PSA bij kinderen op locaties buiten de OK

Initiatief: NVA / NVK Aantal modules: 65

Middel per ingreep op de SEH PSA bij kinderen

Uitgangsvraag

Middel per ingreep op de spoedeisende hulp bij PSA bij kinderen

Aanbeveling

Bij pijnlijke ingrepen op de SEH zoals wondbehandeling, fractuurrepositie of repositie van een luxatie heeft ketamine de voorkeur boven midazolam en propofol omdat het gepaard gaat met minder respiratoire bijwerkingen dan propofol en midazolam. Ketamine geeft wel meer kans op braken.

 

Voor PSA op de SEH wordt de volgende medicatiekeuze geadviseerd:

  • 1e keus: ketamine intraveneus (i.v.) is uitgebreid onderzocht en een bewezen effectief sedativum. Voornaamst nadeel is het relatief frequente voorkomen van braken.
  • 2e keus: propofol i.v. in combinatie met fentanyl i.v. heeft als nadeel het meer frequente voorkomen van respiratoire complicaties en de neiging tot het snelle optreden van ongewenste algehele anesthesie.
  • 3e keus: midazolam in combinatie met fentanyl i.v. heeft evenals propofol als nadeel het meer frequente optreden van respiratoire complicaties.

 

Een afdeling SEH moet beschikken over de technische mogelijkheden én het gekwalificeerd personeel om veilig lachgas sedatie toe te dienen. Voor vele van de pijnlijke en stress opleverende procedures op een SEH kan lachgas in combinatie met lokale anesthesie en niet-farmacologische afleidingstechnieken beschouwd worden als de veiligste, effectiefste, snelst beschikbare en goedkoopste vorm van PSA. 

 

Het gebruik van midazolam in combinatie met fentanyl brengt de nodige risico‘s met zich mee, zoals hierboven beschreven. Voordat deze combinatie van middelen wordt gebruikt, dient dan ook eerst gekeken te worden naar andere mogelijkheden. Daarbij dient behalve aan ketamine en propofol ook gedacht te worden aan lachgas en lokale anesthesie.

 

PSA dient gepaard te gaan met de nodige niet-farmacologische ondersteuning als uitleg, afleiden, geruststellen, het creëren van een rustige omgeving en de aanwezigheid van een rustige ouder.

 

Bij lokale verdoving door middel van intradermale injectie van lidocaïne of Oberst anesthesie van vingers (en tenen) dienen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:

 • gebruik van een kleine dunne injectienaald
 • trage injectie van lidocaïne
 • bufferen van lidocaïne met bicarbonaat
 • verwarmen van lidocaïne tot lichaamstemperatuur

 

Bij bloedafname of verkrijgen van een intraveneuze toegang vormt EMLA® (of een gelijkaardig product) een toegevoegde waarde. Zie CBO Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen uit 2008 (CBO, 2008).

 

Orale sucrose kan effectief en veilig, mits maximaal een keer per dag toegediend, worden gegeven aan pasgeborenen. Het in de eerste week herhaald toedienen van orale sucrose aan premature neonaten < 31 weken wordt afgeraden. Gebruik van orale sucrose na 4 weken is nog beperkt onderzocht. Zie ook CBO Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen uit 2008 (CBO, 2008).

 

Gaat men over tot het gebruik van sedativa en/of sederende analgetica dan dient voldaan te worden aan de randvoorwaarden ten aanzien van patiëntenselectie, de keuze van de middelen, skills, competenties, monitoring en overige randvoorwaarden die in de modules betreffende Randvoorwaarden van deze richtlijn zijn verwoord.

Overwegingen

Tijdens het schrijven van deze richtlijn kwam in Nederland Rapydan® op de markt. Dit is een pleister waarin een combinatie zit van 70 mg lidocaïne en 70 mg tertracaïne. Rapydan® kan een alternatief zijn voor de in deze richtlijn vermelde EMLA®. Rapydan® zou sneller werken dan EMLA® en tot lokale vasodilatatie leiden waardoor het aanprikken zou worden vergemakkelijkt.

Onderbouwing

Nadat hierboven diverse middelen zijn besproken zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de vraag welk middel het meest geschikt is bij welke ingreep of verrichting op de SEH. Diverse vaak voorkomende, pijnlijke of emotioneel ingrijpende procedures zullen kort worden besproken en worden voorzien van een advies ten aanzien van het gebruikte sedativum. Hierbij zal niet weer de level of evidence en specifieke aanbevelingen voor gebruik worden besproken. Deze zijn terug te vinden in de desbetreffende procedure specifieke module van deze richtlijn.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat elke verrichting gepaard dient te gaan met niet farmacologische ondersteuning zoals uitleg, afleiden, geruststellen, het creëren van een rustige omgeving en de aanwezigheid van een rustige ouder. Daarnaast is het van belang bij elke verrichting die PSA behoeft vooraf EMLA aan te brengen en anxiolyse te overwegen, bijvoorbeeld in de vorm van midazolam p.o.

Bij gebruik van orale anxiolyse vooraf aan de PSA dient men zich wel zeer bewust te zijn dat wanneer de PSA vervolgens met een ander middel wordt toegepast in wezen twee middelen worden gecombineerd. Van PSA met twee verschillende middelen is bekend dat dit kan leiden tot het sneller optreden van complicaties.

Fractuurrepositie

Het manipuleren of reponeren van een fractuur is zeer pijnlijk en kan zeer belastend zijn voor een kind.

Vooral reposities van pols en onderarmfracturen komen regelmatig voor bij kinderen op de SEH. In veel ziekenhuizen worden deze reposities bij kinderen onder een bepaalde leeftijd nog onder algehele anesthesie op OK gedaan hetgeen de nodige vertraging in behandeling en stress bij het kind oplevert. In centra waar men expertise op het gebied van PSA op de SEH heeft is fractuurrepositie zeer geschikt voor PSA. Op dit gebied is veel onderzoek gedaan naar PSA

 

Advies ten aanzien van fractuurrepositie:

 • 1e keus: ketamine i.v is uitgebreid onderzocht en een bewezen effectief sedativum voor fractuurrepositie. Voornaamste nadeel is het relatief frequente voorkomen van braken.

Bij contra-indicaties voor ketamine kan worden gekozen voor:

 • 2e keus: propofol i.v. in combinatie met fentanyl intraveneus (i.v.) heeft als nadeel het meer frequente voorkomen van respiratoire complicaties en de neiging tot het snel optreden van ongewenste algehele anesthesie. Omdat propofol niet analgetisch werkt, maar wel sterke sedatie geeft zijn pijnlijke procedures mogelijk zonder toevoeging van analgetica, mits deze pijnlijke procedures van korte duur zijn.
 • 3e keus: midazolam in combinatie met fentanyl i.v. heeft evenals propofol als nadeel het meer frequente optreden van respiratoire complicaties.

Bij oudere en coöperatieve kinderen kan ook repositie plaatsvinden onder hematoom block en is PSA niet absoluut noodzakelijk.

 

Repositie van luxaties

Ten aanzien van reposities van luxaties geldt hetzelfde als voor fractuurrepositie. Het is een belastende en pijnlijke gebeurtenis voor het kind, dat bewezen goed kan worden uitgevoerd onder PSA.

 

Advies ten aanzien van repositie van luxaties:

 • 1e keus: ketamine i.v. is uitgebreid onderzocht en een bewezen effectief sedativum voor repositie van luxaties. Voornaamst nadeel is het relatief frequente voorkomen van braken.

Bij contra-indicaties voor ketamine kan worden gekozen voor:

 • 2e keus: propofol i.v. in combinatie met fentanyl i.v. heeft als nadeel het meer frequente voorkomen van respiratoire complicaties en de neiging tot het snel optreden van ongewenste algehele anesthesie. Omdat propofol niet analgetisch werkt, maar wel sterke sedatie geeft zijn pijnlijke procedures mogelijk zonder toevoeging van analgetica, mits deze pijnlijke procedures van korte duur zijn.
 • 3e keus: midazolam in combinatie met fentanyl i.v. heeft evenals propofol als nadeel het meer frequente optreden van respiratoire complicaties.

 

Bij oudere en coöperatieve kinderen kan ook repositie plaatsvinden onder lokale intraarticulaire verdoving (schouder repositie) na uitleg en geruststelling en is PSA niet altijd noodzakelijk

 

Wondbehandeling

Omdat er een grote variatie aan wonden is, is er een even zo grote variatie aan ingrepen en pijn die met deze ingrepen gepaard gaat. Hieronder worden een aantal veel voorkomende type wonden besproken met de bijpassende sedatie en analgetische technieken.

 

Brandwond behandeling

Zie aparte module: 'Brandwondzorg en verbandwissel PSA bij kinderen' in deze richtlijn. 

 

Snijwonden

Bij kleinere snijwonden of bij oudere coöperatieve patiënten kan worden gekozen voor lokale anesthesie met lidocaïne. Bij gebruik van lidocaïne dienen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:

 • gebruik van een kleine dunne injectienaald
 • trage injectie van lidocaïne
 • bufferen van lidocaïne met bicarbonaat
 • verwarmen van lidocaïne tot lichaamstemperatuur

Naast lidocaïne dienen andere niet-farmacologische methoden te worden toegepast zoals afleiden, geruststellen, het creëren van een rustige omgeving en de aanwezigheid van een rustige ouder.

 

Indien de wond om bepaalde redenen (grootte wond, pijnlijke locatie, leeftijd van patiënt en dergelijke) niet zonder pijn kan worden behandeld kan gekozen worden voor PSA. 

Indien PSA noodzakelijk, is het advies ten aanzien van wondbehandeling:

 • 1e keus: ketamine i.v. is uitgebreid onderzocht en een bewezen effectief sedativum voor wondbehandeling. Voornaamst nadeel is het relatief frequente voorkomen van braken.

Bij contra-indicaties voor ketamine kan worden gekozen voor:

 • 2e keus: propofol i.v. in combinatie met fentanyl i.v. heeft als nadeel het meer frequente voorkomen van respiratoire complicaties en de neiging tot het snel optreden van ongewenste algehele anesthesie.
 • 3e keus: midazolam in combinatie met fentanyl i.v. heeft evenals propofol als nadeel het meer frequente optreden van respiratoire complicaties.

 

Vingerverwondingen

Vingerwonden zijn een van de meest voorkomende wonden bij kinderen die behalve pijn veel stress en paniek bij ouders en kind opleveren. Goede behandeling is daardoor soms moeizaam.

Indien de wond en patiënt het toelaat dient in eerste instantie te worden gekozen voor lokale verdoving. Deze dient bij voorkeur plaats te vinden door Oberst anesthesie. Omdat Oberst anesthesie op zich ook pijnlijk is, dienen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen.

 • gebruik van een kleine dunne injectienaald
 • trage injectie van lidocaïne
 • bufferen van lidocaïne met bicarbonaat
 • verwarmen van lidocaïne tot lichaamstemperatuur

                 

Indien de wond niet onder lokale Oberst anesthesie kan worden uitgevoerd kan worden gekozen voor PSA.

Indien PSA noodzakelijk, is het advies ten aanzien van wondbehandeling:

 • 1e keus: ketamine i.v. is uitgebreid onderzocht en een bewezen effectief sedativum voor wondbehandeling. Voornaamst nadeel is het relatief frequente voorkomen van braken.

Bij contra-indicaties voor ketamine kan worden gekozen voor:

 • 2e keus: propofol i.v. in combinatie met fentanyl i.v. heeft als nadeel het meer frequente voorkomen van respiratoire complicaties en de neiging tot het snel optreden 30 van ongewenste algehele anesthesie.
 • 3e keus: midazolam in combinatie met fentanyl i.v. heeft evenals propofol als nadeel het meer frequente optreden van respiratoire complicaties.

 

Thoraxdrain plaatsing (zie module 'Thoraxdrainage en PSA bij kinderen')

Een zeldzame maar stressvolle en zeer pijnlijke procedure waarbij algehele anesthesie sterk wordt aangeraden.

 

Abces drainage

Het draineren van oppervlakkige abcessen kan zeer pijnlijk zijn vanwege de beperkte mogelijkheden om een abces lokaal te verdoven. Daarom heeft diepe sedatie de voorkeur boven lokale anesthesie.

Het advies ten aanzien van PSA voor abcesdrainage is:

 • 1e keus: ketamine i.v. is uitgebreid onderzocht en een bewezen effectief sedativum voor abces drainage. Voornaamst nadeel is het relatief frequente voorkomen van braken.

Bij contra-indicaties voor ketamine kan worden gekozen voor:

 • 2e keus: propofol i.v. in combinatie met fentanyl i.v. heeft als nadeel het meer frequente voorkomen van respiratoire complicaties en de neiging tot het snel optreden van ongewenste algehele anesthesie. Omdat propofol niet analgetisch werkt, maar wel sterke sedatie geeft zijn pijnlijke procedures mogelijk zonder toevoeging van analgetica, mits deze pijnlijke procedures van korte duur zijn.
 • 3e keus: midazolam in combinatie met fentanyl i.v. heeft evenals propofol als nadeel het meer frequente optreden van respiratoire complicaties.

PSA dient gepaard te gaan met de nodige niet-farmacologische ondersteuning als uitleg, afleiden, geruststellen, het creëren van een rustige omgeving en de aanwezigheid van een rustige ouder.

 

Bloedafname, arteriepunctie, injecties en intraveneuze toegang

De meest uitgevoerde pijnlijke verrichtingen bij kinderen op de SEH zijn de afname van bloed en het verkrijgen van een intraveneuze toegang. Arteriepunctie komt minder vaak voor maar kan pijnlijk zijn.

De pijn van het inbrengen van een infuus, injecties of bloedafname bij kinderen op de SEH kan worden verminderd door het vooraf aanbrengen van Emla®. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de inwerktijd van Emla®. Bij een normale dosering van 1 tot 2,5 gram werkt Emla® na applicatie op de huid na ongeveer 60 minuten. Bij kinderen met een deels kapotte huid (onder andere eczeem) werkt het al na 30-45 minuten.

Dit betekent dat reeds bij binnenkomst op de SEH of tijdens triage Emla® of een gelijkaardig product (bijvoorbeeld Rapydan®) dient te worden aangebracht.

Zie ook CBO Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen uit 2008 (CBO, 2008).

 

Bij neonaten kan orale sucrose effectief en veilig, mits maximaal een keer per dag toegediend, worden gegeven. Het in de eerste week herhaald toedienen van orale sucrose aan premature neonaten < 31 weken wordt afgeraden. Gebruik van orale sucrose na 4 weken is nog beperkt onderzocht.

Zie ook CBO Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen uit 2008 (CBO, 2008).

 

Moeilijke intraveneuze toegang

(Zie module 'Intraveneuze toegangsprocedures PSA bij kinderen') 

 

Blaascatheterisatie en plaatsen maagsonde

(Zie module 'Intraveneuze toegangsprocedures PSA bij kinderen') 

 

Urgent radiologisch onderzoek

(zie module 'Radiologische procedures PSA bij kinderen')

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Chlooralhydraat

alviya 1997

B

Prospect ieve vergelijk ende studie

1140 sedaties waarvan 854 met chlooralhydraat door niet anaesthesiologen

Leeftijd onder 18 jaar

Chlooralhydraat

(38-83 mg/ kg; 65

± 13 mg/ kg, max

100 mg/kg)

Andere sedativa (chlooralhydraat met benzodiazepines maar ook benzodiazepines alleen en opiaten alleen of combinaties van beide)

Onvoldoende sedatie of oversedatie en respiratoire

bijwerkingen (sat =

90% van uitgangswaarde, luchtwegobstructie die leidt tot desaturatie of

luchtwegmanagem

ent, cardiovasculaire events, medicatie bijwerkingen en opname 

Onvoldoende sedatie met chlooralhydraat kwam vooral voor bij oudere kinderen

(3.6 +- 2.9 jr), 46 (5.3%) van de kinderen met een respiratoire bijwerking kreeg alleen chlooralhydraat (in de aanbevolen dosis) 

Geen doseringen en namen van andere gebruikte vergelijkende medicatie dan chlooralhydraat vermeld. Niet geblindeerd noch gerandomiseerd.

 

Greenberg

1993

 

B

 

Prospect ieve vergelijk ende studie

 

300 kinderen onder

chlooralhydraat (max 100 mg/kg, in totaal max 2500 mg)

 

Kinderen 1-11 jaar die MRI ondergingen. Kinderen 1 maand

tot 7 jaar standaard chlooralhydraat, van 7 tot 11 jaar afhankelijk van kind. 

 

Leeftijd tot en met 48 maanden (203 kinderen)

 

Leeftijd boven 49 maanden (97 kinderen)

 

Succesvolle sedatie

(uitvoerbaarheid

MRI), bijwerkingen

(braken, hyperactiviteit, cardiovasc depressie, langdurige sedatie en ademhalingsdepre

ssie)

 

Niet succesvolle sedatie bij 19% kinderen boven 48 maanden.

Respiratoire depressie in 4%, braken bij 4% en hyperactiviteit bij

6% zonder

significant leeftijdverschil.

 

Niet geblindeerd.

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Malviya

2000

 

 

 

 

 

B

Prospect ieve

vergelijk ende studie

376 kinderen

Patiënten met leeftijd onder 18 jaar die MRI of CT ondergingen

Chlooralhydraat p.o. (64 ± 13 mg/kg) bij 302 patiënten

Midazolam i.v. (0.15 ± 0.13 mg/kg) bij 40 patiënten of Chlooralhydraat in combinatie met Midazolam i.v. bij 43 patiënten.

 

Bijwerkingen zoals: hypoxemie (afname van O2 sat met >10% onder baseline), inadequate, falende of excessieve sedatie. Ook bijwerkingen na ontslag (als GI effecten, motorische disbalans en agitatie) werden gemeten.

Motorische disbalans kwam meer voor na gebruik van Chlooralhydraat (31% vs midazolam alleen18%; P=

.05). Agitatie onder chlooralhydraat bij 18% vs 8% na midazolam (P= niet significant). Agitatie kwam significant vaker voor bij jongere leeftijd (2.9 jr ± 2.5 vs 5j r ± 3.5 jaar; P= .05).

Dosering midazolam bij gebruik in combinatie met chlooralhydraat onbekend. Niet geblindeerd noch gerandomiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

Heistein

2006

C

Retrosp ectieve cohort studie

1095 patiënten 

Kinderen onder 64 maanden die echocardiografie ondergingen

Chlooralhydraat p.o. (80 mg/kg, max 1 g) met toevoeging van oraal diphenhydramine (1 mg/kg, max) 50 mg) en oraal midazolam (0.5– 1.0 mg/kg, max 20 mg) zo nodig bij onvoldoende sedatie.

geen

Bijwerkingen (apneu, luchtweg obstructie, desaturatie, hypotensie, braken en langdurige sedatie) en interventies

Er traden 167 bijwerkingen op bij

118 patiënten (10.8% van de populatie). Bij deze patiënten was in 82 gevallen (7.5% patiëntpopulatie) een interventie nodig. Multivariate analyse toonde een verhoogde kans op bijwerkingen aan bij een leeftijd ouder dan 6 maanden.

Retrospectieve, niet vergelijkende studie.

38% ASA klasse III

of IV

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Midazolam

Pitetti 2006

B

Prospect ieve vergelijk ende studie

14386 patiënten 

Alle patiënten gedurende een driejarige periode die PSA ondergingen in een kinderziekenhuis

Fentanyl in combinatie met midazolam (2267 patiënten) en midazolam alleen (600 patiënten) 

Diverse andere middelen en combinaties daarvan (o.a. chlooralhydraat, ketamine, pentobarbital en  meperidine)

Bijwerkingen als hypoxemie, verlengde sedatie, agitatie, opname, braken, onvermogen tot sederen, huiduitslag, hypotensie, luchtwegobstructie, aspiratie of bradycardie.

Hypoxemie en luchtwegobstructie kwamen relatief vaker voor bij midazolam in combinatie met fentanyl dan bij andere middelen

(resp 7.1% en 0.5%) of bij midazolam alleen (hypoxemie bij 3.1%). Braken kwam vaker voor bij ketaminemidazolam en ketamine (resp 1.5 en 1.9% versus midazolamfentanyl 0.4% en midazolam 0.2%). 

Niet gerandomiseerde en niet geblindeerde studie. 

Davies

1998

B

Prospect ieve vergelijk ende studie

 

50 patiënten (blindering na 20 patiënten opgeheven)

Kinderen die sedatie ondergingen voor een kleine ingreep

Midazolam 0.2 mg/kg p.o.

Midazolam 0.5 mg/kg p.o.

Angst, pijn en amnesie werden gemeten. Follow up 2-7 dagen.

Midazolam 0.5 mg/kg effectief bij 76% patiënten, en ineffectief bij 24%. Amnesie trad op bij 66% van de patiënten. Paradoxale hyperagitatie trad op bij drie kinderen (6%).

In opzet een gerandomiseerde dubbel blinde studie, echter blindering na 20 patiënten opgeheven wegens schijnbaar onvoldoende effect 0.2 mg/kg. Alleen angst, pijn en amnesie gemeten.

 

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Geldner

1997

B

Gerando miseerd e prospect ieve vergelijk ende studie

 

47 patiënten 

Kinderen die i.v. punctie

ondergingen onder

EMLA

Midazolam 0.2 mg/ kg nasaal 60 min vooraf aan i.v.

punctie 

0.5 mg/kg rectaal of 0.2 mg/kg sublinguaal 60 min vooraf aan i.v.

punctie

Parameters als emotionele stress, rillen, alertheid,

ademhalingsfreque ntie en kleur werden gemeten na premedicatie, voor en na i.v.

punctie en 20 min na premedicatie. Bloedspiegels op midazolam, ACTH en cortisol werden afgenomen na 10,

30 en 60 minuten. 

Sublinguale premedicatie best geaccepteerd en hoogste midazolam spiegel na 30 min, nasaal meest geweigerd. In alle groepen na 10 min midazolam spiegel in bloed adequaat. Geen verschil in overige parameters.

Niet geblindeerd. Kleine populatie.

Connors

1994

B

Dubbel blinde,

gerando miseerd e vergelijk ende studie.

 

58 kinderen op

SEH

Hemodynamisch en neurologisch stabiele patiënten met leeftijd van 1 tot 10 jaar met ongecompliceerde wonden. Alleen kinderen die angstig werden bevonden door SEH arts.

Eenmalige dosis  midazolam 0.5 mg/kg p.o.

Eenmalige dosis midazolam 0.25 mg/kg nasaal

Angstscore, vitale parameters en complicaties

(desaturatie onder 90%, aspiratie, zuurstofbehoefte of beademing, braken en problemen bij toediening van medicatie).

 

Effectiviteit en vitale paramaters in beide groepen gelijk, geen verschil in complicaties behalve een significant verschil in problemen bij toediening medicatie: nasaal midazolam vaker geweigerd (17.6% vs 3.8% P <.05).

 

Dubbel blinde gerandomiseerde studie, helaas kleine populatie. Studiegroepen niet volledig vergelijkbaar: in nasale groep meer meisjes (61% vs 38%).

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Malviya

2000

B

Prospect ieve vergelijk ende studie

376 kinderen

Patiënten met leeftijd onder 18 jaar die MRI of CT ondergingen

Chlooralhydraat p.o. (64 ± 13 mg/kg) bij 302 patiënten

Midazolam i.v. (0.15 ± 0.13 mg/kg) bij 40 patiënten of Chlooralhydraat in combinatie met Midazolam i.v. bij 43 patiënten.

 

Bijwerkingen zoals: hypoxemie (afname van O2 sat met >10% onder baseline), inadequate, falende of excessieve sedatie. Ook bijwerkingen na ontslag (als GI effecten, motorische disbalans en agitatie) werden gemeten.

Motorische disbalans kwam meer voor na gebruik van

Chlooralhydraat (31% vs midazolam alleen18%; P=

.05). Agitatie onder chlooralhydraat bij 18% vs 8% na midazolam (P=  niet significant). Agitatie kwam significant vaker voor bij jongere leeftijd (2.9 jr ±  2.5 vs 5j r ± 3.5 jaar; P= .05).

Dosering midazolam bij gebruik in combinatie met chlooralhydraat onbekend. Niet geblindeerd noch gerandomiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanegaye

2003

B

Gerando miseerd

e, dubbel blinde vergelijk ende

studie 

65 kinderen 

Patiënten in leeftijdscategorie van 48 maanden of jonger die een ingreep aan de huid ondergingen (97% onderging hechtingen)

Standaard midazolam (0.5 mg/kg) per rectum

 

Hoge dosering midazolam (1 mg/kg)  per rectum

Sedatiescore (5 puntschaal) vooraf eb tijdens ingreep. Succes van sedatie en postprocedurele agitatie warden vergeleken.

Adequate sedatie gedurende gehele ingreep in slechts 50% patiënten in de standaardgroep en 73% van hoge dosis groep. Postprocedurele agitatie bij 17% patiënten  (6% standaard vs 27% hoge dosis)

Dubbel blinde gerandomiseerde studie, helaas kleine populatie. 

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Ketamine

Wathen

2000

A2

Dubbel blinde gerando miseerd e prospect ieve studie

 

266 patiënten 

Patiënten met leeftijd van 4 maanden tot 18 jaar, ASA klasse I of II die op SEH een pijnlijke ingreep ondergingen. 

 

ketamine 1 mg/kg en glycopyrrolaat 5 μg/kg i.v. (129 patiënten) 

ketamine 1 mg/kg en midazolam 0.1 mg/kg i.v.

glycopyrrolaat (137 patiënten) 

Zogenaamde

Observation Score of Behavioral Distress-Revised (OSBD-R) werd bijgehouden en  bijwerkingen als: apneu, laryngospasme, desaturatie <90%, braken en agitatie bij ontwaken (ingedeeld als agitatie, dysforie, euforie, actief dromen, nachtmerries of hallucinaties).

Follow up 2 weken.

 

Geen verschil in incidentie van agitatie op de SEH of thuis tussen beide groepen. Meer agitatie in patiënten >10 jaar die ketamine en midazolam kregen (5.7% vs  35.7%). Braken kwam meer voor in de ketamine groep (19.4 vs 9.6%), desaturatie meer in de ketaminemidazolamgroep (7.3 vs 1.6%).

 

Geen

Sherwin

2000

A2

Dubbel blinde gerando miseerd e placebo gecontro leerde prospect ieve studie

 

104 kinderen  

 

Patiënten in de leeftijd van 12 maanden tot 15 jaar die op de SEH een ingreep ondergingen. Alle patiënten waren

ASA klasse I of II. 

ketamine 1.5 mg/kg i.v en placebo  (51 patiënten) 

ketamine 1.5 mg/kg i.v. en  midazolam 0.05 mg/kg (maximaal 2 mg) 

(53 patiënten)

Duur van sedatie,  huilen, hallucinaties en nachtmerries tijdens ontwaken (gescoord op schaal van 0 tot

100.) 

Geen verschil in optreden van agitatie, lengte van sedatie of  effectiviteit van sedatie tussen beide groepen.

Geen

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Roback

2005

B

Retrosp ectieve vergelijk ende

studie 

 

2500 sedaties 

Patiënten die PSA ondergingen op de SEH in een kinderziekenhuis (leeftijd van 19 dagen tot 32 jaar; 4 patiënten ouder dan 21). 

ketamine i.v. (1492 sedaties), ketaminemidazolam i.v. (299 sedaties), midazolam-

fentanyl i.v. , midazolam i.v en andere middelen

Middelen onderling vergeleken

Bijwerkingen als bradycardie, hypotensie, desaturatie, apneu, laryngospasme, misselijkheid, braken, spiertonus, huiduitslag, insulten.

Respiratoire bijwerkingen (saturatie <90%, apneu of laryngospasme): ketamine alleen 6.1% vs ketaminemidazolam 10% vs midazolamfentanyl 19.3% vs midazolam 5.8%. Braken: ketamine alleen 10.1% vs ketaminemidazolam 5.4% vs . midazolamfentanyl 1.8% vs midazolam 0.8%.

 

Dosering medicatie niet vermeld Merendeel (1791 patiënten) kregen ketamine of ketaminemidazolam.

Niet geblindeerd of gerandomiseerd Verschillende middelen gebruikt in studie. Het merendeel van de patiënten onderging fractuur repositie of wondbehandeling. ASA klasse wordt niet vermeld.

 

Heinz 2006

A2

Dubbel blinde gerando miseerd e placebo gecontro leerde prospect ieve studie

 

83 patiënten 

Kinderen van 1 tot 16 jaar op de SEH in een kinderziekenhuis die een pijnlijke procedure ondergingen

Ketamine 4 mg/kg i.m. (zo nodig  2 mg/kg extra) en placebo

(zoutoplossing)

39 patiënten 

Ketamine 4 mg/kg i.m. (zo nodig  2 mg/kg extra) en  atropine 0.01 mg/kg (minimaal 0.1 mg en

maximaal 0.5 mg.)

44 patiënten 

Hypersalivatie (elke toename in orale secretie).

Ook bijwerkingen werden gemeten

als stridor,

laryngospasme, falen ingreep, braken, agitatie en afwijkingen in vitale parameters.

 

Hypersalivatie trad op bij 17 patiënten. Met atropine trad minder hypersalivatie op

(p=0.03) (11 vs

30.4 %) 

Ketamine i.m. toegediend.

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Roback

2006

B

Gerando miseerd e prospect ieve vergelijk ende studie

225 patiënten 

Kinderen van 4 maanden tot 18 jaar, ASA klasse I of II met een fractuur waarvoor manipulatie of repositie nodig was op de SEH

Ketamine (1 mg/kg) i.v.

maximaal 100 mg en glycopyrrolaat 5 μg/kg

i.v.(maximaal 250 μg).

Ketamine (4 mg/kg) i.m., maximaal 200 mg en glycopyrrolaat 5 μg/kg i.m.

(maximaal 250 μg).

Efficiëntie en duur  en bijwerkingen /complicaties (aspiratie, braken, apneu afwijkende vitale parameters, laryngospasme, (kap)beademing) 

Geen verschil in tevredenheid en respiratoire complicaties. Pijn lager in de i.m groep. Sedatieduur significant langer in de i.m. groep (mediaan 129 versus 80 minuten). Braken kwam bijna twee maal meer voor bij ketamine i.m

(11.9% vs 26.3%).

 

Niet geblindeerd. Ook glycopyrrolaat verschilde in toedieningsvorm.

Pitetti 2003

 

B

Prospect ieve vergelijk ende studie

1215 patiënten 

Patiënten van 0 tot 21 jaar die PSA ondergingen voor een therapeutische of diagnostische ingreep op de SEH

Fentanyl met midazolam i.v (706 patiënten), ketamine i.v met midazolam en atropine  (284 patiënten), ketamine i.m. met midazolam en atropine  (82 patiënten), midazolam i.v. (69) en andere middelen 

 

Onderling vergeleken

Efficiëntie van sedatie (succesvol uitvoeren van verrichting) en optreden van complicaties (apneu, hypoxie, insulten, aritmie, laryngospasme, stridor, hypotensie, huiduitslag, braken of aspiratie). 

Falen van sedatie: fentanylmidazolam 1.7% vs ketaminemidazolam i.v. 0.4 % vs ketaminemidazolam i.m. 2.4% vs midazolam i.v.

2.9%. Kans op complicaties was groter in de fentanylmidazolam groep  (P< .001) dan in de ketaminemidazolam en midazolam groep. 

 

Niet geblindeerd of gerandomiseerd. Gebruik van diverse verschillende middelen, waaronder ketamine. Dosering niet vermeld.

Complicaties niet uitgesplitst per middel.

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Dachs

1997

B

Prospect ieve vergelijk ende

studie 

 

30 patiënten

Patiënten in de leeftijd van 3 maanden tot 8 jaar die PSA ondergingen voor een korte ingreep <10 min). 

Initiële bolus

Ketamine van 1 mg/kg

Initiële bolus

Ketamine van 1.5 mg/kg 

Efficiëntie en duur van de PSA en bijwerkingen (o.a afwijkingen in vitale parameters en braken).  Follow up 6 dagen.

Bij initiële bolus van 1.5 mg/kg trad adequate sedatie op bij 94%, bij 1 mg/kg slechts in 50%.

Milde agitatie trad op bij 4 patiëntjes (14%) en braken bij 2 patiëntjes (7%). Er traden geen cardiopulmonale of respiratoire bijwerkingen op. 

Niet gerandomiseerd of geblindeerd. Zeer kleine populatie. De meeste patiënten  (90%) ondergingen wondbehandeling. Deel patiënten kreeg atropine toegevoegd, niet gerelateerd aan initiële ketamine dosis.

 

Green

1998

C

Niet vergelijk ende grote prospect ieve case serie

 

1022 patiënten

Leeftijd van 3 maanden tot 15 jaar op de SEH

Ketamine i.m. (4 mg/kg) met atropine (0.01 mg/kg maximaal

0.5 mg) 

geen

Aanwezigheid van respiratoire en luchtweg complicaties, braken, agitatie bij ontwaken en

efficiëntie van sedatie.

In 98.4 % van de patiënten werd adequate sedatie bereikt. Bij 14 patiënten traden luchtwegcomplicati es op en bij  6.7% braken (geen aanwijzingen voor aspiratie). Bij 19.3% van de patiënten trad agitatie op tijdens het ontwaken uit de sedatie (17.6% mild en 1.6% ernstig).

 

Niet vergelijkende studie.

Uiteenlopende ingrepen

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Green

2000

C

Niet vergelijk ende grote prospect ieve case serie

 

1022 patiënten

Leeftijd van 3 maanden tot 15 jaar op de SEH

Ketamine i.m. (4 mg/kg) met atropine (0.01 mg/kg maximaal

0.5 mg)

geen

Leeftijd, geslacht, ASA klasse en dosering ketamine werden vergeleken tussen groep met en groep zonder complicaties.

Geen enkele studie variabele voorspeller voor respiratoire complicaties. Agitatie bij ontwaken geassocieerd met jongere leeftijd

(12.1% in kinderen > 5 jaar en 22.5% in < 5 jaar) en hogere ASA klasse ( 17.9% in ASA klasse I en 33.3% in ASA klasse II).

Niet direct vergelijkende studie.

Uiteenlopende ingrepen. Te weinig patiënten met luchtweg complicatie voor multivariate analyse.

Propofol

Bassett

2003

C

Niet vergelijk ende prospect ieve case serie

 

393 patiënten

Leeftijd van 1 tot 18 jaar, ASA klasse I of II

Bolus van 1 mg/kg, zo nodig aanvullend 0.5 mg/kg en fentanyl 1 μg/kg vooraf.

Geen

Sedatiediepte, pols, ademhalingsfreque ntie en saturatie werden gemeten. Evenals episodes van ademhalingsdepre

ssie, luchtwegobstuctie of braken. Ook matige perfusie werd gemeten (cap refill tijd > 3 sec).

 

Hypoxie (sat < 90) kwam voor bij 5%, partiele luchtwegobstructie die verbeterde na herpositionering in 3% en apneu in 0.8%. Intubatie was bij geen enkele patiënt noodzakelijk. Sedatiediepte was bij alle patiënten adequaat.

 

Niet vergelijkende studie

96% van patiënten onderging fractuurrepositie. Capnografie werd niet toegepast. Geen objectieve maat voor sedatiediepte. Niet iedere patiënt werd gepreoxygeneerd.

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Guenther 2003

C

Niet vergelijk ende prospect ieve case

serie

 

291 patiënten 

Leeftijd van 1 tot 19 jaar, ASA klasse I t/m III

Startdosering propofol van 1 mg/kg (onderhoud 0.5 mg/kg). Zo  nodig 1 a 2 μg/kg fentanyl i.v. vooraf aan de sedatie bij pijn.

Geen

Sedatiediepte,

pols,

ademhalingsfreque ntie en saturatie werden gemeten. Evenals episodes van

ademhalingsdepre

ssie,

luchtwegobstructie of braken. Ook matige perfusie werd gemeten (cap refill tijd > 3 sec).

 

Mediane bloeddruk daalde met 22 mmHg (syst) en 21 mmHg (diast). Partiele luchtwegobstructie waarvoor repositie trad op in 4%,

tijdelijke apneu waarvoor ballonbeademing noodzakelijk was in 1%. Alle sedaties succesvol. Geen verschil in complicatierisico bij ASA klasse I, II of III. 

Niet vergelijkende studie

Verschillende verrichtingen bij hoofdzakelijk oncologiepatiëntje s (72%) .

Capnografie werd niet toegepast. Geen objectieve maat voor sedatiediepte. Niet iedere patiënt werd

gepreoxygeneerd

GuentherSkokan

2001

C

Niet vergelijk ende retrospe ctieve case

serie

 

40 patiënten 

Leeftijd 0 tot 16 jaar. 

ASA klasse I of II

Startdosering propofol van 1 mg/kg (onderhoud 0.5 mg/kg). Alle patiënten kregen vooraf opiaten i.v. (fentanyl 1 μg/kg of morfine 0.1 mg/kg).

Geen

Vitale parameters als pols, tensie, ademhalingsfreque ntie en saturatie werden gemeten. Tevens werden ingrepen genoteerd die nodig waren om afwijkingen in parameters op te vangen. Ook amnesie en

effectiviteit van sedatie werd gemeten.

 

30% patiënten sat

< 90% waarvoor O2, 1 patiënt had tijdelijk (20 sec)

kapbeademing nodig. Nadien kregen alle patiënten standaard zuurstof en werd geen saturatiedaling meer gemeten. Geen intubaties noodzakelijk. Alle patiënten kregen

een tensiedaling (mediaan 8 mmHg syst en 16 mmHg diast. Bij 100% adequate sedatie .

Niet vergelijkende studie.

Capnografie werd niet toegepast. Chirurgische ingrepen.

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Anderson

2007

C

Niet vergelijk ende prospect ieve observat ionele studie 

125 sedaties  

Kinderen van 2 tot 17 jaar in ASA klasse I en II

Startdosering propofol van 1 mg/kg (onderhoud 0.5 mg/kg). Zo  nodig 1 a 2 μg/kg fentanyl i.v. vooraf aan de sedatie bij pijn.

Geen

Gemeten werden:  ETCO2, saturatie en hypoxie, apneu, sedatiediepte en luchtweginterventie s (kapbeademing, jaw-thrust, intubatie e.d.).

Capnografie detecteerde 5 gevallen van apneu (4%), die  klinisch en bij saturatiemeting werden gemist.  Vijf patiënten bereikte de maximale Ramsay score.

Luchtweg en respiratoire complicaties traden op bij 14 patiënten (11%). Jaw thrust manoeuvre werd

uitgevoerd bij 4, zuurstof werd gegeven bij 6 en kapbeademing bij 4 patiënten. 

 

 

Niet vergelijkende studie

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Midazolam vs ketamine vs propofol

Kennedy

1998

 

A2

Geblind eerde gerando miseerd

prospect ieve vergelijk ende studie

 

260 gevallen van PSA.

Leeftijd 5 – 15 jaar, ASA klasse I of II.

Fentanyl en midazolam (130 patiënten) 

Midazolam 0.1 mg/kg elke 3 minuten tot lichte sedatie (of tot max 0.3 mg/kg) was bereikt (maximaal

7.5 mg totaal). Vervolgens  fentanyl in 0.5 mg/kg elke 3 minuten tot een verminderde

reactie op pijnlijke stimuli werd bereikt. 

 

 

Ketamine en midazolam (130 patiënten) Midazolam 0.1 mg/kg elke 3 minuten tot lichte sedatie (of tot max 0.3 mg/kg) was bereikt

(maximaal 7.5 mg totaal).

Vervolgens Ketamine (met glycopyrrolaat 5μg/kg, maximum 250 μg) in een dosering van 0.5 mg/kg elke 3 minuten tot een verminderde

reactie op pijnlijke stimuli werd bereikt. 

 

Complicaties (als respiratoire complicaties, ademdepressie, saturatiedaling, braken, stridor, laryngospasme en

aspiratie), sedatieduur, pijn, patiëntstress (OSBD-r score), agitatie en nachtmerries werden gemeten. Follow up tot 7 dagen na PSA.

Meer respiratoire complicaties in  midazolamfentanyl groep (P= .001), vaker patiënten stimuleren om spontaan adem te halen (P= .001) en hadden patiënten meer extra zuurstof nodig (P= .04). Dit effect bleek niet afhankelijk van de dosering midazolam. In de ketaminemidazolamgroep kwam meer braken voor (P= .03) vooral tijdens de recovery. Er trad geen aspiratie op. Agitatie bij

ontwaken en nachtmerries na PSA kwamen niet vaker voor bij ketaminemidazolam dan bij midazolamfentanyl.

Artsen niet geblindeerd voor toegediende medicatie, alleen geblindeerd voor beoordeling stress, pijn, nachtmerries en agitatie.

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Pitetti 2006

B

Prospect ieve vergelijk ende studie

14386 patiënten 

Alle patiënten gedurende een driejarige periode die PSA ondergingen in een kinderziekenhuis

Fentanyl in combinatie met midazolam (2267 patiënten) en midazolam alleen (600 patiënten) 

Diverse andere middelen en combinaties daarvan (o.a. chlooralhydraat, ketamine, pentobarbital en  meperidine)

Bijwerkingen als hypoxemie, verlengde sedatie, agitatie, opname, braken, onvermogen tot sederen, huiduitslag, hypotensie, luchtwegobstructie, aspiratie of bradycardie.

Hypoxemie en luchtwegobstructie kwamen relatief vaker voor bij midazolam in combinatie met fentanyl dan bij andere middelen

(resp 7.1% en 0.5%) of bij midazolam alleen (hypoxemie bij 3.1%). Braken kwam vaker voor bij ketaminemidazolam en ketamine (resp 1.5 en 1.9% versus versus midazolamfentanyl 0.4% en midazolam 0.2%). 

 

Niet gerandomiseerde en niet geblindeerde studie. 

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Roback 2005

B

Retrosp ectieve

vergelijk

ende

studie 

 

2500 sedaties 

Patiënten die PSA ondergingen op de SEH in een kinderziekenhuis (leeftijd van 19 dagen tot 32 jaar; 4 patiënten ouder dan 21). 

ketamine i.v. (1492 sedaties), ketaminemidazolam i.v. (299 sedaties), midazolam-

fentanyl i.v. , midazolam i.v en andere middelen

Middelen onderling vergeleken

Bijwerkingen als bradycardie, hypotensie, desaturatie, apneu, laryngospasme, misselijkheid, braken, spiertonus,

huiduitslag, insulten.

Respiratoire bijwerkingen (saturatie <90%, apneu of laryngospasme): ketamine alleen 6.1% vs ketaminemidazolam 10% vs midazolamfentanyl 19.3% vs midazolam 5.8%. Braken: ketamine alleen 10.1% vs ketaminemidazolam 5.4% vs . midazolamfentanyl 1.8% vs midazolam 0.8%.

 

Dosering medicatie niet vermeld Merendeel (1791 patiënten) kregen ketamine of ketaminemidazolam.

Niet geblindeerd of gerandomiseerd Verschillende middelen gebruikt

in studie. Het merendeel van de patiënten onderging fractuur repositie of wondbehandeling. ASA klasse wordt niet vermeld.

 

Pitetti 2003

 

B

Prospect ieve vergelijk ende studie

1215 patiënten 

Patiënten van 0 tot 21 jaar die PSA ondergingen voor een therapeutische of diagnostische ingreep op de SEH

Fentanyl met midazolam i.v (706 patiënten), ketamine i.v met

midazolam en atropine  (284 patiënten), ketamine i.m. met

midazolam en atropine  (82 patiënten), midazolam i.v. (69)

en andere

middelen 

 

Onderling vergeleken

Efficiëntie van sedatie (succesvol uitvoeren van verrichting) en optreden van complicaties (apneu, hypoxie, insulten, aritmie, laryngospasme, stridor, hypotensie, huiduitslag, braken of aspiratie). 

Falen van sedatie: fentanylmidazolam 1.7% vs ketaminemidazolam i.v. 0.4 % vs ketaminemidazolam i.m. 2.4% vs midazolam i.v.

2.9%. Kans op complicaties was groter in de fentanylmidazolam groep  (P< .001) dan in de

ketaminemidazolam en midazolam groep. 

 

Niet geblindeerd of gerandomiseerd. Gebruik van diverse verschillende middelen, waaronder ketamine. Dosering niet vermeld.

Complicaties niet uitgesplitst per middel.

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Younge

2001

B

Dubbel blinde gerando miseerd e prospect ieve vergelijk ende

studie 

59 kinderen

Leeftijd 1 tot 7 jaar, patiënten ondergingen wondbehandeling waarvoor lokale anaesthesie nodig was

Ketamine (10 mg/kg) p.o. 

Midazolam (0.7 mg/kg) p.o.

Pijn bij injectie lokaal anaestheticum, uitvoerbaarheid procedure, tijd tot PSA, hypoxie, dysforie en braken werden gemeten

Onder ketamine bleek tolerantie van injectie van een lokaal anaestheticum beter dan met midazolam (P= 0.029) en ook de procedure beter uitvoerbaar (P=

0.067).

Tijd tot PSA was  significant korter met ketamine (20 versus 43 minuten, P= 0.001), tijd tot ontslag niet significant verschillend. Braken kwam vaker voor in  ketaminegroep ( niet significant (P=

0.014) verschil). Frequentie van hypoxie en dysforie verschilde niet tussen groepen.

Kleine studiepopulatie

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Godambe 2003

A2

Deels geblinde

erde, gerando

miseerd e

vergelijk ende prospect ieve studie

 

113 patiënten op

SEH

Leeftijd 3 tot 18

jaar, ASA klasse I

of II

Fentanyl (1–2 μg/kg) i.v. werd in 1 tot 2 minuten toegediend. Na 5 min werd een bolus bolus van  1 mg/kg propofol i.v. gegeven, zo nodig aangevuld met extra kleinere bolussen op geleide van effect.

 

Midazolam (0.05 mg/kg, max 2 mg)

i.v. werd in 1 tot 2 min toegediend. Na 3 minuten gevolgd door ketamine i.v. (1 tot 2 mg/kg) in 1 tot 2 minuten.

Pijn, angst, agitatie

en stress tijdens PSA (OSBD-r

score), effectiviteit,  complicaties (apneu, hypoxie,  laryngospasme, hypotensie en braken) en interventies bij respiratoire complicaties werden gemeten.

 

Stress en angst bij beiden laag maar score lager voor ketaminemidazolam dan  voor propofolfentanyl (P= .008). Sedatieduur en recovery duur korter bij propofolfentanyl (resp 33.4 en 23.2 min korter; P< .0001).

Desaturatie bij 31% propofolfentanyl groep en 7% ketaminemidazolam groep (P= .002). Apneu kwam bij geen van beide voor. Braken in 3.5% ketaminemidazolam groep en 0% van  propofol-fentanyl groep (P= .226). Agitatie in 5% ketaminemidazolam groep en 0% propofolfentanyl groep (P= .106).

Luchtweginterventi es: ketaminemidazolam 4 vs propofol-fentanyl 18 keer.

Bij grote drukte op SEH werden geen patiënten geïncludeerd. Niet geblindeerd voor gebruikte medicatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs,

jaartal

 

Mate van bewijs

Studie

type

 

Populatie (incl. steekproefgrootte)

Inclusie criteria

Interventie (incl. duur, dosering) 

Controle

(incl. duur, dosering)

Outcome

(effectmaat, incl. follow-up)

Resultaat

Opmerkingen, commentaar

Havel 1999

A2

Dubbel blinde gerando miseerd e prospect ieve studie

 

91 patiënten 

Kinderen van 2 tot

18 jaar

Propofol

1 mg/kg bolus in 2 minuten gevolgd door propofol infusie (67–100 μg/kg/min of 1 mg/kg bolus z.n.) tot gips klaar was. Morfine 0.05–0.1 mg/kg (max 5 mg) i.v. werd toegediend vooraf aan propofol 

 

Midazolam

0.1 mg/kg i.v. (max bolus 5 mg) in 1 tot 2 minuten. Zo nodig werd 0.05–0.1 mg/kg toegevoegd. Morfine 0.05–0.1 mg/kg (max 5 mg) i.v. werd toegediend vooraf aan midazolam

Sedatiediepte (middels Ramsay

score), tijd tot ontwaken, agitatie, oversedatie, saturatie, bloeddruk, hartritme en ademhalingsfreque ntie werden gemeten 

Geen verschil in optreden hypoxemie, agitatie of overige complicaties. Wel verschil in hersteltijd na PSA: tijd tot herstel na laatste toediening sedativum was 14.9 ± 11.1 min voor propofol vs 76.4 ± 47.5 min voor midazolam.

Bij 84.3% van patiënten PSA wegens repositie onderarmfractuur. Een patiënt ASA klasse III, overige

ASA klasse I of II.

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 08-03-2012

Laatst geautoriseerd  : 08-03-2012

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Algemene gegevens

Organisatie

 • Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

 

De verenigingen die in deze richtlijn (deel I, II en III) participeren zijn: 

 • Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch pedagogen met een Academische Opleiding
 • Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis
 • Nederlands Genootschap van Abortusartsen
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 • Nederlandsche Internisten Vereeniging
 • Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde 
 • Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers
 • Nederlandse Vereniging van Intensive Care Verpleegkundigen
 • Nederlandse Vereniging van Nurse Practitioners
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidzorg voor Gehandicapten
 • Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Afdeling Kinder Verpleegkundigen 

 

De verenigingen die in de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) bij kinderen op locaties buiten de operatiekamer (deel III) participeren zijn:

 • Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch Pedagogen met een Academische Opleiding 
 • Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiemedewerkers
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen
 • Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Afdeling Kinder Verpleegkundigen
 • Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidzorg voor Gehandicapten
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

 

Financiering

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de ZonMW in het kader van het programma 'Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO).'

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn wil op basis van een uitgebreide literatuurstudie en werkgroepbrede discussie aan drie doelstellingen voldoen:

 

A. Het vastleggen van de kwaliteitseisen waaraan PSA in het algemeen op de kinderleeftijd moet voldoen zodat die veilig en effectief is. Deze kwaliteitseisen hebben met name betrekking op: 

(1) de selectie van procedures en de selectie en voorbereiding van patiënten die voor PSA in aanmerking komen

(2)  de professional-afhankelijke voorwaarden en competenties, 

(3)  de noodzakelijke monitoring tijdens en na de procedure, 

(4)  de specifieke kindgerichte randvoorwaarden en omstandigheden

(5)  het gebruik van niet-farmacologische technieken

(6)  het voorkómen van procedurele dwang en geforceerde fixatie (restraint)

 

B. Het definiëren van specifieke en praktische aanbevelingen ten aanzien van PSA voor de meest courante medische procedures op de kinderleeftijd. 

 

C. Het uitwerken van een praktisch en implementeerbaar kader waarbinnen de

aanbevelingen kunnen worden gerealiseerd. De belangrijkst reden hiervoor zijn 

(1)  de verwachting dat ook in de toekomst de anesthesiologen niet volledig zullen kunnen voldoen aan de (steeds stijgende) vraag naar effectieve en veilige PSA 

(2)  het feit dat de vorige CBO richtlijn uit 1998 beperkt in de pediatrische sedatiepraktijk is doorgedrongen als gevolg van het ontbreken van een implementatietraject.

(3)  De vaststelling dat de meeste aanbevelingen van de nieuwe richtlijn niet zondermeer realiseerbaar zijn binnen de bestaande gezondheidszorg voor kinderen

 

De werkgroep wil met nadruk vermijden dat door het verwaarlozen van een traject voor implementatie de aanbevelingen van deze nieuwe richtlijn uiteindelijk niet zouden worden gerealiseerd. Specifieke aandacht werd daarom besteed aan de juridische verantwoordelijkheden, opleiding en de inzet van PSA-praktijkspecialisten en een lokale kwaliteitscommissie PSA. Tevens werd een eerste aanzet geschreven voor een specifiek implementatieplan.  

 

Doelgroep

Deze richtlijn is bestemd voor professionals die te maken kunnen hebben met pijnlijke en/of stresserende diagnostische of therapeutische procedures bij kinderen zoals kinderartsen, (kinder)chirurgen, SEH artsen, (kinder)radiologen, (kinder)anesthesiologen, (kinder)neurologen, orthopedagogen, kinderintensivisten, tandartsen, anesthesiemedewerkers, maar ook bevoegde en bekwame intensive care verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, physician assistants en nurse practitioners.

 

Deze richtlijn is geautoriseerd door de verenigingen die aan de ontwikkeling ervan hebben bijgedragen. Daarmee is deze richtlijn deel geworden van de professionele standaard van de leden van die verenigingen.

 

Hoewel deze richtlijn in de eerste plaats procedures en handelingen betreft die binnen een ziekenhuis plaatsvinden, gelden de aanbevelingen eveneens voor PSA‘s buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld binnen de tandheelkunde en de zelfstandige behandelcentra (ZBC).

Samenstelling werkgroep

 • P.L.J.M. Leroy, kinderarts (voorzitter)
 • mw. M.E.A. van Bergen-Rodts, vertegenwoordiger Vereniging Kind en Ziekenhuis 
 • mw. H.E. Blokland-Loggers, kinderarts
 • J.J. Dogger, anesthesiemedewerker
 • M.P. Gorzeman, spoedeisende-hulparts
 • mw. drs. M.M.L. van der Hall, orthopedagoog
 • F.T.M. ten Have, anesthesioloog
 • G. Jorna, kinderverpleegkundige en nurse practitioner kinderneurologie
 • mw. dr. A.Y.N. Schouten-van Meeteren, kinderarts 
 • mw. dr. M.H. Rövekamp, kinderarts
 • mw. I.N. Snoeck, kinderneuroloog
 • L.K.P. Tielens, anesthesioloog
 • J.I.M.L. Verbeke, radioloog
 • dr. J.S.J. Veerkamp, tandarts
 • drs. D.M. Schipper, adviseur CBO, secretaris
 • ir. T.A. van Barneveld, programmaleider CBO (tot en met september 2008)

 

Met dank aan:

 • Prof. mr. dr. J. Legemaate, juridisch adviseur Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • T. Porcelijn, anesthesioloog
 • mw. dr. D. Vieira-Travassos, kinderchirurg
 • dr. P.C. Makkes, adviseur tandheelkundig beleid

Belangenverklaringen

Activiteiten die de leden van de werkgroep ‘Sedatie’ in de afgelopen drie jaar hebben ontplooid op uitnodiging van of met subsidie van de farmaceutische industrie.

 

Werkgroep kinderen

 

Firma

Activiteit

Anders

Bergen M.E.A. van 

geen

 

 

Blokland H. 

geen

 

 

Dogger J.J. 

geen

 

 

Gorzeman M.P. 

geen

 

 

Hall drs. M.M.L. van der 

geen

 

 

Have F.T.M. ten 

geen

 

 

Jorna G.W.

geen

 

 

Leroy P. 

geen

 

 

Rövekamp M.H. 

Nutricia

 

congresbezoek juli

2005  

Schouten-van Meeteren A.Y.N. 

Schering Plough

Wetenschappelijk onderzoek

 

Snoeck I.N. 

geen

 

 

Tielens L.K.P.

geen

 

 

Verbeke J.I.M.L. 

geen

 

 

Veerkamp J.S.J.

geen

 

 

 

Inbreng patiëntenperspectief

Patiënten kijken met een ander perspectief naar de zorg dan hulpverleners. Hun ervaringsdeskundigheid is een belangrijke en waardevolle aanvulling in een richtlijn. Om het patiëntenperspectief gedurende het gehele richtlijnontwikkeltraject zo veel mogelijk te kunnen borgen, heeft in de werkgroep kinderen een vertegenwoordiger van de Vereniging Kind en Ziekenhuis zitting genomen als werkgroeplid. Deze vertegenwoordiger woonde als toehoorder tevens de plenaire werkgroepvergaderingen (van de werkroep Volwassenen, IC en kinderen tezamen) bij.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Voor publicatie van de richtlijn is deze van commentaar voorzien en beoordeeld door de wetenschappelijke verenigingen die bij de ontwikkeling van deze richtlijn betrokken waren. Ook is er een hoorzitting gehouden ten behoeve van ziekenhuisdirecteuren. De richtlijn is na vaststelling door de werkgroep door de verenigingen geautoriseerd, zodat deze richtlijn geldt als standaard voor de betrokken beroepsgroepen. Voor meer gedetailleerde implementatieactiviteiten zie aanverwanten.

 

Deze richtlijn wordt verspreid onder de leden van de beroepsgroepen die in de werkgroep zijn vertegenwoordigd en medische staven en directies van ziekenhuizen in Nederland. Een samenvatting van deze richtlijn wordt ter publicatie aangeboden aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

 

Om de implementatie en evaluatie van deze richtlijn te stimuleren, zijn indicatoren ontwikkeld aan de hand waarvan de implementatie steekproefsgewijs kan worden gemeten. Indicatoren geven in het algemeen de zorgverleners de mogelijkheid te evalueren of zij de gewenste zorg leveren. Zij kunnen daarmee ook onderwerpen voor verbeteringen van de zorgverlening identificeren. Ten tijde van het uitbrengen van deze richtlijn waren de indicatoren echter nog niet becommentarieerd waardoor deze separaat van de richtlijn zullen worden uitgebracht. 

Werkwijze

In het beginstadium van de ontwikkeling van deze richtlijn is het onderwerp van de richtlijn zoveel mogelijk afgebakend waarbij uitgangsvragen zijn vastgesteld. De werkgroep is opgesplitst in subgroepen:

 •  Werkgroep revisie richtlijn Sedatie en/of analgesie (PSA) bij volwassenen.
 •  Werkgroep Sedatie en/of analgesie (PSA) bij kinderen
 •  Werkgroep Sedatie en/of analgesie (PSA) bij intensive care patiënten

 

Iedere werkgroep krijgt de opdracht voorstellen te formuleren over inhoud, implementatie, 25 financiering, opleiding, kwaliteitsindicatoren en wetenschappelijk onderzoek.

 

De subwerkgroep kinderen heeft uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar zo veel mogelijk relevante artikelen waarmee een antwoord kan worden gegeven op de uitgangsvragen. Na selectie van de literatuur is het resultaat op gestandaardiseerde wijze geanalyseerd waarbij de inhoudelijke en kwalitatieve resultaten van de gevonden artikelen in evidencetabellen, toelichtende teksten en conclusies zijn samengevat. Deze resultaten zijn besproken in de werkgroep, waarna aanbevelingen voor de praktijk zijn opgesteld. Na vaststelling van de conceptrichtlijn door de richtlijnwerkgroep is deze richtlijn voor commentaar verzonden naar de verenigingen van wie gemandateerde vertegenwoordigers zitting hadden in de werkgroep. Na verwerking van de commentaren is de richtlijn ter autorisatie naar aan de verenigingen voorgelegd en goedgekeurd.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn, voor zover mogelijk, gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in de Cochrane Library, Medline, Embase. Hierbij werd de taal gelimiteerd tot Nederlands, Engels, Duits, Frans. Daarnaast waren werkgroepleden in de gelegenheid literatuur aan te dragen. Er werd gezocht vanaf 1996 (Medline) en, afhankelijk van de context van de vragen, voor sommige vragen ook in Embase of Cinahl tot in ieder geval april 2006. 

 

De trefwoorden voor de patiëntenpopulatie (=P) in Medline zijn

-          de volgende gecontroleerde trefwoorden (de MESH, Medical Subject Heading) 

"Conscious-Sedation"/ all  explode "Analgesia"/ all  explode "Analgesics"/ all  en als vrije teksttermen  (sedation or analge*) in ti,ab

 

Dit resultaat is met een sensitief zoekfilter voor kinderen ingeperkt tot de juiste leeftijdsgroep en tot een van de volgende 4 talen: (dutch or german or french or english) in la

 

Aan deze algemene P + kinderen + talen zijn per vraag extra termen toegevoegd. Details van de zoekstrategie zijn te vinden in bijlage 5: Literatuursearches.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Na het zoeken van literatuur is het resultaat hiervan door de werkgroepleden beoordeeld en zijn de artikelen beoordeeld op bruikbaarheid. Wanneer de mogelijkheid bestond dat de uitgangsvraag met het artikel zou kunnen worden beantwoord, werd het artikel in de selectie opgenomen. De geselecteerde artikelen zijn door werkgroep beoordeeld op kwaliteit van het onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijs, waarbij onderstaande indeling is gebruikt. 

 

Tabel 1. Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies

 

 

Interventie

Diagnostisch accuratesse onderzoek

Schade/bijwerkingen*, etiologie, prognose

A1

Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede

kwaliteit van voldoende

omvang

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‗gouden standaard‘) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohort onderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor

‗confounding‘ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2

(hieronder valt ook patiënt-controle onderzoek, cohortonderzoek)

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle

kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohort onderzoek of patiënt-controle onderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventie       

 

Conclusie

Het wetenschappelijk materiaal is samengevat in een conclusie, waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven. Hiervoor is onderstaande indeling gehanteerd:

Tabel 2. Niveau van conclusies

 

Conclusie gebaseerd op

1

Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

2

1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

3

1 onderzoek van niveau B of C

4

Mening van deskundigen

 

Enquête

In het najaar 2006 en voorjaar van 2007 werd een landelijke enquête verricht naar het gebruik van procedurele sedatie en/of analgesie (PSA) bij Nederlandse algemeen kinderartsen werkzaam in universitaire en regionale ziekenhuizen. Deze enquête was een initiatief van de Afdeling Kindergeneeskunde en de afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment (KEMTA) van het academisch ziekenhuis Maastricht. De enquête werd ontworpen en gecoördineerd door Piet Leroy, kinderarts-intensivist aan het azM en tevens voorzitter van de CBO-richtlijnenwerkgroep “Sedatie en Analgesie (PSA) bij kinderen op locaties buiten de operatiekamer”. De opbouw en resultaten van het onderzoek zijn te vinden bij de aanverwanten.

Activiteiten die de leden van de werkgroep ‘Sedatie’ in de afgelopen drie jaar hebben ontplooid op uitnodiging van of met subsidie van de farmaceutische industrie.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
PSA in de kindertandheelkunde