Neuraxisblokkade en antistolling

Initiatief: NVA Aantal modules: 34

Argatroban

Uitgangsvraag

Wat is de kans op neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade bij gebruik van argatroban?

Aanbeveling

Tijdsinterval voor neuraxisblokkade of catheterverwijdering

Bepaal voorafgaand aan een neuraxisblokkade of (her)start argatroban na neuraxisblokkade de aPTT en overleg met de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige.

 

Geef geen neuraxisblokkade tijdens het gebruik van argatroban.

 

Houd een tijdsinterval van minimaal vier uur aan tussen staken argatroban en een neuraxisblokkade.

 

Tijdsinterval hervatten medicatie na neuraxisblokkade of catheterverwijdering

Houd na een neuraxisblokkade en het verwijderen van een neuraxiscatheter een tijdsinterval van acht uur aan voor (her)start argatroban.

 

Combinatie van medicatie

Zie module 'Combinaties van antistollingsmiddelen'.

Overwegingen

Als argatroban gegeven wordt vanwege een diagnose van HIT type II kan dit niet worden gestaakt en is neuraxisblokkade, mede gezien de aanwezige comorbiditeit, gecontraïndiceerd, (Vandermeulen, 2010; Gogarten, 2010). Indien argatroban wordt gegeven ter preventie van trombose bij patiënten met een HIT(T) in de anamnese, dient argatroban te worden gestaakt alvorens een neuraxisblokkade wordt verricht. Vandermeulen adviseert hiervoor een tijdsinterval van tenminste vier uur na staken argatroban(Vandermeulen, 2010). Na neuraxisblokkade en het verwijderen van een neuraxiscatheter adviseert Vandermeulen twee uur maar houdt de commissie een tijdsinterval van acht uur aan. Dit advies berust op de tijd die wordt verondersteld om een stabiele bloedprop te vormen (acht uur) in relatie tot het directe therapeutisch effect van argatroban(Rosencher, 2007). Naast bovengenoemde tijdsintervallen dient het antistollingseffect te zijn uitgesloten door middel van het bepalen van de aPTT (Vandermeulen, 2010).

Onderbouwing

Dosering

Toediening op geleide van de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT). De streefwaarde APTT is anderhalf tot drie maal de verlenging van de uitgangswaarde, max. 100 sec. Bij percutane coronaire interventie vindt toediening plaats op geleide van de ACT, streefwaarde ACT 300-450 sec.

 

Werkingsmechanisme

De farmacokinetische eigenschappen van argatroban staan beschreven in tabel 5.16.

Argatoban wordt intraveneus toegediend, bindt selectief en reversibel aan vrij aan stolselgebonden trombine en remt onafhankelijk van antitrombine de fibrinevorming door remming van de stollingsfactoren V, VII, XIII, en indirect de bloedplaatjesaggregatie. Argatoban wordt in de lever (CYP3A4/5 systeem) gemetaboliseerd en vooral uitgescheiden met de feces. Binnen één tot drie uur na start van het infuus wordt de 'steady state'-plasmaconcentratie bereikt, de eliminatiehalfwaardetijd is 35 tot 68 min. Bij leverfunctiestoornissen en critical illness kan de klaring gehalveerd zijn.

 

Tabel 5.16 Farmacokinetische eigenschappen Factor IIa remmers

Genees-middel

Merknaam

Mecha-nisme

Route

Halfwaardetijd

Tmax

Indicatie

Gebruikelijke (onderhouds)dosering

Bij goede NF en klaring

Dabigatran

Pradaxa

Directe factor IIa/

trombine-remmer

Oraal

11 tot 17 uur

Bij e-GFR <30 ml/min 28 uur.

2 uur

Primaire VTE preventie bij totale heupvervangende of   een totale knievervangende operatie

1 dd 220 mg (eenmalig eerste dosis 110 mg indien   start <24 uur postoperatief)

1 dd 150 mg (eenmalig eerste dosis 75 mg indien   start <24 uur postoperatief) bij e-GFR 30- 50 ml/min, leeftijd >75   jaar, verapamil, amiodaron

 

 

 

 

 

 

Preventie CVA bij AF

110 of 150 mg 2dd

 

 

 

 

 

 

Nonvalvulair atrium fibrilleren

2 dd 150 mg

2 dd 110 mg bij e-GFR 30- 50 ml/min, leeftijd >80   jaar, verapamil

Argatroban

Arganova

Directe factor IIa/

trombine-remmer

IV

25 tot 60 minuten

Steady state na 1 tot 3 uur

HIT II

Op geleide APTT

 

 

 

 

 

 

PCI bij HIT II

Op geleide APTT

Bivalirudine

Angiox

Directe factor IIa/

trombine-remmer

IV

25 tot 60 minuten

Direct therapeutisch effect

ACS (Acuut Coronair Syndroom)

0.25  op geleide ACT

Let op: Adviezen kunnen afwijken van genoemde halfwaardetijden en Tmax, zie aanbevelingen.

 

Indicaties

Argatroban heeft een beperkt indicatiegebied en is geregistreerd voor preventie en behandeling van trombose bij patiënten met een acute heparine geïnduceerde trombopenie (HIT type II). Argatroban kan ook worden gebruikt voor de behandeling dan wel preventie van trombose bij patiënten met een HIT type II in de voorgeschiedenis.

 

Comorbiditeit en comedicatie

Argatroban wordt afgeraden bij ernstige leverfunctiestoornissen (Child-Pughscore C). Dosis aanpassing wordt geadviseerd bij Bilirubine 25.5 µmol/L en transaminase >100U/L (Levine, 2006). Bij verminderde nierfunctie is geen dosisaanpassing noodzakelijk. Argatroban beïnvloedt (verlengt) ook de INR (PT). Dit is van belang bij het gelijktijdig gebruik met vitamine K-antagonisten.

 

Meetmethode

Argatroban: Voor monitoring wordt de aPTT (eventueel de ACT), of specifieke dTT of ECT geadviseerd. (Curvers, 2012).

 

Antagonisten

Argatroban: Er is geen antagonist beschikbaar.

Er kan op basis van de literatuur geen conclusie getrokken worden over de veiligheid van het gebruik van argatroban bij neuraxisblokkade. 

Er is een systematische literatuuranalyse uitgevoerd voor de beantwoording van deze uitgangsvraag. Er werden geen casereports gevonden van neuraxiale hematomen voor of na een neuraxisblokkade, waarbij argatroban was betrokken. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in studies recente neuraxiale ingrepen een contra-indicatie waren voor argatroban ofwel niet worden genoemd. Wel wordt door onder andere Vandermeulen (Vandermeulen, 2010) aanbevelingen gedaan omtrent het beleid rondom het tijdsinterval dat deze medicatie voor en na een neuraxisblokkade gestaakt moet worden. De onderbouwing die wordt gegeven is een theoretische onderbouwing op basis van de halfwaardetijd en het farmacologisch effect en niet op basis van de resultaten van klinische studies aangezien die er niet zijn.

 1. Curvers, J. van de Kerkhof, D.,Stroobants, A.K., van den Dool, E.J., Scharnhorst, V. (2012). Measuring direct thrombin inhibitors with routine and dedicated coagulation assays: which assay is helpful? Am J Clin Pathol. 2012, 138(4): 551-8.
 2. Gogarten, W., Vandermeulen, E., Aken, H. van,Kozek, S., Llau, J.V., Samama, C.M., & European Scoeity of Anaesthesiology.(2010). Regional anaesthesia and antithrombotic agents: recommendations of the European Society of Anaesthesiology.European J of Anaesth, 27, 999-1015.
 3. Levine, R.L. Hursting, M.J., & McCollum, D. (2006). Argatroban therapy in heparin-induced thrombocytopenia with hepatic dysfunction. Chest., 129(5), 1167-1175.
 4. Llau, J.V., &Ferrandis, R. (2009). New anticoagulants and regional anesthesia. Curr Opin Anaesthesiol., 22(5), 661-6.
 5. Rosencher, N., Bonnet, P. &Sessler, D.I. (2007). Selected new antithrombotic agents and neuraxiaal anaesthesia for major orthopaedic surgery: management strategies . Anaesthesia, 62, 1154–1160.
 6. Vandermeulen, E. (2010). Regional anaesthesia and anticoagulation.Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 24, 121–131.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 16-12-2014

Laatst geautoriseerd  : 16-12-2014

Uiterlijk in 2018 bepaalt het bestuur van de NVA of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe commissie geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

De NVA is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor de diagnostiek, het preventieve en postoperatieve beleid en het curatieve beleid in geval van complicaties, bij patiënten die antistolling gebruiken en ingepland zijn voor het ondergaan van een locoregionale zenuw- dan wel neuraxisblokkade, in electieve en acute situaties.

Naar verwachting draagt de richtlijn bij aan een toename van de kennis omtrent het beleid rondom de nieuwe antistollingsmiddelen, met als doel het aantal complicaties laag te houden.

De commissie wil verder een tweetal belangrijke aanbevelingen meegeven:

 • een neuraxisblokkade en/of perifere zenuwblokkade dan wel interventionele pijntechnieken dient alleen verricht te worden indien in voorkomende gevallen voldaan is aan de gestelde tijdsintervallen van staken van antistollingsmiddelen;
 • raadpleeg bij twijfel de lokaal verantwoordelijk stollingsdeskundige.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij patiënten die een neuraxis- dan wel zenuwblokkade ondergaan.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2012 een multidisciplinaire commissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die te maken hebben met een neuraxisblokkade (zie hiervoor de samenstelling van de commissie).

De commissieleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De commissie werkte gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de richtlijn. De commissie is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

 • Mevr. dr. A.W.M.M. Koopman-van Gemert, anesthesioloog, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht, voorzitter, namens de NVA
 • Mevr. drs. T. Dijkstra, ziekenhuisapotheker, Vlietland ziekenhuis, Schiedam, namens de NVZA
 • Dhr. dr. M.M.C. Hovens, internist-vasculair geneeskundige, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem, namens de NIV
 • Dhr. dr. M. Lancé, anesthesioloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht, namens de NVA
 • Dhr. dr. L. van den Broek, anesthesioloog, Ziekenhuis groep Twente, Almelo, namens de NVA
 • Dhr. dr. S. H. Renes, anesthesioloog, Radboudumc, Nijmegen, namens de NVA
 • Dhr. dr. M.F.Termaat, traumachirurg, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, namens de NVvH
 • Mevr. dr. E.C.M. van Pampus, hematoloog-transfusiespecialist, Radboudumc, Nijmegen, namens de NIV

 

Met ondersteuning van

 • Mevr. dr. M.L. Molag, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten 

Belangenverklaringen

De commissieleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Een overzicht hiervan vindt u hieronder, de volledige belangenverklaringen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.

 

Overzicht van ingevulde verklaringen omtrent mogelijk belangenverstrengeling met betrekking tot de richtlijn ‘Neuraxisblokkade’

Commissielid

Belangen afgelopen vijf jaar en/of

gedurende looptijd van het project ja /nee

Zo ja, welke

Mevr. dr. A.W.M.M. Koopman-van Gemert

Nee

n.v.t.

Mevr. drs. T. Dijkstra

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. M.M.C. Hovens

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. M. Lancé

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. L. van den Broek

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. S. H. Renes

Nee

n.v.t.

Dhr. dr. M.F. Termaat

Nee

n.v.t.

Inbreng patiëntenperspectief

Patiëntenparticipatie was voor deze richtlijn niet van toepassing. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door casereports te bestuderen. De belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

De richtlijn is/wordt digitaal verspreid onder alle relevante beroepsgroepen. Daarnaast is/wordt er een samenvatting van de richtlijn aangeboden aan het tijdschrift Anesthesia. Ook is de richtlijn te downloaden vanaf de website van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA): www.anesthesiologie.nl.

Werkwijze

Knelpuntenanalyse

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de commissie en de adviseur de knelpunten.

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de commissie besproken waarna de commissie de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de commissie per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De commissie waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang als cruciaal, belangrijk en onbelangrijk. Tevens definieerde de commissie, voor zover mogelijk, wat zij voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant verschil vond, dat wil zeggen wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de patiënt is.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen (Medline (OVID) en de database van het Guidelines International Network –GIN-) en naar systematische reviews (Medline-OVID-). Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De commissieleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in het hoofdstuk van desbetreffende uitgangsvraag.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de kolom ‘Beoordeling kwaliteit studie’ van een evidencetabel.

 

Formuleren van de conclusies

Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose is het wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meerdere conclusie, waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven.

Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar een of meer artikelen, maar wordt getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maakten de commissieleden de balans op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen.

 

Overwegingen

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk, zoals de expertise van de commissieleden, patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische zaken.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen.

 

Indicatorontwikkeling

Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden er interne kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken. Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij KiMS.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de commissie. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de commissie. De definitieve richtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor autorisatie.

 

Onderhoud richtlijn Neuraxisblokkade en antistolling

De richtlijn Neuraxisblokkade en antistolling richt zich op de zorg voor patiënten die

antistollingsmiddelen gebruiken en een locoregionale zenuw- of neuraxisblokkade krijgen. Alle soorten antistollingsmiddelen en combinaties van antistollingsmiddelen worden besproken.

 

De volgende groepen van geneesmiddelen worden in de richtlijn onderscheiden:

A. Trombocytenaggregatieremmers

 • Acetylsalicylzuur.
 • Clopidogrel.
 • Prasugrel.
 • Ticagrelor.
 • Dipyridamol.
 • Non-Steroidal Anti-Inf lammatory Drugs (NSAID’s).
 • Metamizol.
 • Specifieke Serotonine Heropname Remmers (SSRI’s).

B. GPIIB/IIIa-receptorantagonisten

C. Vitamine-K-antagonisten (cumarinederivaten)

D. Indirecte factor Xa-remmers

 • Laagmoleculair heparine.
 • Fondaparinux.
 • Danaparoid.

E. Ongefractioneerd heparine

F. Trombolytica/fibrinolytica

G. Factor IIa-remmers

 • Argatroban.
 • Bivalirudine.
 • Dabigatran.

H. Directe orale Factor Xa-remmers (rivaroxaban, apixaban)

I. Combinaties van antistollingsmiddelen

 

De NVA stelt in overleg met andere betrokken wetenschappelijke verenigingen (tenminste NIV, NVZA) een gremium aan om de actualiteit van de richtlijn te bewaken. Deze groep beoordeelt één keer per jaar of er belangrijke wijzigingen zijn die maken dat de richtlijn moet worden aangepast. Afspraken over onder andere mandaat, voorzitterschap en tijdslijnen worden vastgelegd.

 

Nieuwe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de inhoud van de richtlijn kunnen betreffen:

 1. Nieuwe kennis over reeds in de richtlijn opgenomen middel, bijvoorbeeld over dosering, risico’s of antidotum
 2. Nieuwe combinatie van middelen
 3. Nieuw middel binnen bepaalde groep
 4. Nieuwe groep geneesmiddelen
 5. Nieuwe (binnen- of buitenlandse) richtlijnen
 6. Andere ontwikkelingen (denk aan implementatieproblemen/organisatieaspecten, financiering, patiëntenvoorkeuren)

 

Een belangrijke vraag die deze groep zich moet stellen is of de verwachting is dat één of meerdere aanbevelingen veranderen door de wijzigingen. Criteria die hierbij moeten worden meegewogen zijn: mate van verandering aanbeveling, omvang patiëntenpopulatie, patiëntveiligheid, impact op kwaliteit van zorg, behoefte bij beroepsgroep, impact op (macro)kosten.

Daarnaast is het goed om te beseffen dat de literatuur over bloedingen bij neuraxisblokkade vooral bestaat uit patiëntenseries en case reports. Slechts voor een beperkt aantal middelen zijn vergelijkende studies gevonden.

 

Ad 1. Nieuwe kennis over reeds in de richtlijn opgenomen middel, bijvoorbeeld over dosering, bepaling, risico’s of antidotum

 • De werkgroep bepaalt of deze nieuwe kennis aanleiding is om een nieuwe systematische literatuuranalyse te doen.
 • Onderbouwing, overwegingen en aanbeveling worden (indien nodig) aangepast.
 • De werkgroep adviseert de NVA of er sprake is van een inhoudelijke aanpassing die voor commentaar en autorisatie moet worden voorgelegd.
  • Zo ja, commentaarfase en autorisatie zoals gebruikelijk (met eventueel aangepaste termijn).
  • Zo nee, wijzigingen worden ter kennisgeving gecommuniceerd naar de betrokken wv-en.

 

Ad 2. Nieuwe combinatie van middelen

 • De werkgroep bepaalt of deze nieuwe combinatie aanleiding is om een nieuwe systematische literatuuranalyse te doen.
 • Onderbouwing, overwegingen en aanbeveling worden (indien nodig) aangepast.
 • De werkgroep adviseert de NVA of er sprake is van een inhoudelijke aanpassing die voor commentaar en autorisatie moet worden voorgelegd.
  • Zo ja, commentaarfase en autorisatie zoals gebruikelijk (met eventueel aangepaste termijn).
  • Zo nee, wijzigingen worden ter kennisgeving gecommuniceerd naar de betrokken wv-en.

 

Ad 3: Nieuw middel binnen bepaalde groep

Wanneer dit leidt tot een nieuwe submodule (bijvoorbeeld nieuwe factor IIa-remmer):

 • De werkgroep bepaalt of hiervoor een nieuwe werkgroep wordt ingesteld of dat zij dit zelf ter hand neemt.
 • Er wordt een systematische literatuuranalyse uitgevoerd.
 • Onderbouwing, overwegingen en aanbevelingen worden opgesteld.
 • Commentaarfase en autorisatie zoals gebruikelijk (met eventueel aangepaste termijn).

 

Wanneer dit leidt tot een aanpassing van een bestaande (sub)module (bijvoorbeeld nieuwe factor Xa-remmer):

 • De werkgroep bepaalt of hiervoor een nieuwe werkgroep wordt ingesteld of dat zij dit zelf ter hand neemt.
 • Er wordt een systematische literatuursearch uitgevoerd voor het nieuwe middel (of voor hele module?).
 • Onderbouwing, overwegingen en aanbeveling worden (indien nodig) aangepast.
 • De werkgroep adviseert de NVA of er sprake is van een inhoudelijke aanpassing die voor commentaar en autorisatie moet worden voorgelegd.
  • Zo ja, commentaarfase en autorisatie zoals gebruikelijk (met eventueel aangepaste termijn).
  • Zo nee, wijzigingen worden ter kennisgeving gecommuniceerd naar de betrokken wv-en.

 

Ad 4: Nieuwe groep geneesmiddelen

Dit zal altijd leiden tot een uitbreiding van de richtlijn met een tenminste één extra module.

 • Het is waarschijnlijk dat hiervoor een nieuwe werkgroep wordt ingesteld dan wel de bestaande werkgroep zo nodig wordt uitgebreid.
 • Er wordt/worden (een) systematische literatuuranalyse(s) uitgevoerd afhankelijk van de te beantwoorden uitgangsvragen.
 • Onderbouwing, overwegingen en aanbevelingen worden opgesteld.
 • Commentaarfase en autorisatie zoals gebruikelijk (met eventueel aangepaste termijn).

 

Ad 5. Nieuwe (binnen- of buitenlandse) richtlijnen

 • De werkgroep bepaalt of de nieuwe richtlijn afwijkt van de richtlijn Neuraxisblokkade en antistolling
  • Zo nee: geen actie nodig (eventueel verwijzing opnemen?)
  • Zo ja: is er reden de huidige richtlijn aan te passen?
   • Richtlijn van goede methodologische kwaliteit?
   • Belangen opstellers openbaar?
   • Geen andere bezwaren?

 

Dan eventueel informatie met bronvermelding overnemen

Als nieuwe richtlijn niet aan eisen voldoet maar wel aanleiding is tot aanpassen richtlijn Neuraxisblokkade: zie bovenstaande situaties

 • De werkgroep adviseert de NVA of er sprake is van een inhoudelijke aanpassing die voor commentaar en autorisatie moet worden voorgelegd.
  • Zo ja, commentaarfase en autorisatie zoals gebruikelijk (met eventueel aangepaste termijn).
  • Zo nee, wijzigingen worden ter kennisgeving gecommuniceerd naar de betrokken wv-en.

 

Ad 6. Andere ontwikkelingen (overige modules, waaronder implementatieproblemen, organisatieaspecten, financiering, patiëntenvoorkeuren)

 • De werkgroep bepaalt of deze nieuwe ontwikkeling aanleiding is om de richtlijn aan te passen.
 • De werkgroep bepaalt of een nieuwe systematische literatuuranalyse gedaan wordt.
 • Onderbouwing, overwegingen en aanbeveling worden (indien nodig) aangepast.
 • De werkgroep adviseert de NVA of er sprake is van een inhoudelijke aanpassing die voor commentaar en autorisatie moet worden voorgelegd.
  • Zo ja, commentaarfase en autorisatie zoals gebruikelijk (met eventueel aangepaste termijn).
  • Zo nee, wijzigingen worden ter kennisgeving gecommuniceerd naar de betrokken wv-en.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Directe orale Factor Xa remmers