Wondzorg bij acute (traumatische en chirurgische) wonden

Initiatief: NVVH Aantal modules: 27

Wondzorg pijnbestrijding lokale NSAID’s

Uitgangsvraag

Is toepassing van lokale NSAID’s (inclusief schuimverbanden) een effectieve pijnstillende methode (acute wondpijn en continue wondpijn) voor patiënten met acute wonden? 

Aanbeveling

De werkgroep adviseert voor de bestrijding van acute wondpijn om psychosociale, lokale en/of systemische behandelingen toe te passen. Zie voor beslisondersteuning het stroomdiagram ‘Pijnbestrijding’ bij tabblad 'Aanverwant'.

 

De werkgroep adviseert de WHO-pijnladder te hanteren bij het systemisch bestrijden van continue wondpijn. Overleg hierbij met de patiënt of pijnmedicatie moet worden voorgeschreven. De zorgverlener kiest vervolgens het middel.

 

De werkgroep raadt lokale NSAID-bevattende schuimverbanden af om acute of continue wondpijn te bestrijden.

Overwegingen

Vanwege de beperkte hoeveelheid wetenschappelijk bewijs voor lokale toepassing van NSAID’s als pijnstillende methode voor patiënten met wondpijn, spelen de volgende overwegingen een belangrijke rol:

 

Veiligheid

 • Ondanks de verschillen tussen acute wonden en complexe wonden is ook voor veneuze ulcera geen relevante pijnreductie aangetoond wanneer schuimverbanden met NSAID’s werden vergeleken met gewone schuimverbanden (Briggs 2010).
 • Wanneer toch lokale anesthetica worden toegepast, is de werkgroep van mening dat contactallergie moet worden uitgevraagd. Het risico van een contactallergie moet worden afgewogen tegen de huidige pijnervaring. Het lichaam wordt immers in direct contact gebracht met een potentieel contactallergeen. Bij het ulcus cruris is bekend dat er gemakkelijk polyvalente contactallergenisatie plaatsvindt. Daarnaast is de kans op contactallergie groter wanneer anesthetica lokaal worden toegepast dan bij systemische of orale toediening (Chiu 2011).

Patiëntenperspectief

 • Uit een internationale enquête is gebleken dat patiënten met wonden de verbandwissel als het meest pijnlijk ervaren, gevolgd door het verwijderen van uitgedroogde verbanden of verklevende verbanden (Moffat 2003).
 • Daarnaast kunnen voorgaande (pijnlijke ervaringen) de wondpijn verhogen. Voorlichting en afleiding of het inlassen van ‘time-outs’ kunnen hier mogelijkheden zijn om de pijn te verminderen (Gräwe 2010, NVA 2003, zie ook module 'Wondzorg systemische opioïde analgetica').
 • Op basis van een inventarisatie van patiëntervaringen (bijlage Inventarisatie patiëntenervaringen met acute wonden) is het te overwegen de pijnstilling al vóór de wondreiniging toe te dienen.

Professioneel perspectief

 • Verschillende eigenschappen van de wond of het wondmateriaal kunnen bijdragen aan wondpijn, zie onderstaande tabel.
 • Continue pijn kan worden bestreden volgens de WHO-pijnladder (WHO 2012, Price 2007). Overleg met de patiënt bepaalt de noodzaak tot het voorschrijven van deze pijnmedicatie.
 • Bij primair gesloten wonden treden nauwelijks pijnklachten op. Wanneer deze pijnklachten optreden of in intensiteit toenemen, kan er zijn sprake van een wondinfectie (Arroyo-Novoa 2009, Price 2007). Pijnklachten zijn daarom te duiden als een alarmteken voor kolonisatie of infectie van een wond. Ook secundair granulerende wonden zijn zelden pijnlijk (Ubbink 2008).

Zorgorganisatie

 • Het correct uitvragen en monitoren van wondpijn kan het beste als volgt gebeuren:
  • Gebruik een gevalideerde schaal, zoals de NRS, VAS, VRS of de PAINAID voor cognitief beperkten. Voor kinderen kunnen de COMFORT neo en de FLACC worden aangevuld met de VAS score om de pijnintensiteit te meten.
  • Meet een half uur na toediening van een pijnstillend middel opnieuw de pijnintensiteit om het effect te evalueren.
  • Vraag naast de intensiteit ook naar locatie, verloop, duur, ontstaan, aard van de pijn (zeurend, prikkend, gevoeligheid, brandend, of stekend), symptomen en ervaring van de patiënt (Oostendorp 2010, Oldenmenger 2005). Voor een systematische en uniforme beoordeling van pijn is een gevalideerde verpleegkundige pijnanamnese (zie bijlage Pijnanamnese) ontwikkeld (Oldenmenger 2005, Pijnanamnese LVP 2006). 

 

Tabel: Wond- en materiaaleigenschappen die pijn veroorzaken*

Wondeigenschap

Pijnbestrijding

Oppervlakkige schaafwonden of donorsite wonden

Bescherm de wond en nieuw gevormd epitheel tegen trauma (verbandwissels of verkleving aan kleding) met een vaseline product, folie of hydrocolloïdverband.

Droge wonden

Voorkom uitdroging door een vochtig wondmilieu te behouden door gebruik te maken van een geschikt verbandmateriaal (zie ook tabel in module 'Optimale wondbedekker voor een lekkende wond') of vaseline producten.

Wonden die reiniging behoeven.

Preventieve maatregelen tegen wondinfectie.

Adequate pijnstilling (systemisch of lokaal) ruim vóór het reinigen (minimaal een half uur).

Gebruik een zachte, lauwwarme straal.

Denk na over de keuze van het reinigingsmiddel en de concentratie van dit product (zie ook tabel in module 'Optimaal wondmateriaal voor een geïnfecteerde wond').

Materiaaleigenschap

Pijnbestrijding

Klevende wondbedekkers

Kennis ten aanzien van de wondbedekkers, wisselfrequentie en het beloop de wondgenezing dient aanwezig te zijn bij zorgverlener en patiënt om pijn te voorkomen. Raadpleeg eventueel de gebruiksinstructies van de leverancier.

Uitgedroogde wondbedekkers

Gazen tijdig verwisselen of wond beschermen met een vet gaas.

Neem daarnaast de tijd voor het losweken van de gazen en voeg eventueel lokaal lidocaïne of prilocaïne toe, 30 minuten voordat het verband wordt verwijderd.

* Gebaseerd op het EWMA position document 2002 en de mening van experts

Onderbouwing

Moderate

Er is geen klinisch relevant verschil in pijnbeleving gevonden tussen schuimverbanden met een NSAID en placebo schuimverbandmaterialen voor patiënten met primair gesloten wonden.

 

Moderate quality of evidence GRADE (Alessandri 2006)

Pijn

Er zijn geen systematische reviews gevonden van onderzoek waarin lokale NSAID’s worden voorgeschreven ter bestrijding van wondpijn bij acute wonden. De reviews die wel gevonden zijn betreffen preventieve pijnstilling voor kneuzingen en verrekkingen of beschrijven gecompliceerde wonden (Ong 2005, Kuehl 2010, Briggs 2010). Aanvullend zijn 3 RCT’s gevonden met 265 volwassen patiënten waar schuimverbanden met NSAID’s worden vergeleken met gaas, placebo schuimverband of standaard zorg (‘best practice’) (Cigna 2009, Alessandri 2006, Arapoglou 2011). De werkgroep heeft besloten om meer waarde te hechten aan de studie die direct de uitgangsvraag beantwoordt (Alessandri 2006). Deze studie vergelijkt NSAID bevattende schuimverbanden met placeboverbanden bij 120 patiënten met primair gesloten chirurgische wonden waarbij pijn gemeten is op een VAS schaal van 0 tot 100 mm (Alessandri 2006). In deze RCT werd geen klinisch relevant verschil (MD: 2 mm; 95% BI 1,41 tot 2,59 en MD: 2,6 mm; 95% BI 2,4 tot 2,8) gevonden in pijnscores (Alessandri 2006). Dit verschil is slechts een pijnreductie van 2-2,6% in vergelijking met de vooraf opgestelde klinische relevante pijnreductie van minimaal 20% (zie evidence tabel in module 'Pijnbestrijding'). De andere twee RCT’s vergelijken een NSAID-bevattend schuimverband met een gaasverband of met standaard zorg (bestaande uit schuimverbanden, hydrogels, hydrofibers, alginaat, hydrocolloïd of gaasverbanden) (Cigna 2009, Arapoglou 2011). Pijn werd op verschillende tijdstippen met de VAS (Visual Analogue Scale) of de NRS (Numeric Rating Scale) gemeten bij 145 patiënten met donorsite wonden en traumatische wonden (Cigna 2009, Arapoglou 2011). Ook al wordt in beide RCT’s een klinisch relevant verschil gevonden in het voordeel van de lokale NSAID’s in schuimverbanden ten opzichte van standaard wondzorg of een gaasverband, is het niet duidelijk of dit door de lokale NSAID’s komt of door het schuimverband (Cigna 2009, Arapoglou 2011). 

 1. Ong CK, Lirk P, Seymour RA, Jenkins BJ. The efficacy of preemptive analgesia for acute postoperative pain management: A meta-analysis. Anesth Analg 2005;100:757-773.
 2. Kuehl KS. Review of the efficacy and tolerability of the diclofenac epolamine topical patch 1.3% in patients with acute pain due to soft tissue injuries. Clin Ther 2010;32:1001-1014.
 3. Briggs M, Nelson EA. Topical agents or dressings for pain in venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 4. Art. No.: CD001177. DOI: 10.1002/14651858.CD001177.pub2.
 4. Cigna E, Tarallo M, Bistoni G, et al. Evaluation of polyurethane dressing with ibuprofen in the management of split-thickness skin graft donor sites. In Vivo 2009;23:983-986.
 5. Alessandri F, Lijoi D, Mistrangelo E, et al. Topical diclofenac patch for postoperative wound pain in laparoscopic gynecologic surgery: A randomized study. Journal of minimally invasive gynecology 2006;13:195-200.
 6. Arapoglou V, Katsenis K, Syrigos KN, et al. Analgesic efficacy of an ibuprofen-releasing foam dressing compared with local best practice for painful exuding wounds. Journal of wound care 2011;20:310-325.
 7. Chiu HY, Tsai TF. Topical use of systemic drugs in dermatology: A comprehensive review. J Am Acad Dermatol 2011;65:1048.e1-e22.
 8. Moffatt CJ, Franks PJ, Hollinworth H. An international perspective on wound pain and trauma. Ostomy Wound Manage 2003;49:12-14.
 9. Gräwe JS, Mirow L, Bouchard R, Lindig M, Hüppe M. Einfluss präoperativer Patienten-informationen auf postoperative Schmerzen unter Berücksichtingung individueller Stressverarbeitung. Schmerz 2010;6:575-586.
 10. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Richtlijn Postoperatieve pijnbehandeling. 2003 Utrecht. Beschikbaar op: http://www.anesthesiologie.nl/uploads/150/1084/RL_Postoperatieve_Pijnbehandeling_2003.pdf
 11. World Health Organization (2012) Cancer pain relief and palliative care. WHO, Geneva. Beschikbaar op: http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/index.html
 12. Price P, Fogh K, Glynn C, et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. Internatinal Wound Journal 2007;4:4-15.
 13. Ubbink DT, Vermeulen H, Goossens A, Kelner RB, Schreuder SM, Lubbers MJ. Occlusive versus gauze dressings for local wound care in surgical patients: a randomized clinical trial. Arch Surg. 2008;143(10):950-5.
 14. Oostendorp V. Pijn na operatie. WCS-nieuws 2010;26:43-45.
 15. Oldenmenger WH, Stronks DL, Terwiel CT, et al. Naar een landelijke, uniforme vepleegkundige Pijnanamnese – Psychometrische kwaliteiten. Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding 2005;25:6-12.
 16. Landelijk Verpleegkundige Pijnnetwerk. Pijnanamnese. 2006. Beschikbaar op: http://www.pijnverpleegkundigen.nl/pijnanamnese.pdf
 17. EWMA Posistion Document. Pain at wound dressing changes. 2002. Beschikbaar op: http://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA/pdf/Position_Documents/2002/Spring_2002__English_.pdf

Evidencetabel: Is toepassing van lokale NSAIDs een effectieve pijnstillende methode voor patiënten met acute wonden? Uitkomstmaat: pijn

Author

Intervention (I)

Comparison (C)

Patient

characteristics

Assessment

Follow- up

Bias

I: pain

C: pain

Relative effect  remarks

VOTE*

Study limi-tation

Inconsis-tency

Indirect-ness

Impre-cision

Publi-cation bias

GRADE

Alessandri 2006

Diclofenac patch at incisional areas (180 mg for 3 incisions)(60)

Standard skin medication at incisional areas (placebo) (60)

RCT, 120 pts after benign laparoscopic gynaecology Surgery, dressings were replaced every 12 hrs, mean age 34,5 yrs

Pain intensity after 6, 12 & 24 hrs after surgery, VAS (100 mm), mean±SD

1 day

No risk of bias

6: 5.8±2.0

 

12: 3.7±1.3

 

24: 2.0±0.6

6: 6.0±1.4

 

12: 5.7±1.9

 

24: 4.6±0.5

MD: 0.2; 95% CI -0.42 to 0.82

MD: 2; 95% CI 1.41 to 2.59

 

MD: 2.6; 95% CI 2.4 to 2.8

0

 

+

 

+

0

 

0

0

-1

0

Moderate

Cigna

2009

Ibuprofen (NSAID)combined with bio-occlusive foam dressing (n=20)

Fine mesh gauze (n=20)

RCT, 40 pts with DSWs, mean age 54.3 (range 19-74 yrs), skin graft: 0.2 mm thick, dressings were removed at day 9 (7-10), in all cases AB was given

VAS (0-10 cm) every day (till 10 days postoperatively)

12 days

High risk of bias: detection and performance, no power or statistical analysis included in the protocol

1: 0 (20)

2: 0 (20)

3: 0 (20)

4: 0 (20)

5: 0 (20)

6: 0 (20)

7: 0 (20)

8: 0 (20)

9: 0 (20)

10: 0 (20)

1: 2(14) 5(2)

2: 2 (14)

3: 2(14) 2(3)

4: 0 (20)

5: 0 (20)

6: 0 (20)

7: 0 (20)

8: 0 (20)

9: 0 (20)

10: 0(20)

On day 1-3 more pain is reported in the gauze group compared to the NSAID foam.

 

Day on VAS>5 (event/total)

Difficult to calculate since the low event rate in the intervention group

+

-1

0

0

-2

0

Low

Arapoglou 2011

Ibupofen foam, per 15x15 cm dressing: 112.5 mg ibuprofen (60)

Local best practice (45), most: foams, hydrogels, hydrofibers, alginates and hydrocolloids, less: gauze or other remedies

Multi center RCT, in & outpatients (n=688) for this guideline: n= 105 with traumatic wounds, median age 60/66

Pain relief  (5-point-scale => % of pts, day 1-5 reported a summed pain relief >50% of the total pain relief also pain intensity on NRS (0-10)

5 days

Greek study, high risk of performance and selection bias, reporting bias

37/60

10/45

RR 2.78; 95% CI 1.55 to 4.97, proportion of pts who reported a summed pain relief score >50% of the total maximum pain relief score for day 1 to day 5

+

-1

0

0

-1

0

low

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-10-2013

Laatst geautoriseerd  : 01-10-2013

Uiterlijk in 2017 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten. Momenteel wordt een beleidsdocument ontwikkeld ten aanzien van de verantwoordelijkheden en competenties van verpleegkundigen, die hoogstwaarschijnlijk in 2013 wordt gepubliceerd. Tegen die tijd zal hoofdstuk 6 (Organisatie van zorg) worden herzien op basis van het document ‘functiedifferentiatie in de wondzorg’.

 

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Algemene gegevens

Initiatief

Afdeling Kwaliteit & Procesinnovatie, Academisch Medisch Centrum (AMC)

 

Mandaterende verenigingen/instanties

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV)

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)

Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV)

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Traumanet en Vaatchirurgie - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Verenso, specialisten in ouderengeneeskunde

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

WCS Kenniscentrum Wondzorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

 

In samenwerking met

De vakverenigingen die alleen in de commentaarfase betrokken zijn en ondersteunende instanties, zoals voor de epidemiologische gegevens, en de Spoedeisende Hulp afdeling van het AMC voor de patiënteninventarisaties.

 

Met ondersteuning van

Orde van Medisch Specialisten

 

Financiering

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (SKMS) en ZonMw, in het kader van het programma ‘Spoedzorg’.

Doel en doelgroep

Doelstelling

Deze richtlijn biedt aanbevelingen om te komen tot een optimale behandeling voor patiënten met acute wonden (zie Bijlage 'Knelpuntenanalyse'). Voor de totstandkoming van de specifieke onderwerpen, zie kopje 'samenstelling werkgroep. Tevens zal aandacht worden besteed aan de materiële en personele kosten van wondzorg, waardoor zorginstanties en zorgverzekeraars weloverwogen keuzes kunnen maken (Guest 2005, Jones 2006).

 

Patiënten

De richtlijn geeft aanbevelingen voor de zorg voor kinderen en volwassen patiënten met een acute wond. Deze aanbevelingen gelden voor beide patiëntengroepen, tenzij nadrukkelijk volwassenen of kinderen worden genoemd.

 

Professionals

De richtlijn is bruikbaar voor alle eerste- en tweedelijns hulpverleners betrokken bij acute wondzorg. Dit zijn huisartsen en doktersassistenten of praktijkverpleegkundigen in de huisartspraktijk of op de huisartsenpost (HAP), ambulanceverpleegkundigen, SEH-artsen en -verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en –verpleegkundigen, wondconsulenten, wondverpleegkundigen, thuiszorgverpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten (VS) in eerste- en tweede lijn en physician assistants (PA) in de wondzorg, op de SEH of op de afdeling kindergeneeskunde, kinderartsen en kinderverpleegkundigen, anesthesiologen en artsen van één van de snijdende specialismen en dermatologen.

 

Afbakening

In deze richtlijn zullen we de behandeling van wonden met acute etiologie bespreken. Omdat alle acute wonden een zeker risico lopen om slecht te genezen, m.a.w. complexe wonden te worden, zullen er ook aanbevelingen worden gedaan voor acute wonden die een complicatie oplopen, bijv. tekenen vertonen van infectie of lekkage. Oncologische en brandwonden zullen echter niet in deze richtlijn worden opgenomen.

 

Uitkomstmaten

Bij het beoordelen van de literatuur heeft de werkgroep vooral gekeken naar studies waarbij gevalideerde patiëntgeoriënteerde uitkomstmaten werden gebruikt. Voor een overzicht van de gebruikte uitkomstmaten zie bijlage 2 'Uitkomstmaten'. Een uitzondering is het meten van wondinfectie, waar zowel subjectieve als objectieve uitkomstmaten zijn meegenomen. In geval van twijfel werd de voorkeur gegeven aan de klinische verdenking van een infectie, aangezien het beleid wordt aangepast op klinische verdenking ook al blijkt dit (nog) niet uit de diagnostiek (lab, kweek of microbiologie) (Kinnunen 2012). Ook surrogaat-uitkomstmaten, zoals het percentage genezen wondoppervlak, hebben we niet opgenomen in onze conclusies.

Samenstelling werkgroep

Kernwerkgroep

 • Drs. F.E. Brölmann, arts, AMC (projectuitvoerder)
 • Dr. D.T. Ubbink, arts & klinisch epidemioloog, AMC (projectleider)
 • Dr. H. Vermeulen, verpleegkundige & klinisch epidemioloog, AMC (voorzitter werkgroep)

 

Expertgroep

 • P.E. Broos- van Mourik, gespecialiseerd wondverpleegkundige, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • Dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Mw. E.S. de Haan, spoedeisende hulp verpleegkundige, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
 • Drs. M.W.F van Leen, specialist ouderengeneeskunde, Verenso
 • Dhr. J.W. Lokker, zorgverzekeraar, Zorgverzekeraars Nederland
 • Dr. C.M. Mouës-Vink, plastisch chirurg, Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Drs. K. Munte, dermatoloog, Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie
 • Dhr. P. Quataert, gespecialiseerd wondverpleegkundige / voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Wondconsulenten
 • Drs. K. Reiding, huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Drs. E.R. Schinkel, huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Mw. K.C. Timm, verpleegkundig specialist intensieve zorg, WCS Kenniscentrum Wondzorg
 • Drs. M. Verhagen, spoedeisende hulp arts i.o., Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
 • Dr. M.J.T. Visser, vaatchirurg, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

 

Met ondersteuning van:

 • Ir. T.A. van Barneveld, klinisch epidemioloog, Orde van Medisch Specialisten, Utrecht

 

Voor het ontwikkelen van de richtlijn werd eind 2011 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van relevante specialismen die te maken hebben met de behandeling van acute wonden. Met deze multidisciplinaire benadering is een breed draagvlak binnen het professionele veld van de wondzorg gecreëerd. Daarnaast weerspiegelt deze brede afvaardiging de verschillende invalshoeken bij knelpunten ten aanzien van de acute wondzorg. Bij het samenstellen van de werkgroep is zo veel mogelijk rekening gehouden met de academische achtergrond en locatie van de werkzaamheden. De werkgroepleden zijn gemandateerd door hun beroepsvereniging of kenniscentrum (WCS), of op participeren op persoonlijke titel (ES). De werkgroepleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn. Een aantal beroepsverenigingen heeft aangegeven niet direct te participeren in de werkgroep maar wel in de commentaarfase, namelijk: de Vereniging voor Huisartsenposten Nederland (VHN), Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). 

Belangenverklaringen

Alle werkgroepleden hebben een belangenverklaring getekend. Een overzicht is in onderstaande tabel terug te vinden. De originele belangenverklaringen zijn op te vragen bij de kernwerkgroep.

 

Werkgroepleden

Beroepsvereniging

Verklaring*

Drs. P.E. Broos- van Mourik

V&VN

Getekend

Dr. P.M.N.Y.H. Go

NVvH

Getekend

Mw. E.S. de Haan

NVSHV

Getekend

Drs. M.W.F van Leen

Verenso

Getekend

Dhr. J.W. Lokker

ZN

Getekend

Dr. C.M. Mouës-Vink

NVPC

Getekend

Drs. K. Munte

NVDV

Getekend

Dhr. P. Quataert

V&VN

Getekend

Drs. K. Reiding

NHG

Getekend

Drs. E.R. Schinkel

Op persoonlijke titel

Getekend

Mw. K.C. Timm

WCS

Getekend

Drs. M. Verhagen

NVSHA

Getekend

Dr. M.J.T. Visser

NVvH

Getekend

Drs. F.E. Brölmann

AMC; Kernwerkgroep

Getekend

Dr. D.T. Ubbink

AMC; Kernwerkgroep

Getekend

Dr. H. Vermeulen

AMC; Kernwerkgroep

Getekend

Inbreng patiëntenperspectief

Er bestaat geen patiëntenvereniging voor patiënten met (acute) wonden zoals in deze richtlijn beschreven. Ook in de literatuur wordt weinig gevonden over de ervaring van patiënten met acute wonden. Om toch het perspectief van patiënten te kunnen meenemen, zijn er telefonische interviews (n=50) en schriftelijke enquêtes (n=50) afgenomen. De resultaten uit deze inventarisatiestudie zijn beschreven bij de overige overwegingen. Zie onderstaand voor de inventarisatie.

 

Inventarisatiestudie

Op de SEH en HAP van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam is in 2013 een onderzoek uitgevoerd bij 50 patiënten die daar kwamen voor de behandeling van hun wond. De vraagstelling betrof de ervaringen en tevredenheid van deze patiënten m.b.t. de acute wondzorg die zij daar ontvingen.


De 50 patiënten (of de ouders van kleine kinderen) werden direct na de behandeling gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zij hadden een leeftijd variërend van 2 tot 86 jaar en 36 van hen was man. Zes procent van de wonden werd niet gereinigd. De overige werden gereinigd met chloorhexidine of water. Twee derde van alle wonden werd gesloten. Dit werd gedaan m.b.v. Steri-strips® (34%), hechtingen (22%), huidlijm (22%), of een combinatie van deze (22%). Ruim één derde (36%) van de gesloten wonden werd niet verder verbonden.

 

De behandelde patiënten gaven de behandeling in zijn totaliteit gemiddeld het rapportcijfer 8,2. De hygiëne tijdens de behandeling, de snelheid en kwaliteit ervan, de pijnbestrijding en de informatievoorziening vonden zij belangrijke onderdelen van de zorg.

 

De helft van alle patiënten vond dat de 3 fases in de wondbehandeling (reinigen, sluiten en verbinden) pijnloos zouden moeten zijn. Na de behandeling vond 23% de reiniging het meest pijnlijk, 10% de wondsluiting en 10% het verbinden van de wond.  

 

Verder gaven 10 patiënten (20%) aan geen informatie te hebben ontvangen van de zorgverlener(s) over de verzorging van de wond na vertrek uit de SEH of HAP, in het bijzonder betreffende het opnieuw verbinden en nat mogen worden van de wond en wat te doen bij (wond)problemen. Vrijwel alle patiënten (95%) die wel waren geïnformeerd, waren hierover (zeer) tevreden.

 

De meerderheid van de patiënten vond het belangrijk dat verbandmaterialen eenvoudig in het gebruik waren en dat zij of een naaste in staat moesten zijn dit zelf aan te brengen.

 

Concluderend vinden patiënten in dit onderzoek het belangrijk dat zorgverleners hygiënisch werken, zorgen voor een pijnloze wondreiniging en -behandeling en voldoende informatie geven over de wondzorg daarna.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is geprobeerd rekening te houden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

 

Gegevens van de inventarisatie van patiëntenervaringen zijn samengevat onder het kopje inbreng patientenperspectief. 

 

In de commentaarfase zijn de volgende beroepsverenigingen betrokken: Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Traumatologie, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland – dermatologie en de Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals (NOVW).

 

De richtlijn wordt verspreid onder alle relevante beroepsgroepen en verenigingen. Ook wordt de samenvatting van de richtlijn ter publicatie aangeboden aan het NTvG, WCS, NTG, NHG, NVvH.

 

Mogelijke vervolginitiatieven

Een ‘app’ voor of toegang tot de richtlijn op smartphones zou ontwikkeld kunnen worden. De definitieve richtlijn is te downloaden via de websites van verschillende beroepsverenigingen. Daarnaast zullen alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen geïnformeerd worden over de richtlijn.

 

De bruikbaarheid van de richtlijn kan getoetst worden aan de hand van een praktijktest in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Huisartsenposten, West Fries Gasthuis Hoorn en huisartsenpraktijken. Gedurende vier weken zouden zorgverleners met de richtlijn kunnen werken. Na deze periode beoordeelden de medewerkers de bruikbaarheid aan de hand van een digitale vragenlijst. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

 1. In hoeverre beoordelen zorgverleners de richtlijn als helder, bruikbaar en ondersteunend bij de acute wondbehandeling voor kinderen en volwassenen?
 2. In hoeverre verbetert de richtlijn de afstemming van deze wondzorg in de keten?
 3. Welke factoren vergemakkelijken of bemoeilijken het gebruik van de richtlijn in de praktijk?

 

Daarnaast kan de richtlijn worden aangeboden aan inhoudsdeskundigen en professionals die in de wondzorg(keten) verantwoordelijk zijn voor beleid en implementatie.

De kernaanbevelingen zouden in de toekomst als indicatoren gebruikt kunnen worden om de adherentie aan, en kwantificering van de opgestelde aanbevelingen te handhaven.

Werkwijze

Deze evidence-based, multidisciplinaire richtlijn ”Wondzorg” beperkt zich tot de knelpunten in de ketenzorg die de werkgroep heeft gekozen bij de behandeling van wonden met acute etiologie. Deze richtlijn is tot stand gekomen volgens de evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) methodiek. In een toekomstige update van deze richtlijn dient aandacht te worden besteed aan overige of nieuwe knelpunten en mogelijke indicatoren voor de mate waarin deze richtlijn wordt nageleefd.

Medische besluitvorming dient altijd gebaseerd te zijn op het beschikbare bewijsmateriaal, de expertise van de behandelaar, de lokale voorzieningen en omstandigheden en de voorkeuren van de patiënt. De behandelkeuzes en procedures met betrekking tot de individuele patiënt berusten op volwaardige communicatie tussen patiënt, behandelaar en andere betrokken zorgverleners.

 

Werkwijze

De werkgroep bestond uit een kerngroep (DU, FB, en HV) en een expertgroep. De kerngroep was verantwoordelijk voor de literatuurstudies en het opstellen en redigeren van de richtlijn. De expertgroep leverde inhoudelijk expertise. De kern- en expertgroep zijn samen verantwoordelijk voor de knelpuntenanalyse en het vaststellen van de uitgangsvragen (zie Bijlage 'Knelpuntenanalyse'). Ook hebben zij de uiteindelijke aanbevelingen geformuleerd. Tot slot werd procesmatige ondersteuning geboden vanuit de Orde van Medische Specialisten (TvB). Er zijn geen voor deze richtlijn relevante relaties van de werkgroepleden met commerciële instellingen gemeld.

 

De knelpunten zijn geïnventariseerd op basis van de literatuur en kennis uit het veld door focusgroepen, interviews en overleg met de expertgroep (voor een overzicht van de expertgroep zie kopje 'samenstelling werkgroep'). Ook zijn patiënten uit een multicenter RCT over de behandeling van donorsites gevraagd naar knelpunten en is een inventarisatiestudie op de SEH-afdeling van het AMC verricht. De zo samengestelde lijst van knelpunten is aan de expertgroep voorgelegd voor een top 9 prioritering. Daarop zijn 7 conceptuitgangsvragen opgesteld, die bij de tweede vergadering door de werkgroep definitief verkozen en geformuleerd zijn. Voor de ontwikkeling van de richtlijn zijn de principes van de Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) als leidraad gebruikt en zijn de criteria van het Appraisal of Guidelines Research & Evaluation (AGREE II)-instrument gevolgd (The AGREE next steps consortium 2009). 

 

Strategie voor zoeken naar literatuur

Er werd eerst gezocht naar relevante (inter)nationale richtlijnen op de volgende sites:

- NICE, SIGN, GUIDELINE, GIN, TRIPDATABAS

- Artsennet, Kwaliteitskoepel, Diliguide

Vervolgens werd in MEDLINE, EMBASE, CINAHL en de Cochrane Library Database gezocht naar alle systematische reviews (SR) over acute wondzorg, die daarna werden ingedeeld in de medisch inhoudelijke uitgangsvragen. Aanvullend werd er handmatig gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de opgevraagde artikelen. In eerste instantie werd er gezocht naar SR's van gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT’s). Bij afwezigheid van SR’s werd gezocht naar RCT's in de Cochrane Library Database. De gebruikte zoektermen en het inclusie-stroomdiagram staan onder het kopje 'zoekverantwoording'.

 

Beoordeling van de studies

De selectiecriteria zijn vooraf door de werkgroep opgesteld en worden hieronder beschreven. De selectie van de artikelen is door de projectuitvoerder (F. Brölmann (FB)) uitgevoerd en onafhankelijk van elkaar getoetst door twee collegae (D. Ubbink (DU) en A. Eskes (AE)). Er werd met DU in 196 van de 200 artikelen (98%) overeenstemming gevonden en met AE in 194 van de 200 (96%) artikelen. De inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid (Cohen’s kappa) loopt van 0,69 tot 0,81 (m.a.w. goed tot bijna perfect). Na selectie en beoordeling van de methodologische kwaliteit werd aan elk geselecteerd artikel de mate van bewijskracht toegekend (zie Figuur 1). Hiervoor is gebruik gemaakt van een graderingsysteem (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; http://www.gradeworkinggroup.org/) (Guyatt 2008). Dit systeem geeft het vermoeden op bias weer dat inherent is aan de verschillende studiedesigns.

 

Inclusie

 • Volwassenen mannen en vrouwen en/of kinderen, van alle leeftijden en alle etnische groepen
 • Wonden met acute etiologie (chirurgische wonden, primair en secundair gesloten en traumatische wonden (schaafwonden, bijt-, snij-, of steekverwondingen, laceraties, skin tears)
 • SR’s, RCT’s, gecontroleerde onderzoeken, vergelijkende onderzoeken en prospectieve niet-vergelijkende onderzoeken*
 • Studies hebben een duidelijke onderzoeksvraag waarbij in- & exclusiecriteria zijn beschreven en die de door ons opgestelde uitkomstmaten in de resultaten beschrijven
 • Talen: Europese talen
 • Vanaf 1966 tot heden

 

Exclusie

 • Chronische wonden: veneuze of arteriële ulcera, oncologische wonden, diabetische voet, decubituswonden
 • Brandwonden/blaren
 • Studies met minder dan 10 patiënten (voor alle studiedesigns)

 

* Volgens de gradering van evidence (piramide) beginnen we bovenaan bij de guidelines en SR’s en dan stapsgewijs (i.o.m. de werkgroepleden) afzakkend naar vergelijkende of cohortstudies.

 

Richtlijnontwikkeling

De gebruikte methodiek voor richtlijnontwikkeling verhoogt de transparantie van de totstandkoming van de aanbevelingen in deze richtlijn. Wanneer er naar productgroepen wordt gerefereerd, hebben we in de evidencetabellen de specifieke producten en hun concentratie beschreven. Wij realiseren ons dat er dan nog grote verschillen bestaan binnen de verschillende productgroepen, bijvoorbeeld binnen de honingproducten.

 

Figuur 1. Bewijskracht volgens GRADE (Guyatt 2008)

Bewijskracht volgens GRADE

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Wondzorg Instructies aan de patiënt