de experimentele groep was het aantal geincludeerde patienten ten minste 100. De power van de studies is namelijk een van de onderdelen in de literatuurbeoordelingsformulieren (zie ´Beoordeling studies). Uit een abstract kan de power veelal eenvoudig worden bepaald. Studies die underpowered zijn, hoeven vervolgens niet te worden gescoord op de andere onderdelen (de kwaliteit is immers al laag).

 

In geval van cross-over trials zijn deze criteria minder strikt gehanteerd. Dit geldt eveneens voor die gevonden studies waarvan twee vertegenwoordigende neurologen (prof. dr. B.R. Bloem en dr. T. van Laar) oordeelden dat deze door het ‘veld’ van groot belang voor de praktijk werden geacht. Genoemde criteria zijn ook minder strikt gehanteerd als zou blijken dat de aanvullende literatuurzoektocht voor een bepaald onderwerp of uitgangsvraag, zoals voor logopedie, geen enkele studie zou opleveren. De rationale van deze criteria is dat de conclusies met betrekking tot de opgestelde uitgangsvragen zo veel mogelijk op ‘sterk’ bewijs dienden te worden gebaseerd en de tijd voor literatuuronderzoek vanwege budgettaire beperkingen beperkt diende te blijven. Indien geen ‘sterk’ bewijs in de literatuur werd gevonden voor de beantwoording van een bepaalde uitgangsvraag, maar de werkgroep het toch van belang vond daarvoor een aanbeveling op te stellen, werd gebruikgemaakt van zogeheten ‘expertopinie’. Daarnaast konden ook individuele werkgroepleden relevante literatuur aandragen tot het moment van verschijnen van de conceptrichtlijn.

 

Voor de zorginhoudelijke aanbevelingen van Hoofdstuk 3 is geen systematisch literatuuronderzoek gedaan, omdat in de ervaring van de werkgroep hiervoor geen goede RCT’s zouden kunnen worden gevonden. Een pragmatische overweging was ook het relatief beperkte budget: een systematisch literatuuronderzoek voor dit hoofdstuk van de richtlijn paste niet binnen het beschikbare budget en zou naar verwachting (mening van de werkgroep) weinig opleveren. De uitgangspunten voor de in dit hoofdstuk beschreven aanbevelingen voor ‘goed (medisch of paramedisch) handelen’ zijn daarom gebaseerd op de expertmening van de werkgroep. In enkele gevallen wordt deze con sensus ondersteund door de experts aangedragen literatuur.

 

Beoordeling van gepubliceerde studies

De in de NICE-richtlijn gehanteerde gradering van de evidentie werd omgezet in een CBO-gradering volgens de hieronder weergegeven conversieschema’s (tabel 1.3. en 1.4.). De (methodologische) kwaliteit van de studies die voortkwamen uit de systematische literatuurzoektocht is beoordeeld met behulp van EBRO-literatuurbeoordelingsformulieren (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling) (zie www.cbo.nl). De beoordeling van de verschillende artikelen staat in deze richtlijn vermeld onder de kopjes ´wetenschappelijke onderbouwing´. Het wetenschappelijk bewijs is vervolgens samengevat in een conclusie. De belangrijkste literatuur waarop deze conclusie is gebaseerd, staat bij de conclusie vermeld, inclusief de gradering van de evidentie (tabel 1.5.).

 

Tabel 1.3. Diagnostiek - Methodologische criterialijst CBO versus evidentieniveaus NICE.

CBO

 

NICE

 

A1

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

 

DS Ia

Systematic review (with homogeneity)*

of level-1 studies

 

A2

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

 

DS Ib

Level-1 studies, which are studies: That use a blind comparison of the test with a validated reference standard (gold standard) In a sample of patients that reflects the population to whom the test would apply

 

B

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

 

DSII

Level-2 studies or Systematic reviews of level-2 studies Level-2 studies are studies that have only one of the following:

Narrow population (the sample does not reflect the population to whom the test would apply) Use a poor reference standard (defined as that where the ‘test’ is included in the ‘reference’, or where the ‘testing’ affects the ‘reference’) The comparison between the test and reference standard is not blind Case–control studies

 

C

Niet-vergelijkend onderzoek

DS III

Level-3 studies or Systematic reviews of level-3 studies:

Studies that have at least two or three of the features listed above by level-2 studies

 

D

Mening van deskundigen

DS IV

Evidence obtained from expert committee reports or opinions and/or clinical experience without explicit critical experience, based on physiology, bench research or ‘first principles’

 

*Homogeneity means there are no or minor variations in the directions and degrees of results between individual studies that are included in the systematic review. DS = Diagnostic study

 

Tabel 1.4. Therapie - Methodologische criterialijst CBO versus evidentieniveaus NICE

CBO

 

NICE

 

A1

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

 

1++

High-quality meta-analysis (MA), systematic

reviews (SR) of randomised controlled

trials (RCTs)

 

A2

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend

klinisch onderzoek van goede kwaliteit

van voldoende omvang

 

1++

RCTs with a very low risk of bias

 

B

Vergelijkend onderzoek, maar niet met

alle kenmerken als genoemd onder A2

(hieronder valt ook patiëntcontroleonderzoek,

cohortonderzoek)

 

1+

 

 

 

 

 

2++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2+

Well-conducted MA, SR of RCTs with a

low risk of bias or RCTs with a low risk

of bias

 

High-quality SR of case-control or cohort studies

High-quality case-control or cohort studies with a very low risk of confounding, bias or chance and a high probability that the relationship is causal

 

Well-conducted case-control or cohort studies with a low risk of confounding, bias or chance and a moderate probability that the relationship is causal

 

C

Niet-vergelijkend onderzoek

3

Non-analytic studies (for example case

reports, case series)

 

D

Mening van deskundigen

4

Expert opinion, formal consensus

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5. Indeling van de literatuur op basis van bewijskracht (CBO-richtlijn)

 

Voor artikelen betreffende diagnostiek

Voor artikelen betreffende therapie

A1

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

 

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

 

A2

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

 

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek (RCT) van goede kwaliteit van voldoende omvang

 

B

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

 

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiëntcontroleonderzoek, cohortonderzoek

 

C

Niet-vergelijkend onderzoek

Niet-vergelijkend onderzoek

 

D

Mening van deskundigen

Mening van deskundigen

 

 

Conclusie gebaseerd op

 

1 Onderzoek van niveau A1 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde

onderzoeken van niveau A2

 

2 Een onderzoek van niveau A2 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde

onderzoeken van niveau B

 

3 Een onderzoek van niveau B of C

 

4 Mening van deskundigen

 

 

De aanbevelingen zoals die door de werkgroep zijn geformuleerd, zijn gebaseerd op de evidentie uit de literatuur, met inachtneming van de volgende  overwegingen (indien van toepassing):

 • klinische relevantie;
 • effectgrootte, consistentie van het bewijs;
 • generaliseerbaarheid;
 • veiligheid;
 • patientenperspectief;
 • professioneel perspectief;
 • beschikbaarheid voorzieningen;
 • kosten;
 • zorgorganisatie;
 • juridische consequenties;
 • ethische overwegingen;
 • industriele belangen (In gesponsorde studies kunnen resultaten selectief getoond zijn).

 

De uiteindelijke aanbeveling is daarmee het resultaat van het beschikbare bewijs en de overige overwegingen. Het volgen van deze procedure verhoogt de transparantie van de richtlijn en vergroot de helderheid voor de gebruiker van de richtlijn.

 

Deze richtlijn is ontwikkeld naar de meest recente wetenschappelijke inzichten. Hierbij is gebruikgemaakt van AGREE, ADAPTE, patienteninbreng en multidisciplinair samengestelde expertgroepen. 

Taalgebruik

Vanwege de leesbaarheid wordt in deze richtlijn ‘partner’ geschreven wanneer ook

mantelzorger(s) of familie worden bedoeld. Om diezelfde reden wordt enkel hij en hem

geschreven, als ook zij en haar wordt bedoeld. Tot slot worden in de tekst afkortingen

gebruikt (bijvoorbeeld ZvP voor de ziekte van Parkinson).

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.