Radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen

Initiatief: NVvR Aantal modules: 10

Indicaties voor CT-abdomen

Uitgangsvraag

Wat zijn de indicaties voor een CT-abdomen na buiktrauma bij kinderen met potentieel meervoudig of levensbedreigend letsel?

Aanbeveling

Observeer (via monitorbewaking) een patiënt met potentieel intra-abdominaal letsel na stomp buiktrauma aangezien aanvullende diagnostiek vaak niet bijdragend is voor de behandeling. Het merendeel van de letsels herstelt namelijk zonder interventie.

 

Maak alleen hoogdrempelig een CT-abdomen bij kinderen met potentieel intra-abdominaal letsel (alleen de aanwezigheid van vrij vocht op de e-FAST is geen indicatie voor CT!).

 

Overweeg (de hemodynamiek in acht nemende) het maken van een CT-abdomen alleen indien de e-FAST positief is, het vervaardigen van een CT-abdomen behandelconsequenties heeft en er sprake is van een van de volgende symptomen:

 • Aanwezigheid van een seatbelt sign.
 • Peritoneale prikkeling bij lichamelijk onderzoek.
 • Verminderde Eye Motor Verbal (EMV < 14) in combinatie met buikpijn.
 • Afwijkende X-thorax.
 • Verhoogde ASAT waarde.
 • Afwijkende pancreasenzymen (gestegen lipase of amylase).

Overweeg bij patiënten met penetrerend abdominaal letsel geen CT-abdomen te maken als er sprake is van:

 • Oppervlakkig letsel volgens lichamelijk onderzoek.
 • Hemodynamische instabiliteit.
 • Evisceratie van de darm.

Maak afspraken binnen het lokale traumanetwerk en stem onderling af waar de CT-abdomen gemaakt wordt indien er een indicatie voor CT-abdomen bestaat. Indien een CT-abdomen wordt gemaakt is het belangrijk deze beelden mee te sturen naar het ontvangend centrum.

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

Het is niet duidelijk wat de waarde is van een CT-abdomen voor de behandeling van een kind na buiktrauma en of deze CT-scan echt noodzakelijk is, aangezien het merendeel van de letsels zonder interventie herstelt. Om te voorkomen dat kinderen onnodig een CT-abdomen ondergaan, die niet bijdragend is in de identificatie van letsels of letsels identificeert die geen behandeling vereisen, is het van belang dat er duidelijkheid bestaat over de indicatie voor het vervaardigen van een CT-abdomen. Het vervaardigen van een CT-abdomen moet behandelconsequenties hebben met in achtneming van het ALARA principe, conform artikel 8.2 en 8.3 van de wet Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming, 2017).

 

De externe validiteit van verschillende prognostische modellen is onderzocht. Het PedSRC-model en het model van Holmes missen geen abdominaal letsel dat behandeling behoeft in kinderen met meervoudig trauma (Holmes, 2009; Springer, 2019). Deze modellen, maar ook de BATiC-score hebben een negatief voorspellende waarde tussen de 97.5% en 100% (Arbra, 2018; Holmes, 2009; Springer, 2019). Dit wil zeggen dat deze modellen goed in staat zijn om de afwezigheid van abdominaal letsel dat behandeling behoeft te voorspellen. Het model van PECARN geeft echter aan dat er in een enkel geval toch een kind met trauma gemist kan worden ondanks het toepassen van het prognostische model, hoewel de bewijskracht van dit model lager is.

 

De studies die de impact van het gebruik van een prognostisch model onderzoeken geven aan dat het aantal CT-scans van het abdomen afneemt zodra er een protocol wordt ingevoerd met betrekking tot het voorspellen van abdominaal trauma (Fallon, 2016; Leeper, 2018; Mahajan, 2015; Odia, 2020). De studies laten ook zien dat door toepassing van een dergelijk model de mortaliteit niet verandert en de kosten afnemen (Fallon, 2016). Deze onderzoeken zijn echter nog niet uitgevoerd in een Nederlandse studie.

 

In de Nederlandse situatie is het gebruikelijk om tijdens de traumaopvang te starten met het maken van een e-FAST. Indien bij de e-FAST aanwijzingen zijn voor intra-abdominaal letsel door het aantonen van vrij vocht, wordt overwogen of nadere diagnostiek geïndiceerd is. Gezien het feit dat de grote meerderheid van letsels na stomp buikletsel herstellen middels een conservatief beleid, maakt dat aanvullende diagnostiek vaak niet bijdragend is voor de behandeling. In Nederland wordt dus nadrukkelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot (via monitor bewaakte) observatie als alternatief voor het vervaardigen van een CT-abdomen. Dit is in de buitenlandse setting vaak niet het geval en daar wordt de e-FAST niet als zodanig gebruikt. Dit impliceert dat de gevonden literatuur kans heeft op een andere insteek bij het gebruik van een CT-abdomen bij een traumatisch gewond kind. De werkgroep heeft gemeend deze overweging mee te nemen in haar aanbeveling.

 

Uit de literatuurstudie komen een aantal klinische predictoren naar voren die de kans op abdominaal letsel vergroten. De predictoren die naar voren komen uit de externe validatie studies zijn in Tabel 5. op een rij gezet.

 

Tabel 5. Indicatoren die naar voren komen uit het literatuuronderzoek als mogelijke predictoren voor intra-abdominaal letsel bij kinderen. Alleen de studies die een externe validatie hebben uitgevoerd zijn opgenomen in deze tabel

Indicator

Reverences

Clinical signs

Abdominal wall trauma or seatbelt sign

Arbra, 2018; Springer, 2019

Abdominal tenderness

Arbra, 2018; Holmes, 2009; Springer, 2019

Peritoneal irritation

De Jong, 2014

Complaints of abdominal pain

Arbra; 2018; De Jong, 2014; Springer, 2019

Low age-adjusted systolic blood pressure

Holmes, 2009

Hemodynamic instability

De Jong, 2014

Decreased breath sounds

Springer, 2019

Thoracic wall trauma

Springer, 2019

Vomiting after the injury

Springer, 2019

EMV-score (<14) (GCS)

Springer, 2019

Abnormal chest X-ray

Arbra, 2018

Abnormal abdominal ultrasound findings

De Jong, 2014

Femur fracture

Holmes, 2009

Laboratory values

Increased liver enzymes (AST, ALT)

Arbra, 2018; Holmes, 2009; De Jong, 2014

Abnormal pancreatic enzymes (amylase or lipase)

Arbra, 2018; De Jong, 2014

Abnormal lactate dehydrogenase

De Jong, 2014

Abnormal white blood cell count

De Jong, 2014

Abnormal creatinine

De Jong, 2014

Microscopic hematuria

Holmes, 2009

Initial hematocrit level (<30%)

Holmes, 2009

AST: aspartate transaminase, ALT: alanine transaminase, EMV: Eye opening, best Motor response, best Verbal response, CGS: Glasgow Coma Scale, RBC: red blood cells

 

Omdat een eventueel model bruikbaar moet zijn in de praktijk is het van belang dat er duidelijke indicaties worden opgesteld voor het vervaardigen van beeldvorming van het abdomen middels CT. De werkgroep is dan ook van mening dat de volgende indicatoren toepasbaar zijn voor de Nederlandse praktijk: de aanwezigheid van een seatbelt sign, peritoneale prikkeling bij lichamelijk onderzoek, verminderde EMV (< 14) in combinatie met buikpijn, een afwijkende X-thorax, verhoogde ASAT waarde, afwijkende pancreasenzymen (gestegen lipase of amylase). Dit zijn factoren die in de meeste modellen zijn meegenomen terwijl de overige factoren slechts in enkele modellen zijn opgenomen.

 

In de geselecteerde literatuur werden alleen patiënten met stomp buiktrauma onderzocht. In 90% van de kinderen met abdominaal trauma is er sprake van stomp buiktrauma (Alzahem, 2017). Indien er sprake is van penetrerend letsel is het regelmatig noodzakelijk om chirurgisch in te grijpen (Alzahem, 2017; Wieck, 2018; Sandler, 2010). De werkgroep is van mening dat een CT-abdomen overgeslagen kan worden bij oppervlakkig letsel, hemodynamisch instabiele patiënten of als er sprake is van evisceratie van de darmen aangezien er dan een indicatie voor operatief ingrijpen bestaat. In de overige groep patiënten zou een CT-abdomen overwogen kunnen worden met dien verstande dat de uitslag van de CT-abdomen leidt tot verandering in beleid anders dan observatie. De werkgroep is daarom van mening dat men terughoudend moet zijn met het maken van een CT-abdomen bij patiënten met penetrerende letsels.

 

In Nederland zijn de ziekenhuizen onderverdeeld in Level 1, 2 of 3 traumacentra. Wettelijk is vastgelegd dat > 90% van de zwaargewonde kinderen gepresenteerd dient te worden in een Level 1 traumacentrum. De level 1 traumacentra zijn de spil in een netwerk van ziekenhuizen en hebben dientengevolge een verantwoordelijkheid naar de andere centra. Het is echter te verwachten dat deze kinderen ook gepresenteerd worden in een Level 2 of 3 ziekenhuis, waarbij op de e-FAST afwijkingen gevonden worden. In een poging om het aantal overbodige CT-abdomen scans dat gemaakt wordt, zo veel mogelijk te reduceren, is de werkgroep van mening dat op voorhand afspraken gemaakt moeten worden tussen de centra over de routing in het geval een CT-abdomen gemaakt zou moeten worden.

 

Kosten (middelenbeslag)
Het vervaardigen van een CT-abdomen brengt extra kosten met zich mee.

 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie
Het vervaardigen van een CT-abdomen is alleen gerechtvaardigd indien aangenomen wordt dat het potentieel leidt tot een verandering van beleid, bijvoorbeeld een interventie, ingreep of extra observatie van de patiënt. Dit komt doordat een CT-abdomen extra stralingsbelasting met zich meebrengt (zie hiervoor het kopje gebruik van ioniserende straling in de algemene inleiding). Er worden geen problemen verwacht wat betreft de aanvaardbaarheid, haalbaarheid en/of implementatie. Er zal een werkprotocol beschikbaar moeten zijn voor het vervaardigen van een CT-scan van het abdomen bij kinderen

 

Rationale aanbeveling
Uit de literatuurstudie zijn een aantal predictoren naar voren gekomen die gebruikt kunnen worden om te bepalen wanneer een CT-abdomen geïndiceerd is, met als kanttekening dat er praktijkvariatie bestaat in het gebruik van de e-FAST tussen de verschillende landen. De werkgroep hecht er waarde aan dat een CT-abdomen zou moeten zorgen voor een beleidswijziging en niet laagdrempelig gemaakt moet worden om alleen een letsel vast te stellen welke geen beleidswijziging in zich draagt. Door gebruik te maken van de genoemde predictoren, is de kans op het missen van letsel dat behandeling behoeft uitermate klein terwijl de potentieel schadelijke straling zoveel mogelijk wordt beperkt. Nadrukkelijk moet bij de afweging die gemaakt wordt, opname en (bewaakte) observatie als serieus alternatief wordt meegenomen. Hoewel dit niet als zodanig uit de literatuur naar voren is gekomen, kan de mate van hemodynamische stabiliteit worden meegenomen in deze beslissing, zeker indien het kind hemodynamisch stabiel is.

 

Onderbouwing

Als een kind opgevangen wordt na een buiktrauma en er vrij vocht gezien wordt op een e-FAST wordt laagdrempelig een CT-abdomen gemaakt. De vraag is wat de waarde is van een CT-abdomen voor de behandeling van een kind en of deze noodzakelijk is aangezien het merendeel van de letsels zonder interventie herstelt. Daarnaast is een CT-abdomen op jonge leeftijd schadelijker dan bij volwassenen omdat het kind langer heeft om een maligniteit te ontwikkelen (levensverwachting is groot) en het kind kwetsbaarder is voor het ontwikkelen van een maligniteit omdat het kind nog in de groeifase is. Om te voorkomen dat veel kinderen een onnodige CT-abdomen krijgen, die niet bijdragend is in het identificeren van letsels die behandeling behoeven, maar wel stralingsbelasting oplevert, kijken we wat indicaties zijn om een CT-abdomen uit te voeren.

1. External validation

Missed injuries (crucial)

Low

GRADE

PECARN-model

The use of the PECARN prognostic model may result in missing abdominal injuries that require acute intervention in children with potential multiple trauma.

 

Sources: (Springer, 2019)

 

High

GRADE

PedSRC-model

The use of the PedSRC prognostic model does not result in missing abdominal injuries that require acute intervention in children with potential multiple trauma.

 

Sources: (Arbra, 2018)

 

Moderate

GRADE

Holmes’ model

The use of Holmes prognostic model probably does not result in missing abdominal injuries that require acute intervention in children with potential multiple trauma.

 

Sources: (Holmes, 2009)

 

Model performance (important)

Low

GRADE

PECARN-model

The PECARN prognostic model had a sensitivity of 99%. Therefore, this  model may be used to predict the presence of abdominal injury that require intervention in children with potential multiple trauma.

 

Sources: (Springer, 2019)

 

High

GRADE

PedSRC-model and BATiC-score

The PedSRC prognostic model and BATIC-score both had a negative predictive value of 100%. Therefore, these model can be used to predict the absence of abdominal injury that require intervention in children with potential multiple trauma.

 

Sources: (Arbra, 2018; de Jong, 2014)

 

Moderate

GRADE

Holmes’ model

The prognostic model from Holmes had a negative predictive value of 97.8%. Therefore, this prognostic model can probably be used to predict the absence of abdominal injury in children with potential multiple trauma.

 

Sources: (de Jong, 2014; Holmes, 2009)

 

2. Model impact

Frequency of CT examinations (crucial)

Moderate

GRADE

Clinical prediction rules

The use of three different clinical prediction rules probably reduces the amount of abdominal CT-scans performed in children with potential multiple trauma. 

 

Sources: (Fallon, 2016; Leeper, 2018; Odia, 2020)

 

Moderate

GRADE

PECARN-model

The use of the PECARN prognostic model probably reduces the amount of abdominal CT-scans performed in children with potential multiple trauma. 

 

Sources: (Mahajan, 2015)

 

Mortality (crucial)

Low

GRADE

Clinical prediction rule

The use of a clinical prediction rule may not change the mortality among children with potential multiple trauma.  

 

Sources: (Fallon, 2016)

 

Costs (important)

Low

GRADE

Clinical prediction rule

The use of a clinical prediction rule may reduce the diagnostic costs of children with potential multiple trauma.  

 

Sources: (Fallon, 2016)

 

Description of studies
1. External validation
PECARN-model
The retrospective cohort study of Springer (2019) determined the sensitivity of the prediction rule proposed by PECARN in identifying patients at very low risk for clinically important intra-abdominal injuries (CIIAI) in their pediatric trauma registry. The initial model was developed by Holmes (2013) to identify children with blunt abdominal trauma who are at very low risk for CIIAI. The prediction rule consists of seven variables regarding patient history and physical examination, without laboratory or ultrasonographic information: evidence of abdominal wall trauma or seat belt sign, GCS score < 14, abdominal tenderness, evidence of thoracic wall trauma, complaints of abdominal pain, decreased breath sounds, and vomiting (Holmes, 2013). Springer (2019) defined CIIAI as: cases resulting in death, therapeutic intervention at laparotomy, angiographic embolization of abdominal arterial bleeding, blood transfusion for abdominal hemorrhage, and administration of intravenous fluid for two or more nights for pancreatic or gastrointestinal injuries. All trauma patients < 16 years of age are evaluated and treated in the children’s hospital, and those from 16 to 18 years of age who do not meet adult level one or two trauma activation criteria. All patients requiring acute intervention were included. In total, 133 patients were included with CIIAI requiring acute intervention. The follow-up period was not reported. The study had a high risk of bias as the study only included patients with abdominal trauma that required acute intervention.

 

PedSRC-model
Arbra (2018) performed external validation of a clinical prediction rule previously developed by the Pediatric Surgery Research Collaborative (PedSRC) to identify patients at very low risk for abdominal injury in whom abdominal CT-scan safely be avoided. The prediction rule consisted of complaint of abdominal pain, abdominal wall trauma, tenderness or distention on physical examination, abnormal chest x-ray, abnormal pancreatic enzymes, and aspartate aminotransferase (AST) over 200 U/L. In patients with no abnormalities in any of the five prediction rule variables, the clinical prediction rule was found to be highly sensitive and had a negative predictive value of 99.4% for abdominal injury and 100% for abdominal injury requiring intervention (Streck, 2017). Arbra (2018) used the PECARN dataset to externally validate the PedSRC clinical prediction rule. The PECARN dataset included pediatric patients with blunt torso trauma who were evaluated at 20 children’s emergency departments from May 2007 until January 2010. In total, 2,435 pediatric blunt abdominal trauma patients were included with a mean age of 9.4 years old (+/- 5.2 years). The follow-up period of the PECARN trial was not reported. The study had a low risk of bias.

 

BATiC-score
De Jong (2014) performed external validation of the BATiC-score (see table 3.1), previously identified by Karam et al. (2009). Karam (2009) reported a negative predictive value of 97%. Pediatric trauma patients (< 18 years old) who were admitted to the shock room of the level 1 trauma center University Medical Center Groningen between April 2006 and September 2010 were included. The BATiC-score uses only readily available laboratory parameters, ultrasound results, and results from physical examination and does therefore not carry any risk of additional radiation exposure (Karam, 2009). BATiC-scores were retrospectively computed according to the cut offs described in Table 1. De Jong (2014) used different cut-off values for three of the ten parameters because this was the standard use in their center. These cut-off values are also described in table 3.1. In total, 216 patients were included with a median age of 12 years (range 0 to 17 years). All patients observed without imaging were available for follow-up and there was no clinical suspicion of abdominal injury in any of them. The length of the follow-up period was not specified. The study had a low risk of bias.

 

Table 1. BATiC cut off points as defined in the initial study (Karam value) and in the study of De Jong (2014) (study value)

Holmes’ prognostic model
The prospective observational study from Holmes (2009) performed a validation of a previously derived clinical prediction rule for the identification of children with abdominal injuries after blunt torso trauma. The clinical prediction rule being evaluated included 6 high-risk variables for abdominal injury: low age-adjusted systolic blood pressure, abdominal tenderness, femur fracture, increased liver enzyme levels (serum aspartate aminotransferase concentration > 200 U/L or serum alanine aminotransferase concentration > 125 U/L), microscopic hematuria (urinalysis > 5 RBCs/high powered field), or an initial hematocrit level less than 30% (Holmes, 2002). Children younger than 18 years who had blunt torso trauma and underwent a definite diagnostic test to evaluate for the presence of an abdominal injury were included. In total, 1,119 patients were included with a mean age of 9.7 years (SD 5.3 years). The follow-up time was not reported. The study has a high risk of bias as patients were only included when a definite diagnostic test was performed to evaluate for the presence of an abdominal injury were included.

 

2. Model impact
Clinical prediction rules
The retrospective cohort study from Odia (2020) evaluated the impact of an evidence-based algorithm on computed tomography (CT) and hospital resource use for hemodynamically stable children with blunt abdominal trauma. The evidence-based clinical algorithm (Figure 3.2) was created using imaging prediction rules for blunt abdominal trauma from the literature, with input from key stakeholders from the divisions of Pediatric Emergency Medicine and Trauma Surgery, and feedback from the faculty. This study compares the CT use and hospital resource use one year before and after implementation of the algorithm. Children ≤ 14 years of age treated in a Level 1 adult and pediatric trauma center were included. In total, 65 children were included in the pre-algorithm implementation group, and 50 in the post-algorithm implementation group. The median age was 8 years (interquartile range (IQR) 5 to 12) in the total cohort with a median injury severity score of 4 (IQR 1 to 6). Primary outcome was the percentage of patients with a CT performed, secondary outcomes were ED length-of-stay (LOS), hospital LOS, and return visits within 7 days. Patients were followed until they were discharged, transferred, or death. The study has a high risk of bias as the number of children included is low and the study did not correct for potential confounders.

 

Figure 2. Evidence-based clinical decision algorithm for blunt abdominal trauma

CT: computed tomography, BP: blood pressure, ALT: alanine aminotransferase, AST: aspartate aminotransferase, ED: emergency department, FAST: Focused assessment with sonography in trauma, Hct: hematocrit, HR: heart rate, IR: interventional radiology, IV: intravenous, OR: operating room, RBC: red blood cell, UA: urinalysis, XR: radiography. From: Odia (2020)

 

The retrospective observational study from Leeper (2018) evaluated whether the implementation of imaging guidelines reduced the total CT scans without missing clinically significant injury. The imaging guidelines (Figure 3.3) were determined by expert consensus based on the best available literature at the time. The study compared the five years before and after implementation of the screening guidelines. All pediatric patients (age 0 to 17) who were diagnosed with solid organ injury of the liver, kidney, or spleen after blunt trauma mechanism were included. In total, 403 patients were included with a median age of 11 years (IQR 6 to 14). The distribution of the number of patients between the pre- and postimplementation group was not reported. The total follow-up time was not reported. The study has a high risk of bias as the study did not correct for potential confounders and only patients that met one or more criteria for obtaining abdominal CT imaging per institution guidelines were included.

 

Figure 3. Clinical effectiveness guideline for the imaging and management of pediatric patients with blunt torso trauma

From: Leeper (2018)

 

The prospective, longitudinal study of Fallon (2016) evaluated whether the implementation of a protocol to standardize the emergency center management of abdominal trauma in children improved patient safety by decreasing unnecessary CT radiation and improved quality of care by decreasing EC length of stay (LOS) and laboratory costs. The study compared the patients treated during the preimplementation period to those who were treated during two postimplementation periods. The development of the abdominal trauma protocol was a multidisciplinary effort between the trauma surgeons and pediatric emergency medicine physicians. A literature review was performed to identify predictors of injury and for areas in which the evidence was lacking or controversial, a consensus statement was agreed upon. The protocol was based on the mechanism of injury and the ability of the provider to perform an accurate abdominal examination. The final protocol included four categories of patients with suspected blunt abdominal injury (all had to have a significant mechanism for abdominal trauma): (1) unconscious patient, (2) conscious patient with an unreliable examination, (3) conscious patient with a reliable examination, and (4) abdominal wall bruising (Figure 3.4). The protocol emphasizes surgical consultation early on when there is concern for abdominal trauma because we felt that it was important for the trauma surgical team to evaluate all these children to ensure safety and to maximize exposure for surgical trainees within this complex area of pediatric trauma. All patients who had a CT-scan of their abdomen with or without pelvis ordered from the EC for trauma were eligible for inclusion. In total, 321 patients were included: 117 patients were included in the preimplementation period (median age of 8.4, SD 5.2), 148 patients in the first postimplementation period (median age of 9.1, SD 4.8), and 56 patients in the second postimplementation period (median age of 7.8, SD 5.3). Patients were followed during hospital stay and until 48 hours of discharge. The study has a high risk of bias as they did not correct for potential confounders and only patients who had a CT-scan performed were included.

 

Figure 4. Revised abdominal trauma protocols, including laboratory panels. A: unconscious, B: conscious with unreliable examination, C: conscious, reliable examination, D: abdominal wall bruising

From: Fallon (2016)

 

PECARN-model
A planned subanalysis of the prospective PECARN trial from Mahajan (2015) compared the test characteristics of clinical suspicion (usual care) with the PECARN prediction rule developed by Holmes (2013) to identify children at risk of abdominal injuries undergoing acute intervention following blunt torso trauma. Abdominal injuries undergoing acute intervention were defined by a therapeutic laparotomy, angiographic embolization, blood transfusion for abdominal hemorrhage, or intravenous fluid administration for 2 or more days in those with pancreatic or gastrointestinal injuries. Patients were considered to be positive for clinical suspicion if suspicion was documented as ≥ 1%. All children younger than 18 years old with blunt torso trauma evaluated at participating PECARN emergency department. Patients were excluded when the injury occurred > 24 hours prior to presentation, penetrating trauma, pre-existing neurologic disorders preventing reliable examination, known pregnancy, or transfer from another hospital with prior abdominal CT-scanning or diagnostic peritoneal lavage. Patients were also excluded when the clinician did not document his or her clinical suspicion of abdominal injury undergoing acute intervention on the data collection form. In total, 11,919 patients were included with a mean age of 11 years old (range 2 days until 17.9 years). Clinicians completed standardized data collection forms prior to abdominal CT (if performed). Patients were followed-up until 1 week after discharge from the emergency department by telephone interview or mail. In case this was unsuccessful, the medical records, ED process improvement records, local trauma registries, and morgue records were reviewed to identify any potentially missed patients with abdominal injuries. The study has a low risk of bias.

 

Results
1. External validation
Missed injuries (crucial)
The outcome missed injuries due to the application of a prognostic model was reported in three studies (Arbra, 2018; Holmes, 2009; Springer, 2019).

 

Springer (2019) reported one out of the 133 patients (< 1%) with clinically important abdominal injury that met low-risk criteria during initial chart review. This patient had an adrenal laceration, grade 3 liver laceration. In addition, the patient had a femur fractur and superficial femoral artery damage. Not detecting this patient with a clinically important abdominal injury is considered clinically relevant.

 

Arbra (2018) reported six (0.7%) patients with abdominal injury in the PECARN dataset that were not identified by the PedSRC clinical prediction model. Abdominal injuries were identified by abdominal CT-scans in all six patients. However, none of these patients’ abdominal injuries required intervention. Therefore, these missed injuries are not considered clinically relevant.

 

Holmes (2009) reported 8 out of the 365 patients that tested negative for the clinical prediction rule (2.2%) had abdominal injuries. Only one of these eight patients received therapy. This patient underwent a nontherapeutic laparotomy. The patient had a serosal tear and a mesenteric hematoma but did not require therapy during laparotomy. Because this patient received a non-therapeutic laparotomy, missing this injury was not considered clinically relevant.

 

Model performance (important)
The outcome model performance was reported in four studies (Arbra; 2018; De Jong, 2014; Holmes, 2009; Springer, 2019).

 

Springer (2019) performed external validation of the PECARN prediction rule and reported a sensitivity of 99% (95%CI 95.9% to 100%). The study did not report enough details to calculate the specificity, positive predictive value, and negative predictive value.

 

Arbra (2018) performed external validation of the PedSRC prediction rule. 229 out of 235 patients with abdominal injury were predicted correctly, yielding a sensitivity for abdominal injuries of 97.5%. The sensitivity for abdominal injury requiring intervention was 100%. The specificity was 36.9% for abdominal injury and 34.5% for abdominal injury requiring intervention. The NPV of the rule was 99.3% for abdominal injury and 100% for abdominal injury requiring intervention.

 

De Jong (2014) performed external validation of the BATiC-score and used two cut-off points: When a BATiC score with a cut-off point of 6 (> 6 is abnormal) is used, the sensitivity was 100%, the specificity 87%, the NPV 100% and the PPV 41%; when a BATiC-score with a cut-off point of 7 (> 7 is abnormal) is used, the sensitivity was 89%, the specificity 94%, the NPV 99%, and the PPV 59%.

 

Holmes (2009) performed external validation of a high-risk prediction rule. 754 out of 1119 patients tested positive for the clinical prediction rule, including 149 patients with abdominal injury. The remaining 365 patients tested negative for the rule, including 8 patients with abdominal injury. This resulted in a sensitivity of 94.9%, specificity of 37.1%, NPV of 97.8%, and PPV of 19.7%.

 

2. Model impact
Frequency of CT examinations (crucial)
The outcome frequency of CT examinations due to the application of a prognostic model was reported in four studies (Fallon, 2016; Leeper, 2018; Mahajan, 2015; Odia, 2020).

 

Odia (2020) reported a significantly decreased CT examinations after algorithm implementation from 72.3% to 44%. This corresponds to a 27% decrease of CT examinations, which is considered clinically relevant.

 

Leeper (2018) reported that the percentage of CT-scans obtained over all trauma admissions decreased significantly when comparing the pre and post protocol time points (17.5% versus 8.7%, p = 0.010). This corresponds to a decrease of CT examinations of 8,8%, which is not considered clinically relevant.

 

Fallon (2016) did not report the number of CT-scans that were avoided as a result of the implementation of the pediatric abdominal trauma protocol. However, they reported a change of positive CT-scans from the preimplementation period towards the two postimplementation periods: from 23% to 32% to 49%. The rate of clinically significant scans changed as well: from 14% to 22% to 32%. This indicates that application of the guidelines resulted in a higher yield of positive findings, suggesting that less patients with negative scan results underwent CT-scanning.

 

Mahajan (2015) did not report the number of CT-scans due to the application of a clinical prediction model/ rule, but reported the number of CT-scans that could have been avoided when clinicians practiced according to their reported clinical suspicion. CT-scans were obtained in 3,016 (33%) of the 9,252 patients considered at very low clinical suspicion (< 1%). This suggests an opportunity to reduce unnecessary abdominal CT-scans in children by appropriate use of a clinical prediction rule. The number of abdominal CT-scans that could be avoided would be clinically relevant.

 

Mortality (crucial)
The outcome mortality due to the application of a clinical prediction model/rule was reported in one study (Fallon, 2016). Fallon (2016) reported no changes in the mortality after the implementation of the trauma protocol.

 

Costs (important)
The outcome costs due to the application of a prognostic model was reported in one study (Fallon, 2016). Fallon (2016) reported that after the second version of the protocol was implemented the total laboratory costs decreased by 39%. The median cost of laboratory studies remained the same from preimplementation to the first postimplementation period, and decreased after the second protocol revision included an emphasis on laboratory work in the second postimplementation period. The reduction in costs was considered clinically relevant.

Level of evidence of the literature
1. External validation
Missed injuries (crucial)
PECARN-model
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was downgraded by 2 levels because of study limitations (risk of bias regarding patient selection and because of a small study population (imprecision). The resulting level of evidence was therefore low.

 

PedSRC-model
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was not downgraded. The resulting level of evidence was therefore high.

 

Holmes’ model
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was downgraded by 1 levels because of study limitations (risk of bias regarding patient selection). The resulting level of evidence was therefore moderate.

 

Model performance (important)
PECARN-model
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was downgraded by 2 levels because of study limitations (risk of bias regarding patient selection and because of a small study population (imprecision). The resulting level of evidence was therefore low.

 

PedSRC-model and BATiC-score
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was not downgraded. The resulting level of evidence was therefore high.

 

Holmes’ model
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was downgraded by 1 levels because of study limitations (risk of bias regarding patient selection). The resulting level of evidence was therefore moderate.

 

2. Model impact
Frequency of CT examinations (crucial)
Clinical prediction rules
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was downgraded by 1 level because of study limitations (risk of bias regarding the lack of correction for potential confounders). The resulting level of evidence was therefore moderate.

 

PECARN-model
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was downgraded by 1 level because of study limitations (risk of bias regarding selection bias). The resulting level of evidence was therefore moderate.

Mortality (crucial)
Clinical prediction rules
The level of evidence was downgraded by 2 levels because of study limitations (risk of bias regarding the lack of correction for potential confounders) and because of a small number of patients (imprecision). The resulting level of evidence was therefore low.

 

Costs (important)
Clinical prediction rules
Because we included prognostic studies, the level of evidence started high. The level of evidence was downgraded by 2 levels because of study limitations (risk of bias regarding the lack of correction for potential confounders) and because of a small number of patients (imprecision). The resulting level of evidence was therefore low.

A systematic review of the literature was performed to answer the following questions:

 

1. What is the predictive value of a prognostic model to predict the occurrence of abdominal injury in children with potential multiple trauma of life threatening injuries?

P: patients children with potential multiple trauma or life threatening injury (< 16 years);
I: intervention using a prognostic model for predicting abdominal injury in an external population;
C: comparison no use of prognostic model for predicting abdominal injury or the use of another prognostic model (care as usual);
O: outcome measure missed injuries, model performance (positive predictive value, negative predictive value):
Timing: after initial trauma admission;
Setting: (pediatric) emergency department.

 

2. What is the clinical impact of a prognostic model to predict the occurrence of abdominal injury in children with potential multiple trauma of life threatening injuries?

P: patients children with potential multiple trauma or life threatening injury (< 16 years);
I: intervention using a prognostic model for predicting abdominal injury;
C: comparison no use of prognostic model for predicting abdominal injury or the use of another prognostic model (care as usual);
O: outcome measure CT use, mortality, and costs:
Timing: after initial trauma admission;
Setting: (pediatric) emergency department.

Studies investigating the external validity or the impact of a prognostic model were included. Studies were excluded when they described a model that was only internally validated, as these are inferior to the studies that included external validation.

Relevant outcome measures
The guideline development group considered missed injuries, the frequency of CT examinations, and mortality as critical outcome measures for decision making. The remaining outcome measures were considered important for decision making.

 

Abdominal injury was defined as injury to any of the following: spleen, liver, urinary tract (kidney to bladder), pancreas, gallbladder, adrenal gland, gastrointestinal tract (including bowel and associated mesentery from the stomach to the sigmoid colon), abdominal vascular structure, or abdominal fascial disruption.

 

A priori, the guideline committee did not define the outcome measures but used the definitions used in the studies.

 

The guideline committee considered the following differences as clinically important:

 • Any missed abdominal injury that required intervention. Missed abdominal injuries that did not require intervention are not considered clinically important.
 • A difference of 10% in mortality rate (RR < 0,91 of > 1,10).
 • A minimal difference of 10% in obtained abdominal CT-scans.
 • Any reduction in costs was considered clinically relevant.

Search and select (Methods)
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms until 22nd of April 2020. The detailed search strategy can be found under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 1642 hits. Studies were selected based on the following criteria: primary research on the external validation of a multivariable model or model performance for predicting abdominal injury in children with potential multiple trauma or life threatening injuries. In total, 42 studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading the full text, 34 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods) and 8 studies were included.

 

Results
In total, 8 observational studies were included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.

 1. Arbra, C. A., Vogel, A. M., Plumblee, L., Zhang, J., Mauldin, P. D., Dassinger, M. S., Russell, R. T., Blakely, M. L., & Streck, C. J. (2018). External validation of a five-variable clinical prediction rule for identifying children at very low risk for intra-abdominal injury after blunt abdominal trauma. The journal of trauma and acute care surgery, 85(1), 71–77. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000001933.  
 2. Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (2017). Geraadpleegd op 18-11-2020. https://wetten.overheid.nl/BWBR0040179/2018-07-01.  
 3. De Jong, W. J., Stoepker, L., Nellensteijn, D. R., Groen, H., El Moumni, M., & Hulscher, J. B. (2014). External validation of the Blunt Abdominal Trauma in Children (BATiC) score: ruling out significant abdominal injury in children. The journal of trauma and acute care surgery, 76(5), 1282–1287. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000000175.  
 4. Fallon, S. C., Delemos, D., Akinkuotu, A., Christopher, D., & Naik-Mathuria, B. J. (2016). The use of an institutional pediatric abdominal trauma protocol improves resource use. The journal of trauma and acute care surgery, 80(1), 57–63. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000000712.  
 5. Holmes, J. F., Sokolove, P. E., Brant, W. E., Palchak, M. J., Vance, C. W., Owings, J. T., & Kuppermann, N. (2002). Identification of children with intra-abdominal injuries after blunt trauma. Annals of emergency medicine, 39(5), 500–509. https://doi.org/10.1067/mem.2002.122900.  
 6. Holmes, J. F., Mao, A., Awasthi, S., McGahan, J. P., Wisner, D. H., & Kuppermann, N. (2009). Validation of a prediction rule for the identification of children with intra-abdominal injuries after blunt torso trauma. Annals of emergency medicine, 54(4), 528–533. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2009.01.019.  
 7. Holmes, J. F., Lillis, K., Monroe, D., Borgialli, D., Kerrey, B. T., Mahajan, P., Adelgais, K., Ellison, A. M., Yen, K., Atabaki, S., Menaker, J., Bonsu, B., Quayle, K. S., Garcia, M., Rogers, A., Blumberg, S., Lee, L., Tunik, M., Kooistra, J., Kwok, M., … Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) (2013). Identifying children at very low risk of clinically important blunt abdominal injuries. Annals of emergency medicine, 62(2), 107–116.e2. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2012.11.009.  
 8. Karam, O., Sanchez, O., Chardot, C., & La Scala, G. (2009). Blunt abdominal trauma in children: a score to predict the absence of organ injury. The Journal of pediatrics, 154(6), 912–917. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2009.01.001.  
 9. Leeper, C. M., Nasr, I., Koff, A., McKenna, C., & Gaines, B. A. (2018). Implementation of clinical effectiveness guidelines for solid organ injury after trauma: 10-year experience at a level 1 pediatric trauma center. Journal of pediatric surgery, 53(4), 775–779. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.05.025.  
 10. Mahajan, P., Kuppermann, N., Tunik, M., Yen, K., Atabaki, S. M., Lee, L. K., Ellison, A. M., Bonsu, B. K., Olsen, C. S., Cook, L., Kwok, M. Y., Lillis, K., Holmes, J. F., & Intra-abdominal Injury Study Group of the Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) (2015). Comparison of Clinician Suspicion Versus a Clinical Prediction Rule in Identifying Children at Risk for Intra-abdominal Injuries After Blunt Torso Trauma. Academic emergency medicine : official journal of the Society for Academic Emergency Medicine, 22(9), 1034–1041.  
 11. Odia, O. A., Yorkgitis, B., Gurien, L., Hendry, P., Crandall, M., Skarupa, D., & Fishe, J. N. (2020). An evidence-based algorithm decreases computed tomography use in hemodynamically stable pediatric blunt abdominal trauma patients. American journal of surgery, 220(2), 482–488. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.01.006.  
 12. Springer, E., Frazier, S. B., Arnold, D. H., & Vukovic, A. A. (2019). External validation of a clinical prediction rule for very low risk pediatric blunt abdominal trauma. The American journal of emergency medicine, 37(9), 1643–1648. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2018.11.031.  
 13. Streck, C. J., Vogel, A. M., Zhang, J., Huang, E. Y., Santore, M. T., Tsao, K., Falcone, R. A., Dassinger, M. S., Russell, R. T., Blakely, M. L., & Pediatric Surgery Research Collaborative (2017). Identifying Children at Very Low Risk for Blunt Intra-Abdominal Injury in Whom CT of the Abdomen Can Be Avoided Safely. Journal of the American College of Surgeons, 224(4), 449–458.e3. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2016.12.041  

Evidencetabellen

1. External validation

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Candidate predictors

Model development, performance and evaluation

Outcome measures and results

Comments

Interpretation of model

Springer, 2019

 

Data from the initial model was abstracted from Holmes, 2013.

Source of data1 and date: retrospective chart review (January 2011 – 2016).

 

Setting/ number of centres and country: pediatric emergency department in an academic, tertiary care children’s hospital level 1 trauma center, USA.  

 

Funding and conflicts of interest: This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors. The authors have no conflicts of interest to disclose.

Recruitment method2: consecutive patients with correct ICD codes were included.

 

Inclusion criteria: all trauma patients <16 years of age are evaluated and treated in the children’s hospital, and those from 16 to 18 years of age who do not meet adult level one or two trauma activation criteria. All patients requiring acute intervention were included.

 

Exclusion criteria: Patients with penetrating trauma, known pregnancy, and pre-existing neurologic disorders precluding reliable examination were excluded from the PECARN cohort. In addition, patients that did not require acute intervention were excluded.

 

Treatment received? All patients required acute intervention.

 

 

Participants:

N= 133

 

Mean age ± SD: 8 (4.4)

 

Sex: 60% M

 

Other important characteristics: The most commonly injured organs were bowel or mesentery, liver (median grade 3 (IQR 3,4)), and spleen

(median grade 3 (IQR 2,4)). Motor vehicle collisions were the most frequent mechanism of injury.

Describe candidate predictors3 and method and timing of measurement:

 

Model: PECARN prediction rule (Holmes, 2013). Data on the predictors was abstracted from Holmes, 2013.

 

Predictor 1: evidence of abdominal wall trauma or seat belt sign

Predictor 2: GCS score <14

Predictor 3: abdominal tenderness

Predictor 4: evidence of thoracic wall trauma

Predictor 5:complaints of abdominal pain

Predictor 6: decreased breath sounds

Predictor 7: vomiting

 

The prediction rule identifies patients with low-risk criteria. The prediction rule consists of patient history and physical examination findings; without laboratory or ultrasonographic information.

 

Number of participants with any missing value4?

Not reported.

 

How were missing data handled5? NA

 

Development

Modelling method6:

From Holmes, 2013: binary recursive partitioning, an analytic technique used to develop clinical decision rules when rule sensitivity is most important.

 

Performance

Calibration measures7 and 95%CI:

not reported.

 

Discrimination measures8 and 95%CI: not reported.

 

Classification measures9:

Reported by Holmes, 2013:

Sensitivity: 97%

Specificity: 42.5%

NPV: 99,9%

PPV: 2,8%

NLR: 0.07

 

Evaluation

Method for testing model performance10:

External validation.

 

Type of outcome: single/combined? The outcome abdominal injury was defined according to the definition below.

 

Definition and method for measurement of outcome: Intra-abdominal injury included any radiographically- or surgically-apparent injury to the following structures: spleen, liver, urinary tract (from the kidney to the urinary bladder), gastrointestinal tract (including the bowel and associated

mesentery from the stomach to the sigmoid colon), pancreas, gall

bladder, adrenal gland, intra-abdominal vascular structure, or traumatic fascial defect (traumatic abdominal wall hernia).

 

Endpoint or duration of follow-up: not explicitly reported. However, as data was retrospectively collected based on ICD10 codes, data was collected at least until the final diagnosis was made.

 

Number of events/outcomes: 133 patients had clinical important intra-abdominal injuries. 

 

RESULTS

Multivariable model11:

 

1/133 patients with intra-abdominal injuries met very low risk criteria.

This resulted in a clinical prediction

rule sensitivity of 99%, 95% CI (95.9, 100).

 

Alternative presentation of final model12: not reported.

Interpretation: exploratory, more research among a larger group of patients is required. 

 

Comparison with other studies?

Only included patients with abdominal trauma that required acute intervention.

 

Generalizability?

Only patients who required acute intervention were included for the external validation. Further research is required to be able to apply this prediction rule for all children with possible abdominal trauma.

Mahajan, 2015

 

Data from the initial model was abstracted from Holmes, 2013.

Source of data1 and date: prospective observational cohort study (may 2007 to 2010)

 

Setting/ number of centres and country:

20 emergency departments within the Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) in the USA.

 

Funding and conflicts of interest: The authors have no potential conflicts to disclose. This work was supported by a grant from the Centers for Disease Control and Prevention 1 R49CE00100201.

PECARN is supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA), Maternal and Child Health Bureau (MCHB),

Emergency Medical Services for Children (EMSC) Program through the following cooperative agreements: U03MC00001,

U03MC00003, U03MC00006, U03MC00007, U03MC00008, U03MC22684, and U03MC22685.

Recruitment method2: consecutive patients.

 

Inclusion criteria: The parent study included children younger than

18 years old with blunt torso trauma evaluated at participating PECARN EDs.

 

Exclusion criteria: injury occurring

> 24 hours prior to presentation, penetrating trauma, preexisting neurologic disorders preventing reliable examination, known pregnancy, or transfer from another hospital with prior abdominal CT scanning or diagnostic peritoneal lavage.

For this analysis we additionally excluded those patients for whom the clinician did not document his or her clinical suspicion of intra-abdominal injury undergoing acute intervention on the data collection form.

 

Treatment received?

Clinicians completed standardized data collection forms prior to abdominal CT (if performed).

 

Participants:

N= 11,919

 

Mean age ± SD: 11 years (range 2 days – 17.9 years)

 

Sex: 61% M

 

Other important characteristics: 203 patients with intra-abdominal injuries undergoing acute intervention.

 

Describe candidate predictors3 and method and timing of measurement:

 

Predictor 1: no evidence of abdominal wall trauma or seat belt sign

Predictor 2: Glasgow Coma Scale score > 13

Predictor 3: no abdominal tenderness

Predictor 4: no evidence of thoracic wall trauma

Predictor 5: no complaints of abdominal pain

Predictor 6: no decreased breath sounds

Predictor 7: no history of vomiting after the injury.

 

Number of participants with any missing value4?

Not reported.

 

 

How were missing data handled5?

NA.

Development

Modelling method6: From Holmes, 2013: binary recursive partitioning, an analytic technique used to develop clinical decision rules when rule sensitivity is most important.

 

Performance

Calibration measures7 and 95%CI:

 

Discrimination measures8 and 95%CI:

 

Classification measures9:

Reported by Holmes, 2013:

Sensitivity: 97%

Specificity: 42.5%

NPV: 99,9%

PPV: 2,8%

NLR: 0.07

 

Evaluation

Method for testing model performance10: NA

 

Type of outcome: single/combined? The outcome abdominal injury was defined according to the definition below.

 

Definition and method for measurement of outcome: Intra-abdominal injury was defined as any injury identified to the following intra-abdominal structures: spleen,

liver, urinary tract (kidney to the urinary bladder), gastrointestinal

tract (from the stomach to the sigmoid colon including the mesentery), pancreas, gallbladder,

adrenal gland, intra-abdominal vascular structure, or traumatic fascial defect. Intra-abdominal injury undergoing acute intervention was defined by death due to the abdominal injury, surgical intervention at laparotomy,

angiographic embolization due to bleeding from the injury, blood transfusion for anemia secondary to

intra-abdominal hemorrhage from the injury, or administration of intravenous fluids for at least two nights in those patients with pancreatic or gastrointestinal injuries.

 

Endpoint or duration of follow-up: We reviewed medical records of all admitted patients and conducted

a telephone follow-up survey at least 1 week after the index ED evaluation for those discharged from the ED. If telephone follow-up was unsuccessful, the same follow-

up survey was mailed. If this was not returned, we reviewed medical records, ED process improvement

records, local trauma registries, and morgue records to identify any potentially missed patients with intra-abdominal injuries.

 

Number of events/outcomes:

 

 

RESULTS

Multivariable model11:

The derived clinical prediction rule was more sensitive than clinician

suspicion, but was less specific.

 

Abdominal CT scans were obtained in the ED for 2,302 (86%, 95% CI 85% to 88%) of the 2,667 =

patients with clinician suspicion = 1%.

 

Clinicians, however, frequently did not practice in accordance with

their reported clinical suspicions, as CT scans were obtained in 3,016 (33%, 95% CI 32% to 34%) of 9,252

= patients considered at very low clinician suspicion (<1%).

 

Alternative presentation of final model12:

Interpretation: exploratory, the model is useful for practice, however, the model should be externally validated before the prediction rule can assist in clinical decision-making around abdominal CT use in children with blunt torso trauma. 

 

Comparison with other studies?

The study compared a clinical prediction model to clinical suspicion.

 

Generalizability?

The model should first be externally validated before the model is generalizable to other populations outside PECARN.

 

 

 

 

 

 

Clinician suspicion was

Documented in all patients (irrespective of the performance of an abdominal CT) and prior to awareness of abdominal CT

results if such imaging was performed.

 

At the time of patient enrolment, clinicians were unaware of the specific variables in the clinical prediction rule, as the rule was not yet derived.

Arbra, 2018

 

Data from initial model was abstracted from Streak, 2017.

Source of data1 and date: cohort data from the PECARN study collected from May 2007 through January 2010.

 

Setting/ number of centres and country: The dataset contained data from children evaluated at 20 children’s emergency departments in the USA.

 

Funding and conflicts of interest: The authors have no financial disclosures or conflicts of interest.

Recruitment method2:

Consecutive patients.

 

Inclusion criteria:

pediatric patients with blunt torso trauma who were evaluated at 20 children’s emergency departments from May 2007 until January 2010.

 

Exclusion criteria:

Exclusion criteria for the PECARN study were known pregnancy, patients transferred with a previous diagnostic lavage, pre-existing neurologic disease impacting mental status or abdominal examination and any intra-abdominal injury within 30 days before arrival. Additional exclusion criteria for this analysis were: age > 16 years old, penetrating mechanism of injury, isolated focal head or extremity mechanism, delayed presentation (>6 hours after injury), abdominal CT before arrival, missing data on one of the five variables of the PedSRC clinical prediction model, and laboratory test ordered >6 hours after arrival.

 

Treatment received?

Patients were treated and diagnosed with or without abdominal trauma.

 

Participants:

N=2,435

 

Mean age ± SD: 9.4 (5.2)

 

Sex: not reported.

 

Other important characteristics: The most common mechanisms of injury were motor vehicle

collision (MVC) (34.5%), pedestrian or bicyclist struck by a motor vehicle (25.4%), and falls from a significant height

(18.9%).

Describe candidate predictors3 and method and timing of measurement:

 

Predictor 1: complaints of abdominal pain

Predictor 2: abnormal abdominal physical examination

Predictor 3: abnormal chest x-ray

Predictor 4: abnormal pancreatic enzymes (amylase or lipase)

Predictor 5: abnormal AST (>200 U/L)

 

Number of participants with any missing value4?

Patients with missing values were deleted on beforehand.

 

 

How were missing data handled5?

NA, complete case analysis.

 

Development

Modelling method6:

Recursive partitioning. They combined clinical and statistical (a Gini splitting technique and 10-fold imputation logistic regression model) to generate a tree.

 

In addition, multivariable logistic regression was performed.

 

Performance

Calibration measures7 and 95%CI:

Not reported.

 

Discrimination measures8 and 95%CI:

Not reported.

 

Classification measures9:

The negative predictive value of the rule was 99.4% for IAI. The negative predictive value of the rule for IAI-I was 100%, as no patient with injury receiving an acute intervention had an absence of all 5 rule variables.

 

IAI versus. IAI-I

Specificity: 98.4% versus. 100%

Sensitivity: 38.1% versus. 34.7%

PPV: 17.7% versus. 4.3%

NLR: 0.04 versus. 0.00

 

Evaluation

Method for testing model performance10: external

 

Type of outcome: single/combined? The outcome abdominal injury was defined according to the definition below.

 

Definition and method for measurement of outcome: Intra-abdominal injuries included any injuries diagnosed on CT or from operative findings. The definition of IAI receiving an acute

intervention (IAI-I) included therapeutic angiographic embolization, therapeutic operation, blood transfusion, and death from IAI.

 

Endpoint or duration of follow-up:

Not reported.

 

Number of events/outcomes:

235 patients with IAI, 60 with IAI-I.

 

RESULTS

Multivariable model11:

 

When the five-variable clinical prediction rule was applied

to the study population (n = 2,435), 229 patients out of 235 patients with IAI were correctly predicted, yielding a sensitivity

for IAI of 97.5%, for IAI-I 100%. The specificity was 36.9% for IAI and 34.5% for IAI-I.

 

IAI versus. IAI-I

NPV: 99.3% versus. 100%

PPV: 14.2% versus 3.7%

NLR: 0.07 versus. 0.07

 

Alternative presentation of final model12:

 

In subset analysis, the prediction

rule did not miss any IAI or IAI-I in patients younger than 3 years of age.

 

The prediction rule had a lower NPV in patients with GCS score 3–8 (95.2%) but identified all patients with IAI requiring an acute intervention.

Interpretation: confirmatory, model is useful for clinical practice. 

 

Comparison with other studies?

External validation of a prediction rule.

 

Generalizability? Both the initial model and the validation study were performed on a dataset from the USA. Validation in a Dutch setting is required to be sure the rule is generalizable to the Dutch pediatric population.

De Jong (2014)

 

Data from initial model was abstracted from Karam, 2009.

Source of data1 and date: cohort of pediatric trauma patients admitted between April 2006 and September 2010.

 

Setting/ number of centres and country: level 1 trauma center, the Netherlands.

 

Funding and conflicts of interest: The authors declare no conflicts of interest.

Recruitment method2:

Consecutive patients.

 

Inclusion criteria:

Pediatric trauma patients < 18 years old.

 

Exclusion criteria: patients who sustained penetrating trauma, patients not primarily admitted to our hospital, and patients with five or more missing BATiC variables (of 10).

 

Treatment received?

Yes, all clinical procedures were finished, BATiC scores were retrospectively computed.

 

Participants:

N= 216

 

Mean age ± SD: 12 (range 0-17)

 

Sex: 67% M

 

Other important characteristics: Trauma mechanisms included

pedestrians struck (15.3%), falls from height (27.8%), motor

vehicle crashes (14.4%), motorcycle crashes (19.9%) and bi

cycle crashes (16.7%), as well as miscellaneous mechanisms (6.0%).

 

 

 

Describe candidate predictors3 and method and timing of measurement:

 

Predictor 1: abnormal ultrasound

Predictor 2: abdominal pain

Predictor 3: peritoneal irritation

Predictor 4: hemodynamic instability

Predictor 5: ASAT > 60 IU/L

Predictor 6: ALAT > 25 IU/L

Predictor 7: WBC >10 x 10^9/L

Predictor 8:LDH > 330 IU/L

Predictor 9: amylase > 10 IU/L

Predictor 10: creatinine > 110umol/L

 

In the shock room, all laboratory values are available within 1 hour after obtaining the samples.

 

Number of participants with any missing value4?

N (%): 400 (18.5%) of data points were missing.

 

How were missing data handled5? Multiple imputation (5x).

 

Development

Modelling method6:

From Karam, 2009: ROC curves for the laboratory examinations were used to determine cut off limit.

 

The variables with NPV ≥ 80% and PPV ≥ 95% were incorporated. The RR of the individual variables was calculated (univariate analysis).

 

Performance

Calibration measures7 and 95%CI:

Not reported.

 

Discrimination measures8 and 95%CI: not reported.

 

Classification measures9:

When applying the BATiC score to our study population, we found a significant difference between the 2 groups, with, respectively, a mean score of 11.1 ± 3.6 for the patients with an intra-abdominal organ injury (n=23) versus 4.4 ±

2.5 for the patients without intra-abdominal organ injury (n = 76)

 

Using a cut off value of ≤7, the sensitivity was 91%; specificity, 84%; PPV, 64%; and NPV, 97% (95% IC: 89% to 99%). The positive and negative likelihood ratios were 5.69 and 0.11, respectively.

 

Evaluation

Method for testing model performance10: external.

 

Type of outcome: single/combined?

 

Definition and method for measurement of outcome: Abdominal injury was therefore defined as the presence

of intra-abdominal injury on CT scan or during surgical intervention. Patients who did not undergo an abdominal CT scan and had an asymptomatic clinical course were considered not to have abdominal organ injury.

 

Endpoint or duration of follow-up: not defined.

 

Number of events/outcomes: 18 patients sustained abdominal injury.

 

RESULTS

Multivariable model11:

When a BATiC score with a cut off point of 6 (96 is considered

abnormal) is used, the sensitivity was 100% and the specificity was 87%. NPV and PPV were 100% and 41% respectively.

 

When the cutoff of 7 was used, the sensitivity was 89%, specificity 94%, NPV 99% and PPV 59%.

 

When a BATiC cutoff value of 6 would have been used, 16 (47%) of the 34 performed abdominal CT scans could have been avoided.

When a cutoff value of 7 would have been used, 19 (56%) of 34 would have been unnecessary in the present cohort. This would have led to a decrease in health care costs of

€2,368 or €2,812, respectively.

 

The area under the ROC curve was 0.98 for both cutoff values.

 

Alternative presentation of final model12: not reported.

Interpretation: confirmatory, model is useful in practice.

 

Comparison with other studies?

The model is based on univariate analyses, while actually multivariate analyses are preferred.

 

Generalizability? The study uses external validation in a Dutch population, which makes the results generalizable to the Dutch setting.

Holmes, 2009

 

Data from initial model was abstracted from Holmes, 2002.

Source of data1 and date: prospective observational study during a 3-year study period.

 

Setting/ number of centres and country: level 1 trauma center, USA

 

Funding and conflicts of interest: Funded in part

by the UC Davis Children’s Miracle Network Research Grant and the SAEM Research Training Grant.

 

Conflicts of interest are not reported.

Recruitment method2:

Consecutive patients were included.

 

Inclusion criteria: children younger than 18 years who had blunt torso trauma and underwent a definitive diagnostic test to

evaluate for the presence of an intra-abdominal injury.

 

Exclusion criteria:

patients with penetrating trauma, patients who were pregnant, patients who presented more than 24 hours after their traumatic

injury, and patients who did not undergo a definitive diagnostic

test because of such low clinical suspicion of intra-abdominal

injury.

 

Treatment received?

All patients underwent a definite diagnostic test to evaluate for the presence of an intra-abdominal injury.

 

Participants:

N= 1,119

 

Mean age ± SD: 9.7 (5.3)

 

Sex: not described.

 

Other important characteristics:

 

 

 

Describe candidate predictors3 and method and timing of measurement:

 

Predictor 1: low age-adjusted systolic blood pressure

Predictor 2: abdominal tenderness

Predictor 3: femur fracture

Predictor 4: increased liver enzyme levels (serum aspartate aminotransferase concentration

200 U/L or serum alanine aminotransferase concentration

125 U/L),

Predictor 5: microscopic hematuria (urinalysis 5 BCs/high powered field)

Predictor 6: an initial hematocrit level less than 30%.

 

The clinical prediction rule being

evaluated included 6 “high-risk” variables, the presence of any of which indicated that the child was not at low risk for intra-abdominal injury.

 

Number of participants with any missing value4?

None, only patients with data on all 6 variables in the prediction rule were included (=complete case analysis).

 

How were missing data handled5?

NA.

Development

Modelling method6:

From Holmes, 2002.

Multiple logistic regression and binary recursive partitioning analyses to identify which physical examination findings and laboratory variables were independently associated with intra-abdominal injury.

 

Performance

Calibration measures7 and 95%CI:

The model demonstrated satisfactory goodness-

of-fit, as measured by the Hosmer-Lemeshow test

(P=.58). The area under the model receiver operating characteristic curve was 0.89.

 

Discrimination measures8 and 95%CI:

Not reported.

 

Classification measures9:

Sensitivity: 98%

Specificity: 49%

PPV: 17&

NPV: 99.6%

 

Evaluation

Method for testing model performance10: external

 

Type of outcome: single/combined? Combined: intra-abdominal injury that requires intervention.

 

Definition and method for measurement of outcome: Intra

Abdominal injury was defined as an injury to any of the following abdominal structures, detected by definitive diagnostic testing: spleen, liver, gallbladder, pancreas, adrenal

gland, kidney, ureter, urinary bladder, gastrointestinal tract, or

an intra-abdominal vascular structure. Any patient with an

intra-abdominal injury was considered to require acute specific

intervention for the intra-abdominal injury if he or she underwent any of the following: blood transfusion for anemia as a result of intra-abdominal hemorrhage, angiographic embolization of an injured vascular structure or organ, or a therapeutic intervention at laparotomy.

 

Endpoint or duration of follow-up:

Not reported.

 

Number of events/outcomes: Of the 1,119 enrolled patients, 157 (14.0%; 95% CI 12.0% to 16.2%) had identified intra-abdominal injuries.

 

RESULTS

Multivariable model11:

A total of 754 patients tested positive for the clinical

prediction rule (ie, positive for any of the 6 components of the rule), including 149 (19.8%; 95% CI 17.0% to 22.8%) with intra-abdominal injury.

 

Three hundred sixty-five patients tested negative for the rule, including 8 (2.2%; 95% CI 1.0% to

4.3%) with intra-abdominal injury.

 

The clinical prediction rule

had the following other test characteristics: sensitivity = 149 of

157, 94.9% (95% CI 90.2% to 97.8%) and specificity = 357 of 962, 37.1% (95% CI 34.0% to 40.3%).

 

If the clinical decision rule was strictly applied to the study sample such that abdominal CT scans were

not performed if the patient had a negative result for the rule, 365 of the abdominal CT scans would have been avoided.

 

Alternative presentation of final model12: not reported.

Interpretation: confirmatory, the model is externally validated. 

 

Comparison with other studies?

This study presents a model for high risk patients; while other presented prediction rules for patients with very low risk.

 

Generalizability? The prediction rule is externally validated, however both internal and external validation was performed in a dataset from the USA. Whether this is also applicable to the Dutch situation remains the question.

 

Study reference

(first author, year of publication)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification1

 

Participant selection

1) Appropriate data sources?2

2) Appropriate in- and exclusion?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk of bias: low/high/unclear

Predictors

1) Assessed similar for all participants?

2) Assessed without knowledge of outcome?

3) Available at time the model is intended to be used?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk of bias: low/high/unclear

Outcome

1) Pre-specified or standard outcome definition?

2) Predictors excluded from definition?

3) Assessed similar for all participants?

4) Assessed without knowledge of predictors?

5) Time interval between predictor and outcome measurement appropriate?

 

 

 

 

 

 

 

Risk of bias: low/high/unclear

Analysis

1) Reasonable number of participants with event/outcome?

2) All enrolled participants included in analysis?

3) Missing data handled appropriately?

4) No selection of predictors based on univariate analysis?

5) Relevant model performance measures evaluated appropriately?3

6) Accounted for model overfitting4 and optimism?

7) Predictors and weights correspond to results from multivariate analysis?

 

Risk of bias: low/high/unclear

Overall judgment

 

High risk of bias: at least one domain judged to be at high risk of bias.

 

Model development only: high risk of bias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk of bias: low/high/unclear

Springer, 2019

 

External validation of model

Risk of bias: high

 

Only patients with abdominal trauma requiring acute intervention were included.

Risk of bias: low

 

Retrospective analysis of risk factors.

Risk of bias: low

 

Retrospective analysis of risk factors to predict the outcome.

Risk of bias: low

 

 

Risk of bias: high

Mahajan, 2015

 

Model impact

Risk of bias: low

 

 

Risk of bias: low

 

Clinician suspicion was

documented in all patients (irrespective of the performance of an abdominal CT) and prior to awareness of abdominal CT

results if such imaging was performed.

 

At the time of patient enrolment, clinicians were unaware of the specific variables in the clinical prediction rule, as the rule was not yet derived.

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Arbra, 2018

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: low

De Jong (2014)

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Holmes, 2009

Risk of bias: high

 

Only patients with a definite diagnostic test to evaluate for the presence of an intra-abdominal injury were included.

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: low

Risk of bias: high

 

2. Model impact

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics 2

Intervention (I)

Comparison / control (C) 3

 

Follow-up

Outcome measures and effect size 4

Comments

Odia, 2020

Type of study: retrospective cohort study

 

Setting and country: before-after design in level 1 adult and pediatric trauma setting and its associated emergency department that serves a large geographic area encompassing approximately 15 counties in the USA.

 

Funding and conflicts of interest: This research did not receive any specific grant from funding agencies in the

public, commercial, or not-for-profit sectors.

 

Declaration of competing interest: none.

Inclusion criteria:

This study included patients 14 years and younger

who were evaluated for BAT and were hemodynamically stable.

 

Exclusion criteria:

hemodynamically unstable patients (defined a priori as hypotension for age and/or Glasgow Coma Score <10. We also excluded patients who were victims of penetrating trauma or who transferred from an outside institution with CTAP already performed.

 

N total at baseline:

Intervention: 50

Control: 65

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

I: 9.5 (IQR 5-13)

C: 7 (IQR 4-10)

 

Sex:

I: 64.0% M

C: 55.4% M

 

Groups comparable at baseline? As between the pre- and post-cohorts, there were no significant

differences in injury severity scores (ISS) (p = 0.47). Significantly more patients in pre

cohort had abdominal guarding on exam (p =0.005), while significantly more patients in the post-cohort (p

= 0.003) had a

seatbelt sign on exam.

Describe intervention (treatment/procedure/test):

 

Post-algorithm implementation

 

Describe  control (treatment/procedure/test):

 

Pre-algorithm implementation

 

Length of follow-up:

data was obtained from patients who were admitted, until discharge, until they were transferred or until they died.

 

Loss-to-follow-up:

Not reported.

 

Incomplete outcome data:

Not reported.

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

CTAP utilization

CTAP utilization significantly decreased after algorithm

implementation from 72.3% to 44% (p = 0.002), with no significant difference in CTAP findings of IAI. The unadjusted and adjusted odds of a pediatric BAT patient receiving a CTAP post-implementation were 0.3 (95% confidence interval (CI) 0.1-0.6)

and 0.2 (95% CI 0.07-0.67), respectively.

 

ED trauma center LOS

ED/trauma center LOS significantly decreased after algorithm implementation from 256 min to 203 min (p = 0.003).

 

Hospital length of stay

Despite the decrease in CTAP imaging, there was no significant increase in hospitalization rates in the post cohort, however post

cohort patients who were admitted did have a significantly longer

hospital LOS (2-3 days, p < 0.001).

 

Changes in clinical course

There were no statistically

significant differences in patients who received surgery or other interventions, nor differences in 7-day return visits after the BAT algorithm was implemented.

 

Missed injuries

There were no major missed IAIs in the post cohort that did not receive a CTAP during the initial evaluation. However, there was a case in the post cohort of a 12-year old male who was admitted for observation, became more tachycardic after admission, and a subsequent CTAP scan showed a hollow viscus injury. He underwent a laparotomy for bowel resection and repair and recovered uneventfully.

Generalizability?

The model was developed and tested in only 1 hospital and associated emergency departments covering 15 counties in the USA. Whether the model is also applicable in the Netherlands remains questionable.

Leeper, 2018

Type of study: retrospective cohort study

 

Setting and country: before-after design in level 1 pediatric trauma setting, USA

 

Funding and conflicts of interest: nothing reported on funding, conflicts of interest: none.

Inclusion criteria:

All pediatric patients (age 0-17) who were diagnosed with solid organ injury of the liver, kidney, or spleen after blunt trauma mechanism were included.

 

Exclusion criteria:

Patients were excluded if they were transferred from another hospital with diagnosis of solid organ injury based on CT scan from that location, as this study focuses on the impact of imaging guidelines on decision making in their institution.

 

N total at baseline:

403 patients, not reported how many in the intervention and control group.

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

11 (IQR 6 – 14)

 

Sex:

30.5% F

 

Groups comparable at baseline? Unknown, not reported.

Describe intervention (treatment/procedure/test):

 

Post imaging guidelines implementation.

 

 

Describe  control (treatment/procedure/test):

 

Pre imaging guidelines implementation.

Length of follow-up:

Not reported.

 

Loss-to-follow-up:

Not reported.

 

Incomplete outcome data:

Not reported.

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

CT examinations

The percentage of CT scans obtained over all trauma admission decreased

Significantly when comparing pre and post protocol time points (17.5% versus 8.7%, p = 0.010) (Fig. 2).

 

High and low-grade injury diagnoses

There was a significant difference in the median percentage diagnosed with low grade injury between

pre and post protocol implementation, with fewer low grade being captured after implementation of the screening guidelines (1.3%

versus 0.6%; p = 0.019) (Fig. 3). However, there was no difference in the median percentage of high grade injuries diagnosed between the same two time periods (1.3% versus 1.1%; p = 0.394). (See Fig. 4.)

Generalizability?

The model was developed and tested in only 1 hospital in the USA. Whether the model is also applicable in the Netherlands remains questionable.

Fallon, 2016

Type of study: prospective cohort study

 

Setting and country: level 1 pediatric trauma center, USA.

 

Funding and conflicts of interest: The authors declare no conflicts of interest.

Inclusion criteria:

All patients who had a CT scan of their abdomen with or without pelvis ordered from the EC for trauma were eligible for inclusion.

 

Exclusion criteria:

Exclusion criteria included neonates, patients presenting with a CT obtained at the transferring institution, suspected patients of nonaccidental trauma, and remote injuries greater than 24 hours before presentation.

 

N total at baseline:

Intervention 1: 148

Intervention 2: 56

Control: 117

 

Important prognostic factors2:

age ± SD:

I1: 9.1 (SD 4.8)

I2: 7.8 (5.3)

C: 8.4 (5.2)

 

Sex:

I1: 63% M

I2: 55% M

C: 61% M

 

Groups comparable at baseline? The patient groups were similar with respect to their baseline characteristics, including age and Injury Severity Score (ISS) (Table 1).

Describe intervention (treatment/procedure/test):

 

Two postimplementation periods (1 and 2)

 

 

Describe  control (treatment/procedure/test):

 

Preimplementation period

Length of follow-up:

During hospital stay or within 48 hours of discharge.

 

Loss-to-follow-up:

Not reported.

 

Incomplete outcome data:

Not reported.

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Positive CT scans

The rate of positive CT scan findings increased significantly

from 23% to 32% to 49%

(p = 0.003) (Fig. 3), as did the rate of clinically significant scans (from 14% to 22% to

32%, p = 0.03).

 

Costs

After the second version of the protocol was implemented,

the total laboratory costs decreased by 39% (Table 2).

 

Hospital resources

The balance measures for this quality improvement study were the time to CT scan and EC discharge (to either the hospital ward or to home); neither was changed by the

implementation of the protocol.

 

Missed injuries

Furthermore, there were no missed abdominal injuries, either identified later in the hospital stay or within 48 hours of discharge, during

the study period.

Generalizability?

The model was developed and tested in only 1 hospital in the USA. Whether the model is also applicable in the Netherlands remains questionable.

Notes:

 1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures.
 2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors ((potential) confounders).
 3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls.
 4. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders.

 


Study reference

 

(first author, year of publication)

Bias due to a non-representative or ill-defined sample of patients?1

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to insufficiently long, or incomplete follow-up, or differences in follow-up between treatment groups?2

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to ill-defined or inadequately measured outcome ?3

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to inadequate adjustment for all  important prognostic factors?4

 

(unlikely/likely/unclear)

Odia, 2020

Unlikely

 

The pre and post implementation group were selected from the same source population.

Unlikely

 

Follow-up is similar for the two groups.

Unlikely

 

The study used retrospective data, so lack of blinding cannot change the measured outcomes.

Likely

 

The study did not adjust for potential confounders.

Leeper, 2018

Likely

 

Only patients that met one or more criteria for obtaining abdominal CT imaging per institution guidelines were included.

Unclear

 

Follow-up was not described.

Unlikely

 

The study used retrospective data, so lack of blinding cannot change the measured outcomes.

Likely

 

The study did not adjust for potential confounders.

Fallon, 2016

Likely

 

Only patients with CT scan were included.

Unlikely

 

Follow-up is similar for the groups.

Unlikely

 

The study uses hospital chart data.

Likely

 

The study did not adjust for potential confounders.

 1. Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and unexposed from different populations.
 2. 2 Bias is likely if: the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups; or length of follow-up differs between treatment groups or is too short. The risk of bias is unclear if:  the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported.
 3. Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes (detection or information bias). If a study  has hard (objective) outcome measures, like death,  blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
 4. Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis.

Exclusietabel

Auteur en jaartal

Redenen van exclusie

Holmes, 2013

Studie betreft het initiële model, wat extern wordt gevalideerd. De externe validatiestudie is opgenomen in de literatuursamenvatting.

Karam, 2009

Studie betreft het initiële model, wat extern wordt gevalideerd. De externe validatiestudie is opgenomen in de literatuursamenvatting.

Streck, 2017

Studie betreft het initiële model, wat extern wordt gevalideerd. De externe validatiestudie is opgenomen in de literatuursamenvatting.

Holmes, 2002

Studie betreft het initiële model, wat extern wordt gevalideerd. De externe validatiestudie is opgenomen in de literatuursamenvatting.

Pennell, 2020

Excludie op basis van de fase van de ontwikkeling - model op basis van literatuur wordt getest - zeker geen externe validatie.

Zeeshan, 2019.

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Model is enkel intern gevalideerd - externe validatie ontbreekt.

Flynn-O'Brien, 2018

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Model is enkel intern gevalideerd - externe validatie ontbreekt.

Drucker, 2018

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Yang, 2017

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Alzahem, 2017

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Acker, 2015

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Hershkovitz, 2015

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Muhm, 2015

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Hynick, 2014

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Borgialli, 2014

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Cherniawsky, 2014

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Boris, 2014

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Stewart, 2013

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Yen, 2013

Exclusie op basis van de fase van de ontwikkeling van het model: Validatie ontbreekt

Streck Jr, 2012

Voldoet niet aan PICO: enkel univariaat analyse

Fick, 2011

Voldoet niet aan PICO: enkel univariaat analyse

Paris, 2010

Voldoet niet aan PICO: enkel univariaat analyse

Chu, 2010

Voldoet niet aan PICO: enkel univariaat analyse

Orak, 2010

Voldoet niet aan PICO: enkel univariaat analyse

Chidester, 2009

Voldoet niet aan PICO: enkel univariaat analyse

Bevan, 2009

Voldoet niet aan PICO: enkel univariaat analyse

Mulpuri, 2007

Voldoet niet aan PICO: gaan over acceptable agreement tussen twee observers bij de evaluatie van blunt trauma. Deze factoren worden los van elkaar onderzocht.

Flood, 2006

Voldoet niet aan PICO: geen risicofactoren voor abdominaal trauma; beschrijvende studie

Tyroch, 2005

Voldoet niet aan PICO: Geen risicofactoren voor abdominaal trauma; beschrijvende studie

Holmes, 2005

Voldoet niet aan PICO: geen risicofactoren voor abdominaal trauma; beschrijvende studie

Cotton, 2004

Voldoet niet aan PICO: geen risicofactoren voor abdominaal trauma; beschrijvende studie

Desai, 2003

Voldoet niet aan PICO: studiepopulatie omvat ook volwassenen

Ozturk, 2002

Voldoet niet aan PICO: studiepopulatie omvat ook volwassenen

Shweiki, 2001

Voldoet niet aan PICO: studiepopulatie omvat ook volwassenen

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-03-2022

Laatst geautoriseerd  : 01-03-2022

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
 • Stichting Kind en Ziekenhuis

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2019 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van de werkgroep) die betrokken zijn bij de radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen.

 

Werkgroep

 • Drs. J. (Joost) van Schuppen, radioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam, NVvR (voorzitter)
 • Drs. M.H.G. (Marjolein) Dremmen, radioloog, Erasmus MC te Rotterdam, NVvR (voorzitter)
 • Dr. R. (Roel) Bakx, kinderchirurg, Amsterdam UMC te Amsterdam, NVvH
 • Drs. L.G.J. (Linda) Bel, SEH-arts, Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar, NVSHA
 • Drs. I.G.J.M. (Ivar) de Bruin, traumachirurg, UMC Utrecht te Utrecht, NVvH (voorzitter)
 • Ir. D.J.W. (Dennis) Hulsen, klinisch fysicus, Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, NVKF
 • Drs. M. (Maayke) Hunfeld, kinderneuroloog, Erasmus MC te Rotterdam, NVN
 • Drs. D.R.J. (Dagmar) Kempink, orthopeed, LUMC te Leiden en Erasmus MC te Rotterdam, NOV
 • Drs. M.J. (Maeke) Scheerder, radioloog, Amsterdam UMC te Amsterdam, NVvR
 • Dr. A. (Annelie) Slaar, radioloog, Dijklander Ziekenhuis te Hoorn, NVvR
 • Drs. L. (Linda) van Wagenberg, anesthesioloog-kinderintensivist, UMC Utrecht te Utrecht – onder volledig mandaat van Prof. dr. J.B.M. (Job) van Woensel, kinderintensivist, Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, NVK

 

klankbordgroep:

 • Dr. L.N.A. (Leon) van Adrichem, plastisch chirurg, Velthuis kliniek te Rotterdam en Den Haag, NVPC
 • Dr. D.R. (Dennis) Buis, neurochirurg, Amsterdam UMC te  Amsterdam, NVvN
 • Drs. M.M.A.C. (Martine) van Doorn, interventieradioloog, NVvR
 • Dr. L. Dubois, (Leander) MKA-chirurg, Amsterdam UMC te Amsterdam, NVMKA
 • Dr. M.J.W. (Marcel) Greuter, klinisch fysicus, UMCG te Groningen, NVKF
 • Dr. L.A. (Luitzen) Groen, kinderuroloog, Amsterdam UMC te Amsterdam, NVU
 • Drs. M. (Miranda) Prins, anesthesioloog-intensivist, Isala te Zwolle, NVA

 

Met ondersteuning van

 • Drs. K. (Kristie) Venhorst, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. R. (Romy) Zwarts - van de Putte, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. M. (Miriam) van der Maten, junior literatuurspecialist, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

 

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Schuppen

Radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

- Lid bestuur sectie kinderradiologie NVvR

- Lid bestuur Stichting Bevordering Kinderradiologie (SBKR)

Geen

6-5-2019

Geen actie vereist, geen relevante belangen

Dremmen

Radioloog, Erasmus MC (kinderradiologie)

- 2 dagen cursus gegeven over kindertrauma (betaald)

Geen

26-4-2019

Geen

Bruin, de

Traumachirurg, UMC Utrecht

- ATLS instructeur

- Lid diverse beroepsverenigingen: NVvH, NVT, AO-trauma, ESTES, OTA

Geen

24-5-2019

Geen

Slaar

Radioloog, Dijklander ziekenhuis, locatie Hoorn

- Eigenaar Diagnose in beeld: 3-wekelijkse radiologische casuïstiek per app of per e-mail (onbetaald)

Geen

24-4-2019

Geen

Scheerder

Radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

- Voorzitter sectie Acute Radiologie Nederland (onbetaald)

- Voorzitter Richtlijn initiële radiodiagnostiek bij volwassen traumapatiënten (betaald)

Geen

1-5-2019

Geen

Bakx

Kinderchirurg, Amsterdam UMC

- Bestuurslid SHK (onbetaald)
- APLS instructeur (onbetaald)

- Voorzitter richtlijnencommissie NVvH (onbetaald)

Geen

4-6-2019

Geen

Hunfeld

Neuroloog – kinderneuroloog, Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis

-

Geen

1-5-2019

Geen

Kempink

Kinder-orthopaedisch chirurg – traumatoloog werkzaam in: Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis (70%) en LUMC (30%)

-

Geen

9-5-2019

Geen

Wagenberg, van

Anesthesioloog- kinderintensivist , Wilhelmina kinderziekenhuis

-

Geen

23-7-2019

Geen

Bel

SEH-arts, Noordwest Ziekenhuisgroep

-

Geen

8-7-2019

Geen

Hulsen

Klinisch Fysicus, Jeroen Bosch Ziekenhuis

- Externe promovendus, MUMC+ (onbetaald)

- Secretaris commissie stralingshygiëne, NVKF (onbetaald)

Geen

6-10-2019

Geen

Woensel, van

Hoofd PICU Amsterdam UMC

-

Geen
9-6-2019

Geen

Inbreng patiëntenperspectief

Stichting Kind en Ziekenhuis heeft input gegeven in de schriftelijke Invitational conference. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het opstellen van de overwegingen (zie kop Waarden en voorkeuren van patiënten). De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan Stichting Kind en Ziekenhuis en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerde de werkgroep de knelpunten bij de radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door: LNAZ, NAPA, NHG, NOV, NVK, NVKMA, NVN, NVNN, NVZ, NVvH, NVvR, Stichting Kind en Ziekenhuis, V&VN, ZiNL en ZN via een schriftelijke knelpuntenanalyse. De aangedragen knelpunten (zie bijlage 1) is besproken in de werkgroep. Op basis van de verkregen input zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello, 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

 

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE-gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet. 

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.  

 

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de aan de werkgroep deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en aan Stichting Kind en Ziekenhuis voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Beeldvorming schedel en hersenen