Minimaal Invasieve Chirurgie (MIC)

Initiatief: NVOG Aantal modules: 24

Speciale patiëntengroep: zwangeren bij MIC

Uitgangsvraag

Welke entreetechniek heeft de voorkeur bij een zwangere waarbij een laparoscopische ingreep geïndiceerd is?

Aanbeveling

Kies bij een zwangere patiënt waarvoor een laparoscopische ingreep geïndiceerd is, de entreetechniek waarmee de chirurg bekend is.

 

Pas de locatie van de entree aan op basis van de hoogte van de uterus. Overweeg het punt van Palmer als alternatieve locatie voor de entree.

Overwegingen

De onderstaande overwegingen en aanbevelingen gelden alleen voor zwangere vrouwen die een laparoscopie moeten ondergaan.

 

Rationale voor de aanbeveling

Uit de recente richtlijnen blijkt geen voorkeur voor een specifieke entreetechniek. Daarnaast lijkt een geïndiceerde laparoscopie in elk trimester van de zwangerschap veilig uitgevoerd te kunnen worden, zolang de chirurg de locatie van de entree aanpast op hoogte van de uterus.

 

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

Uit recente richtlijnen blijkt dat laparoscopie veilig uitgevoerd kan worden in elk trimester van de zwangerschap als een operatie geïndiceerd is. Medisch noodzakelijke operaties moeten nooit uitgesteld worden, omdat dit negatieve gevolgen voor de zwangere en voor de foetus kan hebben.

 

De RCOG richtlijn geeft aan dat er goede uitkomsten zijn voor laparoscopieën tot 34 weken, maar refereren ook nog naar de ACOG consensus uit 2017, waarin geadviseerd wordt niet-acute operaties in het tweede trimester uit te voeren. De SAGES richtlijn en ACOG consensus uit 2019 geven aan dat een laparoscopie in elk trimester veilig uitgevoerd kan worden. De werkgroep sluit zich bij dit advies aan.

 

Ten aanzien van de entreetechniek is er weinig adequate literatuur beschikbaar en is de bewijskracht laag. De open en gesloten entreetechniek en entree met een optische trocar lijken veilig gebruikt te kunnen worden, zolang de entreeplaats aangepast wordt aan de hoogte van de uterus. Het punt van Palmer kan overwogen worden als alternatieve entreelocatie. Het is belangrijk dat elke chirurg die een laparoscopie uitvoert bij een zwangere patiënt zich bewust is van de risico’s op schade aan de zwangere uterus.

 

Naast de entreetechniek zijn er nog aspecten die buiten het bestek van deze richtlijn vallen, maar die zeker de aandacht verdienen bij laparoscopie in de zwangerschap. Dit zijn zaken zoals positionering van de zwangere patiënt, de anesthesie, foetale bewaking en het wel of niet geven van tocolytica en corticosteroïden (Ball, 2019; Pearls, 2017).

 

De bewijskracht uit de gebruikte richtlijnen is over het algemeen laag.

Onderbouwing

De incidentie van complicaties bij laparoscopie is laag. Echter, inherent aan de toegepaste chirurgische techniek kunnen er complicaties optreden, zoals de entree-gerelateerde complicatie. Er zijn in hoofdlijnen drie verschillende entree technieken te onderscheiden: de open techniek, de gesloten techniek (directe trocarentree en Veressnaald insertie) en de steeds meer gebruikte hybride techniek. De gekozen techniek hangt af van de ervaring van de chirurg, de operatie-indicatie en eventuele voorgeschiedenis van de patiënt. De risico’s behorend bij elk van de technieken zijn onderzocht. In deze module worden de risico’s besproken en strategieën uiteengezet die kunnen worden gevolgd om entree-gerelateerde complicaties te voorkomen.

Er is onvoldoende kwalitatief goed onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende entreetechnieken bij zwangere patiënten op basis waarvan conclusies geformuleerd kunnen worden.

Twee richtlijnen en twee consensus documenten van de ACOG-werkgroep worden besproken in de literatuursamenvatting. Er zijn geen evidencetabellen en risk of bias tabellen gemaakt, omdat dit geen originele artikelen of systematic reviews zijn.

 

Beschrijving literatuur

De twee richtlijnen en twee consensus van de ACOG-werkgroep gaan specifiek over zwangere patiënten. Beide richtlijnen geven aan dat de literatuur erg beperkt is, vaak gedateerd en er geen randomized-controlled-trials zijn. Dit betekent dat de studies veel beperkingen kennen en de bewijskracht om die reden ook van zeer laag niveau is.

 

Het punt van Palmer wordt gedefinieerd als het punt dat zich 3 cm distaal van de onderste rib miclaviculair bevindt.

 

Resultaten

SAGES

De Amerikaanse vereniging van gastro-intestinale chirurgen (SAGES) heeft de richtlijn over laparoscopie in de zwangerschap herzien in 2017. Deze richtlijn geeft meerdere aanbevelingen, op basis van GRADE.

 

Laparoscopie kan veilig uitgevoerd worden in elk trimester als een operatie geïndiceerd is (sterke aanbeveling, redelijke bewijskracht) (Pearls, 2017).

 

Deze richtlijn geeft aan dat oude aanbevelingen aangaven dat niet-acute operaties vermeden moesten worden in het eerste en derde trimester. Er blijkt echter uit recente literatuur dat laparoscopie in elk trimester veilig kan worden toegepast, zonder verhoogd risico voor moeder en foetus. Het uitstellen van noodzakelijke operaties leidt tot verhoogd risico op complicaties voor moeder en foetus (Pearls, 2017).

 

De open entreetechniek, gesloten entreetechniek met Veressnaald en de optische trocar kunnen veilig toegepast worden, door een chirurg die bekend is met deze techniek en zolang de locatie van de entree aangepast wordt aan de hoogte van de uterus (zwakke aanbeveling, lage bewijskracht) (Pearls, 2017).

 

De richtlijn beschrijft dat de zorgen bij het gebruik van de gesloten entreetechniek met de Veressnaald en directe optische trocarinsertie bestaan uit het hogere risico op schade aan de uterus en andere organen. Daarom is het belangrijk dat de plaats van de entree aangepast wordt aan de hoogte van de uterus. Het gebruik van het punt van Palmer wordt aangeraden om de uterus te vermijden. Ook het gebruik van trocarplaatsing met echogeleiding wordt als optie gegeven om risico’s te verkleinen (Pearls, 2017).

 

RCOG

De Britse vereniging voor gynaecologie en obstetrie (RCOG) heeft in 2019 een nieuwe richtlijn uitgebracht over laparoscopie in de zwangerschap. In deze richtlijn is GRADE niet gebruikt, maar een andere systematiek voor het bepalen van de bewijskracht. Deze aanbeveling loopt van A (sterk) tot D (zwak), en er wordt ook gebruik gemaakt van praktische aanbevelingen, geformuleerd door de werkgroep (Ball, 2019).

 

Waar moet de primaire poort geplaatst worden?

1. De locatie van de primaire poort hangt af van de hoogte van de uterus (bewijskracht D) (Ball, 2019).

 

Er zijn geen gerandomiseerde studies voor de locatie van de primaire poort, dus er kan geen aanbeveling gemaakt worden (Ball, 2019).

2. De grootte van de uterus moet bepaald worden door palpatie of echo (praktische aanbeveling) (Ball, 2019).

3. Aangezien er geen gerandomiseerde trials zijn, moeten chirurgen de plek van de entree kiezen op basis van hoogte van de uterus, locatie van de pathologie en ervaring van de chirurg. De optie voor de locaties zijn umbilicaal, supra-umbilicaal, sub-xiphoid en het punt van Palmer (bewijskracht D) (Ball, 2019).

4. Er wordt gesuggereerd dat in het late tweede trimester en derde trimester voor de plek van entree het punt van Palmer of in rechter mid-claviculair lijn of 3 tot 6 cm boven de navel in de middenlijn zou moeten zijn(bewijskracht D) (Ball, 2019).

5. Het inbrengen van een maagsonde kan handig zijn wanneer het punt van Palmer gebruikt wordt (praktische aanbeveling) (Ball, 2019).

 

Bij welke termijn moet laparoscopie in de zwangerschap uitgevoerd worden?

6. Recente kleine studies laten goede maternale en foetale uitkomsten zien voor laparoscopische appendectomie, cholecystectomie en adnex operaties tot 34 weken, wat later is dan oude aanbevelingen die adviseren na het tweede trimester niet meer te opereren (bewijskracht D) (Ball, 2019).

 

De consensus van de ACOG-werkgroep in 2017 adviseert dat het tweede trimester de beste tijd is om een niet-acute operatie uit te voeren, omdat de kans op preterme contracties en miskraam het kleinst is en de bereikbaarheid van organen in het kleine bekken en de galblaas is beter. Er zijn echter ook case-series en observationele studies die ongecompliceerde operaties tot 34 weken en in het derde trimester laten zien (Ball, 2019).

 

Moet de open entreetechniek op de gesloten entreetechniek (Veressnaald) gebruikt worden?

7. De open entreetechniek wordt beschreven via de navel of boven de navel in de middenlijn (Bewijskracht D) (Ball, 2019).

8. Bij elke entreetechniek moet de chirurg zich bewust zijn van het risico op schade aan de uterus (bewijskracht D) (Ball, 2019).

9. De voordelen van de open entreetechniek bestaan wellicht uit het verkleinen van het risico op trauma en lekkage van de inhoud van ovariële cysten (praktische aanbeveling) (Ball, 2019).

10. Chirurgen moeten zich bewust zijn dat in ervaren handen de directe trocar insertie een alternatief kan zijn, maar er is onvoldoende literatuur in late zwangerschap om dit aan te bevelen als standaard manier (praktische aanbeveling) (Ball, 2019).

 

Er zijn geen gerandomiseerde studies waarin men de open entreetechniek en de gesloten entreetechniek (Veressnaald) vergelijkt. Wel zijn er een paar case series die beide technieken laten zien zonder entree-gerelateerde complicaties. (Ball, 2019) Aanbeveling 10 (zie hierboven) wordt gebaseerd op twee studies waarbij één studie een direct optische trocar insertie gebruikt, en één studie directe trocar insertie (normale trocar).

 

Waar moet de secundaire poort geplaatst worden?

11. De secundaire poort plaatsing wordt bepaald door de grootte van de uterus, pathologie en operatieve benadering (bewijskracht D) (Ball, 2019).

12. Voorbereiding van de operatie is belangrijk door de uitdagingen om de pathologie te bereiken, door de beperkte vrijheidsgraden in laparoscopische chirurgie en het toegevoegde obstakel van de grootte van de uterus. Ipsi-laterale poort plaatsing kan dit obstakel omzeilen (praktische aanbeveling) (Ball, 2019).

 

ACOG Consensus van de werkgroep

In 2019 heeft de ACOG de consensus van de werkgroep uit 2017 (ACOG, 2017) vernieuwd. Hierin zijn een aanbevelingen en veranderingen ten opzichte van 2017 zichtbaar (ACOG, 2019).

 1. De aanbeveling dat niet-acute operaties in het tweede trimester uitgevoerd moeten worden in verband met minder risico op preterme contracties en miskramen is verwijderd in de aanbeveling van 2019 (ACOG, 2017, 2019).
 2. Zwangere vrouwen moeten nooit een medisch noodzakelijke operatie geweigerd worden of uitgesteld worden onafhankelijk van het trimester, omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de zwangere vrouw en haar foetus.
 3. Electieve chirurgie moet uitgesteld worden tot na de zwangerschap.
 4. Over de entreetechniek worden geen aanbevelingen gedaan.

 

Bewijskracht van de literatuur

Er is geen GRADE-beoordeling uitgevoerd. De bewijskracht beschreven in beide richtlijnen (Ball, 2019; Pearls, 2017) is vaak zwak, of bewijskracht D. Eén aanbeveling is een sterke aanbeveling met redelijke bewijskracht. De bewijskracht is voornamelijk laag door het ontbreken van gerandomiseerde studies en daarmee de beperkingen die samenhangen met case-series en observationele studies.

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de volgende zoekvraag:

“Wat is het effect van entreetechniek op (ernstige) ongewenste voorvallen en complicaties bij zwangeren?” en bijbehorende PICO:

 

P: zwangere patiënt met een indicatie voor laparoscopie;

I: open entreetechniek, gesloten entree techniek, Veressnaald, plaats van entree, punt van Palmer, hybride techniek;

C: open entreetechniek, gesloten entree techniek, Veressnaald, plaats van entree, punt van Palmer, hybride techniek;

O: mortaliteit, vasculair letsel, visceraal letsel (blaas- of darmletsel, solide organen), extraperitoneale insufflatie, CO2-lekkage, falen van toegang, lange termijn letsel/complicaties (zoals littekenbreuk, nerve entrapment syndrome, i.e. ACNES).

 

Relevante uitkomstmaten

De werkgroep achtte mortaliteit, visceraal letsel, vasculair letsel, gasembolie en bloeding van de insteekopening voor de besluitvorming cruciale uitkomstmaten. Falen van toegang, littekenbreuk en extraperitoneale insufflatie (insufflatie van CO2 buiten de peritoneaalholte, subcutaan emfyseem is hierin meegenomen, conform de Cochrane Review) en solide orgaanschade (schade aan lever, milt) zijn voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.

 

De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte definities.

 

De werkgroep definieerde a priori geen klinisch (patiënt) relevante verschillen, maar gebruikte het “Number Needed to Treat” (NNT) of “Number Needed to Harm” (NNH) om de impact voor patiënten te beoordelen en te wegen.

 

Zoeken en selecteren (Methode)

In de databases Medline, Embase, Emcare, Web of Science en Cochrane Library is op 19 april 2019 met relevante zoektermen gezocht naar complicaties bij entreetechnieken bij zwangeren. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 69 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: de studie betreft een randomized controlled trial (RCT), systematic review (SR), of een prospectieve cohort studie, de studiepopulatie bestaat uit zwangeren met een indicatie voor laparoscopie, de studie vergelijkt de open entreetechniek, de gesloten of de hybride techniek met elkaar en de studie beschrijft één of meer van de, voor deze richtlijn, relevante uitkomsten. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 15 studies voorgeselecteerd. Eén studie werd toegevoegd na de sneeuwbalmethode. Na raadpleging van de volledige tekst, voldeed geen van de studies aan de inclusiecriteria. Buiten de zoekstrategie werden er twee recente richtlijnen gevonden, en een consensus van de ACOG-werkgroep uit 2017 en 2019 die relevant zijn voor de Nederlandse situatie en als bron gebruikt zijn in deze uitgangsvraag (ACOG, 2017, 2019; Ball, 2019; Pearls, 2017).

 1. ACOG. (2017). ACOG Committee Opinion - Nonobstetric Surgery During Pregnancy..
 2. ACOG. (2019). ACOG Committee Opinion - Nonobstetric Surgery During Pregnancy.
 3. Ball E, e. a. (2019). Evidence-Based Guideline on Laparoscopy in Pregnancy (BSGE). Facts Views Vis Obgyn, 11, 5-25.
 4. Pearls JP, e. a. (2017). Guidelines for diagnosis, treatment and use of laparoscopy for surgical problems during pregnancy (SAGES).

Reden voor exclusie na het lezen van het volledige artikel.

Auteur en jaartal

Redenen van exclusie

Avila-Silva 2014

Spaans artikel

Cornette 2016

Geen zwangere patiënten

Correa-Paris 2014

Retrospectief, geen vergelijkende studie

Deffieux 2011

Algemene richtlijn over laparoscopie uit Frankrijk. Gekozen voor 2 specifieke richtlijnen over laparoscopie in de zwangerschap

Dursun 2013

Single-site laparoscopie

Estadella 2017

Case report

Estrada 2011

Spaans artikel

Giampaolino 2019

Video artikel

Hamayun 2015

Geen zwangere patiënten

Huang 2014

Letter to the editor

Joumblat 2012

Case report

La Chapelle 2012

Minimaal invasieve richtlijn NVOG uit 2011

Mala 2014

Case report

Malek 2013

Frans artikel

Ngu 2014

Retrospectief onderzoek, geen relevante uitkomstmaten

Vercellino 2014

Eén soort entreetechniek met verschillend aantal trocars. Gaat specifiek over lymfadenectomie operaties.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 16-08-2021

Laatst geautoriseerd  : 16-08-2021

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2027

Frequentie van beoordeling op actualiteit: Eens per 5 jaar

 

Relevante factoren voor wijziging in aanbeveling: Geen factoren bekend

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Patiënten participatie bij deze richtlijn werd medegefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten (SKPC) binnen het programma KIDZ.

 

De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2018 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die een laparoscopie ondergaan.

 

Werkgroep

 • Prof. dr. F.W. (Frank Willem) Jansen, gynaecoloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, NVOG (voorzitter)
 • Drs. F.H.M.P. (Fokkedien) Tummers, arts-onderzoeker gynaecologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, NVOG
 • Drs. T.A. (Tammo) Brouwer, anesthesioloog, Zorggroep Noorderbreedte, Leeuwarden, NVA
 • Dr. S.F.P.J. (Sjors) Coppus, gynaecoloog, Máxima MC, Eindhoven, NVOG
 • Dr. A. (Ahmet) Demirkiran, gastro-intestinaal & bariatrisch chirurg, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, NVVH
 • Dr. W.A. (Werner) Draaisma, chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch, NVEC
 • Dr. B.W. (Brunolf) Lagerveld, uroloog, OLVG, Amsterdam, NVU
 • Ir. E.S. (Esther) van Schrojenstein Lantman, klinisch fysicus, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht, NVKF
 • Drs. K. (Klaartje) Spijkers, senior adviseur patiëntenbelang, Patiëntenfederatie Nederland, Utrecht

 

Met ondersteuning van

 • Dr. M. (Marleen) van Son, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (vanaf september 2020)
 • Dr. L. (Laura) Viester, adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (vanaf september 2020)
 • Dr. J. (Julitta) Boschman, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (vanaf juli 2019 tot september 2020)
 • Dr. R. (Roy) Elbers, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (tot juni 2019)
 • Dr. E. (Elvira) den Breejen, senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (tot juni 2019)

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

 

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Brouwer

Anesthesioloog - werkzaam te Medisch Centrum Leeuwarden (MC) (#werkgever)

-

Geen

Geen

Coppus

Gynaecoloog Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven

Bestuurslid Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (onbetaald)
Lid INTRA group (onkostenvergoeding)

Geen

Geen

Demirkiran

Gastro-intestinaal en bariatrisch chirurg.
Als zelfstandige werkzaam bij de Coöperatie Medisch Specialisten lJmond

Geen

Geen

Geen

Draaisma

Chirurg Jeroen Bosch Ziekenhuis

Geen

Geen

Geen

Jansen

Gynaecoloog LUMC

Professor in Gynaecology and Minimally Invasive Surgery Leiden University

Professor in Gynaecology and Minimally Invasive Surgery TU Delft

Geen

Geen

Lagerveld

Uroloog OLVG Amsterdam

Geen

Geen

Geen

Schrojenstein - Lantman

Klinisch Fysicus in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) (0,9 fte)
(plaatsvervangend opleider klinische fysica en opleider klinisch informaticus)
Stralingsbeschermingsdeskundige en Klinisch Fysicus Beatrix ziekenhuis (0,1 fte, via ASZ)

Geen

Geen

Geen

Spijkers

Senior adviseur patiëntenbelang

Voorzitter Stichting Samen voor Duchenne
Lid Community Advisory Board for Duchenne

Geen

Geen

Tummers

ANIOS Gynaecologie & Verloskunde, Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Onderzoeker LUMC, afdeling Gynaecologie, betaald

Geen

Geen

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door participatie van een afgevaardigde van Patiëntenfederatie Nederland in de werkgroep. Deze afgevaardigde heeft de werkgroep van input voorzien bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het opstellen van de overwegingen. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan Patiëntenfederatie Nederland en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de werkgroep schriftelijk de knelpunten in de zorg voor patiënten met een indicatie voor een laparoscopie. De werkgroep beoordeelde de aanbeveling(en) uit de eerdere richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie (NVOG, 2011) op noodzaak tot revisie. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door onder andere de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, Lareb, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. De ingebrachte knelpunten inclusief reactie van de werkgroep is opgenomen in de bijlagen.

 

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij hanteerde de werkgroep een maximum van acht uitkomstmaten. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello, 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

 

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.

 

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

 

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

 

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

 

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

 

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

 

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html

 

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

 

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

 

Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, Glasziou P, Jaeschke R, Vist GE, Williams JW Jr, Kunz R, Craig J, Montori VM, Bossuyt P, Guyatt GH; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ. 2008 May 17;336(7653):1106-10. doi: 10.1136/bmj.39500.677199.AE. Erratum in: BMJ. 2008 May 24;336(7654). doi: 10.1136/bmj.a139.

 

Schünemann, A Holger J (corrected to Schünemann, Holger J). PubMed PMID: 18483053; PubMed Central PMCID: PMC2386626.

 

Wessels M, Hielkema L, van der Weijden T. How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. J Med Libr Assoc. 2016 Oct;104(4):320-324. PubMed PMID: 27822157; PubMed Central PMCID: PMC5079497.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Trocarbeleid