Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 37

Medicamenteus ACMOM Otitis Media

Uitgangsvraag

Wat is het beleid en welke verschillende vormen van behandelingen zijn er, en wanneer zijn deze geïndiceerd?

Aanbeveling

Locale antibiotica

Bij de behandeling van ACMOM bij kinderen hebben oordruppels met non-quinolone antibiotica combinaties (chlooramfenicol of neomycine of oxytetracycline met polymyxine B, clioquinol, framycetine/gramicidine, colistine/bacitracine), doorgaans gecombineerd met corticosteroïden in eerste aanleg de voorkeur.

 

Alleen als deze oordruppels niet effectief zijn gebleken, kan behandeling met quinolonen bevattende oordruppels worden overwogen.

 

Het effect van oordruppels moet wel nauwkeurig vervolgd worden omdat er geen bewijs van effect is bij gebruik langer dan 2 tot 4 weken en kans op resistentievorming bij langdurig gebruik toeneemt.

 

Indien bovenstaande behandeling geen effect resorteert, wordt een microscopische oorreiniging aanbevolen om een onderliggende aandoening (bv. poliep of cholesteatoom) uit te sluiten. Aanbevolen wordt om dan tevens een kweek af te nemen voor identificatie en resistentiebepaling van eventuele pathogenen.

 

Orale antibiotica

Bij kinderen met ACMOM waarbij antibiotische oordruppels en korte kuren orale antibiotica geen effect lijken te hebben, kan een 6-12 weekse kuur met co-trimoxazol (oraal 2 dd 18 mg/kg) overwogen worden.

 

Overwegingen

Locale antibiotica

De studies in beide Cochrane reviews van Macfayden waren over het algemeen van matige kwaliteit en er is alleen gekeken naar de korte termijn resultaten. De populaties in de studies verschilden ook aanzienlijk. Over de effecten op de langere termijn kunnen geen uitspraken gedaan worden. Voor de behandeling van ACMOM zijn het juist de lange termijnresultaten die van belang zijn.

 

In beide Cochrane reviews zijn de effecten van de non-quinolonen bevattende oordruppels ten opzichte van systemische behandeling of placebobehandeling minder duidelijk dan van de quinolonen bevattende oordruppels. De auteurs pleiten dan ook voor meer onderzoek naar de effecten van non-quinolonen oordruppels.

 

Mede op basis van klinische ervaringen uit de KNO-praktijk is de werkgroep van mening dat oordruppels met andere antibiotica dan quinolonen al dan niet gecombineerd met steroïden effectief kunnen zijn in de behandeling van kinderen met ACMOM.

 

De werkgroep onderkent het effect van quinolonen bevattende oordruppels, in het bijzonder tegen Pseudomonas soorten, maar neemt in overweging dat deze druppels bij primair en langdurig toepassen de kans op resistentie doet toenemen, waardoor ook het nut van systemisch gebruik van deze middelen afneemt. Zij adviseert derhalve deze druppels niet in eerste aanleg te gebruiken, maar pas dan als gebleken is dat andere druppels niet effectief zijn.

 

Indien bovenstaande behandeling geen effect heeft, is een microscopische oorreiniging  aangewezen om een onderliggende aandoening, zoals bijvoorbeeld een poliep of cholesteatoom, uit te sluiten en/of de therapie met druppels te veranderen. Tevens wordt geadviseerd om dan een kweek af te nemen voor identificatie en resistentiebepaling van eventuele pathogenen.

Onderbouwing

Medicamenteuze behandeling

 

Locale antibiotica

Er is een systematische zoekactie verricht in Medline, Embase en PsycINFO vanaf 1990 tot juni 2009. Hierbij werd gezocht naar systematische reviews en randomized controlled trials (RCT). De zoekactie leverde 6 abstracts op met betrekking tot overige medicamenteuze behandelingen voor ACMOM op. Na screening op inhoud en studiedesign (systematische review en RCT) bleven er drie titels over waarvan de full tekst werd beoordeeld. Na beoordeling hiervan bleven twee Cochrane reviews over.

 

Orale antibiotica

Er is een systematische zoekactie verricht in Medline, Embase en PsycINFO vanaf 1990 tot juni 2009. Hierbij werd gezocht naar systematische reviews en randomized controlled trials (RCT). De zoekactie leverde 20 abstracts op met betrekking tot het gebruik van antibiotica bij ACMOM. Na screening op inhoud en studiedesign (systematische review en RCT) bleven er zes titels over waarvan de fulltext werd beoordeeld. Na beoordeling hiervan bleef 1 artikel over.

Locale antibiotica

 

Niveau 1

Quinolone oordruppels zijn effectiever dan orale antibiotica bij ACMOM betreffende het droog krijgen van het oor op een termijn van 1 tot 2 weken.

 

A1      Macfadyen 2006

 

 

 

Niveau 1

Quinolone oordruppels zijn effectiever dan antiseptische oordruppels of geen behandeling bij ACMOM betreffende het droog krijgen van het oor op een termijn van 1 week en in vergelijking met antiseptische oordruppels ook op een termijn van 2 tot 4 weken.

 

A1      Macfadyen 2005

 

Orale antibiotica

 

 

Niveau 2

 

Bij kinderen met ACMOM (die reeds eerder behandeld zijn met conventionele medicamenteuze interventies) lijkt een langdurige behandeling met co-trimoxazol (6-12 weken) effectief ten aanzien van otorrhoe gedurende de periode dat het voorgeschreven wordt.

 

A2      Veen 2007

Locale antibiotica

Een Cochrane review van Macfadyen (2006) beschrijft het effect van systemische antibiotica bij chronische looporen in vergelijking met locale behandelingen voor looporen. Er zijn 9 trials opgenomen met 833 patiënten. De definitie van ACMOM was niet overal gelijk en ook was de ernst van de aandoening sterk wisselend. De methodologie van de trials was mager en de follow up kort. Oordruppels met quinolonen (ciprofloxacin, ofloxacin) bleken effectiever dan orale antibiotica wat betreft het droog krijgen van de oren gedurende een periode van 1 tot 2 weken. Het risicoverschil (RV) met orale quinolonen (3 trials, N=175) was 34% (95% BI: 21-48%; NNT=3) en in vergelijking met orale non-quinolonen (2 trials, N=116) was het RV 45% (95% BI: 28-61%; NNT=2). De resultaten van de oordruppels met andere antibiotia of met antiseptica waren niet verschillend van orale antibiotica.

Het andere Cochrane review van Macfadyen (2005) beschrijft het effect van oordruppels met antibiotica zonder steroïden ten opzichte van geen behandeling, oorlavage of locale antiseptica. Er zijn 14 trials opgenomen met 1724 patiënten. De definitie van ACMOM varieerde evenals de ernst van de aandoening. De follow-up was kort. Quinolone oordruppels (ciprofloxacin, ofloxacin) bleken effectiever dan antiseptische oordruppels (RV: 39% (95% BI: 28-50%; NNT=3)) of geen behandeling (RV: 45% (95% BI: 33-57%; NNT = 2)) bij ACMOM betreffende het persisteren van het loopoor na een termijn van 1 week. Bij een termijn van 2-4 weken bleken quinolone oordruppels ook effectiever dan antiseptische oordruppels (RV 25% (95%BI: 17-34%; NNT =4)). Resultaten van andere vergelijkingen waren niet eenduidig.

 

Orale antibiotica

In de studie van van der Veen (2007) werden 101 kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud met ACMOM gerandomiseerd; de helft werd gedurende 6-12 weken behandeld met trimethoprim/sulfamethoxazol (TMP-SMX, co-trimoxazol;18 mg/kg, 2 maal per dag); de andere helft van de kinderen ontving gedurende dezelfde periode een placebo. Beide groepen werden gedurende 1 jaar gevolgd. Tijdens de controle bezoeken na 6 en 12 weken werd bij respectievelijk 72% en 68% van de kinderen die behandeld waren met co-trimoxazol geen loopoor meer geconstateerd. In de placebo groep had respectievelijk 47% en 53% geen loopoor meer (RV na 6 weken –25% ((95% BI –44%, –6%; NNT 4, en na 12 weken –15%; 95% BI –34%, 4%; NNT 7). Na 1 jaar was het verschil tussen beide groepen verdwenen. Zowel het gehoor (luchtgeleidingsdrempels) als de kwaliteit van leven verbeterden tijdens de studie, maar verschilden niet significant tussen de groep die werd behandeld met co-trimoxazol en de placebo groep.

In de met co-trimoxazol behandelde groep ontwikkelde één kind een huiduitslag en 9% van de kinderen maag-darmklachten ten opzichte van 2% van de kinderen in de placebo groep (RV 7%; 95% BI –2%, 16%; NNH 14). Complicaties kwamen zelden voor: in beiden groepen ontwikkelde 1 kind een mastoiditis.

Tijdens 6 en 12 weken follow-up werd bij resp. 32 (91%) en 24 (67%) kinderen in de TMP-SMX-groep resistentie tegen de Enterobacterie waargenomen, versus resp. 10 (21%) en 8 (17%) kinderen in de placebogroep. Multiresistentie nam ook toe tijdens de behandeling met TMP-SMX. Na 6 weken follow-up werd dit waargenomen bij 26 (79%) kinderen, die behandeld werden met TMP-SMX, versus 10 (22%) kinderen in de placebogroep. Na 12 weken en 1 jaar controle werd geen resistentie meer aangetroffen.   

De compliantie cijfers voor zowel de groep kinderen die behandeld werden met TMP-SMX als de placebo-groep waren goed (i.e., > 90%)

Kinderen met cholesteatoom, immuundeficiëntie anders dan voor IgA of IgE subklassen, syndroom van Down, craniofaciale afwijkingen, cystic fibrosis, primaire ciliaire dyskinesie, allergie voor trimethoprim/sulfamethoxazole of continue toediening van antibiotica langer dan zes weken in de voorgaande zes maanden waren uitgesloten van deelname aan de studie.

  1. Macfadyen, C.A., Acuin, J.M., Gamble, C.L. Systemic antibiotics versus topical treatments for chronically discharging ears with underlying eardrum perforations. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005608. DOI:10.1002/14651858.CD005608.
  2. Macfadyen, C.A., Acuin, J.M., Gamble, C.L. Topical antibiotics without steroids for chronically discharging ears with underlying eardrum perforations. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD004618. DOI:10.1002/14651858.CD004618.pub2.
  3. Veen, E.L., Rovers, M.M., Albers, F.W.J., Sanders, E.A.M., Schilder, A.G.M. Effectiveness of Trimethoprim/Sulfamethoxazole for children with chronic active otitis media: a randomized, placebo-controlled trial. Pediatrics 2007;119;897-904.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-06-2012

Laatst geautoriseerd  : 01-06-2012

Uiterlijk in 2017 wordt door de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, na raadpleging van of op advies van aan de richtlijn participerende verenigingen, bepaald of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om (delen van) de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Algemene gegevens

Deze richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap en Stichting Kind en Ziekenhuis, met financiële steun van ZonMw in het kader van het programma ‘Kennisbeleid, Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ)’.

 

Met medewerking van: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor kinderen met otitis media en wat momenteel beschouwd wordt als best practice. De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek, verwijzing, behandeling en eventuele afwachtende beleid (‘watchfull waiting’) van kinderen met otitis media en kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan ouders en kinderen. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen ter bevordering van de implementatie.

Het doel is het verkrijgen van meer uniformiteit met betrekking tot de diagnostiek, behandeling en begeleiding bij zowel huisartsen als KNO-artsen en andere betrokken beroepsgroepen en het definiëren van de kaders waarbinnen de multidisciplinaire zorg van kinderen met otitis media plaats moet vinden. Deze richtlijn wil tevens bijdragen aan een betere communicatie tussen behandelaars en ouders van kinderen met otitis media en tussen behandelaars onderling.

Specifieke doelen van deze richtlijn zijn het voorkomen van gezondheidsschade bij patiënten door het geven van concrete aanbevelingen ten aanzien van verbeterde diagnostische en therapeutische mogelijkheden, het doen van duidelijke uitspraken over te verrichten diagnostiek en behandeling van otitis media bij kinderen en over het te volgen verwijsbeleid.

 

Doelgroep

De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die bij de behandeling en begeleiding van kinderen met otitis media betrokken zijn: huisartsen, KNO-artsen, kinderartsen, jeugdartsen, anesthesiologen, audiologen, logopedisten en medisch microbiologen.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van deze richtlijn is in 2009 een multidisciplinaire werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met otitis media betrokken medische disciplines, vertegenwoordiging van de patiëntenvereniging Kind en Ziekenhuis, een vertegenwoordiger van een zorgverzekeraar en adviseurs van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (zie ‘Samenstelling van de werkgroep en klankbordgroep’).

Bij het samenstellen van de werkgroep is rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende betrokken verenigingen en instanties, alsmede met een spreiding al dan niet in academische achtergrond.

 

Samenstelling van de werkgroep en klankbordgroep

-                 Dr. L.J.C. Anteunis, Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (tot november 2009)

-                 Prof. dr. S. van der Baan, Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

-                 Dr. ir. J.J.A. de Beer, CBO, Utrecht

-                 Drs. H. Blok, CBO, Utrecht, (tot april 2010)

-                 Dr. J.Q.P.J. Claessen, Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

-                 Dr. R.A.M.J. Damoiseaux, vice voorzitter, Nederlands Huisartsen Genootschap

-                 Dr. J.A.M. Engel, voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

-                 Dr. E. Gerrits, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

-                 Drs. I.J.M. Harms, Zorgverzekeraars Nederland

-                 Dr. N. van Heerbeek, Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, (vanaf september 2009)

-                 Drs. H.W.E.M.de Man-Hermsen, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

-                 Dr. A. Meuwese-Jongejeugd, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

-                 Dr. A. Ott, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

-                 Drs. M.J.R. Poth, CBO, Utrecht

-                 Drs. C.J.G.M. Rosenbrand, CBO, Utrecht

-                 Dr. M.M. Rovers, Nederlands Huisartsen Genootschap

-                 Prof. dr. A.G.M. Schilder, Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

-                 Prof. dr. ir. A.F.M. Snik, Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, (vanaf november 2009)

-                 Drs. A.M. van Wermeskerken, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

-                 Drs. B.M. Wijsen, Stichting Kind en Ziekenhuis

-                 Mw. H. Rippen, Stichting Kind en Ziekenhuis

 

Adviseurs op afstand

-                 Drs. L.K.P. Tielens, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

-                 Dr. D.B.M van der Werff, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Belangenverklaringen

De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door hun vereniging. Een overzicht van de belangenverklaringen van werkgroepleden over mogelijke financiële belangenverstrengeling is beschikbaar bij het CBO.

Inbreng patiëntenperspectief

Bij het opstellen van de richtlijn is rekening gehouden met het patiëntenperspectief. In de knelpuntanalyse heeft de betrokken patiëntenvereniging Kind en Ziekenhuis eigen knelpunten ingebracht. Tevens werden knelpunten geïnventariseerd middels een interview met ouders van kinderen met een (doorgemaakte) otitis media. De conceptrichtlijn is tevens voorgelegd aan de betrokken patiëntenvereniging Kind en Ziekenhuis.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. De richtlijn wordt verspreid onder alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen. Ook wordt een samenvatting van de richtlijn ter publicatie aangeboden aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en zal er in verschillende specifieke vaktijdschriften aandacht worden besteed aan de richtlijn. Daarnaast wordt de integrale tekst van de richtlijn op de websites van de patiëntenvereniging Kind en Ziekenhuis, het CBO en de betrokken beroepsverenigingen geplaatst.

 

De richtlijn wordt getoetst bij de eindgebruiker in de verschillende regio’s en Wetenschappelijke Verenigingen, waarbij ook visitaties zullen worden georganiseerd.

Werkwijze

Tabel 1. Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies

 

 

 

Interventie

Diagnostisch accuratesse onderzoek

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose*

A1

Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

Gerandomiseerd dubbelblind ver­gelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohort onderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controle onderzoek, cohort-onderzoek)

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohort onderzoek of patiënt-controle onderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies.

 

Niveau van conclusies

 

 

 

Conclusie gebaseerd op

1

Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2, met consistent resultaat

2

1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

3

1 onderzoek van niveau B of C

4

Mening van deskundigen

 

Werkwijze van de werkgroep en de klankbordgroep

Gezien de omvang van het werk werd een aantal subgroepen gevormd met vertegen­woordigers van relevante disciplines. Daarnaast zorgde de voorzitter samen met de adviseurs van het CBO, voor de coördinatie en onderlinge afstemming van de subgroepen.

De werkgroep heeft gedurende een periode van ongeveer twee jaar gewerkt aan de tekst voor de conceptrichtlijn. De subgroepen beoordeelden de door de adviseurs van het CBO geschreven wetenschappelijke onderbouwingen en formuleerden vervolgens de  overwegingen en aanbevelingen. Tevens schreven de subgroepen consensusteksten wanneer wetenschappelijk bewijs voor het beantwoorden van de uitgangsvraag ontbrak. De teksten werden tijdens plenaire vergaderingen besproken en na verwerking van de commentaren geaccordeerd. De voltallige werkgroep is 14 maal bijeen geweest om de resultaten van de subgroepen in onderling verband te bespreken. De teksten van de subgroepen zijn door een redactieteam samengevoegd en op elkaar afgestemd tot één document: de conceptrichtlijn. Deze werd eind oktober 2011 aan verenigingen verstuurd voor commentaar. Na verwerking van het commentaar is de richtlijn in december 2011 door de voltallige werkgroep vastgesteld en ter autorisatie naar de relevante beroepsverenigingen gestuurd.

 

Wetenschappelijke bewijsvoering

De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in de Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR, via Wiley InterScience), Medline en Embase (beiden via OvidSP), en, indien relevant, ook in PsycINFO (via OvidSP) of CINAHL (via Ebscohost). Hierbij werd de taal gelimiteerd tot Nederlands en Engels en werden artikelen uitsluitend over dierstudies uitgesloten. Er werd gezocht vanaf publicatiejaar 1990 tot en met de datum van de zoekactie (zoekacties vonden plaats tussen maart 2009 en augustus 2010). Voor de patiënten­populatie werd de MeSH (Medical Subject Heading) term ' Otitis Media' inclusief de onderliggende termen 'Mastoiditis', Otitis Media, Suppurative' en 'Otitis Media with Effusion' gebruikt, aangevuld met artikelen gevonden met de woorden 'otitis media' naast 'serous*' of 'secretor*', de woorden 'ear discharg*', 'glue ear', 'OMA', 'OME', 'AOM' of 'CSOM', of de woorden 'middle ear' naast 'effus*', 'suppur*' of 'fluid' in titel of samenvatting. De opbrengst werd daarbij ingeperkt op artikelen over 'kinderen'. De volledige zoekstrategie is per vraag in bijlage 4 weergegeven.

Belangrijke selectiecriteria hierbij waren: vergelijkend onderzoek met hoge bewijskracht, zoals meta-analyses, systematische reviews, randomized controlled trials (RCT’s) en controlled trials (CT). Waar deze niet voorhanden waren, werd verder gezocht naar vergelijkend cohort onderzoek, vergelijkende patiënt-controle studies of niet vergelijkend onderzoek.

De kwaliteit van deze artikelen werd door epidemiologen van het CBO en de werkgroepleden beoordeeld aan de hand van ‘evidence-based richtlijnontwikkeling’ (EBRO)-beoordelings­formulieren. Artikelen van matige of slechte kwaliteit werden uitgesloten. Na deze selectie bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies in de richtlijn staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens gegradeerd naar de mate van bewijs, waarbij de volgende indeling is gebruikt (Tabel 1). De mate van bewijskracht en niveau van bewijs zijn in de conclusies van de verschillende hoofdstukken weergegeven. De belangrijkste literatuur waarop de conclusies zijn gebaseerd is daarbij vermeld.

 

Totstandkoming van de aanbevelingen

Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijk bewijs vaak andere aspecten van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, beschikbaarheid van speciale technieken of expertise, organisatorische aspecten, maatschappelijke consequenties of kosten. Deze aspecten worden besproken na de ‘Conclusie’ in de ‘Overwegingen’. Hierin wordt de conclusie op basis van de literatuur in de context van de dagelijkse praktijk geplaatst en vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van de verschillende beleidsopties. De uiteindelijk geformuleerde aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs in combinatie met deze overwegingen. Het volgen van deze procedure en het opstellen van de richtlijn in dit ‘format’ heeft als doel de transparantie van de richtlijn te verhogen. Het biedt ruimte voor een efficiënte discussie tijdens de werkgroepvergaderingen en vergroot bovendien de helderheid voor de gebruiker van de richtlijn.

Volgende:
Behandeling (chirurgisch) ACMOM