Stoornissen in het gebruik van alcohol

Initiatief: NVvP Aantal modules: 84

Alcohol - Doelstellingen

Uitgangsvraag

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen bij de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol?

 

Subvragen:

 • Zijn er naast crisisinterventie, motivering, genezing (detoxificatie en terugvalpreventie) en schadebeperking nog andere behandeldoelstellingen denkbaar?
 • Zijn er naast patiëntgeoriënteerde behandeldoelstellingen ook medisch-ethische maatschappijgeoriënteerde behandeldoelstellingen voorstelbaar (bijvoorbeeld: verplichte behandeling in het kader van de wegenverkeerswet)?
 • Wat is de relatie tussen de verschillende doelstellingen bij de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol?

Aanbeveling

Bij deze module zijn geen overwegingen geformuleerd.

Overwegingen

Bij deze module zijn geen overwegingen geformuleerd.

Onderbouwing

Bij het vaststellen van doelen kan de patiënt zelf een rol spelen.

De doelen die in bestaande richtlijnen worden genoemd bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid en misbruik zijn:

 1. ontgifting en bestrijding onthoudingsverschijnselen
 2. abstinentie
 3. vermindering van alcoholgebruik
 4. reductie van alcoholgerelateerde problemen

Eerste doelstelling bij alcoholafhankelijkheid of alcoholmisbruik zal zijn ontgifting in het geval iemand onder de invloed is van de stof. De volgende doelstelling zal zijn verandering van gedrag. Daarbij is de keuze als behandeldoel te streven naar volledige abstinentie of naar verminderd ('gecontroleerd') gebruik. Niet bij iedereen lukt het om in behandeling het alcoholgebruik te veranderen. Soms is het onvermijdelijk om de doelstelling van de behandeling te beperken tot de reductie van alcoholgerelateerde problemen. Wanneer in de Angelsaksische literatuur wordt gesproken van harm reduction wordt daar overigens vaak vermindering van het alcoholgebruik mee aangeduid als middel om te komen tot (een bijdrage aan) de reductie van alcoholgerelateerde problemen.

Abstinentie versus verminderd ('gecontroleerd') gebruik

Raistrick e.a. (2006) geven aan dat het behandeldoel met betrekking tot alcohol altijd in verhouding moet staan tot de situatie en gewenste doelen met betrekking tot alle overige leefgebieden. Daarbij wijzen zij erop dat verbetering op een leefgebied niet per definitie vooruitgang op andere leefgebieden inhoudt:

 • verbetering of zelfs abstinentie m.b.t. het alcoholprobleem betekent niet automatisch een verbeterd functioneren op andere leefgebieden;
 • verbeteringen op beroepsmatig en psychosociaal vlak kunnen plaatsvinden zonder dat het alcoholgebruik volledig onder controle is.

 

De controverse volledige abstinentie versus enige mate van gecontroleerd alcohol-gebruik speelt nagenoeg overal in de hulpverlening aan patiënten met alcoholmisbruik en -afhankelijkheid.

In het algemeen wordt aangenomen dat bij ernstiger afhankelijkheid eerder moet worden gestreefd naar abstinentie en dat bij lichtere afhankelijkheid verminderd drinken als behandeldoel kan worden nagestreefd. Gecontroleerd drinken als behandeldoel heeft meer succes bij drinkers met een kortere afhankelijkheidsduur en minder ernstige problemen in de zin van comorbiditeit, ernst en duur van de verslaving (Rosenberg, 1993; Miller & Hester, 1986 - bij Hester 1995).

 

Bij het vaststellen van de ernst van de afhankelijkheid kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten zoals in de Schotse richtlijnen, waar men spreekt van ernstig wanneer er sprake is van orgaanschade, ochtenddrinken, gefaalde stoppogingen in het verleden, psychiatrische comorbiditeit en ernstige sociale problemen.

 

Schadebeperking als behandeldoel

De Wereldgezondheidsorganisatie (2001) spreekt bij behandeldoelen van het verminderen van alcoholgerelateerde stoornissen en mortaliteit en het terugdringen van andere sociale en economische problemen die samenhangen met chronisch en excessief alcoholgebruik. Dat betekent dat niet alleen abstinentie, maar ook verminderen van gebruik en van gerelateerde stoornissen van belang zijn (harm reduction). Dit wordt in het bijzonder aanbevolen bij speciale groepen, zoals adolescenten (Marlatt, 2002; Saunders e.a., 2004) en ouderen (Finfgeld-Cornett, 2005). Verder in het geval er sprake is van falende stoppogingen, en van psychiatrische comorbiditeit die het staken van gebruik verhindert.

Als abstinentie niet strikt noodzakelijk is (zoals bij ouderen en adolescenten) of dit niet (meer) haalbaar is, is behandeling gericht op schadebeperking.

 

Rol van de patiënt bij behandeldoelen

Er is enige evidentie voor een betere uitkomst wanneer er overeenstemming is tussen therapeut en patiënt bij het stellen van doelen. Raistrick e.a. (2006) noemen Booth e.a. (1992), Hodgins e.a. (1997) en Adamson en Sellman (2001).

Miller (1987) meent dat het erkennen van de mogelijkheid van alternatieven de cliënt motiveert tot medewerking. Sanchez-Craig (1990) heeft vastgesteld dat het bieden van een keuzemogelijkheid leidt tot betere uitkomsten van de behandeling en meer motivatie om in behandeling te blijven. Overeenstemming over doelen en betrokkenheid van de patiënt bij de keuze van doelen leidt tot een betere uitkomst van behandeling.

Wanneer een patiënt abstinentie wenst kan de behandelaar een overeenkomstig doel nastreven. Wanneer de patiënt matiging nastreeft, daar waar de behandelaar gezien de somatische of psychosociale toestand dit doel risicovol en onverantwoord vindt, dient hij dit advies naar voren te brengen. Wanneer de patiënt dit advies echter niet over wil nemen, lijkt het raadzaam in gezamenlijkheid een tussenliggend behandeldoel te kiezen. Daarbij is er toenemende evidentie dat uiteindelijke abstinentie behaald kan worden door in stappen minder te drinken. Voor velen met risicovol gebruik, alcoholmisbruik of een milde alcoholafhankelijkheid kan het vooruitzicht op matiging de stap naar het vragen van hulp gemakkelijker maken dan het idee volledig te moeten abstineren. Het verdient aanbeveling om te streven naar overeenstemming tussen patiënt en behandelaar bij het bepalen van het behandeldoel.

 1. Adamson, S.J., Sellman, J.D. (2001). Drinking goal selection and treatment outcome in out-patients with mild-moderate alcohol dependence. Drug and Alcohol Review, 20, 351-359.
 2. Booth, P.G., Dale, B., Slade, P.D., Dewey, M.E. (1992). A follow-up study of problem drinkers offered a goal choice option. Journal of Studies on Alcohol, 53, 594-600.
 3. Finfgeld-Connett, D.L. (2005). Self-management of alcohol problems among aging adults. J Gerontol Nurs. May 31(5):5, 1-8.
 4. Hester, R.K. Behavioral self-control training. (1995). In: R.K. Hester & W.R. Miller (Eds.), Handbook of alcoholism treatment approaches (2nd edn, pp. 148-159). Boston: Allyn & Bacon.
 5. Hodgins, D.C., Leigh, G., Milne, R., Gerrish, R. (1997). Drinking goal selection in behavioural self- management treatment of chronic alcoholics. Addictive Behaviors, 22, 247-255.
 6. Marlatt, G.A., Witkiewitz, K. (2002). Harm reduction approaches to alcohol use. Health promotion, prevention, and treatment. Addictive Behaviors, 27, 867-886.
 7. Raistrick, D., Heather, N., Godfrey, C. (2006). Review of the effectiveness of treatment for alcohol problems. London: National Treatment Agency for Substance Misuse.
 8. Raistrick, D., Heather, N.,Godfrey, Chr. (2006). Review of the effectiveness of treatment for alcohol problems. UK: National Treatment Agency for Substance Misuse.
 9. Rosenberg, H. (1993). Prediction of controlled drinking by alcoholics and problem drinkers. Psychological Bulletin, 113, 129-139.
 10. Sanchez-Craig, M. (1990). Brief didactic treatment for alcohol and drug-related problems:an approach based on client choice. British Journal of Addiction, 85(2), 169-177.
 11. Saunders, J.B., Kypri, K., Walters, S.T., Laforge, R.G., Larimer, M.E. (2004). Approaches to brief intervention for hazardous drinking in young people. Alcohol Clin Exp Res. Feb 28(2): 322-9.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-01-2009

Laatst geautoriseerd  : 01-01-2009

Geplande herbeoordeling  :

Uiterlijk in 2011 bepaalt de opdrachtgever/verantwoordelijke instantie of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Algemene gegevens

De richtlijn is ook geautoriseerd door:

 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)
 • Nederlandse Beroepsvereniging van Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters (NVVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVT)
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

 

Naast de autoriserende beroepsverenigingen is de richtlijn tot stand gekomen in samenwerking met:

 • Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Vereniging voor Epidemiologie (VVE)

 

De richtlijn is tot stand gekomen met ondersteuning en begeleiding van Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) en het Trimbos-instituut.

 

Onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ, Federatie Verpleegkunde in de GGZ (FVGGZ), thans Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

 

 

Aanleiding

Stoornissen in het gebruik van alcohol behoren tot de grootste problemen binnen de gezondheidszorg. De maatschappelijke kosten zijn hoog en werden voor Nederland in 2001 geschat op 2,6 miljard euro per jaar: bijna 300 miljoen euro voor behandeling en zorg, ruim 800 miljoen voor misdrijven samenhangend met alcohol en ruim 1,5 miljard voor verminderde arbeidsproductiviteit (KPMG, 2001). Per probleemdrinker zijn er drie tot vijf personen die schadelijke effecten van het drinkgedrag ondervinden. Veel zorgverleners beschouwen de somatische complicaties als een ziekte, maar de alcoholverslaving zelf niet. In deze richtlijn worden stoornissen in het gebruik van alcohol wel gezien als ziekte. De richtlijn geeft aanbevelingen voor een integrale behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol (misbruik, schadelijk gebruik en afhankelijkheid), en de complicaties daarvan.

Alcoholafhankelijkheid wordt meestal pas in een laat stadium gediagnosticeerd ofschoon er mogelijkheden zijn om alcoholafhankelijkheid in een vroeg stadium op te sporen. Menig hulpverlener is er te weinig van op de hoogte welke vroegdiagnostiek in dit verband zinvol en effectief is. Deze richtlijn doet hierover aanbevelingen.

 

Toepassing van richtlijnen

Richtlijnen en indicatiestelling

Een hulpverlener die te maken krijgt met de hulpvraag van een patiënt, moet samen met de patiënt vaststellen wat passende hulp is. Dit gebeurt in de eerste lijn en in de tweede lijn (voordeur). De aanbevelingen uit de richtlijn zijn bij dit proces van indicatiestelling richtinggevend.

 

Richtlijnen en zorgprogramma's

Zorgprogramma's zijn gedefinieerd als een samenhangend hulpaanbod voor een omschreven doelgroep. Bij het opstellen van een zorgprogramma kunnen de richtlijnen worden gebruikt om de verschillende behandelmodules en de stappen in het zorgprogramma zoveel mogelijk evidence-based te doen zijn.

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De aanbevelingen in de richtlijn berusten waar mogelijk op de resultaten van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De beschikbare resultaten van dat onderzoek zijn door de werkgroep vastgelegd en geïnterpreteerd. Aansluitend zijn de aanbevelingen geformuleerd, gericht op het expliciteren van goed handelen. De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van alle mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol in Nederland. De richtlijn biedt aanknopingspunten voor de zorgorganisatie en bevat aanbevelingen voor implementatie. De richtlijn bevat ook een weergave van de visie van patiënten op noodzakelijke zorg.

Deze richtlijn beoogt bij te dragen aan de volgende doelstellingen:

 • betere mogelijkheden voor vroegdiagnostiek van (verborgen) stoornissen in het gebruik van alcohol in de eerste lijn, de tweede lijn en in de GGZ;
 • betere mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol en de psychische en somatische complicaties.

 

Doelgroep

De conclusies en aanbevelingen in deze richtlijn hebben in principe betrekking op alle bij de (vroeg)diagnostiek en behandeling van alcoholmisbruik en -afhankelijkheid betrokken zorgverleners.

Samenstelling werkgroep

Bij het samenstellen van de werkgroep is zoveel mogelijk rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden en een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen, 'scholen' en academische achtergronden. De werkgroepleden hebben onafhankelijk van financiële of zakelijke belangen gehandeld en een belangrijk deel was gemandateerd door hun vereniging. Financiering vond plaats door de Orde van Medisch Specialisten. Methodologische en secretariële begeleiding werd verzorgd door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Trimbos-instituut.

 

Subwerkgroep 'Stoornissen in het gebruik'

 • Prof.dr. W. van den Brink, arts-epidemioloog, hoogleraar verslavingszorg AMC-UvA, (voorzitter werkgroep en voorzitter subwerkgroep 'Stoornissen in het gebruik'), Amsterdam

 • L.M. van Bueren, contextueel therapeut, trainer/coach, Parnassiagroep, divisie Brijder Verslavingszorg, Alkmaar

 • Dr. A.J.M. Drenthen, coördinator preventie, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht

 • Mw. drs. E. Fischer, adviseur, Trimbos-instituut, Utrecht

 • Drs. G. van de Glind, wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut, Utrecht

 • Drs. E.A. Noorlander, psychiater, Delta Psychiatrisch Centrum, Poortugaal

 • Drs. H. Post, verslavingsarts, WA-huis, Altrecht, Utrecht

 • Mw. T. Posthuma, verpleegkundig specialist, Parnassia, Den Haag

 • Drs. W. van Rhenen, bedrijfsarts, ArboNed, Utrecht

 • Prof.dr. G.M. Schippers, klinisch psycholoog, psychotherapeut Amsterdam Institute for Addiction Research, bijzonder hoogleraar verslavingsgedrag en zorgevaluatie, AMC/UVA, Amsterdam

 • Drs. R.M. Stor, verpleeghuisarts, Atlant Zorggroep, Beekbergen

 • Prof.dr. F.A. de Wolff, emeritus hoogleraar klinische farmacie en toxicologie, LUMC, Leiden (tot april 2006)

 • Mw. drs. M.F Zinn, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, Parnassiagroep, divisie Brijder Verslavingszorg, Den Haag

 

Subwerkgroep 'Somatische gevolgen'

 • Drs. N.J.M. Arts, neuroloog, De Gelderse Roos, Wolfheze

 • Dr. R. Ashruf, verslavingsarts, Parnassia psycho-medisch centrum, 's-Gravenhage (tot 1 januari 2006)

 • Dr.ir. J.J.A. de Beer, senior adviseur CBO, Utrecht

 • Dr. B.A. Blansjaar, psychiater, GGZ-Delfland, Delft

 • Dr. K. Boer, gynaecoloog, AMC, Amsterdam

 • Dr. M.F. de Boer, KNO-arts, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

 • Drs. L.J. Boomsma, wetenschappelijk medewerker, Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht

 • Drs. F.A.P. Claessen, internist, VUMC, Amsterdam

 • Mw. Y.A. Drabbe Coops, transferverpleegkundige, Centraal Informatiepunt voor Ouderen, Den Haag

 • Prof.dr. J.P.H. Drenth, maag-darm-leverarts

 • Mw. drs. A.J. Fouwels, psychiater, AMC/De Meren, Amsterdam

 • Prof.dr. P.L.M. Jansen, hoogleraar hepatologie, AMC/UVA, Amsterdam (vice-voorzitter werkgroep en voorzitter subwerkgroep 'Somatisch gevolgen')

 • Drs. L.M.S.J. Poelhekke, traumatoloog in opleiding, Bronovo Ziekenhuis, Den Haag

 • Drs. A.J. Wester, neuropsycholoog, Vincent van Gogh Instituut, Venray

 • Dr. A. van de Wiel, internist, Meander Medisch Centrum, Amersfoort

 • Dr.ir. J.P.M. Wielders, klinisch chemicus, Meander Medisch Centrum, Amersfoort

 • Prof.dr. E.Ch. Wolters, hoogleraar neurologie, VUMC, Amsterdam

 

Advies en methodologische ondersteuning

 • Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

 • Trimbos-instituut

 • Prof.dr. A.P. Verhoeff, epidemioloog/clustermanager, GG&GD, Amsterdam

Belangenverklaringen

Een map met verklaringen van werkgroepleden over mogelijke financiële belangenverstrengeling ligt ter inzage bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Er zijn geen bijzondere vormen van belangenverstrengeling gemeld.

Inbreng patiëntenperspectief

Bij de multidisciplinaire richtlijnontwikkeling is het gebruikelijk om ook het patiëntenperspectief mee te wegen in de overwegingen en aanbevelingen. Bij deze richtlijn is als vorm van patiëntenparticipatie gekozen voor consultatie van een focusgroep. Deze werd gevormd uit vertegenwoordigers van zelfhulpgroepen en vertegenwoordigers van patiëntenraden van verslavingszorginstellingen. In wisselende samenstelling is de focusgroep driemaal bijeen geweest. De focusgroep heeft commentaar geleverd voor aanvang van de knelpuntenanalyse, na het vaststellen van de uitgangsvragen en gedurende de commentaarfase. Aan de focusgroep is gevraagd een oordeel te geven over de door de werkgroep gekozen onderwerpen (uitgangsvragen) en specifiek aandacht te besteden aan het onderdeel 'overige overwegingen' bij elke uitgangsvraag. De resultaten van hun bevindingen zijn aan de werkgroep aangeboden. De werkgroep heeft uiteindelijk de richtlijnteksten vastgesteld.

 

De Commissie Cliëntenparticipatie Richtlijnontwikkeling in de GGZ gaf vanuit haar taak om toe te zien op de weergave van het patiëntenperspectief in de richtlijn als belangrijke punten van kritiek dat de aspecten nazorg en rehabilitatie onvoldoende werden belicht. Ook vond de commissie dat er in de richtlijn geen aandacht is voor etniciteit en voor de subgroep licht verstandelijk gehandicapten. Daarnaast vraagt de commissie een aanbeveling in de richtlijn te formuleren voor nader onderzoek en het formuleren van aanbevelingen ten behoeve van een systeembenadering in de behandeling, gericht op de belasting van de naasten van de cliënt. De werkgroep adviseert voor een volgende versie van deze richtlijn de genoemde thema's in uitgangsvragen te formuleren.

Om de inbreng van het cliëntenperspectief in het vervolg meer recht te doen, beveelt de werkgroep aan om voor de volgende versie vanaf het begin een of twee patiëntenvertegenwoordigers in de werkgroep op te nemen en om de financiering van het patiëntenperspectief mee te begroten in het richtlijnproject.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Met het tot stand komen van de richtlijn is het werk niet gedaan. De Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling heeft op basis van een advies van de Commissie Implementatie een project gestart dat als doel heeft de richtlijnen breed te verspreiden en te implementeren. De ervaringen die worden opgedaan met de eerste multidisciplinaire GGZ-richtlijnen zullen worden gebruikt bij de implementatie van de Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol.

Bij de verspreiding wordt vastgesteld in welke vorm (producten), door wie, aan wie en hoe de richtlijn wordt verspreid. Er wordt een implementatieplan gemaakt en om de mate van implementatie te kunnen vaststellen worden indicatoren ontwikkeld.

Werkwijze

In december 2004 is de multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit 27 personen, van start gegaan. Er werden twee subwerkgroepen geformeerd: één over stoornissen in het gebruik van alcohol, en één over somatische complicaties. De werkgroep werkte gedurende bijna 2,5 jaar (twaalf vergaderingen) aan de totstandkoming van de conceptrichtlijn. De werkgroepleden verrichtten op systematische wijze literatuuronderzoek en beoordeelden de kwaliteit en de inhoud van de aldus verkregen literatuur. Vervolgens schreven de werkgroepleden een of meerdere modules voor de conceptrichtlijn, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt. Tijdens vergaderingen lichtten zij hun teksten toe, dachten mee en discussieerden over andere hoofdstukken. De werkgroepleden werden bij de uitvoering van bovenstaande activiteiten ondersteund door adviseurs en informatiespecialisten van het CBO en het Trimbos-instituut.

Een redactiecommissie heeft de teksten uiteindelijk tot een samenhangend geheel geredigeerd.

De uiteindelijke teksten vormen samen de conceptrichtlijn. Deze heeft van juni 2007 tot oktober 2007 op de website van het Trimbos en CBO gestaan om beroeps­verenigingen en professionals in de gelegenheid te stellen commentaar te leveren; tevens is aan de besturen van de betrokken verenigingen een hardcopy verstuurd met het verzoek deze onder hun leden te verspreiden ter becommentariëring. De commentaren zijn door de werkgroep beoordeeld en waar van toepassing in de richtlijn verwerkt.

 

Bespreking literatuur

De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op gegevens uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Uitgangspunt zijn reeds bestaande evidence-based richtlijnen voor screening, (vroeg)diagnostiek en behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol en beschikbare systematische reviews en meta-analysen. Voor (klinische) uitgangsvragen die noch in richtlijnen noch in systematische reviews en meta-analysen zijn besproken, is de literatuursearch zo veel mogelijk beperkt gebleven tot oorspronkelijk onderzoek (gecontrol eerde trials en ander vergelijkend onderzoek).

De volgende informatiebronnen werden gebruikt: relevante websites voor richtlijnen: National Guidelines Clearinghouse en Guideline International Network; de Cochrane-database of 'systematic reviews' van de Cochrane Library tot en met 2006; Medline, Embase, PsychInfo en Cinahl. Waar het onderwerp dat toeliet, is gezocht vanaf publicatiejaar 1990.

De gevonden richtlijnen zijn door de adviseurs van het CBO en het Trimbos-instituut op hun methodologische kwaliteit beoordeeld met het zogenaamde AGREE-instrument (http://www.agreetrust.org/). Alleen richtlijnen die in dit opzicht aan de crite­ria voldeden, zijn gebruikt voor deze richtlijn.

 

Genoemd kunnen worden:

 • The Treatment of Alcohol Problems (2003). A. Review of the Evidence; B. Guidelines for the Treatment of Alcohol Problems. Australia.
 • KPMG 2001. Kosten en baten van alcoholzorg en preventie. Eindrapport. Hoofddorp: KPMG, februari 2001.
 • Mayo-Smith, M.F., Beecher, L.H., Fischer, T.L., Gorelick, D.A., Guillaume, J.L., Hill, A., Jara, G., Kasser, C., Melbourne, J. (2004). Working Group on the Management of Alcohol Withdrawal Delirium, Practice Guidelines Committee, American Society of Addiction Medicine. Management of alcohol withdrawal delirium. An evidence- based practice guideline. Archives Intern Medicine, July 12;164(13):1405-12.
 • Lingford-Hughes, A.R., Welch, S., Nutt, D.J. (2004). British Association for Psychopharmacology. Evidence-based guidelines for the pharmacological management of substance misuse, addiction and comorbidity: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. Sep;18(3):293-335.
 • NHG (mei 2005). NHG-standaard Problematisch Alcoholgebruik.
 • SIGN. (2004). The management of harmful drinking and alcohol dependence in primary care. U.S. Preventive Services Task Force. Screening and behavioral counseling interventions in primary care to reduce alcohol misuse: recommendation statement. Ann Intern Med. Apr 6;140(7):554-6.

 

De kwaliteit van de gebruikte artikelen is beoordeeld met een voor het betreffende onderzoekstype relevante checklist (zie bijlage G van de EBRO-handleiding op www.cbo.nl). Bij de beoordeling van de kwaliteit van het bewijs werden de volgende regels gehanteerd:

 

Niveau van bewijs

Interventie

Diagnostiek accuratesse onderzoek

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose 1

A1

Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau.

A2

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang.

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een 'gouden standaard') met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad.

Prospectief cohort onderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor 'confounding' en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort- onderzoek).

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd.

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohort onderzoek of patiënt-controle onderzoek.

C

Niet-vergelijkend onderzoek.

D

Mening van deskundigen.

1  Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies.

 

Niveau van bewijs van conclusies

 

Conclusie gebaseerd op

1

Onderzoek van niveau A1 of tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2.

2

Eén onderzoek van niveau A2 of tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B.

3

Eén onderzoek van niveau B of C.

4

Mening van deskundigen.

Volgende:
Alcohol - Casefinding van stoornissen