Trofoblastziekten

Initiatief: NVOG Aantal modules: 19

Chirurgische behandeling van PSTT

Uitgangsvraag

Wat is de chirurgische behandeling van placental site trophoblastic tumour (PSTT)?

Aanbeveling

De primaire behandeling van PSTT bestaat uit een hysterectomie.

Een lymfklierdissectie bij PSTT wordt alleen aanbevolen als er bij beeldvorming aanwijzingen zijn voor lymfadenopathie.

Aan patiënten met kinderwens moet voorlichting gegeven worden over de mogelijkheid van uterussparende behandeling. Hierin dient de onzekerheid over de effectiviteit van deze behandeling te worden besproken met patiënte.

Overwegingen

Bij de keuze van uterussparende behandeling moet overwogen worden dat chirurgie de voornaamste en meest succesvolle therapiemodaliteit is. De tumor is relatief chemo-ongevoelig.

Onderbouwing

PSTT is een zeldzame trofoblasttumor. Het wordt (zij het minder vaak dan epithelioïde trofoblastaire tumor, ETT) gevonden in de fertiele levensfase. In de Angelsaksische literatuur wordt een radicale hysterectomie met lymfklierdissectie als standaard behandeling genoemd [Saso 2012]. In de praktijk wordt echter vaker gekozen voor een hysterectomie (al dan niet in combinatie met bilaterale salpingo-oophorectomie) zonder lymfklierdissectie en in sommige gevallen zelfs voor uterussparende therapie [Schmid 2009].

Bij de behandeling van PSTT wordt meestal geen lymfklierdissectie uitgevoerd.

[Schmid 2009]

Bij PSTT worden lymfkliermetastasen gevonden in 6% van de gevallen.

[Lan 2010]

 

Alleen bij aanwijzingen voor lymfadenopathie kan overwogen worden de lymfklieren te verwijderen.

[Lan 2010]

 

Uterussparende behandeling moet vooralsnog als experimenteel worden beschouwd en moet gecompleteerd worden met een hysterectomie na de zwangerschap.

[Saso 2012]

 

Het is onduidelijk wat het maximale interval is tussen een uterussparende behandeling en een zwangerschap.

Bronnen: geen

De meeste artikelen over PSTT betreffen case reports. In slechts 6 artikelen worden series beschreven en wordt geëvalueerd of lymfklierdissectie heeft plaatsgevonden, of (initieel) uterussparende therapie is toegepast en wat het recidief percentage is na uterussparende chirurgie

 

Lymfklierdissectie

Lymfkliermetastasen zijn zeldzaam bij PSTT. Een overzicht van de literatuur laat een incidentie zien van 6% [Lan 2010]. Waarschijnlijk mede daardoor is weinig onderzoek gedaan naar de waarde van lymfklierdissectie bij PSTT, zowel voor wat betreft de consequenties voor de behandeling als voor de prognostische waarde. In de studie van Schmid wordt beschreven dat bij 7 van de 62 patiënten met PSTT een lymfklierdissectie werd verricht. [Schmid 2009]. Bij 2 van deze patiënten werden lymfkliermetastasen gevonden, ontstaan bij lang bestaande tumoren. Nadere gegevens over de behandeling/prognose van deze patiënten ontbreken. In de andere studies wordt niet beschreven of lymfklierdissectie is verricht. In een commentaar bij het artikel van Saso, pleit Tidy ervoor geen radicale hysterectomie en zeker geen lymfadenectomie te doen zónder dat er aanwijzingen zijn voor parametriumdoorgroei of lymfkliervergroting [Saso 2012].

 

Uterussparende therapie bij PSTT

In totaal werden in de geselecteerde studies 58 patiënten gevonden bij wie een uterussparende behandeling werd toegepast [Baergen 2006, Papadopoulos 2002, Schmid 2009, van Trommel 2013, Zhao 2016]. In de studies wordt niet beschreven hoe deze patiënten zijn geselecteerd. Het is niet duidelijk bij welk deel van de totale patiëntengroep er na het stellen van de diagnose initieel een afwachtend beleid werd afgesproken.

Eén studie beschrijft patiënten met een uterussparende behandeling na neo-adjuvante chemotherapie: van de 28 patiënten hadden er 13 (46%) geen of een incomplete response. Van deze 13 patiënten zijn er 12 (92%) in de follow-up ziektevrij, 8 na hysterectomie, 4 na hysterectomie en chemotherapie [Schmid 2009].

Zhao [Zhao 2016] beschrijft 23 patiënten met fertiliteitsparende therapie. Hiervan ondergingen er 11 een curettage, 10 een excisie van de laesie uit de uterus en 2 een lobectomie (i.v.m. longmetastase). Het is onduidelijk hoeveel van deze patiënten aanvullend chemotherapie kregen. Eén van de patiënten overleed na chemotherapie. De rest (n=22, 96%) is bij follow-up ziektevrij. De prognose van deze vrouwen is hiermee gelijk aan vrouwen bij wie de uterus wordt verwijderd. Er werden in deze groep 7 patiënten zwanger, van 6 is de follow-up bekend en zij bevielen van een gezonde neonaat.

In een recente studie uit Engeland, waarbij een voor andere indicaties inmiddels obsolete Strassmann procedure (wigresectie uit de uterus, een operatie die vroeger werd verricht bij uterus septus) werd toegepast bleek deze in geen van de 4 patiënten succesvol.

Er zijn geen studies bekend waarbij endoscopische methoden, zoals hysteroscopische resectie, zijn gebruikt. In Nederland is één patiënte voor een vermeende placental site trophoblastic nodule hysteroscopisch behandeld (waarna alsnog de diagnose PSTT werd gesteld), snel daarna zwanger geworden en verder met een hysterectomie behandeld enkele weken post partum. Hierbij werd nog een kleine rest PSTT gevonden, waarmee in ieder geval anekdotisch het belang van een hysterectomie werd aangegeven [Veersema 2015].

 1. Baergen RN, Rutgers JL, Young RH et al. Placental site trophoblastic tumor: A study of 55 cases and review of the literature emphasizing factors of prognostic significance. Gynecologic oncology. 2006;100(3):511-20 #https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Placental+site+trophoblastic+tumor%3A+A+study+of+55+cases+and+review+of+the+literature+emphasizing+factors+of+prognostic+significance.
 2. Lan C, Li Y, He J et al. Placental site trophoblastic tumor: lymphatic spread and possible target markers. Gynecologic oncology. 2010;116(3):430-7 #http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910023.
 3. Papadopoulos AJ, Foskett M, Seckl MJ et al. Twenty-five years' clinical experience with placental site trophoblastic tumors. The Journal of reproductive medicine. 2002;47(6):460-4 #https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Twenty-five+years'+clinical+experience+with+placental+site+trophoblastic+tumors.
 4. Saso S, Haddad J, Ellis P et al. Placental site trophoblastic tumours and the concept of fertility preservation. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2012;119(3):369-74; discussion 74 #http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22168173.
 5. Schmid P, Nagai Y, Agarwal R et al. Prognostic markers and long-term outcome of placental-site trophoblastic tumours: a retrospective observational study. Lancet (London, England). 2009;374(9683):48-55 #https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prognostic+markers+and+long-term+outcome+of+placental-site+trophoblastic+tumours%3A+a+retrospective+observational+study.
 6. van Trommel NE, Lok CAR, Bulten H et al. Long-term outcome of placental site trophoblastic tumor in the Netherlands. Journal of Reproductive Medicine. 2013;58(5-6):224-8 #https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long-term+outcome+of+placental+site+trophoblastic+tumor+in+the+Netherlands.+Journal+of+Reproductive+Medicine.
 7. Veersema S, Schreuder H, Verheijen R. Hysteroscopic resection of a placental site trophoblastic nodule with a hysteroscopic tissue removal system. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2015;22(6):S142 #http://www.jmig.org/article/S1553-4650(15)01098-5/abstract.
 8. Zhao J, Lv WG, Feng FZ et al. Placental site trophoblastic tumor: A review of 108 cases and their implications for prognosis and treatment. Gynecologic oncology. 2016;142(1):102-8 #http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27168005.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 02-02-2018

Laatst geautoriseerd  : 02-02-2018

Deze modules zijn goedgekeurd op 2 februari 2018IKNL bewaakt samen met betrokken verenigingen de houdbaarheid van deze en andere onderdelen van de richtlijn. Zo nodig zal de richtlijn tussentijds op onderdelen worden bijgesteld.

Conform afspraken binnen de beroepsvereniging zal worden gestreefd naar een herziening na 5 jaar.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen

Algemene gegevens

Deze richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel
Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor het handelen in de dagelijkse praktijk en geeft daartoe aanbevelingen over diagnose, behandeling, begeleiding en follow-up van patiënten met een trofoblasttumor.

 

Doelpopulatie

De patiëntgroep waarvoor deze richtlijn voornamelijk is bedoeld betreft patiënten van alle leeftijden met een trofoblastziekte.

 

Doelgroep
Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een trofoblastziekte zoals gynaecologen, medisch oncologen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten en (gespecialiseerd) verpleegkundigen. Tevens kan de richtlijn houvast bieden aan patiënten en hun naasten. Deze richtlijn wordt gebruikt voor het maken van patiënten informatiemateriaal op www.kanker.nl en/of een informatiesite van een organisatie die patiënten vertegenwoordigt zoals bijvoorbeeld Stichting Olijf. De richtlijn kan door de doelgroep worden gebruikt voor klinische besluitvorming en afwegen van keuzes voor behandeling.

 

Deze richtlijn is primair geschreven voor bovengenoemde professionals en daardoor mogelijk minder makkelijk leesbaar voor patiënten. Zoals in het ‘Patiëntenperspectief’ beschreven is, is het patiëntenperspectief meegenomen bij de revisie van deze richtlijn en werd gepoogd in elk onderdeel het patiëntenperspectief te laten meeklinken, als het al niet expliciet wordt genoemd.

 

KWF Kankerbestrijding geeft makkelijker leesbare patiëntbrochures uit, die gebaseerd zijn op door IKNL gepubliceerde richtlijnen. Naar aanleiding van het verschijnen van een geheel of gedeeltelijk gereviseerde richtlijn bepaalt KWF of de bestaande patiëntbrochure wordt herzien.

Samenstelling werkgroep

Alle werkgroepleden zijn afgevaardigd namens wetenschappelijke verenigingen of een patiëntenvereniging en hebben daarmee het mandaat voor hun inbreng. Bij de samenstelling van de werkgroep is geprobeerd rekening te houden met landelijke spreiding, inbreng van betrokkenen uit zowel academische als algemene ziekenhuizen/instellingen en vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen/disciplines. De patiëntenvereniging is eveneens vertegenwoordigd en in het geval er literatuuronderzoek is gedaan volgens de regels van Evidence Based Medicine (EBM), is er een methodoloog of literatuuronderzoeker betrokken.

 

Werkgroepleden

Prof. dr. R.H.M. Verheijen, gynaecologisch oncoloog, voorzitter

Dr. J.H. Becker, gynaecoloog met aandachtsgebied oncologie

Mw. drs. Y. Eysbouts, promovendus gynaecologische oncologie

Mw. drs. M.M. Frijstein, promovendus gynaecologische oncologie

Prof. dr. H. Hollema, gynaeco-patholoog

Mw. dr. M.J. ten Kate-Booij, gynaecoloog

Mw. dr. C.A.R. Lok, gynaecologisch oncoloog

Prof. dr. L.F.A.G. Massuger, gynaecologisch oncoloog

Dr. W.J. Meijer, gynaecoloog met aandachtsgebied oncologie

Mw. dr. P.B. Ottevanger, internist-oncoloog

Mw. mr. J.G. Posthumus, ervaringsdeskundige

Prof. dr. C.G.J. Sweep, klinisch chemicus-endocrinoloog

Mw. dr. N.E. van Trommel, gynaecologisch oncoloog

Mw. dr. A.M. Westermann, internist-oncoloog

 

Ondersteuning vanuit IKNL

Mw. N.J. Munneke

Belangenverklaringen

Alle werkgroepleden hebben bij de afronding van het richtlijn traject een belangenverklaring ingevuld. Hiermee geven de werkgroepleden aan onafhankelijk gehandeld te hebben bij het opstellen van de richtlijn. Potentiële conflicterende belangen zijn besproken. Er bleken geen belangenverstrengelingen die het nodig maakten werkgroepleden te vervangen door een ander gemandateerd werkgroeplid. De bevindingen zijn schriftelijke vastgelegd in de belangenverklaring en opvraagbaar via info@iknl.nl.

Inbreng patiëntenperspectief

Bij de ontwikkeling van deze richtlijn is tijdens alle fasen gebruik gemaakt van de input van patiënten. Deze input is nodig voor de ontwikkeling van kwalitatief goede richtlijnen. Goede zorg voldoet immers aan de wensen en eisen van zowel zorgverlener als patiënt.

Door middel van onderstaande werkwijze is informatie verkregen en zijn de belangen van de patiënt meegenomen:

 • Bij aanvang van het richtlijntraject heeft de patiëntenvertegenwoordiger, na raadpleging van de achterban, knelpunten aangeleverd.
 • De inventarisatie was beschikbaar toen de werkgroep begon met schrijven van overwegingen en aanbevelingen, en is daarin meegenomen.
 • De patiëntvertegenwoordiger was betrokken bij een deel van de vergaderingen van de richtlijnwerkgroep. De patiëntvertegenwoordiger heeft de conceptteksten beoordeeld teneinde het patiëntenperspectief in de formulering van de definitieve tekst te optimaliseren.
 • De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK) is geconsulteerd in de externe commentaarronde. Het commentaar is verwerkt in deze richtlijn.

 

Knelpunten aangeleverd door patiëntenorganisaties:

 • Communicatie en informatie over termijn waarop zwangerschap na een trofoblasttumor weer verantwoord is. is hier van cruciaal belang.
 • Wat zijn de scenario’s voor diagnostiek en behandeling ?
 • Welke keuzemogelijkheden zijn er in het proces en waar is de informatie te vinden om een dergelijke keuze op een goede manier te maken?
 • Duidelijkheid is gewenst ten aanzien van de hCG-follow-up. Het digitaal kunnen volgen van het hCG-beloop zou hierbij kunnen helpen om uitslagen tijdig en inzichtelijk te krijgen.
 • Eenduidige landelijke informatie voor patiënten op internet en via foldermateriaal.
 • Een duidelijk signaal naar behandelend artsen dat inschakeling van werkgroep en de CMR Nijmegen noodzakelijk is.
 • De patiënten (kunnen) waarde hechten aan hCG-follow-up, ook waar die medisch niet is geïndiceerd.
 • Ondanks de in het algemeen goede prognose van trofoblastziekte, kan door de behandeling de kwaliteit van leven (zeer) negatief beïnvloed worden; dit moet meegewogen worden bij de keuzes die gemaakt (kunnen) worden.
 • Patiënten zouden graag nieuwe kennis en ontwikkelingen besproken zien, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de rol van transportgenen op de toxiciteit van chemotherapie met methotrexaat en mogelijk actinomycine D, ook als deze nog onvoldoende is onderbouwd.
 • Landelijke (anonieme vastlegging) van alle patiënten ten behoeve van toekomstige onderzoeksdoeleinden. 

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Bevorderen van het toepassen van de richtlijn in de praktijk begint met een brede bekendmaking en verspreiding van de richtlijn.

Bij verdere implementatie gaat het om gerichte interventies om te bevorderen dat professionals de nieuwe kennis en kunde opnemen in hun routines van de oncologische en palliatieve zorgpraktijk, inclusief borging daarvan.

Als onderdeel van elke richtlijn stelt IKNL een implementatieplan op.

Activiteiten en interventies voor verspreiding en implementatie vinden zowel op landelijk als regionaal niveau plaats. Deze kunnen eventueel ook op maat gemaakt worden per instelling of specialisme. Informatie hierover is te vinden op www.iknl.nl/opleidingen.

Het implementatieplan bij deze richtlijn is een belangrijk hulpmiddel om effectief de aanbevelingen uit deze richtlijn te implementeren voor de verschillende disciplines en bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Implementatieplan

 • de nieuwe richtlijn moet onder de aandacht gebracht worden bij alle stakeholders, c.q. disciplines en partijen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van trofoblastziekten;
 • de richtlijn zal online gepubliceerd worden en beschikbaar zijn op Oncoline;
 • via de nieuwsbrief van de NVOG zal de nieuwe Richtlijn worden aangekondigd;
 • de Werkgroep Trofoblasttumoren (WTT) zal in haar vergaderingen aandacht besteden aan deze richtlijn en hiervan gebruik maken, c.q. hiernaar verwijzen bij de casusbesprekingen;
 • de richtlijncommissie is zich ervan bewust dat  het digitaal beschikbaar maken van data ( hCG-waarden) in de follow-up van trofoblastziekten op logistieke problemen kan stuiten; desalniettemin zal worden aangedrongen bij de Centrale Mola Registratie (CMR) en het verantwoordelijke laboratorium op snelle en effectieve implementatie van ook dit onderdeel van de Richtlijn.

 

Evaluatie

De modules in deze richtlijn lenen zich niet voor het opstellen van kwaliteitsindicatoren.

Werkwijze

Als gevolg van beperkt beschikbare middelen en mogelijkheden was het slechts mogelijk 2 van de 15 modules evidence based uit te werken. De overige modules zijn alle consensus based. Door de zeldzaamheid van trofoblast tumoren is het moeilijk, zo niet onmogelijk alle vragen ten aanzien van diagnostiek en behandeling te beantwoorden aan de hand van goede en voldoende onderbouwde studies.

 

Verantwoording

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg, dat zich richt op het continu verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg.

IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen ontwikkelt IKNL producten en diensten ter verbetering van de oncologische zorg, de nazorg en de palliatieve zorg, zowel voor de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen instellingen. Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg.

 

IKNL rekent het (begeleiden van) ontwikkelen, implementeren en evalueren van multidisciplinaire, evidence based richtlijnen voor oncologische en palliatieve richtlijnen tot een van de primaire taken. Bij ontwikkeling gaat het in toenemende mate om onderhoud (modulaire revisies) van reeds bestaande richtlijnen. In beide gevallen werkt IKNL conform de daarvoor geldende (inter-)nationale kwaliteitscriteria.

 

Juridische betekenis

De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken.

Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.

Volgende:
Follow-up bij trofoblastziekten