Niet kleincellig longcarcinoom

Initiatief: NVALT Aantal modules: 65

Niet kleincellig longcarcinoom - Standaardbehandeling platinum

Uitgangsvraag

Bestaat er een platinumhoudende combinatie die als standaardbehandeling voor stadium IV NSCLC kan worden beschouwd?

Aanbeveling

Platinumhoudende behandelingen moeten gecombineerd worden met het minst toxische effectieve tweede middel bij patiënten met stadium IV NSCLC. De keuze wordt bepaald door patiënt- en tumorgerelateerde factoren.

Overwegingen

Voor de keuze van chemotherapie dienen patiënt- en tumorgerelateerde factoren evenals de te verwachten bijwerkingen van chemotherapie in overweging te worden genomen.

Onderbouwing

Toevoeging van een derde cytostaticum aan een platinumbevattend doublet leidt niet tot een langere overleving.
Niveau 1: A1 Delbaldo 2009 (1).

Toevoeging van bevacizumab aan carboplatine-paclitaxel bij geselecteerde patiënten met een niet-plaveiselcelcarcinoom verlengt de overleving.
Niveau 2: A2 Johnson 2004 (10), Sandler 2006 (9).

Derdegeneratie cytostatica geven betere therapeutische resultaten dan eerdere generatie cytostatica.
Niveau 1: A1 Baggstrom 2007 (2), Delbaldo 2009 (1).

Er is geen voorkeur-standaard platinumbevattend chemotherapieschema voor patiënten met stadium IV NSCLC.
Niveau 1: A1 Baggstrom 2007 (2); A1 Delbaldo 2009 (1); A1 NSCLC Meta-analysis Collaborative Group 2010 (3).

Voor een standaardbehandeling moet allereerst de vraag beantwoord worden of we één, twee of drie verschillende cytostatica moeten combineren. Deze vraag werd beantwoord in een Cochrane-analyse van 65 studies met 13601 patiënten (1). Toevoeging van een tweede cytostatica verbeterde de tumorrespons (OR 0,42, 95% BI 0,37-0,47, p<0,001) en de 1-jaarsoverleving (0,80, 95% BI 0,70-0,91, p<0,001). Toevoeging van een derde cytostaticum had een geringer effect op de tumorrespons en geen effect op de overleving. Drie middelen geven meer kans op toxiciteit. Kijkt men naar het type cytostatica dan blijkt dat derdegeneratie middelen beter zijn dan tweedegeneratie middelen. Derdegeneratie middelen zijn middelen zoals paclitaxel, docetaxel, gemcitabine, pemetrexed, vinorelbine, irinotecan die vanaf ongeveer 1990 werden geïntroduceerd. Ze hebben als monochemotherapie een tumorrespons tussen 10 en 20%. De 1-jaarsoverleving van derdegeneratie middelen is 6% (95% BI., 2-10%) beter dan met de oudere middelen (2). De 2010 Cochrane analyse laat zien dat er geen speciaal chemotherapie schema bestaat dat beter is dan andere (3).
In specifieke patiëntenpopulaties afkomstig uit individuele klinische studies of subgroepanalyses geven sommige cisplatinecombinaties een betere overleving dan andere cisplatineombinaties (4). Docetaxel/cisplatine geeft een nagenoeg vergelijkbare overleving dan vinorelbine/cisplatine in een algemene NSCLC-populatie (5), pemetrexed/cisplatine is beter dan gemcitabine/cisplatine voor patiënten met een niet-plaveiselcel NSCLC, en tenslotte is gemcitabine/cisplatine beter dan pemetrexed/cisplatine in plaveiselcelcarcinomen.
Toepassing in een minder streng geselecteerde NSCLC-populatie met PS 0-2 van een relatief lagere dosering van carboplatine (AUC 5) naast de standaarddosis met pemetrexed blijkt geen overlevingsvoordeel op te leveren ten opzichte van carboplatine en gemcitabine en geeft een lagere overleving dan in patiënten die behandeld werden met cisplatine combinaties (6). Verder werd in een meta-analyse gemcitabine vergeleken met andere platinumhoudende combinaties waarbij een absoluut 1-jaarsoverlevingsvoordeel van 3,9% voor de gemcitabine combinaties werd gevonden (7). Met docetaxel combinatie chemotherapie werd eveneens een iets groter overlevingsvoordeel ten opzichte van andere vormen van chemotherapie gevonden (HR 0,69, 95% BI., 0,53-0,86) (8). Deze gegevens laten echter niet toe om één doublet te kiezen op alleen effectiviteit, de clinicus moet ook de bijwerkingen in zijn keuze verdisconteren.

Er zijn twee gerandomiseerde studies met bevacizumab gepubliceerd in geselecteerde patiënten met een niet-plaveiselcelcarcinoom. In een fase III ECOG 4599-studie werden 842 patiënten gerandomiseerd voor bevacizumab met paclitaxel en carboplatine of alleen paclitaxel en carboplatine (9)  (10). De mediane overleving was 12,3 maanden in de carboplatine/paclitaxel/ bevacizumab-arm en 10,3 maanden in de carboplatine/paclitaxel-arm (HR 0,79; 95% BI, 0,67-0,92; p=0.003). De mediane progressie-vrije overleving was respectievelijk 6,2 en 4,5 maanden (HR 0,66; 95% BI, 0,57-0,77; p<0.001), terwijl de tumorrespons respectievelijk 35% and 15% (P<0.001) was. Opgemerkt dient te worden dat de positieve resultaten van de ECOG 4599 studie behaald werden in een populatie waarin patiënten met hersenmetastasen uitgesloten waren van deelname aan het onderzoek. In de Johnson et al studie toonde de bevacizumab arm eveneens een hogere tumorrespons (27% versus 10%, p, <0.0001), een langere progressievrije (HR 0,66, 6,4 versus 4,5 maanden, p<0.0001) en mediane overleving (HR 0,79, 12,5 versus 10,2 maanden, p=0.0075) in vergelijking met paclitaxel en carboplatine-arm. De 1- en 2-jaarsoverleving was 51,5% versus 43,7% en 22,1% versus 16,9% in het voordeel van de bevacizumab-arm. Aanvankelijk werden patiënten met hersenmetastasen uitgesloten van behandeling met bevacizumab, later niet meer (11). Later bleek dat bij patiënten met hersenmetastasen die behandeld werden met bevacizumab niet meer bloedingen voorkwamen. In de gerandomiseerde fase III studie waarin bevacizumab al dan niet werd gecombineerd met cisplatine en gemcitabine (AVAIL) verbeterde de progressievrije overleving (HR 0,75, 95% BI., 0,62-0,91, p =0,003), maar werd geen verbetering van de overleving gevonden (12)  (13).

Er zijn twee gerandomiseerde studies met cetuximab gepubliceerd (14)  (15). In de FLEX studie werden 1125 patiënten met NSCLC en een positieve EGFR eiwit expressie bepaald met immunohistochemie behandeld met cetuximab en vinorelbine en cisplatine of met vinorelbine en cisplatine alleen. De tumorrespons vebeterde door toevoeging van cetuximab (36% versus 29%, p=0,012), maar er was geen verbetering van de progressievrije overleving. Wel werd een marginale, maar statistisch significante verbetering van de overleving van 1,2 maand gezien (11,3 versus 10,1 maanden, p=0,04). In een andere fase III studie met 676 patiënten met stadium IV NSCLC werden patiënten behandeld met cetuximab gecombineerd met een taxaan (docetaxel of paclitaxel) en carboplatine. Er waren geen restricties bij de inclusiecriteria met betrekking tot histologie of EGFR-expressie. Het primaire eindpunt progressievrije overleving was niet verschillend tussen beide armen evenals de totale overleving. Cetuximab is niet geregistreerd of toegelaten tot de markt voor behandeling van longkanker door de regulerende overheidsorganen zoals de EMEA.

Door het ontbreken van vergelijkende studies tussen de verschillende platinumbevattende schema's en alle bovenstaande gegevens overziend zijn er onvoldoende gegevens voorhanden om een voorkeur uit te spreken voor een specifiek platinumbevattend chemotherapieschema.

 1. 1 - Delbaldo C, Michiels S, Rolland E, et al. Second and third additional chemotherapy drug for non-small cell lung cancer in patiënts with advanced disease (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2009;3:1-71.
 2. 2 - Baggstrom MQ, Stinchcombe TE, Fried DB, et al. Third-generation chemotherapy agents in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: a meta-analysis. J Thorac Oncol 2007;2:845-853.
 3. 3 - NSCLC Collaborative Group. Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual patiënts from 52 randomised clinical trials. BMJ 311:899-909, 1995.
 4. 4 - Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy naive patiënts with advanced-stage non–small-cell lung cancer. J Clin Oncol 26:3543-3551, 2008.
 5. 5 - Fossella F, Pereira JR, von Pawel J, et al. Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non–small-cell lung cancer: The TAX 326 study group. J Clin Oncol 21:3016-3024, 2003.
 6. 6 - Grønberg BH, Bremnes RM, Fløtten Ø, et al. Phase III study by the Norwegian Lung Cancer Study Group: pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non–small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27:3217-3224.
 7. 7 - LeChevalier T, Scagliotti G, Natale R, et al. Efficacy of gemcitabine plus platinum chemotherapy compared with other platinum containing regimens in advanced non-small-cell lung cancer: a meta-analysis of survival outcomes. Lung Cancer 2005;47:69-80.
 8. 8 - Lerma B.S. et al. Med Clin 122; 281, 2004.
 9. 9 - Sandler A, Gray R, Perry MC, et al. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 355:2542-2550, 2006.
 10. 10 - Johnson DH, Fehrenbacher L, Novotny WF, et al. Randomized phase III trial comparing bevacizumab plus carboplatin and paclitaxel with carboplatin and paclitaxel alone in previously untreated locally advanced and metastastic non-small-cell lung cancer . J Clin Oncol 2004;22:2184-2191.
 11. 11 - Socinski MA, Langer CJ, Huang JE, et al. Safety of bevacizumab in patiënts with non-small-cell lung cancer and brain metastases. J Clin Oncol 2009;27:5255-5261.
 12. 12 - Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, et al. Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as first-line therapy for non-squamous non-small-cell lung cancer: AVAIL. J Clin Oncol 2009;27:1227-1234.
 13. 13 - Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, Ramlau R, Gorbounova V, Hirsh V, Leighl N, Mezger J, Archer V, Moore N, Manegold C. Overall survival with cisplatin–gemcitabine and bevacizumab or placebo as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: results from a randomised phase III trial (AVAiL). Ann Oncol 21:1804-1809, 2010.
 14. 14 - Pirker R, Pereira JR, Szczesna A, et al. Cetuximab plus chemotherapy in patiënt with advanced non–small-cell lung cancer (FLEX): An open-label randomized phase III trial. Lancet 373:1525–1531, 2009.
 15. 15 - Lynch TJ, Patel T, Dreisbach L, et al. Cetuximab and first-line taxane/carboplatin chemotherapy in advanced non–small-cell lung cancer: Results of the randomized multicenter phase III trial BMS099. J Clin Oncol 2010; 28: 911-917.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 22-05-2011

Laatst geautoriseerd  : 22-05-2011

Voorwaarden voor revisie en beoordelingsfrequentie zijn vastgelegd in de richtlijn. De geldigheidstermijn voor de richtlijn (maximaal 5 jaar na vaststelling) wordt vanuit het programmabureau IKNL bewaakt. Om verscheidene redenen kan actualisatie eerder dan beoogd nodig zijn. Zo nodig zal de richtlijn tussentijds op onderdelen worden bijgesteld.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Algemene gegevens

Betrokken verenigingen

 • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirugie (NVT)
 • Nederlandse Vereniging Voor Heelkunde (NVVH), subvereniging Nederlandse Vereniging Voor Longchirurgie (NVVL)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVVR)
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Stichting Longkanker Info (longkankerinfo)

 

Organisatie

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

 

IKNL bevordert dat mensen met kanker en hun naasten zo dicht mogelijk bij huis toegang hebben tot een samenhangend en kwalitatief verantwoord zorgaanbod. IKNL is erop gericht behandeling, zorg en klinisch onderzoek binnen de oncologie te verbeteren. Daarnaast hebben zij een taak in het opzetten en ondersteunen van netwerken voor palliatieve zorg.

 

IKNL werkt aan multidisciplinaire richtlijnontwikkeling voor de oncologische en palliatieve zorg. Naast deze ontwikkeling van richtlijnen faciliteert IKNL ook het onderhoud, het beheer, de implementatie en de evaluatie van deze richtlijnen

 

Houderschap

De houder van de richtlijn moet kunnen aantonen dat de richtlijn zorgvuldig en met de vereiste deskundigheid tot stand is gekomen. Onder houder wordt verstaan de wetenschappelijke verenigingen van beroepsbeoefenaren die de richtlijn autoriseren. IKNL draagt zorg voor het beheer en de ontsluiting van de richtlijn.

 

Juridische betekenis

De houder van de richtlijn moet kunnen aantonen dat de richtlijn zorgvuldig en met de vereiste deskundigheid tot stand is gekomen. Onder houder wordt verstaan de wetenschappelijke verenigingen van beroepsbeoefenaren die de richtlijn autoriseren. IKNL draagt zorg voor het beheer en de ontsluiting van de richtlijn.

Doel en doelgroep

Doelstelling
Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor patiënten met NSCLC.
De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek, de behandeling, de follow-up en vormen van ondersteuning van patiënten met NSCLC. De richtlijn kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen ter bevordering van de implementatie van deze richtlijn.

Specifieke doelen van deze richtlijn voor NSCLC zijn:

 • introductie van de nieuwe TNM-classificatie 7e editie van de International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC);
 • plaatsbepaling van de endo-echodiagnostiek, zoals transbronchiale echografie (EBUS) met naald aspiratie (TBNA), transoesofageale echografie (EUS) met fijne naald aspiratie (FNA) en fluorodesoxyglucose-positronemissietomografie (FDG-PET) bij het stadiëren;
 • plaatsbepaling van epidermal growth factor receptor (EGFR)-mutatie-analyse;
 • plaatsbepaling van concomitante chemoradiotherapie;
 • plaatsbepaling van stereotactische radiotherapie;
 • plaatsbepaling van adjuvante chemotherapie;
 • plaatsbepaling van systemische therapie bij stadium IV-ziekte

 

Doelgroep

Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met NSCLC, zoals longartsen, (thorax)chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, huisartsen, nurse practitioners, oncologieverpleegkundigen, IKNL-consulenten, pathologen, psychologen, radiologen, nucleair-geneeskundigen, epidemiologen en patiënten(-organisaties).

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die met de diagnostiek en behandeling van NSCLC te maken hebben. Bij het samenstellen van de werkgroep is rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken verenigingen en instanties, alsmede met een spreiding al dan niet in academische achtergrond. De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en zijn gemandateerd door hun vereniging voor hun inbreng.

 

Leden van de werkgroep:

Hr. dr. J.T. Annema, longarts, Leids Universitair Medisch Centrum

Mw. dr. J.S.A. Belderbos, radiotherapeut, NKI - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Mw. T.T.M. Bluemink-Holkenborg, secretariële ondersteuning IKNL

Mw. dr. A.M.C. Dingemans, longarts, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Hr. dr. J.P. Eerenberg, chirurg, Tergooiziekenhuizen 

Mw. drs. M.M. van Gameren, radiotherapeut, Universitair Medisch Centrum Groningen

Hr. prof. dr. H.J.M. Groen, longarts, voorzitter werkgroep  UMG Groningen

Mw. dr. I.J.C. Hartmann, radioloog, Erasmus MC

Hr. dr. P.A. Helle, radiotherapeut, Medisch Spectrum Twente

Hr. prof. dr. O.S. Hoekstra, nucleair geneeskundige, VU medisch centrum
Mw. dr. C.C.M. Holtkamp, procesbegeleider namens, IKNL

Mw. D. van den Hurk, verpleegkundig specialist oncologie, UC  voor Chronische Ziekten

Hr. prof.dr. P.L. Jager, nucleair geneeskundige, Isala klinieken

Hr. drs. T.J. Klinkenberg               , cardiothoracaal chirurg, UMC Groningen

Mw. prof. dr. C.C.E. Koning, radiotherapeut, Academisch Medisch Centrum

Hr. dr. E. Lammers, longarts, voorzitter van het Longkanker Informatiecentrum Gelre ziekenhuizen

Hr. drs. A.P.W.M. Maat, cardiothoracaal chirurg, Erasmus MC

Hr. dr. M.A. Paul. chirurg, VU medisch centrum

Mw. J.P. Salomé, verpleegkundig specialist oncologie,  Sint Franciscus Gasthuis

Mw. dr. C. Schaefer-Prokop, radioloog,  Academisch Medisch Centrum

Mw. dr. J. Sietsma, patholoog, Universitair Medisch Centrum Groningen

Hr. prof. dr. E.F. Smit, longarts, VU medisch centrum

Hr. dr. W.H. Steup, chirurg, Haga Ziekenhuis

Hr. dr. F.B.J.M. Thunnissen, patholoog, VU medisch centrum

Mw. dr. J.N.H. Timmer-Bonte, internist, UMC St. Radboud

Mw. dr. A.L.J. Uitterhoeve, radiotherapeut, Academisch Medisch Centrum

Hr. drs. A.F.T.M. Verhagen, cardiothoracaal chirurg, UMC St. Radboud
Mw. drs. N.M. Verheijen; longarts i.o., Catharina Ziekenhuis

Hieronder staat een aanvullende lijst van werkgroepleden genoemd die (alleen) betrokken waren bij de ontwikkeling van de eerste versie van deze richtlijn in 2004:
Hr. prof. dr. J.P. van Meerbeeck, longarts, voorzitter

Mw. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen, medisch oncoloog, vice-voorzitter

Mw. drs. J. Wittenberg, epidemioloog, adviseur (tot oktober 2003)

Mw. dr. C.J.E. Kaandorp, arts, adviseur (vanaf oktober 2003)

Hr. dr. J.S. Burgers, huisarts, senior-adviseur (vanaf oktober 2003)

Hr. drs. A.G. Boekema, sociaal geneeskundige, procesbegeleider

Hr. drs. V.K.Y. Ho, methodoloog, beleidsmedewerker landelijke richtlijnen

Hr. dr. P. Baas, longarts

Hr. dr. M. den Bakker, klinisch patholoog

Mw. dr. P.F.A. Bakker, cardiothoracaal chirurg

Hr. dr. B. Biesma, longarts

Hr. dr. E.C.M. Bollen, chirurg

Hr. dr. J. Bussink, radiotherapeut

Hr. drs. H.E. Codrington, longarts

Mw. drs. C.E. van Die, thorax-radioloog

Hr. dr. J.M.W. van Haarst, longarts

Hr. drs. A.G. Hensens, cardiopulmonaal chirurg

Hr. dr. F.M.J. Heijstraten, radioloog

Mw. dr. M.L.G. Janssen-Heijnen, epidemioloog

Mw. dr. M.J.A. de Jonge, internist-oncoloog

Hr. dr. G.W.P.M. Kramer, radiotherapeut

Hr. dr. H.B. Kwa, longarts

Hr. dr. W.B. Lastdrager, chirurg

Hr. dr. H.J. Mulder, chirurg

Hr. prof. dr. E.M. Noordijk, radiotherapeut

Hr. dr. B.P. Ponsioen, huisarts

Hr. dr. J.W.G. van Putten, longarts

Mw. drs. A.M.C. Raat, huisarts

Hr. drs. P.T.R. Rodrigus, radiotherapeut

Hr. dr. W.J.G. Ros, sociaal psycholoog

Hr. drs. N.J.J. Schlösser, longarts

Hr. dr. J.H. Schouwink, longarts

Mw. N.A.W.P. Schrama, verpleegkundig specialist oncologie

Hr. dr. F.M.H.H. Schramel, longarts

Hr. drs. A.H.M. van Straten, cardiothoracaal chirurg

Hr. dr. J.R.M. van der Sijp, chirurg

Hr. drs. E.F. Ullmann, longarts

Hr. dr. G.P.M. ten Velde, longarts

Hr. drs. B.A. Verheij, huisarts

Hr. dr. M.I.M. Versteegh, cardiothoracaal chirurg

Mw. drs. M.S. Vos, psychiater

Hr. drs. S.L. Wanders, radiotherapeut

Hr. dr. L.N.A. Willems, longarts

Belangenverklaringen

Aan alle werkgroepleden is gevraagd een belangenverklaring in te vullen, waarin ze hun banden met de farmaceutische en andere industrie aangeven bij de start en opnieuw bij het eind van het richtlijntraject.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. De richtlijn wordt verspreid onder de professionals via de (wetenschappelijke) verenigingen en de locaties van IKNL. Ook wordt een samenvatting van de richtlijn ter publicatie aangeboden aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Daarnaast wordt de richtlijn beschikbaar gesteld op www.richtlijnendatabase.nl (gepubliceerd door IKNL). De vraag of de richtlijn wordt opgevolgd zal beantwoord worden door metingen in het veld te doen naar de implementatie van de richtlijn. Op basis van indicatoren zal getoetst worden in hoeverre dit gebeurt. De uitwerking hiervan ligt bij IKNL.

Werkwijze

Aanleiding
In 2004 is de eerste ‘evidence based' richtlijn gepubliceerd voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met NSCLC. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO hebben toen het initiatief genomen om een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen over zowel de stadiëring als de behandelmogelijkheden van het NSCLC. De herziening van de richtlijn is nodig omdat de afgelopen zes jaar de inzichten in diagnostiek en behandeling op verschillende onderdelen veranderd zijn. Door middel van een enquête onder betrokken medisch specialisten en zorgverleners van patiënten met NSCLC is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste diagnostische en therapeutische knelpunten in de dagelijkse praktijk.

 

Werkwijze werkgroep

In 2007 is het eerste initiatief genomen om een inventarisatie te maken van veranderingen in diagnostiek, behandeling en overige zorg rondom de patiënt met NSCLC. Gezien de omvang van het werk is in samenspraak met IKNL in 2008 een werkgroep samengesteld (zie samenstelling werkgroep) uit verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg van de patiënt met NSCLC. De gemandateerde werkgroepleden werden verdeeld in subgroepen voor het beantwoorden van de uitgangsvragen waarbij gezorgd is dat de relevante disciplines vertegenwoordigd waren. Daarnaast zorgde een redactieteam, bestaande uit de voorzitter, de procesbegeleider en de secretaresse van IKNL voor de coördinatie en onderlinge afstemming van de subgroepen. De subgroepen hebben gedurende een periode van meer dan twee jaar gewerkt aan een conceptrichtlijntekst die betrekking heeft op een bepaald deel van het traject. De werkwijze van de werkgroep bestond uit een knelpuntenanalyse (zie bijlage) waarvoor een enquête werd gehouden onder specialisten die zich met de zorg van patiënten met NSCLC bezighouden en de werkgroep formuleerde vervolgens uitgangsvragen (zie bijlage). Met behulp van de zogenaamde PICO-methode zijn er door het CBO onafhankelijke literatuursearches gedaan (zie bijlage). Deze nieuwe literatuur (vanaf 2002) werd inhoudelijk, methodologisch en statistisch beoordeeld om tot een zo goed mogelijke afweging te komen voor de beantwoording van de uitgangsvragen. De werkgroepleden schreven afzonderlijk of in de subgroepen teksten die tijdens vergaderingen besproken en na verwerking van de commentaren werden geaccordeerd. De voltallige werkgroep is vier keer bijeen geweest om de resultaten van de subgroepen in onderling verband te bespreken. De teksten van de subgroepen zijn door het redactieteam samengevoegd en op elkaar afgestemd tot één document, gepubliceerd op Oncoline. Eind 2010 heeft een landelijke commentaarronde plaatsgevonden waarbij alle leden van alle relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntenvereniging werden uitgenodigd, persoonlijk of via een aankondiging in een vaktijdschrift. De commentaren van deze enquête zijn verwerkt in de definitieve richtlijn.

 

De leidraad voor de ontwikkeling van de richtlijnen voor oncologische en palliatieve zorg is het AGREE instrument. Dit instrument is gemaakt voor de beoordeling van bestaande, nieuwe en herziene richtlijnen. Het AGREE Instrument beoordeelt zowel de kwaliteit van de verslaglegging als de kwaliteit van bepaalde aspecten van de aanbevelingen. Het beoordeelt de kans dat een richtlijn zijn gewenste doel zal behalen, maar niet de daadwerkelijke impact op patiëntuitkomsten.

 

Het AGREE Instrument is opgebouwd uit 23 items verdeeld over zes domeinen. Elk domein beslaat een aparte dimensie van kwaliteit van richtlijnen, namelijk:

 • Onderwerp en doel betreft het doel van de richtlijn de specifieke klinische vragen waarop de richtlijn een antwoord geeft en de patiëntenpopulatie waarop de richtlijn van toepassing is;
 • Betrokkenheid van belanghebbenden richt zich op de mate waarin de richtlijn de opvattingen van de beoogde gebruikers weerspiegelt;
 • Methodologie hangt samen met het proces waarin bewijsmateriaal is verzameld en samengesteld en met de gebruikte methoden om aanbevelingen op te stellen en te herzien;
 • Helderheid en presentatie gaat over het taalgebruik en de vorm van de richtlijn;
 • Toepassing houdt verband met de mogelijke organisatorische, gedragsmatige en financiële consequenties van het toepassen van de richtlijn;
 • Onafhankelijkheid van de opstellers betreft de onafhankelijkheid van de aanbevelingen en erkenning van mogelijke conflicterende belangen van leden van de werkgroep.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Palliatieve zorg