Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

Initiatief: NVvP Aantal modules: 26

Startpagina – Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

Wat is nieuw? Publicatiedatum
Startpagina – Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken 29-02-2024
Algemene inleiding 29-02-2024
Uitgangspunten van het psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken 29-02-2024
Methoden en technieken van de praktijk 29-02-2024
Kenmerken van het psychiatrisch onderzoek pro Justitia 29-02-2024
Onafhankelijkheid en objectiviteit van psychiatrisch onderzoek in strafzaken 29-02-2024
Meetinstrumenten en (semi)gestructureerde interviews bij psychiatrische diagnostiek in strafzaken 29-02-2024
Indicaties voor aanvullend neuropsychologisch en neurologisch onderzoek in strafzaken 29-02-2024
Lichamelijk onderzoek of laboratoriumonderzoek in strafzaken 29-02-2024
De betekenis van de differentiële diagnose in psychiatrisch onderzoek en rapportage in pro Justitia 29-02-2024
Onderzoeksomstandigheden bij psychiatrisch onderzoek in strafzaken 29-02-2024
Forensisch psychiatrische beschouwing en het schrijven van een psychiatrisch rapport pro Justitia 29-02-2024
Bijzondere diagnostiek in strafzaken: onderzoek naar psychopathie 29-02-2024
Bijzondere diagnostiek in strafzaken: het gebruik van psychoactieve stoffen en de overwegingen in relatie tot delictgedrag 29-02-2024
Bijzondere diagnostiek in strafzaken: weigeren, ontkennen en geheugenverlies 29-02-2024
Onderzoek bij personen die het deels of geheel weigeren om mee te werken 29-02-2024
Onderzoek bij personen die het ten laste gelegde deels of geheel ontkennen 29-02-2024
Onderzoek bij personen die geheugenverlies rondom het ten laste gelegde rapporteren 29-02-2024
Het advies over toerekenen 29-02-2024
Risicoanalyse en communicatie over het recidiverisico 29-02-2024
Wettelijke vertegenwoordiging 29-02-2024
Bijzondere vraagstellingen 29-02-2024
Adolescentenstrafrecht 29-02-2024
Kwaliteit en kwaliteitsborging van de psychiatrische rapportage 29-02-2024
Gezondheidsrechtelijke context 29-02-2024
Organisatie en samenwerking rondom de psychiatrische rapportage in strafzaken 29-02-2024

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft hoe volgens de huidige professionele maatstaven psychiatrisch onderzoek in een strafzaak dient plaats te vinden. Psychiatrische diagnostiek in een strafzaak komt in grote lijnen overeen met psychiatrische diagnostiek in de algemene praktijk. Deze richtlijn sluit dan ook aan bij de richtlijn Psychiatrische Diagnostiek (NVvP, 2015) en de Zorgstandaard Diagnostiek (GGZ Standaarden, 2022), maar geeft op deelonderwerpen de verbijzondering aan van diagnostiek in de praktijk van pro Justitia rapportages. In deze richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Uitgangspunten van het psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken
 • Methoden en technieken van de praktijk
 • Bijzondere diagnostiek in strafzaken:
  • onderzoek naar psychopathie
  • het gebruik van psychoactieve stoffen en de overwegingen in relatie tot delictgedrag
  • onderzoek bij personen die beperkt of niet meewerken aan diagnostiek
  • onderzoek bij personen die het ten laste gelegde deels of geheel ontkennen
  • onderzoek bij personen die geheugenverlies rondom het ten laste gelegde rapporteren
 • Het advies over toerekenen
 • Risicoanalyse en communicatie over het recidiverisico
 • Wettelijke vertegenwoordiging
 • Bijzondere vraagstellingen
 • Adolescentenstrafrecht
 • Kwaliteit en kwaliteitsborging van de rapportage
 • Gezondheidsrechtelijke context
 • Organisatie en samenwerking rondom de pro Justitia rapportage

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor psychiaters die onderzoek in een strafzaak doen. De richtlijn functioneert als kwaliteitsinstrument voor de rapportage in strafzaken door de psychiater en de arts in opleiding tot dit medische specialisme. Tevens biedt deze richtlijn aan andere betrokkenen in het strafproces inzicht in de psychiatrische pro Justitia rapportage.

 

Voor patiënten/onderzochten

Psychiaters onderzoeken jongeren en volwassenen in het kader van een strafzaak. Deze onderzoeken worden ook wel pro Justitia rapportages genoemd. De aard van deze rapportages brengt met zich mee dat er geen arts-patiënt relatie is zoals die in de gezondheidszorg gebruikelijk is. Er is in feite sprake van een onderzoeker-onderzochte relatie, waarbij de psychiater optreedt als een onafhankelijk deskundige. Het onderzoek richt zich op de doorwerking van symptomen behorende bij een stoornis en/of kwetsbaarheid in de persoonlijkheid en/of ontwikkeling tegen de achtergrond van de contextuele situatie van de omstandigheden zoals die zich voordeden ten tijde van het tenlastegelegde. De psychiater onderzoekt aldus de forensisch relevante aspecten van de eventuele psychische stoornis in brede zin, de invloed van die stoornis op het tenlastegelegde, de inschatting van de kans op recidive, en de eventueel noodzakelijk geachte interventies ter voorkoming van recidive. Deze pro Justitia rapportages hebben potentieel verstrekkende gevolgen voor de rechterlijke uitspraken over verdachten van een misdrijf. Daarom is het van groot belang dat deze onderzoeken volgens de meest recente professionele en wetenschappelijke inzichten plaatsvinden. Deze richtlijn is op die inzichten gebaseerd.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De richtlijn is opgesteld door een commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters en (neuro)psychologen. Hierbij is tevens gebruikgemaakt van adviezen van externe deskundigen en relevante organisaties.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Volgende:
Algemene inleiding