Polyneuropathie

Initiatief: NVN Aantal modules: 17

Alarmsymptomen bij polyneuropathie

Uitgangsvraag

Bij welke alarmsymptomen kan sprake zijn van een behandelbare oorzaak van polyneuropathie en/of is nadere diagnostiek vereist?

Aanbeveling

Doe verder onderzoek bij een beeld van (poly)neuropathie met een of meerdere van de volgende alarmsymptomen of kenmerken:

 • snelle progressie (vier weken tot zes maanden)
 • asymmetrie
 • puur motorisch of motorisch dominant
 • ataxie
 • niet-lengte afhankelijke verdeling
 • autonome stoornissen vroeg in het beloop
 • ernstige pijn

Overwegingen

De waarde en frequentie van vóórkomen van de alarmsymptomen bij polyneuropathie blijkt niet of nauwelijks systematisch te zijn onderzocht. Bovendien worden in de literatuur verschillende definities gebruikt voor hetzelfde alarmsymptoom (bijvoorbeeld verschillende tijdsaanduidingen voor ‘snel progressief’ of verschillende terminologie zoals bv ‘puur motor’ versus ‘motor predominant’). De belangrijkste alarmsymptomen staan vermeld in Tabel 1, waarbij aangetekend dient te worden dat de lijst met mogelijke alarmsymptomen veel langer is. Definities van de belangrijkste alarmsymptomen zijn tot stand gekomen door middel van consensus tussen de leden van de werkgroep.

 

Tabel 1. Belangrijkste alarmsymptomen bij polyneuropathie en bijbehorende definitie en differentiaaldiagnose. Alleen de belangrijkste alarmsymptomen zijn uitgewerkt, de lijst met mogelijke alarmsymptomen is veel uitgebreider.

Alarmsymptoom

Differentiaaldiagnose

Snelle progressie

Progressie in 4 weken tot 6 maanden die leidt tot beperkingen bij het lopen of tot vaardigheidsstoornissen aan de armen.

 

 

 • (subacuut) CIDP
 • POEMS
 • IgM-neuropathie bij hematologische maligniteit
 • vasculitis-neuropathie
 • paraneoplastische neuropathie
 • neuropathie in het kader van systeemaandoening zoals sarcoidose,
 • toxische neuropathie (chemotherapeutica, arseen, thallium, organofosfaat)
 • neuropathie in het kader van porfyrie
 • beriberi
 • Vitamine b12 deficiëntie (o.a. lachgas)

Denk ook aan: myelopathie of cauda syndroom, leptomenigeale metastasering, hypofosfatemie, hypermagnesiemie.

Asymmetrie

Duidelijke asymmetrie in het beloop van het ontstaan van neurologische uitval en/of neurologisch onderzoek die wijst op betrokkenheid van meerdere zenuwen (multipele mononeuropathie)

 

 • vasculitis neuropathie
 • multifocale CIDP (Lewis-Sumner syndroom of MADSAM)
 • MMN
 • multipele drukneuropathie
 • hereditaire drukneuropathie
 • neuropathie in het kader van sarcoïdose
 • neuropathie in het kader van amyloïdose
 • multipele mononeuropathie in het kader van IgG-4-gerelateerde ziekte
 • neuropathie in het kader van cryoglobulinemie
 • lepra
 • lues
 • HIV
 • TNF-alfa blokkers.

Denk ook aan: (radiculo)plexopathie, polyradiculopathie.

Puur motorisch of motor predominant Krachtsverlies zonder op de voorgrond staande sensibele klachten en geen of weinig sensibele afwijkingen bij het neurologisch onderzoek.

 • motorische CIDP
 • MMN
 • neuropathie in het kader van thyreotoxicose
 • neuropathie in het kader van hyperparathyreoïdie
 • toxisch (lood, dapsone)

Denk ook aan: voorhoornaandoeningen, spierziekten en aan myasthene syndromen.

Ataxie

Uitgesproken gnostische stoornissen bij relatief gespaarde vitale sensibiliteit.

 

 • paraneoplastische neuronopathie (anti-Hu)
 • neuropathie in het kader van vitamine-B12-, foliumzuur- en vitamine-E-deficiëntie
 • paraproteïnemische neuropathie (anti-MAG)
 • CIDP
 • toxisch (amiodarone, cisplatinum, zink)
 • Friedreichse ataxie
 • Spinocerebellaire ataxie (SCA)

Denk ook aan: cerebellaire syndromen en myelopathie.

Niet lengte-afhankelijke verdeling van klachten

Afwijkend patroon van sensibele of motorische afwijkingen met bij het neurologisch onderzoek proximaal > distaal of armen > benen

 

 •  CIDP
 • POEMS
 • paraproteïnemische neuropathie
 • neuropathie in het kader van amyloidose
 • paraneoplastische neuropathie
 • neuropathie in het kader van M. Sjögren
 • toxisch (hexane, arsenic, amiodarone, cisplatinum, bortezomib)

Autonome stoornissen vroeg in het beloop

Duidelijk autonome klachten en verschijnselen bij anamnese of neurologisch onderzoek. Voorbeelden zijn orthostatische hypotensie, hartritmestoornissen, diarree en potentiestoornissen.

 

 • diabetes mellitus
 • alcohol
 • amyloïdose (verworven en genetisch)
 • porfyrie
 • paraneoplastische polyneuropathie
 • neuropathie in het kader van M. Sjögren
 • HSAN
 • paraproteïnemische neuropathie

Denk ook aan: botulisme, Lambert Eaton syndroom, puur autonoom falen.

Ernstige pijn

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij polyneuropathie, ernstige pijn is echter ook kenmerkend voor sommige specifieke oorzaken van polyneuropathie en kan derhalve in bepaalde gevallen als een alarmsymptoom worden beschouwd.

 • diabetes mellitus
 • alcohol
 • vasculitis neuropathie
 • paraneoplastisch (anti-Hu)
 • amyloïdose
 • sarcoïdose
 • cryoglobulinemie
 • dunnevezelneuropathie

Afkortingen: CIDP: chronische inflammatoire demyeliniserende neuropathie; MMN: multifocale motorische neuropathie; POEMS: polyneuropathie, organomegalie, endocrinopathie, monoclonale antistoffen en huidveranderingen; HNPP: hereditary neuropathy and liability for pressure palsy. MADSAM: multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy; HSAN: Hereditary sensory and autonomic neuropathy

 

In Tabel 2 worden typische kenmerken van behandelbare oorzaken van polyneuropathie samengevat op basis van reviews van specifieke oorzaken van polyneuropathie, zoals vasculitis neuropathie en CIDP (Collins, 2018; van den Bergh, 2010).

 

Tabel 2: Kenmerken van behandelbare oorzaken van polyneuropathie, waarbij alarmsymptomen kunnen voorkomen. Of het noodzakelijk is dit aanvullend onderzoek aan te vragen, wordt in belangrijke mate gestuurd door het voorkomen van alarmsymptomen bij de anamnese en het algemeen lichamelijk onderzoek.

 

Let op: Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest karakteristieke beelden en is dus niet volledig.

 

Kenmerken

Aanvullend onderzoek

Diabetes mellitus

Langzaam progressief, vooral sensibel, pijn, autonome stoornissen later in beloop.Minder vaak voorkomende vorm: radiculoplexoneuropathie (vaak diabetische plexopathie genoemd);

Snel progressieve, asymmetrische pijnlijke multiple mononeuropathie

Glucose nuchter, Hb1Ac.

CIDP

Proximale en distale betrokkenheid; gnostische stoornissen, areflexie, geen of weinig autonome stoornissen

Laboratorium volgens PNP-protocol, uitgebreid EMG.

Ondersteunend (optioneel): echo zenuwen, liquor onderzoek, MRI plexus

Vasculitis

Asymmetrie (multipele mononeuropathie of asymmetrische polyneuropathie), pijn, snel progressief.

Afhankelijk van type vasculitis betrokkenheid van andere organen (onder anderen huid, longen, neus, nieren)

Afhankelijk van klinische verdenking, onder anderen: ANCA, ANA-cascade, BSE, eosinofielen, monoclonaal eiwit, cryoglobuline, hepatitis-B-en-C-serologie, eiwit in urine.

Laagdrempelig consult internist met vraagstelling betrokkenheid andere orgaansystemen en/of onderliggende auto-immuun aandoening of infectie. Overweeg zenuwbiopt (en spierbiopt) in expertisecentrum

Sarcoïdose

Asymmetrie, pijn, betrokkenheid andere organen (onder anderen long, huid, gewrichten, spieren, ogen).

ACE, lysozyme, soluble interleukine-2 receptor (alle beperkte sensitiviteit)

CT-thorax, eventueel PET-CT.

Weefsel diagnose: consult longarts, reumatoloog, dermatoloog.

Overweeg zenuwbiopt en/of spierbiopt in expertisecentrum.

Paraneoplastisch

Pijn, autonome stoornissen, ataxie, snel progressief, kan asymmetrisch zijn (neuronopathie)

Paraneoplastische antistoffen.

Gericht onderzoek naar tumor indien aanwijzingen bij anamnese of lichamelijk onderzoek.

Eventueel PET-CT.

Paraproteïnemie

Ataxie, gnostische stoornissen op de voorgrond, relatief snelle progressie, tremor. Meerdere fenotypes mogelijk

Monoclonaal eiwit, in bloed en urine. Bij IgM paraproteïne anti-MAG-antistoffen. Consult hematoloog. Bij snelle progressie liquor, fenotypering

Amyloïdose

Pijn, autonome stoornissen, positieve familieanamnese afhankelijk van type, kan asymmetrisch zijn, demyeliniserende kenmerken op EMG mogelijk

Monoclonaal eiwit, ratio vrije lichte ketens, Bence-Jones eiwit in urine

Consult hematologie

Op indicatie DNA-diagnostiek, zenuwbiopt

Alcohol

Pijnlijk, autonome stoornissen

Vitamine B1, leverfuncties

Vitamine B12 deficiëntie

Gnostische stoornissen, eventueel piramidebaanverschijnselen, proximale en distale zwakte demyeliniserende kenmerken op EMG mogelijk

Vitamine B12 (zie module ‘Behandeling’), foliumzuur.

Bij piramidebaanverschijnselen MRI myelum overwegen.

Afkortingen: ANCA: anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies; ANA: antinuclear antibodies; CIDP: chronische inflammatoire demyeliniserende neuropathie

Onderbouwing

Alarmsymptomen zijn kenmerken uit de anamnese of bevindingen bij het neurologisch onderzoek die een bijzondere oorzaak van de polyneuropathie doen vermoeden (Callaghan, 2015). In de richtlijn Polyneuropathie uit 2005 worden enkele alarmsymptomen genoemd, te weten (1) pijn die afwijkend is in ernst, locatie en duur, (2) asymmetrie, (3) puur motorische verdeling, (4) puur sensibele verdeling, (5) snelle progressie en (6) aanwezigheid van duidelijke autonome stoornissen.

Hoewel de werkgroep van mening is dat deze kenmerken nog steeds als alarmsymptomen kunnen worden beschouwd, is het in de praktijk moeilijk om de definiëren welke mate van pijn als afwijkend kan worden beschouwd. Daarnaast betreft het vaak niet één enkel alarmsymptoom maar een combinatie of patroon die niet goed passen bij het klassieke beeld van een langzaam progressieve axonale sensomotorische polyneuropathie, zoals in het kader van chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP) en de diabetische neuropathie (England, 2005). Voorbeelden van deze patronen zijn: areflexie met proximale zwakte (bijvoorbeeld bij CIDP), of een combinatie van asymmetrie, snelle progressie en pijn (onder anderen vasculitis of paraneoplastisch) (van den Bergh, 2010; Collins, 2017; Zis, 2017). Als mogelijk nieuw alarmsymptoom is niet-lengte afhankelijke verdeling van klachten onderzocht.

Er is geen systematische literatuuranalyse verricht.

Voor deze vraag is geen systematische literatuuranalyse verricht. Wel is een oriënterende literatuuronderzoek uitgevoerd naar welke alarmsymptomen (red flags/rode vlaggen) voor bijzondere oorzaken van polyneuropathie zijn beschreven.

Met de zoektermen “alarm symptom”, “red flag”, “warning sign” en “(poly)neuropathy” werd op 1 februari 2018 gezocht in Medline (zie Zoekverantwoording). Daarnaast werd er in bij de werkgroep bekende grote cohortstudies gezocht naar het voorkomen van alarmsymptomen.

 1. Callaghan BC, Price RS, Chen KS, Feldman EL. The Importance of Rare Subtypes in Diagnosis and Treatment of Peripheral Neuropathy: A Review. JAMA Neurol. 2015 Dec;72(12):1510-8. doi: 10.1001/jamaneurol.2015.2347.
 2. England JD, Gronseth GS, Franklin G, et al. Distal symmetric polyneuropathy: a definition for clinical research: report of the American Academy of Neurology, the American Association of Electrodiagnostic Medicine, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology 2005;64:199–207
 3. Collins MP, Hadden RD. The nonsystemic vasculitic neuropathies. Nat Rev Neurol. 2017 Apr 27;13(5):302-316. doi: 10.1038/nrneurol.2017
 4. Zis P, Paladini A, Piroli A, McHugh PC, Varrassi G, Hadjivassiliou M. Pain as a First Manifestation of Paraneoplastic Neuropathies: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Ther. 2017 Dec;6(2):143-151. doi: 10.1007/s40122-017-0076-3. PMID: 2866908
 5. Van den Bergh PY, Hadden RD, Bouche P, Cornblath DR, Hahn A, Illa I, Koski CL, Léger JM, Nobile-Orazio E, Pollard J, Sommer C, van Doorn PA, van Schaik IN; European Federation of Neurological Societies; Peripheral Nerve Society. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society - first revision. Eur J Neurol. 2010 Mar;17(3):356-63. doi: 10.1111/j.1468-1331.2009.02930.x. Erratum in: Eur J Neurol. 2011 May;18(5):796. PubMed PMID: 20456730.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 23-08-2019

Laatst geautoriseerd  : 23-08-2019

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2025

Uiterlijk in 2024 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening (update). De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Vereniging Spierziekten Nederland

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Doel en doelgroep

Doel

Het doel van de richtlijn is het verbeteren van de zorg voor patiënten met polyneuropathie, met name betere diagnostiek naar de oorzaak van subacute en chronische polyneuropathie.

 

Doelgroep

De richtlijn is primair bedoeld voor neurologen en patiënten, maar kan ook gebruikt worden door huisartsen en andere beroepsgroepen die te maken hebben met patiënten met polyneuropathie, zoals internisten, anesthesiologen en revalidatieartsen.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is een werkgroep ingesteld, bestaande uit neurologen, AIOS neurologie en een patiëntenvertegenwoordiger.

 

De werkgroepleden zijn door hun beroepsvereniging gemandateerd voor deelname.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 • Prof. dr. N.C. (Nicolette) Notermans, neuroloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht, NVN (voorzitter)
 • C. (Charlotte) van Esch, MSc, medewerker kwaliteit van zorg, Spierziekten Nederland
 • Dr. C. (Camiel) Verhamme, neuroloog/klinisch neurofysioloog, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, NVN
 • Prof. dr. P.A. (Pieter) van Doorn, neuroloog, Erasmus MC Rotterdam, NVN
 • Prof. dr. C.G. (Karin) Faber, neuroloog, Maastricht UMC+, NVN
 • Drs. X.L. (Xenia) Stalpers, neuroloog, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven, NVN
 • Dr. M. (Marijke) Eurelings, neuroloog, Spaarnegasthuis Haarlem/Hoofddorp, NVN
 • Dr. F. (Filip) Eftimov, neuroloog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, NVN
 • Dr. A.F.J.E. (Alexander) Vrancken, neuroloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht, persoonlijke titel
 • Dr. I.W.M. (Inge) van Uden, AIOS neurologie, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, NVN
 • Dr. K. (Karlien) Mul, AIOS neurologie, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, NVN
 • I.J.T. (Ingrid) Herraets, MSc, AIOS neurologie, Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis Tilburg , NVN

 

Met dank aan:

 • Dr. H.S. (Stephan) Goedee, neuroloog en klinisch neurofysioloog, UMC Utrecht
 • Dr. W.G.M. (Wim) Jansen, revalidatiearts, Erasmus MC Rotterdam

Belangenverklaringen

De KNMG-code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Aangezien de richtlijn met name diagnostiek van polyneuropathie en de behandeling van onderliggende oorzaken van polyneuropathie omvat, werden genoemde nevenfuncties niet als conflicterende belangen beschouwd en is er geen actie ondernomen.

 

Werkgroeplid

Gemelde nevenfuncties en mogelijke belangen

van Doorn

 • Incidenteel adviseur bij het opzetten en begeleiden (steering committee) van klinische trials bij GBS of CIDP door de firma's Baxter, Grifols, Octapharma, CSL, Kedrion. Inkomsten worden voor afdelingsgebonden research ingezet.
 • Medisch adviseur/voorzitter diagnose werkgroep GBS/CIDP bij Spierziekten Nederland
 • Lid wetenschappelijke adviesraad GBS/CIDP Foundation International
 • Lid Board Inflammatory Neuropathy Consortium (INC); onderdeel van Peripheral Nerve Society
 • Lid Board Janivo Stichting
 • Voorzitter International Guideline GBS (European Academy of Neurology)
 • Principle investigator Populatie onderzoek naar Chronisch Idiopatische Axonale Polyneuropathie (CIAP) (Prinses Beatrix Spierfonds)
 • Principle investigator second dose IVlg treatment in GBS (SID-GBS trial) (Sanquin)
 • Principle investigator international SID-GBS prospective study (Grifols)
 • Principle investigator dose-response RCT in CIDP (DRIP-study) (Baxalta)

Eftimov

 • Subsidies voor onderzoek naar CIDP van ZonMw (programma Goed Gebruik Geneesmiddelen), Prinses Beatrix Spierfonds en GBS/CIDP Foundation International
 • Medisch adviseur diagnose werkgroep GBS/CIDP bij Spierziekten Nederland
 • Bestuurslid: Inflammatory Neuropathy Consortium (INC); onderdeel van Peripheral Nerve Society
 • Lid Steering Committee klinische trial My CIDP Choice (UCB Pharma)
 • Voorzitter Steering Committee INCBase, international CIDP Registry (sponsor CSL Behring, Kedrion, Shire, Terumo BCT)
 • Incidenteel adviseur van CSL Behring en UCB pharma. Inkomsten worden ingezet voor afdelingsgebonden wetenschappelijk onderzoek.
 • Editor Cochrane Neuromuscular Group
 • Lid Internationale CIDP richtlijn (European Academy of Neurology)
 • Bestuurslid Spiercentrum Nederland

van Esch

 • Workshop medewerker European Neuromuscular Centre

Eurelings

 • Medisch adviseur CIAP en MGUS bij Spierziekten Nederland

Faber

 • Lid Raad van Toezicht Adelante (betaald)
 • Lid Raad van Toezicht Klinikum Aachen (betaald) tot 1 juni 2018
 • Voorzitter Stichting Vooruit (onbetaald)
 • Lid Spierziekten Centrum Nederland
 • Onderzoeker verschillende studies naar dunnevezelneuropathie waaronder één medicatiestudie en verschillende diagnostische studies (Prinses Beatrix Spierfonds)
 • Deelname/advisory board studies naar medicatie bij dunnevezelneuropathie (Biogen, Vertex)
 • Prinicple investigator Intraveneus immunoglobuline studie bij dunnevezelneuropathie. Sponsor: Grifols en Lamepro

Herraets

 • Deelname Prozep studie (Prinses Beatrix Spierfonds)

Mul

 • Werkgroeplid landelijke richtlijn FSHD (onbetaald)
 • Promotie-onderzoek gefinancierd door subsidies van Prinses Beatrix Spierfonds en Spieren voor Spieren

Notermans

 • Voorzitter IMAGINE onderzoek wereldwijde database IgM MGUS-neuropathie gesubsidieerd door Lou Mazaway (GBS foundation)
 • Medisch adviseur CIAP en MGUS bij Spierziekten Nederland (onbetaald)
 • Voorzitter Reeders Stichting (onbetaald)
 • Lid Raad van Toezicht Valuas zorggroep (betaald)
 • Lid Spierziektencentrum Nederland
 • Principle investigator verschillende studies gefinancierd door Prinses Beatrix Spierfonds

Stalpers

Geen

van Uden

Geen

Verhamme

 • Lid van de adviescommissie Inflectis; ontwikkeling medicatie bij erfelijke polyneuropathieen. Geen directe financiele belangen
 • Medisch adviseur Spierziekten Nederland, erfelijke polyneuropathieën
 • Voorzitter symposiumcommissie Neuromusculaire aandoeningen Spierziekten Centrum Nederland
 • Voorzitter klinische neurofysiologie European Reference Network; Network Neuromusculair Diseases
 • Internationale CMT1A trial gefinancierd door Pharnext

Vrancken

 • Medisch adviseur Stichting Amyloidose (onbetaald)

Inbreng patiëntenperspectief

Patiënten met diverse typen polyneuropathieën waren aanwezig bij de invitational conference bij de initiatie van de huidige richtlijn. Een verslag hiervan (zie aanverwante producten) is besproken in de werkgroep en de belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn. Tevens heeft een medewerker van Spierziekten Nederland actief geparticipeerd in de werkgroep en waar nodig ruggenspraak gehouden met de achterban. Dit lid van de werkgroep heeft tevens het module Organisatie van Zorg gecoördineerd.

 

Patiëntenvertegenwoordigers hebben tijdens de invitational conference aangegeven dat zij de volgende aspecten van belang vinden:

 • Vaststellen van behandelbare oorzaken van polyneuropathie
 • De behandeling van neuropathische pijn. Tijdens de invitational conference werd besproken dat neuropathische pijn niet binnen de herziening van de richtlijn valt. Wel zal in de module over behandeling een korte samenvatting van de behandeling van neuropathische pijn worden gegeven
 • Beschrijven wanneer verwijzing naar de revalidatiearts zinvol is;
 • Bijdragen aan kennis over dunnevezelneuropathie en de onderliggende oorzaken, zodat een behandelplan kan worden opgesteld.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. De implementatietabel is te vinden bij de afzonderlijke modules.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Knelpuntenanalyse

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur de knelpunten. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door verschillende partijen in de invitational conference. Een verslag hiervan is opgenomen onder aanverwante producten.

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Voor de afzonderlijke uitgangsvragen werd aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag. De zoekstrategie voor de oriënterende zoekactie en patiëntenperspectief zijn opgenomen onder aanverwante producten.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Niet alle uitgangsvragen leenden zich voor een systematische literatuuranalyse. Voor de vragen waarvoor wel een systematische literatuuranalyse is gedaan, zijn de individuele studies systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) tabellen. Voor beoordeling van de RoB zijn de ACROBAT-NRS – voor observationeel onderzoek en QUADAS II – voor diagnostisch onderzoek gebruikt.

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de literatuur.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening)

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADE-methode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen (Schünemann, 2008), en de generieke GRADE-methode voor vragen over schade of bijwerkingen, etiologie en prognose. In de gehanteerde generieke GRADE-methode werden de basisprincipes van de GRADE methodiek toegepast: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van bewijskracht op basis van de vijf GRADE criteria (startpunt hoog; downgraden voor risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias).

 

Formuleren van de conclusies

Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de GRADE methodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht gevonden bij een van de cruciale uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten van de interventies samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje 'Overwegingen'.

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen.

 

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten).

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken wetenschappelijke vereniging en patiëntenorganisatie voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt)organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html

Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen: stappenplan. Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ. 2008;336(7653):1106-10. doi: 10.1136/bmj.39500.677199.AE. Erratum in: BMJ. 2008;336(7654). doi: 10.1136/bmj.a139. PubMed PMID: 18483053.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Diagnostiek