Loopvaardigheid Spina Bifida

Initiatief: VRA Aantal modules: 22

Prenatale sluiting meningomyelocele (MMC) SB

Uitgangsvraag

Welke neurochirurgische behandeling is bij kinderen met SB geïndiceerd om het lopen te verbeteren of zoveel mogelijk te behouden?

 • Prenatale sluiting meningomyelocele (MMC)

Aanbeveling

De werkgroep geeft ter overweging om, indien bij de 20-weken echo spina bifida aperta vastgesteld wordt, de ouders te informeren over het bestaan van de mogelijkheid van prenataal sluiting van de myelomeningocele.

Overwegingen

Intra-uteriene sluiting van MMC kan een gunstig effect hebben op de ernst van centraal zenuwstelsel afwijkingen (hydrocephalus, Chiari II malformatie). De studie van Adzick werd voortijdig afgebroken vanwege de gunstige effectiviteit van prenatale chirurgie op de primaire uitkomstmaat (plaatsing van ventriculoperitoneale drain, mate van neurologische uitval en de frequentie van het ontstaan van bijkomende aanlegstoornissen van de hersenen). Lopen was in deze studie een secundaire uitkomstmaat. Hoewel de interventiegroep een beter resultaat liet zien wat betreft zelfstandig lopen na 30 maanden, is onduidelijk wat het lange termijn effect van prenatale chirurgie is op behoud van lopen. Het artikel splitst de uitkomst lopen niet uit naar uitvalsniveau, waardoor geen uitspraak gedaan kan worden over welke kinderen het meeste baat zouden hebben bij prenatale chirurgie wat betreft zelfstandig lopen. Maar kinderen met een hoge laesie zullen ook na prenatale chirurgie niet gaan lopen.

 

De voordelen van prenatale sluiting dienen zorgvuldig afgewogen te worden tegen de nadelen, namelijk een significant grotere kans op vroeggeboorten en complicaties bij zowel moeder als bij de foetus of pasgeborene. Daarnaast vond de studie plaats in drie gespecialiseerde centra, hetgeen de generaliseerbaarheid van de resultaten kan beïnvloeden.

 

Deze gespecialiseerde behandeling vindt niet plaats in Nederland, maar wel in het buitenland. Een Nederlandse multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit onder andere obstetrici en kinderneurologen, is op dit moment bezig met het opstellen van adviezen dan wel indicaties voor verwijzing voor prenatale sluiting van de MMC in Leuven (Eggink, 2012). 

Onderbouwing

Prenatale sluiting van de MMC heeft als doel om de schadelijke intra-uteriene effecten op het blootliggende ruggenmerg en de hersenen te beperken.

 

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat kinderen die prenatale sluiting van MMC (Th1-S1 uitvalsniveau) voor de 26ste week van de zwangerschap hebben ondergaan een grotere kans hebben om bij 30 maanden te lopen zonder ortheses of hulpmiddelen dan kinderen met postnatale sluiting van myelomeningocele.

 

Bronnen (B: Adzick et al., 2011)

 

Niveau 2

Het is aannemelijk dat prenatale sluiting van MMC voor de 26ste week van de zwangerschap een verhoogd risico geeft op foetale en maternale complicaties.

 

Bronnen (A2: Adzick et al., 2011)

Er is één RCT gevonden die het effect van prenatale sluiting van MMC voor de 26ste week (interventiegroep) versus standaard postnatale sluiting van MMC (controlegroep) op onder andere lopen heeft onderzocht (Adzick et al., 2011). Naast de RCT, werd er een oudere retrospectieve studie gevonden, maar dit betrof dezelfde patiëntenpopulatie en is daarom niet meegenomen (Danzer et al., 2009).


Effect op functieniveau

In de RCT van Adzick (N=183 foetussen met MMC en Th1-S1 uitvalsniveau) werd het motorische ontwikkelingsniveau geëvalueerd met de Bayley Psychomotor Development Index en de Peabody Developmental Motor Scale. Na 30 maanden follow-up waren de gemiddelde scores op beide schalen significant beter in de interventiegroep, dan in de controlegroep. In de prenataal geopereerde groep had 16% van de kinderen een leeftijdsadequaat motorisch ontwikkelingsniveau tegenover 6% in de postnataal geopereerde groep.

 

Effect op activiteiten- en participatieniveau

In de RCT van Adzick werd na 30 maanden follow-up het percentage kinderen dat zelfstandig, zonder ortheses of loophulpmiddelen, kon lopen (binnen of buitenshuis niet verder gespecificeerd) vergeleken tussen beide groepen: 42% van de kinderen in de interventiegroep kon zelfstandig lopen versus 21% van de kinderen in de controlegroep (p=0,01). Deze uitkomst werd niet uitgesplitst naar uitvalsniveau. Verder bleek dat kinderen in de interventiegroep gemiddeld beter scoorden op mobiliteit (parent report) gemeten met het Functional Independence Measure for Children (WeeFIM) instrument.

 

Zwangerschapscomplicaties kwamen meer voor onder vrouwen in de interventie groep dan in de controlegroep. Morbiditeit van de moeder en zwangerschapscomplicaties die waren gerelateerd aan de prenatale sluiting van MMC voor de 26ste week waren:

verminderd vruchtwater, amnion-chorion separatie, placenta loslating en vroegtijdig breken van de vliezen.

De aantallen van neonatale bijwerkingen waren in beide groepen gelijk, hoewel één op de vijf neonaten uit de interventiegroep het respiratory distress syndroom had, wat waarschijnlijk veroorzaakt werd door de mate van prematuriteit.

 1. Mokkink, L. B., Terwee, C.B., Patrick, D.L., Alonso, J., Stratford, P.W., Knol, D.L. & de Vet, H.C.W. (2010). The COSMIN checklist for assessing the methodological quality of studies on measurement properties of health status measurement instruments: an international Delphi study. . Qual Life Res, 19, 539-549.
 2. Adviescommissie Richtlijnen (2011). Medisch-specialistische richtlijnen 2.0. . Utrecht: Orde van Medisch Specialisten., 1, 1-.
 3. Adzick, N.S., Thom, E.A., Spong, C.Y., Brock, J.W. 3rd, Burrows, P.K., Johnson, M.P. (2011). A randomized trial of prenatal versus postnatal repair of myelomeningocele. N Engl J Med, 364, 993-1004.
 4. Alman, B.A., Bhandari, M., Wright, J.G. (1996). Function of dislocated hips in children with lower level spina bifida. J Bone Joint Surg Br, 78, 294-8.
 5. Banit, D.M., Iwinski, H.J. Jr, Talwalkar, V., Johnson, M. (2001). Posterior spinal fusion in paralytic scoliosis and myelomeningocele. J Pediatr Orthop, 21, 117-125.
 6. Banta, J.V., Park, S.M. (1983). Improvement in pulmonary function in patients having combined anterior and posterior spine fusion for myelomeningocele scoliosis. Spine (Phila Pa 1976), 8, 765-770.
 7. Bazih, J., Gross, R.H. (1981). Hip surgery in the lumbar level myelomeningocele patient. J Pediatr Orthop, 1, 405-11.
 8. Bowman, R.M., Mohan, A., Ito J., Seibly, J.M., McLone, D.G. (2009). Tethered cord release: a long-term study in 114 patients. J Neurosurg Pediatr, 3, 181-7.
 9. Carstens, C., Paul, K., Niethard, F.U., Pfeil, J. (1991). Effect of scoliosis surgery on pulmonary function in patients with myelomeningocele. J Pediatr Orthop, 11, 459-464.
 10. Cochrane, D.D., Rassekh, S.R., Thiessen, P.N. (1998). Functional deterioration following placode untethering in myelomeningocele. Pediatr Neurosurg, 28, 57-62.
 11. Danzer, E., Gerdes, M., Bebbington, M.W., Sutton, L.N., Melchionni, J., Adzick, N.S., Johnson, M.P. (2009). Lower extremity neuromotor function and short-term ambulatory potential following in utero myelomeningocele surgery. Fetal Diagn Ther, 25, 47-53.
 12. Dias, L. (2011). Hip dislocation in spina bifida: when is surgery required and what type of surgery should be performed. Ortop Traumatol Rehabil, 2, 101-3.
 13. Dunteman, R.C., Vankoski. S.J., & Dias, L,S. (2000). Internal derotation osteotomy of the tibia: pre- and postoperative gait analysis in persons with high sacral myelomenigocele. J Ped Orthop, 20, 623-28.
 14. Eggink, A. J. (2012). Foetal therapy for spina bifida. Ned Tijdschr Geneeskd, 156, 4924-.
 15. Frawley, P.A., Broughton, N.S., Menelaus, M.B. (1996). Anterior release for fixed flexion deformity of the hip in spina bifida. J Bone Joint Surg Br, 78, 299-302.
 16. Gabrieli, A.P., Vankoski, S.J., Dias, L.S., Milani, C., Lourenco, A., Filho, J.L., Novak, R. (2003). Gait analysis in low lumbar myelomeningocele patients with unilateral hip dislocation or subluxation. J Pediatr Orthop, 23, 330-4.
 17. Georgiadis, G.M., Aronson, D.D. (1990). Posterior transfer of the anterior tibial tendon in children who have a myelomenigocele. J Bone Joint Surg Am, 72, 392-8.
 18. Heeg, M., Broughton, N.S., Menelaus, M.B. (1998). Bilateral dislocation of the hip in spina bifida: a long-term follow-up study. J Pediatr Orthop, 18, 434-6.
 19. Herman, J.M., McLone, D.G., Storrs, B.B., Dauser, R.C. (1993). Analysis of 153 patients with myelomeningocele or spinal lipoma reoperated upon for a tethered cord; Presentation management and outcome.. Pediatr Neurosurg, 19, 243-.
 20. Hoffman, H. J., Taecholarn, C., Hendrick, E. B. (1985). Management of lipomyelomeningoceles; Experience at the Hospital for Sick Children, Toronto. J Neurosurg., 62, 1-8.
 21. Lorente Molto, F.J., Martínez Garrido, I. (2005). Retrospective review of L3 myelomeningocele in three age groups: should posterolateral iliopsoas transfer still be indicated to stabilize the hip?. J Pediatr Orthop B, 14, 177-84.
 22. Marshall, P.D., Broughton, N.S., Menelaus, M.B., Graham, H.K. (1996). Surgical release of knee flexion contractures in myelomeningocele. J Bone Joint Surg Br, 78, 912-6.
 23. Mazur, J., Menelaus, M.B., Dickens, D.R., Doig, W.G. (1986). Efficacy of surgical management for scoliosis in myelomeningocele: correction of deformity and alteration of functional status. J Pediatr Orthop, 6, 568-75.
 24. Muller, E.B., Nordwall, A., Wendt, L. von (1992). Influence of surgical treatment of scoliosis in children with spina bifida on ambulation and motoric skills. Acta Paediatr, 81, 73-6.
 25. Osebold, W.R., Mayfield, J.K., Winter, R.B., Moe, J.H. (1982). Surgical treatment of paralytic scoliosis associated with myelomeningocele. J Bone Joint Surg Am, 64, 841-856.
 26. Parisini, P., Greggi, T., Di Silvestre, M., Giardina, F., Bakaloudis, G. (2002). Surgical treatment of scoliosis in myelomeningocele. Stud Health Technol Inform, 91, 442-447.
 27. Park, K.B., Park, H.W., Joo, S.Y., Kim, H.W. (2008). Surgical treatment of calcaneal deformity in a select group of patients with myelomenigocele. J Bone Joint Surg Am, 90, 2149-59.
 28. Schoenmakers, M.A., Gooskens, R.H., Gulmans, V.A., Hanlo, P.W., Vandertop, W.P., Uiterwaal, C.S., Helders, P.J. (2003). Long-term outcome of neurosurgical untethering on neurosegmental motor and ambulation levels. Dev Med Child Neurol, 45, 551-5.
 29. Stella, G., , Ascani, E., Cervellati, S., Bettini, N., Scarsi, M., Vicini, M., Carbone, M. (1998). Surgical treatment of scoliosis associated with myelomeningocele. . Eur J Pediatr Surg, 8 (1), 22-25.
 30. Stella, G., Ascani, E., Cervellati, S., Bettini, N., Scarsi, M., Vicini, M., Carbone, M. (1998). Surgical treatment of scoliosis associated with myelomeningocele. Eur J Pediatr Surg, 8 (1), 22-25.
 31. Stott, N.S., Zionts, L.E., Gronley, J.K., Perry, J. (1996). Tibialis anterior transfer for calcaneal deformity: a postoperative gait analysis. J Pediatr Orthop, 16, 792-8.
 32. Vankoski, S.J., Michaud, S., Dias, L. (2000). External tibial torsion and the effectiveness of the solid ankle-foot orthoses. Journal of Pediatric Orthopedics, 20 (3), 349-355.
 33. Wai, K.W., Young. N.L., Feldman. B.M., Badley. E.M., Wright. J.G. (2005). The relationship between function, self-perception and spinal deformity. Implications for treatment of scoliosis in children with spina bifida. J Ped Orthop, 25, 64-9.
 34. Ward, W.T., Wenger, D.R., Roach, J.W. (1989). Surgical correction of myelomeningocele scoliosis: a critical appraisal of various spinal instrumentation systems. J Pediatr Orthop, 9, 262-268.

 

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

 

Follow-up

Outcome measures and effect size

Study quality

Research question: What are the effects of surgical treatment of gait disorders in children and adolescents with spina bifida?

Studies on prenatal surgical treatment

Danzer, 2009

Type of study:

Retrospective study

 

Country:

USA

 

Source of funding:

NIH (National Institute of Health)

 

Inclusion criteria:

-          Less then 26 weeks of gestation

-          Confirmed normal karyotype

-          Absence of associated congenital malformations

-          Maximum lateral ventricular malformations

-          Severe Arnold-Chiari II malformation

-          S1-level lesion or higher

-          Normal leg movement and absence of talipes deformity.

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N= 54 (14 eligble patients excluded from fetal surgery due to maternal issues)

 

Intervention group:

Sex: Not stated

Gestational age fetal surgery: 23.1 ± 1.4 weeks

 

Control group:

Not applicable

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 54

 

Describe intervention:

Fetal myelomeningocele (fMMC) closure

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Mean follow-up 45 months (range 30-72 months)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Detailed neurodevelopmental assessment incompleet in 37%. Other measurements complete.

 

Control group: Not applicable

N (%):%

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Not stated

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

Ambulation: 69% walk independently, 24% assisted walkers and 7% wheelchair dependent

 

Lower Extremity Neuromotor Function: 57.4% better then predicted, 24.1% same as predicted and 18.5% worse as predicted

 

Predictors of independent walking after fMMC repair:

Lower likelihood to walk independent:

-          Higher-level lesion (>L4, p=0.001)

-          Development of clubfoot deformity (p=0.026)

Not significant associated:

-          Early fetal intervention (<22 weeks’ gestation)

-          Higher birth weight

-          LENF at birth

-          Need for V-P shunt placement

-          Improved LENF at birth

C

No control group

 

Higly selective study population

 

Young population, results may not reflect long-term LENF and ambulatory status.

Adzick et al. 2011

Type of study:

Randomized Trial

 

Country:

USA

 

Source of funding:

-          Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development

-          Clinical and Translational Science Awards, National Institutes of Health.

 

Inclusion criteria:

-          Singleton pregnancy

-          Myelomeningocele with the upper boundary located between T1 and S1

-          Evidence of hindbrain herniation

-          Gestational age of at least 19.0 to 25.9 weeks at randomization

-          Normal karyotype

-          U.S. residency

-          Maternal age of at least 18 years

 

Exclusion criteria:

-          Fetal anomaly unrelated to myelomeningocele

-          Servere kyphosis

-          Risk of preterm birth (including short cervix and previous preterm birth)

-          Placental abruption

-          Body-mass index of 35 or more

-          Contraindication to surgery (including previous hysterotomy in the active uterine segment)

 

N= 158

 

Intervention group:

Sex: 55% M/45% F

Gestational age at randomization ± SD: 23.6 ± 1.4 weeks

 

Control group:

Sex: 36% M/64% F

Gestational age at randomization ± SD: 23.9 ± 1.3 weeks

 

Groups comparable at baseline?

Yes, except fewer female fetuses and lesion level more severe in prenatal-surgery group (p=0.02 for both comparisons).

N=78

 

Describe intervention:

Prenatal surgery before 26 weeks of gastation

N=80

 

Describe control intervention:

Standard postnatal repair

 

Endpoint of follow-up: age children of 30 months

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

First primary outcome:

Intervention group:

12 (15%)

Control group:

13 (16.7%)

 

Second primary outcome:

22 (31.4%)

Control group:

27 (42.2%)

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Termination of the trial by data and safety monitoring committee, data of 158 patients whose children were evaluated at 12 months.

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          Deaths: 2 perinatal in each group.

 

Prenatal vs. Postnatal surgery at 12 months:

-          Fetal or neonatal death, cerebrospinal fluid shunt: 68% vs. 98% (RR: 0.70, 95% CI 0.58-0.84, p<0.001)

-          Shunt placement: 40% vs. 82% (p<0.001)

-          Hindbrain hernation: 64% vs. 96% (RR: 0.67, 95% CI: 0.56-0.81, p<0.001)

-          No significant differences in rates of identification of epidermoid cysts

 

Prenatal vs. Postnatal surgery at 30 months:

-          No significant difference in Bayley Mental Development Index (p=0.53)

-          Difference between motorfunction and anatomical levels (positive values: indicate function is better than expected): 0.58 ±1.94 and -0.69±1.99 (p=0.001)

-          Able to walk independently: 42% vs. 21% (RR: 2.01, 95CI: 1.16-3.48, p=0.01)

-          Better motor function

-          Better parent-reported selfcare(p=0.02) and mobility (0.003)

-          No significant differences in cognitive scores (p=0.67)

B

Termination of the trial by data and safety monitoring committee.

 

Young population, results may not reflect long-term ambulatory status

 

Ambulation secondary outcome

Studies on orthopaedic surgical treatment

Bowman, 2009

Type of study:

Prospective cohort

 

Country: USA

 

Source of funding: Not stated

 

Inclusion criteria:

Newborns with myelomeningocele undergone back closure (tethered cord release)

 

Exclusion criteria: Not stated

 

N= 114 (502 newborns with myelomeningocele, 114 patients with symptomatic tethered spinal cord)

 

Intervention group:

Sex: 49% M /51% F

Mean age ± SD: 7 years (range 7 months – 21.8 years) at time of first untethering

Ambulation:

 

Control group: Not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 114

 

Describe intervention:

Untethering procedure

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Not stated.

Mean follow up after initial untethetering (TCR 1) was 12 years (range: 1 month – 21.8 years), after second release (TCR 2) 4.6 years (1.1 - 11.0 years), third (TCR 3) 3.6 years (0.3 - 7.1 years) and fourth (TCR 4) 3.3 years (2.6 – 4.3 years)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

All children underwent full evaluation 3 months postoperative and follow-up at yearly basis.

 

Intervention group:

N (%):

Control group:

N (%):%

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Not applicable.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

Scoliosis:

17% showed improvement (mean curve improvement 18˚, range 5-30), 9% stable (curve range 15-46˚) and 24% progreesed (range 44-74˚)

 

Manual Muscle Test changes:

70% improvement, 28% stable and 2% decline

 

Lower extremity contracture:

22% improvement, 78% stable

 

Lower extremity spasticity:

63% improvement, 37% stable

 

Gait change:

79% improvement, 19% stable and 3% worsened

 

Back pain:

100% improvement

 

Urinary changes:

64% improvement, 36% stabilization.

C

No control group

 

No statistical analysis

 

 

 

Schoenmakers et al. 2003

Type of study:

Prospecitive cohort

 

Country:

The Netherlands

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

-          Neurosurgical treatment for tethered cord syndrome

-          Younger than 18 years of age

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N=44

 

Intervention group:

Sex: 17 M/ 27 F

Mean age ± SD: 6 years and 2 months ± 5 years

Ambulation: 22 patients

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 44

 

Describe intervention:

Neurosurgical untethering

N=0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Mean duration 7 years and 1 month ± 1 year and 8 months.

 

For how many participants were no complete outcome data available?

Not stated

 

Intervention group:

N (%): 0

Control group:

N (%):% Not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

26 patients, 6 weeks to 6 months after surgery, ambulation level stable compared to preoperative

Late deterioration of ambulatory status in 5 patients

Obesity (OR: 16,7 95%CI 2,1-133,0) and retethering (OR:20,6 95%CI 2,9-143,6) strongly associated with deterioration of ambulatory status, age had no statistically significant influence

 

C

No control group

 

 

 

Herman et al., 1993

Type of study:

Retrospective cohort

 

Country:

USA

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

-          Children with myelomeningocele or lipomyelomeningocele

-          Operated for release of tethered spinal cord between 1981 and 1988

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N= 153 patients

 

Intervention group:

Lipomyelomeningocele patients (N=53)

Sex ratio: 1 M: 1.2 F

Mean age (range): 8 years (3-30 years)

Ambulation: not stated

 

Myelomeningocele patients (N=100)

Sex ratio: 1 M: 1 F

Mean age (range): 6 years (1-19 years)

Ambulation: not stated

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 153

 

Describe intervention:

Reoperation for a tethered cord

N=0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

 

Endpoint of follow-up:

Average of 4 years follow-up

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): Not stated

Control group:

N (%): not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Not applicable

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

Improvement in gait, increased walking endurance and improved stance noted in 72% of myelomeningocele and 59% of spinal lipoma patients.

C

No control group

 

Most patients were initial operated at another institution.

 

Cochrane et al., 1998

Type of study:

Retrospective cohort

 

Country:

Canada

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

-          Undergoing secondary cord untethering

-          Original spina malformation myelomeningecele or hemimyelomengocele

-          Progressive neurological, urological and/or musculoskeletal deterioration

-          Etiology of the deterioration was thought to be due to cord tethering

-          Other etiological possibilities were excluded based on CT myelography or magnetic resonance of the brain and cord.

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N= 24 patients

 

Intervention group:

Sex: Not stated

Mean age (range): 7.8 years (0.72 – 18.2 years)

Ambulation: not stated

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 24

 

Describe intervention:

Placode untethering (secondary cord untethering)

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

3, 12 and 24 months following placode untethering.

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): Not stated

Control group:

N (%): Not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No.

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

Preoperative:

Changes in ambulatory support requirements and/or the pattern of gait occured in 9 patients

 

Postoperative:

Changes in muscle power, tone and range of movement translated into alterations in mobility and ambulatory support requirements in 9 patients of whom 5 were initially improved and 4 were unchanged.

C

No control group

 

Small sample size

 

No statistical analysis

 

Stott et al. 1996

Type of study:

Retrospective study

 

Country: USA

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

-          Low-lumbar-level spina bifida

-          Undergone bilateral transfer of the tibialis anterior to the calcaneus

-          Agree to undergo clinical and radiographic evaluation and gait analysis as part of the study

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N=7 (respons: 88%)

 

Intervention group:

Sex: 2 M/ 5 F

Mean age and range: 8 years (3-12 years)

Ambulation: 100% community ambular

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

not applicable

N= 7

 

Describe intervention:

Bilateral transfer of the tibialis anterior to the calcaneus

 

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up: average of 40 months (range 24-60 months)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): 7 (100%)

Control group:

N (%): not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Not applicable

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          All patients remained community walkers

-          Improved velocity (compared to laboratory data, age- and sex-matched controls) P<0.01

-          Increased stride length (compared to laboratory data, age- and sex-matched controls) P<0.01

-          Decreased quadriceps activity at terminal stance with use of braces in free walking (p<0.03)

-          Decreased energy expenditure when braces were worn (p<0.05)

D

Very small sample size

(N=7)

 

Unclear defined control group.

Park et al. 2008

Type of study:

Retrospective review

 

Country:

South Korea

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

Not stated

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N=18

 

Intervention group:

Sex: 7 M/11 F

Mean age and range: 7 years, 4 months (4 years 11 months – 14 years and 4 months)

Ambulation: 100%

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

not applicable

N= 18

 

Describe intervention:

Surgical treatment of calcaneal deformity

 

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up: average of 47 months

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

Not stated

 

Control group:

N (%): not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          No recurrence or worsening of the deformity was observed in any of the patients, and no other types of foot deformity developed after surgery.

-          Postoperative kinematic studies showed a significant (p < 0.0001) increase in peak plantar flexion and a significant decrease in peak dorsiflexion force of the ankle in the stance phase of gait.

-          Peak pressures under the forefoot and midfoot were increased after surgery, and the relative amount of weight-bearing on the heel as compared with the forefoot was shifted toward more equal weight-bearing.

-          Lless improvement in foot-pressure distribution was observed in patients with increased pelvic rotation before surgery.

-          Those patients also had decreased knee extension in stance phase and increased hip abduction and pelvic obliquity both before and after surgery in comparison with patients who had normal pelvic rotation.

C

Small sample size

 

Unclear defined study population.

Georgiadis et al. 1990

Type of study:

Retrospective study

 

Country:

USA

 

Source of funding:

No funding

Inclusion criteria:

Myelomeningocle patients

Had posterior transfer of the anterior tibial tendon between 1969 and 1985.

 

Exclusion criteria:

Moved away and could not be contacted

 

N= 20

 

Intervention group:

Sex: 7 M/13 F

Mean age: 4.6 (1.1 – 10.2) years

Ambulation: 90% community walkers postoperative

 

Control group:

Not applicable

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 20

 

Describe intervention:

Posterior transfer of the anterior tibial tendon

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

6 (2.2 – 17) years

 

For how many participants were no complete outcome data available?

Operative reports were available for 19 of the 20 patients.

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          During follow up: 18 of 20 patients community walkers

 

C

Small study population

 

Preoperative ambulation was not reported

 

 

Schoenmakers et al. 2005

Type of study:

Prospective cohort

 

Country:

The Netherlands

 

Source of funding:

 

Inclusion criteria:

-          Patients with myelomeningocele

-          Younger than 18 years of age

-          Surgical treatment for spinal deformities

-          Willing to participate in study

-          Informed consent signed by parents

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N=10

 

Intervention group:

Sex: 3 M/ 7 F patients

Mean age ± SD: 9.3 ± 3.4

Ambulation: 4 patients

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 10

 

Describe intervention:

Spinal fusion

N=0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

18 months after surgery

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): 0

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Not applicable

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          3 out of 4 patients ambulation level deteriorated after surgery (no longer able to walk)

-          2 out of 3 exercise walkers lost ablility to walk

-          Mean PEDI-scaled scores on functional skills self-care showed nonsignificant tendency towards deteriorate form pre-surgery to 6 months after surgery

-          18 months after surgery functional skills on self-care borderline improved (p=0,07)

-          Caregiver assistence improved on selfcare (p=0,2) and borderline on mobility (p=0,06) from baseline to 18 months

-          Complications in 8 out of 10 patients

C

Small sample size

 

No control group

 

 

Müller et al. 1992

Type of study:

Prospective cohort

 

Country:

Sweden

 

Source of funding:

Bräcke Östergård Research Foundation

Folke Bernadotte Foundation

Bertha and Félix Neubergh Foundation

Inclusion criteria:

-          Patients with myelomeningocele

-          Born between 1964 and 1979

-          Undergone spinal surgery for scoliosis

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N=14

 

Intervention group:

Sex: 5 M/ 9 F

Mean age (range): 12,4 (9-16)

Ambulation: presurgery mean score 2 (non functional ambulators)

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

No applicable

N=14

 

Describe intervention:

Spinal surgery for scoliosis (Harrington, Dwyer or combination)

N=0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Mean age of children at time of follow up 15,6 years (10­20) years

Mean time of 3,4 years (1-8 years) between time of surgery and latest clinical examination

 

For how many participants were no complete outcome data available?

Not stated

 

Intervention group:

N (%):

Control group:

N (%): Not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

57% lost some of their ambulation capacity

No influence on activity of daily life

 

C

Small sample size

 

No control group

 

Incomplete outcome data not described

 

 

Mazur et al. 1986

Type of study:

Retrospective cohort

 

Country:

Australia

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

Spina bifida cystica

Underwent surgical treatment for paralytic scoliosis between 1974 and 1983

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N=49

 

Intervention group A:

Sex: 5 M/10 F

Mean age ± SD: 11 years and 3 months

Ambulation:

 

Intervention group B:

Sex: 4 M/3 F

Mean age ± SD: 10 years and 8 months

Ambulation:

 

Intervention group C:

Sex: 14 M/13 F

Mean age ± SD: 12 years

Ambulation:

 

Control group: Not applicable

 

Groups comparable at baseline?

All 3 groups seemed nearly equivalent in terms of deformity, level of lesion, functional capabilities, age and sex distribution

Group A:

N=15

 

Describe intervention:

Posterior Harrington instrumentation and fusion

 

Group B:

N=7

 

Describe intervention:

Anterior Dwyer fusions

 

Group C:

N=28

 

Describe intervention:

Combined anterior Dwyer and posterior Harrington fusions

N=0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Group A: 7 years follow up

Group B: 4 years and 9 months follow up

Group C: 4 years and 1 month follow up

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): 4 (8% loss to follow up)

 

Control group: not applicable

N (%):%

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Family relocation or death unrelated to surgery

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

Group A:

Ability to ambulate or to me mobile in wheelchair deterioted in 27%

No patient improved ambulatory status

Group B:

Ability to ambulate or to me mobile in wheelchair deterioted in 57%

No patient improved ambulatory status

 

Group C:

Ability to ambulate or to me mobile in wheelchair deterioted in 67%

No patient improved ambulatory status

 

C

Allocation to treatment groups not random

 

Small number of patients in treatment groups

 

No control group

Kahanovitz et al. 1981

Type of study:

Retrospective study

 

Country:

USA

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

-          Patients with myelomeningocele and scoliosis

-          Minimum age 16 years

 

Exclusion criteria:

-          Primary lordosis or kyphosis

 

N= 39

 

Intervention group:

Sex: Not stated

Mean age: 19.9 (range 16.5 – 38) years

Ambulation: 48,7 %

 

Control group:

Not applicable

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 15

 

Describe intervention:

N=12: posterior fusion in situ followed by postoperative immobilization in a Risser cast

N=2: posterior fusion and Harrington instrumentation

N=1: anterior fusion with Dwyer followed by posterior and Harrington.

N=0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Not stated.

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): Unknown, not stated

 

Control group:

N (%): Not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

Preoperative vs. Postoperative:

-          8 patients maintained functional levels

-          1 community ambulator à household ambulator

-          4 household ambulators à balanced sitters

-          2 balanced sitters à unbalanced sitters

C

Unknown follow-up duration

 

For 8 patients preoperative function unknown

 

Small sample size

 

No randomization.

Wai et al. 2005

Type of study:

Retrospective study

 

Country:

Canada

 

Source of funding:

Trainee’s Starter Grant from the Hospital for Sick Children’s Research Institute

Inclusion criteria:

-          English speaking

-          Aged 7 to 16 years

-          Spina bifida cystica and scoliosis

 

Exclusion criteria:

Not had a radiograph of their spine within 6 months or had had an orthopeaedic operative procedure within previous year

 

N=80

 

Intervention group:

Sex: 38 M/ 42F

Mean age: 12.5 (7-16) years

Ambulation: 57% non-walker, 10.1% exercise walker, 6.3% household walker, 26.6 community walker

 

Control group:

Not applicable

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 24

 

Describe intervention:

Spinal stabilization surgery consisting of anterior release and discectomy and posterior instrumentation to the pelvis with segmental unit rod fixation

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Not stated

 

For how many participants were no complete outcome data available?

19 of 24 children had adequate preoperative radiographs available for comparison (79%).

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

Preoperative vs. Postoperative:

-          Cobb angle: 73.7° (SD: 18) vs. 39.0° (SD: 24.8) (P<0.001)

-          Sitting Scale: -1,3 (P=0.003)

-          SBSQ: -11.0 (P=0.002)

-          Ask: -9.3 (P=0.01)

C

No control group

 

Small sample size

 

Limted study population: data not extrapolatable to scoliosis beyond 110°

Marshall et al. 1996

Type of study:

Prospective study

 

Country:

Australia

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

Surgical release of knee flexion contractures

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N=28

 

Intervention group:

Sex: Not stated

Mean age (range): 6,4 (3-21)

Ambulation: 5 community walkers

ntrol group: Not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N=28

 

Describe intervention:

Surgical release of knee flexion contractures

 

N=0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Mean period of follow up 13 years (4-20 years)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group: Not stated

N (%):

Control group: Not applicable

N (%):%

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

The thoracic level group remained non ambulators or non functional ambulators

L3/L4 group: 4 non walkers became non functional walkers, 1 non functional walker progessed to household ambulator, 3 household ambulators became community ambulators

 

C

Small sample size

 

No control group

 

No statistical analysis

Abraham et al. 1977

Type of study:

Retrospective cohort

 

Country:

Great Brittian

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

Patients with myelomeningocele treated surgcally for knee flexion contracture

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N= 76

 

Intervention group:

Sex: 35 M/ 41 F

Age range: 2 – 14 years

Ambulation: 24%

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 76

 

Describe intervention:

Surgical treatment for flexion contracture of the knee

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Average follow up 4 years with minimum of 1 year

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): Not stated

Control group:

N (%): Not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

45 patients were active walkers at follow up compared to 18 before.

C

No control group

Snela et al. 2000

Type of study:

Retrospective cohort

 

Country:

Germany

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

Sought consultation between 1980 and 1995

Flexion contracture suitable for correction

Exclusion criteria:

Not stated

 

N= 80

 

Intervention group:

Sex: not stated

Age range: 2 – 19 years

Ambulation: not stated

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 80

 

Describe intervention:

Surgical treatment for flexion contracture of the knee

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Average follow up 5.1 (1.3 – 17 years)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): Not stated

Control group:

N (%): Not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No.

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          74% very good long term results (full knee extension, flexion contracture <10˚, bracing without problems, daily use braces for standing or walking, walking without braces)

-          20% good long term results (knee flexion contracture recurrence up to 30˚, posibility to wear brace, no pressure sore, limited use of brace for standing or walking exercise)

-          6% unsatifactory long term result (recurrence of more than 30˚, inability to wear braces for standing and walking exercises)

C

No control group

Dunteman et al. 2000

Type of study:

Retrospective review

 

Country:

USA

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

All patients with high sacral level myelomeninggocele who had pre- and postoperative gait analysis with both kinectic and kinematic data as well as surgical correction of external tibial torsion form October 1993 to February 1999.

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N= 8

 

Intervention group:

Sex: 4 M/ 4 F

Mean age ± SD: 12.9 (range 8-20.2) years

Ambulation: all ambulatory

 

Control group:

Not applicable

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 8

 

Describe intervention:

Distal tibia and fibular internal derotation osteotomies

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

Endpoint of follow-up:

37 months (11-49 months)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

Not stated

 

Reasons for incomplete outcome data described?

Not stated

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          Improvement in the abnormal internal knee varus moment (P<0.005)

-          Increase in stance phase knee extension (P<0.01)

-          Resolution of preoperative knee pain in 3 patiens.

D

Very small sample size (N=8)

 

No control group

 

Alman et al., 1996

Type of study:

Retrospective cohort

 

Country:

Canada

 

Source of funding:

Medical Research Council Scholarship

Inclusion criteria:

-          Patients with spina bifida born between 1974 and 1985

-          Bilateral lesions at L3 and L4

-          L3 involvement on one side and L4 on the other

 

Exclusion criteria:

Undergone operations in the previous four months

 

N= 52 (respons 88%)

 

Intervention group:

Sex: 11 M/ 19 F

Mean age ± SD: 14.5 (5.8)

Ambulation: 26

 

Control group:

Sex: 12 M/ 10 F

Mean age ± SD: 16.4 (5.4)

Ambulation: 20

 

Groups comparable at baseline?

Trend towards higher levels of motor involvement in conservative group

N=30

 

Describe intervention:

Operative relocation of the hip

N=22

 

Describe control intervention:

Conservative

 

Endpoint of follow-up:

Not stated

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): Not stated

Control group:

N (%): Not stated

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No.

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

Functional level of walking did not differ significantly (p = 0.05)

C

No random allocation of patients to treatment or control group

 

Small number of patients

 

 

Lorente Moltó et al., 2005

Type of study:

Retrospectively cohort

 

Country:

Spain

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

-          Myelomeningocele patients

-          Diagnosed and treated from neonatal period between october 1975 and march 1992

-          L3 paralysis

 

Exclusion criteria:

-          Death because neurological complications before adolescence

 

N= 29

 

Intervention group:

Sex: 17 M/ 12 F

Mean age (range): 26.5 months (11 months – 6 years)

Ambulation: 11 non-walkers (38%)

 

Control group: not applicable

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

Not applicable

N= 29

 

Describe intervention:

Posterolateral iliopsoas transfer. Surgical technique as described by Sharrard.

N= 0

 

Describe control intervention:

Not applicable

 

Endpoint of follow-up:

Mean follow up 21 years (range 11-28 years)

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group:

N (%): Not stated

Control group:

N (%): Not applicable

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No.

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          At preschool age and in adolescence proportion of effective walkers did not differ significantly (86.2 vs. 75.8%, p=0.315)

-          All adolescence community ambulators kept ambulatory status in adulthood.

C

No control group

 

Small number of patients included

 

Selective population (only L3 paralysis).

Bazih et al., 1981

Type of study:

Retrospective cohort

 

Country:

USA

 

Source of funding:

Not stated

Inclusion criteria:

-          Patients with myelomeningocele

-          4 years or older

 

Exclusion criteria:

Not stated

 

N= 74 patients

 

Intervention and control group:

Sex: 29 M/ 45 F

Mean age (range): 10 years and 5 months (4 years and 1 month – 20 years)

Ambulation: 28 patients

 

Control group:

Sex: M/F

Mean age ± SD:

Ambulation:

 

Groups comparable at baseline?

No neurologic features distinguishing operated and nonoperated groups. Operated group older.

N= 18

 

Describe intervention:

Surgery for specific purpose of attaining reduction in an unstable hip

N= 56

 

Describe control intervention:

No operation

 

Endpoint of follow-up:

Unclear, not stated

 

For how many participants were no complete outcome data available?

 

Intervention group: unclear, not stated

N (%):

Control group: unclear, not stated

N (%):%

 

Reasons for incomplete outcome data described?

No.

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

-          16 hips successfully reduced, 13 hips (45%) were redislocated or subluxed.

-          Little difference between nonoperated and operated groups regarding ambulatory capabilities or the percentage of ambuators with dislocated hip.

C

Small intervention group

 

Use of historic controls

 

No random allocation to intervention or control group

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 18-04-2013

Laatst geautoriseerd  : 18-04-2013

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2019

Uiterlijk in 2018 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

 

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn, delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Algemene gegevens

Met ondersteuning van de Orde van Medisch Specialisten. De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

Door de in Nederland bestaande expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van de loopstoornissen bij kinderen met SB en de bestaande wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp, is er een vruchtbare bodem ontstaan voor het opstellen van een multidisciplinaire richtlijn. Deze richtlijn geeft concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van de multidisciplinaire zorg, ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering gericht op het bereiken en behouden van zelfstandig lopen van kinderen met SB en draagt bij aan een realistisch en objectief beeld ten aanzien van hun functionele prognose. Met deze richtlijn streeft men naar het bereiken van uniformiteit met betrekking tot de diagnostiek en behandeling door de diverse medici en paramedici.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met loopstoornissen ten gevolge van SB. Voor kinderen met SB en hun naasten wordt een toegankelijke samenvatting van de richtlijn uitgewerkt.

Samenstelling werkgroep

 • Mw. dr. B. Ivanyi-Roelfsema, kinderrevalidatiearts, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, voorzitter
 • Dr. J. van Aalst, neurochirurg, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Mw. dr. H.J.G. van den Berg-Emons, onderzoeker, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • Dr. R.H.J.M. Gooskens, kinderneuroloog, Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie
 • Mw. dr. J.F. de Groot, fysiotherapeut/onderzoeker, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Drs. T.H.R de Jong, neurochirurg, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Mw. dr. C.C.E. de Jong-de Vos van Steenwijk, kinderarts, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Dr. C.G.B. Maathuis, kinderrevalidatiearts, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Dr. M.J. Nederhand, revalidatiearts, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • C. Th. Noppe, orthopedisch technicus
 • Mw. dr. M.A.G.C. Schoenmakers, kinderfysiotherapeut/onderzoeker, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Dr. J.A. van der Sluijs, orthopedisch chirurg, Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Dr. P.A.A. Struijs, orthopedisch chirurg, Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • J.M.A. Verheijden, beleidsmedewerker zorg, Vereniging van mensen met spina bifida (BOSK)

 

Met ondersteuning van:

 • Mw. drs. S.B. Muller-Ploeger, junior adviseur afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten
 • Mw. dr. N.H.J. van Veen, adviseur afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten

 

Kernredactie:

 • Mw. dr. B. Ivanyi-Roelfsema, kinderrevalidatiearts, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Mw. dr. N.H.J. van Veen, adviseur afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. 

Geen van de werkgroepleden heeft aangegeven belangen te hebben die mogelijk kunnen interfereren met de besluitvorming in de werkgroep ten aanzien van de interpretatie van het wetenschappelijk bewijs en het opstellen van aanbevelingen.

Inbreng patiëntenperspectief

Het perspectief van kinderen en jongeren met SB en hun verzorgers wordt gezien als een waardevolle en essentiële aanvulling bij het tot stand komen van deze richtlijn. In de werkgroep werden zij vertegenwoordigd door een afgevaardigde namens de vereniging van mensen met SB (BOSK).

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij werd uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

 

Na autorisatie zal de richtlijn digitaal worden verspreid onder de relevante beroepsgroepen. Daarnaast zal er een samenvatting van de richtlijn verstuurd worden naar de deelnemende wetenschappelijke verenigingen ter publicatie. Ook zal de richtlijn te downloaden zijn vanaf de website van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen: www.revalidatiegeneeskunde.nl.

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen in het rapport ‘Richtlijnen 2.0’ van de adviescommissie Richtlijnen van Orde van Medisch Specialisten. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.

 

Werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2010 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van relevante specialismen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van de loopstoornissen bij kinderen met SB (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep).

De leden van de werkgroep zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende twee jaar aan de totstandkoming van de richtlijn. De leden van de werkgroep schreven in subgroepen teksten die tijdens plenaire vergaderingen werden besproken en na verwerking van de commentaren werden geaccordeerd.

 

Knelpuntenanalyse, uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse binnen de werkgroep en inventarisatie van vragen en knelpunten middels een focusgroep bijeenkomst met mensen met SB en ouders van kinderen met SB, zijn er concept uitgangsvragen opgesteld. Na onderlinge discussie heeft de werkgroep de definitieve uitgangsvragen vastgesteld.

 

Voor de uitkomstmaten worden relevante domeinen in relatie tot het lopen op het niveau van functies, activiteiten en participatie van het ICF-CY model door de werkgroep gehanteerd. 

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen in Medline (OVID), de databases van het Guidelines International Network (GIN), de Kwaliteitskoepel en Artsennet (geen referenties, vanaf 2006) en naar systematische reviews in Medline (OVID) en de Cochrane Library (2 referenties vanaf 2000). Ook werd gezocht naar artikelen over patiëntenperspectief (24 referenties, vanaf 1996). Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in de Cochrane Library (Wiley), Embase (Elsevier) en/of Medline (OVID) tot uiterlijk juli 2011.

Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen.

In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. Voor het identificeren van mogelijke systematische reviews en gerandomiseerde klinische trials werd gebruik gemaakt van zoekfilters, gebaseerd op de filters die gebruikt worden door het Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) (http://www.sign.ac.uk/).

 

De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van relevantie. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De searches werden gelimiteerd op literatuur in het Engels, Nederlands, Frans en Duits. Waar dat niet zo was, is dat vermeld. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden onder 'Zoekverantwoording'.

 

Beoordelen en samenvatten van de literatuur

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria (zie tabel 3.1 en 3.2). De relevante onderzoeksgegevens van de geselecteerde artikelen zijn overzichtelijk weergegeven in evidence-tabellen, die per module te vinden zijn onder 'Evidence tabellen'. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur zijn beschreven in de samenvatting van de literatuur. Het wetenschappelijke bewijs werd samengevat in één of meerdere conclusies, waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven (zie tabel 3.3).

 

Tabel 3.1 GRADE bewijsniveaus van interventiestudies

Bewijsniveau

Interventie onderzoek

Hoog (A1)

    RCTs zonder ernstige beperkingen

    Observationele studies met zeer grote effecten en zonder ernstige beperkingen

Matig (A2)

    RCTs met ernstige beperkingen

    Observationele studies met grote effecten en zonder ernstige beperkingen

Laag (B)

    RCTs met zeer ernstige beperkingen

    Observationele studies zonder ernstige beperkingen

Zeer laag (C)

    RCTs met zeer ernstige beperkingen en inconsistente resultaten

    Observationele studies met ernstige beperkingen

    Niet-systematische klinische observaties (vb. case series of case reports)

 

Tabel 3.2 EBRO bewijsniveaus van diagnostische accuratessestudies en studies naar schade, etiologie of prognose

Bewijs niveau

Diagnostisch accuratesse onderzoek

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose

A1

Meta-analyse van min. 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

Onderzoek t.o.v. een referentietest (‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van resultaten, met voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohort onderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

Onderzoek t.o.v. een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohort onderzoek of patiëntcontrole onderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

 

Voor prognose: dwarsdoorsnede onderzoek

 

Tabel 3.3 Niveau van bewijskracht van de conclusie op basis van de aan de conclusie ten grondslag liggende literatuur

Niveau

Conclusie gebaseerd op

1

    Voor therapeutische interventiestudies: studies van hoge kwaliteit

    Voor diagnostisch accuratesse onderzoek of prognose, etiologie of bijwerkingen: onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

2

    Voor therapeutische interventiestudies: studies van matige kwaliteit

    Voor diagnostisch accuratesse onderzoek of prognose, etiologie of bijwerkingen: 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

3

    Voor therapeutische interventiestudies: studies van lage kwaliteit

    Voor diagnostisch accuratesse onderzoek of prognose, etiologie of bijwerkingen: 1 onderzoek van niveau B of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau C

4

    Voor therapeutische interventiestudies: studies van zeer lage kwaliteit

    Voor diagnostisch accuratesse onderzoek of prognose, etiologie of bijwerkingen: 1 onderzoek van niveau C of D

 

De methodologische kwaliteit van de studies die de validiteit of betrouwbaarheid onderzochten van meetinstrumenten om het lopen bij kinderen en adolescenten met SB te evalueren werd beoordeeld aan de hand van de COSMIN checklist (Mokkink, 2010). Deze checklist is ontwikkeld en gevalideerd voor het beoordelen van studies die de validiteit en reproduceerbaarheid van meetinstrumenten evalueren. 

 

Overwegingen

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs, ook andere aspecten belangrijk, zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten en beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten zijn, voor zover niet wetenschappelijk onderzocht, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen.

 

Indicatorontwikkeling

Er zijn door de werkgroep drie interne kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken.

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van aanbevelingen voor nader/vervolg onderzoek staat in de aanverwant 'Kennislacunes'.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor commentaar. De commentaren zijn verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren is de conceptrichtlijn op sommige punten aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor autorisatie.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Maatschappelijke participatie bij SB