Psychiatrisch onderzoek in strafzaken

Initiatief: NVvP Aantal modules: 26

Risicotaxatie van geweldsrecidive jongeren

Uitgangsvraag

 • Welke plaats heeft risicotaxatie, ofwel de inschatting van de kans op recidive, in de rapportage pro Justitia?
 • Welke rol hebben gestandaardiseerde risicotaxatie-instrumenten binnen deze inschatting?

Aanbeveling

In afwachting van onderzoek naar geweldsrecidive en een specifiek instrument voor de rapportagesituatie bij jongeren kan de Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) als 'checklist' worden gebruikt voor jongens voor de klinische inschatting van de kans op geweldsrecidive in het onderzoek pro Justitia. Voor meisjes is er nog geen specifiek instrument of lijst voorhanden.


Voor jeugdige zedendelinquenten kan met terughoudendheid en in afwachting van validering de Juvenile Sex Offender Assessment Protocol (J-SOAP-D) gebruikt worden als ondersteuning voor de advisering over seksuele recidive. Indien men het instrument gebruikt, dienen die terughoudendheid en de beperkingen van risicotaxatie verwoord te worden in de rapportage.

Overwegingen

Bij deze module werden geen overwegingen geformuleerd.

Onderbouwing

In de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie staat de actuariële inschatting van het risico van gewelddadig gedrag van jongeren met een psychische stoornis nog in de kinderschoenen. Dat geldt ook voor deze inschatting in het onderzoek pro Justitia van jongeren, terwijl een gewogen inschat­ting van de kans op geweldsrecidive wel van belang wordt geacht (Duits, 2011b).

 

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is er de Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY; Borum, Bartel & Forth, 2005; 2006). Dit risicotaxatie-instrument voor geweldsrecidive bij jongeren is ontwikkeld als hulpmiddel voor de forensische behandelpraktijk bij vrijhedenbeleid en ontslag en bestaat uit 24 risicofactoren (tien historische, zes contextuele en acht individuele risicofactoren) en zes protectieve factoren. Er is nog weinig empirisch onderzoek voorhanden, wel is er validatieonderzoek gedaan naar de Nederlandse versie (Lodewijks, De Ruiter & Doreleijers, 2003; Lodewijks, 2008; Lodewijks et al., 2008). De SAVRY is nog niet weten­schappelijk onderzocht voor gebruik in de rapportagesituatie. Omdat dit instrument het enige is dat in Nederland voor geweldsrecidive is onder­zocht, is het advies de SAVRY als checklist te gebruiken voor de rapportage pro Justitia (Duits, 2006).

 

De in module ‘Het advies over het toerekenen’ beschreven Psychopathy Check List: Youth Version (PCL:YV) is strikt genomen geen risicotaxatie-instrument, maar een diag­nostisch instrument voor het vaststellen van psychopathische trekken bij jongeren met twintig items die wordt ingevuld op basis van een semi-gestructureerd interview en uitgebreide collaterale (dossier)informatie (Forth et al., 2002; Forth, 2005). Doordat er een duidelijk verband is tussen psychopathische trekken en gewelddadige en algemene recidive bij delinquente adolescenten wordt de PCL:YV ook als risicotaxatie-instrument gebruikt (Corrado et al., 2004; Das et al., 2004; 2007). De waarde van de Nederlandse versie is onderzocht (Das et al., 2004; 2007; Das, 2008), maar niet voor de rapportagesituatie.

 

Mogelijk zijn historische items minder van belang voor het klinisch oordeel bij jongeren in de rapportagesituatie (Duits et al., 2005a). Jongeren hebben minder kans of tijd gehad om een criminele of psychiatrische carrière op te bouwen; bij hen zijn de individuele en contextuele factoren daarom misschien wel meer van belang voor de kans op geweldsrecidive (Borum et al., 2005; 2006).

 

De items van de SAVRY als ‘checklist' gebruiken in het onderzoek pro Justitia voor de risicotaxatie van geweldsrecidive biedt voordelen; het kan het klinisch oordeel aanscherpen en beter onderbouwen. Voorwaarde is wel dat de in de rapportage beschreven factoren op een begrijpelijke en transparante wijze geïntegreerd worden in het klinisch oordeel en het advies over risico en risicobeheersing. Op die manier wordt de oordeels­vorming beter toetsbaar en ontstaan meer handvatten voor het juridisch oordeel en het behandelbeleid (Duits, 2006). De gebruikers van de rappor­tage en in het bijzonder rechtsplegers dienen voorgelicht te worden over de waarde en beperkingen van risicotaxatie op individueel niveau, ook indien na verder onderzoek op groepsniveau blijkt dat de factoren van de SAVRY (en eventuele andere factoren) voorspellende waarde hebben voor geweldsrecidive. Een punt van aandacht is de 'geldigheidsduur' van de risicotaxatie. Het onderzoek hiernaar wordt bemoeilijkt en beïnvloed door risicobeheersing via behandeling, begeleiding of beveiliging die een jongere al of niet krijgt.

 

Voor jeugdige zedendelinquenten is een specifiek risicotaxatie-instrument ontwikkeld, de Juvenile Sex Offender Assessment Protocol (J-SOAP: Prentky & Righthand, 2003). Het Nederlandse instrument, de J-SOAP-D, is nog in ontwikkeling (Bullens et al., 2005). De betekenis van de J-SOAP-D voor de Nederlandse rapportagepraktijk moet nog worden onderzocht. Overigens hebben psychopathiefactoren mogelijk ook voorspellende waarde voor recidive en behandelresultaten van jeugdige zedendelin­quenten (Gretton et al., 2001).

 

Voor de SAVRY en J-SOAP zijn de gebruiksmogelijkheden voor meisjes nog niet onderzocht (Borum, Bartel & Forth, 2005; Prentky & Righthand, 2003). De PCL:YV is mogelijk wel bruikbaar voor meisjes (Forth, 2005). Mogelijk dat bij meisjes andere factoren een rol spelen voor het optreden van geweldsrecidive, zoals het hebben ondergaan van seksueel geweld, de aanwezigheid van stoornissen, het belang van relaties en onzekere hechting (Odgers, Moretti & Reppucci, 2005).

 1. Duits, N. (2011b). Risicotaxatie van gewelddadig recidive. In: N. Duits & J.A.C. Bartels (red.). Jeugdpsychiatrie en recht (pp. 258-262). Assen: van Gorcum.
 2. Borum, R., Bartel, P.A. & Forth, A.E. (2006). SAVRY: Structured Assessment of Violent Risk in Youth. Professional Manual. Lutz, F.L., Psychological Assessment Resources.
 3. Borum, R., Bartel, P.A. & Forth, A.E. (2005). Structured Assessment of Violent Risk in Youth. In: T. Grisso, G. Vincent & D. Seagrave (red.), Mental health screening and assessment in juvenile justice (p. 311-323). New York/London: The Guilford Press.
 4. Lodewijks, H.P.B. (2008). Violence risk assessment in adolescents in the Dutch juvenile justice system. Studies on the reliability and predictive accuracy of the SAVRY. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam: Rozenberg Publishers.
 5. Lodewijks, H., Doreleijers, Th.A.H., Ruiter, C. de, & Wit-Grouls, H. de (2008). SAVRY, Handleiding voor de gestructureerde risicotaxatie van gewelddadig gedrag bij jongeren (2e dr.). Zutphen: Rentray.
 6. Lodewijks, H.P.B., Ruiter, C. de & Doreleijers, Th.A.H. (2003). Risicotaxatie en risicohantering van gewelddadig gedrag bij adolescenten. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 23, 25-42.
 7. Duits, N. (2006). Kwaliteit onderzoek pro Justitia van jongeren. Proefschrift Universiteit Amsterdam. Assen: Van Gorcum.
 8. Forth, A.E., Kosson, D.S. & Hare, R.D. (2002). Psychopathie Checklist: Jeugd Versie (onderzoeksversie, geautoriseerde vertaling door C. de Ruiter, N. Kuin, J.D. de Vries & J. Das). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: Programmagroep Klinische Psychologie.
 9. Forth, A.E. (2005). Hare Psychopathy Checklist: Youth Version. In: T. Grisso, G. Vincent & D. Seagrave (red.), Mental health screening and assessment in juvenile justice (p. 324-338). New York/London: The Guilford Press.
 10. Corrado, R.R., Vincent, G.M., Hart, S.D. & Cohen, I.M. (2004). Predictive validity of the Psychopathy Checklist: Youth Version for general and violent recidivism. Behavioral Sciences & the Law, 22, 5-22.
 11. Das, J., Ruiter, C. de, Heteren, M. van & Doreleijers, Th.A.H. (2004). Psychopathie bij kinderen en jeugdigen: Stand van zaken en diagnostische instrumenten. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 29, 30-43.
 12. Das, J., Ruiter, C. de, Lodewijks, H., & Doreleijers, T.A.H. (2007). Predictive validity of the Dutch PCL:YV for institutional disruptive behavior: Findings from two samples of male adolescents in a juvenile justice treatment institution. Behavioral Sciences & the Law, 25, 739-755.
 13. Das, J. (2008). Psychopathic traits in Dutch adolescent offender and community samples: Relationships with gender, age, institutional misbehavior, substance use and interpersonal style. Proefschrift, Universiteit van Maastricht.
 14. Duits, N., Casteren, M. van, Brink, W. van den & Doreleijers, Th.A.H. (2005a). Risicotaxatie van geweldsrecidive bij jeugdigen: het belang van factoren van de Structured Assessment of Violence Risk in Youth bij het klinisch oordeel. Tijdschrift voor Psychiatrie, 8, 511-518.
 15. Prentky, R. & Righthand, S. (2003). Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II (J-SOAP-II). Manual. Internet: www.csom.org/pubs/JSOAP.pdf.
 16. Bullens, R., Horn, J. van, Eck, A.M. van & Das, J. (2005). Handleiding Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II (J-SOAP-II; R. Prentky & S. Righthand). Utrecht: Dr. Henri van der Hoeven stichting.
 17. Gretton, H.M., McBride, M., Hare, R.D., O’Shaughnessy, R. & Kumka, G. (2001). Psychopathy and Recidivism in Adolescent Sex Offenders. Criminal Justice and Behavior, 28, 427-449.
 18. Odgers, C.L., Moretti, M.M. & Reppucci, N.D. (2005). Examining the science and practice of violence risk assessment with female adolescents. Law and Human Behavior, 29, 7-27.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-01-2013

Laatst geautoriseerd  : 01-01-2013

Uiterlijk in 2015 bepaalt het bestuur van de NVvP of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten. De NVvP is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Doel en doelgroep

Doelstellingen van de richtlijn

In Nederland bestaat in ongeveer 30% van de strafrechtelijke meervoudige kamerzaken behoefte aan (gedragskundige) rapportage. In het algemeen betreft dit ernstige delicten (geweld, levens- of seksuele delicten en brandstichting). In 2008 werden 5.800 personen onderzocht en werden meer dan 8.000 psychiatrische en psychologische rapporten uitgebracht. In 25% van de personen en rapportages betrof het jongeren. Vrijwel alle rapportages worden verricht door zelfstandig werkende psychologen en psychiaters. In het Pieter Baan Centrum (waar psychiaters en psychologen in dienstverband onderzoek doen) werden in 2008 van 230 personen onderzoeksrapporten vervaardigd.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft, gezien het belang van het onderwerp en in het kader van een algemeen beleid van richtlijnontwikkeling, opdracht gegeven een monodisciplinaire richtlijn psychiatrische rapportage in het strafrecht voor meerderen minderjarigen op te stellen.

Deze richtlijn heeft de volgende doelstellingen.

 • Doelstelling 1: aansluiting bewerkstelligen van het psychiatrisch onderzoek en de rapportage pro Justitia bij de professioneel functionerende wetenschappelijke psychiatrische praktijk, die werkt met een stelsel van richtlijnen. 

 • Doelstelling 2: richtinggevende ondersteuning voor en uitleg over het onderzoek en rapportage pro Justitia door psychiaters. De richtlijn dient als hulpmiddel en uitdrukkelijk niet als protocol. 

 • Doelstelling 3: bieden van een gestructureerd professioneel kader, waardoor de psychiaterrapporteur zijn kennis en kunde beter kan inzetten. 

 • Doelstelling 4: bijdragen aan intercollegiale en interdisciplinaire communicatie over de positie van de psychiater in het onderzoeksproces. De rollen in het (vaak) multidisciplinaire rapportageproces kunnen er transparanter door worden. Om deze reden zijn psychologenrapporteurs ook in de werkgroep vertegenwoordigd. Voor opleiding van aio’s, intercollegiale toetsing en (toekomstige) intercollegiale visitatie heeft de richtlijn ook betekenis. Hiermee wordt kwaliteitsverbetering van professioneel handelen beoogd. 


 

Gebruikers van de richtlijn

Deze monodisciplinaire richtlijn is primair bedoeld voor (kinder- en jeugd-)psychiaters die in het kader van het strafrecht rapportages pro Justitia maken en voor arts-assistenten in hun opleiding tot psychiater. Daarnaast kan de richtlijn ook een hulpmiddel zijn voor psychologen die rapportages pro Justitia maken. 

Samenstelling werkgroep

De richtlijnwerkgroep bestond uit gemandateerde vertegenwoordigers
van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en twee psychologen en twee juristen, werkzaam bij het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie), die betrokken zijn bij het onderzoek- en rapportageproces in strafzaken. Bij het samenstellen van de werkgroep is rekening gehouden met de expertise van de werkgroepleden, de geografische spreiding en met een vertegenwoordiging van de diverse betrokken verenigingen en instanties.

 

 • Dr. P.J.A. van Panhuis, psychiater NIFP, voorzitter.

 • Ir. T.A. van Barneveld, epidemioloog, Orde van Medisch Specialisten.

 • Mr. C. Brouwer, juriste NIFP, locatie Groningen.

 • Dr. W.J. Canton, vrijgevestigd psychiater, lid van het adviescollege verloftoetsing tbs, destijds voorzitter van de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs (VVR).

 • Dr. N. Duits, kinder- en jeugdpsychiater, hoofd bureau Kwaliteit NIFP.

 • Dr. C.M. van Esch, juriste NIFP, locatie Arnhem, plv. rechter Dordrecht.
 • A.J. de Groot, psycholoog, FPC De Rooyse Wissel.
 • 
Dr. W.F.J.M. van Kordelaar, psycholoog, lid directieraad NIFP.
 • 
Prof.dr. H.J.C. van Marle, hoogleraar forensische psychiatrie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 
D. van der Meer, psychiater, Rotterdam.

 • E.M.M. Mol, psychiater, NIFP, locatie Maastricht.

 • A.G.S. de Ranitz, psychiater FPC De Tweelanden.

 • I.E. Troost, kinder- en jeugdpsychiater NIFP, locatie Groningen.

 • Dr. M. Wiznitzer, kinder- en jeugdpsychiater NIFP, locatie Amsterdam.

 

Met speciale dank aan prof.dr. C. Jonker, neuroloog, Amsterdam, voor zijn bijdrage aan het onderwerp ‘Indicatie neurologisch onderzoek’,
mr. R.M.S. Doppegieter, juridisch adviseur, voor haar bijdrage aan het hoofdstuk ‘Gezondheidsrechtelijke context’ en H. de Haan, psychiater, voor zijn bijdrage aan het aan het onderwerp ‘Gebruik van psychoactieve stoffen’.

 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is in 1871 opgericht door onder meer dr. J.N. Ramaer. Vijftig jaar later sloten de neurologen zich bij de vereniging aan en ging deze onder de naam Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie verder tot december 1973, toen de vereniging zich in twee aparte verenigingen splitste. Deze splitsing was het gevolg van de in 1971 tot stand gekomen splitsing van het specialisme zenuw- en zielsziekten in een specialisme psychiatrie en een specialisme neurologie. In maart 1996 vierde de vereniging, als oudste en met meer dan 1.950 leden inmiddels de grootste wetenschappelijke vereniging van Nederland, het 125-jarig bestaan. 

Werkwijze

Intentieverklaring

Deze richtlijn is geen standaard die in alle omstandigheden van toepassing verklaard kan worden. Standaarden zijn dwingend en men dient er in principe niet van af te wijken. Van richtlijnen kan beredeneerd worden afgeweken. Ze zijn bedoeld om rationeel klinisch handelen te ondersteunen, en op basis van nieuwe inzichten verder door te ontwikkelen.

De richtlijn Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken (‘pro Justitia’) is een binnen de psychiatrische beroepsgroep overeengekomen gedragslijn voor gepast medisch-psychiatrisch handelen, die zo veel mogelijk is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en het inzicht van experts, en die gedragen wordt door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

De richtlijn is een leidraad voor psychiaters inzake het door hen uitgevoerde diagnostisch onderzoek in strafzaken, de diagnosestelling en de verslaglegging in de rapportage pro Justitia. Besproken worden onder andere de methoden en technieken van het forensisch psychiatrisch onderzoek, bijzondere aandachtsvelden zoals psychopathie, het begrip toerekeningsvatbaarheid, de risicotaxatie van geweldsrecidive en de (juridische) context, de manier waarop het forensisch psychiatrisch onderzoek en de diagnosestelling lege artis uitgevoerd dienen te worden met een specificatie voor het kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek pro Justitia.

Deze richtlijn dient ter aanvulling en zo nodig ter verbijzondering van de in 2004 verschenen Richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen (Sno et al., 2004). Er is nog geen richtlijn voor het psychiatrisch onderzoek bij kinderen en jongeren. Ook bij de huidige richtlijn geldt dat de volgorde en uitgebreidheid van voor het onderzoek te verzamelen informatie bepaald wordt door de situatie waarin het onderzoek plaatsvindt en de toestand van de onderzochte. Ook hier speelt de vaardigheid van de psychiater op het gebied van anamnese en onderzoek een rol.

 

Gezondheidszorg en strafrecht

Gezondheidszorg en strafrecht kennen verschillende denk- en handelingskaders (Van Kordelaar & Bulten, 2005; Duits & Van Kordelaar, 2007). Psychiaters en gezondheidszorgpsychologen zijn in meerderheid werkzaam in het curatieve domein van de (geestelijke) gezondheidszorg. Ze zijn opgeleid om psychische ziektes te onderkennen en te diagnosticeren en patiënten te behandelen. Binnen de gezondheidszorg geldt de empirische evidentie; er komen steeds meer richtlijnen die evidence-based zijn. Het gaat om waarschijnlijkheden, kansen en condities. Dit geldt voor het diagnostisch onderzoek, de differentiële diagnose, het behandelplan en de ingezette behandeling. Diagnostiek en behandeling worden bijgesteld op geleide van de bevindingen.

Het strafrecht beoogt de rechtsorde te herstellen en streeft gelijktijdig rechtsgelijkheid en rechtsbescherming na. De doelstellingen van sanctietoepassing zijn vergelding en het voorkomen van herhaling door algemene en speciale preventie. Het jeugdstrafrecht heeft ook een pedagogische doelstelling: het dient de ontwikkeling van de jongere te bevorderen. Juristen dienen in het domein van het strafrecht besluiten te nemen over schuld, straf en maatregel. Zij doen dat op basis van normatieve gronden, die zijn vastgelegd in de Wetboeken van Strafrecht (Sr) en Strafvordering (Sv) en gerelateerde jurisprudentie.

Rond het onderzoek pro Justitia zijn verschillende disciplines werkzaam, die vanuit verschillende kaders een ander jargon hanteren en bovendien een geheel andere invulling geven aan bepaalde begrippen en die bepaalde verwachtingen hebben van de mogelijkheden van het andere domein. Dat levert wel eens misverstanden op, zoals een jurist die het waarschijnlijkheidsadvies van de deskundige interpreteert als een categorale uitspraak, of een deskundige die zijn bevindingen presenteert in juridische categorieën. Een eerste aanbeveling kan zijn dat men zich hiervan moet vergewissen en erin moet zijn opgeleid. Een duidelijke opdracht en vraagstelling voor de deskundige is hierbij van wezenlijk belang om de ‘vertaalslag’ naar het juridische domein te kunnen maken.

 

De vraagstellingen

In de loop der jaren is gebleken dat het stellen van de juiste vragen van belang is voor de optimale inzet van specifieke psychiatrische deskundigheid ten dienste van de rechtspraak. Er is in het begin van de jaren negentig een vraagstelling ontwikkeld (Van Panhuis, 1994; 2000) en deze is verbijzonderd voor jongeren (Duits, 2000). Deze heeft zich in de loop van de jaren doorontwikkeld tot de huidige standaardvraagstelling. Later kwamen specifieke vraagstellingen voor (zesjaars)verlengingsrapportages in tbs en PIJ, vraagstellingen voor het toetsen van longstayindicaties in de tbs en over toetsingen van verlofmodaliteiten.
De (standaard)vraagstellingen zijn als aanverwant bij deze richtlijn opgenomen. 

 

Werkwijze

De principes van evidence-based richtlijnontwikkeling (Van Everdingen
et al., 2004) waren het uitgangspunt bij het opstellen van deze richtlijn. Deze manier van werken houdt in dat allereerst een inventarisatie wordt gemaakt van de knelpunten met betrekking tot het onderwerp van de richtlijn. Vervolgens worden uitgangsvragen opgesteld op basis waarvan
de wetenschappelijke literatuur systematisch in kaart wordt gebracht en beoordeeld, waarbij meestal een gradering van de bewijskracht (‘niveau van bewijs’) wordt aangegeven. De resultaten van deze beoordeling worden vervolgens zo expliciet mogelijk gewogen tegen het praktijkperspectief (de klinische ervaring) en het patiëntenperspectief. Deze weging resulteert uiteindelijk in de aanbeveling.

Genoemde werkwijze is door de commissie zo goed mogelijk gevolgd, met twee belangrijke wijzigingen. Bij het systematisch in kaart brengen van
de wetenschappelijke literatuur bleek de oogst van het literatuuronderzoek voor de meeste uitgangsvragen karig. Goed vergelijkend onderzoek ontbrak veelal en het merendeel van de literatuur was beschrijvend dan wel opiniërend van aard. Bovendien bleek veel internationale literatuur niet extrapoleerbaar naar de Nederlandse situatie. Het Nederlandse strafrecht onderscheidt zich ten opzichte van andere landen door de mogelijkheid om feiten gedeeltelijk toe te rekenen. In de Angelsaksische landen ligt een groter gewicht bij de keuze om een psychisch gestoorde verdachte wel of niet in staat te achten om berecht te worden (‘fit to stand trial’; een bepaling waar de Nederlandse wet overigens ook in voorziet) en het komt in deze landen bij ernstige psychiatrische stoornissen relatief vaker voor dat een verdachte zonder veroordeeld te worden een gedwongen behandeling ondergaat. Tevens wordt er vaak alleen gedifferentieerd tussen volledig toerekenen en volledig niet toerekenen. Door de Nederlandse hantering van een glijdende schaal van toerekenen, gebaseerd op de individuele door- werking van psychische stoornis op delictgedrag, wordt de vergelijking met onderzoeksresultaten uit het buitenland bemoeilijkt. De consequentie van het voorgaande is dat de aanbevelingen van deze richtlijn vaak gebaseerd zijn op expertise, ervaring en professionele meningsvorming (consensus). Dit heeft de commissie doen besluiten om een expliciete gradering van wetenschappelijke literatuur (‘niveau van bewijs’) achterwege te laten en de paragrafen af te ronden met aanbevelingen. In de tekst van de paragraaf zijn telkens de argumenten van de commissie voor de betreffende aanbevelingen terug te vinden met waar mogelijk een bespreking van wetenschappelijke literatuur.

Een tweede belangrijke afwijking van de gangbare methode van richtlijnontwikkeling is het patiëntenperspectief. In veel richtlijnen wordt voor de weging van het patiëntenperspectief een vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging in de commissie opgenomen, dan wel een focusgroep met patiënten georganiseerd. In overleg met de NVvP is besloten hiervan af te zien. Bij het onderzoek pro Justitia gaat het om een niet georganiseerde, heterogene groep personen die verdacht worden van het plegen van een delict. Dit maakt een focusgroep lastig te organiseren en geeft een aanzienlijk risico op selectieve resultaten.

Volgende:
De kwaliteit van de rapportage pro Justitia