Inflammatoire darmziekten volwassenen

Initiatief: NVMDL Aantal modules: 44

Milde- tot matig ernstige distale colitis ulcerosa (Montreal classificatie E1-2, S1-2)

Aanbeveling

Het valt in individuele gevallen te overwegen lokaal werkzame en orale 5-ASA therapie te combineren ter versterking van het therapeutisch effect van mesalazines of ter beperking van ziekte uitbreiding naar oraal.

 

Combinatie van 5-ASA en lokaal werkende corticosteroïden kan een gunstige rol spelen bij falende monotherapie met mesalazines.

 

Bij aan mesalazine toegeschreven bijwerkingen wordt aanbevolen onderscheid te maken tussen dosisafhankelijke, allergische en ideosyncratische bijwerkingen. In het laatste geval is de patiënt direkt intolerant, in de eerste twee situaties is dosisaanpassing, productwijziging of  rechallenge aan te bevelen.

 

Indien corticosteroiden overwogen worden, dan gaat de voorkeur uit naar lokaal werkende corticosteroïd bevattende preparaten met een relatief lage biologische beschikbaarheid, zoals beclometason of budesonide.

 

De verschillen van toedieningsvorm van rectaal toe te dienen therapie zijn van invloed op de tolerantie van de therapie door de patiënt: het onderling uitwisselen van de verschillende therapievormen is aan te bevelen bij intolerantie voor één der vormen. Zo kan bijvoorbeeld wisseling van een waterig klysma naar een foam leiden tot betere therapietrouw en vice versa.

Overwegingen

De optimale dosering van remissie-inductie therapie bij CU is onvoldoende uitgezocht. Interessant is dat het gebruik van combinatiepreparaten van orale en rectale 5-ASA preparaten tot hogere effectiviteit kan leiden (Marteau, 2005; Safdi, 1997; d'Albasio, 1997), vermoedelijk door hogere intraluminale concentraties, alhoewel met name hoge intramucosale 5-ASA concentraties geassocieerd zijn met verbeterde onderhoudstherapie en niet met verbeterde remissie-inductie (Frieri, 1999; Frieri 2000), wat evenwel als een probleem van therapietrouw kan worden opgevat (Kane, 2001; Kane, 2003; Kane, 2006). Ook lijkt distale ziekte vaker lokaal beperkt te blijven tot distale segmenten als naast rectale therapie eveneens orale 5-ASA preparaten worden gebruikt (Pica, 2004). Definitieve data voor een stringente aanbeveling ontbreken echter.

Bij onvoldoende effectiviteit van 5-ASA preparaten bij proctitis ulcerosa kan worden overgegaan op corticosteroïden bevattende preparaten, bij voorkeur lokaal werkend met relatief lage biologische beschikbaarheid. Van lokaal werkende corticosteroïden is therapeutische effectiviteit beschreven, echter niet in de alhier beschreven therapeutische step-up strategie.

Combinatie van mesalazine en (lokaal werkende) corticosteroïden therapie is eveneens onderzocht, zowel als dubbel lokaal werkzame therapie al of niet aangevuld met orale therapie. Dit soort combinatietherapie lijkt een verhoogde effectiviteit te hebben en deze vorm van therapie kan dus bij patiënten die niet goed reageren op monotherapie worden overwogen (Mulder, 1988; Mulder, 1996; d’Arienzo, 1998; Frieri, 1999).

Bij linkszijdige CU die niet goed reageert op 5-ASA therapie is het gebruik van ciclosporine bevattende klysma’s niet effectief gebleken (Sandborn, 1994).

Het gebruik van rectale toedieningsvormen kan soms op weerstand stuiten bij een patiënt, hetzij door algemene weerzin hetzij door lokale irritatie, pijn of brandende sensatie, in het bijzonder bij foams. Het wisselen van de keuze voor een specifieke vorm of spécialité van een locale therapie kan het gebruiksgemak zodanig gunstig beïnvloeden dat een patiënt een dergelijke vorm van therapie beter tolereert en accepteert (Prokotnieks, 2000; Malchow, 2002; Ingram, 2005). Onderling zijn de preparaten en toedieningsvormen derhalve, los van farmacokinetische eigenschappen, niet zonder meer uitwisselbaar.

Gezien de centrale rol van mesalazine bij de (langdurige) behandeling van colitis ulcerosa moet nauwkeurig worden afgewogen of en wat voor type bijwerkingen worden toegeschreven aan mesalazine. De toegeschreven bijwerkingen kunnen worden onderscheiden in dosis- en productafhankelijke bijwerkingen (bijvoorbeeld misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn, soms koorts), allergische bijwerkingen (zoals rash, urticaria, angioedeem, gewrichtszwelling, opvlammen van colitis, soms koorts) en idiosyncratische bijwerkingen (denk aan: pneumonitis, bloeddyscrasie, pancreatitis, interstitiële nefritis, pericarditis). Alleen in geval van idiosyncratische reacties moet mesalazine verder vermeden worden, in de overige gevallen is een rechallenge met een lagere dosis mesalazine eventueel van een ander mesalazine product(specialité)- te overwegen voordat een patiënt intolerant wordt geacht. Bij allergische bijwerkingen kan een desensitisatie behandeling effectief zijn (Kung, 2006).

Nieuwe therapeutische strategieën met korteketenvetzuren, probiotica en dergelijke hebben geen consistent effect getoond en worden niet in algemene zin aanbevolen. 

Nicotine (transdermaal, maar niet als klysma) bleek in meta-analyse van 5 studies met respectievelijk 137 patiënten en 133 controle-patiënten geen therapeutisch effect te geven (OR=1.23; 95% CI 0.71-2.14), maar wel meer bijwerkingen (OR=3.54, 95% CI, 2.07 - 6.08) (McGrath, 2004). Ook in latere RCT werd dit gegeven bevestigd (Ingram, 2005).

Alternatieve therapie met alicaforsen (per klysma, maar niet oraal) (van Deventer, 2006) is weliswaar effectief, maar plaatsbepaling in een behandelalgoritme is vooralsnog niet duidelijk. Deze mogelijkheden kunnen in het bijzonder worden overwogen bij allergie voor voorkeurstherapieën. 

Onderbouwing

 

Niveau 1

5-ASA preparaten zijn effectief bij remissie inductie bij mild tot matig actieve distale CU, ongeacht de lokalisatie van ziekte en ongeacht de toedieningsvorm indien het aangedane traject van mucosa wordt bereikt met een effectieve dosering mesalazine (ie ≥ 1,5 g 5 ASA dd oraal, ≥ 1 g als klysma, of ≥ 0,5 g als suppositorium).

 

A1       Cohen, 2000; Sutherland 2006

 

Niveau 1

5-ASA toegediend als klysma is effectiever dan lokaal werkzame corticosteroïdentherapie of orale 5-ASA therapie bij linkszijdige CU.

 

A1       Cohen, 2000

 

Niveau 1

5-ASA toegediend als zetpil is effectiever dan lokaal werkzame corticosteroïdentherapie of orale 5-ASA preparaten bij proctitis ulcerosa.

 

A1       Cohen, 2000

 

Niveau 1

Lokaal werkzame therapie met corticosteroïdenbevattende preparaten is effectiever dan placebo bij de behandeling van mild tot matig actieve distale CU.

 

A1       Cohen, 2000; 

A2       Hanauer, 1998; Lofberg, 1994

 

Remissie inductie-fase

Proctitis

Bij voorkeur wordt gestart met lokaal werkzame therapie bij patiënten met actieve distale CU. Mesalazine suppositoria zijn effectief bij proctitis ulcerosa (Cohen, 2000). Echter, in deze gereviewde therapeutische trials blijkt wel consistentie in type medicatie, dosering, toedieningsvorm en duur te ontbreken, zodat er geen duidelijke voorkeur voor specialité dan wel toedieningsvorm (suppositora, clymata, foams) is. Lokaal werkzame therapie (zetpillen) met 5-ASA ≥ 500 mg daags bleek werkzaam en effectiever dan lokaal werkzame corticosteroïden. Een dosis-effect relatie in doseringen > 500mg per dag werd niet gevonden. Orale therapie met mesalazine/5-ASA is minder aantrekkelijk aangezien deze lagere lokale spiegels genereren en hiermee een minder gunstige therapeutische profiel hebben.

 

Linkszijdige CU

Bij linkszijdige, mild- tot matig ernstige CU wordt lokaal werkzame therapie met 5-ASA preparaten als eerste keuze aanbevolen, maar zijn ook gegevens beschikbaar die de effectiviteit van orale mesalazine onderbouwen (Cohen, 2000; Sutherland, 2006). Ook hier geldt dat bij therapeutische trials bij patiënten met linkszijdige colitis consistentie in type medicatie, dosering, toedieningsvorm en duur ontbreekt. In de 17 geselecteerde placebogecontroleerde studies blijkt 5-ASA klysma therapie superieur aan lokaal werkzame therapie met corticosteroïden of orale 5-ASA preparaten. De gevonden effectiviteit van 5-ASA preparaten is onafhankelijk van de dosering 5-ASA in de bestudeerde hoeveelheden, dwz ≥ 1 gram per klysma. Dat een hogere dosering dan 1 gram 5-ASA per 100 ml. klysma niet leidt tot een hogere effectiviteit, blijkt naast voornoemde meta-analyse ook uit een grote RCT bij 287 patiënten bij wie diverse doseringen met elkaar werden vergeleken (Hanauer, 1998). Voor het volledig met medicament omspoelen cq overspoelen van het aangedane gedeelte kan het volume van een klysma worden aangepast van 40 ml voor proctosigmoïditis tot 100 ml voor een ontsteking tot de flexura lienalis (Van Bodegraven, 1996). 

Uit de meta-analyse van Cohen et al (Cohen, 2000) komt naar voren dat orale mesalazine eveneens effectief is voor linkszijdige CU. 

Locale therapie met corticosteroïden is effectief, maar minder effectief dan 5-ASA bevattende klysma’s (Cohen, 2000) en kan als tweedelijns therapie worden overwogen. In een dose-ranging studie vanaf 2 mg budesonide per 100 ml klysma is effectiviteit bewezen (Hanauer, 1998). Vanwege systemische effecten van klassieke corticosteroïden hebben corticosteroïden met een geringe biologische beschikbaarheid de voorkeur, zoals aangetoond voor budesonide (Lofberg, 1994). Er is geen reden te veronderstellen dat de meest gebruikte corticosteroïden (budesonide, beclomethason, tixocortol en fluticason) hierin aanzienlijk verschillen, hoewel vergelijkend onderzoek ontbreekt. Het gebruik van orale corticosteroïden met beperkte biologische beschikbaarheid is onvoldoende onderbouwd voor gebruik bij distale CU.

Remissie-inductie met immunosuppressiva of biologicals is niet bestudeerd in deze populatie, mede gezien het ontbreken van een therapeutische rationale.

 

Chronisch actieve fase

Er zijn weinig studies verricht specifiek naar chronisch actieve distale colitis. Voor de overwegingen en therapeutische opties wordt verwezen naar de tekst bij pancolitis.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 06-06-2009

Laatst geautoriseerd  : 06-06-2009

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Algemene gegevens

De richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen’ is tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma 'Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)'.

Doel en doelgroep

Aanleiding

De ziekte van Crohn (ZvC), colitis ulcerosa (CU) en niet-classificeerbare, chronische colitis (voorheen indeterminate colitis genoemd) zijn chronische inflammatoire darmziektes (IBD, inflammatory bowel diseases). De incidentie van IBD stijgt de laatste decades, waardoor in de nabije toekomst IBD één van de belangrijkste aandoeningen gaat vormen binnen de gastro-enterologie. Sinds 20 jaar is erg veel onderzoek verricht op het gebied van diagnostiek en behandeling, waarvan de studieresultaten hebben geleid tot wezenlijke veranderingen in het beleid van IBD.

De medicamenteuze behandeling van idiopathische, chronisch inflammatoire darmziekten is de laatste jaren complex geworden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de beperkte effectiviteit van het medicamenteuze arsenaal, de veranderde symptomatologie van IBD en de introductie van de zgn. “biologicals”, een nieuwe groep medicijnen gericht op manipulatie van biologische signaalsystemen waar o.a. toediening van specifieke antistoffen toe behoort. Als gevolg van deze complexiciteit verschuift de zorg van patiënten naar een MDL-arts en in geval van een gecompliceerd beloop van inflammatoire darmziekten naar referentiecentra met speciale expertise op dit gebied. 

Er is belangrijke voortgang geboekt op het gebied van kennis over effectiviteit en veiligheid van de groep traditionele medicijnen, zoals mesalazine, azathioprine, ciclosporine en methotrexaat. Wel moet opgemerkt worden dat het niveau van bewijs in de literatuur over het gebruik van de traditionele medicijnen hier en daar beperkt is, in tegenstelling tot bewijzen voortvloeiend uit grote registratiestudies met biologicals zoals infliximab. Belangrijk is het gebrek aan direct vergelijkende studies tussen de verschillende medicijnen en medicijngroepen. Hierdoor is veel van de richtlijn gebaseerd op expert opinie.

In Nederland bestaan momenteel geen IBD richtlijnen waarin de meest recente literatuur is verwerkt, met uitzondering van een aanbeveling over infliximabgebruik. Er zijn tal van regionale- en lokale protocollen in omloop die vaak aanzienlijk van elkaar verschillen. Ook lopen de diagnostische- en therapeutische procedures die gehanteerd worden bij volwassenen en kinderen met IBD onnodig uit elkaar. IBD diagnostiek en behandeling varieren in grote mate tussen dokters waardoor onduidelijkheid bestaat bij patiënten. Doelmatigheid van toegepaste diagnostiek en therapie is evenmin onomstreden. Voor een tijdige en correcte verwijzing en een eventuele medebehandeling (na de initiële fase) die voldoet aan de huidige criteria, is het van belang dat huisartsen, internisten, kinderartsen en chirurgen op de hoogte zijn van de vernieuwde inzichten.

Daarom hebben het Nederlands Genootschap voor Maag, Darm en Leverziekte en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde het initiatief genomen een multidisciplinaire, ‘evidence-based’ richtlijn te ontwikkelen voor diagnostiek en behandeling van IBD bij volwassenen en kinderen. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO verleende hierbij methodologische expertise en logistieke steun. De onderstaande tekst heeft alleen betrekking op volwassenen. De richtlijn IBD bij kinderen is apart uitgegeven.

 

Doelstelling

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek en behandeling van IBD bij volwassenen en schenkt aandacht aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd over de organisatie van zorg. De richtlijn kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld lokale protocollen ter bevordering van de implementatie.

Er is gekozen om bij deze richtlijn de ZvC en CU apart te behandelen, waarbij eveneens kort wordt ingegaan op niet-classificeerbare, idiopathische, chronische colitis. Voorts wordt er een onderverdeling gemaakt in ziektelokalisatie per darmregio (hoog versus laag, distaal versus pancolitis) waarna elke medicijn kort apart besproken wordt.

 

Doelgroep

De richtlijn is bestemd voor leden van de medische en paramedische beroepsgroep, waartoe in willekeurige volgorde behoren: MDL-artsen, huisartsen, chirurgen, internisten, radiologen, pathologen, bedrijfsartsen, (ziekenhuis)apothekers, diëtisten, IBD-verpleegkundigen en psychologen. Voor kinderartsen met speciale belangstelling voor en betrokkenheid bij IBD kan deze richtlijn over de volwassenenzorg een aanvulling zijn op de tevens opgestelde richtlijn IBD bij kinderen.

Samenstelling werkgroep

Samenstelling van de werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn werd een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordiging van MDL-artsen, huisartsen, chirurgen, internisten, radiologen, gynaecologen, pathologen, (ziekenhuis)apothekers, bedrijfsartsen, diëtisten, verpleegkundigen en psychologen. De patiëntenvereniging Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland heeft geparticipeerd in de werkgroep. Via deze zijn focusgroepbijeenkomsten georganiseerd waarin patiënten met IBD zitting hebben gehad.

Bij het samenstellen van de werkgroep werd rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken verenigingen en instanties. De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en geen ontving gunsten met het doel de richtlijnen te beïnvloeden. Waar van toepassing waren de leden gemandateerd door hun vereniging.

Het voorzitterschap van de werkgroep is in het lange en arbeidsintensieve traject gedeeld, waarbij professor Daan Hommes het eerste gedeelte van het proces en dr. Ad van Bodegraven het laatste gedeelte heeft gecoördineerd.

 

Samenstelling werkgroep

 • Dr. F.A. Albersnagel, klinisch psycholoog / psychotherapeut, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Prof. dr. W.A. Bemelman, chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Dr. A.A. van Bodegraven, voorzitter, MDL-arts, VU Medisch Centrum Amsterdam
 • Dr. L.J.J. Derijks, ziekenhuisapotheker - klinisch farmacoloog, Máxima Medisch Centrum Veldhoven / Eindhoven
 • Dr. G. Dijkstra, MDL-arts, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Dr. J.J.E. van Everdingen (secretaris), dermatoloog, secretaris Medisch Wetenschappelijke Raad CBO.
 • Prof. dr. D.W. Hommes, voorzitter, MDL-arts, eerst Academisch Medisch Centrum Amsterdam, later Leids Universitair Medisch Centrum
 • Drs. G.J. Houwert, bedrijfsarts, Medisch Consult Arbodienst Amsterdam
 • Dr. D.J. de Jong, MDL-arts, Universitair Medisch Centrum Sint Radboud Nijmegen
 • Mevr. I. Kappé, IBD-verpleegkundige, Jeroen Bosch Ziekenhuislocatie: Groot Ziekengasthuis ’s-Hertogenbosch
 • Mw. M.L. Markus-de Kwaadsteniet, directeur, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland, Breukelen
 • Dr. J.W.M. Muris, huisarts, Vakgroep Huisartsgeneeskunde Universiteit Maastricht 
 • Dr. B. Oldenburg, MDL-arts, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Mecr. dr. M. Schipper, patholoog, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Prof. dr. J. Stoker, radioloog, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Mevr. ir. N.J. Wierdsma, diëtist, VU Medisch Centrum Amsterdam
 • Dr. W.N.P. Willemsen, gynaecoloog, Universitair Medisch Centrum Sint Radboud Nijmegen
 • Dr. H. Wolf, gynaecoloog, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Belangenverklaringen

Overzicht activiteiten werkgroepleden

Activiteiten die de leden van de werkgroep ‘IBD Volwassenen’ in de afgelopen drie jaar hebben ontplooid op uitnodiging of met subsidie van de farmaceutische industrie zijn weergegeven in de richtlijn in de bijlage. 

Inbreng patiëntenperspectief

De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland heeft instemming verleend aan de richtlijn zodat de patiëntenvereniging ook de inhoud van de richtlijn onderschrijft en haar leden hierover kan informeren.

Implementatie

Implementatie en evaluatie

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. De richtlijn wordt verspreid onder alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen. Ook wordt een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, en er zal in verschillende specifieke vaktijdschriften aandacht worden besteed aan de richtlijn.

Om de implementatie en evaluatie van deze richtlijn te stimuleren, zijn aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de implementatie en zijn indicatoren ontwikkeld aan de hand waarvan de implementatie kan worden gemeten. Indicatoren geven in het algemeen de zorgverleners de mogelijkheid te evalueren of zij de gewenste zorg leveren. Zij kunnen daarmee ook onderwerpen voor verbeteringen van de zorgverlening identificeren. Juridische betekenis van richtlijnen

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien richtlijnen uitgaan van ‘gemiddelde patiënten’, kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn. Afwijken van richtlijnen is, als de situatie van de patiënt dat vereist, soms zelfs noodzakelijk. Wanneer bewust van de richtlijn wordt afgeweken, moet dit echter beargumenteerd, gedocumenteerd en, waar nodig, in overleg met de patiënt worden gedaan.

Werkwijze

Werkwijze van de werkgroep

De werkgroep werkte gedurende drie jaar (16 vergaderingen) aan een conceptrichtlijntekst. In de voorbereidingsfase werd een knelpuntanalyse uitgevoerd. Aan maag- darm- en leverartsen werd een enquête voorgelegd, waarbij respondenten uitgebreid in de gelegenheid werden gesteld zelf onderwerpen aan te dragen.

Daarnaast zijn patiënten met IBD ook in de knelpuntanalyse betrokken om vanuit het patiëntenperspectief ook de ervaren problematiek mee te nemen in de afbakening van de richtlijn. De werkgroep destilleerde uit de resultaten van de enquête de in de richtlijn vermelde uitgangsvragen. Er werd besloten de werkgroep in vier subgroepen te verdelen, te weten 1. diagnostiek, 2. therapie, 3. complicatie/ extraintestinale manifestaties / surveillance en 4. maatschappij en organisatie. Via systematische zoekopdrachten en reference checking is bruikbare literatuur verzameld. De werkgroepleden hebben de literatuur beoordeeld op inhoud en kwaliteit. Vervolgens schreven de werkgroepleden teksten, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt, die tijdens vergaderingen besproken en na verwerking van de commentaren werden geaccordeerd.

Waar onvermijdelijk, door inzichten uit de literatuur of door onnodige herhaling van tekst, werden uitgangsvragen gewijzigd of gecombineerd.

De uiteindelijke teksten vormden samen de conceptrichtlijn die in april 2008 aan alle betrokken wetenschappelijke verenigingen werd aangeboden. Tevens werd men in staat gesteld om via website van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg commentaar op de richtlijn te geven. De commentaren zijn in de definitieve versie van de richtlijn verwerkt.

 

Wetenschappelijke bewijsvoering

De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in de Cochrane Library, Medline, Embase, PsychInfo. De geraadpleegde periode beslaat voor de meeste hoofdstukken de afgelopen 15 jaar; in sommige gevallen werd verder in de tijd teruggegaan. Daarbij zijn voor de afgelopen twee jaren geen nieuwe searches meer verricht waardoor de data uit deze jaren incompleet zijn. Wel zijn er uit die periode diverse overzichtsartikelen meegenomen. En uitkomsten van trials die door de werkgroepleden belangrijk werden geacht. 

De artikelen werden geselecteerd op grond van de volgende criteria: (a) overwegend Engelstalige, Duitstalige, of Nederlandstalige publicaties en (b) gepubliceerd als ‘full paper’. (c) studietype.

Met behulp van PICO systematiek is de zoekactie opgebouwd. Dit houdt in dat voor elke uitgangsvraag een zoekvraag is geformuleerd waarbij zoveel mogelijk deze structuur is gehanteerd, te weten Patiënt – Interventie – Controle – Outcome. De zoekvragen hebben de P als gemeenschappelijke onderdeel, de overige onderdelen van de PICO werd geformuleerd op basis van de uitgangsvraag. Voor de P is de volgende afbakening gebruikt: 

 1. 107 "enteropathy"/ all subheadings
 2. 382 "enteritis"/ all subheadings
 3. 935 explode "colitis"/ all subheadings
 4. 801 (colitis near ulcerative) or proctocolitis or crohn* or ileitis or (inflammatory near bowel near disease*) or (intestinal near fistula)
 5. 1250 #1 or #2 or #3 or #4
 6. 6959 explode "adolescent"/ all subheadings bij volwassenen ook?

Artikelen van matige of slechte kwaliteit werden uitgesloten. Na deze selectie bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies in de richtlijn staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens gegradeerd naar de mate van bewijs, waarbij de indeling is gebruikt zoals te zien is in tabel 1.

 

Tabel 1: Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht  

Voor artikelen betreffende: interventie (preventie of therapie)  

A1 systematische reviews die tenminste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn 

A2 gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit (gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde trials) van voldoende omvang en consistentie; 

 1. gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of ander vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek, patiëntcontrole-onderzoek); 
 2. niet-vergelijkend onderzoek; 
 3. mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden. 

 

Voor artikelen betreffende: diagnostiek  

A1 onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten bij een prospectief gevolgde goed gedefinieerde patiëntengroep met een tevoren gedefinieerd beleid op grond van de te onderzoeken testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2-niveau als basis worden gebruikt en voldoende rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid van diagnostische tests; 

A2 onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren criteria zijn gedefinieerd voor de te onderzoeken test en voor een referentietest, met een goede beschrijving van de test en de onderzochte klinische populatie; het moet een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten betreffen, er moet gebruikgemaakt zijn van tevoren gedefinieerde afkapwaarden en de resultaten van de test en de 'gouden standaard' moeten onafhankelijk zijn beoordeeld. Bij situaties waarbij multipele, diagnostische tests een rol spelen, is er in principe een onderlinge afhankelijkheid en dient de analy-se hierop te zijn aangepast, bijvoorbeeld met logistische regressie; 

 1. vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test en populatie, maar niet de kenmerken die verder onder niveau A staan genoemd; 
 2. niet-vergelijkend onderzoek; 
 3. mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden. 

 

Niveau van bewijs van de conclusies  

 1. 1 systematische review (A1) of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A1 of A2 
 2. tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B 
 3. 1 onderzoek van niveau A2 of B of onderzoek van niveau C 
 4. mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 

 

De beschrijving en beoordeling van de artikelen staan in de verschillende teksten onder het kopje “samenvatting van de literatuur”. De literatuur is samengevat in een conclusie, waarbij het niveau van het relevante bewijs is weergegeven.

 

Totstandkoming van de aanbevelingen

Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijke bewijs vaak andere aspecten van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, beschikbaarheid van speciale technieken of expertise, organisatorische aspecten, maatschappelijke consequenties of kosten. Deze aspecten worden besproken na de conclusie(s). Hierin wordt de conclusie op basis van de literatuur geplaatst in de context van de dagelijkse praktijk en vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van de verschillende beleidsopties. De uiteindelijk geformuleerde aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs in combinatie met deze overwegingen. Het volgen van deze procedure en het opstellen van de richtlijn in dit ‘format’ heeft als doel de transparantie van de richtlijn te verhogen. Het biedt ruimte voor een efficiënte discussie tijdens de werkgroepvergaderingen en vergroot bovendien de helderheid voor de gebruiker van de richtlijn.

Volgende:
Medicamenteuze behandeling van de ziekte van Crohn