Moleculaire typering in het kader van infectiepreventie

Initiatief: NVMM Aantal modules: 14

Startpagina - Moleculaire typering infectiepreventie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn legt landelijk beleid vast binnen de medisch microbiologische laboratoria met betrekking tot indicatiestelling en de wijze van interpretatie en dataverwerking bij het uitvoeren van moleculaire typering van micro-organismen om in het kader van infectiepreventie transmissie aan te tonen of uit te sluiten. Hierbij betreft het alle potentieel pathogene of resistente micro-organismen bij de mens, waarvan het vermoeden bestaat dat mens-op-mens transmissie heeft plaatsgevonden binnen en/of tussen zorginstellingen. Tevens worden de minimum eisen beschreven waaraan een typeringslaboratorium dient te voldoen voor typering in het kader van infectiepreventie.

 • Indicaties voor moleculaire typering
  • Wat is de indicatie voor het typeren van micro-organismen in het kader van infectiepreventie binnen één zorginstelling?
  • Wat is de indicatie voor het typeren van micro-organismen in het kader van infectiepreventie tussen verschillende zorginstellingen?
 • Aanvraag van een typering  en rapportage van de typeringsuitslag
  • Welke gegevens verstrekt een medisch microbiologisch laboratorium minimaal aan het typeringslaboratorium bij een aanvraag voor typering?
  • Wat rapporteert het typeringslaboratorium minimaal naar het aanvragende medisch microbiologische laboratorium?
 • Epidemiologische interpretatie van de typeringsuitslag
  • Op welke wijze vindt de epidemiologische interpretatie van een typeringsuitslag plaats?
 • Moleculaire typeermethoden
  • Welke eisen worden gesteld aan moleculaire methoden voor typering van micro-organismen in het kader van infectiepreventie bij verdenking op transmissie binnen een zorginstelling?
  • Welke eisen worden gesteld aan moleculaire methoden voor typering van micro-organismen in het kader van infectiepreventie bij verdenking op verspreiding of transmissie tussen zorginstellingen binnen een zorgregio?
 • Kwaliteit van infrastructuur en beheer van een typeringslaboratorium
  • Aan welke criteria dient een laboratorium minimaal te voldoen voor moleculaire typering in het kader van infectiepreventie?
  • Wat zijn minimum criteria voor de functioneel leidinggevende professional van een typeringslaboratorium?

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn beoogt een praktisch handvat te bieden aan alle specialisten die betrokken zijn bij infectieziektebestrijding, zoals artsen-microbioloog, artsen infectieziektebestrijding, medisch moleculair microbiologen, deskundigen infectiepreventie, onderzoekers, epidemiologen, en andere artsen betrokken bij infectieziekten en infectiepreventie beleid.

 

Voor patiënten

Infecties worden veroorzaakt door micro-organismen, bijvoorbeeld een  bacterie. In routine diagnostiek  wordt vastgesteld om welke bacteriesoort het gaat. Maar binnen een bacteriesoort zijn er bacteriën die meer en minder op elkaar lijken. Hoe goed ze op elkaar lijken is vast te stellen door moleculaire typering. Dit is van belang om vast te kunnen stellen of iemand een bepaalde bacterie heeft gekregen van een andere patiënt, van een zorgverlener, of van buiten het ziekenhuis. Zo kan in kaart worden gebracht hoe een infectie zich verspreidt en welke maatregelen genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Deze richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, in samenwerking met de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg  en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM).

Volgende:
Indicaties voor moleculaire typering