Loopvaardigheid Spina Bifida

Initiatief: VRA Aantal modules: 22

Prognostische factoren lopen bij SB

Uitgangsvraag

Welke prognostische factoren dienen in kaart te worden gebracht om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen of een kind met SB zal gaan lopen, over het te verwachten (maximale) ambulantieniveau en de leeftijd waarop het kind gaat lopen?

Aanbeveling

De werkgroep adviseert om terughoudend te zijn met uitspraken betreffende loopprognose op lange termijn op basis van het prenataal vastgestelde niveau van anatomische afwijking.

 

Aanbevolen wordt om bij kinderen met SBA uitspraken betreffende het te verwachten (maximale) ambulantieniveau en de leeftijd waarop het kind gaat lopen te doen op basis van het neurologische uitvalsniveau.

 

Aanbevolen wordt om bij kinderen met spina bifida aperta uitspraken betreffende de loopprognose pas dan te doen wanneer het neurologische uitvalsniveau betrouwbaar te bepalen is.

Overwegingen

Prenatale prognostische factoren

Prenatale diagnostiek naar het niveau van anatomische afwijking vormt een onderdeel van een brede evaluatie van het ongeboren kind met SB waarbij ook onderzoek plaatsvindt naar aanwezigheid van hydrocephalus, cerebrale malformaties en mogelijke onderliggende syndromale aandoeningen en andere afwijkingen zoals een ernstige kyfose. Informatie over de prognose ten aanzien van het lopen maakt deel uit van prenatale counseling aan de ouders. Men dient zich daarbij te realiseren dat aanlegstoornissen van de hersenen en sommige syndromale aandoeningen antenataal moeilijk te beoordelen zijn. Door de beperkte follow-up duur van de beschikbare studies kunnen ook geen conclusies worden getrokken over de loopprognose op lange termijn bij anatomische lumbale laesies.

 

Postnatale prognostische factoren

Onderzoek naar prognostische factoren voor het lopen zijn vrijwel alleen gebaseerd op uitkomsten bij kinderen met MMC. Deze resultaten kunnen niet direct toegepast worden op kinderen met SBO of op kinderen met ernstige geassocieerde afwijkingen bij een onderliggende syndromale aandoening. Er zijn geen studies van voldoende kwaliteit gevonden om uitspraak te kunnen doen over de prognostische factoren voor het lopen bij kinderen met SBO.

 

Voor een aantal van de onderzochte factoren is er slechts beperkte onderbouwing. Over de invloed van de intelligentie op de loopprognose bestaan tegenstrijdige meningen in een beperkt aantal artikelen. De congenitale kyfose is positief gerelateerd aan het niveau van de neurologische uitval, doch is niet als onafhankelijke factor onderzocht. De (zit)balans is afhankelijk van de functie van het zenuwstelsel boven de laesie.

 

Het functioneren van het zenuwstelsel boven het laesieniveau kan negatief worden beïnvloed door andere aanlegstoornissen (Chiari II, corpus callosum dysgenesie, syringomyelie of hydrocefalus). Deze stoornissen kunnen zich uiten in verschijnselen als spasticiteit, romphypotonie, etc. Invloed van deze factoren op het lopen is echter niet als onafhankelijke factoren onderzocht.

 

Er is alleen onderzoek verricht naar prognostische factoren op het ICF niveau van functies en niet op het niveau van activiteiten en participatie.

 

Classificatie van het niveau van de neurologische uitval is bij de pasgeborene en het jonge kind minder betrouwbaar (zie module 'Meetinstrumenten bij Spina Bifida'). Door het testen van de sensibiliteit en observeren van de spontane motoriek is bij benadering het neurologische uitvalsniveau al vroeg vast te stellen. Zolang er echter geen duidelijkheid is over het neurologische uitvalsniveau is het beter om terughoudend te zijn over de loopprognose.

Ook is goed zich te realiseren dat in de literatuur voor de classificatie van het niveau van de neurologische uitval gebruik wordt gemaakt van verschillende indelingen waardoor de toepassing van de resultaten van deze studies op een individueel kind bij wie het neurologische uitvalsniveau bepaald is op basis van een andere classificatie met enige voorzichtigheid moet worden toegepast.

Onderbouwing

Prenatale prognostische factoren

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat het prenataal echografisch vastgestelde niveau van anatomische afwijking een prognostische factor is voor het lopen van kinderen tot 30 maanden.

 

Bronnen (B: Biggio et al., 2001)

 

Niveau 4

Het is mogelijk dat de echografisch beoordeelde kwaliteit van de prenatale (been)motoriek onafhankelijk is van prenataal echografisch vastgestelde niveau van spinale afwijking en geen voorspellende waarde heeft voor de prognose.

 

Bronnen (C: Sival et al., 1997)

 

Postnatale prognostische factoren

Niveau 2

Het is aannemelijk dat bij kinderen met MMC het motorische uitvalsniveau en daarmee de spierkracht in de onderste extremiteiten van invloed zijn op het maximaal te bereiken ambulantieniveau.

 

Bronnen (B: Biggio et al., 2001; Cochrane et al., 1992; Fraser et al., 1992; Iborra et al., 1999; Swank et al., 1994)

 

Niveau 2

Het is aannemelijk dat congenitale kyfose en verminderde (zit)balans een negatieve invloed hebben op het maximaal te bereiken loopvaardigheid.

 

Bronnen (B: Charney et al., 1991; Swank et al., 1992 en 1994)

 

Niveau 3

Er is tegenstrijdig bewijs over de invloed van normale intelligentie op het maximaal te bereiken loopvaardigheid bij kinderen met MMC.

 

Bronnen (B: Charney et al., 1991; C: Fraser et al., 1992; Iborra et al., 1999)

 

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat spasticiteit een negatieve invloed heeft op het maximaal te bereiken ambulantieniveau.

 

Bronnen (B: Bartonek et al., 2010)

 

Niveau 4

Het is mogelijk dat hydrocefalus bij jong volwassenen met spina bifida negatief gecorreleerd is aan het bereiken van het ambulantieniveau.

 

Bronnen (C: Verhoef et al., 2006)

 

De leeftijd waarop het kind gaat lopen

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat kinderen die gaan lopen (met of zonder hulpmiddelen), binnen de eerste vijf levensjaren met het lopen beginnen.

 

Bronnen (B: Swank et al., 1992; Charney et al., 1991)

 

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat er een verband is tussen uitvalsniveau en de leeftijd waarop kinderen beginnen met lopen: hoe lager het uitvalsniveau hoe eerder ze gaan lopen.

 

Bronnen (B: Swank et al., 1992)

Prenatale prognostische factoren

Twee studies deden onderzoek naar prenatale factoren die geassocieerd zijn met het bereiken van lopen. In een retrospectieve studie (Biggio et al., 2001) werd nagegaan in hoeverre prenatale diagnostiek voorspellend is voor de prognose met betrekking tot lopen (n=33). Het prenataal echografisch vastgestelde niveau van anatomische afwijking blijkt de belangrijkste prognostische factor voor de bereikte ambulantie (lopen met of zonder hulpmiddelen) of bij kinderen jonger dan twee jaar minstens een MRC spierkracht kracht vier in de onderste extremiteiten. Door de korte follow-up duur (16,7 ± 13,5 maanden) kunnen geen conclusies worden getrokken over de prognose op lange termijn.

In de prospectieve studie (Sival et al., 1997, n=13), blijkt er een correlatie tussen het prenataal echografisch vastgestelde niveau van spinale afwijking en het postnataal vastgestelde sensibiliteitsniveau. Uit deze prospectieve studie blijkt ook dat de echografisch beoordeelde kwaliteit van de prenatale (been)motoriek onafhankelijk is van het prenataal echografisch vastgestelde niveau van spinale afwijking en geen voorspellende waarde heeft voor de prognose.

 

Postnatale prognostische factoren

Er werden acht studies gevonden die factoren geassocieerd met het bereiken van lopen en het te verwachten maximale ambulantieniveau onderzochten. Dit betrof allemaal studies bij kinderen met MMC.

 

Het neurologische uitvalsniveau

Het motorische uitvalsniveau en daarmee de spierkracht in de onderste extremiteiten lijkt de belangrijkste prognostische factor voor het te verwachten (maximale) ambulantieniveau. In vijf retrospectieve cohort studies bij kinderen met MMC (Biggio et al., 2001; Cochrane et al., 1996; Fraser et al., 1992; Iborra et al., 1999; Swank et al., 1994) werd een significant verband aangetoond: hoe hoger het uitvalsniveau, hoe lager het maximaal te bereiken ambulantieniveau. De studies maken voor de classificatie van het niveau van de neurologische uitval gebruik van verschillende indelingen wat vergelijking tussen de studies moelijker maakt. Tabel 5.1 geeft een overzicht van het percentage buitenshuis ambulante kinderen, lopend met of zonder hulpmiddelen, naar het niveau van de motorische uitval en de leeftijd aan het einde van de follow-up.

 

Tabel 5.1 Percentage buitenshuis ambulante kinderen naar uitvalsniveau

Uitvalsniveau

Percentage ambulante kinderen*

Studie

Leeftijd aan eind van follow-up

Sacraal (S)

83% (25/30)

96% (54/56)

96% (19/20)

Cochrane, 1996

Iborra, 1999

Swank, 1992

9-19 jaar

6,1 jaar (4-9 jaar)

5,1 jaar (1 maand-13 jaar)

L4-Sacraal

100% (10/10)

Biggio, 2001

16,7 maand (13,5 maand)

Laag-lumbaal (L4-L5)

87% (103/119)

100% (14/14)

Iborra, 1999

Fraser, 1992

6,1 jaar (4-9 jaar)

10,2 jaar (4-19 jaar)

Midden-lumbaal (L3)

33% (8/24)

58% (45/77)

Fraser, 1992

Iborra, 1999

10,2 jaar (4-19jaar)

6,1 jaar (4-9ajaar)

Hoog-lumbaal (L1-L2)

21% (7/34)

50% (6/12) (L1-L3)

Iborra, 1999

Biggo, 2001

6,1 jaar (4-9 jaar)

16,7 maand (13,5 maand)

Lumbaal

52% (16/31)

92% (33/36)

Cochrane, 1996

Swank, 1992

9-19 jr

5,1 jaar (1 maand-13 jaar)

Thoracaal

3% (1/34)

10% (2/20)

24% (7/29)

Iborra, 1999

Cochrane, 1996

Swank, 1992

6,1 jaar (4-9 jaar)

9-19 jaar

5,1 jaar (1 maand-13 jaar)

 

De studie van Iborra biedt ook data over kinderen die alleen binnenshuis ambulant zijn naar uitvalsniveau (n=322) (sacraal: 1,8%; laag-lumbaal: 7,6%; midden-lumbaal: 20,8%; hoog-lumbaal: 11,8% en thoracaal 2,7%).

 

Andere factoren

De prospectieve studie van Bartonek et al., (2010, n=43) onderzocht of kinderen met MMC op gemiddeld zesjarige leeftijd het op basis van spierfunctie verwachte ambulantieniveau hadden bereikt. Bij zes jaar kon 79% (30/38) van de kinderen lopen (n=13 met hulpmiddelen en n=17 zelfstandig). Van de kinderen die niet het verwachte ambulantieniveau bereikt hadden bij zes jaar, bleek er vaker sprake van spasticiteit, wervelkolom chirurgie en inadequate ortheses.

 

In een dwarsdoorsnede onderzoek onderzochten Bartonek et al., (2001) welke andere factoren dan uitvalsniveau mogelijk geassocieerd zijn met het te bereiken ambulantieniveau op gemiddeld 7,6-jarige leeftijd bij kinderen met MMC. Twee groepen kinderen werden vergeleken waarbij groep A (n=31) wel het verwachte ambulantieniveau had bereikt op basis van spierfunctie en groep B (n=22) niet het verwachte ambulantieniveau had bereikt. Andere factoren dan uitvalsniveau die significant van invloed bleken op het wel of niet bereiken van het verwachte ambulantieniveau waren spasticiteit, twee of meer shuntrevisies in het verleden, gegeneraliseerde spierhypertonie en stoornissen in de balans tijdens staan, lopen en zitten.

In een retrospective studie bij jong volwassenen met spina bifida van Verhoef et al (2006) bleek dat hydrocefalus negatief gecorreleerd is aan het bereiken van het ambulantieniveau. Ze toonden aan dat bijna de helft van de jong volwassenen met hydrocefalus rolstoelafhankelijk was en bij jong volwassenen zonder hydrocefalus slechts 6%. Uit de studies van Swank et al., (1992 en 1994) blijkt eveneens dat zitbalans van invloed is op de loopvaardigheid.

 

De retrospectieve cohort studie van Charney et al., (1992) beperkte zich tot kinderen met een hoog-lumbale of thoracale laesie en volgde deze kinderen tot een leeftijd van gemiddeld 16 jaar, de nadruk ligt echter op het bereikte ambulantieniveau op vijfjarige leeftijd (n=87). 52% Van deze kinderen is dan buitenshuis ambulant. Congenitale kyfose kwam significant vaker voor bij niet-ambulante kinderen dan bij ambulante kinderen.

 

Normale intelligentie kwam significant vaker voor bij lopende kinderen. In de studies van Bartonek et al., (2001), Fraser et al., (1992) en Iborra et al., (1999) werd daarentegen geen verband gevonden tussen intelligentie en ambulantieniveau.

 

De leeftijd waarop het kind gaat lopen

In twee studies wordt een uitspraak gedaan over de leeftijd waarop kinderen met MMC beginnen te lopen (Swank et al., 1992; Fraser et al., 1992). Kinderen die gaan lopen doen dit gemiddeld tussen het tweede en zesde jaar. In de studie van Fraser wordt de gemiddelde leeftijd bedoeld waarop kinderen buitenshuis gaan lopen. In de studie van Swank is het de gemiddelde leeftijd waarop kinderen binnens- of buitenshuis gaan lopen. Of hierbij wel of niet gebruik gemaakt wordt van ortheses of hulpmiddelen wordt niet vermeld.

 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de gemiddelde leeftijd waarop kinderen met MMC gaan lopen. Er lijkt een verband tussen de leeftijd en het uitvalsniveau (Swank et al., 1992), maar dit wordt niet onderbouwd met statistische analyses.

 

Tabel 5.2. Gemiddelde leeftijd waarop kinderen met MMC beginnen te lopen, binnen- of buitenshuis en al dan niet met hulpmiddelen, naar uitvalsniveau.

Uitvalsniveau

Leeftijd

Studie en aantal (n)

Sacraal (S)

22,9 maanden

Swank, 1992 (n=62)

L4

42 maanden

Fraser, 1992 (n=14)

Midden-lumbaal (L3)

49 maanden

Fraser, 1992 (n=24)

Lumbaal

27,7 maanden

Swank, 1992 (n=73)

Thoracaal

35,1 maanden

Swank, 1992 (n=71)

 1. Mokkink, L. B., Terwee, C.B., Patrick, D.L., Alonso, J., Stratford, P.W., Knol, D.L. & de Vet, H.C.W. (2010). The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement instruments: an international Delphi study. . Qual Life Res, 19, 539-549.
 2. Adviescommissie Richtlijnen (2011). Medisch-specialistische richtlijnen 2.0. . Utrecht: Orde van Medisch Specialisten., 1, 1-.
 3. Asher, M., Olson, J. (1983). Factors affecting the ambulatory status of patients with spina bifida cystica. Journal of Bone & Joint Surgery - American Volume, 65, 350-356.
 4. Bartonek, A., Saraste, H. (2001). Factors influencing ambulation in myelomeningocele: a cross-sectional study. Developmental Medicine & Child Neurology, 43, 253-260.
 5. Bartonek, A. (2010). Motor development toward ambulation in preschool children with myelomeningocele--a prospective study. Pediatric Physical Therapy, 22, 52-60.
 6. Bartonek, A., Saraste, H., Samuelsson, L., Skoog, M. (1999). Ambulation in patients with myelomeningocele: a 12-year follow-up. Journal of Pediatric Orthopedics, 19, 202-206.
 7. Biggio, J.R., Jr., Owen, J., Wenstrom, K.D., Oakes, W.J. (2001). Can prenatal ultrasound findings predict ambulatory status in fetuses with open spina bifida?. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 185, 1016-1020.
 8. Bowman, R.M., Mohan, A., Ito, J., Seibly, J.M., McLone, D.G. (2009). Tethered cord release: a long-term study in 114 patients. Journal of Neurosurgery.Pediatrics., 3, 181-187.
 9. Buffart, L.M., Roebroeck, M.E., Rol, M., Stam, H.J., Berg-Emons R.J. van den, Transition Research Group (2008). Triad of physical activity, aerobic fitness and obesity in adolescents and young adults with myelomeningocele. Journal of Rehabilitation Medicine, 40, 70-75.
 10. Charney, E.B., Melchionni, J.B., Smith, D.R. (1991). Community ambulation by children with myelomeningocele and high-level paralysis. Journal of Pediatric Orthopedics, 11, 579-582.
 11. Cochrane, D.D., Wilson, R.D., Steinbok, P., Farquharson, D.F., Irwin, B., Irvine, B., Chambers, H. (1996). Prenatal spinal evaluation and functional outcome of patients born with myelomeningocele: information for improved prenatal counselling and outcome prediction. Fetal Diagnosis & Therapy, 11, 159-168.
 12. Fraser, R.K., Hoffman, E.B., Sparks, L.T., Buccimazza, S.S. (1992). The unstable hip and mid-lumbar myelomeningocele. Journal of Bone & Joint Surgery - British Volume, 74, 143-146.
 13. Iborra, J., Pages, E., Cuxart, A. (1999). Neurological abnormalities, major orthopaedic deformities and ambulation analysis in a myelomeningocele population in Catalonia (Spain). Spinal Cord, 37, 351-357.
 14. McDonald, C.M., Jaffe, K.M., Mosca, V.S., Shurtleff, D.B. (1991). Ambulatory outcome of children with myelomeningocele: effect of lower-extremity muscle strength. Dev.Med Child Neurol, 33, 482-490.
 15. McDonald, C.M., Jaffe, K.M., Shurtleff, D.B., Menelaus, M.B. (1991). Modifications to the traditional description of neurosegmental innervation in myelomeningocele. Dev.Med Child Neurol, 33, 473-481.
 16. Oakeshott, P., Hunt, G.M. (2003). Long-term outcome in open spina bifida. British Journal of General Practice, 53, 632-636.
 17. Ogiwara, H., Lyszczarz, A., Alden, T.D., Bowman, R.M., McLone, D.G., Tomita, T. (2011). Retethering of transected fatty filum terminales. Journal of Neurosurgery.Pediatrics., 7, 42-46.
 18. Ozek, M, M., Cinalli, G., Maixner, W.J. (2008). Spina Bifida, Management and Outcome. UK: Springer Verlag, 1, 1-.
 19. Samuelsson, L., Skoog, M. (1988). Ambulation in patients with myelomeningocele: a multivariate statistical analysis. J Pediatr Orthop, 8, 569-575.
 20. Schoenmakers, M.A., Gulmans, V.A., Gooskens, R.H., Helders, P.J. (2004). Spina bifida at the sacral level: more than minor gait disturbances. Clinical Rehabilitation, 18, 178-185.
 21. Schoenmakers, M.A., Uiterwaal, C.S., Gulmans, V.A., Gooskens, R.H., Helders, P.J. (2005). Determinants of functional independence and quality of life in children with spina bifida. Clinical Rehabilitation, 19, 677-685.
 22. Schopler, S.A., Menelaus, M.B. (1987). Significance of the strength of the quadriceps muscles in children with myelomeningocele. J Pediatr.Orthop, 7, 507-512.
 23. Shepherd, K., Roberts, D., Golding, S., Thomas, B.J., Shepherd, R.W. (1991). Body composition in myelomeningocele. American Journal of Clinical Nutrition, 53, 1-6.
 24. Sival, D.A., Begeer, J.H., Staal-Schreinemachers, A.L., Vos-Niel, J.M., Beekhuis, J.R., Prechtl, H. F. (1997). Perinatal motor behaviour and neurological outcome in spina bifida aperta. Early Human Development, 50, 27-37.
 25. Stillwell, A., Menelaus, M. B. (1983). Walking ability in mature patients with spina bifida. Journal of Pediatric Orthopedics, 3, 184-.
 26. Swank, M., Dias, L. (1992). Myelomeningocele: a review of the orthopaedic aspects of 206 patients treated from birth with no selection criteria. Developmental Medicine & Child Neurology, 34, 1047-1052.
 27. Swank, M., Dias, L.S. (1994). Walking ability in spina bifida patients: a model for predicting future ambulatory status based on sitting balance and motor level. J Pediatr Orthop, 14, 715-718.
 28. Verhoef, M., Barf, H.A., Post, M.W.M., van, Asbeck, F.W.A., Gooskens, H.J.M., Prevo, A.J.H. (2006). Functional independence among young adults with spina bifida, in relation to hydrocephalus and level of lesion. Developmental Medicine & Child Neurology, 48, 114-119.
 29. Williams, E.N., Broughton, N.S., Menelaus, M.B. (1999). Age-related walking in children with spina bifida. Developmental Medicine & Child Neurology, 41, 446-449.

 


Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Prognostic factor(s)

Follow-up

 

Outcome measures and effect size

Study quality

Research question: What factors are associated with reaching ambulation in children and adolescents with spina bifida?

Bartonek, 2001

Type of study: cross-sectional study

 

Setting: hospital based

 

Country: Sweden

 

Source of funding:

Grants from Norrbacka Eugenia

Foundation and Foundation ‘Konung Oscar II och Drottning

Sophias Guldbröllopsminne’.

Inclusion criteria: consecutive series of children with myelomeningocele (MMC) born between 1985 and 1992 considered to have reached an assessable ambulatory level

 

Exclusion criteria: lack of motor deficit (3), unwillingness of parents to participate (5), not living in the area (1)

 

N=53 alleen inclusion

Mean age ± SD: 7.6 (3.2-11.4)

 

Sex: % M / % F

53/47

 

Other important characteristics: 6 children attended a school for learning difficulties

 

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Muscle strength (manual muscle testing – graded 0-5, Daniels, 1995))

 

Spasticity (Stark &Baker, 1967)

 

Joint contractures and deformities - of the ankle (10° or more fixed plantar flexion), knee and hip (20° or more from a neutral joint position)

 

Balance disturbance in standing, walking or sitting

(Nora, 1996)

 

Hypotonia (generalized muscle hypotonia not related to the flaccid paresis of single muscle groups)

 

Obesity (BMI)

 

Hip dislocation (medical reports)

 

Degree of scoliosis (medical reports)

 

Orthopaedic and neurosurgical procedures performed (medical reports)

 

Shunted hydrocephalus

(medical reports)

 

Shunt revisions

(medical reports)

 

Orthoses (orthotic use, or use of other ambulatory aids or wheelchair)

 

Physical effort during walking (physical cost index- PCI) N=39

 

Functional mobility (PEDI)

 

Muscle function class (Bartonek, 1999, Sharrard, 1964, Smith&Smith, 1973)

Endpoint of follow-up:

n.a.

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): 53=100%

14/53 geen PCI

 

Reasons for incomplete outcome data described? Yes

 

 

Outcome measures and effect size

 

31 of 53 children had reached the expected ambulation considered possible according to their motor paresis (group A), whereas 22 of the 53 performed worse than expected (group B). Ambulatory function was assessed by Hoffer criteria (1973).

 

Spasticity was found in 13 of 31 children in group A (42%) and 13 of 22 children in group B (59%). (p=0.002)

 

26 of 31 children in group A (84%) and 20 of 22 children in group B (91%) had shunted hydrocephalus. Eleven children in each group had shunt revisions. In 12 children (four from group A and eight from group B) two or more shunt revisions had been performed. This was statistically significant.

 

balance disturbances sitting, standing, walking

2 of 31 (6.45%) vs 9 of 22 children (40.9%)) sign.

 

generalized muscle hypotonia

0 of 31 vs 4 of 22 children (18.1%) sign.

 

 

 

 

D

- Cross-sectional study design (no causal relationships)

 

Bartonek, 2010

Type of study:

Prospective cohort

 

Setting:

Hospital based

 

Country:

Sweden

 

Source of funding:

Not reported

Inclusion criteria:

all children diagnosed with MMC who were born with spina bifida (SB) between July 1993 and September 1999 and who were treated at the Karolinska University Hospital

 

Exclusion criteria: meningocele, additional diagnosis of juvenile idiopathic arthritis, not able to participate

 

N=43

 

Mean age ± SD: n.a.

Clinical visits were planned at 6 months and at 1, 1.5,

2, 3, 4, and 6 yrs of age

 

Sex: % M / % F

53/47

 

Other important characteristics:

40 of the children had shunted hydrocephalus (93%)

 

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Muscle strength (0-5, Daniels, 1995 and in infants by observation)

 

Muscle Function Class (1-5)

MFC I indication the lowest neurological level of impairment with weakness of intrinsic foot muscles, MFC II en MFC III with weakness or absence, resp., of plantar flexion, knee flexion, hip extension, and abduction activity, MFC IV with weak or no knee extension and hip adduction but good pelvic elevation activity, and MFC V indicating the highest level with no muscle activity in the lower limbs. Compared to Sharrard (1964) resp. S2, S1-L5, L4-L3, L1-L2, Thoracic

 

Spasticity (absent/present)

 

Range of motion of lower limb joints (recommendations of American Academy of Orthopedic Surgeons)

 

Joint contractures of the ankle (10° or more fixed plantar flexion), knee and hip (20° or more from a neutral joint position)

 

Hip extension rate (Thomas test, Bartlett, 1985)

 

Hip disclocation (medical records)

 

Orthopedic surgeries (medical records)

 

Use of orthotics (prescribed according to guidelines – MFC-group)

 

Motor development (towards ambulation) (observation)

 

Hypotonia (generalized muscle hypotonia not related to the flaccid paresis of single muscle groups)

Endpoint of follow-up:

 

In the 43 children 251 assessments were performed, on an average of 5.84

occasions (range, 3–7). 36 children were examined at app. 6 months (mean0.58 years, SD0.1),

38 at 1 year (1.1, SD 0.2), 39 at 1.5 years (1.7, SD 0.2), 36 at 2 years (2.3, SD 0.2), 28 at 3 years ( 3.1, SD0.3), 36 at 4 years (4.3, SD0.3), and 38 at 6 years (6.8, SD 0.6).

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): 5 (12%)

 

Reasons for incomplete outcome data described? no

Outcome measures and effect size

 

Walking function (modified Hoffer criteria, 1973) had been achieved at the 1-year follow-up (FU) in 2 of 38 children, at the 1.5-year FU in 7 of 39, at the 2-year FU in 14 of 36, at the 3-year FU in 21 of 28, at the 4-year FU in 28 of 36, and at the 6-year FU in 30 of 38. At the 6-year FU up 35 of 38 children walked independently with (13) or without a walking aid (17), of whom 5 required human support.

 

In MFC I (n=1) child walks independently at 1 yr-6 yr.

 

MFC II 1 (of 23), 6 (of 24), 10 (of 21), 14 (of 16), 17 (of 22), 14 (of 16) walks independently or with walking aid at resp. 1, 1.5, 2, 3,4 and 6 yr of age,

 

In MFC III 2 (of 8), 4 (of 5), 8 (of 8), 12 (of 15) walks independently or with walking aid at resp. 2, 3, 4 and 6 yr of age.

 

In MFC IV 1 (of 1), 1 (of 1), 1 (of 2) walks with walking aid at resp. 2, 4 and 6 yr.

 

IN MFC V 1 (of 5), 1 (of 5), 1 (of 4), 2 (of 4), 2 (of 4) walks with walking aid at resp. 2, 3, 4 and 6 yr of age.

 

Characteristics of children not having achieved expected ambulatory function at the 6-year follow-up:

- increased incidence of spasticity during the entire follow-up period compared with those who achieved expected ambulatory function (9 of 9 versus 15 of 31; p= 0.006)

-spine surgery performed more frequently (4 of 9 versus 2 of 31; p_0.016)

- increased use of inadequate orthoses (5 of 7 versus 4 of 31; p= 0.004).

- Use of orthoses of for less then 5 hours a day (22 of 30 versus 1 of 7; p = 0.006).

 

B

-No multivariate analysis has been performed

Biggio, 2001

Type of study:

Retrospective cohort

 

Setting: hospital based

 

Country: USA

 

Source of funding: not reported

Inclusion criteria: all pregnancies complicated by fetal open spina bifida

that were managed prenatally and postnatally at University Hospital of Alabama from January 1996 through March 2000.

 

Exclusion criteria:

fetuses with other organ system

malformations or aneuploidy and pregnancy terminations (20).

Also excluded three fetuses that underwent in utero closure of spinal defects.

 

N=33

 

Mean age ± SD: 21.9 (4.9) – wks (prenatal)

 

Sex: % M / % F

Not reported

 

Other important characteristics:

Postnatally all infants underwent standard neurosurgical closure

 

Prognostic factor(s) and method of measurement

 

Lesion level (highest vertebral level at which dysraphism was visualized) (ultrasound*)

 

Lesion type: meningocele, myeolomeningocele, myeoloschisis (ultrasound)

 

Lateral ventricle width/ ventriculomegaly (ultrasound)

 

Talipes (club foot) (ultrasound)

 

Shunt

 

* Accuson 128 XP (Accuson Corp, Mountain View, Calif) with a 3.5

MHz or 5 MHz probe or a General Electric Logic 700 with

a multi-frequency (4-7 MHz) probe (GE Medical Systems,

Milwaukee, Wis).

Before August 1997, static images were recorded on

thermal photo-paper. Since August 1997, all images

stored in digital archiving system.

Endpoint of follow-up:

16.7 (13.5) mo

 

Complete outcome data for all children (33)

 

 

Outcome measures and effect size

 

ambulatory or nonambulatory.

 Ambulatory: children ≥2 years old had to walk, with or without appliances, and those <2 years of age at last follow-up had to have at least 4/5 muscle strength in the lower extremities. Muscle power was graded on a scale of 0-5 as follows: 0, no contraction; 1, trace of contraction; 2, active movement with gravity eliminated; 3, active movement against gravity; 4, active movement against gravity and resistance; 5, normal movement. Scoring was based on spontaneous activity, the ability and willingness to support body weight when suspended from the axillae, and testing of individual muscle groups.

 

Infants with thoracic lesions (n = 11), none were ambulatory, all had ventriculomegaly diagnosed antenatally, and all required postnatal shunt placement.

Nearly half had club foot diagnosed antenatally.

Infants with L1-L3 lesions (n = 12), 50% were ambulatory. There was no difference between the ambulatory and nonambulatory groups in terms of the incidence of ventriculomegaly, ventricular width, antenatal presence of club foot, or need for postnatal shunting.

All infants with L4-sacral lesions (n = 10) were ambulatory, and although only 60% had ventriculomegaly diagnosed antenatally, 90% ultimately required postnatal shunt placement.

 

More caudal (lower) lesion level (P < .001) and smaller lateral ventricular width seen in the ultrasound examination most proximate to delivery (P = .003) were associated with ambulatory status (univariate analyse). The presence or absence of club foot did not affect the likelihood

of ambulatory status (P = .39).

 

More caudal lesion level was significantly associated and there was a trend for smaller ventricular size to be associated with ambulatory status, P = .001 and P = .09, respectively (multiple logistic regression to control for any association between lesion level and ventricular size)

B

- Retrospective cohort study

Charney, 1991

Type of study: Retrospective cohort study

 

Setting:

Hospital based

 

Country:

USA

 

Source of funding:

Not reported

Inclusion criteria: All children followed through the age of 5 years by the Spina Bifida Program at the Children’s Hospital of Philadelphia since 1961 who had MMC and high lumbar or thoracic level paralysis and who received bracing by 3 years of age.

 

Exclusion criteria:

Severe cerebral palsy and upper extremity involvement (n=10), Chiari II respiratory complaints (n=3).

 

N=87

 

Mean age: 16 (range 6-28)

 

Sex: % M / % F

48/52

 

Other important characteristics:

94% of the children had a shunt

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Presence of hydrocephalus

 

Type of bracing and walking device first decribed

 

Spinal deformity by 5 yr of age

 

Orthopedic surgery of the hips by 5 yr of age

 

Intellect (mentally challenged IQ<70) at age > 5 yr.

 

Physical therapy received directed at walking

 

Parent compliance with walking training and wearing braces

 

All data from medical records.

Endpoint of follow-up: retrospective analysis from birth 16 (6-28) yr, every 5 years, but focus was status at 5 yr

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%):

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Outcome measures and effect size:

 

Community ambulation, household ambulation, exercise ambulation. For purpose of analysis two groups: community ambulators (CAMS) and non-community ambulators (non-CAMS).

 

Congenital kyphosis (p=0.007), the use of either a standing frame (p=0.005) or rollator walker (p=0.001) were sign. more common among non-CAMS.

Physical therapy directed at walking, compliant parents and being not mentally challenged were sign. more common among CAMS (p<0.001). Multivariate analysis identified the last three factors as the most important in ifferentiating between CAMS and non-CAMS.

 

52% of children were CAMS by 5 yrs of age.

 

B

- Retrospective cohort study

Cochrane, 1996

Type of study: 2 retrospective cohort study and retrospective diagnostic accuracy study.

 

Setting: hospital based

 

Country: Canada

 

Source of funding: not reported

Inclusion criteria A: fetuses with spinal dysraphism diagnosed at the Center for Prenatal Diagnosis and Treatment , British Columbia Women’s Hospital between 1987 and 1991 for whom fetal ultrasound and postnatal pathological and radiological examinations had to allow confirmation of the prenatal diagnosis.

 

Exclusion criteria A:

 

N=26

 

Mean age ± SD: 15 < 22 wks; 23 wks < 7 < 30 wks, 4 > 30 wks.

 

Sex: % M / % F

Not reported

 

Other important characteristics: prenatal

 

 

Inclusion criteria B:children born at the Meningomyelocele Clinic at British Columbia Children’s Hospital with

MMC between 1971-1981 who have been treated aggressively throughout life in a manner identical to current management

 

Exclusion criteria B:

 

N=85

 

Mean age ± SD: (9-19 yr) (in 1990 analysis of children born between 1971-1981)

 

Sex: % M / % F

Not reported

 

Other important characteristics:

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

A.Retrospective diagnostic accuracy study: predicted functional outcome based on prenatal determination of most superior level of dysraphism compared with postnatal pathological or radiographic examinations and actual outcome and expected outcome based op study population B.

 

B.Level of MMC:

-thoracolumbar (last intact level at L2), lumbar (last intact level at L3-4), sacral (last intact level at L5)

Endpoint of follow-up:

A: less then 5 yrs

B: Follow-up in 1990

Children born between 1971 en 1981 (9-19 yr)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): n.a.

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Outcome measures and effect size

 

A.From an eventual functional perspective, the prenatal study accurately localized the cranial level of the dysraphic state in all but the fetus with hemiMMC. Only 3 of the 26 fetuses had a daviation of 3 vetrebral bodies from the predicted to the actual level, but these were above L2 > no functional predictions incorrect.

 

B.Locomotion (walking without aids, with ankle foot orthoses (AFO) or insert:

inside ambulatory, community ambulatory with braces and crutches or walker, total community ambulators, wheelchair.

 

10% of 20 thoracolumbar patients (2/20), 52% of 31 lumbar-level (16/31) and 83% of 30 sacral level patients (25/30) became total community ambulators.

 

 

B

- Retrospective cohort study

Fraser, 1992

Type of study: retrospective cohort

 

Setting: hospital based

 

Country: South Africa

 

Source of funding: not reported

Inclusion criteria: Patients presenting with mid-lumbar neurological MMC during 1970-1986.

 

Exclusion criteria: ≤4 yr

 

N=55

 

Mean age ± SD: not reported

 

Sex: % M / % F not reported

 

Other important characteristics:

 

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Hip stability

 

Fixed flexion deformities ≥10◦, deformities of spine, ankle or foot.

 

Spasticity in lower limbs

 

Intelligence

 

Neurological lesion level:

L3 quadriceps power of MRC ≥ grade 3 medial hamstrings ≤ grade 3 (n=24)

 L4 :quadriceps power ≤ MRC grade 3, medial hamstrings ≤ grade 3. (n=14)

 

Radiography of hips, dislocated or subluxated hips were considered to be unstable.

 

Orthotic use

 

Surgical procedures

Endpoint of follow-up: 10.2 yr (4-19)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): 20 (36%)

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Yes (n=7), no (n=13) – 24%

Outcome measures and effect size

 

Walking ability (Hoffer, 1973) Only community ambulation was considered useful ambulation.

 

Mean age of walking 3 yr, 8 mo (2 yrs, 6 mo – 5 yr, 6 mo)

L4 patients walked on average six months earlier than L3 patients (3yrs 6 mo as opposed to 4 yrs 1 mo)

 

All ambulant patients used bilateral elbow crutches and below-knee orthoses.

 

All patients with an L4 level could walk whether the hip was stable or not (n=14). Only a third of those with an L3 level walked and the majority of these had un unstable hip. (n=24)

 

Hip stability, intelligence quotient and fixed deformity did not influence walking ability.

 

 

C

- Unclear if inception cohort

- Retrospective cohort study

- FU incomplete (36%)

 

Iborra, 1999

Type of study: Cross-sectional

 

Setting: Hospital based

 

Country: Spain

 

Source of funding: not reported

Inclusion criteria: MMC patients who were

treated and followed-up in a multidisciplinary unit from 1967- 1995.

 

Exclusion criteria:

Death (n-17)

Patients for whom control had been

interrupted during the previous 3 years (n=55)

 

N= 322

 

Mean age ± SD:
15.9 yr (± 8)

 

Sex: 55% M /45 % F

 

Other important characteristics:

 

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Functional neurologic level: the lowest level muscle capable of an antigravitory force of grade 3 or more on the MRC scale.

 

Patients were grouped according to functional

levels: thoracic (T6 - T12), high lumbar (L1 -L2), mid-

lumbar (L3), low lumbar (L4 - L5) and sacral (S1 - S5).

When relating the different variables to the neurologic

level, the most highly affected of the two sides was chosen.

 

BMI (Quelet, Roche)

Wechsler Intelligence Scale

Spine deformities (X-rays, criteria Scoliosis,Research Society)

Shunts

Brain lesions

Hip flexion contracture

Sub- or dislocated hips

 

 

 

Endpoint of follow-up: n.a.

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): n.a.

 

Reasons for incomplete outcome data described? n.a.

Outcome measures and effect size

Initiation of ambulation / age (mo)

≥ T12

73 (±1

.1; limits 48 -108)

L1-L2

47.7 (±16.2; limits 18 - 72)

L3

46.4 (±35.9; limits 17 - 216)

L

-L5

32 (±20.2; limits 10 -144)

Sacral

26.4 (±13.7; limits 11 - 72)

P

<0.02

 

 

Ambulatory status:

Level

Com.

 

hh

<3 /

o

total

≥ T

2

1

1

34

36

L1

L2

7

4

23

34

L3

42 [5]

16

16

77

L4-L5

103

9

 

7

11

9

Sacral

54

1

1

56

 

210

31

81

322

P

<0.001

 

 

 

 

Community ambulation: 610 m

Household 30 m

Non-functional < 3 m

Non-ambulators

C

- Unclear if inception cohort

- Retrospective study

- No analysis of prognostic factors related to start of walking

 

Sival, 1997

Type of study: prospective

 

Setting: hospital based

 

Country: The Netherlands

 

Source of funding: not reported

Inclusion criteria:13 pregnancies complicated by spina bifida aperta

 

Exclusion criteria:

 

N=13

 

Mean age ± SD: prenatal: 18-39 wks

 

Sex: % M / % F

Not reported

 

Other important characteristics:

 

Describe prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Quality of prenatal leg movements and general movements (ultrasound)

 

Spinal level of morphological defect.

 

 

 

 

Endpoint of follow-up: 18 mo.

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): 58%

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Yes (death, n=7, n=1 ?)

Outcome measures and effect size (include 95% CI and p-value if available):

 

Walking y/n

 

Postnatally, the level of the spinal defect was assessed by means of radiological investigation of the vertebral column

 

Postnatal sensory function

the level of sensory function was determined by the lowest dermatome at which a pinprick elicited clearly

emotional responses

 

Postnatal sensory function could be tested in 11 out of 13 cases. Relating the lowest level of sensory function (at day 1) to the prenatally assessed defect (by means of ultrasound) revealed statistical significance (r = 0.76; P = 0.005). In 6 out of 11 cases neonatal death prevented a comparison of sensory function and final neurological outcome. In the remaining 5 neonates sensory function at day 1 proved to be a good indicator for the final neurological dysfunction at 18 months.

A favourable final motor outcome (i.e. walking) was found in neonates (case 9 and 13) with the lowest spinal sensory function. Neonatal leg movements were not related to the spinal defect (r = 0.76; P = 0.005) and to the final motor outcome.

 

Postnatal motor behaviour

Postnatally, video recordings were made of the infants’ spontaneous motor behaviour and scored off-line for qualitative aspects. When possible, videorecordings were made during the first and second postnatal day, and further on a weekly basis during admission.

Neurological condition assessed repeatedly by an independent child neurologist, not involved in the study.

C

- Small study size (n=13)

Swank, 1992

Type of study: retrospective cohort

(data collection prospective)

 

Setting: not reported

(same as Swank, 1996) hospital based

 

Country: USA

 

Source of funding: not reported

Inclusion criteria: all patients with MMC who presented to our institution within the first 24 hours of life since late 1975

 

Exclusion criteria:

 

N=206

 

Mean age ± SD: 5.12 yr (1 mo – 13 yr)

 

Sex: % M / % F

 

Other important characteristics:

 

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Functional motor level:

1)Thoracic level/high lumbar level – no gluteus medius function – (T12-L2); 2)Lumbar level - strong quadriceps and medial hamstrings, no gastrocsoleus or gluteus power (L3-L5); sacral level – quadriceps, medial hamstrings, gastrocsoleus and some gluteus function (S1-3) - Motor level (manual muscle testing) before closure, discharge, 6 mo., yearly

 

 

Sitting balance (clinical assessment)

 

Number and types of deformities (clinic charts, clinical and/or radiographic abnormality)

 

Orthopaedic procedures (number and indications) (operative reports)

Endpoint of follow-up: 5.12 yr (1 mo -13 yr)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): 80 (42% thoracic level, 18 % lumbar level and 40% sacral)

 

Reasons for incomplete outcome data described? Not reported

Outcome measures and effect size

 

Walking ability (Hoffer, 1973)

 

Average age of first ambulation was 27.9 mo. T-patients (n-71): 35.1 mo; L-patients (n=73) : 27.7 mo, S-patients (n=62): 22.9 mo. (p=n.s. due to variability and small numbers).

Patients > 48 mo.

24% of T-patients (n=29) were community ambulators, 41% were household ambulators and 35% non ambulatory. L-patients (n=36) 92% c.a., 8% h.a.. S-patients (n=20): all c.a. except one with severe balance deficit.

 

 None of the patients with moderate or severe balance deficits were c.a. (p=n.s.)

 

Thoracic, lumbar and sacral level patients had an average of 4.9, 6.3 and 4.0 procedures each.

 

B

- Retrospective cohort study

Swank, 1994

Type of study: prospective cohort, prediction model

 

Setting: hospital based

 

Country: USA

 

Source of funding: not reported

Inclusion criteria: all children referred to Children’s Memorial Hospital in Chicago, treated with early neurosurgical closure without selective criteria and aggressive correction of their orthopaedic deformities between 1975 and 1985.

 

Exclusion criteria:

 

N=206 from an initial cohort of 286 children. 163 patients were followed since 1985, 40 patients were seen with 2 years of the study’s completion. 3 were LTFU

 

Mean age ± SD: 115 mo (±42)

 

Sex: % M / % F

Not reported

 

Other important characteristics:

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Motor level, defined on the basis if manual muscle testing by a registered physical therapist.

Thoracic > L3, without functional quadriceps

Lumbar level, strong quadriceps and medial hamstrings, no gastrocsoleus (L3-L5)

Sacral level < S1 and at least some gastrocsoleus function.

 

Sitting balance deficit. (none, mild, moderate or severe)

 

Number and type of surgeries.

 


Presence and number of shunt revisions.

 

Presence of tethered cord.

Endpoint of follow-up: ?

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): 3, 43 – 22.3%

 

Reasons for incomplete outcome data described? No

Outcome measures and effect size

 

Ambulatory status (modified from Hoffer, 1973 – no exercise walking)

Dichotomized: household ambulation and non-ambulation > non-ambulators / community ambulation

 

The two variables that were statistically correlated with ambulatory status were motor level at birth (p<0.05) and sitting balance (p<0.05)

 

 

B

- Prospective inception cohort

- Unclear if follow-up was sufficiently long

- Reasons for missing data not reported

- Adequate control for confounding

Verhoef, 2006

Type of study:

retrospectifive cohort

 

Setting: Hospital-based

 

Country: The Netherlands

 

Source of funding:

Not reported

Inclusion criteria: Young adults with different types of spina bifida (aperta and occulta; ICD); between 16 and 25 years and living in the Netherlands

 

Exclusion criteria: patients with spina bifida occulta without any neurological loss, non-Dutch-speaking patients,

or patients with comorbidity independently causing more

physical and/or cognitive problems than the spina bifida itself.

 

Patients were recruited from 11 of the 12 multidisciplinary

spina bifida teams in the Netherlands. The Dutch Association for Patients with Spina Bifida also invited members to participate.

In addition, rehabilitation centres, special housing facilities,

and special schools were approached to find potential

participants.

 

N= 168

Data for the present study on functional independence

were complete for 165 patients.

 

Mean age ± SD: 20 yr 9 months (range 16 -25 yr ± 2.9)

 

Sex: 42 % M /58 % F

84% had spina bifida aperta

71% of patients had hydrocephalus.

44% of patients had a level of lesion of L2 and above, 40%

L3 to L5, and 16% S1 and below.

functional independence among young adults with spina bifida and its relationships with pathological characteristics known from birth (hydrocephalus and level of lesion).

 

 Functional independence was assessed on six domains (self-care, sphincter control, transfers, locomotion, communication, and social cognition) using the Functional Independence Measure (FIM).

Endpoint of follow-up: ?

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N =11

 

Reasons for incomplete outcome data described?

because no neurological loss was determined; two were excluded because of comorbidity independently

inducing serious physical and/or cognitive disorders

(one had a serious heart disease and one a chromosome

disorder).

Patients without hydrocephalus were independent for all FIM domains except sphincter control, as were patients with hydrocephalus with a lesion level below L2.

 

 Most patients with hydrocephalus and a lesion at L2 or above were dependent as regards sphincter control (98%), locomotion (79%), and self-care (54%), and quite a few needed support in transfers (38%), social cognition (29%), and communication (15%).

 

C

- retrospective cohort

- Unclear if follow-up was sufficiently long

- small amounts

- Adequate control for confounding

Williams, 1999

Type of study:

Retrospective cohort

 

Setting: Hospital-based

 

Country: Australia

 

Source of funding:

Not reported

Inclusion criteria: Patients with SB who were regularly assessed at the Royal’s Children’s Hopsital Melbourne between 1978-1993.

Diagnoses included

MMC, lipomyelomeningocele, or intraspinal lipoma.

Community ambulation or cessation sustained for more than one evaluation

 

Exclusion criteria:

Asymmetry significant enough to affect ambulation (n=1). when lesion level could not be determined

because of spasticity. Children under 5 years of age were only

included if recorded as cooperative when manual muscle

charting was performed (McDonald et al. 1986). Exceptions

were made for 3 others who were included, although not

recorded as cooperative, as they clearly had a lesion at the sacral level, were ambulating by 3 years of age, and met the

other criteria.

 

N=173

 

Mean age ± SD: 3-9 yr (3-22)

 

Sex: % M / % F

not reported

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Neurosegmental level (International Myeolodysplasia Study Criteria Manual), and modified from Sharard (1964)

 

 

 

 

Endpoint of follow-up:

9 yr = mean age of latest evaluation

 

At least 3 regular evaluations at which a diagnosis, age in months, cooperative level, motor (lesion) level, and usual

means of locomotion were recorded.

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): n.a.

 

Reasons for incomplete outcome data described?

n.a.

Outcome measures and effect size

 

Community ambulation (defined as complete ambulatory function with or without aids or braces, wheelchair may be used for long distances, Broughton, 1993)

 

Thirty-five children had a lesion at the thoracic level; seven

of whom walked at a mean age of 4 years 6 months (20%). .

 

Ten children had a lesion at the high-lumbar level (L1/2) and five

walked at a mean age of 5 years 2 months. (50%)

 

Fifteen had a lesion at the mid-lumbar level (L3) and nine walked at a mean age of 5 years. (60%)

 

Forty-five children had a lesion at the low-lumbar level (L4/5) and 38 walked at a mean age of 3 years 10 months. (84%)

 

Sixty-eight children had a lesion at the sacral level; all of whom all

walked at an average age of 2 years 2 months. (100%)

 

 

C

- Unclear if inception cohort

- Retrospective study

- No analysis of prognostic factors related to start of walking

 

 

<td valign="top"

<

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Prognostic factor(s)

Follow-up

 

Outcome measures and effect size

Study quality

Research question: What factors are associated with maintenance or loss of ambulation in ambulatory children and adolescents with spina bifida?

Asher, 1983

Type of study:

Cohort study (unclear whether retrospective or prospective)

 

Setting:

Hospital

 

Country:

USA

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

patients with spina bifida cystica treated and followed at University of Kansas Medical Center

 

Exclusion criteria:

Severe concurrent spastic tetraplegia

 

N=98

 

Mean age and range:

14 years and 4 months (6-32 years)

 

Sex: 51% M / 49% F

 

Other important characteristics:

Thoracic (T10-12):

28 (29%)

High lumbar (L1-2):

12 (12%)

Mid lumbar (L3):

20 (20%)

Low lumbar (L4-5):

26 (27%)

Sacral:

12 (12%)

Describe prognostic factor(s) and method of measurement:

 

- Neurological level

- Age at time of study

- Age child was first fitted with braces and stood

- Age at closure of sac

- Hydrocephalus

- Seizures or spasticity

- Spine deformity

- Pelvic obliquity

- Hip deformity

- Knee-foot-ankle deformity

- Fractures

- Kidney status

- Weight

- IQ

- Psychological dependence

 

Endpoint of follow-up:

Unclear

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%):

0

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Not applicable

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Most significant single factor affecting walking ability was level of neural involvement (p < 0.001)

 

Significant variables associated with walking ability by neural level (Pearson linear correlation coefficient):

T:

- Age at time of study (p < 0.001)

- knee-foot-ankle deformities (p < 0.005)

L1-2:

- Weight (p < 0.01)

L3:

- hip deformity (p < 0.001)

L4:

- Age when first braced (p < 0.001)

- spinal deformity (p < 0.005)

- pelvic obliquity (p < 0.001)

- hip deformity (p < 0.001)

- knee-foot-ankle deformities (p < 0.005)

L5 or sacral:

all (but 1) community ambulators

 

Transitions in ambulatory status (only descriptive, no statistical analysis):

T:

11/21 patients had transitions:

2 upward, 17 downward (motivation of patient)

L1-2:

6/12 patients had transitions: 4 upward (improved orthotic management), 13 downward (lack of motivation, skin problems, obesity)

L3:

16/20 patients had transitions: 3 upward (improved orthotic management), 19 downward (lack of motivation, skin problems, obesity, musculoskeletal deformity)

L4:

3/17 patients had transitions: 3 upward (correction of musculoskeletal deformity), 2 downward (increasing musculoskeletal deformity)

L5 or sacral:

No transitions

 

Upward transitions most commonly occurred between 5 and 10 years of age. There was no common age for downward transitions.

C

- Unclear whether prospective or retrospective cohort

- Unclear if inception cohort

- Endpoint of follow-up not reported

- No control for confounding (multivariate analysis)

- Only narrative analysis of factors possibly associated with changes in ambulation

 

Bartonek,

1999

Type of study:

Prospective cohort study

 

Setting:

Hospital

 

Country:

Sweden

 

Source of funding:

grants from Norrbacka Eugenia Foundation and Foundation "Konung Oscar II och Drottning Sophias Guldbröllopsminne"

Inclusion criteria:

ambulating patients with myelomeningocele treated between 1952 and 1983 at the Karolinska Hospital in Stockholm and Örebro Medical Center Hospital

 

Exclusion criteria:

Not reported

 

N=100, 60 available for follow-up

 

Median age and range:

22 years (12-54)

 

Sex: 43% M / 57% F

 

Other important characteristics:

41 community, 12 household, 7 nonfunctional ambulators

Describe prognostic factor(s) and method of measurement:

 

- Neurological level

- Spasticity lower limbs

- Hip-flexion contracture ≥ 20°

- Knee-flexion contracture ≥ 20°

- Scoliosis ≥ 20°

- Major medical events (eg stroke, lower limb edema, recurrent skin infections, frequent epileptic seizures, multiple shunt revisions, invasive surgical prodedures)

- Pressure sores

 - Ischial tuberosity

 - Foot

- Musculoskeletal pain

- Use of orthoses

 

Endpoint of follow-up:

12 years

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%):

N=40 (40%)

 

Reasons for incomplete outcome data described?

N=14 untraceable

N=1 relocated

N=25 refused to participate

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

No statistical analysis, only comparison of factors between patients with unchanged ambulation level (N=41) vs. patients with deteriorated ambulation level (N=19)

 

Neurological level:

 17% vs. 47%

Spasticity lower limbs:

20% vs. 26%

Hip-flexion contracture ≥ 20°:

15% vs. 79%

Knee-flexion contracture ≥ 20°:

5% vs. 89%

Scoliosis ≥ 20°:

24% vs. 53%

Major medical events:

15% vs. 89%

Pressure sores

- Ischial tuberosity:

2% vs. 21%

- Foot:

12% vs. 0%

Musculoskeletal pain:

49% vs. 63%

Use of orthoses:

20% vs. 58%

C

 - Unclear if inception cohort

- 40% loss to follow-up

- No statistical analysis (and no control for confounding)

- No analysis of factors associated with changes in ambulation

Buffart, 2008

Type of study:

Cross-sectional study

 

Setting:

University hospitals and rehabilitation centres

 

Country:

Netherlands

 

Source of funding:

Johanna Children’s Fund

Inclusion criteria:

- Adolescents and young adults with MMC, aged between 16 and 30 years from 4 university hospitals

and 5 rehabilitation centres in the adjacent region

 

Exclusion criteria:

- inability to understand the measurements performed in this study (judged by the treating physician or a family member)

- complete dependence on a powered wheelchair

- presence of disorders other than MMC that affect daily physical activity

- contra-indication for a maximal exercise test

 

N=51

 

Mean age ± SD:

21.1 ± 4.5 years

 

Sex: 51% M / 49% F

 

Other important characteristics:

15 community, 8 household, 28 (non) functional ambulators

Describe prognostic factor(s) and method of measurement:

 

- daily physical activity: AM

- aerobic fitness: maximum oxygen uptake during progressive maximal aerobic test on arm or cycle ergometer

- body composition and body fat: sum of 4 skin fold measurements, BMI

 

Endpoint of follow-up:

Not applicable

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%):

0

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Not applicable

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Multiple regression analyses performed. β = standardized

regression coefficient

 

Ambulatory status was related to daily physical activity β = 0.541, p<0.001), aerobic fitness (β = 0.397, p<0.001) and body fat (β = –0.243, p=0.03).

 

Physical activity was related to aerobic fitness in non-ambulatory persons with MMC (β = 0.398, p=0.04), but not in ambulatory persons.

 

Body fat was not related

to physical activity, or to aerobic fitness in both ambulatory

and non-ambulatory persons with MMC.

 

D

- Cross-sectional study design (no causal relationships)

 

Fraser, 1992

Type of study: retrospective cohort

 

Setting: hospital based

 

Country: South Africa

 

Source of funding: not reported

Inclusion criteria: Patients presenting with mid-lumbar neurological MMC during 1970-1986.

 

Exclusion criteria: ≤4 yr

 

N=55

 

Mean age ± SD: not reported

 

Sex: % M / % F not reported

 

All ambulant patients used bilateral elbow crutches and below-knee orthoses.

 

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Hip stability

 

Fixed flexion deformities ≥10◦, deformities of spine, ankle or foot.

 

Spasticity in lower limbs

 

Intelligence

 

Neurological lesion level:

L3 quadriceps power of MRC ≥ grade 3 medial hamstrings ≤ grade 3 (n=24)

 L4 :quadriceps power ≤ MRC grade 3, medial hamstrings ≤ grade 3. (n=14)

 

Radiography of hips, dislocated or subluxated hips were considered to be unstable.

 

Orthotic use

 

Surgical procedures

Endpoint of follow-up: 10.2 yr (4-19)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): 20 (36%)

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Yes (n=7), no (n=13) – 24%

Outcome measures and effect size

 

Neurological most significant determinant of walking ability:

All patients with L4 level could walk, but only one-third of those with L3 lesion could do so.

 

Hip stability, intelligence quotient and fixed deformity did not influence walking ability.

 

C

- 36% loss to follow-up

- No statistical analysis (and no control for confounding)

- No analysis of factors associated with changes in ambulation

 

 

McDonald, 1991

Type of study: retrospective cohort study

 

Setting: hospital based

 

Country: USA

 

Source of funding: spina bifida association of America, March of Dimes-Birth Defects Foundation, Student Research and Computer Funds

Inclusion criteria:

Patients with myelomeningocele and at least 3 evaluations after the age of 5 years

Exclusion criteria:

Not reported

 

N=308 (from clinic population of 981 patients seen between 1957 and 1985)

 

Mean age at last examination (median): 174 months=14.5 years (171 months)

Sex: not reported

Neurological level:

Thoracic: 21.5%

Upper lumbar: 9.8%

Mid-lumbar: 17.1%

Lower lumbar: 25.9%

Sacral: 25.7%

 

 

Prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Lower-extremity muscle strength tested with standard manual muscle testing (0-5 or intermediate according to guidelines used by International Myelodysplasia Study Group.

Muscle strength was recorded as the median of all examinations after age 60 months and before any surgical procedures which potentially weaken muscle strength.

Ambulatory status:

nonambulatory, partial ambulator, community ambulator with aids and/or braces but no wheelchair) or community ambulator without aids or braces.

 

Endpoint of follow-up: mean age 174 months

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%): 17/308=5.5%

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Progressive loss of muscle strength (≥3 grades in more than 1 muscle) because of Arnold-Chiari malformation or because muscle strengths were unreliable because of limited joint movement or spasticity in all lower-extremity muscles

Outcome measures and effect size

Stepwise multiple regression analysis:

Independent variables that contributed statistically significant (p< 0.05) to ambulatory status:

 • iliopsoas
 • gluteus maximus
 • gluteus medius
 • quadriceps
 • anterior tibialis

 

Muscle strength > 3 positively correlated with ambulation.

 

Changes in mobility were not age-related (no significant differences in changes across all ages, and they occurred in both directions).

C

- Only limited analysis of factors possibly associated with changes in ambulation over time (limitations: few patients had serial examinations across all age ranges of interest, cross-sectional analyses are inappropriate because of historical differences in the care given to the various age cohorts, no analysis of potential other causal effects)

Oakeshott, 2003

Type of study:

Prospective cohort study

 

Setting:

Hospital

 

Country:

England

 

Source of funding:

Association for Spina Bifida and Hydrocephalus (ASBAH)

Inclusion criteria:

Newborn babies with open spina bifida referred to the Regional Neurosurgical Unit at Addenbrooke’s Hospital, Cambridge between 1963 and 1971

 

Exclusion criteria:

Not reported

 

N=117, 57 survivors at follow-up

 

Mean age (range):

30 years (26-33) (N=57)

 

Sex: 44% M / 56% F (N=57)

 

Other important characteristics:

Sensory level at infancy:

13 above T11, 16 T11-L3, 8 L4, 6 L5-S2, 11 no sensory loss, 3 asymmetrical loss

Describe prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Sensory level

 

 

Endpoint of follow-up:

Mean of 30 years

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%):

60/117 (51%)

 

Reasons for incomplete outcome data described?

N=60 deaths

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Community walkers at 9 years (n=32) vs. community walkers at 30 years (n=17):

Above T11: 0 vs 0

T11-L3: 5 vs. 0

L4: 8 vs. 1

L5-S2: 6 vs. 5

No sensory loss: 11 vs. 10

Asymmetrical loss: 2 vs. 1

 

Survivors with lower sensory levels are more likely to be walkers (X2

 for trend P<0.0001 for both age nine years and 30 years).

 

Community walkers at 9 years: 32/57 (56%)

Community walkers at 30 years: 17/57 (30%)

 

Community walker: being albe to walk > 50 metres with or without aids

C

- No control for confounding (multivariate analysis)

- No analysis of factors associated with changes in ambulation

Samuelsson, 1988

Type of study:

Prospective cohort study

 

Setting:

hospital

 

Country:

Sweden

 

Source of funding:

Orebro county council and king oscar’s and queen sophia’s golden wedding memorial fund

Inclusion criteria:

Whole population of patients with MMC treated at Karolinska Hospital and Orebro Medical Center between 1952 and 1983

 

Exclusion criteria:

Not reported

 

N=196 whole population, 163 included in analysis

 

Mean age ± SD:

14 years and 10 months (2-40)

 

Sex: 85 M / 78 F

Describe prognostic factor(s) and method of measurement:

 

Neurological level

Scoliosis

Pelvic obliquity

Hip disclocation

Flexion contracture at hip and knee

Endpoint of follow-up:

Not reported

 

For how many participants were no complete outcome data available?

N (%):

36/196 (18%)

 

Reasons for incomplete outcome data described?

N=11 death

N=17 relocated

N= 5 untraceable

N=3 unknown

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Amount of scoliosis between ambulators and nonambulators at each neurological level was significantly different (p < 0.05)

C

- No control for confounding (multivariate analysis)

- No analysis of factors associated with changes in ambulation&

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 18-04-2013

Laatst geautoriseerd  : 18-04-2013

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2019

Uiterlijk in 2018 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

 

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn, delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Algemene gegevens

Met ondersteuning van de Orde van Medisch Specialisten. De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

Door de in Nederland bestaande expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van de loopstoornissen bij kinderen met SB en de bestaande wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp, is er een vruchtbare bodem ontstaan voor het opstellen van een multidisciplinaire richtlijn. Deze richtlijn geeft concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van de multidisciplinaire zorg, ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering gericht op het bereiken en behouden van zelfstandig lopen van kinderen met SB en draagt bij aan een realistisch en objectief beeld ten aanzien van hun functionele prognose. Met deze richtlijn streeft men naar het bereiken van uniformiteit met betrekking tot de diagnostiek en behandeling door de diverse medici en paramedici.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met loopstoornissen ten gevolge van SB. Voor kinderen met SB en hun naasten wordt een toegankelijke samenvatting van de richtlijn uitgewerkt.

Samenstelling werkgroep

 • Mw. dr. B. Ivanyi-Roelfsema, kinderrevalidatiearts, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, voorzitter
 • Dr. J. van Aalst, neurochirurg, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Mw. dr. H.J.G. van den Berg-Emons, onderzoeker, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Dr. R.H.J.M. Gooskens, kinderneuroloog, Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie
 • Mw. dr. J.F. de Groot, fysiotherapeut/onderzoeker, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Drs. T.H.R de Jong, neurochirurg, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Mw. dr. C.C.E. de Jong-de Vos van Steenwijk, kinderarts, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Dr. C.G.B. Maathuis, kinderrevalidatiearts, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Dr. M.J. Nederhand, revalidatiearts, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • C. Th. Noppe, orthopedisch technicus
 • Mw. dr. M.A.G.C. Schoenmakers, kinderfysiotherapeut/onderzoeker, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Dr. J.A. van der Sluijs, orthopedisch chirurg, Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Dr. P.A.A. Struijs, orthopedisch chirurg, Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • J.M.A. Verheijden, beleidsmedewerker zorg, Vereniging van mensen met spina bifida (BOSK)

 

Met ondersteuning van:

 • Mw. drs. S.B. Muller-Ploeger, junior adviseur afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten
 • Mw. dr. N.H.J. van Veen, adviseur afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten

 

Kernredactie:

 • Mw. dr. B. Ivanyi-Roelfsema, kinderrevalidatiearts, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Mw. dr. N.H.J. van Veen, adviseur afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. 

Geen van de werkgroepleden heeft aangegeven belangen te hebben die mogelijk kunnen interfereren met de besluitvorming in de werkgroep ten aanzien van de interpretatie van het wetenschappelijk bewijs en het opstellen van aanbevelingen.

Inbreng patiëntenperspectief

Het perspectief van kinderen en jongeren met SB en hun verzorgers wordt gezien als een waardevolle en essentiële aanvulling bij het tot stand komen van deze richtlijn. In de werkgroep werden zij vertegenwoordigd door een afgevaardigde namens de vereniging van mensen met SB (BOSK).

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij werd uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

 

Na autorisatie zal de richtlijn digitaal worden verspreid onder de relevante beroepsgroepen. Daarnaast zal er een samenvatting van de richtlijn verstuurd worden naar de deelnemende wetenschappelijke verenigingen ter publicatie. Ook zal de richtlijn te downloaden zijn vanaf de website van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen: www.revalidatiegeneeskunde.nl.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen in het rapport ‘Richtlijnen 2.0’ van de adviescommissie Richtlijnen van Orde van Medisch Specialisten. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.

 

Werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2010 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van relevante specialismen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van de loopstoornissen bij kinderen met SB (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep).

De leden van de werkgroep zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de richtlijn. De leden van de werkgroep schreven in subgroepen teksten die tijdens plenaire vergaderingen werden besproken en na verwerking van de commentaren werden geaccordeerd.

 

Knelpuntenanalyse, uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse binnen de werkgroep en inventarisatie van vragen en knelpunten middels een focusgroep bijeenkomst met mensen met SB en ouders van kinderen met SB, zijn er concept uitgangsvragen opgesteld. Na onderlinge discussie heeft de werkgroep de definitieve uitgangsvragen vastgesteld.

 

Voor de uitkomstmaten worden relevante domeinen in relatie tot het lopen op het niveau van functies, activiteiten en participatie van het ICF-CY model door de werkgroep gehanteerd. 

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen in Medline (OVID), de databases van het Guidelines International Network (GIN), de Kwaliteitskoepel en Artsennet (geen referenties, vanaf 2006) en naar systematische reviews in Medline (OVID) en de Cochrane Library (2 referenties vanaf 2000). Ook werd gezocht naar artikelen over patiëntenperspectief (24 referenties, vanaf 1996). Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in de Cochrane Library (Wiley), Embase (Elsevier) en/of Medline (OVID) tot uiterlijk juli 2011.

Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen.

In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. Voor het identificeren van mogelijke systematische reviews en gerandomiseerde klinische trials werd gebruik gemaakt van zoekfilters, gebaseerd op de filters die gebruikt worden door het Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) (http://www.sign.ac.uk/).

 

De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van relevantie. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De searches werden gelimiteerd op literatuur in het Engels, Nederlands, Frans en Duits. Waar dat niet zo was, is dat vermeld. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden onder 'Zoekverantwoording'.

 

Beoordelen en samenvatten van de literatuur

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria (zie tabel 3.1 en 3.2). De relevante onderzoeksgegevens van de geselecteerde artikelen zijn overzichtelijk weergegeven in evidence-tabellen, die per module te vinden zijn onder 'Evidence tabellen'. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur zijn beschreven in de samenvatting van de literatuur. Het wetenschappelijke bewijs werd samengevat in één of meerdere conclusies, waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven (zie tabel 3.3).

 

Tabel 3.1 GRADE bewijsniveaus van interventiestudies

Bewijsniveau

Interventie onderzoek

Hoog (A1)

    RCTs zonder ernstige beperkingen

    Observationele studies met zeer grote effecten en zonder ernstige beperkingen

Matig (A2)

    RCTs met ernstige beperkingen

    Observationele studies met grote effecten en zonder ernstige beperkingen

Laag (B)

    RCTs met zeer ernstige beperkingen

    Observationele studies zonder ernstige beperkingen

Zeer laag (C)

    RCTs met zeer ernstige beperkingen en inconsistente resultaten

    Observationele studies met ernstige beperkingen

    Niet-systematische klinische observaties (vb. case series of case reports)

 

Tabel 3.2 EBRO bewijsniveaus van diagnostische accuratessestudies en studies naar schade, etiologie of prognose

Bewijs niveau

Diagnostisch accuratesse onderzoek

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose

A1

Meta-analyse van min. 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

Onderzoek t.o.v. een referentietest (‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van resultaten, met voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohort onderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

Onderzoek t.o.v. een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohort onderzoek of patiëntcontrole onderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

 

Voor prognose: dwarsdoorsnede onderzoek

 

Tabel 3.3 Niveau van bewijskracht van de conclusie op basis van de aan de conclusie ten grondslag liggende literatuur

Niveau

Conclusie gebaseerd op

1

    Voor therapeutische interventiestudies: studies van hoge kwaliteit

    Voor diagnostisch accuratesse onderzoek of prognose, etiologie of bijwerkingen: onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

2

    Voor therapeutische interventiestudies: studies van matige kwaliteit

    Voor diagnostisch accuratesse onderzoek of prognose, etiologie of bijwerkingen: 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

3

    Voor therapeutische interventiestudies: studies van lage kwaliteit

    Voor diagnostisch accuratesse onderzoek of prognose, etiologie of bijwerkingen: 1 onderzoek van niveau B of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau C

4

    Voor therapeutische interventiestudies: studies van zeer lage kwaliteit

    Voor diagnostisch accuratesse onderzoek of prognose, etiologie of bijwerkingen: 1 onderzoek van niveau C of D

 

De methodologische kwaliteit van de studies die de validiteit of betrouwbaarheid onderzochten van meetinstrumenten om het lopen bij kinderen en adolescenten met SB te evalueren werd beoordeeld aan de hand van de COSMIN checklist (Mokkink, 2010). Deze checklist is ontwikkeld en gevalideerd voor het beoordelen van studies die de validiteit en reproduceerbaarheid van meetinstrumenten evalueren. 

 

Overwegingen

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs, ook andere aspecten belangrijk, zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten en beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten zijn, voor zover niet wetenschappelijk onderzocht, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen.

 

Indicatorontwikkeling

Er zijn door de werkgroep drie interne kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken.

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van aanbevelingen voor nader/vervolg onderzoek staat in de aanverwant 'Kennislacunes'.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor commentaar. De commentaren zijn verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren is de conceptrichtlijn op sommige punten aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor autorisatie.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Conservatieve behandeling van Spina Bifida