Wondzorg

Initiatief: NVVH Aantal modules: 35

Beschrijving en registratie bij wondzorg

Uitgangsvraag

Wat dient ten minste beschreven en geregistreerd te worden in de overdracht tussen zorgverleners ten behoeve van de continuïteit van de wondzorg? 

Aanbeveling

De werkgroep is van mening dat, naast de statusbeschrijving van de wond, de volgende punten ten minste vastgelegd en overgedragen dienen te worden om optimale continuïteit in de ketenzorg te waarborgen;

 • wondkenmerken,
 • beloop wondgenezing,
 • patiëntkarakteristieken (o.a. co-morbiditeit),
 • het diagnose- en behandelplan,
 • de te bereiken doelen, en
 • de taken en verantwoordelijkheden van betrokken zorgverleners.

 

 

Overwegingen

Zoals in module 'Wondclassificatiemodel' wordt beschreven, is de werkgroep van mening dat de wondstatus beschreven dient te worden aan de hand van het RGZ model, gecombineerd met de vochtigheid van de wond. Hierbij dient echter ook rekening gehouden te worden met andere wondkenmerken, zoals de afmetingen en locatie van de wond en tekenen van infectie. Daarnaast zijn er andere patiëntkenmerken (functiegericht en wondgericht), en organisatieaspecten die in een volledige overdracht niet mogen ontbreken, zoals patiëntkarakteristieken, pijn, het diagnose- en behandelplan, de te bereiken doelen en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden (Grey 2006, V&VN 2011, CombiCare Wondzorgboek).

 

Specifieke toelichting op de onderdelen die ten minste overgedragen moeten worden;

 • Patiëntkenmerken:    
  • Naam en geboortedatum van de patiënt.
  • Relevante co-morbiditeit en medicatie. Beschrijf risicofactoren voor een vertraagde wondgenezing (zoals slechte hygiëne, obesitas, roken, voedingstoestand, chemotherapie, bestraling, corticosteroïden, mobiliteit, perifeer oedeem, etc.), allergieën, voedingsstatus, medicatie en mobiliteit.
  • Thuissituatie, mantelzorg, arbeidsongeschikt en zelfredzaamheid ten aanzien van de wondverzorging.
  • Wensen van de patiënt (wat voor de patiënt mogelijk is en wat mag, in termen van beoogd functioneren).
 • Wondeigenschappen:
  • Aantal wonden en datum van ontstaan. Noem van iedere wond de oorzaak van de acute wond, gedane diagnostiek (zoals; enkel/arm index, kweekuitslagen) en eventuele reactie op voorgaande behandelingen.
  • Locatie, afmeting (oppervlakte en diepte), wondranden, ondermijning en oedeem.
  • De eigenschappen van de wond op basis van het RGZ model en vochtigheid.
  • Benoem de verantwoordelijke behandelaar en diens contactgegevens.
  • Documentatie, bijvoorbeeld foto’s en de wondlocatie aangegeven op een tekening.
  • Pijn met behulp van een gevalideerde pijnschaal (NRS / VAS / FLACC neo, PAINAID, etc.), maak hierbij onderscheid tussen contante pijn aan de wond en pijn tijdens manipulatie.
  • Beloop van de wondgenezing en genezingstendens. Benoem de fase van wondgenezing.
  • Eventuele complicaties; lokaal (infectie, lekkage, hypergranulatie, problemen bij wondmaterialen, maceratie, ondermijning) of systemisch (koorts).
 • Een (werk)diagnose
 • Datum van recidief of genezing van de wond.
 • Behandelplan, verantwoordelijkheid en hoofdbehandelaar
  • Beschrijf de behandeldoelen, termijnen voor die doelen en de consequenties indien de doelen niet worden gehaald. Een voorbeeld van een behandeldoel van een acute wond kan zijn dat de wond binnen één week genezen moet zijn of op zijn minst een positieve genezingstendens heeft. Wanneer dit doel niet bereikt is, dient het beleid te worden aangepast of een patiënt te worden doorverwezen. Dit houdt daarmee ook in dat een acute wond 1 keer per week geëvalueerd dient te worden.
  • Wanneer taken worden overgedragen om de continuïteit van zorg te waarborgen, dient rekening te worden gehouden met de taakomschrijving in de overdracht. Een taak dient een concrete, welomschreven en goed afgebakende opdracht te zijn ten aanzien van preventie, onderzoek of behandeling (NHG Praktijkwijzer 2011).
  • Taken ten aanzien van de wondzorg kunnen door de behandelende arts worden overgedragen aan ondersteunende disciplines (zoals verpleegkundige, doktersassistente en verzorgende) wanneer zij bekwaam zijn. Hierbij geldt voor alle zorgverleners dat de taak voldoende frequent dient voor te komen zodat de bekwaamheid op peil blijft (NHG Praktijkwijzer 2011, HASP richtlijn 2008).
  • Bij overdracht van taken en verantwoordelijkheden is het van belang om rekening te houden met zowel veel voorkomende risico’s als eventuele kenmerken van de patiënt (Handreiking 2010, HASP 2008).
  • Instructies aan de patiënt of zorgverlener. Noem hier nadrukkelijk wanneer er contact moet worden opgenomen met de hoofdbehandelaar.

De werkgroep is op basis van bovenstaande referenties en praktijkervaringen gekomen tot een minimale set van punten die in een overdracht moeten worden benoemd. Zie in bijlage 'Voorbeeld-overdrachtsformulier' een voorbeeld van een overdrachtsformulier.

 

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met specifieke problemen die zich voordoen bij het voorschrijven van wondmaterialen:

 • In de Regeling Zorgverzekering is vastgelegd welke hulpmiddelen binnen de aanspraak van de hulpmiddelenzorg vallen van de Zorgverzekeringswet. Er is aanspraak op vergoeding van verbandhulpmiddelen indien er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige behandeling met verbandhulpmiddelen is aangewezen, de zogenaamde complexe wondzorg. In het Zorgverzekeraars Nederland (ZN)-aanvraagformulier (in januari 2013 is een update van dit formulier gemaakt) kan de vergoeding van verbandhulpmiddelen worden aangevraagd. Dit aanvraagformulier is dan ook bestemd voor zowel behandelaars van wonden als voor leveranciers verbandhulpmiddelen (zie bijlage 'Aanvraagformulier verbandmiddelen').
 • In dit aanvraagformulier wordt beschreven wanneer acute wondzorg over gaat in complexe wondzorg;
  • Er langer dan 14 tot 21 dagen wondzorg noodzakelijk is (College Van Zorgverzekeringen standpunt 29-09-2009) én de wondzorg begeleid moet worden door arts en/of verpleegkundig specialist
  • Er sprake is van factoren die het fysiologische genezingsproces van een wond verstoren:
   • De aanwezigheid van niet vitaal weefsel (necrose, fibrine)
   • Bacteriële infectie
   • Verstoring in vochtmanagement
   • Verstoorde biochemische balans en cellulaire dysfunctie
   • Onderliggend lijden zoals diabetes mellitus, medicijngebruik en vaatlijden
   • De belemmeringen bij de patiënt in het kader van therapietrouw.
 • Wanneer er sprake is van een complexe wond wordt een wondmateriaal vergoed mits deze absorberende verbanden:
  • voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk (zie deze richtlijn); en
  • opgenomen zijn in de Z-index hulpmiddelen (http://www.z-index.nl ) (groep VB = verbandhulpmiddelen) en op code V (= vergoeden) staat. Inzicht in deze Z-index is niet publiek. Doorgaans kan gezegd worden, dat alle door de fabrikanten aangeleverde verbandmaterialen, die vallen binnen de omschrijving van de Regeling Zorgverzekeringen, voor vergoeding in aanmerking komen. Het bijhouden van deze Z-index staat momenteel ter discussie omdat de prijzen mede door de fabrikant bepaald worden en niet door uitsluitend de zorginhoudelijke overwegingen.
 • De verbandhulpmiddelen die de huisarts gebruikt in de praktijk komen niet apart voor vergoeding in aanmerking maar zijn opgenomen in de tarieven voor de praktijkkosten.
 • Op dit moment is er geen sprake van samenwerking in de keten op de wondzorg. Elke (inkoop)keten (Hulpmiddelenzorg, huisarts, ziekenhuis, AWBZ) speelt een eigen (inkoop)rol.
 • Voor optimale ketenzorg zijn scholing en samenwerking van alle zorgverleners van belang.

Onderbouwing

 1. Grey JE, Enoch S, Harding KG ABC of wound healing – wound assessment BMJ 2006;322:285-288
 2. Vepleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging. Utrecht. 2011. Beschikbaar op: http://www.venvn.nl/LinkClick.aspx?fileticket=ERWLr5lzp_8%3D&tabid=1852
 3. Mediq CombiCare Wondzorgboek. Link: https://www.mediqcombicare.nl/Content/469/wondzorg.aspx
 4. NHG Praktijkwijzer Wondbehandeling. 2011 Utrecht.
 5. Nederlands Huisartsen Genootschap. Richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist bij verwijzingen (HASP). Utrecht. 2008. Beschikbaar op: http://nhg.artsennet.nl/k_informatieuitwisseling.htm
 6. Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Januari 2010. Beschikbaar op: http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Handreiking-verantwoordelijkheidsverdeling-bij-samenwerking-in-de-zorg-2010.htm
 7. Van Mierlo P.A., de Laat H.E. Verkenning wondbehandeling in Nederland. UMC St Radboud. Nijmegen 2012. Beschikbaar op: http://www.venvn.nl/LinkClick.aspx?fileticket=Qv9dzb-vfPw%3d&tabid=679

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-10-2013

Laatst geautoriseerd  : 01-10-2013

Uiterlijk in 2017 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten. Momenteel wordt een beleidsdocument ontwikkeld ten aanzien van de verantwoordelijkheden en competenties van verpleegkundigen, die hoogstwaarschijnlijk in 2013 wordt gepubliceerd. Tegen die tijd zal hoofdstuk 6 (Organisatie van zorg) worden herzien op basis van het document ‘functiedifferentiatie in de wondzorg’.

 

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Algemene gegevens

Initiatief

Afdeling Kwaliteit & Procesinnovatie, Academisch Medisch Centrum (AMC)

 

Mandaterende verenigingen/instanties

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV)

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)

Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV)

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Traumanet en Vaatchirurgie - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Verenso, specialisten in ouderengeneeskunde

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

WCS Kenniscentrum Wondzorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

 

In samenwerking met

De vakverenigingen die alleen in de commentaarfase betrokken zijn en ondersteunende instanties, zoals voor de epidemiologische gegevens, en de Spoedeisende Hulp afdeling van het AMC voor de patiënteninventarisaties.

 

Met ondersteuning van

Orde van Medisch Specialisten

 

Financiering

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (SKMS) en ZonMw, in het kader van het programma ‘Spoedzorg’.

Doel en doelgroep

Doelstelling

Deze richtlijn biedt aanbevelingen om te komen tot een optimale behandeling voor patiënten met acute wonden (zie Bijlage 'Knelpuntenanalyse'). Voor de totstandkoming van de specifieke onderwerpen, zie kopje 'samenstelling werkgroep. Tevens zal aandacht worden besteed aan de materiële en personele kosten van wondzorg, waardoor zorginstanties en zorgverzekeraars weloverwogen keuzes kunnen maken (Guest 2005, Jones 2006).

 

Patiënten

De richtlijn geeft aanbevelingen voor de zorg voor kinderen en volwassen patiënten met een acute wond. Deze aanbevelingen gelden voor beide patiëntengroepen, tenzij nadrukkelijk volwassenen of kinderen worden genoemd.

 

Professionals

De richtlijn is bruikbaar voor alle eerste- en tweedelijns hulpverleners betrokken bij acute wondzorg. Dit zijn huisartsen en doktersassistenten of praktijkverpleegkundigen in de huisartspraktijk of op de huisartsenpost (HAP), ambulanceverpleegkundigen, SEH-artsen en -verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en –verpleegkundigen, wondconsulenten, wondverpleegkundigen, thuiszorgverpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten (VS) in eerste- en tweede lijn en physician assistants (PA) in de wondzorg, op de SEH of op de afdeling kindergeneeskunde, kinderartsen en kinderverpleegkundigen, anesthesiologen en artsen van één van de snijdende specialismen en dermatologen.

 

Afbakening

In deze richtlijn zullen we de behandeling van wonden met acute etiologie bespreken. Omdat alle acute wonden een zeker risico lopen om slecht te genezen, m.a.w. complexe wonden te worden, zullen er ook aanbevelingen worden gedaan voor acute wonden die een complicatie oplopen, bijv. tekenen vertonen van infectie of lekkage. Oncologische en brandwonden zullen echter niet in deze richtlijn worden opgenomen.

 

Uitkomstmaten

Bij het beoordelen van de literatuur heeft de werkgroep vooral gekeken naar studies waarbij gevalideerde patiëntgeoriënteerde uitkomstmaten werden gebruikt. Voor een overzicht van de gebruikte uitkomstmaten zie bijlage 2 'Uitkomstmaten'. Een uitzondering is het meten van wondinfectie, waar zowel subjectieve als objectieve uitkomstmaten zijn meegenomen. In geval van twijfel werd de voorkeur gegeven aan de klinische verdenking van een infectie, aangezien het beleid wordt aangepast op klinische verdenking ook al blijkt dit (nog) niet uit de diagnostiek (lab, kweek of microbiologie) (Kinnunen 2012). Ook surrogaat-uitkomstmaten, zoals het percentage genezen wondoppervlak, hebben we niet opgenomen in onze conclusies.

Samenstelling werkgroep

Kernwerkgroep

 • Drs. F.E. Brölmann, arts, AMC (projectuitvoerder)
 • Dr. D.T. Ubbink, arts & klinisch epidemioloog, AMC (projectleider)
 • Dr. H. Vermeulen, verpleegkundige & klinisch epidemioloog, AMC (voorzitter werkgroep)

 

Expertgroep

 • P.E. Broos- van Mourik, gespecialiseerd wondverpleegkundige, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • Dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Mw. E.S. de Haan, spoedeisende hulp verpleegkundige, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
 • Drs. M.W.F van Leen, specialist ouderengeneeskunde, Verenso
 • Dhr. J.W. Lokker, zorgverzekeraar, Zorgverzekeraars Nederland
 • Dr. C.M. Mouës-Vink, plastisch chirurg, Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Drs. K. Munte, dermatoloog, Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie
 • Dhr. P. Quataert, gespecialiseerd wondverpleegkundige / voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Wondconsulenten
 • Drs. K. Reiding, huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Drs. E.R. Schinkel, huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Mw. K.C. Timm, verpleegkundig specialist intensieve zorg, WCS Kenniscentrum Wondzorg
 • Drs. M. Verhagen, spoedeisende hulp arts i.o., Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
 • Dr. M.J.T. Visser, vaatchirurg, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

 

Met ondersteuning van:

 • Ir. T.A. van Barneveld, klinisch epidemioloog, Orde van Medisch Specialisten, Utrecht

 

Voor het ontwikkelen van de richtlijn werd eind 2011 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van relevante specialismen die te maken hebben met de behandeling van acute wonden. Met deze multidisciplinaire benadering is een breed draagvlak binnen het professionele veld van de wondzorg gecreëerd. Daarnaast weerspiegelt deze brede afvaardiging de verschillende invalshoeken bij knelpunten ten aanzien van de acute wondzorg. Bij het samenstellen van de werkgroep is zo veel mogelijk rekening gehouden met de academische achtergrond en locatie van de werkzaamheden. De werkgroepleden zijn gemandateerd door hun beroepsvereniging of kenniscentrum (WCS), of op participeren op persoonlijke titel (ES). De werkgroepleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn. Een aantal beroepsverenigingen heeft aangegeven niet direct te participeren in de werkgroep maar wel in de commentaarfase, namelijk: de Vereniging voor Huisartsenposten Nederland (VHN), Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). 

Belangenverklaringen

Alle werkgroepleden hebben een belangenverklaring getekend. Een overzicht is in onderstaande tabel terug te vinden. De originele belangenverklaringen zijn op te vragen bij de kernwerkgroep.

 

Werkgroepleden

Beroepsvereniging

Verklaring*

Drs. P.E. Broos- van Mourik

V&VN

Getekend

Dr. P.M.N.Y.H. Go

NVvH

Getekend

Mw. E.S. de Haan

NVSHV

Getekend

Drs. M.W.F van Leen

Verenso

Getekend

Dhr. J.W. Lokker

ZN

Getekend

Dr. C.M. Mouës-Vink

NVPC

Getekend

Drs. K. Munte

NVDV

Getekend

Dhr. P. Quataert

V&VN

Getekend

Drs. K. Reiding

NHG

Getekend

Drs. E.R. Schinkel

Op persoonlijke titel

Getekend

Mw. K.C. Timm

WCS

Getekend

Drs. M. Verhagen

NVSHA

Getekend

Dr. M.J.T. Visser

NVvH

Getekend

Drs. F.E. Brölmann

AMC; Kernwerkgroep

Getekend

Dr. D.T. Ubbink

AMC; Kernwerkgroep

Getekend

Dr. H. Vermeulen

AMC; Kernwerkgroep

Getekend

Inbreng patiëntenperspectief

Er bestaat geen patiëntenvereniging voor patiënten met (acute) wonden zoals in deze richtlijn beschreven. Ook in de literatuur wordt weinig gevonden over de ervaring van patiënten met acute wonden. Om toch het perspectief van patiënten te kunnen meenemen, zijn er telefonische interviews (n=50) en schriftelijke enquêtes (n=50) afgenomen. De resultaten uit deze inventarisatiestudie zijn beschreven bij de overige overwegingen. Zie onderstaand voor de inventarisatie.

 

Inventarisatiestudie

Op de SEH en HAP van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam is in 2013 een onderzoek uitgevoerd bij 50 patiënten die daar kwamen voor de behandeling van hun wond. De vraagstelling betrof de ervaringen en tevredenheid van deze patiënten m.b.t. de acute wondzorg die zij daar ontvingen.


De 50 patiënten (of de ouders van kleine kinderen) werden direct na de behandeling gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zij hadden een leeftijd variërend van 2 tot 86 jaar en 36 van hen was man. Zes procent van de wonden werd niet gereinigd. De overige werden gereinigd met chloorhexidine of water. Twee derde van alle wonden werd gesloten. Dit werd gedaan m.b.v. Steri-strips® (34%), hechtingen (22%), huidlijm (22%), of een combinatie van deze (22%). Ruim één derde (36%) van de gesloten wonden werd niet verder verbonden.

 

De behandelde patiënten gaven de behandeling in zijn totaliteit gemiddeld het rapportcijfer 8,2. De hygiëne tijdens de behandeling, de snelheid en kwaliteit ervan, de pijnbestrijding en de informatievoorziening vonden zij belangrijke onderdelen van de zorg.

 

De helft van alle patiënten vond dat de 3 fases in de wondbehandeling (reinigen, sluiten en verbinden) pijnloos zouden moeten zijn. Na de behandeling vond 23% de reiniging het meest pijnlijk, 10% de wondsluiting en 10% het verbinden van de wond.  

 

Verder gaven 10 patiënten (20%) aan geen informatie te hebben ontvangen van de zorgverlener(s) over de verzorging van de wond na vertrek uit de SEH of HAP, in het bijzonder betreffende het opnieuw verbinden en nat mogen worden van de wond en wat te doen bij (wond)problemen. Vrijwel alle patiënten (95%) die wel waren geïnformeerd, waren hierover (zeer) tevreden.

 

De meerderheid van de patiënten vond het belangrijk dat verbandmaterialen eenvoudig in het gebruik waren en dat zij of een naaste in staat moesten zijn dit zelf aan te brengen.

 

Concluderend vinden patiënten in dit onderzoek het belangrijk dat zorgverleners hygiënisch werken, zorgen voor een pijnloze wondreiniging en -behandeling en voldoende informatie geven over de wondzorg daarna.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is geprobeerd rekening te houden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

 

Gegevens van de inventarisatie van patiëntenervaringen zijn samengevat onder het kopje inbreng patientenperspectief. 

 

In de commentaarfase zijn de volgende beroepsverenigingen betrokken: Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Traumatologie, Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland – dermatologie en de Nederlandse Organisatie Voor Wondprofessionals (NOVW).

 

De richtlijn wordt verspreid onder alle relevante beroepsgroepen en verenigingen. Ook wordt de samenvatting van de richtlijn ter publicatie aangeboden aan het NTvG, WCS, NTG, NHG, NVvH.

 

Mogelijke vervolginitiatieven

Een ‘app’ voor of toegang tot de richtlijn op smartphones zou ontwikkeld kunnen worden. De definitieve richtlijn is te downloaden via de websites van verschillende beroepsverenigingen. Daarnaast zullen alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen geïnformeerd worden over de richtlijn.

 

De bruikbaarheid van de richtlijn kan getoetst worden aan de hand van een praktijktest in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Huisartsenposten, West Fries Gasthuis Hoorn en huisartsenpraktijken. Gedurende vier weken zouden zorgverleners met de richtlijn kunnen werken. Na deze periode beoordeelden de medewerkers de bruikbaarheid aan de hand van een digitale vragenlijst. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

 1. In hoeverre beoordelen zorgverleners de richtlijn als helder, bruikbaar en ondersteunend bij de acute wondbehandeling voor kinderen en volwassenen?
 2. In hoeverre verbetert de richtlijn de afstemming van deze wondzorg in de keten?
 3. Welke factoren vergemakkelijken of bemoeilijken het gebruik van de richtlijn in de praktijk?

 

Daarnaast kan de richtlijn worden aangeboden aan inhoudsdeskundigen en professionals die in de wondzorg(keten) verantwoordelijk zijn voor beleid en implementatie.

De kernaanbevelingen zouden in de toekomst als indicatoren gebruikt kunnen worden om de adherentie aan, en kwantificering van de opgestelde aanbevelingen te handhaven.

Werkwijze

Deze evidence-based, multidisciplinaire richtlijn ”Wondzorg” beperkt zich tot de knelpunten in de ketenzorg die de werkgroep heeft gekozen bij de behandeling van wonden met acute etiologie. Deze richtlijn is tot stand gekomen volgens de evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) methodiek. In een toekomstige update van deze richtlijn dient aandacht te worden besteed aan overige of nieuwe knelpunten en mogelijke indicatoren voor de mate waarin deze richtlijn wordt nageleefd.

Medische besluitvorming dient altijd gebaseerd te zijn op het beschikbare bewijsmateriaal, de expertise van de behandelaar, de lokale voorzieningen en omstandigheden en de voorkeuren van de patiënt. De behandelkeuzes en procedures met betrekking tot de individuele patiënt berusten op volwaardige communicatie tussen patiënt, behandelaar en andere betrokken zorgverleners.

 

Werkwijze

De werkgroep bestond uit een kerngroep (DU, FB, en HV) en een expertgroep. De kerngroep was verantwoordelijk voor de literatuurstudies en het opstellen en redigeren van de richtlijn. De expertgroep leverde inhoudelijk expertise. De kern- en expertgroep zijn samen verantwoordelijk voor de knelpuntenanalyse en het vaststellen van de uitgangsvragen (zie Bijlage 'Knelpuntenanalyse'). Ook hebben zij de uiteindelijke aanbevelingen geformuleerd. Tot slot werd procesmatige ondersteuning geboden vanuit de Orde van Medische Specialisten (TvB). Er zijn geen voor deze richtlijn relevante relaties van de werkgroepleden met commerciële instellingen gemeld.

 

De knelpunten zijn geïnventariseerd op basis van de literatuur en kennis uit het veld door focusgroepen, interviews en overleg met de expertgroep (voor een overzicht van de expertgroep zie kopje 'samenstelling werkgroep'). Ook zijn patiënten uit een multicenter RCT over de behandeling van donorsites gevraagd naar knelpunten en is een inventarisatiestudie op de SEH-afdeling van het AMC verricht. De zo samengestelde lijst van knelpunten is aan de expertgroep voorgelegd voor een top 9 prioritering. Daarop zijn 7 conceptuitgangsvragen opgesteld, die bij de tweede vergadering door de werkgroep definitief verkozen en geformuleerd zijn. Voor de ontwikkeling van de richtlijn zijn de principes van de Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) als leidraad gebruikt en zijn de criteria van het Appraisal of Guidelines Research & Evaluation (AGREE II)-instrument gevolgd (The AGREE next steps consortium 2009). 

 

Strategie voor zoeken naar literatuur

Er werd eerst gezocht naar relevante (inter)nationale richtlijnen op de volgende sites:

- NICE, SIGN, GUIDELINE, GIN, TRIPDATABAS

- Artsennet, Kwaliteitskoepel, Diliguide

Vervolgens werd in MEDLINE, EMBASE, CINAHL en de Cochrane Library Database gezocht naar alle systematische reviews (SR) over acute wondzorg, die daarna werden ingedeeld in de medisch inhoudelijke uitgangsvragen. Aanvullend werd er handmatig gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de opgevraagde artikelen. In eerste instantie werd er gezocht naar SR's van gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT’s). Bij afwezigheid van SR’s werd gezocht naar RCT's in de Cochrane Library Database. De gebruikte zoektermen en het inclusie-stroomdiagram staan onder het kopje 'zoekverantwoording'.

 

Beoordeling van de studies

De selectiecriteria zijn vooraf door de werkgroep opgesteld en worden hieronder beschreven. De selectie van de artikelen is door de projectuitvoerder (F. Brölmann (FB)) uitgevoerd en onafhankelijk van elkaar getoetst door twee collegae (D. Ubbink (DU) en A. Eskes (AE)). Er werd met DU in 196 van de 200 artikelen (98%) overeenstemming gevonden en met AE in 194 van de 200 (96%) artikelen. De inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid (Cohen’s kappa) loopt van 0,69 tot 0,81 (m.a.w. goed tot bijna perfect). Na selectie en beoordeling van de methodologische kwaliteit werd aan elk geselecteerd artikel de mate van bewijskracht toegekend (zie Figuur 1). Hiervoor is gebruik gemaakt van een graderingsysteem (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; http://www.gradeworkinggroup.org/) (Guyatt 2008). Dit systeem geeft het vermoeden op bias weer dat inherent is aan de verschillende studiedesigns.

 

Inclusie

 • Volwassenen mannen en vrouwen en/of kinderen, van alle leeftijden en alle etnische groepen
 • Wonden met acute etiologie (chirurgische wonden, primair en secundair gesloten en traumatische wonden (schaafwonden, bijt-, snij-, of steekverwondingen, laceraties, skin tears)
 • SR’s, RCT’s, gecontroleerde onderzoeken, vergelijkende onderzoeken en prospectieve niet-vergelijkende onderzoeken*
 • Studies hebben een duidelijke onderzoeksvraag waarbij in- & exclusiecriteria zijn beschreven en die de door ons opgestelde uitkomstmaten in de resultaten beschrijven
 • Talen: Europese talen
 • Vanaf 1966 tot heden

 

Exclusie

 • Chronische wonden: veneuze of arteriële ulcera, oncologische wonden, diabetische voet, decubituswonden
 • Brandwonden/blaren
 • Studies met minder dan 10 patiënten (voor alle studiedesigns)

 

* Volgens de gradering van evidence (piramide) beginnen we bovenaan bij de guidelines en SR’s en dan stapsgewijs (i.o.m. de werkgroepleden) afzakkend naar vergelijkende of cohortstudies.

 

Richtlijnontwikkeling

De gebruikte methodiek voor richtlijnontwikkeling verhoogt de transparantie van de totstandkoming van de aanbevelingen in deze richtlijn. Wanneer er naar productgroepen wordt gerefereerd, hebben we in de evidencetabellen de specifieke producten en hun concentratie beschreven. Wij realiseren ons dat er dan nog grote verschillen bestaan binnen de verschillende productgroepen, bijvoorbeeld binnen de honingproducten.

 

Figuur 1. Bewijskracht volgens GRADE (Guyatt 2008)

Bewijskracht volgens GRADE

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.