Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 20

Zorgplan met stapsgewijze benadering van SOLK

Uitgangsvraag

Wat is een passend zorgplan met stapsgewijze benadering voor kinderen met SOLK?

Aanbeveling

De werkgroep is van mening dat bij kinderen met ernstige klachten van chronische pijn in houdings- en bewegingsapparaat, multidisciplinaire therapie een van de behandelmogelijkheden is.

 

De werkgroep is van mening dat bij kinderen met CVS of chronische moeheid met ernstige beperkingen multidisciplinaire therapie in de vorm van CGT met GET een van de behandelmogelijkheden is.

Onderbouwing

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten bij kinderen bestrijken een breed spectrum en vertonen grote variatie in ernst van de klachten en de mate waarin het dagelijks functioneren beperkt wordt. De ernst van klachten is een continuüm dat loopt van veel voorkomende, enkelvoudige symptomen als gevolg van normale fysiologische mechanismen (denk aan lichamelijke reactie op spanning of inspanning) via symptomen die als hinderlijk worden ervaren en beperkingen geven in activiteiten (in deze fase wordt doktersbezoek afgelegd) tot meervoudige en langdurige klachten die met forse beperkingen in activiteiten gepaard kunnen gaan. Op dit continuüm neemt de ernst toe en de prevalentie af (zie figuur 1).

 

Figuur 1. Piramide van prevalentie naar ernst van solk bij kinderen

F1

 

De behandeling van SOLK loopt uiteen van het geven van leefstijladviezen en educatie tot en met intensieve multidisciplinaire behandeling. Voor de zorgverlener is het een uitdaging om voor iedere patiënt de juiste hulp op het goede moment in te schakelen. De lichtst mogelijke, effectieve behandeling verdient de voorkeur. Tijdig interveniëren bij milde klachten werkt preventief tegen het ontstaan van SOLK met ernstige beperkingen in het dagelijks leven.

 

Doelstelling

Het doel van de uitgangsvraag is de presentatie van een zorgplan op basis van een stapsgewijze benadering voor kinderen met SOLK. Het plan gaat uit van gepast gebruik. Dat wil zeggen, het bieden van de juiste inzet van hulp bij aanvang van een behandeling maar ook over het juiste moment van op- of afschalen van een behandeltraject (‘stepped care’). Deze aanpak biedt de arts een leidraad in het diagnostisch proces, bij zijn uitleg over de diagnose met behulp van verklaringsmodellen en bij het bespreken van een individueel zorgplan. Dit zorgplan biedt houvast aan huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen bij het inschatten van de ernst van de klachten en de in te zetten behandeling bij kinderen met SOLK.

 

De uitwerking van deze uitgangsvraag kent een supplement waarin de wetenschappelijke literatuur over multidisciplinaire behandeling van SOLK bij kinderen wordt besproken. Deze informatie acht de werkgroep relevant voor de gebruiker van de richtlijn (zie ook de sectie ‘patiëntinformatie’ bij de aanverwante producten).

Diagnostisch proces

Biopsychosociale model

Het biopsychosociale model (gebaseerd op de theorie van Engel) 12 vormt het fundament waarop diagnostiek en beleid bij SOLK gestoeld zijn. SOLK wordt beschouwd als een multifactorieel fenomeen waarbij per patiënt sprake is van een complex van unieke, onderling elkaar beïnvloedende somatische, psychische en sociale factoren. 5

 

Het biopsychosociale model integreert biologische, psychologische en sociale factoren die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en het voortduren van klachten en daardoor ontstane beperkingen. Denken en handelen volgens dit model onderstreept dat lichamelijk functioneren, gedrag, denken en voelen van het individu met elkaar samenhangen en niet los gezien kunnen worden van omgevingsfactoren.

 

Idealiter wordt bij elk kind ieder van de domeinen (biologisch, psychologisch en sociaal) verkend op kwetsbaarheden (predisponerende of voorbeschikkende factoren), uitlokkende factoren en instandhoudende (onderhoudende) factoren. In de praktijk is het niet haalbaar en evenmin noodzakelijk om het model bij ieder kind in detail uit te werken, maar het kind is ermee gebaat wanneer de behandelaar de structuur van het model hanteert in de benadering van SOLK. Bij ernstige problematiek verdient het de voorkeur het model met patiënt en ouder uit te werken.

 

Voor een adequate aanpak van SOLK adviseert de werkgroep de volgende stappen in het diagnostisch proces. Zij zullen in het vervolg afzonderlijke worden besproken:

 1. Exploratie volgens SCEGS
 2. Differentiaaldiagnose
 3. Inventarisatie andere/aanvullende diagnose
 4. Specifiek SOLK-cluster vaststellen (indien mogelijk)
 5. Verkenning van factoren die de prognose beïnvloeden
 6. Biopsychosociale model of gevolgenmodel invullen
 7. Inschatting van de mate van ernst SOLK

 

A. Exploratie volgens scegs

Voor consultvoering in de huisartsgeneeskunde en de medisch-specialistische praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de SCEGS-methode, in de GGZ wordt vaak gesproken over SCEGS-diagnostiek volgens het gevolgenmodel (zie ook de module Zorgplan met stapsgewijze benadering van SOLK). SCEGS is een praktische uitwerking van het biopsychosociale model waarmee de somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale dimensies van de klacht in kaart worden gebracht. De methode sluit aan bij de beleving van kind en ouders en maakt het mogelijk om de rol van psychologische en sociale factoren bij het onstaan of blijven bestaan van klachten bespreekbaar te maken.

 

De exploratie volgens het SCEGS-model levert de arts niet alleen veel waardevolle informatie om keuzes te kunnen maken in adviezen en behandeling, maar is in het contact met kind en ouders ook de eerste stap in de behandeling. Eveneens is het zinvol met ouders na te gaan wat de klacht van het kind doet met de emoties en het gedrag van de ouder(s). Het helpt kind en ouders om de klachten op een andere manier te gaan zien en geeft inzicht in de samenhang tussen klacht, emotie en gedrag. Daarom is het voor iedere arts die contact heeft met kinderen met SOLK, in welke fase ook, nuttig om dit model te hanteren.

 

Exploratie volgens SCEGS

 • Somatisch: degelijke somatische anamnese, lichamelijk onderzoek (altijd!) en gericht aanvullend onderzoek.
 • Cognitief: welke ideeën en opvattingen hebben ouders en kinderen over oorzaak en oplossingsrichting van de klacht?
 • Emoties: welke gevoelens ervaart het kind, de ouders en het gezin over de klachten, waar liggen de accenten?
 • Gedrag: welke gevolgen en beperkingen heeft de klacht, op welk(e) gebied(en)?
 • Sociaal: welke gevolgen heeft de klacht voor het sociale functioneren van het kind in het gezin, op school en in de omgeving? Hoe is de sociale context van kind en gezin? Hoe is de veiligheid binnen het gezin?

 

B. Differentiaaldiagnose

Van de klachten wordt een differentiaaldiagnose gemaakt en eventueel wordt aanvullende diagnostiek verrricht. Er gaat specifieke aandacht naar alarmsymptomen (zie de module Alarmsymptomen bij SOLK). De module ‘Aanvullende diagnostiek bij SOLK’ geeft aanbevelingen voor aanvullende diagnostiek.

 

C. Inventarisatie andere en/of aanvullende diagnose

Met andere en/of aanvullende diagnose wordt iedere somatische of psychische diagnose bedoeld. In de diagnostische fase wordt duidelijk of er een somatische diagnose is, die (deels) verklarend is voor de klachten. Wanneer remissie van de ziekte niet tot verdwijnen van de klachten leidt, kan een SOLK-aanpak geïndiceerd zijn.

 

Inventariseer gericht psychiatrische diagnoses zoals angst, depressie, ADHD, autismespectrumstoornis en eetstoornissen met onder- of overgewicht. Neem een gerichte anamnese af, maak eventueel gebruik van aanvullende vragenlijsten (zie de module Instrumenten voor diagnostiek bij SOLK) of verwijs voor psychologisch of psychiatrisch onderzoek.

 

NB. Er is veel overlap tussen symptomen van SOLK en van angst en/of depressie. Het betreft een breed spectrum van internaliserende pathologie die niet altijd scherp af te bakenen is.

 

D. Vaststellen specifiek solk-cluster

Het verdient aanbeveling om, waar mogelijk, een specifiek SOLK-cluster te diagnosticeren omdat dit richting geeft aan behandeling en prognose. Voor de definities van de SOLK-clusters zie de module ‘Zorgplan met stapsgewijze benadering van SOLK’. Als de klachten niet voldoen aan de criteria van een specifiek SOLK–cluster, maar wel binnen de definitie van SOLK passen, kunnen de aanbevelingen rond zorgplan en communicatie (module Communicatie bij SOLK) als leidraad gebruikt worden. Ook de algemene behandelprincipes zijn van toepassing voor alle SOLK-clusters.

 

E. Verkenning van factoren die prognose beinvloeden

Het verkennen van factoren die de prognose beïnvloeden is van belang voor het inschatten van de ernst van SOLK en voor het maken van een individueel behandelplan. De aanwezigheid van een of meerdere van deze factoren geeft de behandelaar argumenten voor het inzetten, verzwaren van het behandeladvies. De werkgroep beveelt aan de volgende factoren te inventariseren (zie de module Communicatie bij SOLK):

 • duur van de klachten;
 • schoolverzuim;
 • het aantal klachten en of deze bij een specifiek SOLK cluster passen;
 • kenmerken van angst en depressie (anamnese en/of gestandaardiseerde vragenlijst);
 • familiair voorkomen van SOLK inclusief de huidige klachten van ouders.

 

Bij deze inventarisatie kunnen naast het afnemen van een adequate anamnese op deze punten, diverse gevalideerde vragenlijsten als screening worden gebruikt (zie de module Instrumenten voor diagnostiek bij SOLK). De uitkomsten van de vragenlijsten kunnen worden besproken met kind en ouders, wat kan bijdragen tot mogelijke herdefiniëring van de klacht door kind en ouders.

 

F. Uitwerken biopsychosociaal model en gevolgenmodel

Als alle informatie uit anamnese, voorgeschiedenis, vragenlijsten, lichamelijk en aanvullend onderzoek bekend is, kan samen met het kind en de ouders een gepersonaliseerde uitleg gegeven worden aan de hand van een biopsychosociaal model of het gevolgenmodel. De basis van beide modellen is het feit dat lichaam, denken, voelen, gedrag en omgeving allen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. De uitleg van samenhang tussen verschillende factoren en de klachten kan worden geïllustreerd door het invullen van 3x3 matrix van het biopsychosociale model. In zekere zin is het kunstmatig om het geheel op te delen in drie categorieën (lichaam, denken/voelen, omgeving) maar in de praktijk blijkt het te helpen om te begrijpen hoe en waarom het klachtenpatroon is ontstaan. Alle factoren hebben met elkaar invloed op het klachtenpatroon en de beperkingen.

Aan sommige factoren is iets te doen, aan andere factoren niet. Het gevolgenmodel richt zich op een verklaring voor het instandhouden van klachten en kan worden geïllustreerd met de vicieuze cirkel. Zowel het biopsychosociale model als het gevolgenmodel kunnen ondersteund worden met de verklaringsmodellen beschreven bij uitgangsvraag 17b in de module ‘Educatie: uitleg en verklaringsmodellen SOLK’

 

Biopsychosociale model; matrix van risicofactoren

Het biopsychosociaal model onderscheidt predisponerende, uitlokkende en instandhoudende factoren. Predisponerende (of voorbeschikkende) factoren zijn factoren die al aanwezig waren voordat de klachten begonnen. Zij vergroten de kans op het ontwikkelen van SOLK. Uitlokkende factoren zijn de gebeurtenissen waarop de SOLK-klachten zijn gevolgd. Instandhoudende (of onderhoudende) factoren verhinderen het herstel of doen de klacht toenemen. Elke factor kan voorkomen in drie domeinen: biologisch (lichaam), psychologisch (denken, voelen) en sociaal (omgeving). Zo ontstaat een matrix van op elkaar inwerkende risicofactoren (zie Tabel 1. Matrix (3x3-tabel) van het biopsychosociaal model).

 

Predisponerende factoren

 • Biologische predisponerende factoren zijn bijvoorbeeld somatische aandoeningen, zoals hypermobiliteit of een chronische inflammatoire ziekte.
 • Psychologisch predisponerende factoren zijn kwetsbaarheden in het denken en het voelen, zoals bijv sombere of angstgevoelens of obsessieve gedachten. Of persoonlijkheidskenmerken als rigiditeit of overmatig perfectionisme, zeer consciëntieus, onzeker of angstig zijn.
 • Predisponerende factoren in de omgeving zijn bijvoorbeeld de afwezigheid van een vriendenkring, sociaal isolement van een gezin, of een voorbeeldgedrag van een ouder met een chronische ziekte.
 • Ouders hebben een voorbeeldfunctie en ouders hebben grote invloed op het gedrag en de overtuigingen van hun kind. 5, 107,108

 

Uitlokkende factoren

 • Biologische uitlokkende factoren zijn bijvoorbeeld infecties (EBV-infectie bij chronische moeheid) of letsel.
 • Psychologisch uitlokkende factoren zijn vaak niet zo duidelijk aanwijsbaar. Het is bekend dat het stressvolle levensgebeurtenissen kunnen zijn. 100
 • Ook overbelasting door overvraging op cognitief of een gebrekkig probleemoplossend vermogen (coping) kan SOLK uitlokken of in stand houden.
 • Sociale factoren die mede een luxerende rol kunnen spelen of klachten kunnen onderhouden zijn life events (verhuizing, ziekte over overlijden van naasten).

 

In stand houdende factoren

 • Biologische in stand houdende factoren zijn bijvoorbeeld: afgenomen fysieke conditie en inactiviteit, gestoord slaap/waak ritme, veranderd eetpatroon, ‘ontregeling’ van de HPA-as (cortisolspiegel) en autonome dysfunctie (bijvoorbeeld duizeligheid en temperatuurdisregulatie).
 • Psychologische in stand houdende factoren zijn bijvoorbeeld angstige of sombere cognities (catastrofale of defaitistische gedachten. Ook bepaalde vormen van gedrag kunnen klachten in standhouden, bijvoorbeeld vermijding, manier van monitoren van klachten of forceren waardoor klachten kunnen worden genegeerd.
 • Voorbeelden van in stand houdende factoren In het sociale domein zijn: sociaal isolement of sociale exclusie, schoolverzuim, niet begrepen worden, weinig steun ervaren van de omgeving.

 

Deze factoren kunnen per kind genoteerd worden in de 3x3-tabel met voorbeelden uit anamnese, voorgeschiedenis, familie-anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek en vragenlijsten.

 

Tabel 1. Matrix (3x3-tabel) van het biopsychosociaal model

 

Biologische

factoren (lichaam)

Psychologische factoren

(denken en voelen )

Sociale factoren (omgeving)

Predisponerend (vergroten kans op ontwikkelen SOLK)

 

 

 

Direct uitlokkend (direct voorafgaande aan het ontstaan van de

SOLK klachten)

 

 

 

Instandhoudend (verhinderen het

herstel of doen de klachten toenemen)

 

 

 

 

Gevolgenmodel; vicieuze cirkel

Dit model verklaart wat het herstel verhindert bij een specifieke patiënt met een specifieke klacht. Het wordt veel gebruikt in de GGZ en revalidatiegeneeskunde.

Het model bestaat uit 5 stappen:

 1. In kaart brengen van de klacht(en), ideeën over de klacht, emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen van de klacht
 2. Checken of het model logisch en samenhangend is.
 3. Selecteren van reacties die de klacht op de meest directe wijze in stand houden.
 4. Formeren van de vicieuze cirkel op basis van c.
 5. Opstellen van een behandelplan

 

Diagnostiek volgens het gevolgenmodel resulteert in een gepersonaliseerde verklaring in de vorm van een vicieuze cirkel waarin de belangrijkste cognitieve, emotionele en gedragsmatige instandhoudende factoren in relatie tot elkaar en tot de klacht worden weergegeven. De vicieuze cirkel vormt het uitgangspunt voor de behandeling die tot doel heeft de vicieuze cirkel te doorbreken en zo de omstandigheden voor herstel te optimaliseren (zie figuur 2).

 

F2

Figuur 2 voorbeeld van een vicieuze cirkel, te gebruiken bij individuele uitleg over klachten aan kind en ouders

 

G. Indeling mate van ernst van solk: mild, matig-ernstig, ernstig

Er bestaat geen eenduidig meetinstrument voor de mate van ernst van SOLK. Voor de praktijk is het wenselijk om een indeling naar ernst te maken, zodat passende behandeling geboden kan worden. De werkgroep is van mening dat de ernst van SOLK afhankelijk is van de mate van beperkingen in het dagelijks functioneren en de duur van de klachten. Voor een inzicht daarin kunnen vragenlijsten afgenomen worden: specifieke klachtgerichte vragenlijsten, of meer algemene vragenlijsten naar kwaliteit van leven (zie de module Zorgplan met stapsgewijze benadering van SOLK).

 

Aangepaste criteria voor kinderen met SOLK

De zorgstandaard SOLK (2018) 7 en de NHG-standaard SOLK 4 hanteren een indeling in ernst van SOLK die is gebaseerd op prognostische factoren van SOLK bij volwassenen. De werkgroep stelt voor deze indeling over te nemen voor SOLK bij kinderen maar daarbij de criteria aan te passen. De prognostische factoren voor volwassenen komen namelijk niet overeen met die op de kinderleeftijd.

 

Individuele factoren kunnen de indeling beïnvloeden

De indeling is kunstmatig en heeft als doel de behandelaar richting te geven bij de keuzes die rond behandeling moeten worden gemaakt. Op basis van individuele factoren kan de inschatting in ernst worden aangepast. Bijvoorbeeld als er meerdere instandhoudende factoren zijn of bij aanwezigheid van prognostisch ongunstige factoren kan de ernst worden opgeschaald naar een volgende categorie.

 

Onder de categorie ernstige SOLK vallen ook de kinderen die al behandeling gehad hebben voor SOLK maar persisterende klachten met beperkingen houden. Aan deze groep zal in het zorgplan ook aandacht geschonken worden.

 

Indeling in mate van ernst SOLK

Milde SOLK

 • Milde functionele belemmeringen en
 • Meestal één of twee klachten
 • Duur klacht(-en) korter dan drie maanden

 

Matig-ernstige SOLK

 • Matig ernstige functionele belemmeringen
 • Vaak meerdere klachten in meerdere klachtenclusters (zie de module Definitie en diagnostische criteria vier SOLK-clusters), maar ook één klacht kan voorkomen
 • Duur klacht(-en) korter dan drie maanden

 

Ernstige SOLK

 • Ernstige functionele belemmeringen en
 • Vaak meerdere SOLK-klachten in meerdere klachtenclusters, maar ook één klacht kan voorkomen
 • Duur klacht(-en) langer dan drie maanden

 

Opstellen individueel zorgplan

Formuleren ziekteconcept

Het formuleren van een door arts, kind en ouders gezamenlijk gedragen ziekteconcept is voorwaarde voor het starten van behandeling.

 

Alle informatie uit de anamnese, het lichamelijk onderzoek en het (al dan niet elders) verrichtte aanvullend onderzoek wordt samengebracht, zoveel mogelijk geïntegreerd tot de werkhypothese SOLK. Belangrijk daarbij is dat de beperkte waarde van eventueel verricht aanvullend onderzoek goed wordt uitgelegd en dat in positieve termen over de hypothese wordt gesproken.109,110

 

Gepersonaliseerde verklaringen kunnen worden opgesteld zowel op basis van het biopsychosociale model als het gevolgenmodel. De gegevens verkregen via de SCEGS-inventarisatie kunnen worden uitgewerkt en ingevuld in de matrix van het biopsychosociale model om het op die manier met kind en ouders te bespreken. Zo wordt inzichtelijk dat er verbanden zijn tussen de verschillende factoren, welke factoren nog nadere inventarisatie behoeven en welke factoren beïnvloedbaar zijn (zie Tabel 1. Matrix (3x3-tabel) van het biopsychosociaal model). Bij het gevolgenmodel richt de verklaring zich vooral op de factoren die de klachten in stand houden. Voor het selecteren van aangrijpingspunten voor behandeling zal de behandelaar vooral kijken naar de onderhoudende factoren. Een voorbeeld van een mechanisme dat een rol kan spelen bij zo’n vicieuze cirkel is het zogenoemde catastroferen (rampdenken); klachten roepen angstgevoelens op waardoor een vicieuze cirkel ontstaat waarbij bijvoorbeeld angst voor pijn of vermoeidheid leidt tot vermijding van beweging wat op zijn beurt de klachten doet toenemen. 131,132 Uitleg en geruststelling over onderliggende ziekten met expliciet aandacht voor het feit dat bewegen mag en juist bijdraagt tot herstel is feitelijk een van de eerste stappen van behandeling.

 

Vervolgens wordt de werkhypothese zodanig met ouders en kind besproken dat deze aansluit bij hun aannames en ideeën over de klacht. Dit (informerende) gesprek heeft tot doel om via uitleg en in dialoog met ouders en kind tot een herformulering van de klacht (gepersonaliseerde uitleg) te komen die hun een oplossingsrichting biedt. De arts legt het ontstaan van de klachten uit aan de hand van een van de verklaringsmodellen en illustreert dit met voorbeelden en/of metaforen. Hij benadrukt dat de klachten veel voorkomen en dat behandeling mogelijk is (maar volgens een andere benadering dan zij gewend zijn), dat dit soms veel tijd kost en dat eigen inzet geboden is (zie de module Educatie: uitleg en verklaringsmodellen SOLK). Doel van de behandeling is verbeteren van het dagelijks functioneren.

 

Pas wanneer het gemeenschappelijk ziekteconcept met ouders en kind tot stand gekomen is kan de diagnostische fase voor het moment als afgerond worden beschouwd en is (psychotherapeutische) behandeling zinvol. Behandelaars moeten zich realiseren dat de diagnose SOLK altijd een werkhypothese blijft, gebaseerd op een risico-inschatting van het moment. De kinderarts moet altijd alert blijven op het ontstaan van alarmsymptomen en in dat geval het risico op somatische of psychiatrische ziekte heroverwegen.

 

Educatie

Kind en ouders hebben vrijwel altijd behoefte aan een verklaring voor het ontstaan van de klachten. Bij iedere vorm van SOLK is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

 

Er bestaat geen eenduidige verklaring van ontstaan die voor alle kinderen opgaat. Wel zijn inmiddels meerdere verklaringsmodellen ontwikkeld die in meer of mindere mate zijn onderbouwd. Het bespreken van een of meer van deze modellen met voorbeelden ter illustratie helpt patiënt en ouders de klacht te begrijpen en daarmee te accepteren. Zie verder de module ‘Educatie: uitleg en verklaringsmodellen SOLK’.

 

Voorlichting over (chronische) pijn, het ontstaan en voortduren ervan en over welke factoren hierbij een rol spelen vormt een belangrijk onderdeel in deze fase. In de sectie ‘patiëntinformatie’ bij de aanverwante producten is uitleg over chronische pijn te vinden en over chronische moeheid, specifiek gericht op patiënten. De video Chronische pijn en wat eraan te doen is in 10 minuten geeft duidelijke informatie over pijn en is goed bruikbaar om thuis te laten kijken en er eventueel later op terug te komen.111

 

Leefstijladviezen voor alle patiënten

Het bespreken van adviezen rondom leefstijl is bij alle kinderen met SOLK geïndiceerd. Soms is er sprake van een uitlokkende factor die heeft bijgedragen tot ontstaan van de klachten, vaker zijn er onderhoudende factoren die specifiek aandacht behoeven. Denk bijvoorbeeld aan slaapproblemen en verschuiving van dag- nachtritme, schoolverzuim en onregelmatig eetpatroon. Zie de sectie ‘patiëntinformatie’ bij de aanverwante producten voor leefstijladviezen aan kinderen met SOLK.

 

Stapsgewijze behandeling

De aard en intensiteit van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten. De lichtst mogelijke, effectieve behandeling verdient de voorkeur. Het doel is om SOLK in vroege fase adequaat te behandelen om zo verergering van klachten te voorkomen. Adequate behandeling in vroege fase van SOLK vermindert het risico op de ontwikkelinlg van ernstige SOLK.

 

Wanneer de ingezette behandeling geen of onvoldoende effect heeft is het belangrijk om factoren die herstel in de weg staan tijdig te identificeren en daarop met de behandeling te anticiperen, bijvoorbeeld door de behandeling een niveau hoger in te schalen of er een element aan toe te voegen.

 

Monitoring

Vast onderdeel van het behandelplan vormen de afspraken over het monitoren van de klachten. Bij SOLK komt het regelmatig voor dat kind en/of ouders gedurende het behandeltraject nieuwe vragen hebben over reeds bestaande klachten of vragen over nieuwe klachten. Tijdens de behandeling treedt er vaak verschuiving op van klachten naar een ander klachtencluster. Voor de behandelend arts is het belangrijk deze vragen te exploreren en te beoordelen of er alarmsymptomen zijn die aanvullende diagnostiek behoeven (zoals beschreven in de module Alarmsymptomen bij SOLK) en zonodig opnieuw uitleg te geven. Monitoring door een vaste arts draagt bij aan het voorkomen van onnodige onderzoeken en aan het succes van de behandeling.

 

Behandeling van milde SOLK

Bij milde SOLK is het goed mogelijk dat na uitleg met aandacht voor de mogelijk bijdragende factoren de klachten genormaliseerd kunnen worden. Leefstijladviezen en adviezen rond het normaliseren van activiteiten dragen hieraan bij. Als er schoolverzuim is is he traadzaam de jeugdarts te betrekken. De jeugdarts kan in afstemming met behandelaars de verbinding maken met school. Bespreek medicatiegebruik en geef passende adviezen. In sommige gevallen kan het kortdurend bijhouden van een klachtendagboek inzicht geven in de (beïnvloedbare) factoren die de klachten doen toe- of afnemen. Maak controleafspraken.

 

Behandeling van milde SOLK zal veelal door huisarts gebeuren en soms door de kinderarts. Behandeling binnen jeugd GGZ zal slechts incidenteel nodig zijn, bijvoorbeeld door POH GGZ Jeugd of psycholoog. De fysiotherapeut kan in sommige gevallen een rol hebben in het herstel van bewegen en activiteiten. Het betreft in alle gevallen kortdurende behandeltrajecten.

 

Behandeling van matig-ernstige SOLK

Bij matig-ernstige SOLK zijn educatie en leefstijladviezen startpunt van de behandeling, maar niet altijd voldoende voor verbetering van de klachten. Gezamenlijk met kind en ouders wordt een voorstel voor behandeling geformuleerd volgens de aanbevelingen uit de betreffende modules (zie ook Tabel 2. Overzicht behandelingen voor kinderen met SOLK). Bespreek medicatiegebruik en geef passende adviezen. In sommige gevallen kan het kortdurend bijhouden van een klachtendagboek inzicht geven in de (beïnvloedbare) factoren die de klachten doen toe- of afnemen. Maak controleafspraken en evalueer de behandeling.

 

Bij matig-ernstige SOLK kan zowel de huisarts als de kinderarts de werkdiagnose SOLK stellen, deze met kind en ouders bespreken en behandeling initiëren. Waar en door wie behandeling wordt uitgevoerd hangt af van de inschatting aan wat er nodig is, van de wens van kind en ouders en van regionale mogelijkheden.

 

In deze categorie zal in veel gevallen verwijzing naar psychologie (vrijgevestigd of binnen jeugd GGZ-instelling of medische psychologie) volstaan. Op basis van individuele factoren kan verwijzing voor systeemtherapie (binnen jeugd GGZ-instelling) of multidisciplinaire benadering binnen ziekenhuis of revalidatiecentrum meer passend zijn.

 

De behandelingen worden binnen de gespecialiseerde jeugd GGZ uitgevoerd. In deze categorie is het raadzaam dat er laagdrempelig contact is met de jeugdarts, in ieder geval bij veel schoolverzuim. De jeugdarts kan in afstemming met behandelaars de verbinding maken met school voor goede afspraken en ondersteuning. In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om het Sociaal Wijkteam te betrekken bij het plan van aanpak.

 

Behandeling van ernstige SOLK

Bij ernstige SOLK start de behandeling eveneens met educatie en leefstijladviezen. Bij ernstige SOLK is altijd noodzakelijk om, gezamenlijk met patiënt en ouders, een voorstel voor behandeling te formuleren volgens de aanbevelingen uit de betreffende modules. Aandacht voor comorbiditeit en gerichte behandeling hiervan is essentieel. Bespreek medicatiegebruik en geef passende adviezen. In sommige gevallen kan het kortdurend bijhouden van een klachtendagboek inzicht geven in de (beïnvloedbare) factoren die de klachten doen toe- of afnemen. Evaluatie van behandeling dient na vastgestelde perioden plaats te vinden.

 

Bij ernstige SOLK zal de huisarts vrijwel altijd naar de kinderarts verwijzen. De kinderarts zal de werkhypothese SOLK stellen, deze met kind en ouders bespreken en behandeling initiëren. Waar en door wie behandeling wordt uitgevoerd hangt af van de inschatting aan wat er nodig is, van de wens van kind en ouders en van regionale mogelijkheden.

 

In deze categorie zal vaker dan bij matig-ernstige SOLK gekozen worden voor een bredere behandeling dan de individuele psychologische therapie. Op basis van individuele factoren kan verwijzing voor systeemtherapie (binnen jeugd GGZ-instelling) of multidisciplinaire benadering binnen ziekenhuis (bv medische psychologie en kinderfysiotherapie) of revalidatiecentrum (in geval van pijn in houdings-en bewegingsapparaat of chronische moeheid) meer passend zijn. De behandelingen worden binnen de gespecialiseerde jeugd GGZ uitgevoerd. In deze categorie is het in alle gevallen raadzaam dat er contact is met de jeugdarts. De jeugdarts kan in afstemming met behandelaars de verbinding maken met school voor het maken van een reintegratieplan. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om het Sociaal Wijkteam te betrekken bij het plan van aanpak. Als het niet lukt tot een gedeeld behandelconcept te komen en er sprake is van bedreigde ontwikkeling kan het noodzakelijk zijn Veilig Thuis te betrekken.

 

Stroomschema’s 1 en 2 worden op de volgende pagina’s herhaald en tabel 2 geeft een overzicht van aanbevolen en te overwegen behandelingen van SOLK bij kinderen.

 

Stroomschema 1. Stapsgewijze aanpak bij vermoeden solk bij kinderen tot aan gezamenlijke probleemdefinitie

S1

 

Stroomschema 2. Stapsgewijze aanpak behandeling solk bij kinderen

S2

 

De aanbevolen behandelingen kunnen worden beschouwd als gelijkwaardige behandelmogelijkheden. De behandelaar kan met het kind en ouders tot de best passende keuze komen. CGT: cognitieve gedragstherapie. GET: graded exercise therapy. PDS: prikkelbare darmsyndroom.

 

Tabel 2. Overzicht behandelingen voor kinderen met solk

 

 

Buikpijn

 

Hoofdpijn

 

Pijn in houdings- en bewegingsapparaat

 

Moeheid

 

1e stap

Educatie en leefstijladviezen

Educatie en leefstijladviezen

Educatie en leefstijladviezen

Educatie en leefstijladviezen

 

2e stap

Aanbevolen behandelingen

Aanbevolen behandelingen

Aanbevolen behandelingen

Aanbevolen behandelingen

 

CGT

CGT

CGT

CGT

 

Hypnotherapie

Hypnotherapie

Hypnotherapie

 

 

 

Ontspanningstraining

 

 

 

Proefbehandeling met zuur-

 

 

 

 

remmers als dyspepsie

 

 

 

 

klachten op de voorgrond

 

 

 

 

staan

 

 

 

 

Proefbehandeling met

 

 

 

 

laxantia anders dan te-

 

 

 

 

gaserod, bij kinderen met

 

 

 

 

PDS en obstipatie

 

 

 

 

Behandelingen die overwogen kunnen worden

 • Paracetamol als proefbehandeling gedurende twee weken
 • Pepermuntolie
 • Lactobacillus GG en VSL#3 (probiotica), met name bij kinderen met PDS
 • Amitriptyline wordt niet geadviseerd maar kan overwogen worden door kinderartsen met grote ervaring in de behandeling van functionele buikpijn met amitriptyline en alleen bij kinderen >8 jaar met moeilijk te behandelen

klachten.

Ondersteunende Behandelingen

 • Fysiotherapie ter ondersteuning van leefstijladviezen en graded activity en/of exposure
 • Paracetamol bij acute verergering en voor maximaal twee weken

Ondersteunende Behandelingen

 • Fysiotherapie ter ondersteuning van leefstijladviezen en graded activity en/of exposure
 • Paracetamol bij acute verergering en voor maximaal twee weken

Ondersteunende Behandelingen

 • GET alleen als aanvulling op leefstijladviezen en/of CGT

 

Wanneer behandeling niet succesvol is

Een klein aantal van de kinderen met SOLK herstelt niet of onvoldoende met de geadviseerde behandeling. De werkgroep adviseert om in zulke gevallen dezelfde systematiek te hanteren (zie stroomschema 1)en iedere stap opnieuw zorgvuldig te inventariseren alvorens naar de volgende stap te gaan: Inventariseer klachten, onderzoek of er alarmsymptomen zijn en doe zo nodig aanvullende diagnostiek. Onderzoek of de diagnose geaccepteerd wordt, onderzoek welke behandelingen zijn gevolgd en of deze adequaat waren (d.i. volgens professionele standaarden verricht).

 • Werk het biopsychosociale model samen met kind en ouders uit en onderzoek de factoren die herstel belemmeren.
 • Screen met behulp van vragenlijsten (zie de module Instrumenten voor diagnostiek bij SOLK) voor onderhoudende factoren en psychiatrische ziekten en inventariseer factoren die de prognose beïnvloeden (zie de module Zorgplan met stapsgewijze benadering van SOLK).
 • Maak een gepersonaliseerde behandelvoorstel dat aansluit op de voorafgaand geïnventariseerde onderdelen.
 • Organiseer een overleg met betrokken hulpverleners, kind en ouders.
 • Bespreek met ouders de mogelijkheden voor therapie in de regio. De therapie zal multidisciplinair zijn, meestal binnen revalidatiecentrum of gespecialiseerde ggz-instelling.
 • Betrek de jeugdarts voor een reintegratieplan voor school.

 

Overige behandelingen bij ernstige solk

Voor kinderen met ernstige SOLK bestaat een aantal andere mogelijkheden voor verwijzing en behandeling, die ook kunnen worden overwogen wanneer initiële therapie conform de aanbevelingen in deze richtlijn niet succesvol is gebleken. Uitgangspunt is dat als therapie niet succesvol was (en wel volgens standaard van beroepsvereniging is uitgevoerd), het niet zinvol is deze therapievorm te herhalen. Welke keuze gemaakt wordt en in welke fase is afhankelijk van individuele factoren en van regionale mogelijkheden.

 

Multidisciplinaire behandeling

In het supplement bij deze paragraaf is de beschikbare literatuur rond multidisciplinaire behandeling bij chronische pijn en moeheid uitgewerkt. De multidisciplinaire behandeling van chronische pijn bestond uit psychologische therapie, gecombineerd met medische behandeling en fysiotherapie. Er worden positieve effecten beschreven op afname van beperkingen. Hoewel het aantal beschikbare onderzoeken beperkt is, ziet de werkgroep, gebaseerd op consensus, multidisciplinaire behandeling bij chronische pijn als een van de behandelmogelijkheden (zie de module Multidisciplinaire therapie bij kinderen met SOLK).

 

De multidisciplinaire behandeling van moeheid bestond uit CGT inclusief GET, met of zonder biofeedback. In de groep behandeling inclusief biofeedback werd een sterkere afname van moeheid en schoolverzuim gezien.

Kwaliteit van evidence was laag. Biofeedback is voor deze indicatie niet of nauwelijks in gebruik in Nederland. (zie de module Multidisciplinaire therapie bij kinderen met SOLK).

 

Revalidatiegeneeskunde

In het geval van ernstige SOLK behoort verwijzing naar een (kinder)revalidatiearts voor multidisciplinaire behandeling (klinisch of ambulant) tot de mogelijkheden. Van belang is dat kind en ouders openstaan voor een aanpak, die gericht is op het opbouwen van het activiteitenniveau. De revalidatiegeneeskunde werkt in de behandeling volgens een biopsychosociaal model. Principes van cognitief gedragsmatige aanpak worden in een interdisciplinaire behandeling gebruikt met als doel het niveau van functioneren te verhogen en het herstel te bevorderen door het behandelen van instandhoudende factoren. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een van de gebruikte behandelprincipes (zie de sectie ‘patiëntinformatie’ bij de aanverwante producten)

 

Pijnspecialist

In het geval van chronische pijn bij ernstige SOLK is verwijzing naar een pijnspecialist een mogelijkheid. Dit is zinvol als pijnvermindering een reële optie is en dient uitsluitend te gebeuren als onderdeel van multidisciplinaire behandeling. Het is belangrijk dat het doel van de verwijzing duidelijk is zodat de verwachtingen reëel zijn. Zie ook de sectie ‘patiëntinformatie’ bij de aanverwante producten.

 

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Binnen de kinder- en jeugd-GGZ zijn instellingen met expertise op het gebied van SOLK. In beel gevallen zal naast individuele therapie ook systeemtherapie worden aangeboden. De GGZ kent een aantal veelbelovende therapieën die bij volwassenen al meer gebruikelijk zijn, maar die bij kinderen (nog) onvoldoende zijn onderzoecht: Acceptance and commitment therapy (ACT) (zie de sectie ‘patiëntinformatie’ bij de aanverwante producten) en Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT) (zie de sectie ‘patiëntinformatie’ bij de aanverwante producten). Bij volwassenen zijn er veelbelovende studies naar Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij SOLK. Deze therapieën worden ook bij kinderen steeds meer toegepast.

Goede samenwerking in de behandeling van kinderen met SOLK is cruciaal voor het succes ervan. Op het moment dat de werkhypothese SOLK besproken wordt met kind en ouders begint feitelijk de behandeling. Hoe beter de uitleg naar kind en ouders en hoe beter het taalgebruik en de uitleg van hulpverleners op elkaar aansluiten, hoe beter de overgang van huis- of kinderarts naar bijvoorbeeld GGZ-behandelaar zal verlopen en hoe sterker het vertrouwen in de behandeling en behandelaars zal zijn. Bij complexe casus is een multidisciplinair overleg met kind, ouders en hulpverleners (kinderarts, jeugdarts, huisarts, GGZ, Sociaal Wijkteam, Veilig Thuis) zinvol om de zorg goed op elkaar af te stemmen.

 

Kwaliteit van informatieoverdracht

De kwaliteit van informatieoverdracht tussen betrokkenen rondom het kind is een belangrijke schakel in de behandeling. Voor een goede overdracht is het helpend als in de verwijsbrief staat beschreven welke diagnose is benoemd, welke uitleg gegeven is en met welke vraagstelling verwezen wordt. Ook afspraken over monitoring horen hierin een plek te hebben.

 

Schakel met school

In de samenwerking rondom SOLK is de jeugdarts een belangrijke schakel met de school. De jeugdarts kan de vertaling van het behandelplan maken richting betrokken vertrouwenspersonen op school. Uiteraard is hiervoor toestemming van kind en ouders vereist.

 

Sociaal Wijkteam

In bepaalde gevallen is samenwerking met Sociaal Wijkteam van belang. De jeugdarts kan hierin een rol spelen. Het Sociaal Wijkteam kan ook direct door kind en ouders of door behandelaar benaderd worden. Hiervoor is uiteraard toestemming van kind en ouders vereist en dient de behandelaar zich bewust te zijn van zijn medisch beroepsgeheim.

 

Signalering

Ook in de signalering van problematiek rondom schoolverzuim en SOLK is de jeugdarts de centrale schakel tussen school en de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. De GGD maakt gebruik van de M@zl methode bij de aanpak van schoolverzuim. Zie https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Digitale_Handboek.pdf

 

Op de website van het Landelijk Netwerk ZIEk Zijn en Onderwijs (Ziezon) is informatie verkrijgbaar voor docenten over hoofdpijn, buikklachten en SOLK.

 

Netwerk

Een goede manier om zorg rondom SOLK te stroomlijnen in een bepaalde regio is door netwerkbijeenkomsten te organiseren. Op zulke bijeenkomsten kunnen de diverse zorgverleners elkaar en elkaars werkwijze leren kennen, er kunnen regionale afspraken gemaakt worden om de zorg voor deze doelgroep doelmatig te leveren en het geeft de mogelijkheid om aan kennisoverdracht te doen.112

De uitwerking van het stapsgewijze zorgplan kwam tot stand op basis van consensus van de werkgroepleden en met gebruikmaking van de aanbevelingen en conclusies bij de inhoudelijke uitgangsvragen. Er is aansluiting gezocht bij de zorgstandaard SOLK (2018) 7 en bij de NHG-standaard SOLK. 4 Beide zijn op volwassenen gericht en daarom kent deze richtlijn een aantal modificaties. Zo zijn de rol van de huisarts en de kinderarts minder strikt gescheiden in de zorg rond SOLK bij kinderen. De kinderarts speelt over het algemeen een grote rol bij kinderen met SOLK, niet alleen bij diagnostiek, maar ook bij verwijzing en behandeling. De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH GGZ) heeft anders dan in de zorgstandaard SOLK slechts een beperkte rol in de zorg rond SOLK bij kinderen. De indeling in ernst zoals opgenomen in de NHG-standaard is overgenomen, maar de beschrijving van de criteria per categorie is aangepast.

 1. Jansens KAM, klis S, kingma EM, oldehinkel AJ, rosmalen JGM. predictors for persistance of functional soma- tic symptoms in adolescents, J pediatr 2014;164(4):900-5.
 2. Konijnenberg AY, Uiterwaal CSPM, Kimpen JLL, van der Hoeven L, Buitelaar JK, Graeff-Meeder ER de. Chil- dren with unexplained chronic pain: Substantial impairment in everyday life. Arch Dis Child. 2005;90:680-686.
 3. Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling in de GGZ. multidisciplinaire richtlijn somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en somatoforme stoornissen. utrecht: Trimbos-instituut 2010. https://assets-sites.trimbos.nl/docs/4d8a2a6a-5738-473c-b304-d0cae5a97ee7.pdf.
 4. Olde hartman TC, blankenstein AH et al. NHG-standaard somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), huisarts en wetenschap 2013;56(5):222-30. https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg- standaard-somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk
 5. Spaans JA, rosmalen JGM, rood YR van, horst HE van der, visser S. handboek behandeling van somatisch on- voldoende verklaarde lichamelijke klachten. lannoo campus 2017; D/2017/45/564-9789401437493- nur770/870.
 6. Praktische huisartsgeneeskunde: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. 1st ed. Bohn Stafleu van Loghum; 2017.
 7. Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ, zorgstandaard somatisch onvoldoende verklaarde Lichamelijke klach- ten (SOLK) 2018http://Www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/ontwikkeling/project/zorgstandaard-somatisch-onvoldoende- verklaarde-lichamelijke-klachten-solk/.
 8. Kennisdossier SOLK. kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. https://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professio- nals/Stoornissen/Somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-SOLK/Beschrijving.
 9. CBO-richtlijn complex regionaal pijnsyndroom type 1 (herziening 2014). https://www.nhg.org/sites/default/fi- les/content/nhg_org/uploads/definitieve_richtlijn_crps_i_november_2014_0.pdf.
 10. Huber M. Naar een nieuw begrip van gezondheid: Pijlers voor positieve gezondheid. Tijds. gezondheids.we- tenschappen. 2013(91):133.
 11. Eikelboom EM, tak LM, roest AM, rosmalen JGM, A systematic review and meta-analysis of the percentage of revised diagnosis in functional somatic symptoms. J psychosom res. 2016;88:60-7. .
 12. Engel GL. the need for a new medical model: A challenge for biomedicine. science 1977;196:129-36. .
 13. Zernikow B1, Gerhold K, Bürk G, et al. Definition, diagnosis and therapy of chronic widespread pain and so- called fibromyalgia syndrome in children and adolescents. systematic literature review and guideline. . Schmerz. 2012;26(3):318-330.
 14. NVK-richtlijn functionele buikpijn bij kinderen. (2015). https://www.nvk.nl/Portals/0/richtlijnen/Buik- pijn%2C%20Functionele/Richtlijn%20Functionele%20Buikpijn%20mei%202015.pdf.
 15. NVK-richtlijn pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen (2007). https://www.nvk.nl/Portals/0/richtlij- nen/pijnmeting/richtlijnpijnmeting.pdf.
 16. CBO-richtlijn diagnose, behandeling, begeleiding enbeoordeling van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). (2013). https://Richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chronisch_vermoeidheidssyn- droom_cvs. .
 17. NICE-guideline headaches in over 12s: Diagnosis and management. (2012). https://www.nice.org.uk/gui- dance/cg150.
 18. NVN-richtlijn diagnostiek en behandeling chronische recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwij- kingen (2007). http://www.ihs-headache.org/binary_data/1460_dutch-guidelines-2008.pdf.
 19. NVN-richtlijn medicamenteuze behandeling van migraine, medicatie-overgebruikshoofdpijn en spannings- hoofdpijn (2017). https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/medicamenteuze_behandeling_migraine_en_moh/spannings- hoofdpijn.html.
 20. Macfarlane GJ, kronisch C, dean LE, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibrom- yalgia. ann rheum dis 2016;0:1–11. http://ard.bmj.com/content/76/2/318.
 21. Draheim N, Ebinger F, Schnöbel-Müller E, Wolf B, Häuser W. Definition, diagnostics and therapy of chronic widespread pain and the (so-called) fibromyalgia syndrome in children and adolescents: Updated guidelines 2017. Schmerz. 2017;31(3):296-307.
 22. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-Coello P, Schunenmann HJ. GRADE: An emerg- ing consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2008;336:924-926.
 23. Kingma EM, moddejonge RS, rosmalen JGM. hoe interpreteert de patiënt de huidige terminologie voor li- chamelijk onverklaarde klachten? ned tijdschr geneeskd. 2012;156:A4541.
 24. Marks EM HM. Medically unexplained symptoms: An acceptable term? British Journal of Pain. 2015;9(2):109-114.
 25. Picariello F, ali S, moss-morris R, chalder T.the most popular terms for medically unexplained symptoms: The views of CFS patients. journal of psychosomatic research (2015);78(5):420-6.
 26. Perquin CW, hazebroek-kampschreur AA, hunfeld JA, et al. pain in children and adolescents: A common ex- perience. pain. 2000;87(1):51-58. .
 27. King S, chambers CT, huguet A, et al. the epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review. pain. 2011;152(12):2729-2738. .
 28. Rimes KA, goodman R, hotopf M, wessely S. incidence, prognosis, and risk factors for fatigue and chronic fatigue syndrome in adolescents: A prospective community study. pediatrics. 2007;119(3):e603-9. .
 29. ICHD-3 criteria voor spanningshoofdpijn. https://www.ichd-3.org/2-tension-type-headache/.
 30. Drossman. ROME IV functional gastro-intestinal disorders, disorders of gut-brain interaction. 4th ed. ; 2017.
 31. National collaborating centre for primary care (2007). chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy): Diagnosis and management of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis or encephalopathy) in adults and children. london: National institute for health an clinical excellence http://Www.nice.org.uk.
 32. Fukuda K, straus SE, hickie I, sharpe MC, dobbins JG, komaroff A, et al (1994). the chronic fatigue syn- drome: A comprehensive approach to its definition and study. ann intern med 121:953-59.
 33. Reeves WC, lloyd A, vernon SD, klimas N, jason LA, bleijenberg G, et al. international chronic fatigue syn- drome study group. identification of ambiguities in the 1994 chronic fatigue syndrome research case definition and recommendations for resolution. BMC health serv res. 2003:3(1);25.
 34. Dekker F, Duijn van NP, Ongering JEP, Bartelink MEL, Boelman L, Burgers JS, Bouma M, Kurver MJ. NHG- standaard hoofdpijn (derde herziening). https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hoofdpijn. Upda- ted 2014. Accessed 1, 57.
 35. Janssens KA, oldehinkel, dijkstra, veenstra.school absenteeism as a perpetuating factor of functional soma- tic symptoms in adeloscents; the TRAILS study. J of pediatrics. 2011159(6); 988-93.
 36. Perquin CW, hazebroek-kampschreur AA, hunfeld JA, et al. pain in children and adolescents: A common ex- perience. pain. 2000;87(1):51-58.
 37. Hamberg-van reenen HH, meijer SA. gezond opgroeien, verkenning jeugdgezondheidszorg RIVM 2014. RIVM Rapport 270752001.
 38. Rask CU, ombol E, fink P, skovgaard AM. functional somatic symptoms and consultation patterns in 5- an 7- year olds. pediatrics. 2013; 132(2): 459-67.
 39. Korterink JJ, diederen K, benninga MA. epidemiology of pediatric functional abdominal pain disorders: A meta-analysis. PLos one. 2015;10(5):e0126982.
 40. Gieteling MJ, lisman-van leeuwen Y, van der wouden JC, schellevis FG. childhood nonspecific abdominal pain in family practice: Incidence, associated factors, and management. . 2011;9(4):337-343.
 41. Spee LA, lisman-van leeuwen Y, benninga MA, bierma-zeinstra SM, berger MY. prevalence, characteristics, and management of childhood functional abdominal pain in general practice. scand J prim health care. 2013;31(4):197-202.
 42. Starfield B, Gross E, Wood M, et al. Psychosocial and psychosomatic diagnoses in primary care of children. Pediatrics. 1980;66(2):159-167.
 43. Abu-arafeh I, razak S, sivaraman B. prevalence of headache and migraine in children and adolescents: A sys- tematic review of population-based studies. dev med child neurol. 2010;52(12):1088-1097.
 44. King S, chambers CT, huguet A, et al. the epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review. pain. 2011;152(12):2729-2738.
 45. Crawley E, hughes R, northstone K, tilling K, emond A, sterne JA. chronic disabling fatigue at age 13 and as- sociation with family adversity. pediatrics. 2012;130(1):e71-9.
 46. Wolbeek ter M, van doornen LJ, kavelaars A. fatigue, depressive symptoms, and anxiety from adolescence up to young adulthood: A longitudinal study. Brain behav immun. 2011;25(6):1249-1255.
 47. Wolbeek ter M, doornen van LJ, kavelaars A, heijnen CJ. severe fatigue in adolescents: A common phenom- enon? pediatrics. 2006;117(6):e1078-86.
 48. Chalder T, goodman R, wessely S, hotopf M, meltzer H. epidemiology of chronic fatigue syndrome and self reported myalgic encephalomyelitis in 5-15 year olds: Cross sectional study. BMJ. 2003;327(7416):654-655.
 49. Haines LC, saidi G, cooke RW. prevalence of severe fatigue in primary care. arch dis child. 2005;90(4):367- 368.
 50. Nijhof SL, maijer K, bleijenberg G, uiterwaal CS, kimpen JL, van de putte EM. adolescent chronic fatigue syn- drome: Prevalence, incidence, and morbidity. pediatrics. 2011;127(5):e1169-75.
 51. Foster HE, jandial S. pGALS, a screening examination of the musculoskeletal system in school-aged children. reports on the rheumatic diseases series 5 (2008):15;1-8.
 52. CBO-richtlijn lymeziekte (2013). https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/lymeziekte/lymeziekte_-_korte_beschrij- ving.html.
 53. Gezondheidsraad. evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. den haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/15. ISBN 978-90-5549-931-1.
 54. http://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/06/AGREE_II_Dutch.pdf.
 55. Eccleston C, Palermo TM, Williams ACDC, Lewandowski Holley A, Morley S, Fisher E, Law E. Psychological therapies for themanagement of chronic and recurrent pain in children and adolescents (review). Cochrane Da- tabase of Systematic Reviews. 2014(5).
 56. Verhagen AP, Damen L, Berger MY, Passchier J, Merlijn V, Koes BW. Conservative treatments of children with episodic tension-type headache: A systematic review J Neurol. 2005;252:1147-1154.
 57. Bonvanie IJ, Kallesøe KH, Janssens KAM, Schröder A, Rosmalen JGM, Rask CU. Psychological interventions for children with functional somatic symptoms: A systematic review and meta-analysis. . The Journal of Pediat- rics. 2017;187:272-281.
 58. Bussone G, grazzi L, D'amico D, et al: Biofeedback-assisted relaxation training for young adolescents with tension-type headache: A controlled study. cephalalgia 1998;18:463-7.
 59. Barry J, Baeyer von CL. Brief cognitive-behavioral group treatment for children's headache. Clin J Pain. 1997;13:215-220.
 60. Fichtel A LB. Does relaxation treatment have differential effects on migraine and tension-type headache in adolescents? Headache. 2001;41:290-296.
 61. Larsson B CJ. A school-based, nurse-administered relaxation training for children with chronic tension-type headache. J Pediatr Psychol. 1996;21:603-614.
 62. Larsson B, Melin L, Doberl A. Recurrent tension headache in adolescents treated with self-help relaxation training and a muscle relaxant drug. Headache. 1990;30:665-671.
 63. Larsson B, Melin L, Lamminen M, Ullstedt F. A school-based treatment of chronic headaches in adolescents. J Pediatr Psychol. 1987;12(4):553-566.
 64. Griffiths JD, martin PR. clinical- versus home-based treatment formats for children with chronic headache. br J psychol soc. 1996;1:151-166. .
 65. Osterhaus SO, Lange A, Linssen WH, Passchier J. A behavioral treatment of young migranious and nonmi- grainous headache patients: Prediction of treatment success. Int J Behav Med. 1997;4(4):387-396.
 66. Kroener-Herwig B DH. Cognitive–behavioral therapy of pediatric headache. are there differences in efficacy between a therapist-administered group training and a self-help format? Journal of Psychosomatic Research. 2002;53:1107-1114.
 67. Larsson B ML. Chronic headaches in adolescents: Treatment in a school setting with relaxation training as compared with information-contact and self-registration. Pain. 1986;25(3):325-336.
 68. Kroner-Herwig B, Mohn U, Pothmann R. Comparison of biofeedback and relaxation in the treatment of pe- diatric headache and the influence of parent involvement on outcome. Appl Psychophysiol Biofeedback. 1998;23:143-157.
 69. Larsson B ML. The psychological treatment of recurrent headache in adolescents--short-term outcome and its prediction. Headache. 1988;28:187-195.
 70. Sartory G, Muller B, Metsch J, Pothmann R. A comparison of psychological and pharmacological treatment of pediatric migraine. Behav Res Ther. 1998;36:1155-1170.
 71. Jong, M.C. et al. (2018) hypnotherapy or transcendental meditation versus regular relaxation exercises in the treatment of children with primary headaches: A multi-centre, pragmatic, randomized clinical study. manu- script in preparation. .
 72. Pothmann R, lobisch M. akutbehandlung des episodischen kindliches spannungskopfschmer-zes mit flupirtin und paracetamol. gekreuzte doppelblindstudie. schmerz 2000;14:1-4. .
 73. Farmacotherapeutisch kompas. www.farmacotherapeutischkompas.nl.
 74. Kashikar-Zuck S, Swain NF, Jones BA, Graham TB. Efficacy of cognitive-behavioral intervention for juvenile primary fibromyalgia syndrome. Journal of Rheumatology. 2005;32:1594-1602.
 75. Kashikar-Zuck S, Ting TV, Arnold LM, Bean J, Powers SW, Graham TB, Passo MH, Schikler KN, Hashkes PJ, Spalding S, Lynch-Jordan AM, Banez G, Richards MM, Lovell DJ. Cognitive behavioral therapy for the treatment of juvenile fibromyalgia. Arthritis & Rheumatism. 2012;64:297-305.
 76. Yunus MB, masi AT (1985) juvenile primary fibromyalgia syndrome. A clinical study of thirty three patients and matched normal controls. arthritis rheum 28:138–145.
 77. Bernardy K, Klose P, Busch AJ, Choy EHS, Häuser W. Cognitive behavioural therapies for fibromyalgia (re- view). Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013(9).
 78. Macfarlane GJ ea. EULAR evidence-based recommendations for the management of fibromyalgia syn- drome. Ann Rheum Dis. 2008;0:1-11.
 79. Calvo-Muñoz I, Gómez-Conesa A, Sánchez-Meca J. Physical therapy treatments for low back pain in children and adolescents: A meta-analysis. BMC Musculoskeletal Disorders. 2013;14:55.
 80. Stephens S, Feldman BM, Bradley N, et al. Feasibility and effectiveness of an aerobic exercise program in children with fibromyalgia: Results of a randomized controlled pilot trial. Arthritis Care Res. 2008;59:1399- 1406.
 81. Kashikar-Zuck S, Flowers SR, Verkamp E, et al. Actigraphy-based physical activity monitoring in adolescents with juvenile primary fibromyalgia syndrome. J Pain. 2010;11:885-893.
 82. Sherry DD, Brake L, Tress JL, Sherker J, Fash K, Ferry K, Weiss PF. The treatment of juvenile fibromyalgia with an intensive physical and psychosocial program. J Pediatr. 2015;167:731-737.
 83. Romano TJ. Fibromyalgia in children; diagnosis and treatment. The West Virginia Medical Journal. 1991;87:112-114.
 84. Choy E, Marshall D, Gabriel ZL, Mitchell SA, Gylee E, Dakin HA. A systematic review and mixed treatment comparison of the efficacy of pharmacological treatments for fibromyalgia. Semin Arthritis Rheum. 2011;41:335-345.
 85. Arnold LM, Bateman L, Palmer RH, Lin Y. Preliminary experience using milnacipran in patients with juvenile fibromyalgia: Lessons from a clinical trial program. Pediatr Rheumatol Online J. 2015;13:27.
 86. Arnold LM, Schikler KN, Bateman L, Khan T, Pauer L, Bhadra-Brown P, Clair A, Chew ML, Scavone J. Pregaba- lin adolescent fibromyalgia study group. safety and efficacy of pregabalin in adolescents with fibromyalgia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial and a 6-month open-label extension study. Pediatr Rheuma- tol Online J. 2016;14:46.
 87. Al-Haggar MS, Al-Naggar ZA, Abdel-Salam MA. Biofeedback and cognitive behavioral therapy for egyptian adolescents suffering from chronic fatigue syndrome Journal of Pediatric Neurology. 2006;4:161-169.
 88. Bakker RJ, Putte van de EM, Kuis W, Sinnema G. Effects of an educational video film in fatigued children and adolescents: A randomised controlled trial. Arch Dis Child. 2011;96:457-460.
 89. Geelen van SM, Fuchs CE, Sinnema G, Putte van de EM, Geel van R, Hermans HJM, Kuis W. Self-investiga- tion in adolescent chronic fatigue syndrome: Narrative changes and health improvement. Patient Education and Counseling. 2011;83:227-233.
 90. Nijhof SL, Bleijenberg G, Uiterwaal CS, Kimpen JL, van de Putte EM. Effectiveness of internet-based cogni- tive behavioural treatment for adolescents with chronic fatigue syndrome (FITNET): A randomized controlled trial. Lancet. 2012;379:1412-1418.
 91. Nijhof SL, Priesterbach LP, Uiterwaal CSPM, Bleijenberg G, Kimpen JLL, Putte van de EM. Internet-based therapy for adolescents with chronic fatigue syndrome: Long-term follow-up. Pediatrics. 2013;131:1788-1795.
 92. Chalder T, Deary V, Husain K, Walwyn R. Family-focused cognitive behaviour therapy versus psycho-educa- tion for chronic fatigue syndrome in 11- to 18-year-olds: A randomized controlled treatment trial. Psychol Med. 2010;40(8):1269-1279.
 93. Lloyd S, Chalder T, Rimes KA. Family-focused cognitive behaviour therapy versus psycho-education for ado- lescents with chronic fatigue syndrome: Long-term follow-up of an RCT. Behaviour Research and Therapy. 2012;50:719-725.
 94. Stulemeijer M, Jong de LW, Fiselier TJ, Hoogveld SW, Bleijenberg G. Cognitive behaviour therapy for adoles- cents with chronic fatigue syndrome: Randomized controlled trial. BMJ. 2005;330(7481):14.
 95. Knoop H, Stulemeijer M, Jong de LW, Fiselier TJ, Bleijenberg G. Efficacy of cognitive behavioral therapy for adolescents with chronic fatigue syndrome: Long-term follow-up of a randomized, controlled trial. Pediatrics. 2008;121(3):e619-625.
 96. Tummers M, Knoop H, Bleijenberg G. Effectiveness of stepped care for chronic fatigue syndrome: A ran- domized noninferiority trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2010;78(5):724-731.
 97. Gordon BA, Knapman LM, Lubitz L. Graduated exercise training and progressive resistance training in ado- lescents with chronic fatigue syndrome: A randomized controlled pilot study. Clinical Rehabilitation. 2010;24:1072-1079.
 98. Sulheim D, Fagermoen E, Winger A, et al. Disease mechanisms and clonidine treatment in adolescent chronic fatigue syndrome A combined cross-sectional and randomized clinical trial. JAMA Pediatrics. 2014;168:351-360.
 99. NVN-richtlijn diagnostiek en behandeling van chronische recidiverende hoofdpijn zonder neurologische af- wijkingen (2007) https://Www.neurologie.nl/uploads/136/1169/richtlijn_hoofdpijn_versie_2008.pdf.
 100. Bonvanie IJ, rosmalen JG, van rhede van der kloot CM, oldehinkel AJ, janssens KA. short report: Functional somatic symptoms are associated with perfectionism in adolescents. J psychosom res. 2015;79(4):328-30.
 101. Janssens KA, klis S, kingma EM, oldehinkel AJ, rosmalen JG. predictors for persistence of functional somatic symptoms in adolescents. J pediatr. 2014 apr;164(4):900-905.
 102. Huguet A, tougas ME, hayden J, McGrath PJ, chambers CT, stinson JN, wozney L. systematic review of childhood and adolescent risk and prognostic factors for recurrent headaches.J pain. 2016;17(8):855-873.
 103. Huguet A, hayden JA, stinson J, McGrath PJ, chambers CT, tougas ME, wozney L: Judging the quality of evi- dence in reviews of prognostic factor research: Adapting the GRADE framework. syst rev. 2013; 2:71.
 104. Huguet A, tougas ME, hayden J, McGrath PJ, stinson JN, chambers CT. systematic review with meta-analy- sis of childhood and adolescent risk and prognostic factors for musculoskeletal pain.pain. 2016 dec;157(12):2640-2656.
 105. Rimes KA, goodman R, hotopf M, wessely S, meltzer H, chalder T. incidence, prognosis, and risk factors for fatigue and chronicfatigue syndrome in adolescents: A prospective community study. pediatrics. 2007;119(3):e603-9.
 106. Wolbeek ter M, van doornen LJ, kavelaars A, heijnen CJ. predictors of persistent and new-onset fatigue in adolescent girls. pediatrics. 2008;121(3):e449-57.
 107. Bonvanie IJ, rosmalen JG, rhede van kloot van der CM, oldehinkel AJ, janssens KA. short report: Functional somatic symptoms are associated with perfectionism in adolescents. J psychosom res. 2015 oct;79(4):328-30.
 108. PalermoTM, valrie CR, karlson CW. family and parent influences on pediatric pain: A developmental per- spective. american psychologist 2014;69,142-52.
 109. Burton C, lucassen P, aamland A, olde hartman T. toward explaining the unexplainable. huisarts wet 2015;58(9):468-70.
 110. Thomas KB. general practice consultations: Is there any point in being positive? BMJ 1987;294(5):1200-2.
 111. Educatieve video de pijn begrijpen – en wat er te doen is in 10 minuten. https://www.youtube.com/watch?v=UznY5Nry6VY.
 112. Peeters E, makkes N. overleg stroomlijnt de zorg voor SOLK patiënten. medisch contact. 2017; 33-34; 30- 32.
 113. Olde hartman TC, blankenstein AH et al. NHG-standaard somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten SOLK, huisarts en wetenschap 2013;56(5):222-30.
 114. Moulin V, akre C, rodondi PY, ambresin AE, suris JC. A qualitative study of adolescents with medically un- explained symptoms and their parents. part 2: How is healthcare perceived?journal of adolescence 2015: 45;317e26.
 115. Broekhuijsen DM, luitse GHJ, knottnerus AC, heuvel M. exploring self-efficacy and attitudes among pedia- tricians in managing medically unexplained physical symptoms. clinical pediatrics 2015;1-3.
 116. Janssens KA, oldehinkel AJ, rosmalen JGM. parental overprotection predicts the development of functional somatic symptoms in young adolescents. J pediatrics 2009: 154(6);918-23.
 117. Walker LS, williams SE, smith CA, garber J, van slyke DA, lipani TA. parent attention versus distraction: Im- pact on symptom complaints by children with and without chronic functional abdominal pain. pain 2006:122;43–52.
 118. Langer SL, romano JM, liu Q, levy RL, nielson, brown, JD. pain catastrophizing predicts verbal expression among children with chronic pain and their mothers. health psychology open 2016: 1-9.
 119. Shraim M, mallen CD, dunn KM. GP consultations for medically unexplained physical symptoms in parents and their children: A systematic review.britisch J gen pract 2013;(5):e318.
 120. Weiland A, van de kraats R, blankenstein AH, van saase JCLM, van der mplen HT, bramer WM. encounters between medical specialists and patients with MUPS; influences of communication on patient outcomes and use of health care: A literature overvieuw. perspect med edu 2012;1:196-206.
 121. Bensing JM, verhaak PF. somatisation, a joint responsibility of doctor and patient. lancet 2006;367(9509):452-54.
 122. Salmon P. conflict, collusion or collaboration in consultations about medically unexplained symptoms: The need for a curriculum of medical explanation. pat educ couns 2007;67(3):246-54.
 123. Salmon P, the potentially somatizing effect of clinical consultation. CNS spectrums, 2006;11(3):190-200.
 124. Burton C, lucassen P, aamland A, olde hartman T. toward explaining the unexplainable. huisarts wet 2015;58(9):468-70.
 125. Weiland A, van de kraats R, blankenstein AH, van saase JCLM, van der molen HT, bramer WM. encounters between medical specialists and patients with MUPS; influences of communication on patient outcomes and use of health care: A literature overview. perspect med edu 2012;1:196-206.
 126. Burton C, lucassen P, aamland A, olde hartman T. explaining symptoms after negative tests: Towards a rational explanation. journal of the royal society of medicine. 2015;108(3) 84-8.
 127. Derksen F, bensing J, lagro-janssen A. effectiveness of empathy in general practice: A systematic review br J gen pract 2013;(1): e76-84.
 128. Thomas KB. general practice consultations: Is there any point in being positive? BMJ 1987;294(5):1200-2.
 129. Hinton D, kirk S. families‘ and healthcare professionals‘ perceptions of healthcare services for children and young people with medically unexplained symptoms: A narrative review of the literature. health an social care in the community 2016;24(1):12-26.
 130. Raieli V, compagno A, pandolfi E, la vecchia M, puma D, la franca G, ragusa D. headache: What do children and mothers expect from pediatricians? headache 2010;50:290-300.
 131. Simons L.E. KK. The fear avoidance model of chronic pain: Examination for pediatric application. J Pain. 2012;13(9):827-835.
 132. Vlaeyen JW, linton SJ, fear avoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: A state of the art. pain 2000;85:317-32. .
 133. Hechler T, Ruhe AK, Schmidt P, Hirsch J, Wager J, Dobe M, Krummenauer F, Zernikow B. Inpatient-based intensive interdisciplinairy pain treatment for highly impaired children with severe chronic pain: Randomized controlled trial of efficacy and economic effects. Pain. 2014;155:118-128.
 134. Hechler T, Kanstrup M, Lewandowski Holley A, Simons LE, Wicksell R, Hirschfeld G, Zernikow B. Systematic review on intensive interdisciplinary pain treatment of children with chronic pain. Pediatrics. 2015;136(115):127.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 21-10-2018

Laatst geautoriseerd  : 21-10-2018

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2024

De richtlijn wordt eens per vijf jaar herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen als nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Geautoriseerd door:
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
 • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Trimbos-instituut
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling is gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

Betere herkenning, diagnostiek en behandeling

Het doel van de richtlijn is het komen tot betere herkenning, diagnostiek en behandeling van SOLK bij kinderen of bij kinderen met een verhoogd risico daarop, in samenhang met de klinische behandelrichtlijnen. Het doel is om SOLK sneller te herkennen, te erkennen en goede behandeling in te zetten zonder een (te) lang diagnostisch traject. De richtlijn dient om het diagnostisch proces en behandelproces te ondersteunen. Uiteindelijk doel is de verbetering van de doelmatigheid en de kwaliteit van zorg.

 

Communicatie

Een specifiek doel van de richtlijn is om de communicatie van zorgverleners met kinderen en hun ouders te verbeteren; bij een optimale arts-patiëntrelatie past op de persoon afgestemde uitleg en informatie over SOLK, waaronder het frequent voorkomen en de goede kans op herstel.

 

Zo mogelijk overgang naar ernstige SOLK voorkomen

Er zijn aanwijzingen dat vroegtijdige behandeling van milde SOLK de overgang naar ernstige SOLK kan voorkomen.

 

Eenduidigheid om afstemming en samenwerking te bevorderen

Diverse zorgverleners in de zorgketen moeten hun bijdrage aan de behandeling op elkaar afstemmen en het met patiënt en ouders overeengekomen ziekteconcept consequent overdragen en uitdragen. Eenduidigheid in benadering, taalgebruik en uitleg over SOLK zijn hierbij essentieel. Deze richtlijn heeft tot doel deze eenduidigheid onder zorgverleners te bevorderen.

 

De aanbevelingen per uitgangsvraag zijn te gebruiken voor lokale protocollen en het model van aanpak (figuur 2 voor samenwerkingsafspraken in het eigen ziekenhuis en/of de eigen regio. De behandelaar heeft de autonomie om beargumenteerd van de richtlijn af te wijken als hij/zij dat nodig acht.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor zorgverleners van kinderen met SOLK in de preventieve gezondheidszorg (jeugdgezondheidszorg) en de curatieve gezondheidszorg in de eerste, tweede en derde lijn.

 

Patiëntendoelgroep

Tot de doelgroep behoren kinderen en jongeren van vier tot 18 jaar met SOLK, uitgezonderd het complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), nagebootste stoornis en Pediatric Condition Falsification (PCF, eerder Munchausen-by-Proxysyndroom) en conversiestoornis, waaronder psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA). Deze aandoeningen vragen weliswaar eenzelfde basisbenadering, maar vallen buiten het kader van deze richtlijn vanwege een aantal specifieke aspecten in het diagnostisch traject en de behandeling. Er is een zorgstandaard Conversiestoornis beschikbaar en er is een richtlijn CRPS.9

 • Waar in deze richtlijn wordt gesproken van kind(eren) wordt kind(eren) of jongere(n) bedoeld. Waar in deze richtlijn wordt gesproken van ouders wordt ouder(s) en/of verzorger(s) bedoeld.

Samenstelling werkgroep

Projectleider

Mw. drs. D.M. Broekhuijsen-van Henten

 

Voorzitter

Mw. prof. dr. E.M. van de Putte

 

Kernwerkgroep

Mw. drs. D.M. Broekhuijsen-van Henten, NVK-sectie sociale pediatrie (projectleider) Mw. drs. M. Kaspar, arts-onderzoeker Kindergeneeskunde, Isala Zwolle

Drs. G.H.J. Luitse, NVK-sectie sociale pediatrie

Mw. prof. dr. E.M. van de Putte, NVK-sectie sociale pediatrie (voorzitter) Mw. dr. L.M.A.J. Venmans, epidemioloog NVK (projectmedewerker)

 

Meelezers/consulenten

Prof. dr. M.Y. Berger, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Mw. drs. B. van Beusekom, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Mw. drs. L. Jongbloets, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)

Mw. drs. E.M. van Kuyk, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Mw. drs. M. Meurs, Koninklijk Nederlangs Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)

Dr. T.C. Olde Hartman, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Mw. drs. E.M.H. Peusens, anaesthesioloog

Mw. H. Rippen, patiëntenvertegenwoordiger, Stichting Kind en Ziekenhuis Drs. J.F. Swart, NVK-sectie kinderreumatologie

Mw dr. M.M. Tabbers, NVK-sectie kindermaag, -darm, -leverziekten

Prof.dr. A.M.C.F. Verbunt, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) Prof. dr. M.A.A.P. Willemsen, Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

 

Met dank aan

Mw. M.H.G. Papenhuizen (Documentatie- en Informatie Centrum Isala)

Belangenverklaringen

De werkgroepleden hebben een belangenverklaring ingevuld waarin ze hun banden met de farmaceutische industrie hebben aangegeven. De verklaringen liggen ter inzage bij de NVK.

Inbreng patiëntenperspectief

Het perspectief van patiënten op de zorg voor kinderen met SOLK vormt een waardevolle aanvulling bij de totstandkoming van deze richtlijn. Bij gebrek aan patiëntenvereniging voor kinderen met SOLK is de input vanuit het perspectief van SOLK-patiënten in de ontwikkeling van deze richtlijn op twee andere manieren gewaarborgd. Ten eerste nam de voorzitter van Stichting Kind en Ziekenhuis, mw. H. Rippen, als patiëntenvertegenwoordiger deel in de werkgroep. Ten tweede werden individuele interviews gehouden met kinderen met SOLK en hun ouders. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de module ‘Inbreng vanuit patiëntenperspectief bij SOLK’.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van deze concept-richtlijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met de implementatie en zijn de aanbevelingen met oog voor daadwerkelijke uitvoerbaarheid gedaan. De definitieve richtlijn is onder de beroepsverenigingen verspreid en via de website van de NVK en de richtlijnendatabase online beschikbaar gesteld. Op wetenschappelijke bijeenkomsten van de betrokken wetenschappelijke verenigingen zijn de aanbevelingen van de richtlijn gepresenteerd. De resultaten van de richtlijn zullen als artikel worden aangeboden aan een relevant nationaal tijdschrift. Er zal ter verdere ondersteuning van de richtlijn een afzonderlijke patiëntensamenvatting worden ontwikkeld en onder de aanverwante producten bevinden zich enkele informatiesheets specifiek gericht op patiënten.

 

Om de implementatie en evaluatie van deze richtlijn te stimuleren, zijn interne indicatoren ontwikkeld aan de hand waarvan de implementatie steekproefsgewijs kan worden gemeten. Indicatoren geven in het algemeen de zorgverleners de mogelijkheid te evalueren of zij de gewenste zorg leveren en kunnen ook verbeterpunten aangeven. Voor de interne indicatoren bij deze richtlijn zie de aanverwante producten.

Werkwijze

De ontwikkeling van deze richtlijn is gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Van september 2016 tot oktober 2018 heeft de werkgroep aan de ontwikkeling van deze richtlijn gewerkt. Als eerste hebben de leden van de werkgroep een knelpuntenanalyse uitgevoerd om de huidige werkwijze rond SOLK bij kinderen in kaart te brengen en de resultaten tijdens een werkgroepvergadering besproken. Op basis hiervan werden de uitgangsvragen opgesteld. Vervolgens werd per vraag beoordeeld of een literatuuronderzoek uitgevoerd moest worden of dat de uitgangsvraag door middel van consensus binnen de werkgroep zou worden uitgewerkt. Nadat de evidence was samengevat en gewogen, heeft de werkgroep aanbevelingen geformuleerd. Naast de evidence werden hierbij expliciet benoemde overwegingen uit de praktijk meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn patiëntenvoorkeuren, beschikbaarheid van speciale technieken of expertise, organisatorische aspecten, maatschappelijke consequenties, veiligheid en kostenoverwegingen.

 

Zoeken (inter)nationale richtlijnen

De werkgroep heeft gezocht naar evidence-based richtlijnen in de databases Medline, SUMSEARCH2, BMJ Clinical Evidence, Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) en TRIP Database. Ook werd gezocht in de richtlijnendatabase en op de website van de NVK. Daarnaast konden werkgroepleden richtlijnen aandragen.

 

Inclusiecriteria

  1. Het betreft een evidence-based richtlijn of practical guideline, waarbij minimaal één zoekstrategie naar evidence vermeld dient te zijn.
  2. De populatie betreft kinderen van 0-18 jaar, of er is ook gezocht naar studies met alleen kinderen in het geval het een richtlijn voor volwassen patiënten betreft.
  3. De richtlijn moet gaan over somatisch onvoldoende verklaarde buikpijn, hoofdpijn, pijn in het houdings- en bewegingsapparaat en moeheid.
  4. Het jaar van publicatie is onbeperkt (search uitgevoerd in oktober 2016).
  5. De taal is Nederlands, Engels of Duits.

 

De gevonden en aangedragen richtlijnen werden op kwaliteit beoordeeld met behulp van het AGREE II-instrument (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation). Richtlijnen die werden gekenmerkt als ‘aan te bevelen’ of ‘aan te bevelen met wijzigingen’, werden meegenomen. De AGREE II-scores en eventuele aandachtspunten van de gebruikte richtlijnen worden bij de relevante uitgangsvragen genoemd.

 

Resultaten search: vier geïncludeerde richtlijnen

Van de 214 potentiële richtlijnen die uit Medline naar voren kwamen, voldeed er geen aan de inclusiecriteria. De search in de andere internationale databases leverde slechts één aanvulling op (in SUMSEARCH2). Twee richtlijnen werden geïncludeerd vanaf de website van de NVK en in de richtlijnendatabase werd één relevante richtlijn gevonden. In totaal werden er dus vier richtlijnen geïncludeerd.

 1. De Duitse richtlijn Definition, diagnosis and therapy of chronic widespread pain and so-called fibromyalgia syndrome in children and adolescents. Systematic literature review and guideline (2012), aangedragen door de Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. 13 Deze werd gebruikt bij de uitgangsvragen 11 en 12 (over interventies bij chronische pijn in het houdings- en bewegingsapparaat).
 2. De NVK-richtlijn Functionele buikpijn bij kinderen (2015). 14 Deze werd gebruikt bij het beantwoorden van uitgangsvragen 4 en 5 (over alarmsymptomen en aanvullende diagnostiek) en uitgangsvragen 7 en 8 (over interventies bij somatisch onvoldoende verklaarde functionele buikpijn).
 3. De NVK-richtlijn Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen (2007). 15 Deze werd gebruikt bij het beantwoorden van uitgangsvraag 9a (over CGT en ontspanningstraining bij somatisch onvoldoende verklaarde hoofdpijn).
 4. De CBO-richtlijn Diagnose, behandeling, begeleiding en beoordeling van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) (2013) (kortweg CBO-richtlijn CVS (2013). 16 Deze werd gebruikt bij het beantwoorden van uitgangsvragen 4 en 5 (over alarmsymptomen en aanvullende diagnostiek) en uitgangsvragen 13 en 14 (over interventies bij somatisch onvoldoende verklaarde moeheid).

 

Resultaten door werkgroep aangedragen richtlijnen

Er werden geen richtlijnen door de werkgroep aangedragen die aan onze inclusiecriteria voldeden.

 

Overige aangehaalde al bestaande richtlijnen

Vanwege ontbrekende literatuur over SOLK bij kinderen zijn bij diverse uitgangsvragen aanvullende richtlijnen meegenomen die, na beoordeling met AGREE II, van goede kwaliteit bleken. Deze richtlijnen waren niet gericht op kinderen en voldeden daarmee niet aan de inclusiecriteria. Behalve een NICE-richtlijn die in de Medline search werd gevonden, zijn deze richtlijnen door werkgroepleden aangedragen.

 

Richtlijngebruik bij de uitwerking van uitgangsvragen op basis van consensus

Uitgangsvragen 4 en 5 (over alarmsymptomen en aanvullende diagnostiek): de NICE-richtlijn Headaches in young people and adults (>12 years) (2012) 17 en de NVN-richtlijn Diagnostiek en behandeling van chronische recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen (2007). 18 Deze richtlijn werd ook gebruikt in het gedeelte ‘van bewijs naar aanbeveling’ bij uitgangsvraag 9c over educatie en leefstijladviezen bij somatisch onvoldoende verklaarde hoofdpijn (zie de module Chronische hoofdpijn: niet-medicamenteuze behandelingen).

 

Overig richtlijngebruik

Bij enkele evidence-based vragen werd bij het gedeelte ‘van bewijs naar aanbeveling’ verwezen naar de volgende richtlijnen:

 1. Uitgangsvraag 9d en 10 (zie Tabel 1. Uitgangsvragen voor de richtlijn SOLK bij kinderen): de NVN-richtlijn Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatie-overgebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn (2017).19
 2. Uitgangsvragen 11 en 12 (zie Tabel 1. Uitgangsvragen voor de richtlijn SOLK bij kinderen): De EULAR Revised Recommendations for the Management of Fibromyalgia (2016). 20
 3. Bij uitgangsvragen 11 en 12 (zie Tabel 1. Uitgangsvragen voor de richtlijn SOLK bij kinderen) werd daarnaast in het gedeelte ‘van bewijs naar aanbeveling’ een update uit 2017 meegenomen van de geïncludeerde Duitse richtlijn uit 2012. 21 Deze update verscheen na onze search en was gericht op kinderen.

 

Zoeken en beoordelen van artikelen

Zoeken

Bij de vragen waarvoor een search werd gedaan wordt beschreven welke databases en zoektermen zijn gebruikt en welke zoekperiode is aangehouden (zie de zoekverantwoording ).

 

Er werd gezocht naar systematische reviews en gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek. Er werd niet gezocht naar onderzoek van een lager niveau van bewijs zoals observationele artikelen (prospectief en retrospectief cohortonderzoek en patiënt-controle onderzoek). Alleen literatuur die voldoende valide en toepasbaar was, werd meegenomen in de richtlijn.

 

Beoordeling artikelen

De uitgangsvragen waarvoor een search werd gedaan, werden met behulp van de GRADE-methodiek uitgewerkt. Aan het begin van het richtlijntraject werden hierbij uitkomstmaten gedefinieerd. Resultaten werden per uitkomstmaat samengevat, waarbij ook de ‘overall’ kwaliteit van het onderliggende bewijs (evidence) werd aangegeven. Met behulp van het programma GRADE-pro werden bij elke uitgangsvraag twee tabellen gemaakt: een tabel met bevindingen (zie de Evidence tabellen) en een tabel met de beoordeling van het bewijs (zie de GRADE-evidence profiles).

 

GRADE-niveaus en onderzoekskwaliteit

GRADE kent vier niveaus: high, moderate, low en very low. Per uitkomst werd een GRADE-niveau toegekend. De classificatie ‘high’ wil zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat toekomstig onderzoek de schatting van de uitkomst zal veranderen. Er is veel vertrouwen in de juistheid van de schatting van de uitkomst. Een ‘very low’ classificatie wil zeggen dat er veel onzekerheid bestaat over de juistheid van de uitkomst.

 

Het onderzoeksdesign is een belangrijke factor binnen GRADE. Gerandomiseerde en gecontroleerde studies krijgen daarom in beginsel de kwalificatie high. Er zijn vijf factoren die kunnen zorgen voor een lagere kwalificatie:

 1. Beperkingen in de onderzoeksopzet.
 2. Inconsistentie: onverklaarde heterogeniteit van de resultaten.
 3. Indirectheid: de populatie, interventie, controle en uitkomst (PICO) waarop de evidence gebaseerd is wijken op een of meer punten af van de PICO die men wil onderzoeken. Ook het gebruik van surrogaatmarkers valt onder indirectheid.
 4. Imprecisie: wijde betrouwbaarheidintervallen rond een geschat effect duiden op onzekerheid in de grootte van het effect. Er is sprake van imprecisie bij een te kleine steekproef (lage statistische kracht), weinig events en een betrouwbaarheidsinterval dat wel statistisch significant is maar zowel in het gebied van klinische relevantie als in het gebied van een verwaarloosbaar effect ligt.
 5. Publicatiebias.

 

Iedere beperkende (of bevorderende) factor kan leiden tot het verlagen (of verhogen) van de classificatie met een of twee niveaus.

 

Wanneer de resultaten niet gepoold konden worden, werd volstaan met een globale inschatting van de kwaliteit van het onderliggende bewijs. Aan de hand van de algehele kwaliteit van bewijs, grootte en zekerheid over het netto gunstig effect van een interventie, waarden en voorkeuren van patiënten, middelenbeslag, professioneel perspectief, organisatie van zorg en maatschappelijk perspectief, wordt vervolgens bepaald of een sterke en zwakke (conditionele) aanbeveling wordt geformuleerd. 22 Zie ook de website van de GRADE working group.

 

Na samenvatting en beoordeling van de evidence heeft de werkgroep aanbevelingen geformuleerd. Daarbij zijn ook expliciet benoemde overwegingen uit de praktijk meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn patiëntenvoorkeuren, beschikbaarheid van speciale technieken of expertise, organisatorische aspecten, maatschappelijke consequenties, veiligheid en kostenoverwegingen.

 

Kostenimplicaties

Door de toenemende aandacht voor de kosten in de gezondheidszorg gaan richtlijnen steeds vaker in op het bevorderen van doelmatig handelen. In deze richtlijn is nog geen analyse gemaakt van de verwachte effecten op de kosten. Bij uitvoering van de aanbevelingen in deze richtlijn valt niet te verwachten dat de zorgkosten zullen stijgen. De verwachting is eerder dat door het tijdig opstarten van de juiste behandeling en het afsluiten van het medisch-diagnostisch traject bij kinderen met SOLK de zorgkosten zullen dalen.

 

Juridische status van richtlijnen

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op evidence gebaseerde inzichten en aanbevelingen aan zorgverleners die, opgevolgd, leiden tot kwalitatief goede zorg voor de gemiddelde patiënt. Juist daarom kunnen zorgverleners vanuit hun autonomie als professionals in individuele gevallen zo nodig afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan soms zelfs noodzakelijk zijn. Afwijking van de richtlijn dient de zorgverlener te beargumenteren en te documenteren.

Volgende:
Multidisciplinaire therapie bij kinderen met SOLK