Stoornissen in het gebruik van alcohol

Initiatief: NVIC / NVvP Aantal modules: 37

Farmacologische behandelingen van stoornissen in het gebruik van alcohol

Uitgangsvraag

Wat is bekend over de vraag welke farmacologische behandeling de voorkeur heeft bij welke (subgroep(en)) patiënten met een SGA en voor welk behandeldoel?

 

Wat is de effectiviteit en veiligheid van farmacologische behandelingen van patiënten met een SGA?

 

Wat is bekend over de effectiviteit van gecombineerde farmacologische behandelingen (polyfarmacie) van een SGA?

 

Wat zijn de meest recente bevindingen omtrent farmacogenetisch onderzoek bij een stoornis in het gebruik van alcohol?

 

Wat is bekend over de effectiviteit van gecombineerde farmacologische behandelingen van een stoornis in het gebruik van alcohol?

 

Wat is de effectiviteit van antidepressiva in de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol?

Aanbeveling

Op basis van de conclusies uit de wetenschappelijke literatuur en praktijkoverwegingen komt de werkgroep tot de volgende aanbevelingen.

 1. Bij alle volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol (SGA) dient medicamenteuze behandeling te worden aangeboden, in combinatie met een evidence-based psychologische behandeling en/of gestructureerde medische begeleiding ('medication management').
 1. Wees terughoudend met op alcohol gerichte medicamenteuze behandeling van jongeren met een SGA.
 1. Voorafgaand aan de keuze van de medicamenteuze behandeling dienen behandelaar en patiënt tot een gemeenschappelijk behandeldoel (abstinentie, minder drinken) te komen.
 1. De keuze voor een specifieke bewezen effectieve farmacologische behandeling dient in samenspraak met de patiënt tot stand te komen.
 1. Bij het doel abstinentie van alcohol
  1. dienen disulfiram, acamprosaat en naltrexon als farmacologische behandeling aangeboden te worden.
  2. is disulfiram met ondersteuning bij inname eerste keuze.
  3. indien disulfiram, acamprosaat en/of naltrexon niet effectief gebleken zijn, dient topiramaat als behandeling aangeboden te worden.
  4. indien topiramaat evenmin effectief gebleken is, kan baclofen als behandeling overwogen worden (monitor op misbruik baclofen en interactie tussen baclofen en doorgaand alcoholgebruik).
 1. Bij het doel minder drinken van alcohol dienen
  1. naltrexon en nalmefeen als behandeling aangeboden te worden.
  2. indien naltrexon of nalmefeen niet effectief gebleken zijn, dient topiramaat als behandeling aangeboden te worden.
  3. indien topiramaat evenmin effectief gebleken is, kan gabapentine als behandeling overwogen worden (monitor op misbruik gabapentine en interactie tussen gabapentine en doorgaand alcoholgebruik).
 1. Wees terughoudend met een gecombineerde farmacologische behandeling gericht op de SGA.
 1. Andere farmacologische interventies gericht op de behandeling van SGA worden ontraden.
 1. Het is aan te bevelen om 4-6 weken na het bereiken van de beoogde dosering het effect van farmacotherapie met de patiënt te evalueren en de behandeling zo nodig aan te passen.
 1. Het is aan te bevelen om bij succesvolle farmacologische behandeling deze behandeling in overleg met de patiënt ten minste 6 tot 12 maanden voort te zetten.

Overwegingen

Artsen uit de werkgroep zijn van mening dat alle patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol (SGA) die in de tweede lijn worden behandeld een medicamenteuze behandeling aangeboden dienen te krijgen en bij voorkeur in combinatie met een psychosociale behandeling. Ook ervaringsdeskundigen zien de inzet van een medicamenteuze behandeling als steun bij de behandeling van een SGA.

 

Artsen en ervaringsdeskundigen zijn het erover eens dat via gemeenschappelijke besluitvorming een gezamenlijk behandeldoel voor het toepassen van farmacotherapie moet worden geformuleerd en dat dit zal leiden tot betere therapietrouw en meer kans op het halen van het gestelde doel. De doelen die hierbij onderscheiden kunnen worden zijn: volledige abstinentie of minder drinken. Volledige abstinentie heeft als behandeldoel in eerste instantie altijd de voorkeur.  Wanneer een behandeldoel niet als reëel wordt ingeschat door een voorschrijver, bijvoorbeeld bij een wens tot gecontroleerd gebruik bij een patiënt die in het verleden meerdere onsuccesvolle pogingen heeft verricht om dit te bereiken, kunnen motiverende gesprekstechnieken ingezet worden om tot een realistisch behandeldoel te komen. Een behandeldoel kan ook tijdens de behandeling veranderd worden als het oorspronkelijke doel niet meer geschikt geacht wordt of een beter behandeldoel in zicht komt.

 

Artsen zijn het erover eens dat farmacotherapie altijd moet plaatsvinden in de context van goede 'medication management' met aandacht voor uitleg over de werking, monitoring van mogelijke bijwerkingen en stimulering van therapietrouw. In de praktijk wordt er gezien dat er niet altijd een snelle monitoring is van effecten en bijwerkingen van de gestarte medicatie. Extra monitoring van de patiënt, door controle twee keer per week in de eerste weken na het starten van de medicatie, kan het vroegtijdig staken van deze medicatie voorkomen. Ervaringsdeskundigen onderschrijven het belang van het regelmatig monitoren en bijsturen van de medicatie door korte evaluatiegesprekken, eventueel middels een telefonisch contact of via e-health.

 

De werkgroep meent dat de keuze voor een bepaald medicijn alleen plaats kan vinden na uitleg over de werking, effectiviteit, bijwerkingen en voor- en nadelen. De arts en patiënt bespreken de mogelijkheden van inzet van verschillende medicijnen bij een behandeldoel, waarbij een gericht advies wordt uitgebracht rekening houdend met specifieke patiëntkenmerken, te verwachten bijwerkingen en contra-indicaties. Speciale aandacht dient daarbij besteed te worden aan de mogelijke interactie van (voortgaand) alcoholgebruik en de anti-alcohol medicatie.

 

Geregistreerde middelen zijn eerste keuze en topiramaat is in het algemeen een middel van tweede keuze. Professionals in de werkgroep zijn het erover eens dat het in uitzonderlijke gevallen mogelijk is om als tweede of derde keuze een ander (off-label) middel dan topiramaat voor te schrijven (baclofen of gabapentine). Dit dient bij voorkeur te worden toegepast als alle andere middelen hebben gefaald en hierbij wordt de situatie besproken met de patiënt en worden de specifieke overwegingen genoteerd in het patiëntendossier.

 

Professionals zijn het erover eens dat in uitzonderlijke gevallen een combinatie van medicijnen met een verschillend werkingsmechanisme kan worden toegepast. Een voorbeeld daarvan is disulfiram met een middel dat zuchtremmend werkt (bijvoorbeeld acamprosaat). Dit wordt toegepast om het risico op terugval vanuit twee verschillende werkingsmechanismen te reduceren en kan worden ingezet om riskante momenten te overbruggen. 

 

Professionals zijn het erover eens dat het moment van stoppen met medicatie aan het eind van de behandeling in overleg met de patiënt wordt bepaald en dit te baseren op de effectiviteit, bijwerkingen bij de patiënt en risico op terugval na het stoppen met de medicatie.

 

De werkgroep is het erover eens dat de eerste twee weken van het gebruik van nieuwe medicatie ter voorkoming van terugval of voor behoud van abstinentie kritisch zijn voor het slagen van de behandeling. Op basis van praktijkervaring vinden professionals in die periode twee contactmomenten per week aanbevolen, gericht op monitoring van eventuele bijwerkingen en motivatie gericht op therapietrouw en voorkomen van drop-out.

 

Het is van belang om het effect van de farmacotherapie ook na deze eerste periode regelmatig te evalueren. Als er 4-6 weken na bereiken van de beoogde dosering van de medicatie geen duidelijk of voldoende effect wordt bemerkt en de dosering kan niet verder worden verhoogd, kan in overleg met de patiënt worden besloten om andere medicatie te starten. Als er na het starten van de medicatie onverdraaglijke, niet voorbijgaande bijwerkingen optreden kan binnen 1-2 weken worden besloten om andere medicatie te starten.

 

Als een farmacologische behandeling succesvol is wordt samen met de patiënt een termijn van gebruik vastgelegd. In de praktijk gaat dat meestal om een termijn van 6 tot 12 maanden. Hierna wordt met de patiënt geëvalueerd of continuering van de medicatie geïndiceerd is of dat de medicatie kan worden afgebouwd of gestaakt. In de praktijk hebben sommige patiënten baat bij langdurig gebruik van medicatie ter ondersteuning bij hun herstelproces. Bij continuering van medicatie wordt nogmaals een termijn vastgesteld waarop geëvalueerd wordt.

 

De werkgroep meent dat veel patiënten bij het gebruik van disulfiram steun ervaren omdat ze niet kúnnen drinken vanwege de dreiging van de disulfiram-alcohol reactie . Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit middel altijd als ondersteuning wordt aanbevolen en niet vanuit de “straffende” werking van het middel. Professionals zijn van mening dat disulfiram als eerste middel kan worden ingezet als de patiënt ervoor gemotiveerd is, en als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Disulfiram kan het beste ingenomen kan worden in aanwezigheid van een betrokken derde, zoals familie, een vriend of een behandelaar. In individuele gevallen kan hier echter van afgeweken  worden, bijvoorbeeld op verzoek van de patiënt, bij voldoende motivatie of als inname onder toezicht niet goed mogelijk is.
 • De werkgroep meent dat het voorschrijven van disulfiram als verplichte zorg niet effectief is.
 • Voorafgaand aan de behandeling met disulfiram dient de cardiovasculaire voorgeschiedenis in kaart gebracht te worden en moet worden uitgesloten dat er sprake is van een ernstige leverziekte. Als er mogelijk sprake is van hart- of leverproblemen, wordt geadviseerd vooraf te overleggen met respectievelijk de cardioloog of internist/MDL arts.
 • De patiënt dient gewezen te worden op het risico van een disulfiram-alcohol reactie, ook bij inname of gebruik van kleine hoeveelheden alcohol.
 • Terughoudendheid ten aanzien van het voorschrijven van disulfiram is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis of een familiaire belasting met psychose wegens de zeldzame bijwerking ‘psychose door disulfiram’ (met name bij hoge doseringen disulfiram). Bij op antipsychotica gestabiliseerde patiënten kan disulfiram veilig voorgeschreven worden.
 • In de praktijk wordt gezien dat bij sommige patiënten ook een lage dosis van disulfiram effectief is, bijvoorbeeld 3 maal per week 125mg.
 • Terughoudendheid is geboden bij patiënten waarbij te verwachten is dat ze de gevolgen van de disulfiram-alcohol reactie niet voldoende kunnen overzien (bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of cognitieve stoornissen). Als toch wordt besloten om dit voor te schrijven bij deze groep, kan een lage dosis worden overwogen.
 • Patiënten dienen geïnformeerd te worden over het feit dat de disulfiram-alcohol reactie na het staken van het gebruik van disulfiram nog enige tijd aanwezig blijft.

Professionals zijn van mening dat naltrexon het beste in een dosis van 50mg per dag kan worden voorgeschreven. Er kan met een lagere dosis gestart worden in geval van bijwerkingen. Artsen dienen de patiënt een document mee te geven waarin het gebruik van naltrexon is vastgelegd, zodat bekend is dat opioïde pijnstillers mogelijk minder werkzaam zijn als deze worden toegediend, bijvoorbeeld in spoedeisende situaties waarbij de patiënt het gebruik niet zelf kan aangeven. Er is voorzichtigheid geboden bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.

 

In de praktijk blijkt dat topiramaat ook bij lagere doseringen (bij 50 tot 150mg) dan de beschreven effectieve dosering (200-300mg per dag) gunstige effecten kan hebben bij de behandeling van een SGA. Topiramaat wordt gestart in een dosis van 25mg per dag, bij voorkeur in de avond. Vervolgens kan de dosering topiramaat op geleide van klinisch effect en bijwerkingen opgehoogd worden met 25-50mg per 5 á 7 dagen. Bij een hoge begindosis of snelle verhogingen worden vaker bijwerkingen gerapporteerd. Dit benadrukt de noodzaak van rustig opbouwen van deze medicatie. In een klinische setting kan de opbouw mogelijk sneller plaatsvinden dan in een ambulante setting vanwege betere mogelijkheden tot monitoring. De patiënt dient geïnformeerd te worden over het off-label gebruik van het middel en de mogelijke bijwerkingen.

 

Uit de recente literatuur blijkt dat er enige aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van baclofen bij de behandeling van een SGA. In de praktijk is gebleken dat patiënten vragen naar baclofen. In de praktijk wordt bij hogere doses vaak sedatie geobserveerd. Dit effect wordt door sommige patiënten als prettig ervaren. Professionals zijn het erover eens dat er bij het gebruik van baclofen gewaakt moet worden voor overmatige sedatie als de patiënt nog niet volledig abstinent is. Bij het voorschrijven van baclofen dient in ieder geval rekening te worden gehouden met het risico op sedatie/ademdepressie bij te snelle opbouw. Veel professionals in Nederland houden een maximum van 100-120/dag om de vraag naar te hoge doses te vermijden. In de praktijk wordt soms afhankelijkheid van baclofen gezien. Bij te snelle afbouw of bij acuut staken is er een risico op ontwenning en insulten. De patiënt dient geïnformeerd te worden over het off-label gebruik van het middel en de mogelijke bijwerkingen.

 

Professionals zijn het erover eens dat – net als bij baclofen - er bij het gebruik van gabapentine gewaakt moet worden voor overmatige sedatie als de patiënt nog niet abstinent is. De patiënt dient geïnformeerd te worden over het off-label gebruik van het middel en de mogelijke bijwerkingen.

 

Professionals zijn het erover eens dat het in uitzonderlijke gevallen mogelijk is om als tweede of derde keuze een ander (off-label) middel dan topiramaat voor te schrijven (baclofen of gabapentine). Dit dient bij voorkeur te worden toegepast als alle andere middelen hebben gefaald en hierbij wordt de situatie besproken met de patiënt en worden de specifieke overwegingen genoteerd in het patiëntendossier.

Onderbouwing

Conclusies Farmacotherapie met geautoriseerde medicijnen

 

Conclusies Acamprosaat

 

Acamprosaat is ten opzichte van placebo geassocieerd met een klein gunstig effect op het behouden van abstinentie van alcohol en een klein effect op het verminderen van het aantal drinkdagen. Omdat patiënten in vrijwel alle studies een psychologische behandeling kregen, gaat het hierbij om toegevoegde effecten. Er zijn geen aanwijzingen dat acamprosaat een gunstig effect heeft op het voorkómen van terugval in zwaar drinken, percentage zware drinkdagen, of aantal glazen per drinkdag. Gecontroleerde studies naar acamprosaat met een langere behandelduur dan 1 jaar ontbreken. Beslissingen over (langere) behandelduur en het al dan niet voortzetten van de behandeling dienen dus gebaseerd te zijn op de individuele behandelrespons, voorkeur van de patiënt en tolereerbaarheid van de medicatie (Reus et al., 2017). Acamprosaat is een veilig middel.

 

Op basis van de geraadpleegde meta-analyse en systematische review zijn de volgende conclusies getrokken:

 

Niveau 2    Het is waarschijnlijk dat acamprosaat bij patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol effectief is in het handhaven van abstinentie van alcohol en het verminderen van het aantal drinkdagen. De omvang van het effect is klein.

                 A1   Jonas et al. (2014); Reus et al. (2017)

 

Niveau 2    Er zijn aanwijzingen dat acamprosaat niet effectief is in het verminderen van terugval in zwaar drinken, percentage zware drinkdagen, of aantal glazen per drinkdag.

                 A1   Jonas et al. (2014); Reus et al. (2017)

 

Niveau 2    Uit studies met directe vergelijkingen komen aanwijzingen dat acamprosaat en naltrexon niet verschillen in effectiviteit wat betreft het staken of verminderen van het alcoholgebruik.

                 A1   Jonas et al. (2014); Reus et al. (2017)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om acamprosaat ‘preciezer’ voor te kunnen schrijven op basis van patiëntkenmerken (zoals geslacht, leeftijdsgroep, XXX)

                 A2   Hallers-Haalboom et al. (2017)

                 B     Niederhofer & Staffen (2003)

 

Conclusies Disulfiram

 

Samenvattend kan gesteld worden dat disulfiram effectief is in het handhaven van abstinentie van alcohol, maar alleen wanneer de medicatie met ondersteuning/supervisie wordt ingenomen. De omvang van het effect is in dat geval groot. In dubbelblinde trials is geen effect van disulfiram gevonden, maar gezien het werkingsmechanisme is een effect van disulfiram in een geblindeerde context ook niet te verwachten. Dat neemt niet weg dat het open-label karakter van de trials waarin disulfiram wél effectief was, bijdraagt aan het risico op bias in deze studies, en dat dit risico op bias ook los van het ontbreken van blindering in vrijwel alle onderzochte trials hoog was. Hierdoor is het effect van disulfiram in de trials waarschijnlijk overschat. Daarbij is van belang dat vrijwel alle trials naar disulfiram werden uitgevoerd in een tijd waarin lagere eisen dan tegenwoordig werden gesteld aan de methodologische kwaliteit van trials, en waarin het nog niet gebruikelijk was om een studieprotocol over voorgenomen onderzoek vast te leggen in een trialregister.

 

Op basis van de geraadpleegde meta-analyse en aanvullende literatuur zijn de volgende conclusies getrokken:

 

Niveau 2    Het is waarschijnlijk dat disulfiram bij patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol effectief is in het handhaven van abstinentie van alcohol, mits de medicatie met ondersteuning/supervisie wordt ingenomen.

                 A1   Skinner et al. (2014); Yoshimura et al. (2014)

 

Niveau 2    Er zijn aanwijzingen dat disulfiram met ondersteunde inname voor patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol effectiever kan zijn dan naltrexon en acamprosaat in het behouden van abstinentie. Bij de vergelijking tussen disulfiram en naltrexon geldt dit ook voor adolescenten.

                 A1   Skinner et al. (2014)

                 B     Niederhofer & Staffen (2003); De Sousa & De Sousa (2008); De Sousa (2014)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van disulfiram in vergelijking met topiramaat in het behouden van abstinentie.

                 A1   Skinner et al. (2014)

                 B     De Sousa et al. (2008)

 

Niveau 3    Er is bij ouderen (>60 jaar) en bij vrouwen geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van disulfiram in het behouden van abstinentie in deze deelgroepen.

                 A1   Skinner et al. (2014)

                 A2   Hallers-Haalboom et al. (2017)

                 B     De Sousa & Jagtap (2009)

 

Conclusies Naltrexon en nalmefeen

 

Op basis van de systematische literatuurreviews en meta-analyses van Jonas et al. (2014), Palpacuer et al. (2018) en Murphy et al. (2021), de later gepubliceerde studie van Miyata et al. (2019) en enkele andere onderzoeken en reviews zijn de volgende conclusies getrokken – waarbij onderscheid wordt gemaakt naar onderzoeken waarbij de patiënten reeds abstinent waren bij aanvang van de behandeling (Jonas et al., 2014) en onderzoeken waarbij de patiënten over het algemeen nog alcohol dronken en niet abstinent waren (Palpacuer et al., 2018):

 

Niveau 1    Het is aangetoond dat naltrexon (50 mg/dag, oraal) een klein effect heeft in het voorkomen van terugval, na abstinentie, in alcoholgebruik (zowel ongeacht de hoeveelheid als in heavy drinking) bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A1   Jonas et al. (2014)

 

Niveau 3    Er is enige aanwijzing dat naltrexon in andere doseringen (100 mg/dag, oraal) niet effectief is in het voorkomen van terugval, na abstinentie, in alcoholgebruik (zowel ongeacht de hoeveelheid als in heavy drinking) bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A1   Jonas et al. (2014)

 

Niveau 3    Er is enige aanwijzing dat een behandeling met herhaalde injecties met langwerkend naltrexon (380 mg) een klein positief effectief heeft op het reduceren van het aantal dagen waarop – 'fors' – alcohol wordt gedronken, maar niet op het bestendigen van abstinentie of het voorkomen van terugval in 'fors' drinken.

                 A1   Murphy et al. (2021)

 

Niveau 2    Het is waarschijnlijk dat naltrexon (50–100 mg/dag) niet effectief is in het bewerkstelligen van 'gecontroleerd' alcoholgebruik (zowel de totale alcohol consumptie als het aantal heavy drinking days) bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol, die actueel alcohol drinken en niet eerst geabstineerd zijn.

                 A1   Palpacuer et al. (2018)

 

Niveau 2    Het is waarschijnlijk dat nalmefeen ('as needed') een klein effect heeft in het bewerkstelligen van 'gecontroleerd' alcoholgebruik (zowel de totale alcohol consumptie als het aantal heavy drinking days) bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol, die actueel alcohol drinken en niet eerst geabstineerd zijn.

                 A1   Palpacuer et al. (2018)

                 A2   Miyata et al. (2019)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om naltrexon 'preciezer' voor te kunnen schrijven op basis van patiëntkarakteristieken (zoals geslacht, leeftijd, kenmerken van de (ernst van de) alcoholverslaving).

                 A2   Garbutt et al. (2014); Canidate et al. (2017); Hallers-Haalboom et al. (2017)

                 A2   O'Malley et al. (2007; 2015)

 

Niveau 2    Uit studies met directe vergelijkingen komen aanwijzingen dat naltrexon en acamprosaat niet verschillen in effectiviteit wat betreft het staken of verminderen van het alcoholgebruik.

                 A1   Jonas et al. (2014); Reus et al. (2017)

 

Niveau 2    Er zijn aanwijzingen dat naltrexon minder effectief is dan disulfiram met ondersteunde inname voor patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol in het behouden van abstinentie. Dit geldt dit ook voor adolescenten.

                 A1   Skinner et al. (2014)

                 B     De Sousa & De Sousa (2008); De Sousa (2014)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om uitspraken te doen over de effectiviteit van naltrexon ten opzichte van nefazodon, aripiprazol, topiramaat of gamma-hydroxyboterzuur in het verminderen van ‘heavy drinking’ en het bevorderen van abstinentie bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A2/B Kranzler et al. (2000) (nefazodon)

                 A2/B Martinotti et al. (2009) (aripiprazol)

                 B     Baltieri et al. (2008); Flórez et al. (2008); Flórez et al. (2011) (topiramaat)

                 B     Caputo et al., 2003; 2007 (gamma-hydroxyboterzuur)

 

Conclusies Farmacotherapie met tweede keus off-label medicijnen

 

Conclusies Topiramaat

 

Niveau 1    Het is aangetoond dat topiramaat (200-300 mg/dag) een klein tot medium effect heeft op het bevorderen van abstinentie en het verminderen van ‘heavy drinking’ bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

A1   Pani et al. (2014); Blodgett et al. (2014); Reus et al. (2017)

A2   Kranzler et al. (2021)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om uitspraken te doen over de effectiviteit van topiramaat in lagere (< 150 mg/dag) doseringen in het bevorderen van abstinentie en het verminderen van 'heavy drinking' bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

A1   Pani et al. (2014); Blodgett et al. (2014)

B     Martinotti et al. (2014)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om uitspraken te doen over de effectiviteit van topiramaat ten opzichte van naltrexon, baclofen en disulfiram in het bevorderen van abstinentie en het verminderen van 'heavy drinking’ bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 B     Baltieri et al. (2008); Flórez et al. (2008); Flórez et al. (2011); De Sousa et al. (2008); Jose et al. (2019)

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om topiramaat ‘preciezer’ voor te kunnen schrijven op basis van patiëntkenmerken (zoals geslacht en leeftijdsgroep)

                 A2   Hallers-Haalboom et al. (2017); Hammond (2016); Miranda & Treloar (2017); Squeglia et al. (2019)

                 B     Miranda (2012)

 

Conclusies Baclofen

 

Vier meta-analyses van (vrijwel dezelfde) 12 tot 14 gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies naar baclofen met in totaal 1128 tot 1522 patiënten laten grote verscheidenheid zien in onderzoeksopzet, patiëntkenmerken, onderzochte doses, behandelsetting, duur van de behandeling, additioneel aanbod van psychosociale behandeling en uitkomstmaten in de studies. Van alle onderzochte primaire uitkomstmaten die betrekking hebben op alcoholconsumptie was baclofen op slechts twee maten significant effectiever dan placebo: volledige abstinentie bij einde van de behandeling (effect in 2 meta-analyses: Pierce et al.; Rose & Jones; geen effect op deze uitkomstmaat in Minozzi et al.) en tijd tot terugval (1 meta-analyse: Pierce et al.), met voor beide een klein tot medium effect. In vrijwel alle analyses was de heterogeniteit van de bevindingen significant en substantieel.

 

De grote heterogeniteit in bevindingen suggereert dat het effect van baclofen op alcoholgebruik gemodereerd en/of gemedieerd zou kunnen worden door belangrijke andere factoren. In drie van de vier meta-analyses gaven de auteurs echter aan dat subgroepanalyses niet mogelijk waren vanwege het kleine aantal trials in de analyses. Pierce et al. deden wél subgroepanalyses en vonden enige aanwijzing dat lage, maar niet hoge doses baclofen een significant effect hadden op de tijd tot terugval. Op de overige twee uitkomstmaten in Pierce et al. – percentage abstinente dagen en percentage abstinente patiënten bij einde behandeling – werd dit moderatie-effect niet gevonden. In een tweede subgroepanalyse vonden Pierce et al. enige aanwijzing dat de mate van alcoholgebruik op baseline het effect van baclofen modereert, met een groter effect van baclofen bij personen met een hogere baseline alcoholconsumptie. In de Cochrane meta-analyse van Minozzi et al. vonden de auteurs in een kwalitatieve analyse echter geen aanwijzingen voor een dergelijk moderatie-effect. Beide subgroepanalyses betreffen exploratieve post-hoc analyses, waarvan de bevindingen in prospectief onderzoek van voldoende omvang en kwaliteit gerepliceerd zouden moeten worden.

 

Tot slot is van belang dat in twee van de vier meta-analyses (Pierce et al.; Bschor et al.) de (voorlopige) bevindingen uit de – terecht sterk bekritiseerde – Bacloville trial van Rigal et al. (2020) zijn meegenomen. Het is waarschijnlijk dat de inclusie van deze omvangrijke trial (N=320) heeft bijgedragen aan de heterogeniteit van de bevindingen. Dit probleem speelt ook in de meta-analyse van Agabio et al. (2021) naar de mogelijke invloed van angstsymptomen op de effectiviteit van baclofen. In post-hoc analyses vonden zij een effect van baclofen op het behouden van abstinentie bij patiënten met hoge angst, maar niet bij degenen met lage angst, maar het effect in de hoge angstgroep had betrekking op slechts 2 trials en werd sterk gedreven door één van deze trials: de Bacloville studie.

 

Op basis van de geraadpleegde meta-analyses van Minozzi et al. (2018), Pierce et al. (2018), Bschor et al. (2018) en Rose & Jones (2018) en enkele aanvullende studies kan worden geconstateerd dat er grote verschillen in onderzoeksopzet, patiëntkenmerken, behandelgerelateerde kenmerken en uitkomstmaten zijn, mede waardoor de uitkomsten sterke heterogeniteit vertonen (Bschor et al. (2018); Minozzi et al. (2018); Pierce et al. (2018); Rose & Jones (2018); Gupta et al. (2016); Naudet et al. (2020)).

 

Desondanks kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 

Niveau 3    Er is enige aanwijzing dat baclofen (30-300 mg/dag) bij patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol effectief kan zijn in het bevorderen of behouden van abstinentie aan het einde van de behandeling.

                 A1   Pierce et al. (2018); Rose & Jones (2018)

                 D     Naudet et al. (2020)

 

Niveau 3    Er zijn aanwijzingen dat baclofen niet effectief is in het verminderen van zwaar drinken of op andere alcoholconsumptiematen bij patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A1   Bschor et al. (2018); Minozzi et al. (2018); Pierce et al. (2018); Rose & Jones (2018)

                 B     Gupta et al. (2016)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over verschil in effectiviteit van baclofen tussen hoge versus lage doseringen baclofen, personen met hoge versus lage baseline alcoholconsumptie, personen met hoge versus lage baseline angst, of de invloed van andere onderzochte moderatoren of mediatoren op het effect van behandeling met baclofen.

                 A1   Bschor et al. (2018); Minozzi et al. (2018); Pierce et al. (2018); Rose & Jones (2018); Agabio et al. (2021)

                 B     Gupta et al. (2016)

 

Niveau 3    Er zijn aanwijzingen dat baclofen (30-300 mg/dag) bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol niet effectief is in het verminderen van angst en depressie.

                 A1   Minozzi et al. (2018); Agabio et al. (2021)

 

Conclusies Gabapentine

 

Samenvattend kan worden gesteld dat Kranzler et al. (2019) – op basis van 7 RCTs met 730 deelnemers – op slechts één van de zes onderzochte uitkomstmaten (percentage heavy drinking days) een medium effect vonden (g=-0.64), waarbij tevens sprake was van grote heterogeniteit (I2=0.92), die niet kon worden verklaard uit de onderzochte moderatoren (dosering, proportie patiënten dat de behandeling voltooide of duur van de behandeling). In de later gepubliceerde studie van Anton et al. (2020) bleek gabapentine (1.200 mg/dag) effectief in het voorkomen van terugval in heavy drinking (primaire uitkomstmaat) onder patiënten die voorafgaand aan de behandeling 3 of meer dagen abstinent waren. Op basis hiervan zijn de volgende conclusies getrokken:

 

Niveau 3    Er is enige aanwijzing dat gabapentine (doseringen: 600–3.600 mg/dag) effectief is in het reduceren van heavy drinking days bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A1   Kranzler et al., 2019; Cheng et al., 2020

                 A2   Anton et al., 2020

 

Niveau 3    Er zijn aanwijzingen dat gabapentine (doseringen: 600–3.600 mg/dag) niet effectief is in het bewerkstelligen van abstinentie bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A1   Kranzler et al., 2019; Cheng et al., 2020

                 A2   Anton et al., 2020

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over mogelijke verschillen in effectiviteit tussen lage en hogere doses gabapentine, noch over de mogelijke effectiviteit van gabapentine bij patiënten met ernstige alcoholonthoudingsverschijneselen (in vergelijking met patiënten met geen of minder ernstige onthoudingsverschijnselen).

                 A1   Kranzler et al., 2019

                 A2   Anton et al., 2020

 

Conclusies Varenicline

 

Op basis van de systematische literatuurreviews en meta-analyses van Gandhi et al. (2020) en Oon-arom et al. (2019) die betrekking had op respectievelijk tien en negen gerandomiseerde studies en de later gepubliceerde studie van Miranda et al. (2020) zijn de volgende conclusies getrokken:

 

Niveau 1    Het is aangetoond dat varenicline (2×1 mg/dag) niet effectief is in het reduceren van heavy drinking bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol, noch in het bewerkstelligen van abstinentie van alcohol.

                 A1   Gandhi et al. (2020); Oon-arom et al. (2019)

                 A2/B Miranda et al. (2020)

 

 

Conclusies Carbamazepine / oxcarbazepine

 

Vanwege het ontbreken van placebogecontroleerde trials van voldoende omvang en de beperkte kwaliteit van de enige head-to-head trial naar carbamazepine/ oxcarbazepine bij volwassenen met een alcoholstoornis wordt geen conclusie geformuleerd over de effectiviteit van carbamazepine/ oxcarbazepine ten opzichte van placebo of actieve medicatie voor het bevorderen van abstinentie of het reduceren van heavy drinking bij volwassenen met een stoornis in alcoholgebruik.

 

Conclusies Valproaat

 

De effectiviteit van valproaat voor de behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol is in drie trials onderzocht. Twee van de drie trials werden beoordeeld met een hoog risico op bias (Pani et al., 2014; RoB 2). Een meta-analyse gebaseerd op de resultaten van deze drie trials laat geen robuuste effecten zien (Pani et al., 2014). Op basis van deze bevindingen wordt de volgende conclusie getrokken:

 

Niveau 3    Er is geen consistent bewijs om een uitspraak te doen over de effectiviteit van valproaat in het bevorderen van abstinentie en het verminderen van ‘heavy drinking’ bij volwassenen met een stoornis in alcoholgebruik.

A1   Pani et al. 2014

 

Conclusies Ondansetron

 

Voor de literatuurstudie naar de effectiviteit van ondansetron bij stoornissen in het gebruik van alcohol kwamen twee trials in aanmerking. Eén van deze trials is primair gericht op het moderatie-effect van polymorfismen in het het serotonine transporter 5-HTT gen en wordt besproken in paragraaf 4.4 'Farmacogenetica' van dit hoofdstuk. De andere trial werd beoordeeld met een hoog risico op bias. Tot slot werd één trial gevonden naar de effectiviteit van ondansetron voor de behandeling van stoornissen in alcoholgebruik bij jongeren (Dawes et al., 2005). De studie voldoet echter niet aan de vooraf opgestelde inclusiecriteria en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om uitspraken te doen over de effectiviteit van ondansetron ten opzichte van placebo in het bevorderen van abstinentie en het verminderen van 'heavy drinking’ bij volwassenen met een stoornis in alcoholgebruik.

B     Jonas et al. (2014)

 

Conclusie Antipsychotica

 

Op basis van de geraadpleegde literatuur is de volgende conclusie getrokken:

 

Niveau 2    Het is waarschijnlijk dat de eerste generatie (klassieke) antipsychotica – amisulpride, flupentixol en tiapride – en de tweede generatie (atypische) antipsychotica – aripiprazol, olanzapine en quetiapine – niet effectief zijn in het voorkomen van terugval noch in het reduceren van heavy drinking days bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol die ten minste één dag geen alcohol gedronken hadden.

                 A1   Kishi et al. (2013)

                 B     Littlewood et al. (2015)

 

Conclusie Antidepressiva

 

Samenvattend kan worden gesteld (a) dat er geen aanwijzingen zijn dat antidepressiva effectief zijn in de behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol, en (b) dat er mogelijk nadelige effecten van antidepressiva zijn voor de meer problematische, 'early onset' alcoholisten (Cloninger Type II; Babor's Type B) (zie ook: Reus et al., 2017).

 

Op basis van het voorgaande komen wij tot de volgende conclusie:

 

Niveau 2    Het is waarschijnlijk dat antidepressiva niet effectief zijn in de behandeling van volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A1   Reus et al. (2017)

                 A2   Charney et al. (2015); Kranzler et al. (2011); Pettinati et al. (2001)

                 B     Chick et al. (2004)

 

Niveau 3    Er zijn aanwijzingen dat antidepressiva een ongunstig effect hebben bij de behandeling van early onset, meer problematische alcoholverslaafden (Cloninger's Type II; Babor's Type B).

                 A1   Reus et al. (2017)

                 A2   Kranzler et al. (2011); Pettinati et al. (2001)

                 B     Chick et al. (2004)

 

Conclusie Anxiolytica / benzodiazepines

 

Samenvattend hebben de studies naar benzodiazepines die we in aanvullend literatuuronderzoek vonden geen betrekking op de effectiviteit van deze medicamenten in het bevorderen van abstinentie en verminderd alcoholgebruik maar op het behandelen van alcoholonthoudingsverschijnselen. Deze studies zijn vermoedelijk al in beschouwing genomen bij het tot stand komen van de Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen. Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren (Dijkstra et al. (Red.), 2017) en/of bieden onvoldoende aanleiding tot aanvullende conclusies en aanbevelingen.

  

Conclusies Prazosine / doxasozine

 

In de systematische literatuurreview en meta-analyse van Vanderkam et al. (2021) die betrekking had op zes gerandomiseerde studies werd geen effect gevonden op de belangrijkste uitkomstmaten: volledige abstinentie (RR=1.00; p=0.98) en het aantal heavy drinking days (SMD=-0.44; p=0.08). Ten aanzien van de niet significante daling in het aantal heavy drinking days is bovendien van belang dat slechts drie van de zes studies in de richting wezen dat prazosine/doxasozine effectiever zou kunnen zijn, en dat maar één van deze drie studies significant was (de kleine (n=41) studie van Haas-Koffler et al., 2017). Ten aanzien van het kleine effect van prazosine/doxazosine op het aantal dagen waarop alcohol werd gedronken (SMD=-0.32; p=0.01) dient de kanttekening geplaatst te worden dat weliswaar op één na alle studies in die richting wezen, maar slechts één kleine studie (n=34; Simpson et al., 2009) liet een significante daling zien. Het later gepubliceerde onderzoek van Sinha et al. (2021) geeft weliswaar enige indicatie dat prazosine mogelijk effectief is in het reduceren van het aantal heavy drinking days, maar dan uitsluitend onder patiënten met ernstiger onthoudingsverschijnselen, waarbij niet vooraf werd bepaald wanner hiervan sprake was.

 

Op basis van deze bevindingen zijn de volgende conclusies getrokken:

 

Niveau 2    Er zijn aanwijzingen dat prazosine alsmede doxazosine (8–16 mg/dag) niet effectief zijn in het bewerkstelligen van abstinentie noch in het reduceren van het aantal dagen waarop 'fors' alcohol wordt gedronken.

                 A1   Vanderkam et al., 2021

                 A2   Sinha et al., 2021

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de mogelijke invloed van de ernst van onthoudingsverschijnselen op de effectiviteit van prazosine (of doxazosine) in het reduceren van het aantal dagen waarop ('fors') alcohol wordt gedronken.

                 A2   Sinha et al., 2021

 

Conclusies Natriumoxybaat / gamma-hydroxyboterzuur (GHB)

 

Op basis van de systematische literatuur review en meta-analyse van Leone et al. (2010) die betrekking had op 13 gerandomiseerde studies en de later gepubliceerde overzichtsstudie van Van den Brink et al. (2018) waarin twee niet in peer reviewed tijdschriften gepubliceerde studies zijn beschreven en waarin in een aantal post hoc subgroep analyses is uitgevoerd, zijn de volgende conclusies getrokken:

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van natriumoxybaat (ook bekend als: sodiumoxybaat, gamma-hydroxyboterzuur of GHB) in het bestendigen van abstinentie of het voorkomen van terugval in heavy drinking nadat abstinentie is bereikt.

                 A1   Leone et al., 2010

                 A2/B Van den Brink et al., 2018

 

Niveau 3    Er is vooralsnog geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van natriumoxybaat in de behandeling van volwassenen met een hoog tot zeer hoog niveau van alcoholgebruik die niet zelf in staat zijn om tot abstinentie te komen.

                 A2/B Van den Brink et al., 2018

 

Conclusie Psychedelica

 

Op basis van de systematische literatuurreview van Walsh et al. (2022), de meta-analyse van Krebs & Johansen (2012) en de trials van Dakwar (2020) en Grabski (2022) zijn de volgende conclusies getrokken:

Niveau 3    Er is enige aanwijzing dat LSD en ketamine effectief kunnen zijn in het bevorderen van         abstinentie of het verminderen van heavy drinking days bij volwassenen met een stoornis       in het gebruik van alcohol.

A1 Krebs et al., 2010

A2 Walsch et al., 2022; Dakwar et al., 2020

B   Grabski et al., 2022

                

Niveau 3    Er is momenteel onvoldoende bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van MDMA en psilocybine in het bevorderen van abstinentie of het verminderen van heavy drinking days bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 B     Sessa et al., 2019; Bogenschutz et al., 2015; 2018

 

Overige medicatie

 

Conclusie modafinil

Niveau 2    Er is enige aanwijzing dat modafinil niet effectief is in het bevorderen van abstinentie en het verminderen van alcoholgebruik bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A2   Joos et al. (2013)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van modafinil  bij patiënten met een stoornis in alcoholgebruik en een lage response inhibitie.

                 A2   Joos et al. (2013)

 

Conclusie

Niveau 2    Er is enige aanwijzing dat glycine, trazodon en mecalamine niet effectief zijn in het bevorderen van abstinentie of het verminderen van alcoholgebruik bij patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A2   de Bejczy et al. (2014) (Glycine)

A2   Friedman et al. (2008) (Trazadon)

                 A2   Petrakis et al. (2018) (Mecamylamine)

 

Conclusie

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van ifenprodil, nociceptine of samidorphan in het bevorderen van abstinentie of het verminderen van alcoholgebruik bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 B     Sugaya et al. (2018) (Ifenprodil)

                 B     Post et al. (2016) (Nociceptine)

                 B     O’Malley, et al. (2018) (Samidorphan)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van metadoxine bij het bevorderen van abstinentie van alcoholgebruik bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol en ernstige hepatitis.

                 B     Higuera-de la Tijera (2015)

 

Conclusies

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van benfotiamine, cyanamide, melatonine, onverzadigde (omega 3/6) vetzuren, odelepran (LY2196044) en pioglitazone bij het bevorderen van abstinentie of het verminderen van alcoholgebruik bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 B     Manzardo et al. (2013) (Benfotiamine)

                 B     Niederhofer et al. (2003); Tamai et al. (2000) (Cyanamide)

                 B     Gendy, et al. (2020) (Melatonine)

                 B     Wong et al. (2014) (Odelepran (LY2196044))

                 B     Fogaça,  et al. (2011) (Onverzadigde (omega 3/6) vetzuren)

                 B     Schwandt et al. (2020) (Pioglitazone)

 

Conclusie Farmacogenetica

 

Conclusie Naltrexon

Er zijn meerdere systematische literatuurreviews en meta-analyses gepubliceerd naar het modererende effect van het OPRM1 gen op de effectiviteit van naltrexon bij de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol (Chamorro et al., 2012; Jonas et al., 2014 en Hartwell et al., 2020). Na het verschijnen van de meta-analyse van Chamorro et al. (2012), die uitsluitend betrekking had op post hoc analyses van 4 RCTs en 2 cohortstudies, zijn twee RCTs gepubliceerd waarin het modererende effect van het OPRM1 gen op de effectiviteit van naltrexon bij de behandeling van alcoholverslaving prospectief werd onderzocht: Oslin et al. (2015) en Schacht et al. (2017). In beide prospectieve onderzoeken werd geen significant modererend effect van het OPRM1 gen gevonden op de effectiviteit van naltrexon op de primaire uitkomst terugval in heavy drinking (Oslin et al., 2015) of aantal heavy drinking days (Schacht et al., 2017), noch op één van de vier secundaire alcoholgerelateerde uitkomstmaten (Oslin et al., 2015).

 

In de meest recente meta-analyse van Hartwell et al. zijn 7 RCTs geïncludeerd; bovengenoemde 2 prospectieve onderzoeken en 5 RCTs waarin het modererende effect van het OPRM1 gen op de effectiviteit van naltrexon in post hoc, secundaire analyses werd onderzocht. In deze meta-analyse vonden Hartwell et al. (2020) op alle 5 alcoholgerelateerde uitkomstmaten geen aanwijzing (bij over het algemeen verwaarloosbare heterogeniteit) dat de effectiviteit van naltrexon – in vergelijking met placebo – bij de behandeling van alcohol-afhankelijke patiënten gemodereerd wordt door het G-allel (Asp40) polymorfisme op het OPRM1 gen.

Hartwell et al. (2020) geven een aantal mogelijke verklaringen voor het (teleurstellende) resultaat van hun meta-analyse. Zij wijzen tevens op toekomstige routes voor het preciseren van de behandeling van alcoholafhankelijke patiënten met naltrexon aan de hand van polymorfismen van het OPRM1 gen, zoals combinaties met andere genen of fenotypes (zie ook het commentaar van Agrawal & McCutcheon, 2020). Zo suggereert een pre planned secundaire analyse van het onderzoek van Schacht et al. (2017) een mogelijk aanvullend modererend effect van dopamine genen (DAT9; COMT) (Anton et al., 2020). Gegeven de huidige bevindingen en resultaten van hun meta-analyse, concluderen Hartwell et al. (2020: p. 1433) dat "Asn40Asp SNP does not appear to be a useful candidate variant for predicting treatment response for the traits we evaluated, although its contribution to the development of substance use disorders remains to be fully elucidated."

Samenvattend: Op basis van eerdere, post hoc analyses leek het OPRM1 gen een potentiële moderator van de effectiviteit van naltrexon bij het reduceren van het aantal heavy drinking days. Twee recente, prospectieve gerandomiseerde studies, waarbij deelnemers werden gestratificeerd naar OPRM1 polymorfisme (G-allel (Asp40) vs. homozygoot A-allel (ASN40)) konden geen modererend effect van het OPRM1 gen aantonen op de effectiviteit van naltrexon in het reduceren van heavy drinking days, in het voorkomen van terugval in 'fors' drinken of het bevorderen van abstinentie.

 

Hoewel niet kan worden uitgesloten dat toekomstig onderzoek laat zien dat het OPRM1 gen – eventueel in combinatie met andere genen en/of fenotypen – mogelijk toch een modererend effect heeft op de effectiviteit van naltrexon bij de behandeling van alcoholverslaving, komen wij tot de volgende conclusie:

 

Niveau 2    Er zijn aanwijzingen dat er geen modererend effect is van het G-allel (Asp40) polymorfisme van het OPRM1 (rs1799971) gen (als enkelvoudig SNP) op de effectiviteit van naltrexon in het voorkomen van terugval in heavy drinking of het bewerkstelligen van abstinentie bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A1   Jonas et al. (2014); Hartwell et al. (2020)

                 A2   Oslin et al. (2015); Schacht et al. (2017)

 

Conclusies – Overige medicatie

Op basis van de literatuurreviews van Ragia & Manolopoulos (2017) en Zastrozhin et al. (2019) en aanvullend literatuuronderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

 

Niveau 3    Er is in prospectief onderzoek enige aanwijzing dat specifieke varianten van het serotonine transporter 5-HTT gen het effect van ondansetron vergeleken met placebo op alcoholconsumptie modereren bij patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A2   Johnson et al. (2011)

 

Niveau 2    Er is tot dusverre geen bewijs van voldoende kwaliteit in prospectief onderzoek om op basis van genotypering de effectiviteit van nalmefeen, acamprosaat, disulfiram, topiramaat of baclofen bij subgroepen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol te verhogen.

                 A2   Ragia & Manolopoulos (2017); Zastrozhin et al. (2019)

                 B     Mutschler et al. (2021); Morley et al. (2018); Kranzler et al. (2021)

 

Conclusies Polyfarmacie 

Op basis van deze literatuur, aangevuld met RCTs die wij vonden in ons literatuuronderzoek, zijn de volgende conclusies getrokken:

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit over het combineren van acamprosaat en naltrexon om een uitspraak te doen over de mogelijke meerwaarde of nadelen van zo'n gecombineerde behandeling.

                 A1   Reus et al. (2017)

                 A2   Kiefer et al. (2003); Anton et al. (2006)

                 B     Kiefer & Wiedemann, 2004; Feeney et al. (2006)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit over het combineren van disulfiram met acamprosaat of naltrexon om een uitspraak te doen over de mogelijke meerwaarde of nadelen van zo'n gecombineerde behandeling.

                 A2   Besson et al. (1998); Pettinati et al. (2008)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit over het combineren van naltrexon met sertraline, gabapentine, aripiprazol, quetiapine, ondansetron, meervoudig onverzadigde vetzuren of natriumoxybaat (GHB) om een uitspraak te doen over de mogelijke meerwaarde of nadelen van zo'n gecombineerde behandeling.

                 A2   Anton et al. (2011a; 2011b); Farren et al. (2009); Guardia et al. (2011); Johnson et al. (2000); O'Malley et al. (2008); Pettinati et al. (2010)

                 B     Caputo et al. (2007); Fogaça et al. (2011); Stella et al. (2008)

                 C     Caputo et al. (2016)

 

Niveau 3    Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit over het combineren van topiramaat met aripiprazol om een uitspraak te doen over de mogelijke meerwaarde of nadelen van zo'n gecombineerde behandeling.

                 B     Haass-Koffler et al. (2018)

 

Niveau 3    Er zijn vooralsnog geen eenduidige aanwijzingen dat andere combinaties van medicijnen (gabapentine + flumazinil) effectief zijn bij de behandeling van volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol.

                 A2   Anton et al. (2009)

 1. Referenties - Acamprosaat
 2. Anton, R. F., O'Malley, S. S., Ciraulo, D. A., Cisler, R. A., Cooper, D., et al. (2006). COMBINE Study Research Group: Combined pharmacotherapies and behavioral interventions for alcohol dependence: the COMBINE study: a randomized controlled trial. JAMA, 295(17), 2003-2017.
 3. Baltieri, D. A., & De Andrade, A. G. (2004). Acamprosate in alcohol dependence: a randomized controlled efficacy study in a standard clinical setting. J Stud Alcohol 65(1), 136-139.
 4. Berger, L., Fisher, M., Brondino, M., Bohn, M., Gwyther, R., et al. (2013) Efficacy of acamprosate for alcohol dependence in a family medicine setting in the United States: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Alcohol Clin Exp Res, 37(4), 668-674.
 5. Besson, J., Aeby, F., Kasas, A., Lehert, P., & Potgieter, A. (1998). Combined efficacy of acamprosate and disulfiram in the treatment of alcoholism: a controlled study. Alcohol Clin Exp Res, 22(3), 573-579.
 6. Chick, J., Howlett, H., Morgan, M. Y., & Ritson, B. (2000). United Kingdom Multicentre Acamprosate Study (UKMAS): a 6-month prospective study of acamprosate versus placebo in preventing relapse after withdrawal from alcohol. Alcohol Alcohol, 35(2), 176-187.
 7. Feeney, G. G. X., Connor, J. P., Young, R., Tucker, J., & McPherson, A. (2006). Combined acamprosate and naltrexone, with cognitive behavioural therapy is superior to either medication alone for alcohol abstinence: a single centres' experience with pharmacotherapy. Alcohol Alcohol, 41(3), 321-327.
 8. Geerlings, P. J., Ansoms, C., & Van Den Brink, W. (1997). Acamprosate and prevention of relapse in alcoholics: results of a randomized, placebo-controlled, double-blind study in out-patient alcoholics in the Netherlands, Belgium and Luxembourg. Eur Addict Res, 3(3), 129-137.
 9. Gual, A., & Lehert, P. (2001). Acamprosate during and after acute alcohol withdrawal: a double-blind placebo-controlled study in Spain. Alcohol Alcohol, 36(5), 413-418.
 10. Hallers-Haalboom, E. T., Langeland, W., Kunst, L. E., & Bekker, M. H. J. (2017). Sekse en gender bij problematisch alcoholgebruik of een stoornis in het gebruik van alcohol. Retrieved from https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4decd06e08810815ef45d2e9451392ad.pdf
 11. Higuchi, S., Japanese Acamprosate Study Group (2015). Efficacy of acamprosate for the treatment of alcohol dependence long after recovery from withdrawal syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled study conducted in Japan (Sunrise study). J Clin Psychiatry, 76(2), 181-188.
 12. Jonas, D. E., Amick, H. R., Feltner, C., Bobashev, G., Thomas, K., et al. (2014). Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatients settings. A systematic review and meta-analysis. JAMA, 311(18), 1889-1900.
 13. Kiefer, F., Jahn, H., Tarnaske, T., Helwig, H., Briken, P., et al. (2003). Comparing and combining naltrexone and acamprosate in relapse prevention of alcoholism: a double-blind, placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry,60(1), 92-99.
 14. Kiritzé-Topor, P., Huas, D., Rosenzweig, C., Comte, S., Paille, F., & Lehert, P. (2004). A pragmatic trial of acamprosate in the treatment of alcohol dependence in primary care. Alcohol and alcoholism, 39(6), 520-527.
 15. Lhuintre, J. P., Daoust, M., Moore, N. D., Chretien, P., Saligaut, C., et al. (1985). Ability of calcium bis acetyl homotaurine, a GABA agonist, to prevent relapse in weaned alcoholics. Lancet, 8436, 1014-1016.
 16. Lhuintre, J. P., Moore, N., Tran, G., Steru, L., Langrenon, S., et al. (1990). Acamprosate appears to decrease alcohol intake in weaned alcoholics. Alcohol Alcohol, 25(6), 613–622.
 17. Mann, K., Lemenager, T., Hoffmann, S., Reinhard, I., Hermann, D., et al. (2013). PREDICT Study Team: Results of a double-blind, placebo-controlled pharmacotherapy trial in alcoholism conducted in Germany and comparison with the US COMBINE study. Addict Biol, 18(6), 937-946.
 18. Mason, B. J., Goodman, A. M., Chabac, S., & Lehert, P. (2006). Effect of oral acamprosate on abstinence in patients with alcohol dependence in a double-blind, placebo-controlled trial: the role of patient motivation. J Psychiatr Res, 40(5):383-393.
 19. Morley, K. C., Teesson, M., Reid, S. C., Sannibale, C., Thomson, C., et al. (2006). Naltrexone versus acamprosate in the treatment of alcohol dependence: a multi-centre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Addiction, 101(10), 1451-1462.
 20. Namkoong, K., Lee, B.-O., Lee, P.-G., Choi, M.-J., & Lee, E. (2003). Acamprosate in Korean alcohol-dependent patients: a multi-centre, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Alcohol and alcoholism, 38(2), 135-141.
 21. Niederhofer, H., & Staffen, W. (2003). Acamprosate and its efficacy in treating alcohol dependent adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry, 12(3), 144-148. doi: 10.1007/s00787-003-0327-1
 22. Paille, F. M., Guelfi, J. D., Perkins, A. C., Royer, R. J., Steru, L., & Parot, P. (1995). Double-blind randomized multicentre trial of acamprosate in maintaining abstinence from alcohol. Alcohol Alcohol, 30(2), 239-247.
 23. Pelc, I., Verbanck, P., Le Bon, O., Gavrilovic, M., Lion, K., & Lehert, P. (1997). Efficacy and safety of acamprosate in the treatment of detoxified alcohol-dependent patients: a 90-day placebo-controlled dose-finding study. Br J Psychiatry, 171, 73-77.
 24. Poldrugo, F. (1997). Acamprosate treatment in a long-term community-based alcohol rehabilitation programme. Addiction,92(11), 1537-1546.
 25. Ralevski, E., O'Brien, E., Jane, J. S., Dean, E. M. H. S., Dwan, R. B. A., & Petrakis, I. M. D. (2011). Effects of acamprosate on cognition in a treatment study of patients with schizophrenia spectrum disorders and comorbid alcohol dependence. J Nerv Ment Dis, 199(7), 499-505.
 26. Reus, V. I., Fochtmann, L. J., Bukstein, O., Eyler, A., Hilty, D. M., et al. (2017). American Psychiatric Association Practice guideline for the pharmacological treatment of patients with alcohol use disorder. American Psychiatric Association - Publishing. Washington DC.
 27. Sass, H., Soyka, M., Mann, K., & Zieglgänsberger, W. (1996). Relapse prevention by acamprosate: results from a placebo-controlled study on alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry, 53(8),673-680.
 28. Tempesta, E., Janiri, L., Bignamini, A., Chabac, S., & Potgieter, A. (2000). Acamprosate and relapse prevention in the treatment of alcohol dependence: a placebo-controlled study. Alcohol Alcohol, 35(2), 202-209.
 29. Whitworth, A. B., Fischer, F., Lesch, O. M., Walter, H., Nimmerrichter, A., et al. (1996). Comparison of acamprosate and placebo in long-term treatment of alcohol dependence. Lancet, 347(9013):1438-1442.
 30. Wölwer, W., Frommann, N., Jänner, M., Franke, P. E., Scherbaum, N., et al. (2011). The effects of combined acamprosate and integrative behaviour therapy in the outpatient treatment of alcohol dependence: a randomized controlled trial. Drug Alcohol Depend, 118(2-3), 417-422.
 31. Referenties - Antidepressiva
 32. Agabio, R., Trogu, E., & Pani, P. P. (2018). Antidepressants for the treatment of people with co-occurring depression and alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev, 4, Cd008581. doi:10.1002/14651858.CD008581.pub2
 33. Charney, D. A., Heath, L. M., Zikos, E., Palacios-Boix, J., & Gill, K. J. (2015). Poorer Drinking Outcomes with Citalopram Treatment for Alcohol Dependence: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Alcohol Clin Exp Res, 39(9), 1756-1765. doi:10.1111/acer.12802
 34. Chick, J., Aschauer, H., & Hornik, K. (2004). Efficacy of fluvoxamine in preventing relapse in alcohol dependence: a one-year, double-blind, placebo-controlled multicentre study with analysis by typology. Drug Alcohol Depend, 74(1), 61-70. doi:10.1016/j.drugalcdep.2003.11.012
 35. Dundon, W., Lynch, K. G., Pettinati, H. M., & Lipkin, C. (2004). Treatment outcomes in type A and B alcohol dependence 6 months after serotonergic pharmacotherapy. Alcohol Clin Exp Res, 28(7), 1065-1073. doi:10.1097/01.alc.0000130974.50563.04
 36. Evans, S. M., Levin, F. R., Brooks, D. J., & Garawi, F. (2007). A pilot double-blind treatment trial of memantine for alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res, 31(5), 775-782. doi:10.1111/j.1530-0277.2007.00360.x
 37. Kranzler, H. R., Armeli, S., & Tennen, H. (2012). Post-treatment outcomes in a double-blind, randomized trial of sertraline for alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res, 36(4), 739-744. doi:10.1111/j.1530-0277.2011.01659.x
 38. Kranzler, H. R., Armeli, S., Tennen, H., & Covault, J. (2013). 5-HTTLPR genotype and daily negative mood moderate the effects of sertraline on drinking intensity. Addict Biol, 18(6), 1024-1031. doi:10.1111/adb.12007
 39. Kranzler, H. R., Armeli, S., Tennen, H., Covault, J., Feinn, R., Arias, A. J., . . . Oncken, C. (2011). A double-blind, randomized trial of sertraline for alcohol dependence: moderation by age of onset [corrected] and 5-hydroxytryptamine transporter-linked promoter region genotype. J Clin Psychopharmacol, 31(1), 22-30. doi:10.1097/JCP.0b013e31820465fa
 40. Kranzler, H. R., Feinn, R., Armeli, S., & Tennen, H. (2012). Comparison of alcoholism subtypes as moderators of the response to sertraline treatment. Alcohol Clin Exp Res, 36(3), 509-516. doi:10.1111/j.1530-0277.2011.01609.x
 41. Kranzler, H. R., Modesto-Lowe, V., & Van Kirk, J. (2000). Naltrexone vs. nefazodone for treatment of alcohol dependence. A placebo-controlled trial. Neuropsychopharmacology, 22(5), 493-503. doi:10.1016/s0893-133x(99)00135-9
 42. Pettinati, H. M., Dundon, W., & Lipkin, C. (2004). Gender differences in response to sertraline pharmacotherapy in Type A alcohol dependence. Am J Addict, 13(3), 236-247. doi:10.1080/10550490490459906
 43. Pettinati, H. M., Volpicelli, J. R., Kranzler, H. R., Luck, G., Rukstalis, M. R., & Cnaan, A. (2000). Sertraline treatment for alcohol dependence: interactive effects of medication and alcoholic subtype. Alcohol Clin Exp Res, 24(7), 1041-1049.
 44. Pettinati, H. M., Volpicelli, J. R., Luck, G., Kranzler, H. R., Rukstalis, M. R., & Cnaan, A. (2001). Double-blind clinical trial of sertraline treatment for alcohol dependence. J Clin Psychopharmacol, 21(2), 143-153. doi:10.1097/00004714-200104000-00005
 45. Reus, V. I., Fochtmann, L. J., Bukstein, O., Eyler, A., Hilty, D. M., et al. (2017). American Psychiatric Association Practice guideline for the pharmacological treatment of patients with alcohol use disorder. American Psychiatric Association - Publishing. Washington DC.
 46. Wetzel, H., Szegedi, A., Scheurich, A., Lörch, B., Singer, P., Schläfke, D., . . . Hautzinger, M. (2004). Combination treatment with nefazodone and cognitive-behavioral therapy for relapse prevention in alcohol-dependent men: a randomized controlled study. J Clin Psychiatry, 65(10), 1406-1413. doi:10.4088/jcp.v65n1017
 47. Referenties - Antipsychotica
 48. Anton, R.F., Kranzler, H., Breder, C., Marcus, R.N., Carson, W.H., & Han, J. (2008). A randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of aripiprazole for the treatment of alcohol dependence. Journal of Clinical Psychopharmacology, 28(1), 5-12. doi:10.1097/jcp.0b013e3181602fd4
 49. Bender, S., Scherbaum, N., Soyka, M., Ruther, E., Mann, K., & Gastpar, M. (2007). The efficacy of the dopamine D2/D3 antagonist tiapride in maintaining abstinence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 299 alcohol-dependent patients. International Journal of Neuropsychopharmacology, 10(5), 653-660.
 50. Brown, E.S., Davila, D., Nakamura, A., Carmody, T.J., Rush, A.J., Lo, A., ... Bret, M.E. (2014). A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of quetiapine in patients with bipolar disorder, mixed or depressed phase, and alcohol dependence. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 38(7), 2113-2118. doi:10.1111/acer.12445
 51. Brunette, M.F., Correll, C.U., O'Malley, S.S., McDonnell, D., DiPetrillo, L., Jiang, Y., ... Green, A.I. (2020). Olanzapine Plus Samidorphan (ALKS 3831) in Schizophrenia and Comorbid Alcohol Use Disorder: A Phase 2, Randomized Clinical Trial. Journal of Clinical Psychiatry, 81(2). doi:10.4088/JCP.19m12786
 52. Green, A.I., Brunette, M.F., Dawson, R., Buckley, P., Wallace, A.E., Hafez, H., ... Weeks, M. (2015). Long-acting injectable vs oral risperidone for schizophrenia and co-occurring alcohol use disorder: a randomized trial. Journal of Clinical Psychiatry, 76(10), 1359-1365. doi:10.4088/JCP.13m08838
 53. Guardia, J., Roncero, C., Galan, J., Gonzalvo, B., Burguete, T., & Casas, M. (2011). A double-blind, placebo-controlled, randomized pilot study comparing quetiapine with placebo, associated to naltrexone, in the treatment of alcohol-dependent patients. Addict Behav, 36(3), 265-269. doi:10.1016/j.addbeh.2010.11.006
 54. Guardia, J., Segura, L., Gonzalvo, B., Iglesias, L., Roncero, C., Cardus, M., & Casas, M. (2004). A double-blind, placebo-controlled study of olanzapine in the treatment of alcohol-dependence disorder. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 28(5), 736-745.
 55. Hutchison, K.E., Ray, L., Sandman, E., Rutter, M.C., Peters, A., Davidson, D., & Swift, R. (2006). The effect of olanzapine on craving and alcohol consumption. Neuropsychopharmacology, 31(6), 1310-1317. doi:10.1038/sj.npp.1300917
 56. Kampman, K.M., Pettinati, H.M., Lynch, K.G., Whittingham, T., Macfadden, W., Dackis, C., ... O'Brien, C.P. (2007). A double-blind, placebo-controlled pilot trial of quetiapine for the treatment of Type A and Type B alcoholism. Journal of Clinical Psychopharmacology, 27(4), 344-351.
 57. Kishi, T., Sevy, S., Chekuri, R., & Correll, C.U. (2013). Antipsychotics for primary alcohol dependence: a systematic review and meta-analysis of placebo-controlled trials. J Clin Psychiatry, 74(7), e642-654. doi:10.4088/JCP.12r08178
 58. Litten, R.Z., Fertig, J.B., Falk, D.E., Ryan, M.L., Mattson, M.E., Collins, J.F., ... Group, N.S. (2012). A double-blind, placebo-controlled trial to assess the efficacy of quetiapine fumarate XR in very heavy-drinking alcohol-dependent patients. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 36(3), 406-416. doi:10.1111/j.1530-0277.2011.01649.x
 59. Littlewood, R.A., Claus, E.D., Arenella, P., Bogenschutz, M., Karoly, H., Ewing, S.W.F., ... Hutchison, K.E. (2015). Dose specific effects of olanzapine in the treatment of alcohol dependence. Psychopharmacology, 232(7), 1261-1268. doi:10.1007/s00213-014-3757-1
 60. Marra, D., Warot, D., Berlin, I., Hispard, E., Notides, C., Tilikete, S., ... Aubin, H.-J. (2002). Amisulpride does not prevent relapse in primary alcohol dependence: results of a pilot randomized, placebo-controlled trial. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 26(10), 1545-1552.
 61. Martinotti, G., di Nicola, M., Frustaci, A., Romanelli, R., Tedeschi, D., Guglielmo, R., ... Janiri, L. (2010). Pregabalin, tiapride and lorazepam in alcohol withdrawal syndrome: a multi-centre, randomized, single-blind comparison trial. Addiction, 105(2), 288-299. doi:10.1111/j.1360-0443.2009.02792.x
 62. Myrick, H., Li, X., Randall, P.K., Henderson, S., Voronin, K., & Anton, R.F. (2010). The effect of aripiprazole on cue-induced brain activation and drinking parameters in alcoholics. J Clin Psychopharmacol, 30(4), 365-372. doi:10.1097/JCP.0b013e3181e75cff
 63. Ray, L.A., Chin, P.F., Heydari, A., & Miotto, K. (2011). A human laboratory study of the effects of quetiapine on subjective intoxication and alcohol craving. Psychopharmacology, 217(3), 341-351. doi:10.1007/s00213-011-2287-3
 64. Shaw, G.K., Majumdar, S.K., Waller, S., MacGarvie, J., & Dunn, G. (1987). Tiapride in the long-term management of alcoholics of anxious or depressive temperament. Br J Psychiatry, 150, 164-168. doi:10.1192/bjp.150.2.164
 65. Shaw, G.K., Waller, S., Majumdar, S.K., Alberts, J.L., Latham, C.J., & Dunn, G. (1994). Tiapride in the prevention of relapse in recently detoxified alcoholics. Br J Psychiatry, 165(4), 515-523. doi:10.1192/bjp.165.4.515
 66. Stedman, M., Pettinati, H.M., Brown, E.S., Kotz, M., Calabrese, J.R., & Raines, S. (2010). A double-blind, placebo-controlled study with quetiapine as adjunct therapy with lithium or divalproex in bipolar I patients with coexisting alcohol dependence. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 34(10), 1822-1831. doi:10.1111/j.1530-0277.2010.01270.x
 67. Vatsalya, V., Kong, M., Marsano, L.M., Kurlawala, Z., Chandras, K.V., Schwandt, M.L., ... McClain, C.J. (2020). Interaction of Heavy Drinking Patterns and Depression Severity Predicts Efficacy of Quetiapine Fumarate XR in Lowering Alcohol Intake in Alcohol Use Disorder Patients. Substance Abuse: Research and Treatment, 14, 1178221820955185. doi:10.1177/1178221820955185
 68. Wiesbeck, G.A., Weijers, H.G., Lesch, O.M., Glaser, T., Toennes, P.J., & Boening, J. (2001). Flupenthixol decanoate and relapse prevention in alcoholics: results from a placebo-controlled study. Alcohol and Alcoholism, 36(4), 329-334.
 69. Wiesbeck, G.A., Weijers, H.G., Wodarz, N., Lesch, O. M., Glaser, T., & Boening, J. (2003). Gender-related differences in pharmacological relapse prevention with flupenthixol decanoate in detoxified alcoholics. Archives of Women's Mental Health, 6(4), 259-262.
 70. Referenties - Anxiolytica / benzodiazepines
 71. Huang, M.-C., Chen, C.-H., Pan, C.-H., & Lin, S.-K. (2014). Lack of efficacy of dextromethorphan in managing alcohol withdrawal: a preliminary report of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of clinical psychopharmacology, 34(1), 149-152.
 72. Krupitsky, E. M., Rudenko, A. A., Burakov, A. M., Slavina, T. Y., Grinenko, A. A., Pittman, B., . . . Krystal, J. H. (2007). Antiglutamatergic strategies for ethanol detoxification: comparison with placebo and diazepam. Alcoholism, clinical and experimental research, 31(4), 604-611.
 73. Martinotti, G., di Nicola, M., Frustaci, A., Romanelli, R., Tedeschi, D., Guglielmo, R., . . . Janiri, L. (2010). Pregabalin, tiapride and lorazepam in alcohol withdrawal syndrome: a multi-centre, randomized, single-blind comparison trial. Addiction (Abingdon, England), 105(2), 288-299.
 74. Nava, F., Premi, S., Manzato, E., Campagnola, W., Lucchini, A., & Gessa, G. L. (2007). Gamma-hydroxybutyrate reduces both withdrawal syndrome and hypercortisolism in severe abstinent alcoholics: an open study vs. diazepam. The American journal of drug and alcohol abuse, 33(3), 379-392.
 75. Referenties - Baclofen
 76. Addolorato, G., Caputo, F., Capriso, E., Domenicali, M., Bernardi, M., & Janiri, L. (2002).Baclofen efficacy in reducing alcohol craving and intake: a preliminary double-blind randomized controlled study. Alcohol Alcohol., 37, 504-508.
 77. Addolorato, G., Leggio, L., Ferulli, A., Cardonne, S., Vonghia, L., Mirijello, A., et al. (2007). Effectiveness and safety of baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients with liver cirrhosis: a randomised, double-blind controlled study. The Lancet, 370(9603), 1915-1922. doi:10.1016/S0140-6736(07)61814-5
 78. Agabio, R., Baldwin, D. S, Amaro, H., Leggio, L., & Sinclair, J. M. A. (2021). The influence of anxiety symptoms on clinical outcomes during baclofen treatment of alcohol use disorder: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 125, 296-313.
 79. Beaurepaire, R. de, Sinclair, J. M. A., Heydtmann, M., Addolorato, G., Aubin, H., Beraha, E. M., et al. (2019). The use of baclofen as a treatment for alcohol use disorder: A clinical practice perspective. Frontiers in Psychiatry, 9. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00708.
 80. Beraha, E. M., Salemink, E., Goudriaan, A. E., Bakker, A., De Jong, D., Smits, N., et al. (2016). Efficacy and safety of high-dose baclofen for the treatment of alcohol dependence: A multicentre, randomised, double-blind controlled trial. Eur Neuropsychopharm, 26(12), 1950-1959.
 81. Braillon, A., & Naudet, F. (2021). Baclofen, a French exception, seriously harms alcohol use disorder patients without benefit. J Clin Psychiatry, 82(1):20lr13642.
 82. Bschor, T., Henssler, J., Müller, M. & Baethge, C. (2018). Baclofen for alcohol use disorder – a systematic meta-analysis. Acta Psychiatr Scand, 1-11. doi:10.1111.acps.12905.
 83. Garbutt, J. C., Kalka-Juhl, L., Kampov-Polevoy, A. B., Wells, A., Nicholas, L., Gallop, R., et al. (2010a). Feasibility and tolerability of combining baclofen and naltrexone for alcohol dependence: a pilot study. Alcohol Clin Exp Res, 34(6), 178A.
 84. Garbutt, J. C., Kampov-Polevoy, A. B., Gallop, R., Kalka-Juhl, L., & Flannery, B. A. (2010b). Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcohol Clin Exp Res, 34(11),1849-1857. doi:10.1111/j.1530-0277.2010.01273.x
 85. Gupta, M., Verma, P., Rastogi, R., Arora, S., & Elwadhi, D. (2016). Randomized open-label trial of baclofen for relapse prevention in alcohol dependence. The American journal of drug and alcohol abuse, 43(3), 324-331. doi:https://dx.doi.org/10.1080/00952990.2016.1240797
 86. Hauser, P., Fuller, B., Ho, S. B., Thuras, P., Kern, S., & Dieperink, E. (2017). The safety and efficacy of baclofen to reduce alcohol use in veterans with chronic hepatitis C: a randomized controlled trial. Addiction, 112(7),1173-1183. doi:10.1111/add.13787
 87. Jaury, P. (2016). Bacloville: Clinical efficacy study of high-dose baclofen in reducing alcohol consumption in high-risk drinkers. Paper presented at the World Congress on Alcohol and Alcoholism. Berlin, September 2016.
 88. Krupitsky, E. M., Rybakova, K. V., Kiselev, A. S., Alekseeva, Y. V., Berntsev, V. A., Chekhlatyi, E. I., et al. (2017). Efficacy and safety of the use of baclofen in the treatment of alcohol dependent (a double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study). Neuroscience and Behavioral Physiology, 47(2), 153-62. doi: 10.1007/s11055-016-0379-6
 89. Leggio, L., Zywiak, W. H., Edwards, S. M., Tidy, J. W., Swift, R. M., & Kenna, G. A. (2015). A preliminary double-blind, placebo-controlled randomized study of baclofen effects in alcoholic smokers. Psychopharmacology, 232(1), 233-243. doi:10.1007/s00213-014-3652-9
 90. Lesouef, N., Bellet, F., Mounier, G., & Beyens, M. N. (2014). Efficacy of baclofen on abstinence and craving in alcohol-dependent patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Therapie, 69(5), 427-435. doi:10.2515/therapie/2014038
 91. Marsot, A., Imbert, B., Alvarez, J. C., Grassin-Delyle, S., Jaquet, I., Lançon, C., et al. (2014). High variability in the exposure of baclofen in alcohol-dependent patients. Alcohol Clin Exp Res, 38, 316-321.
 92. Minozzi, S., Saulle, R., & Rösner, S. (2018). Baclofen for alcohol use disorder (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No: CD012557. doi:10.1002/14651858.
 93. Mishra, S. N., Rath, N. M., Mishra, A., Swain, S. P., & Shukla, R. K. (2010). A study of comparative efficacy of baclofen vs acamprosate in reducing alcohol craving and abuse. Indian Journal of Psychiatry, 52, S69.
 94. Morley, K. C., Baillie, A., Leung, S., Addolorato, G., Legio, L., & Haber, P. S. (2014). Baclofen for the treatment of alcohol dependence and possible role of comorbid anxiety. Alcohol Alcoholism, 49(6), 654-660. doi:10.1093/alcalc/agu062
 95. Morley, K. C., Baillie, A., Fraser, I., Furneaux-Bate, A., Dore, G., Roberts, M., et al. (2018). Baclofen in the treatment of alcohol dependence with or without alcoholic liver disease: multisite, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Psychiatry, 1-8. doi:10.1192/bjp.2018.13
 96. Müller, C. A., Geisel, O., Pelz, P., Higl, V., Kruger, J., Stickel, A., et al. (2015). High-dose baclofen for the treatment of alcohol dependence (BACLAD study): a randomized, placebo-controlled trial. Eur Neuropsychopharm, 25(8),1167-1177. doi:10.1016/j.euroneuro.2015.04.002
 97. Naudet, F., Braillon, A., Cristea, I. A., & Lexchin, J. (2020). Restoring the Bacloville trial: efficacy and harms. Letter to the editor. Addiction. doi:10.1111/add.15109
 98. Pierce, M. Sutterland, A., Behara, E. M., Morely, K., & van den Brink, W. (2018). Efficacy, tolerability, and safety of low-dose and high-dose baclofen in the treatment of alcohol dependence: A systematic review and meta-analysis. Eur Neuropsychopharm, 28, 795-806. doi:10.1016/j.euroneuro.2018.03.017
 99. Ponizovsky, A. M., Rosca, P., Aronovich, E., Weizman, A., & Grinshpoon, A. (2015). Baclofen as add-on to standard psychosocial treatment for alcohol dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with 1 year follow-up. J Subst Abuse Treat, 52, 24-30. doi:10.1016/j.jsat.2014.11.007
 100. Rigal, L., Sidorkiewicz, S., Tréluyer, J., Perrodeau, E., Le Jeunne, C., Porcher, R., & Jaury, P. (2019). Titrated baclofen for high-risk alcohol consumption: a randomized placebo-controlled trial in out-patients with 1-year follow-up. Addiction, 115, 1265-1276. doi:10.1111/add.14927
 101. Reynaud, M., Aubin, H. J., Trinquet, F., Zakine, B., Dano, C., Dematteis, M., et al. (2017). A randomized, placebo-controlled study of high-dose baclofen in alcohol-dependent patients - The ALPADIR Study. Alcohol Alcoholism, 52(4), 439-446.
 102. Rolland, B., Jaillette, E., Carton, L., Bence, C., Deheul, S., Saulnier, F., et al. (2014). Assessing alcohol versus baclofen withdrawal syndrome in patients treated with baclofen for alcohol use disorder. J Clin Psychopharm, 34(1):153-156.
 103. Rolland, B., Labreuche, J., Duhamel, A., Deheul, S., Gautier, S, Auffret, M., et al. (2015). Baclofen for alcohol dependence: Relationships between baclofen and alcohol dosing and the occurrence of major sedation. Eur Neuropsychopharm, 25(10):1631-1635. doi: 10.1016/j.euroneuro.2015.05.008
 104. Rose, A. K., & Jones, A. (2018). Baclofen: its effeciveness in reducing harmful drinking, craving, and negative mood. A meta-analysis. Addiction, 113, 1396-1406. doi:10.1111/add.14191
 105. Referenties - Carbamezepine/ Oxcarbazepine
 106. Bajovic, B., Zivkovic, N., Djokic, G., & Pavicevic, D. (2012). Oxcarbazepine, topiramate, and lamotrigine in treatment of alcohol craving. European Neuropsychopharmacology, Vol. 22, pp. S65-S66).
 107. Croissant, B., Diehl, A., Klein, O., Zambrano, S., Nakovics, H., Heinz, A., & Mann, K. (2006). A pilot study of oxcarbazepine versus acamprosate in alcohol-dependent patients. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 30(4), 630-635.
 108. Dijkstra, B., van Oort, M., Schellekens, A., de Haan, H., & DeJong, C. (Red.) (2017). Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen. Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren. Amersfoort: Stichting Resultaten Scoren. Utrecht: Perspectief Uitgevers.
 109. Malcolm, R., Myrick, H., Roberts, J., Wang, W., Anton, R. F., & Ballenger, J. C. (2002). The effects of carbamazepine and lorazepam on single versus multiple previous alcohol withdrawals in an outpatient randomized trial. Journal of General Internal Medicine, 17(5), 349-355.
 110. Martinotti, G., Di Nicola, M., Romanelli, R., Andreoli, S., Pozzi, G., Moroni, N., & Janiri, L. (2007). High and low dosage oxcarbazepine versus naltrexone for the prevention of relapse in alcohol-dependent patients. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 22(3), 149-156.
 111. Mueller, T. I., Stout, R. L., Rudden, S., Brown, R. A., Gordon, A., Solomon, D. A., & Recupero, P. R. (1997). A double-blind, placebo-controlled pilot study of carbamazepine for the treatment of alcohol dependence. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21(1), 86-92.
 112. Kranzler, H. R., Bauer, L. O., Hersh, D., & Klinghoffer, V. (1995). Carbamazepine treatment of cocaine dependence: a placebo-controlled trial. Drug and Alcohol Dependence, 38(3), 203-211.
 113. Pani, P. P., Trogu, E., Pacini, M., & Maremmani, I. (2014). Anticonvulsants for alcohol dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2).
 114. Referenties - Disulfiram
 115. Bardeleben, U. K. H., Biedert, E, Ihde, T., & Ladewig, D. (1999) Randomized open efficacy study of naltrexone vs. acamprosate vs. disulfiram combined with cognitive-behavioral psychotherapy in preventing alcohol relapse. In: Ladewig, D., editor. Basic and Clinical Science of Substance Related Disorders. Basel: Karger. pp. 45-48.
 116. Brewer, C., Streel, E, & Skinner, M. (2017). Supervised disulfiram's superior effectiveness in alcoholism treatment: Ethical, methodological, and psychological aspects. Alcohol Alcoholism, 52(2), 213-219. doi:10.1093/alcalc/agw093
 117. Carroll, K., Fetnon, L. R., Ball, S. A., Nich, C., Frankforter, T. L., et al. (2004). Efficacy of disulfiram and cognitive behavior therapy in cocaine-dependent outpatients. Archives of General Psychiatry, 61(3), 264-272.
 118. Carroll, K. M., Nich, C., Ball, S. A., McCance, E., & Rounsavile, B. J. (1998) Treatment of cocaine and alcohol dependence with psychotherapy and disulfiram. Addiction 93(5), 713-727.
 119. Carroll, C., Ziedonis, D., O'Malley, S., McCance-Katz, E., Gordon, L., et al. (1993). Pharmacologic interventions for alcohol and cocaine abusing individuals - a pilot study of disulfiram and naltrexone. American Journal on Addictions, 2(1), 77-79.
 120. Chick, J., Gough, K., Falkowski, W., Kershaw, P., Hore, B., et al. (1992). Disulfiram treatment of alcoholism. Br J Psychiatry, 161, 84-89.
 121. De Sousa, A. (2014). A comparative study using disulfiram and naltrexone in alcohol-dependent adolescents. J Substance Use, 19(5), 341-345.
 122. De Sousa, A., & De Sousa, A. (2004). A one-year pragmatic trial of naltrexone vs disulfiram in the treatment of alcohol dependence. Alcohol Alcohol, 39(6), 528-531.
 123. De Sousa, A,, & De Sousa, A. (2005). An open randomized study comparing disulfiram and acamprosate in the treatment of alcohol dependence. Alcohol Alcohol, 40(6), 545-548.
 124. De Sousa, A., & De Sousa, A. (2008). An open randomized trial comparing disulfiram and naltrexone in adolescents with alcohol dependence. Journal of Substance Use, 13(6), 382-388.
 125. De Sousa, A. A., De Sousa, J., & Kapoor, H. (2008). An open randomized trial comparing disulfiram and topiramate in the treatment of alcohol dependence. J Subst Abuse Treat, 34(4), 460-463.
 126. De Sousa, A., & Jagtap, J. (2009). An open label trial of naltrexone versus disulfiram in elderly patients with alcohol dependence. JPPS, 6(2), 85-89.
 127. Duckert, F., & Johnsen, J. (1987). Behavioral use of disulfiram in the treatment of problem drinking. Int J Addict, 22(5), 445-454.
 128. Fuller, R. K., Branchey, L., Brightwell, D. R., Derman, R. M., Emrick, C. D., et al. (1986). Disulfiram treatment of alcoholism. A Veterans Administration cooperative study. JAMA 256(11), 1449-1455.
 129. Fuller, R. K., & Roth, H. P. (1979). Disulfiram for the treatment of alcoholism. An evaluation in 128 men. Ann Intern Med, 90(6),901-904.
 130. Gerrein, J. R., Rosenberg, C. M., & Manohar, V. (1973). Disulfiram maintenance in outpatient treatment of alcoholism. Arch Gen Psychiatry, 28(6),798-802.
 131. Grassi, M. C., Cioce, A. M., Giudici, F. D., Antonilli, L., & Nencini, P. (2007). Short-term efficacy of Disulfiram or Naltrexone in reducing positive urinalysis for both cocaine and cocaethylene in cocaine abusers: A pilot study. Pharmacological Research, 55(2), 117-121.
 132. Hallers-Haalboom, E. T., Langeland, W., Kunst, L. E., & Bekker, M. H. J. (2017). Sekse en gender bij problematisch alcoholgebruik of een stoornis in het gebruik van alcohol. Retrieved from https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4decd06e08810815ef45d2e9451392ad.pdf
 133. Higgins, J. P., & Altman, D. G. (2008). Assessing risk of bias in included studies. In: Higgins, J. P., & Green, S., editors. Cochrane Handbook for systematic reviews of interventions. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
 134. Laaksonen, E., Koski-Jannes, A., Salaspuro, M., Ahtinen, H., & Alho, H. (2008). A randomized, multicentre, open-label, comparative trial of disulfiram, naltrexone and acamprosate in the treatment of alcohol dependence. Alcohol Alcohol, 43(1), 53-61.
 135. Ling, W., Weiss, D. G., Charuvastra, V. C., & O'Brien, C. P. (1983). Use of disulfiram for alcoholics in methadone maintenance programs. A Veterans Administration Cooperative Study. Arch Gen Psychiatry, 40(8), 851-854.
 136. Malcolm, R., Olive, M. F., & Lechner, W. (2008). The safety of disulfiram for the treatment of alcohol and cocaine dependence in randomized clinical trials: guidance for clinical practice. Expert Opin Drug Saf, 7(4), 459-472.
 137. Mutschler, J., Grosshans, M., Soyka, M, & Rösner, S. (2016). Current findings and mechanisms of action of disulfiram in the treatment of alcohol dependence. Pharmacopsychiatry, 49, 137-141. doi: 10.1055/s-0042-103592
 138. Nava, F., Premi, S., Manzato, E., & Lucchini, A. (2006). Comparing treatments of alcoholism on craving and biochemical measures of alcohol consumptions. J Psychoactive Drugs, 38(3), 211-217.
 139. Niederhofer, H., Staffen, W. (2003). Comparison of disulfiram and placebo in treatment of alcohol dependence of adolescents. Drug Alcohol Rev, 22(3), 295-297.
 140. Petrakis, I. L., Carroll, K. M., Nich, C., Gordon, L. .T, McCance-Katz, E. F., et al. (2000). Disulfiram treatment for cocaine dependence in methadone-maintained opioid addicts. Addiction, 95(2), 219-228.
 141. Petrakis, I. L., Poling, J., Levinson, C., Nich, C., Carroll, K., et al. (2005). Naltrexone and disulfiram in patients with alcohol dependence and comorbid psychiatric disorders. Biol Psychiatry, 57(10), 1128-1137.
 142. Pettinati, H. M., Kampman, K. M., Lynch, K. G., Xie, H., Dackis, C., et al. (2008). A double blind, placebo-controlled trial that combines disulfiram and naltrexone for treating co-occurring cocaine and alcohol dependence. Addict Behav, 33(5), 651-667.
 143. Skinner, M. D., Lahmek, P., Pham, H., & Aubin, H-J (2014). Disulfiram efficacy in the treatment of alcohol dependence: A meta-analysis. PloS ONE 9(2):e87366. doi:10.1371/journal.pone.0087366
 144. Ulrichsen, J., Nielsen, M. K., & Ulrichsen, M. (2010). Disulfiram in severe alcoholism – an open controlled study. Nord J Psychiatry, 64, 356–362.
 145. Yoshimura, A., Kimura, M., Nakayama, H., Matsui, T., Okudaira, F., Akazawa, S., . . . Higuchi, S. (2014). Efficacy of disulfiram for the treatment of alcohol dependence assessed with a multicenter randomized controlled trial. Alcoholism, clinical and experimental research, 38(2), 572-578.
 146. Referenties - Gabapentine
 147. Anton, R. F., Latham, P., Voronin, K., Book, S., Hoffman, M., Prisciandaro, J., & Bristol, E. (2020). Efficacy of Gabapentin for the Treatment of Alcohol Use Disorder in Patients With Alcohol Withdrawal Symptoms: A Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine. doi:10.1001/jamainternmed.2020.0249
 148. Brower, K. J., Myra Kim, H., Strobbe, S., Karam-Hage, M. A., Consens, F., & Zucker, R. A. (2008). A randomized double-blind pilot trial of gabapentin versus placebo to treat alcohol dependence and comorbid insomnia. Alcohol Clin Exp Res, 32(8), 1429-1438. doi:10.1111/j.1530-0277.2008.00706.x
 149. Cheng, Y. C., Huang, Y. C., & Huang, W. L. (2020). Gabapentinoids for treatment of alcohol use disorder: A systematic review and meta-analysis. Hum Psychopharmacol, 35(6), 1-11. doi:10.1002/hup.2751
 150. Chompookham, P., Rukngan, W., Nilaban, S., Suwanmajo, S., Yoosom, P., & Kalayasiri, R. (2018). A randomized trial of low-dose gabapentin for post hospitalization relapse prevention in a Thai clinical sample of alcohol dependence. Psychiatry Res, 270, 34-40. doi:10.1016/j.psychres.2018.09.002
 151. Falk, D. E., Ryan, M. L., Fertig, J. B., Devine, E. G., Cruz, R., Brown, E. S., . . . Litten, R. Z. (2019). Gabapentin Enacarbil Extended-Release for Alcohol Use Disorder: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multisite Trial Assessing Efficacy and Safety. Alcohol Clin Exp Res, 43(1), 158-169. doi:10.1111/acer.13917
 152. Furieri, F. A., & Nakamura-Palacios, E. M. (2007). Gabapentin reduces alcohol consumption and craving: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry, 68(11), 1691-1700. doi:10.4088/jcp.v68n1108
 153. Kranzler, H. R., Feinn, R., Morris, P., & Hartwell, E. E. (2019). A meta-analysis of the efficacy of gabapentin for treating alcohol use disorder. Addiction, 114(9), 1547-1555. doi:10.1111/add.14655
 154. Mariani, J. (2018). Gabapentin for abstinence initiation in alcohol dependence. Clinical Trials Gov, NCT01141049.
 155. Mason, B. J., Quello, S., Goodell, V., Shadan, F., Kyle, M., & Begovic, A. (2014). Gabapentin treatment for alcohol dependence: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med, 174(1), 70-77. doi:10.1001/jamainternmed.2013.11950
 156. Torrance, N., Veluchamy, A., Zhou, Y., Fletcher, E. H., Moir, E., Hebert, H. L., . . . Smith, B. H. (2020). Trends in gabapentinoid prescribing, co-prescribing of opioids and benzodiazepines, and associated deaths in Scotland. British Journal of Anaesthesia. doi:10.1016/j.bja.2020.05.017
 157. Trevisan, L. A., Ralevski, E., Keegan, K., Oville, A., Vuppalapati, D., Gonzalez, G., . . . Petrakis, I. L. (2008). Alcohol Detoxification and Relapse Prevention Using Valproic Acid Versus Gabapentin in Alcohol-dependent Patients. Addict Disord Their Treat, 7(3), 119-128. doi:10.1097/ADT.0b013e31812e6a3c
 158. Vickers-Smith, R., Sun, J., Charnigo, R. J., Lofwall, M. R., Walsh, S. L., & Havens, J. R. (2020). Gabapentin drug misuse signals: A pharmacovigilance assessment using the FDA adverse event reporting system. Drug and Alcohol Dependence, 206, 107709. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.107709
 159. Referenties - Naltrexon en nalmefeen
 160. Ahmadi, J., Babaeebeigi, M., Maany, I., Porter, J., Mohagheghzadeh, M., Ahmadi, N., & Dehbozorgi, G. (2004). Naltrexone for alcohol-dependent patients. Ir J Med Sci, 173(1), 34-37. doi:10.1007/bf02914522
 161. ALK21-014. (2014). Efficacy and safety of Medisorb naltrexone (Vivitrol) after enforced abstinence.
 162. Anton, R.F., Baros, A., Latham, P., Randall, P., Stewart, S., Vergne, D., & Voronin, K. (2011). Naltrexone plus aripiprazole compared to naltrexone alone and placebo in the treatment of alcohol dependence - A double blind pilot study. Neuropsychopharmacology, 36(1), S198-S323. doi:10.1038/npp.2011.292
 163. Anton, R.F., Moak, D.H., Latham, P., Waid, L.R., Myrick, H., Voronin, K., ... Woolson, R. (2005). Naltrexone Combined With Either Cognitive Behavioral or Motivational Enhancement Therapy for Alcohol Dependence. Journal of Clinical Psychopharmacology, 25(4), 349-357. doi:10.1097/01.jcp.0000172071.81258.04
 164. Anton, R.F., Moak, D.H., Waid, L.R., Latham, P.K., Malcolm, R.J., & Dias, J.K. (1999). Naltrexone and Cognitive Behavioral Therapy for the Treatment of Outpatient Alcoholics: Results of a Placebo-Controlled Trial. American Journal of Psychiatry, 156(11), 1758-1764. doi:10.1176/ajp.156.11.1758
 165. Anton, R.F., Myrick, H., Wright, T.M., Latham, P.K., Baros, A.M., Waid, L.R., & Randall, P.K. (2011). Gabapentin Combined With Naltrexone for the Treatment of Alcohol Dependence. American Journal of Psychiatry, 168(7), 709-717. doi:10.1176/appi.ajp.2011.10101436
 166. Anton, R.F., O'Malley, S.S., Ciraulo, D.A., Cisler, R.A., Couper, D., Donovan, D.M., ... Zweben, A. (2006). Combined pharmacotherapies and behavioral interventions for alcohol dependence: the COMBINE study: a randomized controlled trial. JAMA, 295(17), 2003-2017.
 167. Anton, R.F., Pettinati, H., Zweben, A., Kranzler, H.R., Johnson, B., Bohn, M.J., ... Karhuvaara, S. (2004). A multi-site dose ranging study of nalmefene in the treatment of alcohol dependence. J Clin Psychopharmacol, 24(4), 421-428. doi:10.1097/01.jcp.0000130555.63254.73
 168. Balldin, J., Berglund, M., Borg, S., Månsson, M., Bendtsen, P., Franck, J., ... Willander, A. (2003). A 6-Month Controlled Naltrexone Study: Combined Effect With Cognitive Behavioral Therapy in Outpatient Treatment of Alcohol Dependence. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 27(7), 1142-1149. doi:10.1097/01.ALC.0000075548.83053.A9
 169. Baltieri, D. A., Daró, F. R., Ribeiro, P. L., & De Andrade, A. G. (2008). Comparing topiramate with naltrexone in the treatment of alcohol dependence. Addiction, 103(12), 2035-2044.
 170. Canidate, S. S., Carnaby, G. D., Cook, C. L., & Cook, R. L. (2017). A Systematic Review of Naltrexone for Attenuating Alcohol Consumption in Women with Alcohol Use Disorders. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 41(3), 466-472. doi:10.1111/acer.13313
 171. Caputo, F., Addolorato, G., Lorenzini, F., Domenicali, M., Greco, G., del Re, A., . . . Bernardi, M. (2003). Gamma-hydroxybutyric acid versus naltrexone in maintaining alcohol abstinence: an open randomized comparative study. Drug and Alcohol Dependence, 70(1), 85-91. doi:https://doi.org/10.1016/S0376-8716(02)00340-X
 172. Caputo, F., Addolorato, G., Stoppo, M., Francini, S., Vignoli, T., Lorenzini, F., . . . Alcohol Treatment Study, G. (2007). Comparing and combining gamma-hydroxybutyric acid (GHB) and naltrexone in maintaining abstinence from alcohol: an open randomised comparative study. Eur Neuropsychopharmacol, 17(12), 781-789.
 173. Caputo, F., Maremmani, A. G. I., Addolorato, G., Domenicali, M., Zoli, G., D’Amore, A., . . . Bernardi, M. (2016). Sodium oxybate plus nalmefene for the treatment of alcohol use disorder: A case series. Journal of Psychopharmacology, 30(4), 402-409. doi:10.1177/0269881116629126
 174. Chamorro, A. J., Marcos, M., Miron-Canelo, J. A., Pastor, I., Gonzalez-Sarmiento, R., & Laso, F. J. (2012). Association of µ-opioid receptor (OPRM1) gene polymorphism with response to naltrexone in alcohol dependence: a systematic review and meta-analysis. Addict Biol, 17(3), 505-512. doi:10.1111/j.1369-1600.2012.00442.x
 175. Chick, J., Anton, R., Checinski, K., Croop, R., Drummond, D.C., Farmer, R., Ritson, B. (2000). A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of naltrexone in the treatment of alcohol dependence or abuse. Alcohol and Alcoholism, 35(6), 587-593. doi:10.1093/alcalc/35.6.587
 176. Davidson, D., Saha, C., Scifres, S., Fyffe, J., O'Connor, S., & Selzer, C. (2004). Naltrexone and brief counseling to reduce heavy drinking in hazardous drinkers. Addict Behav, 29(6), 1253-1258. doi:10.1016/j.addbeh.2004.03.027
 177. DeMartini, K. S., Gueorguieva, R., Leeman, R. F., Corbin, W. R., Fucito, L. M., Kranzler, H. R., & O'Malley, S. S. (2016). Longitudinal findings from a randomized clinical trial of naltrexone for young adult heavy drinkers. J Consult Clin Psychol, 84(2), 185-190. doi:10.1037/ccp0000053
 178. De Sousa, A. (2014). A comparative study using disulfiram and naltrexone in alcohol-dependent adolescents. J Substance Use, 19(5), 341-345.
 179. De Sousa, A., & De Sousa, A. (2008). An open randomized trial comparing disulfiram and naltrexone in adolescents with alcohol dependence. Journal of Substance Use, 13(6), 382-388.
 180. Edelman, E. J., Moore, B. A., Holt, S. R., Hansen, N., Kyriakides, T. C., Virata, M., ... Fiellin, L. E. (2019). Efficacy of Extended-Release Naltrexone on HIV-Related and Drinking Outcomes Among HIV-Positive Patients: A Randomized-Controlled Trial. AIDS Behav, 23(1), 211-221. doi:10.1007/s10461-018-2241-z
 181. Flórez, G., García-Portilla, P., Alvarez, S., Saiz, P. A., Nogueiras, L., & Bobes, J. (2008). Using topiramate or naltrexone for the treatment of alcohol?dependent patients. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 32(7), 1251-1259.
 182. Flórez, G., Saiz, P. A., García-Portilla, P., Álvarez, S., Nogueiras, L., & Bobes, J. (2011). Topiramate for the treatment of alcohol dependence: comparison with naltrexone. European Addiction Research, 17(1), 29-36.
 183. Garbutt, J. C., Greenblatt, A. M., West, S. L., Morgan, L. C., Kampov-Polevoy, A., Jordan, H. S., & Bobashev, G. V. (2014). Clinical and Biological Moderators of Response to Naltrexone in Alcohol Dependence: A Systematic Review of the Evidence. Addiction, n/a-n/a. doi:10.1111/add.12557
 184. Garbutt, J.C., Kranzler, H.R., O'Malley, S.S., Gastfriend, D.R., Pettinati, H.M., Silverman, B.L., ... Ehrich, E.W. (2005). Efficacy and tolerability of long-acting injectable naltrexone for alcohol dependence: a randomized controlled trial. JAMA, 293(13), 1617-1625. doi:10.1001/jama.293.13.1617
 185. Gastpar, M., Bonnet, U., Böning, J., Mann, K., Schmidt, L. G., Soyka, M., ... Croop, R. (2002). Lack of Efficacy of Naltrexone in the Prevention of Alcohol Relapse: Results From a German Multicenter Study. Journal of Clinical Psychopharmacology, 22(6), 592-598.
 186. Gual, A., He, Y., Torup, L., van den Brink, W., & Mann, K. (2013). A randomised, double-blind, placebo-controlled, efficacy study of nalmefene, as-needed use, in patients with alcohol dependence. Eur Neuropsychopharmacol, 23(11), 1432-1442. doi:10.1016/j.euroneuro.2013.02.006
 187. Guardia, J., Caso, C., Arias, F., Gual, A., Sanahuja, J., Ramírez, M., ... Casas, M. (2002). A Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Naltrexone in the Treatment of Alcohol-Dependence Disorder: Results from a Multicenter Clinical Trial. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 26(9), 1381-1387. doi:10.1111/j.1530-0277.2002.tb02682.x
 188. Hallers-Haalboom, E. T., Langeland, W., Kunst, L. E., & Bekker, M. H. J. (2017). Sekse en gender bij problematisch alcoholgebruik of een stoornis in het gebruik van alcohol. Retrieved from https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4decd06e08810815ef45d2e9451392ad.pdf
 189. Hartwell, E. E., Feinn, R., Morris, P. E., Gelernter, J., Krystal, J., Arias, A. J., ... Kranzler, H. R. (2020). Systematic review and meta-analysis of the moderating effect of rs1799971 in OPRM1, the mu-opioid receptor gene, on response to naltrexone treatment of alcohol use disorder. Addiction, 115(8), 1426-1437. doi:10.1111/add.14975
 190. Heinälä, P., Alho, H., Kiianmaa, K., Lönnqvist, J., Kuoppasalmi, K., & Sinclair, J.D. (2001). Targeted use of naltrexone without prior detoxification in the treatment of alcohol dependence: a factorial double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychopharmacol, 21(3), 287-292. doi:10.1097/00004714-200106000-00006
 191. Johnson, B. A., Ait-Daoud, N., Aubin, H. J., Van Den Brink, W., Guzzetta, R., Loewy, J., ... Ehrich, E. (2004). A pilot evaluation of the safety and tolerability of repeat dose administration of long- acting injectable naltrexone (Vivitrex) in patients with alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res, 28(9), 1356-1361. doi:10.1097/01.alc.0000139823.30096.52
 192. Jonas, D.E., Amick, H.R., Feltner, C., Bobashev, G., Thomas, K., Wines, R., ... Garbutt, J.C. (2014). Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatient settings: a systematic review and meta-analysis. JAMA, 311(18), 1889-1900. doi:10.1001/jama.2014.3628
 193. Jonas, D. E., Amick, H. R., Feltner, C., Bobashev, G., Thomas, K., Wines, R., ... Garbutt, J. C. (2014). Pharmacotherapy for Adults With Alcohol-Use Disorders in Outpatient Settings - AHRQ Comparative Effectiveness Reviews. In Pharmacotherapy for Adults With Alcohol-Use Disorders in Outpatient Settings. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US).
 194. Karhuvaara, S., Simojoki, K., Virta, A., Rosberg, M., Löyttyniemi, E., Nurminen, T., ... Mäkelä, R. (2007). Targeted nalmefene with simple medical management in the treatment of heavy drinkers: a randomized double-blind placebo-controlled multicenter study. Alcohol Clin Exp Res, 31(7), 1179-1187. doi:10.1111/j.1530-0277.2007.00401.x
 195. Kiefer, F., Jahn, H., Tarnaske, T., Helwig, H., Briken, P., Holzbach, R., ... Wiedemann, K. (2003). Comparing and Combining Naltrexone and Acamprosate in Relapse Prevention of Alcoholism: A Double-blind, Placebo-Controlled Study. Archives of general psychiatry, 60(1), 92-99. doi:10.1001/archpsyc.60.1.92
 196. Killeen, T.K., Brady, K.T., Gold, P.B., Simpson, K.N., Faldowski, R.A., Tyson, C., & Anton, R.F. (2004). Effectiveness of naltrexone in a community treatment program. Alcohol Clin Exp Res, 28(11), 1710-1717. doi:10.1097/01.alc.0000145688.30448.2c
 197. Kranzler, H.R., Wesson, D.R., Billot, L., & DrugAbuse Sciences Naltrexone Depot Study Group. (2004). Naltrexone Depot for Treatment of Alcohol Dependence: A Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 28(7), 1051-1059. doi:10.1097/01.ALC.0000130804.08397.29
 198. Kranzler, H.R., Armeli, S., Tennen, H., Blomqvist, O., Oncken, C., Petry, N., & Feinn, R. (2003). Targeted naltrexone for early problem drinkers. J Clin Psychopharmacol, 23(3), 294-304. doi:10.1097/01.jcp.0000084030.22282.6d
 199. Kranzler, H.R., Modesto-Lowe, V., & Van Kirk, J. (2000). Naltrexone vs. nefazodone for treatment of alcohol dependence. A placebo-controlled trial. Neuropsychopharmacology, 22(5), 493-503. doi:10.1016/s0893-133x(99)00135-9
 200. Kranzler, H.R., Tennen, H., Armeli, S., Chan, G., Covault, J., Arias, A., & Oncken, C. (2009). Targeted naltrexone for problem drinkers. J Clin Psychopharmacol, 29(4), 350-357. doi:10.1097/JCP.0b013e3181ac5213
 201. Krystal, J.H., Cramer, J.A., Krol, W.F., Kirk, G.F., & Rosenheck, R.A. (2001). Naltrexone in the Treatment of Alcohol Dependence. New England Journal of Medicine, 345(24), 1734-1739. doi:10.1056/NEJMoa011127
 202. Latt, N.C., Jurd, S., Houseman, J., & Wutzke, S.E. (2002). Naltrexone in alcohol dependence: a randomised controlled trial of effectiveness in a standard clinical setting. Medical Journal of Australia, 176(11), 530-534. doi:10.5694/j.1326-5377.2002.tb04550.x
 203. Leone, M. A., Vigna?Taglianti, F., Avanzi, G., Brambilla, R., & Faggiano, F. (2010). Gamma-hydroxybutyrate (GHB) for treatment of alcohol withdrawal and prevention of relapses. Cochrane Database of Systematic Reviews(2). doi:10.1002/14651858.CD006266.pub2
 204. Malone, M., McDonald, R., Vittitow, A., Chen, J., Obi, R., Schatz, D., ... Lee, J.D. (2019). Extended-release vs. oral naltrexone for alcohol dependence treatment in primary care (XON). Contemp Clin Trials, 81, 102-109. doi:https://doi.org/10.1016/j.cct.2019.04.006
 205. Mann, K., Bladström, A., Torup, L., Gual, A., & van den Brink, W. (2013). Extending the treatment options in alcohol dependence: a randomized controlled study of as-needed nalmefene. Biol Psychiatry, 73(8), 706-713. doi:10.1016/j.biopsych.2012.10.020
 206. Mann, K., Lemenager, T., Hoffmann, S., Reinhard, I., Hermann, D., Batra, A., ... The Predict Study Team. (2013). Results of a double-blind, placebo-controlled pharmacotherapy trial in alcoholism conducted in Germany and comparison with the US COMBINE study. Addiction Biology, 18(6), 937-946. doi:10.1111/adb.12012
 207. Martinotti, G., Di Nicola, M., Di Giannantonio, M., & Janiri, L. (2009). Aripiprazole in the treatment of patients with alcohol dependence: a double-blind, comparison trial vs. naltrexone. Journal of psychopharmacology, 23(2), 123-129. doi:10.1177/0269881108089596
 208. Mason, B.J., Ritvo, E.C., Morgan, R.O., Salvato, F.R., Goldberg, G., Welch, B., & Mantero-Atienza, E. (1994). A double-blind, placebo-controlled pilot study to evaluate the efficacy and safety of oral nalmefene HCl for alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res, 18(5), 1162-1167. doi:10.1111/j.1530-0277.1994.tb00098.x
 209. Mason, B.J., Salvato, F.R., Williams, L.D., Ritvo, E.C., & Cutler, R.B. (1999). A double-blind, placebo-controlled study of oral nalmefene for alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry, 56(8), 719-724. doi:10.1001/archpsyc.56.8.719
 210. Miyata, H., Takahashi, M., Murai, Y., Tsuneyoshi, K., Hayashi, T., Meulien, D., ... Higuchi, S. (2019). Nalmefene in alcohol-dependent patients with a high drinking risk: Randomized controlled trial. Psychiatry Clin Neurosci, 73(11), 697-706. doi:10.1111/pcn.12914
 211. Monti, P.M., Rohsenow, D.J., Swift, R.M., Gulliver, S.B., Colby, S.M., Mueller, T.I., ... Asher, M.K. (2001). Naltrexone and Cue Exposure With Coping and Communication Skills Training for Alcoholics: Treatment Process and 1-Year Outcomes. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 25(11), 1634-1647. doi:10.1111/j.1530-0277.2001.tb02170.x
 212. Morgenstern, J., Kuerbis, A.N., Chen, A.C., Kahler, C.W., Bux, D.A., Jr., & Kranzler, H.R. (2012). A randomized clinical trial of naltrexone and behavioral therapy for problem drinking men who have sex with men. J Consult Clin Psychol, 80(5), 863-875. doi:10.1037/a0028615
 213. Morley, K.C., Teesson, M., Reid, S.C., Sannibale, C., Thomson, C., Phung, N., ... Haber, P.S. (2006). Naltrexone versus acamprosate in the treatment of alcohol dependence: a multi-centre, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Addiction, 101(10), 1451-1462. doi:10.1111/j.1360-0443.2006.01555.x
 214. Morris, P.L., Hopwood, M., Whelan, G., Gardiner, J., & Drummond, E. (2001). Naltrexone for alcohol dependence: a randomized controlled trial. Addiction, 96(11), 1565-1573. doi:10.1046/j.1360-0443.2001.961115654.x
 215. Murphy, C. E., Wang, R. C., Montoy, J. C., Whittaker, E., & Raven, M. (2021). Effect of Extended-Release Naltrexone on Alcohol Consumption: A Systematic Review and Meta-analysis. Addiction, n/a(n/a). doi:10.1111/add.15572
 216. Naudet, F. (2016). Comparing Nalmefene and Naltrexone in Alcohol Dependence: Is there a Spin? Pharmacopsychiatry, 49(6), 260-261. doi:10.1055/s-0042-110493
 217. O'Malley, S.S., Corbin, W.R., Leeman, R.F., DeMartini, K.S., Fucito, L.M., Ikomi, J., ... Kranzler, H.R. (2015). Reduction of alcohol drinking in young adults by naltrexone: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial of efficacy and safety. J Clin Psychiatry, 76(2), e207-213. doi:10.4088/JCP.13m08934
 218. O'Malley, S.S., Jaffe, A.J., Chang, G., Schottenfeld, R.S., Meyer, R.E., & Rounsaville, B. (1992). Naltrexone and coping skills therapy for alcohol dependence. A controlled study. Arch Gen Psychiatry, 49(11), 881-887.
 219. O'Malley, S.S., Robin, R.W., Levenson, A.L., GreyWolf, I., Chance, L.E., Hodgkinson, C.A., ... Goldman, D. (2008). Naltrexone alone and with sertraline for the treatment of alcohol dependence in Alaska natives and non-natives residing in rural settings: a randomized controlled trial. Alcohol Clin Exp Res, 32(7), 1271-1283. doi:10.1111/j.1530-0277.2008.00682.x
 220. O'Malley, S.S., Sinha, R., Grilo, C.M., Capone, C., Farren, C.K., McKee, S.A., ... Wu, R. (2007). Naltrexone and Cognitive Behavioral Coping Skills Therapy for the Treatment of Alcohol Drinking and Eating Disorder Features in Alcohol-Dependent Women: A Randomized Controlled Trial. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 31(4), 625-634. doi:10.1111/j.1530-0277.2007.00347.x
 221. Oslin, D. W., Leong, S. H., Lynch, K. G., Berrettini, W., O'Brien, C. P., Gordon, A. J., & Rukstalis, M. (2015). Naltrexone vs Placebo for the Treatment of Alcohol Dependence: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 72(5), 430-437. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.3053
 222. Oslin, D.W., Liberto, J.G., O'Brien, J., Krois, S., & Norbeck, J. (1997). Naltrexone as an Adjunctive Treatment for Older Patients With Alcohol Dependence. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 5(4), 324-332. doi:10.1097/00019442-199700540-00007
 223. Oslin, D.W., Lynch, K.G., Pettinati, H.M., Kampman, K.M., Gariti, P., Gelfand, L., ... O'Brien, C.P. (2008). A placebo-controlled randomized clinical trial of naltrexone in the context of different levels of psychosocial intervention. Alcohol Clin Exp Res, 32(7), 1299-1308. doi:10.1111/j.1530-0277.2008.00698.x
 224. Palpacuer, C., Duprez, R., Huneau, A., Locher, C., Boussageon, R., Laviolle, B., & Naudet, F. (2018). Pharmacologically controlled drinking in the treatment of alcohol dependence or alcohol use disorders: a systematic review with direct and network meta-analyses on nalmefene, naltrexone, acamprosate, baclofen and topiramate. Addiction, 113(2), 220-237. doi:10.1111/add.13974
 225. Palpacuer, C., Laviolle, B., Boussageon, R., Reymann, J. M., Bellissant, E., & Naudet, F. (2015). Risks and Benefits of Nalmefene in the Treatment of Adult Alcohol Dependence: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis of Published and Unpublished Double-Blind Randomized Controlled Trials. PLOS Medicine, 12(12), e1001924. doi:10.1371/journal.pmed.1001924
 226. Petrakis, I.L., Poling, J., Levinson, C., Nich, C., Carroll, K., & Rounsaville, B. (2005). Naltrexone and Disulfiram in Patients with Alcohol Dependence and Comorbid Psychiatric Disorders. Biological Psychiatry, 57(10), 1128-1137. doi:10.1016/j.biopsych.2005.02.016
 227. Pettinati, H. M., Kampman, K. M., Lynch, K. G., Dundon, W. D., Mahoney, E. M., Wierzbicki, M. R., & O'Brien, C. P. (2014). A pilot trial of injectable, extended-release naltrexone for the treatment of co-occurring cocaine and alcohol dependence. Am J Addict, 23(6), 591-597. doi:10.1111/j.1521-0391.2014.12146.x
 228. Pettinati, H.M., Oslin, D.W., Kampman, K.M., Dundon, W.D., Xie, H., Gallis, T.L., ... O'Brien, C.P. (2010). A Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Combining Sertraline and Naltrexone for Treating Co-Occurring Depression and Alcohol Dependence. American Journal of Psychiatry, 167(6), 668-675. doi:10.1176/appi.ajp.2009.08060852
 229. Reus, V. I., Fochtmann, L. J., Bukstein, O., Eyler, A., Hilty, D. M., et al. (2017). American Psychiatric Association Practice guideline for the pharmacological treatment of patients with alcohol use disorder. American Psychiatric Association - Publishing. Washington DC.
 230. Schacht, J. P., Randall, P. K., Latham, P. K., Voronin, K. E., Book, S. W., Myrick, H., & Anton, R. F. (2017). Predictors of Naltrexone Response in a Randomized Trial: Reward-Related Brain Activation, OPRM1 Genotype, and Smoking Status. Neuropsychopharmacology, 42(13), 2640-2653. doi:10.1038/npp.2017.74
 231. Skinner, M. D., Lahmek, P., Pham, H., & Aubin, H-J (2014). Disulfiram efficacy in the treatment of alcohol dependence: A meta-analysis. PloS ONE 9(2):e87366. doi:10.1371/journal.pone.0087366
 232. Soyka, M., Friede, M., & Schnitker, J. (2016a). Comparing Nalmefene and Naltrexone in Alcohol Dependence: Are there any Differences? Results from an Indirect Meta-Analysis. Pharmacopsychiatry, 49(2), 66-75. doi:10.1055/s-0035-1565184
 233. Soyka, M., Friede, M., & Schnitker, J. (2016b). Comparing Nalmefene and Naltrexone in Alcohol Dependence: Are there any Differences? Results from an Indirect Meta-Analysis - Comment to Naudet. Pharmacopsychiatry, 49(2), 261-26275. doi:10.1055/s-0042-110494
 234. Springer, S.A., Di Paola, A., Azar, M.M., Barbour, R., Krishnan, A., & Altice, F.L. (2017). Extended-release naltrexone reduces alcohol consumption among released prisoners with HIV disease as they transition to the community. Drug Alcohol Depend, 174, 158-170. doi:10.1016/j.drugalcdep.2017.01.026
 235. Tidey, J.W., Monti, P.M., Rohsenow, D.J., Gwaltney, C.J., Miranda Jr., R., McGeary, J.E., ... Paty, J.A. (2008). Moderators of Naltrexone’s Effects on Drinking, Urge, and Alcohol Effects in Non-Treatment-Seeking Heavy Drinkers in the Natural Environment. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 32(1), 58-66. doi:10.1111/j.1530-0277.2007.00545.x
 236. Van den Brink, W., Sørensen, P., Torup, L., Mann, K., & Gual, A. (2014). Long-term efficacy, tolerability and safety of nalmefene as-needed in patients with alcohol dependence: A 1-year, randomised controlled study. J Psychopharmacol, 28(8), 733-744. doi:10.1177/0269881114527362
 237. Volpicelli, J.R., Rhines, K.C., Rhines, J.S., Volpicelli, L.A., Alterman, A.I., & O'Brien, C.P. (1997). Naltrexone and Alcohol Dependence: Role of Subject Compliance. Archives of General Psychiatry, 54(8), 737-742. doi:10.1001/archpsyc.1997.01830200071010
 238. Referenties - Natriumoxybaat / gamma-hydroxyboterzuur (GHB)
 239. Addolorato, G., Balducci, G., Capristo, E., Attilia, M. L., Taggi, F., Gasbarrini, G., & Ceccanti, M. (1999). Gamma-hydroxybutyric acid (GHB) in the treatment of alcohol withdrawal syndrome: a randomized comparative study versus benzodiazepine. Alcohol Clin Exp Res, 23(10), 1596-1604.
 240. Addolorato, G., Lesch, O. M., Maremmani, I., Walter, H., Nava, F., Raffaillac, Q., & Caputo, F. (2020). Post-marketing and clinical safety experience with sodium oxybate for the treatment of alcohol withdrawal syndrome and maintenance of abstinence in alcohol-dependent subjects. Expert Opin Drug Saf, 19(2), 159-166. doi:10.1080/14740338.2020.1709821
 241. Caputo, F., Addolorato, G., Lorenzini, F., Domenicali, M., Greco, G., del Re, A., . . . Bernardi, M. (2003). Gamma-hydroxybutyric acid versus naltrexone in maintaining alcohol abstinence: an open randomized comparative study. Drug and Alcohol Dependence, 70(1), 85-91. doi:10.1016/S0376-8716(02)00340-X
 242. Caputo, F., Addolorato, G., Stoppo, M., Francini, S., Vignoli, T., Lorenzini, F., . . . Alcohol Treatment Study, G. (2007). Comparing and combining gamma-hydroxybutyric acid (GHB) and naltrexone in maintaining abstinence from alcohol: an open randomised comparative study. Eur Neuropsychopharmacol, 17(12), 781-789.
 243. Caputo, F., Del Re, A., Brambilla, R., Grignaschi, A., Vignoli, T., Vigna-Taglianti, F., . . . Bernardi, M. (2014a). Sodium oxybate in maintaining alcohol abstinence in alcoholic patients according to Lesch typologies: a pilot study. J Psychopharmacol, 28(1), 23-30. doi:10.1177/0269881113504015
 244. Caputo, F., Maremmani, A. G. I., Addolorato, G., Domenicali, M., Zoli, G., D’Amore, A., . . . Bernardi, M. (2016). Sodium oxybate plus nalmefene for the treatment of alcohol use disorder: A case series. Journal of Psychopharmacology, 30(4), 402-409. doi:10.1177/0269881116629126
 245. Caputo, F., Skala, K., Mirijello, A., Ferrulli, A., Walter, H., Lesch, O., & Addolorato, G. (2014b). Sodium oxybate in the treatment of alcohol withdrawal syndrome: a randomized double-blind comparative study versus oxazepam. The GATE 1 trial. CNS Drugs, 28(8), 743-752. doi:10.1007/s40263-014-0183-1
 246. Chick, J., & Nutt, D. J. (2011). Substitution therapy for alcoholism: time for a reappraisal? Journal of Psychopharmacology, 26(2), 205-212. doi:10.1177/0269881111408463
 247. Elsing, C., Stremmel, W., Grenda, U., & Herrmann, T. (2009). Gamma-hydroxybutyric acid versus clomethiazole for the treatment of alcohol withdrawal syndrome in a medical intensive care unit: an open, single-center randomized study. Am J Drug Alcohol Abuse, 35(3), 189-192. doi:10.1080/00952990902933852
 248. Gallimberti, L., Canton, G., Gentile, N., Ferri, M., Cibin, M., Ferrara, S. D., . . . Gessa, G. L. (1989). Gamma-hydroxybutyric acid for treatment of alcohol withdrawal syndrome. Lancet, 2(8666), 787-789. doi:10.1016/s0140-6736(89)90842-8
 249. Gallimberti, L., Ferri, M., Ferrara, S. D., Fadda, F., & Gessa, G. L. (1992). gamma-Hydroxybutyric acid in the treatment of alcohol dependence: a double-blind study. Alcohol Clin Exp Res, 16(4), 673-676. doi:10.1111/j.1530-0277.1992.tb00658.x
 250. Leone, M. A., Vigna-Taglianti, F., Avanzi, G., Brambilla, R., & Faggiano, F. (2010). Gamma?hydroxybutyrate (GHB) for treatment of alcohol withdrawal and prevention of relapses. Cochrane Database of Systematic Reviews(2). doi:10.1002/14651858.CD006266.pub2
 251. Lesch, O. M., Dietzel, M., Musalek, M., Walter, H., & Zeiler, K. (1988). The course of alcoholism. Long-term prognosis in different types. Forensic Sci Int, 36(1-2), 121-138. doi:10.1016/0379-0738(88)90225-3
 252. Nava, F., Premi, S., Manzato, E., Campagnola, W., Lucchini, A., & Gessa, G. L. (2007). Gamma-hydroxybutyrate reduces both withdrawal syndrome and hypercortisolism in severe abstinent alcoholics: an open study vs. diazepam. Am J Drug Alcohol Abuse, 33(3), 379-392. doi:10.1080/00952990701315046
 253. Nava, F., Premi, S., Manzato, E., & Lucchini, A. (2006). Comparing treatments of alcoholism on craving and biochemical measures of alcohol consumptionst. J Psychoactive Drugs, 38(3), 211-217. doi:10.1080/02791072.2006.10399846
 254. Nimmerrichter, A. A., Walter, H., Gutierrez-Lobos, K. E., & Lesch, O. M. (2002). Double-blind controlled trial of gamma-hydroxybutyrate and clomethiazole in the treatment of alcohol withdrawal. Alcohol Alcohol, 37(1), 67-73. doi:10.1093/alcalc/37.1.67
 255. Stella, L., Addolorato, G., Rinaldi, B., Capuano, A., Berrino, L., Rossi, F., & Maione, S. (2008). An open randomized study of the treatment of escitalopram alone and combined with gamma-hydroxybutyric acid and naltrexone in alcoholic patients. Pharmacol Res, 57(4), 312-317. doi:10.1016/j.phrs.2008.03.001
 256. Van den Brink, W., Addolorato, G., Aubin, H.-J., Benyamina, A., Caputo, F., Dematteis, M., . . . Spanagel, R. (2018). Efficacy and safety of sodium oxybate in alcohol-dependent patients with a very high drinking risk level. Addiction Biology, 23(4), 969-986. doi:10.1111/adb.12645
 257. Referenties - Ondansetron
 258. Corrêa, F. J. M. & Baltieri, D. A. (2013). A pilot study of full-dose ondansetron to treat heavy-drinking men withdrawing from alcohol in Brazil. Addictive behaviors, 38(4), 2044-2051.
 259. Dawes, M. A., Johnson, B. A., Ait-Daoud, N., Ma, J. Z., & Cornelius, J. R. (2005). A prospective, open-label trial of ondansetron in adolescents with alcohol dependence. Addictive Behaviors, 30(6), 1077-1085.
 260. Johnson, B. A., Ait-Daoud, N., Seneviratne, C., Roache, J. D., Javors, M. A., Wang, X. Q., ... Li, M. D. (2011). Pharmacogenetic approach at the serotonin transporter gene as a method of reducing the severity of alcohol drinking. Am J Psychiatry, 168(3), 265-275. doi:10.1176/appi.ajp.2010.10050755
 261. Johnson, B. A., Roache, J. D., Javors, M. A., DiClemente, C. C., Cloninger, C. R., Prihoda, T. J., ... & Hensler, J. (2000). Ondansetron for reduction of drinking among biologically predisposed alcoholic patients: a randomized controlled trial. JAMA, 284(8), 963-971.
 262. Jonas, D. E., Amick, H. R., Feltner, C., Bobashev, G., Thomas, K., et al. (2014). Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatients settings. A systematic review and meta-analysis. JAMA, 311(18), 1889-1900.
 263. Kenna, G. A., Zywiak, W. H., Swift, R. M., McGeary, J. E., Clifford, J. S., Shoaff, J. R., ... & Haass-Koffler, C. L. (2014). Ondansetron Reduces Naturalistic Drinking in nontreatment-seeking alcohol-dependent Individuals with the LL 5?-HTTLPR genotype: A laboratory study. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 38(6), 1567-1574.
 264. Referenties - Prazosine en doxazosine
 265. Haass-Koffler, C.L., Goodyear, K., Zywiak, W.H., Magill, M., Eltinge, S.E., Wallace, P.M., . . . Leggio, L. (2017). Higher pretreatment blood pressure is associated with greater alcohol drinking reduction in alcohol-dependent individuals treated with doxazosin. Drug Alcohol Depend, 177, 23-28. doi:10.1016/j.drugalcdep.2017.03.016
 266. Kenna, G.A., Haass-Koffler, C.L., Zywiak, W.H., Edwards, S.M., Brickley, M.B., Swift, R.M., & Leggio, L. (2016). Role of the ?1 blocker doxazosin in alcoholism: a proof-of-concept randomized controlled trial. Addict Biol, 21(4), 904-914. doi:10.1111/adb.12275
 267. Petrakis, I.L., Desai, N., Gueorguieva, R., Arias, A., O'Brien, E., Jane, J.S., . . . Ralevski, E. (2016). Prazosin for Veterans with Posttraumatic Stress Disorder and Comorbid Alcohol Dependence: A Clinical Trial. Alcohol Clin Exp Res, 40(1), 178-186. doi:10.1111/acer.12926
 268. Simpson, T.L., Malte, C.A., Dietel, B., Tell, D., Pocock, I., Lyons, R., . . . Saxon, A.J. (2015). A pilot trial of prazosin, an alpha-1 adrenergic antagonist, for comorbid alcohol dependence and posttraumatic stress disorder. Alcohol Clin Exp Res, 39(5), 808-817. doi:10.1111/acer.12703
 269. Simpson, T.L., Saxon, A.J., Meredith, C.W., Malte, C.A., McBride, B., Ferguson, L.C., . . . Raskind, M. (2009). A pilot trial of the alpha-1 adrenergic antagonist, prazosin, for alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res, 33(2), 255-263. doi:10.1111/j.1530-0277.2008.00807.x
 270. Simpson, T.L., Saxon, A.J., Stappenbeck, C., Malte, C.A., Lyons, R., Tell, D., . . . Raskind, M. (2018). Double-Blind Randomized Clinical Trial of Prazosin for Alcohol Use Disorder. Am J Psychiatry, 175(12), 1216-1224. doi:10.1176/appi.ajp.2018.17080913
 271. Sinha, R., Wemm, S., Fogelman, N., Milivojevic, V., Morgan, P.M., Angarita, G.A., . . . Fox, H.C. (2021). Moderation of Prazosin’s Efficacy by Alcohol Withdrawal Symptoms. American Journal of Psychiatry, 0(0), appi.ajp.2020.20050609. doi:10.1176/appi.ajp.2020.20050609
 272. Vanderkam, P., Solinas, M., Ingrand, I., Doux, N., Ebrahimighavam, S., Jaafari, N., & Lafay-Chebassier, C. (2021). Effectiveness of drugs acting on adrenergic receptors in the treatment for tobacco or alcohol use disorders: systematic review and meta-analysis. Addiction, n/a(n/a). doi:10.1111/add.15265
 273. Wilcox, C.E., Tonigan, J.S., Bogenschutz, M.P., Clifford, J., Bigelow, R., & Simpson, T. (2018). A Randomized, Placebo-controlled, Clinical Trial of Prazosin for the Treatment of Alcohol Use Disorder. J Addict Med, 12(5), 339-345. doi:10.1097/adm.0000000000000413
 274. Referenties - Psychedelica
 275. Bogenschutz, M. P., Forcehimes, A. A., Pommy, J. A., Wilcox, C. E., Barbosa, P. C. R., & Strassman, R. J. (2015). Psilocybin-assisted treatment for alcohol dependence: a proof-of-concept study. Journal of psychopharmacology, 29(3), 289-299. doi:https://dx.doi.org/10.1177/0269881114565144
 276. Bogenschutz, M. P., Podrebarac, S. K., Duane, J. H., Amegadzie, S. S., Malone, T. C., Owens, L. T., . Mennenga, S. E. (2018). Clinical Interpretations of Patient Experience in a Trial of Psilocybin-Assisted Psychotherapy for Alcohol Use Disorder. Frontiers in Pharmacology, 9, 100. doi:https://dx.doi.org/10.3389/fphar.2018.00100
 277. Dakwar, E., Levin, F., Hart, C. L., Basaraba, C., Choi, J., Pavlicova, M., & Nunes, E. V. (2020). A single ketamine infusion combined with motivational enhancement therapy for alcohol use disorder: a randomized midazolam-controlled pilot trial. American Journal of Psychiatry, 177(2), 125-133.
 278. Ezquerra-Romano, I. I., Lawn, W., Krupitsky, E., & Morgan, C. J. A. (2018). Ketamine for the treatment of addiction: Evidence and potential mechanisms. Neuropharmacology, 142, 72-82.
 279. Grabski, M., McAndrew, A., Lawn, W., Marsh, B., Raymen, L., Stevens, T., ... & Morgan, C. J. (2021). Adjunctive Ketamine With Relapse Prevention–Based Psychological Therapy in the Treatment of Alcohol Use Disorder. American Journal of Psychiatry..
 280. Krebs, T. S., & Johansen, P. Ø. (2012). Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Psychopharmacology, 26(7), 994-1002.
 281. Krupitsky, E. M., & Grinenko, A. Y. (1997). Ketamine psychedelic therapy (KPT): a review of the results of ten years of research. Journal of Psychoactive Drugs, 29(2), 165-183.
 282. Sessa, B., Sakal, C., O'Brien, S., & Nutt, D. (2019). First study of safety and tolerability of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-assisted psychotherapy in patients with alcohol use disorder: preliminary data on the first four participants. BMJ case reports, 12(7). doi:https://dx.doi.org/10.1136/bcr-2019-230109
 283. Van den Brink, W., Breeksema, J., Vermetten, E., Schoevers, R. A. (2020). Psychedelica bij de behandeling van verslaving en psychose. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62(8), 613-617.
 284. Walsh, Z., Mollaahmetoglu, O. M., Rootman, J., Golsof, S., Keeler, J., Marsh, B., ... & Morgan, C. J. (2022). Ketamine for the treatment of mental health and substance use disorders: comprehensive systematic review. BJPsych open, 8(1).
 285. Yoon, G., Petrakis, I. L., & Krystal, J. H. (2019). Association of combined naltrexone and ketamine with depressive symptoms in a case series of patients with depression and alcohol use disorder. JAMA psychiatry, 76(3), 337-338.
 286. Referenties - Topiramaat
 287. Agabio, R., Pani, P. P., Preti, A., Gessa, G. L., & Franconi, F. (2016). Efficacy of medications approved for the treatment of alcohol dependence and alcohol withdrawal syndrome in female patients: a descriptive review. European Addiction Research, 22(1), 1-16.
 288. Baltieri, D. A., Daró, F. R., Ribeiro, P. L., & De Andrade, A. G. (2008). Comparing topiramate with naltrexone in the treatment of alcohol dependence. Addiction, 103(12), 2035-2044.
 289. Blodgett, J. C., Del Re, A. C., Maisel, N. C., & Finney, J. W. (2014). A meta?analysis of topiramate's effects for individuals with alcohol use disorders. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 38(6), 1481-1488.
 290. De Sousa, A. A., De Sousa, J., & Kapoor, H. (2008). An open randomized trial comparing disulfiram and topiramate in the treatment of alcohol dependence. Journal of Substance Abuse Treatment, 34(4), 460-463.
 291. Flórez, G., García?Portilla, P., Alvarez, S., Saiz, P. A., Nogueiras, L., & Bobes, J. (2008). Using topiramate or naltrexone for the treatment of alcohol?dependent patients. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 32(7), 1251-1259.
 292. Flórez, G., Saiz, P. A., García-Portilla, P., Álvarez, S., Nogueiras, L., & Bobes, J. (2011). Topiramate for the treatment of alcohol dependence: comparison with naltrexone. European Addiction Research, 17(1), 29-36.
 293. Hallers-Haalboom, E. T., Langeland, W., Kunst, L. E., & Bekker, M. H. J. (2017). Sekse en gender bij problematisch alcoholgebruik of een stoornis in het gebruik van alcohol. Retrieved from https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4decd06e08810815ef45d2e9451392ad.pdf
 294. Hammond, C. J. (2016). The role of pharmacotherapy in the treatment of adolescent substance use disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 25(4), 685-711.
 295. Johnson, B. A., Ait-Daoud, N., Bowden, C. L., DiClemente, C. C., Roache, J. D., Lawson, K., ... & Ma, J. Z. (2003). Oral topiramate for treatment of alcohol dependence: a randomised controlled trial. The Lancet, 361(9370), 1677-1685.
 296. Johnson, B. A., Rosenthal, N., Capece, J. A., Wiegand, F., Mao, L., Beyers, K., ... & Kranzler, H. R. (2007). Topiramate for treating alcohol dependence: A randomized controlled trial. Jama, 298(14), 1641-1651.
 297. Jonas, D. E., Amick, H. R., Feltner, C., Bobashev, G., Thomas, K., et al. (2014). Pharmacotherapy for adults with alcohol use disorders in outpatients settings. A systematic review and meta-analysis. JAMA, 311(18), 1889-1900.
 298. Jose, N. A., Yadav, P., Kapoor, A., & Mahla, V. P. (2019). Comparison between baclofen and topiramate in alcohol dependence: A prospective study. Industrial Psychiatry Journal, 28(1), 44.
 299. Kampman, K. M., Pettinati, H. M., Lynch, K. G., Spratt, K., Wierzbicki, M. R., & O’Brien, C. P. (2013). A double-blind, placebo-controlled trial of topiramate for the treatment of comorbid cocaine and alcohol dependence. Drug and Alcohol Dependence, 133(1), 94-99.
 300. Knapp, C. M., Ciraulo, D. A., Sarid-Segal, O., Richardson, M. A., Devine, E., Streeter, C. C., ... & Waters, M. (2015). Zonisamide, topiramate, and levetiracetam: Efficacy and neuropsychological effects in alcohol use disorders. Journal of Clinical Psychopharmacology, 35(1), 34.
 301. Kranzler, H. R., Covault, J., Feinn, R., Armeli, S., Tennen, H., Arias, A. J., ... & Kampman, K. M. (2014). Topiramate treatment for heavy drinkers: Moderation by a GRIK1 polymorphism. American Journal of Psychiatry, 171(4), 445-452.
 302. Kranzler, H. R., Morris, P. E., Pond, T., Crist, R. C., Kampman, K. M., Hartwell, E. E., & Lynch, K. G. (2021). Prospective randomized pharmacogenetic study of topiramate for treating alcohol use disorder. Neuropsychopharmacology, 1-7.
 303. Likhitsathian, S., Saengcharnchai, P., Uttawichai, K., Yingwiwattanapong, J., Wittayanookulluk, A., & Srisurapanont, M. (2012). Cognitive changes in topiramate?treated patients with alcoholism: A 12?week prospective study in patients recently detoxified. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 66(3), 235-241.
 304. Martinotti, G., Di Nicola, M., De Vita, O., Hatzigiakoumis, D. S., Guglielmo, R., Santucci, B., ... & Di Giannantonio, M. (2014). Low-dose topiramate in alcohol dependence: A single-blind, placebo-controlled study. Journal of Clinical Psychopharmacology, 34(6), 709-715.
 305. Miranda, R. (2012) Effects of topiramate on adolescent alcohol use: Efficacy and mechanisms (IMPACT), ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01641445.
 306. Miranda, R., & Treloar, H. (2016). Emerging pharmacologic treatments for adolescent substance use: Challenges and new directions. Current Addiction Reports, 3(2), 145-156.
 307. Pani, P. P., Trogu, E., Pacini, M., & Maremmani, I. (2014). Anticonvulsants for alcohol dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2).
 308. Reus, V. I., Fochtmann, L. J., Bukstein, O., Eyler, A., Hilty, D. M., et al. (2017). American Psychiatric Association Practice guideline for the pharmacological treatment of patients with alcohol use disorder. American Psychiatric Association - Publishing. Washington DC.
 309. Rubio, G., Martínez-Gras, I., & Manzanares, J. (2009). Modulation of impulsivity by topiramate: Implications for the treatment of alcohol dependence. Journal of Clinical Psychopharmacology, 29(6), 584-589.
 310. Squeglia, L. M., Fadus, M. C., McClure, E. A., Tomko, R. L., & Gray, K. M. (2019). Pharmacological treatment of youth substance use disorders. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 29(7), 559-572.
 311. Referenties - Valproaat
 312. Brady, K. T., Myrick, H., Henderson, S., & Coffey, S. F. (2002). The use of divalproex in alcohol relapse prevention: a pilot study. Drug and Alcohol Dependence, 67(3), 323-330.
 313. Lee, S. Y., Wang, T. Y., Chen, S. L., Chang, Y. H., Chen, P. S., Huang, S. Y., ... & Yang, Y. K. (2018). Add-On Memantine Treatment for Bipolar II Disorder Comorbid with Alcohol Dependence: A 12-Week Follow-Up Study. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 42(6), 1044-1050.
 314. Pani, P. P., Trogu, E., Pacini, M., & Maremmani, I. (2014). Anticonvulsants for alcohol dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2).
 315. Salloum, I. M., Cornelius, J. R., Daley, D. C., Kirisci, L., Himmelhoch, J. M., & Thase, M. E. (2005). Efficacy of valproate maintenance in patients with bipolar disorder and alcoholism: a double-blind placebo-controlled study. Archives of General Psychiatry, 62(1), 37-45.
 316. Trevisan, L. A., Ralevski, E., Keegan, K., Oveille, A., Vuppalapati, D., Gonzalez, G., & Petrakis, I. L. (2008). Alcohol detoxification and relapse prevention using valproic acid versus gabapentin in alcohol-dependent patients. Addictive Disorders & Their Treatment, 7(3), 119-128.
 317. Referenties - Varenicline
 318. de Bejczy, A., Löf, E., Walther, L., Guterstam, J., Hammarberg, A., Asanovska, G., . . . Söderpalm, B. (2015). Varenicline for Treatment of Alcohol Dependence: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 39(11), 2189-2199. doi:10.1111/acer.12854
 319. Fucito, L. M., Toll, B. A., Wu, R., Romano, D. M., Tek, E., & O'Malley, S. S. (2011). A preliminary investigation of varenicline for heavy drinking smokers. Psychopharmacology (Berl), 215(4), 655-663. doi:10.1007/s00213-010-2160-9
 320. Gandhi, K. D., Mansukhani, M. P., Karpyak, V. M., Schneekloth, T. D., Wang, Z., & Kolla, B. P. (2020). The Impact of Varenicline on Alcohol Consumption in Subjects With Alcohol Use Disorders: Systematic Review and Meta-Analyses. J Clin Psychiatry, 81(2), 19r12924. doi:10.4088/JCP.19r12924
 321. Hurt, R. T., Ebbert, J. O., Croghan, I. T., Schroeder, D. R., Hurt, R. D., & Hays, J. T. (2018). Varenicline for tobacco-dependence treatment in alcohol-dependent smokers: A randomized controlled trial. Drug Alcohol Depend, 184, 12-17. doi:10.1016/j.drugalcdep.2017.11.017
 322. Litten, R. Z., Ryan, M. L., Fertig, J. B., Falk, D. E., Johnson, B., Dunn, K. E., . . . Stout, R. (2013). A double-blind, placebo-controlled trial assessing the efficacy of varenicline tartrate for alcohol dependence. J Addict Med, 7(4), 277-286. doi:10.1097/ADM.0b013e31829623f4
 323. Meszaros, Z. S., Abdul-Malak, Y., Dimmock, J. A., Wang, D., Ajagbe, T. O., & Batki, S. L. (2013). Varenicline treatment of concurrent alcohol and nicotine dependence in schizophrenia: a randomized, placebo-controlled pilot trial. J Clin Psychopharmacol, 33(2), 243-247. doi:10.1097/JCP.0b013e3182870551
 324. Miranda Jr., R., O'Malley, S. S., Treloar Padovano, H., Wu, R., Falk, D. E., Ryan, M. L., . . . Litten, R. Z. (2020). Effects of Alcohol Cue Reactivity on Subsequent Treatment Outcomes Among Treatment-Seeking Individuals with Alcohol Use Disorder: A Multisite Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Varenicline. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 44(7), 1431-1443. doi:https://doi.org/10.1111/acer.14352
 325. Mitchell, J. M., Teague, C. H., Kayser, A. S., Bartlett, S. E., & Fields, H. L. (2012). Varenicline decreases alcohol consumption in heavy-drinking smokers. Psychopharmacology (Berl), 223(3), 299-306. doi:10.1007/s00213-012-2717-x
 326. O'Malley, S. S., Zweben, A., Fucito, L. M., Wu, R., Piepmeier, M. E., Ockert, D. M., . . . Gueorguieva, R. (2018). Effect of Varenicline Combined With Medical Management on Alcohol Use Disorder With Comorbid Cigarette Smoking: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 75(2), 129-138. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.3544
 327. Oon-arom, A., Likhitsathain, S., & Srisurapanont, M. (2019). Efficacy and acceptability of varenicline for alcoholism: A systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials. Drug and Alcohol Dependence, 107631. doi:https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.107631
 328. Pfeifer, P., & Fehr, C. (2019). Efficacy of Varenicline in Patients With Severe Alcohol Dependence: A Pilot Double-Blind Randomized and Controlled Study. J Clin Psychopharmacol, 39(4), 398-402. doi:10.1097/jcp.0000000000001056
 329. Plebani, J. G., Lynch, K. G., Rennert, L., Pettinati, H. M., O'Brien, C. P., & Kampman, K. M. (2013). Results from a pilot clinical trial of varenicline for the treatment of alcohol dependence. Drug and Alcohol Dependence, 133(2), 754-758. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2013.06.019
 330. Schacht, J. P., Anton, R. F., Randall, P. K., Li, X., Henderson, S., & Myrick, H. (2014). Varenicline effects on drinking, craving and neural reward processing among non-treatment-seeking alcohol-dependent individuals. Psychopharmacology (Berl), 231(18), 3799-3807. doi:10.1007/s00213-014-3518-1
 331. Zawertailo, L., Ivanova, A., Ng, G., Le Foll, B., & Selby, P. (2020). Safety and Efficacy of Varenicline for Smoking Cessation in Alcohol-Dependent Smokers in Concurrent Treatment for Alcohol Use Disorder: A Pilot, Randomized Placebo-Controlled Trial. Journal of Clinical Psychopharmacology, 40(2), 130-136. doi:10.1097/jcp.0000000000001172
 332. Referenties - Overige medicaties
 333. Alho, H., Methuen, T., Paloheimo, M., Strid, N., Seppa, K., Tiainen, J., . . . Roine, R. (2002). Long-term effects of and physiological responses to nitrous oxide gas treatment during alcohol withdrawal: a double-blind, placebo-controlled trial. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 26(12), 1816-1822.
 334. Burnette, E. M., Baskerville, W.-A., Grodin, E. N., & Ray, L. A. (2020). Ibudilast for alcohol use disorder: study protocol for a phase II randomized clinical trial. Trials, 21(1), 779. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s13063-020-04670-y
 335. de Bejczy, A., Nations, K. R., Szegedi, A., Schoemaker, J., Ruwe, F., & Soderpalm, B. (2014). Efficacy and safety of the glycine transporter-1 inhibitor org 25935 for the prevention of relapse in alcohol-dependent patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcoholism, clinical and experimental research, 38(9), 2427-2435.
 336. Coker, A. R., Weinstein, D. N., Vega, T. A., Miller, C. S., Kayser, A. S., & Mitchell, J. M. (2020). The catechol-O-methyltransferase inhibitor tolcapone modulates alcohol consumption and impulsive choice in alcohol use disorder. Psychopharmacology, 237(10), 3139-3148. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s00213-020-05599-5
 337. Donoghue, K., Rose, A., Coulton, S., Milward, J., Reed, K., Drummond, C., & Little, H. (2016). Double-blind, 12 month follow-up, placebo-controlled trial of mifepristone on cognition in alcoholics: the MIFCOG trial protocol. BMC psychiatry, 16, 40. doi:https://dx.doi.org/10.1186/s12888-016-0757-1
 338. Farokhnia, M., Portelli, J., Lee, M. R., McDiarmid, G. R., Munjal, V., Abshire, K. M., . . . Leggio, L. (2020). Effects of exogenous ghrelin administration and ghrelin receptor blockade, in combination with alcohol, on peripheral inflammatory markers in heavy-drinking individuals: Results from two human laboratory studies. Brain research, 1740, 146851.
 339. Fogaca, M. N., Santos-Galduroz, R. F., Eserian, J. K., & Galduroz, J. C. F. (2011). The effects of polyunsaturated fatty acids in alcohol dependence treatment--a double-blind, placebo-controlled pilot study. BMC clinical pharmacology, 11, 10. doi:https://dx.doi.org/10.1186/1472-6904-11-10
 340. Friedmann, P. D., Rose, J. S., Swift, R., Stout, R. L., Millman, R. P., & Stein, M. D. (2008). Trazodone for sleep disturbance after alcohol detoxification: a double-blind, placebo-controlled trial. Alcoholism, clinical and experimental research, 32(9), 1652-1660. doi:https://dx.doi.org/10.1111/j.1530-0277.2008.00742.x
 341. Gendy, M. N. S., Lagzdins, D., Schaman, J., & Le Foll, B. (2020). Melatonin for Treatment-Seeking Alcohol Use Disorder patients with sleeping problems: A randomized clinical pilot trial. Scientific reports, 10(1), 8739. doi:https://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-65166-y
 342. Higuera-de la Tijera, F., Servin-Caamano, A. I., Serralde-Zuniga, A. E., Cruz-Herrera, J., Perez-Torres, E., Abdo-Francis, J. M., . . . Perez-Hernandez, J. L. (2015). Metadoxine improves the three- and six-month survival rates in patients with severe alcoholic hepatitis. World journal of gastroenterology, 21(16), 4975-4985. doi:https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v21.i16.4975
 343. Joos, L., Goudriaan, A. E., Schmaal, L., Fransen, E., van den Brink, W., Sabbe, B. G. C., & Dom, G. (2013). Effect of modafinil on impulsivity and relapse in alcohol dependent patients: a randomized, placebo-controlled trial. European neuropsychopharmacology, 23(8), 948-955.
 344. Lahti, T., Methuen, T., Roine, R., Seppa, K.-L., Sinclair, D., Partinen, M., & Alho, H. (2011). The impacts of nitrous oxide gas on sleep quality during alcohol withdrawal. BMC research notes, 4, 108.
 345. Lee, M. R., Farokhnia, M., Cobbina, E., Saravanakumar, A., Li, X., Battista, J. T., . . . Leggio, L. (2020). Endocrine effects of the novel ghrelin receptor inverse agonist PF-5190457: Results from a placebo-controlled human laboratory alcohol co-administration study in heavy drinkers. Neuropharmacology, 170, 107788.
 346. Leggio, L., Zywiak, W. H., Fricchione, S. R., Edwards, S. M., de la Monte, S. M., Swift, R. M., & Kenna, G. A. (2014). Intravenous ghrelin administration increases alcohol craving in alcohol- dependent heavy drinkers: a preliminary investigation. Biological psychiatry, 76(9), 734-741.
 347. Lukas, S. E., Penetar, D., Su, Z., Geaghan, T., Maywalt, M., Tracy, M., . . . Lee, D. Y. W. (2013). A standardized kudzu extract (NPI-031) reduces alcohol consumption in nontreatment-seeking male heavy drinkers. Psychopharmacology, 226(1), 65-73. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s00213-012-2884-9
 348. Manzardo, A. M., He, J., Poje, A., Penick, E. C., Campbell, J., & Butler, M. G. (2013). Double-blind, randomized placebo-controlled clinical trial of benfotiamine for severe alcohol dependence. Drug and Alcohol Dependence, 133(2), 562-570.
 349. Niederhofer, H., Staffen, W., & Mair, A. (2003). Comparison of cyanamide and placebo in the treatment of alcohol dependence of adolescents. Alcohol and Alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 38(1), 50-53.
 350. O'Malley, S. S., Todtenkopf, M. S., Du, Y., Ehrich, E., & Silverman, B. L. (2018). Effects of the Opioid System Modulator, Samidorphan, on Measures of Alcohol Consumption and Patient-Reported Outcomes in Adults with Alcohol Dependence. Alcoholism, clinical and experimental research, 42(10), 2011-2021. doi:https://dx.doi.org/10.1111/acer.13849
 351. Petrakis, I. L., Ralevski, E., Gueorguieva, R., O'Malley, S. S., Arias, A., Sevarino, K. A., . . . Krystal, J. H. (2018). Mecamylamine treatment for alcohol dependence: a randomized controlled trial. Addiction, 113(1), 6-14. doi:10.1111/add.13943
 352. Post, A., Smart, T. S., Jackson, K., Mann, J., Mohs, R., Rorick-Kehn, L., . . . Wong, C. J. (2016). Proof-of-Concept Study to Assess the Nociceptin Receptor Antagonist LY2940094 as a New Treatment for Alcohol Dependence. Alcoholism, clinical and experimental research, 40(9), 1935-1944. doi:https://dx.doi.org/10.1111/acer.13147
 353. Roberts, W., Ralevski, E., Verplaetse, T. L., McKee, S. A., & Petrakis, I. L. (2018). Tobacco use during a clinical trial of mecamylamine for alcohol dependence: Medication effects on smoking and associations with reductions in drinking. Journal of substance abuse treatment, 94, 91-96.
 354. Schwandt, M. L., Diazgranados, N., Umhau, J. C., Kwako, L. E., George, D. T., & Heilig, M. (2020). PPARgamma activation by pioglitazone does not suppress cravings for alcohol, and is associated with a risk of myopathy in treatment seeking alcohol dependent patients: a randomized controlled proof of principle study. Psychopharmacology, 237(8), 2367-2380. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s00213-020-05540-w
 355. Soyka, M., Koller, G., Schmidt, P., Lesch, O.-M., Leweke, M., Fehr, C., . . . Investigators, A. S. (2008). Cannabinoid receptor 1 blocker rimonabant (SR 141716) for treatment of alcohol dependence: results from a placebo-controlled, double-blind trial. Journal of clinical psychopharmacology, 28(3), 317-324. doi:https://dx.doi.org/10.1097/JCP.0b013e318172b8bc
 356. Sugaya, N., Ogai, Y., Aikawa, Y., Yumoto, Y., Takahama, M., Tanaka, M., . . . Ikeda, K. (2018). A randomized controlled study of the effect of ifenprodil on alcohol use in patients with alcohol dependence. Neuropsychopharmacology reports, 38(1), 9-17.
 357. Tamai, H., Yokoyama, A., Okuyama, K., Takahashi, H., Maruyama, K., Suzuki, Y., & Ishii, H. (2000). Comparison of cyanamide and disulfiram in effects on liver function. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24, 97S-99S.
 358. Wong, C. J., Witcher, J., Mallinckrodt, C., Dean, R. A., Anton, R. F., Chen, Y., . . . Kinon, B. J. (2014). A phase 2, placebo-controlled study of the opioid receptor antagonist LY2196044 for the treatment of alcohol dependence. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 38(2), 511-520.
 359. Referenties - Farmacogenetica naltrexone
 360. Agrawal, A., & McCutcheon, V. V. (2020). Commentary on Hartwell et al. (2020): Alcohol use disorder treatment response -- Where is the variability? Addiction, 115(8), 1438-1439. doi:10.1111/add.15085
 361. Anton, R. F., Oroszi, G., O'Malley, S., Couper, D., Swift, R., Pettinati, H., & Goldman, D. (2008). An Evaluation of mu-Opioid Receptor (OPRM1) as a Predictor of Naltrexone Response in the Treatment of Alcohol Dependence: Results From the Combined Pharmacotherapies and Behavioral Interventions for Alcohol Dependence (COMBINE) Study. Arch Gen Psychiatry, 65(2), 135-144. doi:10.1001/archpsyc.65.2.135
 362. Anton, R. F., Voronin, K. E., Book, S. W., Latham, P. K., Randall, P. K., Glen, W. B., . . . Schacht, J. P. (2020). Opioid and Dopamine Genes Interact to Predict Naltrexone Response in a Randomized Alcohol Use Disorder Clinical Trial. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 44(10): 2084-2096. doi:10.1111/acer.14431
 363. Arias, A. J., Gelernter, J., Gueorguieva, R., Ralevski, E., & Petrakis, I. L. (2014). Pharmacogenetics of naltrexone and disulfiram in alcohol dependent, dually diagnosed veterans. The American Journal on Addictions, 23(3), 288-293. doi:10.1111/j.1521-0391.2014.12102.x
 364. Chamorro, A. J., Marcos, M., Miron-Canelo, J. A., Pastor, I., Gonzalez-Sarmiento, R., & Laso, F. J. (2012). Association of µ-opioid receptor (OPRM1) gene polymorphism with response to naltrexone in alcohol dependence: a systematic review and meta-analysis. Addict Biol, 17(3), 505-512. doi:10.1111/j.1369-1600.2012.00442.x
 365. Gelernter, J., Gueorguieva, R., Kranzler, H. R., Zhang, H., Cramer, J., Rosenheck, R., & Krystal, J. H. (2007). Opioid receptor gene (OPRM1, OPRK1, and OPRD1) variants and response to naltrexone treatment for alcohol dependence: results from the VA Cooperative Study. Alcohol Clin Exp Res, 31(4), 555-563. doi:10.1111/j.1530-0277.2007.00339.x
 366. Hartwell, E. E., Feinn, R., Morris, P. E., Gelernter, J., Krystal, J., Arias, A. J., ... Kranzler, H. R. (2020). Systematic review and meta-analysis of the moderating effect of rs1799971 in OPRM1, the mu-opioid receptor gene, on response to naltrexone treatment of alcohol use disorder. Addiction, 115(8), 1426-1437. doi:10.1111/add.14975
 367. Jonas, D. E., Amick, H. R., Feltner, C., Bobashev, G., Thomas, K., Wines, R., ... Garbutt, J. C. (2014). Pharmacotherapy for Adults With Alcohol-Use Disorders in Outpatient Settings - AHRQ Comparative Effectiveness Reviews. In Pharmacotherapy for Adults With Alcohol-Use Disorders in Outpatient Settings. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US).
 368. Kim, S. G., Kim, C. M., Choi, S. W., Jae, Y. M., Lee, H. G., Son, B. K., ... Oslin, D. W. (2009). A mu opioid receptor gene polymorphism (A118G) and naltrexone treatment response in adherent Korean alcohol-dependent patients. Psychopharmacology (Berl), 201(4), 611-618. doi:10.1007/s00213-008-1330-5
 369. Kranzler, H. R., Armeli, S., Covault, J., & Tennen, H. (2013). Variation in OPRM1 moderates the effect of desire to drink on subsequent drinking and its attenuation by naltrexone treatment. Addict Biol, 18(1), 193-201. doi:10.1111/j.1369-1600.2012.00471.x
 370. O'Malley, S. S., Robin, R. W., Levenson, A. L., GreyWolf, I., Chance, L. E., Hodgkinson, C. A., ... Goldman, D. (2008). Naltrexone alone and with sertraline for the treatment of alcohol dependence in Alaska natives and non-natives residing in rural settings: a randomized controlled trial. Alcohol Clin Exp Res, 32(7), 1271-1283. doi:10.1111/j.1530-0277.2008.00682.x
 371. Oslin, D. W., Berrettini, W., Kranzler, H. R., Pettinati, H., Gelernter, J., Volpicelli, J. R., & O'Brien, C. P. (2003). A functional polymorphism of the mu-opioid receptor gene is associated with naltrexone response in alcohol-dependent patients. Neuropsychopharmacology, 28(8), 1546-1552.
 372. Oslin, D. W., Leong, S. H., Lynch, K. G., Berrettini, W., O'Brien, C. P., Gordon, A. J., & Rukstalis, M. (2015). Naltrexone vs Placebo for the Treatment of Alcohol Dependence: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 72(5), 430-437. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.3053
 373. Rubio, G., Ponce, G., Jiménez-Arriero, M. A., Hoenicka, J., Ampuero, I., Ramos, J. A., & Palomo, T. (2002). Polymorphism for m-opioid receptor (+118) as a prognostic variable of naltrexone in alcohol dependence treatment: Preliminary results. European Neuropsychopharmacology, 12, Supplement 3(0), 397. doi:10.1016/s0924-977x(02)80664-2
 374. Schacht, J. P., Randall, P. K., Latham, P. K., Voronin, K. E., Book, S. W., Myrick, H., & Anton, R. F. (2017). Predictors of Naltrexone Response in a Randomized Trial: Reward-Related Brain Activation, OPRM1 Genotype, and Smoking Status. Neuropsychopharmacology, 42(13), 2640-2653. doi:10.1038/npp.2017.74
 375. Referenties - Farmacogenetica overige medicaties
 376. Johnson, B. A., et al. (2011). Pharmacogenetic approach at the serotonin transporter gene as a method of reducing the severity of alcohol drinking. The American Journal of Psychiatry 168(3): 265-275.
 377. Johnson, B. A., et al. (2013). Determination of genotype combinations that can predict the outcome of the treatment of alcohol dependence using the 5-HT(3) antagonist ondansetron. The American Journal of Psychiatry 170(9): 1020-1031.
 378. Kiefer, F., Witt, S. H., Frank, J., Richter, A., Treutlein, J., Lemenager, T., et al. (2011). Involvement of the atrial natriuretic peptide transcription factor GATA4 in alcohol dependence, relapse risk and treatment response to acamprosate. The Pharmacogenomics Journal, 11, 368-374.
 379. Kranzler, H. R., Covault, J., Feinn, R., Armeli, S., Tennen, H., Arias, A. J., ... & Kampman, K. M. (2014). Topiramate treatment for heavy drinkers: Moderation by a GRIK1 polymorphism. American Journal of Psychiatry, 171(4), 445-452.
 380. Kranzler, H. R., Morris, P. E., Pond, T., Crist, R. C., Kampman, K. M., Hartwell, E. E., & Lynch, K. G. (2021). Prospective randomized pharmacogenetic study of topiramate for treating alcohol use disorder. Neuropsychopharmacology (2021) ):1-7; doi:10.1038/s41386-020-00945-9.
 381. Morley, K. C., Luquin, N., Baillie, A., Fraser, I. Trent, R. J., Dore, G., et al. (2018). Moderation of baclofen response by a GABAB receptor polymorphism: results from the BacALD randomized controlled trial. Addiction, 113, 2205-2213.
 382. Mutschler, J, Abbruzzese, E., Witt, S. H., Dirican, G., Nieratschker, V, Grosshans, M., et al. (2012). Functional polymorphism of the dopamine ?-hydroxylase gene is associated with increased risk of disulfiram-induced adverse effects in alcohol-dependent patients. J Clin Psychopharm, 32(4), 578-580.
 383. Ooteman, W., Naassila, M., Koeter, M. W., Verheul, R., Schippers, G. M., Houchi, H., et al. (2009). Predicting the efficacy of naltrexone and acamprosate in alcohol-dependent patients using genetic indicators. Addict. Biol., 14(3), 328-337.
 384. Ragia, G., & Manolopoulos, V. G. (2017). Personalized medicine of alcohol addiction: Pharmaco-genomics and beyond. Current Pharmaceutical Biotechnology, 18, 221-230.
 385. Ray, L. A., Miranda, R., MacKillop, J., McGeary, J., Tidey, J., Rohsenow, D. J., et al. (2009). A preliminary pharmacogenetic investigation of adverse events from topiramate in heavy drinkers. Exp Clin Psychopharmacol, 17(2), 122-129.
 386. Zastrozhin, M. S., Skryabin, V. Y., Miroshkin, S. S., Bryun, E. A.,, & Sychev, D. A. (2019). Pharmacogenetics of alcohol addiction: current perspectives. The Application of Clinical Genetics, 12, 131-140.
 387. Referenties - Polyfarmacie
 388. Anton, R. F., Baros, A., Latham, P., Randall, P., Stewart, S., Vergne, D., & Voronin, K. (2011a). Naltrexone plus aripiprazole compared to naltrexone alone and placebo in the treatment of alcohol dependence - A double blind pilot study. Neuropsychopharmacology, 36(1), S198-S323. doi:10.1038/npp.2011.292
 389. Anton, R. F., Myrick, H., Baros, A. M., Latham, P. K., Randall, P. K., Wright, T. M., ... Malcolm, R. (2009). Efficacy of a Combination of Flumazenil and Gabapentin in the Treatment of Alcohol Dependence: Relationship to Alcohol Withdrawal Symptoms. Journal of Clinical Psychopharmacology, 29(4), 334-42. doi: 10.1097/JCP.0b013e3181aba6a4
 390. Anton, R. F., Myrick, H., Wright, T. M., Latham, P. K., Baros, A. M., Waid, L. R., & Randall, P. K. (2011b). Gabapentin Combined With Naltrexone for the Treatment of Alcohol Dependence. American Journal of Psychiatry, 168(7), 709-717. doi:10.1176/appi.ajp.2011.10101436
 391. Anton, R. F., O'Malley, S. S., Ciraulo, D. A., Cisler, R. A., Couper, D., Donovan, D. M., ... Zweben, A. (2006). Combined pharmacotherapies and behavioral interventions for alcohol dependence: the COMBINE study: a randomized controlled trial. JAMA, 295(17), 2003-2017.
 392. Besson, J., Aeby, F., Kasas, A., Lehert, P., & Potgieter, A. (1998). Combined efficacy of acamprosate and disulfiram in the treatment of alcoholism: a controlled study. Alcohol Clin Exp Res, 22(3), 573-579. doi:10.1111/j.1530-0277.1998.tb04295.x
 393. Caputo, F., Addolorato, G., Stoppo, M., Francini, S., Vignoli, T., Lorenzini, F., ... Alcohol Treatment Study, G. (2007). Comparing and combining gamma-hydroxybutyric acid (GHB) and naltrexone in maintaining abstinence from alcohol: an open randomised comparative study. Eur Neuropsychopharmacol, 17(12), 781-789.
 394. Caputo, F., Maremmani, A. G. I., Addolorato, G., Domenicali, M., Zoli, G., D’Amore, A., ... Bernardi, M. (2016). Sodium oxybate plus nalmefene for the treatment of alcohol use disorder: A case series. Journal of Psychopharmacology, 30(4), 402-409. doi:10.1177/0269881116629126
 395. Farren, C. K., Scimeca, M., Wu, R., & Malley, S. O. (2009). A double-blind, placebo-controlled study of sertraline with naltrexone for alcohol dependence. Drug and Alcohol Dependence, 99(1), 317-321. doi:10.1016/j.drugalcdep.2008.06.006
 396. Fogaça, M. N., Santos-Galduróz, R. F., Eserian, J. K., & Galduróz, J. C. F. (2011). The effects of polyunsaturated fatty acids in alcohol dependence treatment - a double-blind, placebo-controlled pilot study. BMC Clinical Pharmacology, 11(1), 10. doi:10.1186/1472-6904-11-10
 397. Guardia, J., Roncero, C., Galan, J., Gonzalvo, B., Burguete, T., & Casas, M. (2011). A double-blind, placebo-controlled, randomized pilot study comparing quetiapine with placebo, associated to naltrexone, in the treatment of alcohol-dependent patients. Addict Behav, 36(3), 265-269. doi:10.1016/j.addbeh.2010.11.006
 398. Haass-Koffler, C. L., Goodyear, K., Zywiak, W. H., Leggio, L., Kenna, G. A., & Swift, R. M. (2018). Comparing and Combining Topiramate and Aripiprazole on Alcohol-Related Outcomes in a Human Laboratory Study. Alcohol and Alcoholism, 53(3), 268-276. doi:10.1093/alcalc/agx108
 399. Johnson, B. A., Ait-Daoud, N., & Prihoda, T. J. (2000). Combining ondansetron and naltrexone effectively treats biologically predisposed alcoholics: from hypotheses to preliminary clinical evidence. Alcohol Clin Exp Res, 24(5), 737-742.
 400. Kiefer, F., Jahn, H., Tarnaske, T., Helwig, H., Briken, P., Holzbach, R., ... Wiedemann, K. (2003). Comparing and Combining Naltrexone and Acamprosate in Relapse Prevention of Alcoholism: A Double-blind, Placebo-Controlled Study. Archives of General Psychiatry, 60(1), 92-99. doi:10.1001/archpsyc.60.1.92
 401. Kiefer, F., & Wiedemann, K. (2004). Combined therapy: What does acamprosate and naltrexone combination tell us? Alcohol & Alcoholism, 39(6), 542-547.
 402. Lee, M. R., & Leggio, L. (2014). Combined pharmacotherapies for the management of alcoholism: rationale and evidence to date. CNS Drugs, 28(2), 107-119. doi:10.1007/s40263-013-0137-z
 403. Naglich, A. C., Lin, A., Wakhlu, S., & Adinoff, B. H. (2018). Systematic Review of Combined Pharmacotherapy for the Treatment of Alcohol Use Disorder in Patients Without Comorbid Conditions. CNS Drugs, 32(1), 13-31. doi:10.1007/s40263-017-0484-2
 404. O'Malley, S. S., Robin, R. W., Levenson, A. L., GreyWolf, I., Chance, L. E., Hodgkinson, C. A., ... Goldman, D. (2008). Naltrexone alone and with sertraline for the treatment of alcohol dependence in Alaska natives and non-natives residing in rural settings: a randomized controlled trial. Alcohol Clin Exp Res, 32(7), 1271-1283. doi:10.1111/j.1530-0277.2008.00682.x
 405. Pettinati, H. M., Kampman, K. M., Lynch, K. G., Xie, H., Dackis, C., Rabinowitz, A. R., & O'Brien, C. P. (2008). A double blind, placebo-controlled trial that combines disulfiram and naltrexone for treating co-occurring cocaine and alcohol dependence. Addict Behav, 33(5), 651-667.
 406. Pettinati, H. M., Oslin, D. W., Kampman, K. M., Dundon, W. D., Xie, H., Gallis, T. L., ... O'Brien, C. P. (2010). A Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Combining Sertraline and Naltrexone for Treating Co-Occurring Depression and Alcohol Dependence. American Journal of Psychiatry, 167(6), 668-675. doi:10.1176/appi.ajp.2009.08060852
 407. Reus, V. I., Fochtmann, L. J., Bukstein, O., Eyler, A., Hilty, D. M., et al. (2017). American Psychiatric Association Practice guideline for the pharmacological treatment of patients with alcohol use disorder. American Psychiatric Association - Publishing. Washington DC.
 408. Stella, L., Addolorato, G., Rinaldi, B., Capuano, A., Berrino, L., Rossi, F., & Maione, S. (2008). An open randomized study of the treatment of escitalopram alone and combined with gamma-hydroxybutyric acid and naltrexone in alcoholic patients. Pharmacol Res, 57(4), 312-317. doi:10.1016/j.phrs.2008.03.001

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 18-09-2023

Laatst geautoriseerd  : 18-09-2023

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Algemene gegevens

Deze update van de multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol uit 2009 kwam tot stand in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Voor de ontwikkeling van de MDR-SGA werd een werkgroep van afgevaardigden van beroepsverenigingen en de patiëntenorganisatie Het Zwarte Gat samengesteld.

Voorzitter van de werkgroep was prof. dr. Arnt Schellekens (Radboud Universitair Medisch Centrum), bijgestaan door vice-voorzitter em. prof. dr. Wim van den Brink (Amsterdam Universitair Medisch Centrum). Prof. dr. Vincent Hendriks, dr. Peter Blanken en dr. Renske Spijkerman van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) zorgden voor de wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijn. Het Trimbos-instituut leverde de projectleider die de totstandkoming van de richtlijn procesmatig ondersteunde.

 

De werkgroep werd bijgestaan door een projectgroep. Deze bestond uit de projectleider van het Trimbos-instituut, de onderzoekers van het PARC, een vertegenwoordiger van Het Zwarte Gat en de (vice-)voorzitter van de werkgroep. 

 

De werkgroep kwam negen keer bij elkaar in de periode september 2020 – maart 2022. Leden van de werkgroep werkten in zogeheten ‘topicgroepen’ per hoofdstuk aan de formulering van praktijkoverwegingen en aanbevelingen in aanvulling op de wetenschappelijke conclusies en de discussies in de werkgroep. Daarbij werden ze ondersteund door de projectgroep.

Samenstelling werkgroep

Auteurs

Dr. Peter Blanken

em. Prof. dr. Wim van den Brink

Prof. dr. Vincent Hendriks

Prof. dr. Arnt Schellekens

Dr. Renske Spijkerman

 

Werkgroep

Voor de ontwikkeling van deze herziening van de multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol uit 2009 werd een werkgroep van afgevaardigden van beroepsverenigingen en de patiëntenorganisatie Het Zwarte Gat samengesteld. Leden van de werkgroep werkten in zogeheten ‘topicgroepen’ per hoofdstuk aan de formulering van praktijkoverwegingen en aanbevelingen in aanvulling op de wetenschappelijke conclusies en de discussies in de werkgroep.

 

Joanneke van der Nagel

 

Psychiater,

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Arjen Neven

Psychiater

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Merlijn Bakkenes

 

Verpleegkundig specialist,

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Han Luijkx

 

Voormalig Verslavingsarts KNMG,

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VvGN)

Tim van Grinsven

 

Verslavingsarts

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VvGN)

Ellen Vedel

Psycholoog

Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)

Wilfried Ekkers

 

Psycholoog

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)

Jannet de Jonge

 

Psycholoog,

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)

Kees Keuch

 

Ervaringsdeskundige

Stichting Het Zwarte Gat

Rob Vos

 

Ervaringsdeskundige

Stichting Het Zwarte Gat

Arnt Schellekens

Psychiater,

Radboud UMC

Wim van den Brink

 

Emeritus Hoogleraar Verslavingszorg,

Amsterdam UMC

Bella Drost

Agendalid

Huisarts,

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

 

Projectgroep

Prof. Dr. Vincent Hendriks (PARC)

Dr. Peter Blanken (PARC)

Dr. Renske Spijkerman (PARC)

Prof. Dr. Arnt Schellekens (Radboudumc)

Em. Prof. Dr. Wim van den Brink (Amsterdamumc)

Hendrik Hartevelt (voorzitter Het Zwarte Gat) in de opstartfase

Kees Keuch (Het Zwarte Gat)

Drs. Els Bransen (Trimbos-instituut)

 

Wetenschappelijke onderbouwing

De wetenschappelijke onderbouwing van de richtlijn werd verzorgd door Parnassia Addiction Research Centre (PARC)

Prof. dr. Vincent Hendriks

Dr. Peter Blanken

Dr. Renske Spijkerman

 

Projectleiding

Het Trimbos-instituut leverde de projectleider die de totstandkoming van de richtlijn procesmatig ondersteunde en verzorgde de administratieve ondersteuning

Drs. Els Bransen

Marjolein de Vries

Belangenverklaringen

De map met verklaringen van werkgroepleden over mogelijke financiële belangenverstrengeling ligt ter inzage bij de NVvP.

Werkwijze

Voor de wetenschappelijke onderbouwing van de MDR Alcohol werden per onderwerp/uitgangsvraag één of meer systematische literatuurstudies uitgevoerd, waarbij de databanken van MEDLINE, PsycINFO en de Cochrane Database of Systematic Reviews werden geraadpleegd tot en met de meest recente sluitingsdatum. Per onderwerp/uitgangsvraag werd – wanneer voorhanden – uitgegaan van de meest recente systematische review of meta-analyse van gecontroleerde studies. Deze werd aangevuld met later gepubliceerde gecontroleerde studies van voldoende omvang en kwaliteit.

De geselecteerde (aanvullende) studies voldeden aan elk van de volgende criteria:

•    Het onderzoek is vanaf 2000 gepubliceerd in een peer-reviewed (voornamelijk Engelstalig) wetenschappelijk tijdschrift.

•    Het onderzoek betreft een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) of een goed opgezette gecontroleerde studie met niet-gerandomiseerde vergelijkingsgroep(en) van voldoende omvang.

     Een enkele keer wordt een case serie genoemd, indien gecontroleerde studies met voldoende omvang niet voorhanden zijn en een case studie wel relevante aanvullende informatie bevatte.

•    De onderzochte groep betreft personen met een stoornis in het gebruik van alcohol volgens de criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV/-5; American Psychiatric Association, 2000, 2013) of de International Classification of Diseases (ICD-10/-11; World Health Organization, 1994, 2018).

•    De onderzochte behandeling betreft een psychologische, farmacologische, of overige interventie die gericht is op ten minste het gebruik van alcohol.

•    De uitkomstmaat in het onderzoek betreft ten minste een kwantitatieve maat van het gebruik van alcohol, in termen van dagen/eenheden/frequentie van gebruik en/of abstinentie volgens zelfrapportage of biomarker.

 

Bij het beoordelen van de methodologische kwaliteit en bewijskracht van het onderzoek is gebruikgemaakt van de Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) methodiek (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2007) (zie tabel 1).

 

Tabel 1 Beoordeling van de kwaliteit van studies volgens EBRO 

A1 Systematische reviews en meta-analyses van goede kwaliteit van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2 Gerandomiseerd dubbelblind* vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit en voldoende omvang

B     Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controle onderzoek, cohortonderzoek)

C     Niet-vergelijkend onderzoek

[ D     Mening van deskundigen ]

*    De eis ten aanzien van dubbelblind onderzoek is uitsluitend van toepassing op farmacologische studies onderzoek en niet op psychologisch onderzoek.

 

Kwalitatief goede systematische reviews en meta-analyses hebben het hoogste kwaliteitsniveau: A1. De werkgroep heeft de kwaliteit van systematische reviews en meta-analyses niet formeel beoordeeld, maar in de bespreking in de MDR wordt wél ingegaan op de kwaliteit van de systematische review of meta-analyse en de kwaliteit en omvang van de daarin opgenomen RCTs.

 

Kwalitatief goede RCTs hebben het één na hoogste kwaliteitsniveau: A2. Het kwaliteitsniveau van RCTs kon door de werkgroep worden afgewaardeerd van A2 naar B (of eventueel C) in geval er sprake was van één ernstige of meerdere (ook minder ernstige) beperkingen in het onderzoek die de  validiteit van de bevindingen bedreigen (bias). Als mogelijke beperkingen van RCTs gelden de volgende bedreigingen, zoals geformuleerd door GRADE: bias arising from the randomization process, bias due to deviations from the intended interventions, bias due to missing outcome data, bias in measurement of the outcome, en bias in selection of the reported result (Sterne et al., 2019).

 

De omvang van de onderzochte groep patiënten in een RCT speelt binnen GRADE geen rol in het beoordelen van studiebeperkingen, aangezien de omvang van een studie wordt meegewogen in de meta-analyse. Voor de onderhavige MDR is besloten om RCTs met minder dan 25 patiënten per onderzoeksconditie af te waarderen, van A2 naar B (of naar C in geval van aanvullende studiebeperkingen). Hierop werd één uitzondering gemaakt: RCTs met minder dan 25 patiënten per conditie die ten minste een medium (moderate) effect laten zien (d ≥ 0,50 of NNT ≤ 4) werden niet afgewaardeerd en behielden het kwaliteitsniveau A2 (tenzij andere studiebeperkingen afwaardering naar B alsnog noodzakelijk maakten). RCTs met minder dan 20 patiënten per onderzoeksconditie werden niet meegenomen in de onderbouwing van de MDR en zijn niet opgenomen in de evidentietabellen.

 

Formulering en bewijskracht van de conclusies

De conclusies in de MDR zijn voornamelijk gebaseerd op systematische reviews en meta-analyses (indien voorhanden) en op RCTs van A2 kwaliteit. Informatie uit studies van B kwaliteit is alleen in uitzonderlijke gevallen in de conclusie meegenomen. Bij het formuleren van de conclusies in de MDR-SGA werden de standaardformuleringen gehanteerd die in tabel 2 zijn weergegeven.

 

Bij elke conclusie in de MDR wordt aangegeven hoe zeker de werkgroep is over de geformuleerde conclusie (‘zekerheid/vertrouwen'), zie tabel 3. Bij de betekenis van de zekerheid/vertrouwen van de conclusies  heeft de werkgroep zich gebaseerd op de indeling van GRADE (Balshem et al., 2011).

 

Tabel 2 Gestandaardiseerde formulering van conclusies 

Studie(s) en uitkomsten

Formulering van de conclusie

In geval van kwalitatief goede systematische reviews of meta-analyses (A1 niveau) met eenduidige, robuuste bevindingen die in dezelfde richting wijzen

Het is aangetoond dat xxxxx wel/niet effectief is …..

In geval van kwalitatief goede systematische reviews of meta-analyses (A1) met onzekere – niet robuuste of tegenstrijdige – bevindingen

Er is geen consistent bewijs om een uitspraak te doen over de effectiviteit van xxxxx .....

In geval van 2 of meer kwalitatief goede RCTs (van A2 niveau) die allemaal in dezelfde richting wijzen

Het is waarschijnlijk dat xxxxx effectief is …..

Het is waarschijnlijk dat xxxxx niet effectief is …..

In geval van 3 of meer kwalitatief goede RCTs (van A2 niveau) die overwegend in dezelfde richting wijzen

Er zijn aanwijzingen dat xxxxx effectief kan zijn ….. Er zijn aanwijzingen dat xxxxx niet effectief is …..

In geval van 1 kwalitatief goede RCT (van A2 niveau)

Er is enige aanwijzing dat xxxxx effectief kan zijn ….. Er is enige aanwijzing dat xxxxx niet effectief is …..

In geval van 2 of meer kwalitatief goede RCTs (van A2 niveau) met tegenstrijdige bevindingen

Er zijn conflicterende bevindingen ten aanzien van de effectiviteit van xxxxx …..

In geval van ontbreken van systematische reviews en meta-analyses en RCTs (van A2 niveau)

Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit om een uitspraak te doen over de effectiviteit van xxxxx .....

 

Tabel 3 Zekerheid/vertrouwen in de conclusies 

Zekerheid/ Vertrouwen

Interpretatie

 • Niveau 1 – Hoog

⊕⊕⊕⊕

Wij zijn (vrijwel) zeker dat toekomstig onderzoek deze conclusie niet (aanzienlijk) zal doen wijzigen.

 • Niveau 2 – Redelijk

⊕⊕⊕⊝

Wij zijn redelijk zeker dat toekomstig onderzoek deze conclusie niet (aanzienlijk) zal doen wijzigen, maar sluiten die mogelijkheid niet uit.

 • Niveau 3 – Laag

⊕⊕⊝⊝

Wij zijn niet zeker dat toekomstig onderzoek deze conclusie niet (aanzienlijk) zal doen wijzigen; uiteindelijk is het zeer goed mogelijk dat toekomstig onderzoek tot een (aanzienlijke) aanpassing van deze conclusie zal leiden.

 • Niveau 4 – Zeer laag

⊕⊝⊝⊝

In het geval van dit niveau van bewijskracht wordt in de MDR geen conclusie geformuleerd.

 

 

Werkwijze formuleren van overwegingen en aanbevelingen

 De werkgroep heeft aanbevelingen geformuleerd op basis van de conclusie(s) uit de wetenschappelijke literatuur, praktijkkennis en ervaringskennis. Voor het opstellen van een aanbeveling is naast het niveau  van evidentie ook de balans tussen de gewenste en ongewenste effecten, de waarden en voorkeuren van patiënten en professionals, alsmede de organisatie van zorg en de kosten meegewogen om te komen tot het formuleren van aanbevelingen. Als meer factoren ter bepaling van de sterkte van de aanbeveling dezelfde richting uitwijzen, kan de werkgroep besluiten tot een sterke aanbeveling.

 

Overwegingen 

In de zogeheten ‘overwegingen vanuit de werkgroep’ is beschreven hoe de werkgroep tot de aanbevelingen is gekomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de checklist "Van bewijs naar aanbeveling". Deze checklist is ontwikkeld door de GRADE Working Group Nederland en geeft een overzicht van factoren die mede bepalen wat de inhoud en sterkte van aanbevelingen kunnen zijn.

Deze factoren zijn:

 • Kwaliteit van het bewijs (hoog, matig, laag, zeer laag), inclusief: sterkte van het effect, consistentie van het bewijs,
 • Balans tussen gewenste en ongewenste effecten (effectiviteit in relatie tot bijwerkingen en complicaties, strekte van effect, klinische relevantie van effect)
 • Patiënten perspectief (bijvoorbeeld behoeften van de patiënt, te verwachten compliance en tevredenheid)
 • Professioneel perspectief (kennis en ervaring met technieken, risico's die professionals lopen, verwachte tijdsbesparing/-investering)
 • Middelenbeslag
 • Organisatie van zorg (bijvoorbeeld veranderingen in zorgproces, infrastructuur, vergoeding door verzekeraars)
 • Maatschappelijke perspectief

Naast bovengenoemde factoren uit de checklist is waar nodig in de ‘overwegingen vanuit de werkgroep’ iets geschreven over:

 • Industriële belangen
 • Extrapoleerbaarheid van resultaten vanuit studies rond een vergelijkbaar ziektebeeld of een vergelijkbare leeftijdscategorie.

 Aanbevelingen

Bij het formuleren van aanbevelingen hanteerde de werkgroep de volgende uitgangspunten:

Aanbevelingen dienen:

 • Ondubbelzinnig te zijn
 • Begrijpelijk te zijn voor mensen die niet de volledige richtlijn hebben gelezen
 • Gebaseerd te zijn op het best beschikbare bewijs
 • Te beginnen met hetgeen gedaan moet worden en dienen zo specifiek als mogelijk te zijn over de exacte handeling die wordt aanbevolen en de groep mensen voor wie deze is bedoeld.

Concreet betekent dit: gebruik directe instructies en begin met een werkwoord

 • Voldoende informatie bevatten maar geen onnodige details bevatten.

Bij totstandkoming van aanbevelingen dient men (volgens de handleiding van NICE):

 1. Consensus te bereiken binnen de richtlijnwerkgroep
 2. Alle informatie op te nemen die de lezer nodig heeft
 3. Weer te geven wat de ‘kracht’ van een aanbeveling is (zie tabel 4) Een aanbeveling kan sterk of zwak (conditioneel) zijn. Een zwakke aanbeveling geeft de meeste ruimte om met de patiënt over alternatieven te praten.

 

Tabel 4. Afweging sterke of zwakke aanbeveling

 

Professionele en ervaringsafwegingen sterk

Professionele en ervaringsafwegingen zwak

Evidentie sterk

Sterke aanbeveling

Sterke aanbeveling, met inachtneming praktijk overwegingen

Evidentie zwak

Sterke aanbeveling onder voorwaarden mogelijk

Zwakke aanbeveling

 

 1. Jargon en vaag taalgebruik vermijden
 2. De betrokkenheid van de patiënt te benadrukken bij besluiten rond behandeling en zorg. Gebruik werkwoorden als ‘aanbieden’, ‘overwegen’ en ‘bespreken’ in aanbevelingen in plaats van ‘voorschrijven’ of ‘toedienen’, om de rol van de patiënt in de besluitvorming rond behandeling en zorg te benadrukken.

Standaardformulering van de aanbevelingen

De sterkte van een aanbeveling reflecteert de mate van vertrouwen waarin voor de groep van patiënten voor wie de aanbevelingen zijn bedoeld, de gewenste effecten opwegen tegen de ongewenste effecten. Met het oog op zo groot mogelijke duidelijkheid en uniformiteit in de aanbevelingen is gekozen voor een aantal standaardformuleringen (zie Tabel 5)

 

Tabel 5. Standaardformulering van aanbevelingen

 

Aanbeveling positief

Aanbeveling negatief

Sterke aanbeveling

- is aan te bevelen…

- wordt ontraden…

Zwakke aanbeveling

- overweeg…

- wees terughoudend met…

 

Leeswijzer

In de literatuurstudie voor het hoofdstuk over screening, classificatie, diagnostiek, indicatiestelling, monitoring en evaluatie (hoofdstuk 2) en voor de hoofdstukken over overige behandelingen gericht op reductie van drugsgebruik (hoofdstuk 6) en herstel ondersteunende interventies (hoofdstuk 7) hebben wij geen gebruik gemaakt van de systematische methode die wij voor de andere hoofdstukken gevolgd hebben. De tijdspanne waarbinnen de richtlijn opgeleverd moest worden, liet dit niet toe. Wél hebben wij voor deze hoofdstukken uitgebreid gezocht in de PubMed database en waar mogelijk gebruikgemaakt van beschikbare systematische reviews of meta-analyses.

 

In hoofdstuk 3, Behandeling intoxicatie en detoxificatie, hebben wij geen systematische literatuurstudie uitgevoerd, maar zijn de aanbevelingen overgenomen van de Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen. Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren (Dijkstra et al., 2017), waar mogelijk aangevuld met recentere (internationale) richtlijnen.

 

In elk van de interventie hoofdstukken (4 t/m 6) wordt eveneens ingegaan op de behandeling van specifieke subgroepen personen met een stoornis in het gebruik van alcohol – zoals jongeren en ouderen, mannen en (zwangere) vrouwen, mensen met verschillende culturele of etnische achtergronden of mensen met een (licht) verstandelijke beperking – voor zover daarover literatuur beschikbaar is welke voldoet aan de bovengenoemde criteria. Zie ook tekstbox 1.

 

In hoofdstuk 7 worden interventies besproken die gericht zijn op andere herstel domeinen dan gebruik van alcohol.

 

In hoofdstuk 8 en 9 wordt specifiek aandacht besteed aan respectievelijk psychiatrische comorbiditeit en comorbide middelenstoornis(sen). In de studies die hierover in het systematische literatuuronderzoek gevonden werden, hebben wij gekeken naar (1) het effect van de interventie op het gebruik van alcohol en – voor zover beschikbaar – op de comorbide psychiatrische of comorbide middelenstoornis(sen), en (2) de invloed (moderatie) van de comorbide psychiatrische of middelenstoornis op de uitkomsten wat betreft het alcoholgebruik.

 

Hoofdstuk 10, ten slotte, presenteert een beslisboom voor een gedifferentieerde (gepersonaliseerde) zorgtoewijzing van patiënten aan de hand van de wetenschappelijke conclusies en aanbevelingen uit de voorgaande hoofdstukken.

 

Tekstbox 1. Specifieke aandacht voor subgroepen in de behandeling van alcoholverslaving

 

Referenties: Inleiding

American Psychiatric Association (APA). (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision (DSM-IV-TR). (4th edition ed.). Washington DC: American Psychiatric Association.

 

American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington DC: American Psychiatric Association.

 

Balshem, H., Helfand, M., Schünemann, H. J., Oxman, A. D., Kunz, R., Brozek, J., . . . Guyatt, G. H. (2011). GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. J Clin Epidemiol, 64(4), 401-406. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.07.015

 

Dijkstra, B., Van Oort, M., Schellekens, A., De Haan, H., & De Jong, C. (Eds.). (2017). Richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen. Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren. Amersfoort / Utrecht (NL): Stichting Resultaten Scoren / Perspectief Uitgevers.

 

Hallers-Haalboom, E. T., Langeland, W., Kunst, L. E., & Bekker, M. H. J. (2017). Sekse en gender bij problematisch alcoholgebruik of een stoornis in het gebruik van alcohol. Bron: www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/4decd06e08810815ef45d2e9451392ad.pdf

 

Ray, L. A., Du, H., Green, R., Roche, D. J. O., & Bujarski, S. (2021). Do behavioral pharmacology findings predict clinical trial outcomes? A proof-of-concept in medication development for alcohol use disorder. Neuropsychopharmacology, 46(3), 519-527. doi:10.1038/s41386-020-00913-3

 

Schick, M. R., Spillane, N. S., & Hostetler, K. L. (2020). A Call to Action: A Systematic Review Examining the Failure to Include Females and Members of Minoritized Racial/Ethnic Groups in Clinical Trials of Pharmacological Treatments for Alcohol Use Disorder. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 44(10), 1933-1951. doi:10.1111/acer.14440

 

Sterne, J. A. C., Savovic, J., Page, M. J., Elbers, R. G., Blencowe, N. S., Boutron, I., . . . Higgins, J. P. T. (2019). RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ, 366, l4898. doi:10.1136/bmj.l4898

 

Swartz, H., & Fournier, J. (2019). Can network meta-analysis substitute for direct comparisons in Psychotherapy Trials? JAMA Psychiatry, 76(7), 678-679. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.0243

 

World Health Organization (WHO). (1994). International Classification of Diseases, 10th Revision (ICD-10). Geneva: World Health Organization.

 

World Health Organization (WHO). (2018). International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11). Geneva: World Health Organization.

Volgende:
Psychologische behandeling