Standpunt Heruitgifte van orale oncolytica

Initiatief: NVZA Aantal modules: 2

Heruitgifte van orale oncolytica

Uitgangsvraag

Is het heruitgeven van orale oncolytica aan te bevelen? En zo ja, aan welke randvoorwaarden moet dan worden voldaan en hoe moet het proces worden ingericht?

Aanbeveling

Voor apothekers in het ziekenhuis

Zodra er voldaan is aan de juridische* en financiële** randvoorwaarden voor heruitgifte, overweeg om deel te nemen aan de pilot die in 2023 van start gaat. Binnen deze pilot kan  

 • in afstemming met de financiële administratie van het ziekenhuis de interne procedures aangepast worden om heruitgifte van orale oncolytica (zie ook evt. bijlage 4 m.b.t. medicatielijst) mogelijk te maken; en vervolgens
 • waar mogelijk teruggebrachte orale oncolytica die aan de kwaliteitseisen voldoet, weer opnieuw uit gegeven worden.

 Indien er de intentie is om orale oncolytica opnieuw uit te kunnen geven:

Zorg dat bij het initieel ter handstellen:

 • de afleverhoeveelheid is afgestemd op het voorkomen van vermijdbare spillage;
 • de verpakking adequaat is verzegeld, en dat op het etiket de datum van afgifte (of aanschrijven) is opgenomen.
 • bij temperatuurafhankelijke middelen (tot 25°C) een temperatuurlogger wordt gebruikt (bijgesloten in gesealde verpakking of d.m.v. een gevalideerd anti-tampering device bevestigd aan de verpakking). Gebruik eventueel bijlage 5: Checklist uitgifte t.b.v. heruitgifte. 
 • patiënten worden geïnformeerd over het beoogd gebruik van de medicatie en over:
 • het retourneren van de medicatie naar de apotheek zodra zij het middel niet meer gebruiken;
 • de vereiste bewaarcondities (waarbij wordt benadrukt om de medicatie te bewaren in originele verpakking);
 • dat het ziekenhuis deelneemt aan een studie waarin de implementatie van heruitgifte van orale oncolytica wordt onderzocht. Derhalve kan het zijn dat de medicatie eerder van een andere patiënt is geweest.
 • Dat patiëntengegevens na retournering van de geneesmiddelen naar de apotheek worden verwijderd van de verpakking.

Neem bij terugname de medicatie weer terug in voorraad indien er wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • Geneesmiddelen kunnen per hele verpakking (zowel strips als potjes) retour genomen worden. De primaire en originele verpakking (zowel strips als potjes) is aanwezig, compleet en intact (geen waterschade, vlekken, scheuren, beschadigingen, reukloos etc.). De verpakking is adequaat verzegeld. Opgesplitste verpakkingen kunnen niet heruitgegeven worden.
 • Temperatuurafhankelijke middelen (tot 25°C) zijn op de juiste wijze bewaard (zie de temperatuurlogger en bijlage 4: medicatielijst).
 • De houdbaarheidsdatum is niet verstreken; de medicatie moet nog 3 maanden houdbaar zijn op moment van terugname.
 • Het geneesmiddel is vanuit de apotheek van het ziekenhuis uitgegeven aan de patiënt en er is een succesvolle FMD-afmelding gedaan.

Na terugname kan het etiket van de verpakking worden verwijderd zonder beschadiging van de verpakking. Gebruik eventueel ook bijlage 6: Checklist retourname t.b.v. heruitgifte.

 

Stel patiënten die orale oncolytica voorgeschreven krijgen - indien aanwezig - eerst retour genomen medicatie ter hand:

 • Controleer bij terhandstelling de houdbaarheidsdatum.
 • Laat de kosten van de medicatie min de handelingskosten crediteren bij de zorgverzekeraar van de patiënt die de medicatie retour heeft gebracht.
 • Breng de kosten voor de medicatie in rekening bij de zorgverzekeraar van de patiënt waaraan de retourgenomen medicatie ter hand wordt gesteld.

Gebruik eventueel bijlage 7: Crediteren geneesmiddel.

 

* Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dient schriftelijke bevestiging ontvangen zijn dat heruitgifte van orale oncolytica is toegestaan binnen studieverband, en het ziekenhuis deel kan nemen aan deze studie.

** De kosten voor werkzaamheden binnen het ziekenhuis moeten worden vergoed. 

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en kwaliteit van het bewijs

Er zijn in het literatuuronderzoek geen studies gevonden die de PICO beantwoorden. Er is dus sprake van een duidelijke kennislacune (zie ook de Kennislacune in de bijlage).

 

Hoewel er geen vergelijkend onderzoek is gedaan, is er wel onderzocht of medicatie goed bewaard wordt (Vlieland, 2017, De Jong, 2018). Waar De Jong (2018) beschrijft dat biologicals vaak niet op de juiste temperatuur (2-8 graden Celsius) werden bewaard, toonde Vlieland (2017) aan dat 98,9% van de patiënten orale oncolytica thuis bewaart in overeenstemming met het bewaaradvies. Daarnaast is er in Nederland binnen een grote lopende multicenter studie in 4 Nederlandse ziekenhuizen reeds ervaringen opgedaan met de heruitgifte van orale oncolytica (ZonMw 848018008). In deze studie werd gebruik gemaakt van een temperatuurlogger, zodat bij terugname van de orale oncolytica de bewaartemperatuur kon worden gecontroleerd. De resultaten van deze studie zijn nog niet gepubliceerd, maar uit de analyses blijkt dat heruitgifte van teruggebrachte orale oncolytica haalbaar is, en dat daarbij de (farmaceutische) effectiviteit wordt geborgd. Het merendeel van de retour gebrachte orale oncolytica blijkt na kwaliteitscontrole veilig opnieuw uitgegeven te kunnen worden. De voornaamste reden voor afkeuren is dat het aangebroken verpakkingen betreft (alleen onaangebroken verpakkingen worden heruitgegeven), en in mindere mate het overschrijden van de bewaartemperatuur (voor temperatuurafhankelijke middelen tot 25°C) of houdbaarheidsdatum. Dit blijkt tevens uit een kwaliteitscontrole vanuit het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek (Akgöl, 2021). Indien bevestigd door de uiteindelijke studieresultaten zou dit betekenen dat, als heruitgifte op gestructureerde en onderbouwde wijze wordt toegepast, verspilling wordt tegengegaan en significante kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

 

Uitleg proces heruitgifte zoals dit nu in studieverband gebeurt

Binnen de beschreven Nederlandse studie (ZonMw 848018008) wordt een oraal oncolyticum initieel ter hand gesteld, bij staken of dosiswijziging weer retour genomen en heruitgegeven aan een andere patiënt door dezelfde apotheek. Bij initiële uitgifte instrueerde de apotheek de patiënt; het moest voor de patiënt duidelijk zijn hoe de medicatie te bewaren en wat deze moet doen met de overgebleven medicatie. De in de studie gebruikte kwaliteitscriteria zijn opgenomen in tabel 1. In de studie werd de geretourneerde medicatie geïnspecteerd (ongeopende, onbeschadigde verpakking) en door het uitlezen van de temperatuurlogger werd de bewaartemperatuur gecontroleerd. Om te zorgen dat retourgenomen medicatie niet alsnog verspild wordt, werd deze in de studie met voorrang uitgegeven.

 

Tabel 1: Kwaliteitscriteria t.b.v. heruitgifte zoals gebruikt in de Nederlandse studie (ZonMw 848018008).

Kwaliteitscriteria t.b.v. heruitgifte orale oncolytica

De verpakking komt ongeopend retour

De verpakking is intact (niet gedeukt etc.)

De bewaartemperatuur is niet overschreden

De houdbaarheidsdatum is niet overschreden

Omdat het is verpakt in de originele verpakking van de fabrikant is het geneesmiddel beschermd tegen licht en luchtvochtigheid

 

Zowel in Nederland als internationaal zijn er andere werkwijzen dan hierboven voorgesteld voor (een gedeelte van) het proces. Hui (2020) stelt bijvoorbeeld voor om gebruik te maken van sensoren op verpakkingen die in verbinding staan met het internet en dus realtime terugkoppeling kunnen geven. In Nederland is er hiernaast een medicijnkluis ontwikkeld die kan worden meegegeven aan een patiënt en waarin de juiste temperatuur wordt gewaarborgd. De kluis wordt hier gezien als onderdeel van de apotheek. Er kan echter getwijfeld worden aan de juridische haalbaarheid van dit laatste initiatief (zie ook de paragraaf ‘Haalbaarheid, aanvaardbaarheid, implementatie’).

 

Waarborgen van de kwaliteit van het her uit te geven geneesmiddel

De werkgroep hecht veel waarde aan het kunnen waarborgen van de kwaliteit van het her uit te geven geneesmiddel. Om zoveel mogelijk de invloed van licht en luchtvochtigheid te minimaliseren, raadt de werkgroep aan dat alleen ongeopende verpakkingen voor heruitgifte in aanmerking kunnen komen.

 

Aangezien er in zowel de studie van Vlieland (2017) als in de recente trial [ZonMw 848018008] overschrijdingen van de 25°C-grens voorkwamen, raadt de werkgroep aan dat bij temperatuurafhankelijke middelen (tot 25°C) een temperatuurlogger wordt gebruikt. Hiermee kan gecontroleerd worden of de temperatuurgrens >8 uur is overschreden. De bevestigingsmethode moet dusdanig zijn dat er vertrouwen is bij terugname dat de temperatuurlogger bij het geneesmiddel is bewaard.

 

Aangezien er bij de overige middelen (grens temperatuur > 30°C) in de studies geen temperatuur overschrijdingen werden geconstateerd en het effect van een incidentele overschrijding van de temperatuur bij deze middelen waarschijnlijk beperkt is, wordt de toevoeging van de temperatuurlogger (en evt. verdere verpakking) hier vanuit kwaliteitsoogpunt niet nodig geacht.  

 

Waarden en voorkeuren van patiënten

Onderzoek laat zien dat Nederlandse (oncologie) patiënten bereidwillig zijn om deel te nemen aan heruitgifte van orale oncolytica (Smale, 2021, Bekker, 2019b). Zo gaf in de studie van Bekker (2019b) 61,2% van de 2215 patiënten aan dat ze bereid zijn om medicatie te gebruiken die eerder door een andere patiënt was teruggebracht. Dit blijkt tevens uit de studie van het Radboudumc, waar op dit moment 1076 oncologie patiënten aan deelnemen [ZonMw 848018008]. Patiënten geven aan dat ze het belangrijk vinden om een bijdrage te kunnen leveren aan het reduceren van verspilling ten goede van de betaalbaarheid en duurzaamheid van de zorg. Daarnaast geven patiënten aan deelname aan heruitgifte positief te ervaren, met duidelijke voorlichting over de rationale en de kwaliteitscontrole, en geen nadelen te ondervinden. Wel achten patiënten de communicatie rondom de kwaliteitscontrole zeer belangrijk, evenals dat heruitgifte ook door de arts wordt uitgedragen als zinvolle oplossing. Patiënten die niet mee wilden doen aan de studie hadden als voornaamste reden dat ze geen medicijnen overhouden, en dat deelname daarom niet nuttig was.

 

Naar aanleiding van dit standpunt zal er informatie voor patiënten worden ontwikkeld voor op Apotheek.nl.

 

Kosten (middelenbeslag)

Er zijn nog geen definitieve gegevens over de kostenimpact van de heruitgifte van orale oncolytica bekend, maar de werkgroep verwacht dat de interventie een grote kostenbesparing oplevert voor de samenleving Binnen de Nederlandse studie [ZonMw 848018008] konden in de periode tussen 2021-2023 228 verpakkingen opnieuw worden uitgegeven, met een totale waarde van € 685.000 en een jaarlijkse kostenbesparing van circa € 575 per patiënt. Op basis van deze resultaten en met de huidige prijzen van de orale oncolytica, is de verwachting dat met heruitgifte van orale oncolytica een besparing van in totaal circa 10-20 miljoen euro op jaarbasis op medicatiekosten kan worden bewerkstelligd. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat er, ten opzichte van de huidige situatie, extra kosten worden gemaakt voor 1) het informeren/voorlichten van patiënten bij eerste uitgifte; 2) het meeleveren van een temperatuurlogger bij temperatuurafhankelijke middelen (tot 25°C); en 3) de logistieke en financiële afhandeling van de terugname. Om een optimaal effect op doelmatigheid te kunnen bewerkstelligen, zou er gekozen moeten worden om alleen orale oncolytica met een kostprijs hoger dan de kosten voor heruitgifte in aanmerking te laten komen voor heruitgifte. Dit beperkt echter het effect van heruitgifte op duurzaamheid. De werkgroep kiest ervoor om de keuze bij de individuele ziekenhuizen/apotheken te laten, en niet specifiek te definiëren welke orale oncolytica qua kosten wel of niet in aanmerking komt voor heruitgifte.

 

Heruitgifte heeft geen direct effect op de kosten die de patiënt zelf moet betalen voor zijn behandeling. Ook met een eventuele heruitgifte komen de zorgkosten voor patiënten die een oncologische behandeling ondergaan over het algemeen ver boven het eigen risico uit.

 

Haalbaarheid, aanvaardbaarheid, implementatie

Het voorschrijven en ter hand stellen van orale oncolytica is een multidisciplinaire aanpak van voorschrijver (incl. verpleegkundig specialist), apotheker van het ziekenhuis, apothekersassistent en verpleegkundige, waarbij het zaak is een goede onderlinge afstemming en coördinatie te hebben om te kunnen voldoen aan de gewenste kwaliteit van zorg. De ter hand stellend apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verstrekte medicatie en de risico’s van heruitgifte liggen hiermee bij de ter hand stellend apotheker. Heruitgifte was tot voor kort als standaard zorg niet aan de orde, aangezien er twijfels waren over de kwaliteit van de medicatie. Gestimuleerd door lopend onderzoek naar heruitgifte waarbij er weinig tot geen consequenties lijken te zijn voor de veiligheid, en de wens om verspilling van geneesmiddelen en zorggelden tegen te gaan, is dit beeld veranderd. Op basis van onderzoek (Bekker, 2016, Bekker, 2018) is de verwachting dat een groot deel van de Nederlandse artsen en apothekers nu positief tegen heruitgifte aan kijken.

 

De werkgroep vindt het belangrijk dat bij het initieel ter hand stellen de afleverhoeveelheid afgestemd blijft op het voorkomen van vermijdbare spillage. Voor algemene aanbevelingen met betrekking tot het ter hand stellen van orale oncolytica wordt verwezen naar de prescriptieregeling. Daarnaast ziet de werkgroep een aantal relevante barrières op het gebied van de haalbaarheid en aanvaardbaarheid, alvorens de heruitgifte van orale oncolytica breder kan worden toegepast.

 

Als eerste is op dit moment het heruitgeven van medicatie officieel niet toegestaan binnen de kaders van de Falsified Medicines Directive (FMD). Voor de lopende studie is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu ontheffing verleend. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf in zijn brief van 21 februari 2023 aan dat hij kijkt naar de mogelijkheid om de pilot uit te breiden naar alle universitaire medische centra. Op 29 juni 2023 is bekend geworden dat de pilot uitgebreid mag worden naar alle universitaire medische centra en vijf algemene  ziekenhuizen. Hiervoor is reeds subsidie beschikbaar gesteld vanuit de transformatiegelden.

Aangezien het overtreden van de FMD kan leiden tot hoge boetes, wordt het heruitgeven van medicatie door apotheken zonder schriftelijke toestemming vanuit VWS/IGJ niet aangeraden.

 

Het gebruik van een medicijnkluis is geen oplossing voor de juridische beperkingen. Specifiek is in de Geneesmiddelenwet opgenomen dat in het ingestelde register van gevestigd apothekers (dat wordt bijgehouden door de IGJ), is aangetekend op welk adres de apotheek is gevestigd. Apothekers zijn alleen bevoegd om geneesmiddelen aan te bieden, te verkopen of ter hand te stellen indien zij hun beroep in een apotheek uitoefenen (artikel 61). Derhalve dient de uitgifte van medicatie die eerder in een medicijnkluis heeft gezeten, gezien te worden als heruitgifte.

 

Als tweede vraagt het proces van heruitgeven van medicatie om extra handelingen van de medewerkers in de apotheek van het ziekenhuis en van de financiële administratie van zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraars (zie ook paragraaf Kosten). Deze kosten staan echter niet in verhouding tot de besparingen die kunnen worden gerealiseerd. Er wordt verkend of er een prestatieregel voor heruitgifte kan worden opgesteld. Wel zouden apotheken/ziekenhuizen ervoor kunnen kiezen om alleen duurdere oncolytica voor heruitgifte in aanmerking te laten komen om het effect op doelmatigheid te vergroten en de haalbaarheid in tijden van personeelstekorten te vergroten.

 

Rationale van de aanbeveling: weging van de argumenten voor en tegen heruitgifte

Hoewel de resultaten van de Nederlandse studie [ZonMw 848018008] nog niet zijn gepubliceerd, is de werkgroep op basis van de ingeziene voorlopige resultaten (zie ook de paragraaf ‘Kosten (middelenbeslag)’), positief over de mogelijke vermindering van verspilling en kostenbesparingen die kunnen worden gerealiseerd met heruitgifte van orale oncolytica. Daarnaast is de werkgroep ervan overtuigd dat de veiligheid voldoende geborgd kan worden (zie ook paragraaf ‘Waarborgen van de kwaliteit van het her uit te geven geneesmiddel’). Wel moeten de juridische en financiële barrières geslecht worden voordat collega’s in het veld deze interventie buiten studieverband kunnen gaan toepassen. De werkgroep heeft daarom gekozen voor een conditionele, zwakke aanbeveling voor het heruitgeven van orale oncolytica. De werkgroep kiest juist wel voor sterke aanbevelingen met betrekking tot het proces van heruitgifte: de uitvoering van het ter handstellen, terugnemen en heruitgifte. De reden hiervoor is dat de werkgroep van mening is dat aan deze voorwaarden moet worden voldaan om de veiligheid van de heruitgegeven medicatie te kunnen garanderen.

Onderbouwing

Bij de behandeling van kanker worden ook vaak dure geneesmiddelen ingezet, waarbij ten minste 30% van de patiënten eerder stopt dan beoogd als gevolg van bijvoorbeeld bijwerkingen of onvoldoende effectiviteit van de behandeling (Deutsch, 2016; Doshi, 2021; Dürr, 2021; Kaisaeng, 2014). De helft van deze patiënten houdt medicatie over, wat leidt tot verspilling. Van de teruggebrachte orale oncolytica zit circa twee-derde nog in een onaangebroken verpakking (Bekker, 2019a). Deze ongebruikte orale oncolytica vertegenwoordigen een grote financiële waarde (totaal ca. € 10-20 miljoen op jaarbasis) en bieden daarmee een kans om de uitgaven aan orale oncolytica significant te reduceren en de zorg toegankelijk te houden. Daarnaast heeft heruitgifte mogelijk ook een positief milieu-effect. Vanuit het veld is er, gestimuleerd door lopend onderzoek naar heruitgifte en de wens om verspilling van geneesmiddelen tegen te gaan, een grote behoefte aan adviezen met betrekking tot heruitgifte van orale oncolytica. Met dit standpunt wordt in deze behoefte van het veld voorzien. Heruitgifte van orale oncolytica, indien effectief, sluit aan bij het Kader Passende Zorg (doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen) zoals dat ook wordt beschreven in het Integraal Zorg Akkoord. Hiernaast wordt heruitgifte genoemd onder artikel 6 in de Green Deal 3.0.

Er zijn geen studies die de zoekvraag (PICO) beantwoorden.

Er is een systematische literatuuranalyse verricht naar de volgende zoekvraag:

P: Patiënten die orale medicatie gebruiken;

I: Standaardzorg (inclusief het inzamelen van ongebruikte medicatie door de apotheek) plus de heruitgifte van medicatie die buiten het ziekenhuis is geweest;

C: Standaardzorg (inclusief het inzamelen van ongebruikte medicatie door de apotheek, om de

medicatie veilig te kunnen vernietigen);

O: Kosten, milieu impact (duurzaamheid), kwaliteit van het geneesmiddel en tevredenheid/acceptatie/houding van de patiënt en personeel apotheek.

 

Relevante uitkomstmaten

De werkgroep beschouwde kosten, milieu impact, kwaliteit van het geneesmiddel en tevredenheid/acceptatie/houding van de patiënt en personeel apotheek als voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaten.

 

Methode

In de databases OVID/Medline en Embase is op 10 maart 2023 met relevante zoektermen gezocht naar artikelen die zijn verschenen na 2000. De zoekverantwoording is opgenomen als bijlage. De literatuurzoekactie leverde 435 unieke treffers op. Studies werden geselecteerd op basis van de volgende selectiecriteria:

 • Systematische reviews (zoekstrategie en risk of bias beoordeling beschikbaar, resultaten van individuele studies beschreven), gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) of vergelijkend observationeel onderzoek;
 • Inclusie van >20 patiënten per studie-arm;
 • Vergelijking tussen standaardzorg plus heruitgifte versus standaardzorg;
 • Inclusie van één van bovenstaande uitkomstmaten;
 • Heruitgifte zoals beoogd in de Nederlandse situatie.

Daarnaast zijn er studies aangedragen op basis van expertise van de werkgroepleden en door het nakijken van de referentielijsten. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 9 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens geen studies geïncludeerd en 9 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel in de bijlage).

 

Resultaten

Er zijn geen studies gevonden die voldeden aan de inclusiecriteria.

 1. Akgöl K, Barkman H. AvL Rapport: Retouren orale oncolytica 20-10-2021
 2. Bekker CL, Gardarsdottir H, Egberts TC, Bouvy ML, van den Bemt BJ. Redispensing of medicines unused by patients: a qualitative study among stakeholders. Int J Clin Pharm. 2017;39(1):196-204
 3. Bekker CL, Gardarsdottir H, Egberts TC, Bouvy ML, van den Bemt BJ. Redispensing of medicines unused by patients: a qualitative study among stakeholders. Int J Clin Pharm. 2017;39(1):196-204.
 4. Bekker CL, Melis EJ, Egberts ACG, Bouvy ML, Gardarsdottir H, van den Bemt BJF. Quantity and economic value of unused oral anti-cancer and biological disease-modifying anti-rheumatic drugs among outpatient pharmacy patients who discontinue therapy. Res Social Adm Pharm. 2019;15(1):100-105. (2019a)
 5. Bekker C, van den Bemt B, Egberts TC, Bouvy M, Gardarsdottir H. Willingness of patients to use unused medication returned to the pharmacy by another patient: a cross-sectional survey. BMJ Open. 2019;9(5):e024767. Published 2019 May 14. (2019b)
 6. Deutsch S, Koerner P, Miller RT, Craft Z, Fancher K. Utilization patterns for oral oncology medications in a specialty pharmacy cycle management program. Journal of Oncology Pharmacy Practice. 2016;22(1), 68-75.
 7. Doshi JA, Jahnke J, Raman S, Puckett JT, Brown VT, Ward MA, ... & Manz CR. Treatment utilization patterns of newly initiated oral anticancer agents in a national sample of Medicare beneficiaries. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy. 2021;27(10), 1457-1468.
 8. Dürr P, Schlichtig K, Kelz C, Deutsch B, Maas R, Eckart MJ, ... Fromm MF. The randomized AMBORA trial: Impact of pharmacological/pharmaceutical care on medication safety and patient-reported outcomes during treatment with new oral anticancer agents. Journal of Clinical Oncology. 2021;39(18), 1983-1994.
 9. de Jong MJ, Pierik MJ, Peters A, Roemers M, Hilhorst V, van Tubergen A. Exploring conditions for redistribution of anti-tumor necrosis factors to reduce spillage: A study on the quality of anti-tumor necrosis factor home storage. J Gastroenterol Hepatol. 2018;33(2):426-430.
 10. Kaisaeng N, Harpe SE, Carroll NV. Out-of-pocket costs and oral cancer medication discontinuation in the elderly. Journal of Managed Care Pharmacy. 2014;20(7), 669-675.
 11. Smale EM, Egberts TCG, Heerdink ER, van den Bemt BJF, Bekker CL. Key factors underlying the willingness of patients with cancer to participate in medication redispensing. Res Social Adm Pharm. 2022;18(8):3329-3337.
 12. Vlieland ND, van den Bemt B, van Riet-Nales DA, Bouvy ML, Egberts A, Gardarsdottir H. Actual versus recommended storage temperatures of oral anticancer medicines at patients' homes. J Oncol Pharm Pract. 2019;25(2):382-389.

Exclusietabel

Referentie

Reden exclusie

Gandhi, 2022

Poster.

Gilbar, 2019

In het ziekenhuis, parenterale middelen.

Glanville, 2003

Beschrijft de opbrengsten van een heruitgifteprogramma in Amerika (niet te vergelijken met de Nederlandse studie). Geen vergelijkende studie. 

Monestime, 2021

Beschrijft de situatie rond heruitgifte programma’s in Amerika (niet te vergelijken met Nederlandse situatie), geen vergelijkende studie.

Kobayashi, 2018

Japans.

Respaud, 2014

In het ziekenhuis.

Stalder, 2016

Hergebruik van aangebroken blisters in het ziekenhuis.

Stanz, 2021

Geen vergelijkende studie, en resultaten zeer summier beschreven. Slechts een beperkte groep patiënten en geneesmiddelen komt in aanmerking.

Toh, 2017

Beschrijft een protocol, heeft niet daadwerkelijk aan heruitgifte gedaan.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 27-09-2023

Laatst geautoriseerd  : 27-09-2023

Geplande herbeoordeling  : 27-09-2026

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Longkanker Nederland
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Algemene gegevens

Het oorspronkelijke initiatief voor dit standpunt is afkomstig van dr. C.L. Bekker (senior onderzoeker Radboudumc), dr. T.H. Oude Munnink (ziekenhuisapotheker, UMCG) en dr. R.W.F. van Leeuwen (ziekenhuisapotheker, Erasmus MC). De zoekstrategie is opgesteld door een literatuurspecialist van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. De NVZA heeft de ontwikkeling van het standpunt zowel procesmatig en methodologisch ondersteund. Deze ondersteuning en de uitvoering van de literatuursearch zijn bekostigd vanuit de algemene middelen van de NVZA.

Samenstelling werkgroep

Voor de ontwikkeling van dit standpunt is een werkgroep met gemandateerde vertegenwoordigers vanuit de NVZA, NIV, NVALT, V&VN, KNMP en NFK samengesteld. De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van dit standpunt.

 

Werkgroep

 • Dr. P. J. Roos, voormalig ziekenhuisapotheker, NVZA (voorzitter)
 • Dr. C.L. Bekker, senior onderzoeker duurzaam geneesmiddelgebruik, Radboudumc
 • Dr. R.C. Boshuizen, longarts, NVALT
 • Dr. M.P.J. Evers, patiëntvertegenwoordiger, NFK
 • Dr. J.J.W.M. Janssen, internist-hematoloog, NIV
 • Dr. R.W.F. van Leeuwen, ziekenhuisapotheker, NVZA
 • Dr. M. Los, internist-oncoloog, NIV
 • Dhr. G.P. Lunenborg, patiëntvertegenwoordiger, NFK
 • Dhr. F.I. Mermi, MSc, apotheker, KNMP
 • Dr. T.H. Oude Munnink, ziekenhuisapotheker, NVZA
 • Mw. S. Verhage, MANP, verpleegkundig specialist AGZ, V&VN
 • Dr. A.J. van der Wekken, longarts, NVALT

Met ondersteuning van

 • dr. S. Persoon, senior beleidsadviseur NVZA
 • Mw. I. van Dusseldorp, senior informatiespecialist, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen of indirecte belangen hebben gehad. Zie ook onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van de NVZA.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Roos

(voorzitter)

Gepensioneerd. Oud-ziekenhuisapotheker

Programmamanager dure geneesmiddelen NFU

Geen

De NFU heeft mogelijk baat bij de uitkomsten van dit standpunt. Echter, aangezien het om de academische medische centra gaat en niet om bijv. commerciële bedrijven, is gekozen om geen actie te ondernemen.

Bekker

Senior onderzoeker, Radboudumc

Geen

Projectleider bij de studies:

 • Haalbaarheid heruitgifte orale oncolytica (ZonMw)
 • Dosisreductie van TKIs bij CML (ZonMw)
 • Implementatie heruitgifte orale oncolytica (transformatieovereenkomst; Zn-NFU/ Radboudumc)

 

Door dit standpunt wordt de wetenschappelijke positie versterkt en is verdere uitbreiding van onderzoekswerkzaamheden op dit domein mogelijk.

Er zijn duidelijk intellectuele belangen. Echter, de randvoorwaarde van heruitgifte hebben geen invloed op het wel of niet doorgaan van de studie, noch over de invulling ervan. Daarnaast worden de studies betaald vanuit publieke middelen. Er is derhalve gekozen om geen actie te ondernemen.

Boshuizen

Longarts met aandachtsgebied longoncologie

(Deventer Ziekenhuis)

Geen

Geen

Geen actie nodig

Evers

Belangenbehartiger innovatie therapie, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Geen

Geen

Geen actie nodig

Janssen

Internist-hematoloog, afdeling hematologie, Radboudumc, Nijmegen.

Tot augustus 2023 Afdeling hematologie, AmsterdamUMC, locatie VUmc, Amsterdam, alwaar nog nulaanstelling.

Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Hematologie. (onbetaald).

Vice-voorzitter CML-MPN werkgroep van stichting HOVON. (onbetaald).

 

Voorzitter Stichting Apps for Care and Science. Deze stichting ontwikkeld de HematologyApp en wordt financieel ondersteund door ‘unrestricted educational grants’ van Amgen, AstraZeneca, Janssen, BMS, Incyte, Jazz, Daiichi-Sankyo, Sanofi Genzyme, Servier, Takeda, Beigene, Novartis, Alexion, Pfizer, Abbvie, Eusapharma, Kite-Gilead en Astellas (betaald).

Betaalde adviseurschappen: Novartis, Pfizer, Abbvie, Roche, Incyte (aan AmsterdamUMC of Radboudumc).

 

Projectleider bij de volgende studies:

Novartis: Immunologische zijstudie NAUT studie (succespredictie CML TKI stop).

 

BMS: Immunologische zijstudie DASTOP2 studie (studiepredictie CML TKI stop).

De Stichting Apps for Care and Science is een non-profit organisatie. De stichting betaalt wel een uurvergoeding uit aan medewerkers.

 

De adviseurschappen en de studies betreffen een ander onderwerp en daarnaast wordt er betaald aan het ziekenhuis. Er is derhalve gekozen om geen actie te ondernemen.

 

 

Van Leeuwen

Ziekenhuisapotheker

 

Lid NVMO-commissie Duurzaamheid & Doelmatigheid

 

Lid commissie DDI oncologie NVZA

 

Lid SIG oncologie NVZA

 

Projectleider Hybride doseren Transformatieovereenkomst (NFU)

Betaalde adviseurschap: BMS, Roche, MSD, Pierre-Fabre, IQVIA, Pfizer.

 

Research grants:

Roche, BMS, Pfizer, Bayer, Astellas

De adviseurschappen en de studies betreffen een ander onderwerp. Er is derhalve gekozen om geen actie te ondernemen.

Los

Internist oncoloog

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Geen

Geen

Geen actie nodig

Lunenborg

Belangenbehartiger, NFK

Geen

Geen

Geen actie nodig

Mermi

Productspecialist productzorg bij het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (KNMP) – lid projectteam duurzame farmacie. 4 dagen in de week.

Apotheker in de openbare farmacie (Apotheek Eshof, Apotheek Herman Coster; beiden in Den Haag). 1 dag in de week.

Geen

Geen

Geen actie nodig

Oude Munnink

Ziekenhuisapotheker UMCG

Geen

Geen

Geen actie nodig

Persoon

Senior Beleidsadviseur NVZA

Lid projectteam Sociaal maatschappelijke inrichting van Nederland, ‘Hoofdlijnen van beleid’, Volt Nederland

Geen

Geen actie nodig

Verhage

Verpleegkundig specialist AGZ Jeroen Bosch Ziekenhuis

Voorzitter landelijk Netwerk VSO

 

Redactielid Oncologie Up To Date

Geen

1 x per jaar vacatievergoeding voorzitterschap

1 x per jaar vergoeding redactielid

Geen actie nodig

Van der Wekken

Longarts, Universitair Medisch Centrum Groningen

Adviseur FMS dure geneesmiddelen commissie (onbetaald).

Adviseur NFU quickscangroep transformatiedeal (onbetaald).

Adviseur Longkanker Nederland (onbetaald).

Adviseur ROS1ders (onbetaald).

Lid richtlijnwerkgroep thoracale maligniteiten (NVALT) (onbetaald).

Extern gefinancierd onderzoek: Projectleider bij:

 • Fase II studie NSCLC EGFR exon 20 inserties behandeld met osimertinib (AstraZeneca)
 • Cellculture bij resistentie op TKI in NSCLC (studies gefinancierd door Boehringer-Ingelheim. Pfizer, Roche, Takeda)

Betrokken bij (geen projectleider):

Verschillende klinische studies gefinancierd door AstraZeneca, Merck, BMS, Novartis, Takeda, Boehringer-Ingelheim, Pfizer, Blueprint, GSK, TP therapeutics

De nevenwerkzaamheden worden uitgevoerd bij patiëntenverenigingen en beroepsorganisaties, er is hiervoor geen actie nodig. Dhr. van der Wekken is daarnaast betrokken (als projectleider) bij meerdere (klinische) studies gefinancierd door de farmacie. Aangezien deze geen betrekking hebben op heruitgifte, is er geen actie ondernomen.

Inbreng patiëntenperspectief

Er hebben twee patiëntvertegenwoordigers namens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) geparticipeerd in de werkgroep. In de commentaarfase is het standpunt daarnaast voor commentaar voorgelegd aan de NFK en Patiëntenfederatie Nederland.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Er is bij het opstellen van het standpunt veel aandacht geweest voor de praktische en juridische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is gelet op factoren die de implementatie kunnen bevorderen en belemmeren. De uiteindelijke reikwijdte waarin het advies uit dit standpunt kan worden geïmplementeerd is afhankelijk van Europese wetgeving en de beslissing van VWS en IGJ.

Werkwijze

Dit standpunt is zoveel mogelijk opgesteld conform de eisen vermeld in Richtlijnen 3.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Hierbij neemt de GRADE methodiek een belangrijke plaats in. Het conceptstandpunt werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënten) organisaties voorgelegd ter commentaar. De werkgroep heeft naar aanleiding van het ontvangen commentaar het standpunt aangepast en vervolgens definitief vastgesteld. Het definitieve standpunt is vervolgens voor autorisatie/accordering aan de partijen die participeerden in de werkgroep voorgelegd. 

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.