Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Initiatief: NVOG Aantal modules: 13

Niet-invasieve meting hypertensie zwangere

Uitgangsvraag

Wat is de meest betrouwbare niet-invasieve methode om de systolische en diastolische bloeddruk te meten bij de zwangere met hypertensie?

Aanbeveling

De bloeddruk in de zwangerschap met (verdenking op) hypertensie dient met een kwiksfygomanometer, een aneroïde of een automatische bloeddrukmeter gevalideerd voor gebruik in de zwangerschap, gecompliceerd door hypertensie gemeten te worden.

 

De bloeddruk gemeten met een niet gevalideerde automatische bloeddrukmeter moet vergeleken worden met een kwiksfygomanometer of een aneroïde of veermanometer.

 

De diastolische bloeddruk dient te worden vastgesteld op basis van Korotkoff V.

 

De manchet dient de juiste afmeting te hebben (1.5 keer de armomtrek).

 

Het verdient aanbeveling de manchet met een snelheid van <2mm/sec leeg te laten lopen.

 

Het verdient aanbeveling om de bloeddruk af te lezen op 2mmHg nauwkeurig.

 

Het verdient aanbeveling om voor de meting van de bloeddruk de zwangere 5 minuten te laten rusten.

 

Het verdient aanbeveling om bij het eerste consult de bloeddruk zowel aan de linker als aan de rechterarm te meten.

 

Indien bij het eerste consult het verschil tussen beide armen >10mmHg is, meet  dan alle volgende metingen aan de arm met de hoogste waarde. Indien het verschil <10mmHg is, meet dan de bloeddruk aan de rechterarm.

 

De bloeddruk kan het best gemeten worden bij de zwangere in een zittende positie met de arm waaraan gemeten wordt op dezelfde hoogte als het hart.

 

Ambulante bloeddrukmonitoring heeft geen plek bij de controle van een zwangere met hypertensie.

Overwegingen

Op verloskundige afdelingen in Nederland zal een automatische bloeddrukmeter beschikbaar zijn en gebruikt worden, ook bij zwangeren met hypertensie. Veelal zal die meter niet gevalideerd zijn of zal onbekend zijn of die meter gevalideerd is voor gebruik in de zwangerschap. De kwiksfygomanometer zal verdwijnen. De aneroïde of veermanometer zal overal beschikbaar zijn. De werkgroep is van mening dat bij iedere zwangere met een (verdenking op) hypertensieve aandoening de bloeddruk gemeten moet worden met een aneroïde of veermanometer. Dit geldt zowel voor het stellen van de diagnose als voor controle van de zwangere met hypertensie of voor het controleren van het effect van de therapie. Alleen indien de automatische bloeddrukmeter is gevalideerd voor het meten van de bloeddruk in de zwangerschap gecompliceerd door hypertensie, kan de automatische bloeddrukmeter worden gebruikt.

Op basis van de conclusies is een advies opgesteld op welke manier de bloeddruk het meest betrouwbaar en reproduceerbaar met de hand gemeten kan worden. Dit komt terug in de aanbevelingen. Voor enkele elementen is weinig tot geen wetenschappelijke onderbouwing, te weten: nauwkeurigheid aflezen en rust- periode voor de meting. De werkgroep adviseert om de bloeddruk op 2 mmHg nauwkeurig af te lezen. Dit advies is conform het advies in de NICE-guideline. Met betrekking tot de rustperiode adviseert de werkgroep om voorafgaand aan de bloeddrukmeting de zwangere 5 minuten te laten rusten. Dit zal voor de meeste situaties haalbaar zijn.

Onderbouwing

Een betrouwbare meting van de bloeddruk bij een zwangere met (verdenking op) hypertensie is essentieel omdat de meting vele consequenties heeft, zoals, het vaststellen van de diagnose, wel of geen medicamenteuze behandeling, intensiteit van de maternale en foetale bewaking, wel of geen indicatie voor het nastreven van de  partus.

De vraag is welke methode tijdens de zwangerschap het meest geschikt is om een zo betrouwbaar mogelijke bloeddrukmeting te krijgen. Bij het beantwoorden van deze vraag zullen de volgende aspecten meegenomen worden: handmeting versus automatische bloeddruk meting, Korotkoff, aflezen aantal mm Hg maat manchet en hoe snel manchet laten leeg lopen, linker- of rechterarm, positie patiënte en positie arm, frequentie metingen, ambulante bloeddruk monitoring. De uitgangsvraag beperkt zich tot de patiënte met (verdenking op) hypertensie in de zwangerschap.

Niveau  2

De bloeddruk in de zwangerschap met (verdenking op) hypertensie kan gemeten worden met een kwiksfygomanometer, een aneroïde of een automatische bloeddrukmeter gevalideerd voor gebruik in de zwangerschap.

 

Niveau  2

Korotkoff V resulteert in de beste waarneembaarheid en reproduceerbaarheid van de diastolische bloeddruk.

 

Niveau  2

Een juist aangemeten manchet (lengte van de manchet gelijk aan 1.5 keer de omtrek van de arm) geeft de meest betrouwbare meting van de bloeddruk.

 

Niveau  3

De manchet leeg laten lopen met een snelheid van £ 2mmHg per seconde geeft de meest nauwkeurige bepaling van de systolische en diastolische bloeddruk.

 

Niveau  3

Er kan een verschil (>10mmHg) zijn in de bloeddruk gemeten aan de linker- of rechterarm. Dit verschil neemt toe met het stijgen van de bloeddruk.

 

Niveau  2

De gemeten bloeddruk is afhankelijk van de positie van de zwangere.

 

Niveau  1

Er is op dit moment onvoldoende onderbouwing om ambulante 24-uurs bloeddrukmonitoring aan te bevelen voor gebruik in de hypertensieve (of normotensieve) zwangerschap.

Handmeting versus automatische meting

De kwiksfygmomanometer wordt beschouwd als de gouden standaard voor het niet invasief meten van de bloeddruk. Kwikbloeddrukmeters mogen echter sinds 2003 niet meer verhandeld worden1. Indien reeds in bezit, dan mag de meter nog wel gebruikt worden.

De aneroïde of veermanometer komt het best overeen met de kwiksfygmomanometer. Nadeel van deze meter is dat de betrouwbaarheid achteruit gaat tijdens gebruik. Het is gebruikelijk dat deze apparatuur elk jaar geijkt wordt.

Redenen waarom de handmeting minder betrouwbaar kan zijn: inter- en intra-observer variatie door bijvoorbeeld: gehoorafwijkingen, interpretatie van de Korotkoff- tonen, afrondingsfouten (neiging tot afronden op 0 en 5), of onderzoeksbias (u noteert de bloeddruk die u wilt horen).

Automatische bloeddruk meting elimineert de onderzoeksbias. Trillingen in de vaatwand worden gemeten. Het apparaat berekent de mean arterial pressure (MAP) en berekent aan de hand van de MAP de systole en diastole.
Er bestaat geen standaard algoritme voor deze berekening, iedere fabrikant gebruikt een verschillende2.

 

Bij zwangeren zijn bij een automatische bloeddrukmeting de systolische en diastolische bloeddruk meestal 5-10mmHg lager dan bij een handmatige meting. Bij preeclampsie kan de automatische bloeddrukmeter de bloeddruk met een gemiddelde van 5mmHg voor de systole en diastole onderschatten, echter met grote spreiding3. Weinig automatische bloedrukmeters voldoen aan de eis dat de bloeddrukwaarde <5mmHg afwijkt van de handmatige meting4,5. De automatische bloeddrukmeting is minder geschikt voor de metingen bij hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap door de vaatverandering die bij die aandoening optreedt6. Slechts enkele apparaten zijn gevalideerd voor gebruik in de zwangerschap en voor gebruik bij preeclampsie7. De Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC)8 adviseert de bloeddruk gemeten met een niet- gevalideerde automatische bloeddruk meting te vergelijken met een kwiksfygmomanometer of een aneroïde of veermanometer (level of evidence II-2a). Tevens concludeert de SOGC8 dat bloeddruk in de zwangerschap gemeten kan worden met zowel een kwiksfygmomanometer, een aneroïde of een automatische bloeddrukmeter, gevalideerd voor gebruik in de zwangerschap (level of evidence II-2a).

 

Korotkoff

De waarneembaarheid en de reproduceerbaarheid van Korotkoff I en Korotkoff V zijn goed bij zwangeren. Korotkoff V geeft een betrouwbare bepaling van de diastolische bloeddruk. Korotkoff IV kan niet nauwkeurig genoeg waargenomen en gereproduceerd worden bij een aanzienlijk deel van de zwangeren9. De vijfde, maar niet de vierde Korotkoff toon, is goed reproduceerdbaar bij zwangeren9,10. De National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guideline11 en de SOGC8 concluderen dat Korotkoff V gebruikt moet worden om de diastolische bloeddruk vast te leggen (level of evidence I-A). De enige reden om Korotkoff IV te gebruiken is wanneer Korotkoff V hoorbaar is tot 0mmHg10,12.

 

Aflezen aantal mmHg

De NICE guideline11 adviseert de bloeddruk op 2mm Hg nauwkeurig af te lezen. Er is geen adequaat onderzoek gedaan waaruit blijkt dat op 2mmHg nauwkeurig aflezen superieur is vergeleken met andere afkappunten.

 

Maat manchet en hoe snel laten leeglopen

Een voor de armomtrek te kleine manchet kan de diastolische bloeddruk met 5-10mmHg en de systolische bloeddruk met 7-13mmHg overschatten13. Een voor de armomtrek te grote manchet kan zowel de diastolische als de systolische bloeddruk met 6mmHg onderschatten14. Op basis hiervan adviseert de SOGC8 een juist aangemeten manchet (lengte van de manchet gelijk aan 1,5 keer de omtrek van de arm) te gebruiken (level of evidence II-2a). De manchet leeg laten lopen met een snelheid van £ 2mmHg per seconde geeft een nauwkeurige bepaling van de systolische en diastolische bloeddruk. Te snel leeg laten lopen van de manchet leidt tot onderschatting van de systolische en overschatting van de diastolische bloeddruk15.

Verschillende richtlijnen8,11 adviseren om de manchet niet over kleding te plaatsen. Er is echter geen literatuur beschikbaar omtrent het doen van een bloeddrukmeting met of zonder kleding onder de manchet.

 

Linker - of rechterarm

Er kan een verschil in bloeddruk zijn tussen de linker- en rechterarm. Een studie met 5435 zwangeren laat zien dat er een verschil tussen linker- en rechterarm kan zijn van >10mmHg in de systole bij 8.3% en in diastole bij 2.3% van de zwangeren. Het gemeten verschil werd hoger naarmate de bloeddruk steeg. Indien aan één arm gemeten wordt, zal bij 33% van de patiënten een te lage bloeddruk genoteerd worden16. Stryker et al17 concludeerde dat indien er tijdens een consult bij herhaling een hogere bloeddruk gemeten wordt aan één arm die waarde genomen moet worden en alle metingen aan die arm gedaan moeten worden. Hierbij dient in het dossier genoteerd te worden aan welke arm de bloeddruk gemeten moet worden. Dit advies werd door de SOGC8 overgenomen (level of evidence III).

 

Positie zwangere en positie arm

De positie van de zwangere heeft invloed op de gemeten bloeddruk. Een meting bij een zwangere vrouw die staat, geeft een hogere bloeddruk dan bij een vrouw die zit. Een meting bij een vrouw die ligt, geeft een lagere bloeddruk dan bij een vrouw die zit18. Bij een zwangere vrouw in het 3e trimester van de zwangerschap is de bloeddruk in linker zijligging 15-20mmHg lager dan in rugligging19. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de rechterarm waaraan de bloeddruk wordt gemeten boven het niveau van het hart is. Het meest beschreven advies in internationale richtlijnen8,11 is de bloeddruk te meten bij de zwangere in een zittende positie met de arm waaraan gemeten wordt op dezelfde hoogte als het hart.

 

Rustperiode voorafgaand aan de meting:

De SOGC8 adviseert een rust periode van 5 minuten voor de bloeddrukmeting. Pickering20 noemen ook een periode van 5 minuten. Er is geen adequaat onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 5 minuten de meest optimale rustperiode is voor een bloeddrukmeting.

 

Ambulante bloeddrukmonitoring

Ambulante 24-uurs monitoring zou zwangeren met wittejashypertensie kunnen identificeren. Echter, 24-uurs monitoring is beperkt bruikbaar voor de individuele zwangere gezien de geringe negatief voorspellende waarde voor negatieve zwangerschapsuitkomsten21. Concluderend is er op dit moment onvoldoende onderbouwing om ambulante 24-uurs bloeddruk monitoring aan te bevelen voor gebruik in de hypertensieve (of normotensieve) zwangerschap8. Wel kan ambulante 24-uurs bloeddrukmeting bruikbaar zijn bij het detecteren van wittejashypertensie (level of evidence II-2b8).

 1. VROM-inspectie: VROM inspectie controleert naleving Kwikbesluit: handels en produktieverbod onvoldoende bekend. Den Haag: ministerie van VROM; 2004.
 2. Bakx JC, van de Wel MC, Thien T.. Weet u hoe uw bloeddrukmeter werkt? Kwik, aneroid, oscillometrisch bloeddrukmeten. Hart Bulletin 2009;40(1):3-7.
 3. Villar J, Say L, Shennan A, Lindheimer M, Duley L. Methodological and technical issues related to the diagnosis , screening, prevenetion and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. Int J Gynaecol Obstet 2004;85(1):28-41.
 4. Koenen SV, Franx A Oosting H, Bonsel GJ, Bruinse HW, Visser HA. Within subject variability of differences between conventional and automated blood pressure measurements in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1998;80(1):79-84.
 5. Natarajan P, Shennan AH, Penny J, Halligan AW, de SM, Anthony J. Comparison of auscultatory and oscillometric automated blood pressure monitors in the setting of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1999;181 (5 Pt 1):1203-10.
 6. Shennan AH, de Greeff A. Measuring blood pressure in pregnancy and preeclampsia. In: Lyall F, Belfort M, eds. Pre-eclampsia. Etiology and clinical practice. Cambridge: Cambridge University Press;2007. P. 258-275.
 7. Ramsay LE, Williams B, Johnston GD, MacGregor GA, Poston L. Guidelines for management of hypertension: report of the third working party of the british hypertension society. J Human Hypertension 1999;13:569-592.
 8. Magee LA, Helewa M, Moutquin J-M. Diagnosis, evalution and management of the hypertensive disorders of pregnancy. SOGC clinical practice guideline 2008.
 9. Evers IM, van der Pant KAMI, van der Post JAM, van Montfrans GA, Visser GHA, Bruinse HW et al. Med Tijdschrift Geneeskd 1999:143(3):201-5.
 10. Shennan A, Gupta M, Halligan A, Taylor DJ, de Swiet M. Lack of reproducibility in pregnancy of Korotkoff phase IV as measured by mercury sphygmomanometry. Lancet 1996;347:139-42.
 11. NICE clinical guideline 62. Antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman, 2008.
 12. Brown MA, Buddle ML, Farrell T, Davis G, Jones M. Randomized trial of management of hypertensive pregnancies by Korotkoff hase IV or phase V. Lancet 1998;352:777-81.
 13. Wichman K, Ryden G, Wichman M. The influence of different positions and korotkoff sounds on the blood pressure measurements in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 1984;118:25-8.
 14. Oliveira CMJ, Arcuri EAM, Santos JL. Cuff width influence on blood pressure mesurement during the pregnant-puerperal cycle. J Adv Nurs 2002;38(2):180-9.
 15. Reinders LW, MOS CN, Thornton C, Ogle R, Makris A, Child A, et al. Time poor: rushing decreases the accuracy and reliability of blood pressure measurement technique in pregnancy. Hypertension Pregnancy 2006;25(2):81-91.
 16. C Poon, Kametas N, Stroble I, Pachoumi C, Nicolaides KH. Inter arm blood pressure differences in pregnant women. BJOG 2008;115(9):1122-30.
 17. Stryker T, Wilson M, Wilson TW. Accuracy of home blood pressure readings: monitors and operators. Blood Press Monit 2004;9(3):143-7).
 18. Sibai BM. Pitfalls in diagnosis and management of preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1988;159(1):1-5.
 19. Almeida FA, Pavan MV, Rodrigues CIS. The haemodynamic, renal excretory and hormonal changes induced by resting in the left lateral position in normal pregnant women during late gestation. BJOG 2009;116(13):1749-54.
 20. Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, Falkner BE, Graves J. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Hypertension 2005;45(1):142-61.
 21. Bergel E, Carroli G, Althabe F. Ambulatory versus conventional methods for monitoring blood pressure during pregnancy. The Cochrane Library 2002.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-11-2014

Laatst geautoriseerd  : 01-11-2014

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2015

De geldigheid van deze richtlijn eindigt uiterlijk vijf jaar na de autorisatie datum.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door de Orde van Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de zorg van zwangere vrouwen met een hypertensieve aandoening. De richtlijn bespreekt niet de indicaties voor het beëindigen van de zwangerschap op maternale indicatie, maar beperkt zich bij de behandeling tot de medicamenteuze behandeling.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van de richtlijn hebben bijgedragen. Deze staan vermeld bij de samenstelling van de werkgroep. Tot de beroepsgroepen die geen zitting hadden in de werkgroep, maar wel beoogd gebruikers zijn van deze richtlijn behoren o.a. klinisch verloskundigen.

Samenstelling werkgroep

Het amendement is ontwikkeld door de Otterlo werkgroep, opgesteld door S.W.A. Nij Bijvank en dr. A.C. Bolteen.

Belangenverklaringen

Geen van de werkgroepleden hebben belangen aan te geven. De originele belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van de NVOG. De inhoud van de conclusies en aanbevelingen uit deze (concept)richtlijn werd onafhankelijk opgesteld van en niet beoordeeld door de financier van deze richtlijn, de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.

(Voorbeeld formulieren bij aanverwante producten)

Inbreng patiëntenperspectief

Voor de ontwikkeling van een kwalitatief goede richtlijn is de input van patiënten nodig. Een behandeling moet immers voldoen aan de wensen en eisen van patiënten en zorgverleners. Patiënten kunnen zorgverleners die een richtlijn ontwikkelen helpen om te begrijpen hoe het is om met een ziekte of aandoening te leven of om er mee geconfronteerd te worden. Op deze manier kan bij het ontwikkelen van een richtlijn beter rekening gehouden worden met de betekenis van verschillende vormen van diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten. Het in kaart brengen van de behoeften, wensen en ervaringen van patiënten met de behandeling biedt tevens de gelegenheid om de knelpunten in kaart te brengen. Wat zou er volgens patiënten beter kunnen? Een patiënt doorloopt het hele zorgtraject, een behandelaar ziet vaak slechts het stukje behandeling waarin hij of zij zich heeft gespecialiseerd. Het is dus heel zinvol om voor verbetering van de kwaliteit van de behandeling ook knelpunten vanuit patiëntenperspectief in kaart te brengen. Bij deze richtlijn is er in de beginfase van de richtlijnontwikkeling een knelpuntenanalyse door middel van een groepsinterview met twee verschillende patiëntengroepen (focusgroepen) gedaan. In de eerste focusgroep waren vrouwen vertegenwoordigd met een hypertensieve aandoening zonder vroeggeboorte. In de tweede focusgroep waren vrouwen aanwezig met een hypertensieve aandoening en bovendien een vroeggeboorte. Een verslag van de focusgroepbijeenkomsten is besproken in de werkgroep en de belangrijkste knelpunten zijn geadresseerd in de richtlijn. Niet alle genoemde knelpunten waren direct van toepassing op deze richtlijn, derhalve wordt verwezen naar de focusgroepverslagen voor het totale overzicht (zie hieronder). De hier voorliggende conceptrichtlijn is voor commentaar voorgelegd aan deelnemers van de focusgroepgesprekken.

 

 

focusgroepgesprek hypertensieve aandoening van 17 april 2010.

 

Doel van het focusgroepgesprek

Vanuit het patiëntenperspectief inzichtelijk maken hoe de zorg aan vrouwen, die een hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap hebben, patiënt gerichter kan.

 

Deelneemsters aan het focusgroepgesprek

In samenwerking met de stichting HELLP, een patiëntenvereniging specifiek voor deze doelgroep, werden deelnemers benaderd en geselecteerd. Alleen patiënten bij wie de bevalling minder dan 5 jaar geleden had plaatsgevonden, werden geïncludeerd. Er namen in totaal 7 vrouwen deel, van wie er 6 het HELLP-syndroom hadden gehad, en 1 pre-eclampsie. Ten tijde van het gesprek was één vrouw (opnieuw) zwanger.

 

De gespreksstructuur

Het gesprek werd gestructureerd door chronologisch het zorgproces door te spreken: de begeleiding in de vroege zwangerschap, het moment waarop bekend werd dat sprake was van een hypertensieve aandoening, de verdere zwangerschapsbegeleiding, de partus, het kraambed en de nazorg. De belangrijkste aandachtspunten worden in dit verslag uitgelicht, gegroepeerd naar bovenstaande zorgmomenten.

 

Algemene punten, voor verbetering van het multidisciplinaire zorgproces

Informatievoorziening in de vroege zwangerschap (voor optreden van klachten)

1. Informatievoorziening over de ernstige gevolgen die hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap kunnen hebben.

a. Het merendeel van de deelnemers geeft aan dat zij, voordat de problemen waren opgetreden, niet van de verloskundige hadden gehoord wat (alarm)symptomen waren van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. De meesten hadden dit toch graag al in een eerder stadium (rond 20 weken) vernomen, zodat ze de klachten hadden kunnen herkennen. Er wordt bediscussieerd dat deze informatieverstrekking niet moet leiden tot onnodige ongerustheid.

b. Deelnemers geven aan dat zij van de zorgverlener verwachten dat zij al vanaf het begin van de zwangerschap oplettend zijn ten aanzien van aanwezige risicofactoren van een patiënt voor het ontwikkelen van een hypertensieve aandoening in de zwangerschap.

2. Een aantal deelnemers is op de hoogte van de blocnotejes met de alarmsymptomen van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, die sinds enkele maanden worden verspreid door de stichting HELLP, NVOG en KNOV. Zij vinden dit een goed initiatief. Een deelnemer heeft de ervaring dat de verloskundige bij haar praktijk hier niet aan mee wilde werken omdat zij het te confronterend zou vinden voor de patiënten.

 

De eerste klachten

3. De eerste uitingen van de hypertensieve aandoening waren voor iedereen verschillend. Genoemd worden vooral hoge bloeddruk zonder klachten (toevallig bij controle), sterretjes zien, hoofd- en buikpijn, erge buikpijn met bandgevoel en braken. Deelnemers met klachten hadden dit in sommige gevallen al eerder aangegeven aan de verloskundige, waarbij de klacht niet direct herkend werd (bijv. doordat de bloeddruk de dag ervoor nog goed was).

a. De deelnemers benoemen dat het belangrijk is dat verloskundigen/overige zorgverleners goed op de hoogte zijn van alarmsymptomen, alert zijn, doorvragen en laagdrempelig verwijzen.

4. Opgemerkt wordt dat patiënten zelf ook vaak de neiging hebben om klachten te bagatelliseren (‘je wilt niet zeuren’): ‘dit straal je ook uit naar behandelaar die een besluit moet maken o.b.v. de input die jij geeft.’ Deelnemers vinden het belangrijk dat de zorgverlener zich dat realiseert en dus doorvraagt.

 

De verdere begeleiding van de zwangerschap

5. Niet bij alle consulten werd proteïnurie of labonderzoek bepaald (deelnemer had bij ondergrens van 90 mmHg toch HELLP ontwikkeld).

6. Meer tijd voor informatievoorziening (‘Al is het maar 10 minuten’) wanneer de diagnose wordt gesteld, om uit te leggen in wat voor situatie je als patiënt terecht bent gekomen en wat de risico’s zijn. Vooral omdat de meeste vrouwen zich helemaal niet ziek voelen, maar er wel gezegd wordt dat ze heel ziek zijn. Dit geeft veel onrust. De uitleg zou helder en rustig verstrekt moeten worden aan zowel patiënt als partner.

a. Op de vraag wie dit zou moeten doen, wordt in eerste instantie wisselend gereageerd. De gynaecoloog is vaak druk, dus misschien zou er iemand voor vrijgemaakt kunnen worden, zoals een verpleegkundige. Na enige discussie is er eenduidigheid: de deelnemers geven de absolute voorkeur aan de directe zorgverlener door wie ze ook in het verdere traject begeleid zullen worden (bij voorkeur de gynaecoloog). 

b. Gedoseerde informatievoorziening, gegeven op het moment dat het voor de betreffende patiënt goed begrijpelijk is.

c. Frequent herhalen van informatie.

d. Vaste zorgverleners om naar te vragen. Het wordt steeds lastiger om te concentreren met alle medicatie. structuur is dan belangrijk

e. ‘Partner is vaak ogen en oren’ van patiënt. en ook voor de partner is het heel heftig. Erg belangrijk om deze erbij te betrekken.

f. Er moet betrouwbare informatie zijn waarnaar verwezen wordt. bijvoorbeeld vanaf de website van de NVOG.

g. Informatievoorziening rondom de medicatie is over het algemeen summier. en informatie wordt gebracht vanuit wetenschappelijk oogpunt. Meer behoefte aan informatievoorziening gericht op de patiënt. Patiënten beseffen dat de medicatie nodig is. maar zouden wel graag goed geïnformeerd zijn. Goede ervaring met informatie op schrift. bijvoorbeeld ook over de medicatie en bijwerkingen

7. Patiënten worden zeer regelmatig geprikt. Graag praktisch mee blijven denken over een oplossing zoals bloed via het infuus afnemen. om latere complicaties en klachten te voorkomen.

 

Partus

8. Er is weinig goede ervaring met inleiden van de baring. Een langdurig proces is zeer onwenselijk. vooral gezien de algemene conditie van de moeder. Graag meer mogelijkheid hierover te spreken met de arts en de individuele situatie van de patiënt te blijven beoordelen.

9. Veel onduidelijkheid en onrust rondom de keuze om niet direct een keizersnede te doen bij deze zieke patiënten. De algemene opvatting heerst dat artsen erg ‘tegen’ het uitvoeren van een keizersnee zijn. Een aantal had graag een sectio gehad omdat ze zo moe. uitgeput en ziek waren. Deze deelnemers misten een goed gesprek met de zorgverlener over dit punt; het was vaak niet duidelijk waarom een vaginale bevalling nou zoveel voordelen had (boven dat het ‘natuurlijk’ was). Deelnemers waren over het algemeen graag beter geïnformeerd hierover en zouden meer betrokken willen zijn bij de afweging. Dit blijkt een terugkerend discussiepunt.

 

Kraamperiode

10. Risico op eclamptisch insult postpartum.

a. Rust voor moeder is heel belangrijk. Het zou mogelijk moeten zijn om de baby ’s nachts even apart te leggen. Er zou dus een keuze moeten zijn of je je kind wel of niet bij je wilt houden.

b. De patiënt zou in ieder geval meer tegen overprikkeling beschermd moeten worden. Het zou ook fijn zijn als het bezoek strenger geregeld wordt (‘En nu allemaal eruit! ’), dat is lastig om zelf te doen.

c. Mogelijkheid tot kamer alleen (in overleg met patiënt). De overgang van verloskamer/medium care/intensive care naar kraamafdeling wordt als groot ervaren.

d. De overgang van ziekenhuis naar huis is soms erg groot. De deelnemers met wie het tijdstip van ontslag besproken werd en in overleg plaatsvond, hebben hiermee zeer goede ervaring en zij adviseren dit. Voor deelnemers die ‘naar huis gestuurd werden’, was dit een hele onplezierige ervaring, leidend tot stress.

 

Nazorg

11. Nazorg is heel belangrijk.

a. Een nagesprek met de zorgverleners (degene die je begeleid heeft tijdens de ziekenhuisperiode) is van belang, waarbij specifiek wordt ingegaan op de hypertensieve aandoening, hoe het proces verlopen is en waarom bepaalde beslissingen genomen werden. Als daar behoefte aan is, kan een bezoek aan de verloskamer onderdeel uitmaken van de verwerking.

b. Deelnemers achten het van belang dat extra hulpverlening wordt aangeboden (psycholoog, maatschappelijk werk).

c. Belangrijk is ook in ieder geval om de werksituatie van een vrouw te bekijken (wanneer hervatten?) en eventueel de rol van de bedrijfsarts.

d. Er zijn deelnemers die het medisch dossier hebben opgevraagd of aangeboden hebben gekregen en hier positief over zijn. Dit zou wat extra houvast kunnen bieden.

e. Het is belangrijk om de mogelijkheid te bieden dat als je vragen hebt over een tweede zwangerschap, je daarover in gesprek kunt gaan. Er is over het algemeen veel stress rondom deze afweging, hierbij zou ook meer rekening kunnen worden gehouden met de angsten en voorkeuren van de patiënt (‘Had de gynaecoloog gezegd over een eventuele tweede zwangerschap ‘je krijgt een keizersnee’, dan had ik het misschien wel overwogen.’)

12. Huisarts: Het lijkt niet altijd duidelijk wat de huisarts voor nacontroles moet doen. Het zou fijn zijn als duidelijk was vastgelegd hoe vaak deze controles plaats dienen te vinden, of de nierfunctie bepaald dient te worden, de leverfunctie, proteïnurie, etc. (Twee deelnemers hebben hier zelf actief achteraan moeten gaan, nadat ze erover op internet hadden gelezen).

13. Er is behoefte aan specialistische kraamzorg, door iemand die bekend is met het HELLP- syndroom. 

14. Ervaren wordt dat er soms onbegrip is t.a.v. aanhoudende klachten na de kraamperiode, zoals vermoeidheid.

 

 

 focusgroepgesprek (dreigende) vroeggeboorte  van 26 april 2010.

 

Doel van het focusgroepgesprek

Vanuit het patiëntenperspectief inzichtelijk maken hoe de zorg aan vrouwen met een (dreigende) vroeggeboorte, patiëntgerichter kan.

 

Deelneemsters aan het focusgroepgesprek

In samenwerking met de Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen en de stichting HELLP, werden deelnemers benaderd en geselecteerd. Alleen patiënten bij wie de bevalling minder dan 5 jaar geleden had plaatsgevonden, werden geïncludeerd. Er namen in totaal 7 vrouwen deel, van wie er 2 een spontane vroeggeboorte hadden en 5 een geïnduceerde vroeggeboorte wegens een hypertensieve aandoening. Ten tijde van het gesprek was één van de deelnemers (opnieuw) zwanger.

 

De gespreksstructuur

Het gesprek werd gestructureerd door chronologisch het zorgproces door te spreken: de begeleiding in de vroege zwangerschap, het moment waarop duidelijk werd dat het kind te vroeg geboren zou worden, de begeleiding tot aan de partus, de partus zelf, het kraambed, en de nazorg. De belangrijkste aandachtspunten worden in dit verslag uitgelicht, gegroepeerd naar bovenstaande zorgmomenten.

 

Algemene punten, voor verbetering van het multidisciplinaire zorgproces

Informatievoorziening in de vroege zwangerschap (voor optreden van klachten)

  • Aan geen van de deelnemers was, voordat complicaties van de zwangerschap optraden, informatie verstrekt over symptomen (zoals van hypertensie) waarop de zwangeren bedacht zouden moeten zijn.
  • Deelnemers zijn het erover eens dat er wel behoefte is aan informatie vooraf, maar goed getimed, zonder dat er angst ontstaat, en met mededeling van de belangrijkste klachten die je in je zwangerschap tegen kan komen.
  • De meeste deelnemers zijn op de hoogte van de blocnotejes die sinds enkele maanden door de stichting HELLP (in samenwerking met KNOV en NVOG) worden verstrekt, en waarop alarmsymptomen van hypertensieve aandoeningen vermeld staan. Deze worden als een positieve ontwikkeling gezien.
  • Er wordt aangegeven dat zorgverleners zich wel goed moeten realiseren dat veel vrouwen eventuele klachten niet durven aan te geven (‘Ik stel me aan’), of aan kunnen geven omdat ze niet weten wat belangrijke klachten zijn, waardoor het extra van belang is om goed door te vragen. Het is erg belangrijk dat er een goede vertrouwensband is, en voldoende gelegenheid om alles te durven zeggen.
  • Niet alleen de zwangeren, maar ook de verloskundigen moeten uiteraard de klachten zoals aangegeven door de vrouwen goed kunnen herkennen.

 

De begeleiding van de zwangerschap nadat de eerste complicaties opgetreden zijn

 

  • De wens is dat je als patiënt zoveel mogelijk door één persoon gevolgd wordt. Het is belangrijk voor de continuïteit van zorg en voor de vertrouwensband.
  • Ook het goed informeren van de partner wordt als zeer belangrijk benoemd. Dat is wisselend gegaan, bij de een beter dan bij de ander. De zwangere is niet altijd even helder van geest door alles wat er gebeurt, en de partner kan dan nog informatie voor patiënte onthouden en herhalen. Ook was er een positieve ervaring van het bijhouden van een dagboek en het maken van foto’s voor de latere verwerking.
  • Eenduidige informatie van de verschillende zorgverleners (o.a. verpleegkundigen), om onrust en onzekerheid bij de patiënt te voorkomen. Daarbij ook rekening houdend met de situatie van de vrouw (begrijpt ze wat er verteld wordt?).
  • Informatievoorziening over de prognose van het kind werd bij vrijwel alle deelnemers verstrekt door de neonatoloog. Dit werd als erg prettig ervaren. De ene deelnemer had behoefte aan duidelijke rechttoe rechtaan informatie, terwijl andere deelnemers liever een wat genuanceerder gesprek hadden. Er dient dus ook rekening te worden gehouden met het type patiënt. De deelnemers geven aan dat zij voor het gesprek met de neonatoloog nauwelijks informatie over de prognose van het kind hadden gekregen van de gynaecoloog, maar dat zij deze informatie ook niet gemist hebben.
  • ‘Het is de arts die je maakt of breekt, zo is het. En je moet maar net die klik hebben. Dat maakt heel veel uit.’

 

Partus

  • Het is essentieel dat je partner erbij kan zijn.
  • Duidelijkheid over wanneer de inleiding gaat starten (‘als ze zeggen dat je die dag ingeleid wordt, dat ze dat dan ook doen’). En als de bevalling begint, zet dan ook door.
  • Het werd door deelnemers erg gewaardeerd dat de verpleging/artsen zorgde dat er een fototoestel was bij de partus, aangezien zij deze in alle haast vergeten waren (acute situatie). Het is zo belangrijk voor ouders, en dus fijn dat er meegedacht wordt.

 

Na de bevalling/kraamperiode

  • Het wordt als erg belangrijk benoemd dat de partner bij de opvang van het kind mag zijn, en ook bij het installeren op de NICU. Hierdoor kan de partner ook de vrouw inlichten over alles wat er gebeurd en gedaan is. Dat geeft veel rust.
  • Er is behoefte aan direct, zo spoedig mogelijk na de bevalling of keizersnee, een gesprek over hoe het is gegaan.
  • Er wordt aangegeven dat patiënten het belangrijk vinden dat er nagedacht wordt over op welke kamer, met wat voor patiënten zij worden geplaatst als zij terugkeren naar de afdeling (‘niet naast een blakende baby’). Bij voorkeur in overleg met patiënt (omgekeerd wil bijvoorbeeld ook niet iedereen op een kamer alleen).
  • Er zou goede mogelijkheid moeten zijn om je kind op de couveuseafdeling te bezoeken, en dat er niet hoeft te worden gewacht op de partner ’s middags.
  • Er is wisselende ervaring met het videosysteem waarmee moeders vanaf de kraamafdeling hun kind op de NICU kunnen zien op scherm. Op zich wordt het als heel prettig ervaren dat je je kind ook vanaf de afdeling kan zien, maar in sommige gevallen kan het ook juist voor onrust zorgen (bijvoorbeeld door de ervaring dat er af en toe een doek over de camera werd gehangen, zonder dat duidelijk was waarom en wat er gebeurde).
  • Het gaat uiteindelijk om de menselijke maat. Kijk niet alleen naar de medische problemen, maar ook naar de angst en de zorg eromheen. Want die vrouw is in een roes. Het zou fijn zijn als er een vertrouwenspersoon was, dat zou in principe iedereen kunnen zijn (‘Hoe voel je je, trek je het nog wel’). Als voorbeeld wordt ook gegeven dat het al veel zou schelen als de arts bij de informatievoorziening een stoel zou pakken (zij die daar goede ervaring mee hebben beamen dat).
  • Deelnemers verwachten van professionals dat zij rekening houden met belangrijke pijlers voor ouders en hen daarbij betrekken, zoals het eerste badje en eerste flesje. Dat is voor alle ouders belangrijk, maar in ieder geval voor ouders die een heftige situatie rondom de geboorte hebben meegemaakt extra emotioneel.
  • Probeer, als een kind van de NICU overgeplaatst moet worden naar een ander ziekenhuis, de ouders op deze overplaatsing voor te bereiden en als zorgverlener bewust te zijn wat dit voor impact op ouders kan hebben.

 

Nazorg

  • De meeste deelnemers hebben ervaren dat er nauwelijks nazorg is. Bij de nacontrole zou meer aandacht moeten zijn voor het bespreken van de gebeurtenissen en hoe het nu gaat, en niet alleen de bloeddruk meten en de wond bekijken. Zo’n nagesprek zou standaard aangeboden moeten worden. Ook voorlichting over wat voor effect zo een ervaring op je kan hebben is belangrijk, zowel geestelijk als lichamelijk met eventueel aanbieden van extra hulpverlening.
  • De overgang van ziekenhuis naar huis wordt als groot ervaren. De patiënten bij wie het ontslag in overleg had plaatsgevonden, vonden dit erg prettig. Het ontslaggesprek is ook erg belangrijk.
  • Kraamzorg: wanneer kinderen na langdurige opnamen naar huis mogen, wordt er meestal geen kraamzorg meer vergoed, terwijl hier vaak wel veel behoefte aan is.
  • Een van de deelnemers heeft in onderzoeksverband wel een nazorgtraject doorlopen, en zij heeft dit als zeer prettig ervaren. Het ging dan vooral om ‘Hoe gaat het? Niet medisch, maar hoe gaat het met jou?’ en ‘Als je je over een jaar niet goed voelt en alles komt weer naar boven, dan is dat normaal, dat hoort erbij ’. Ook een andere deelnemer had een duidelijk nazorgtraject als routinezorg met psychologische begeleiding en maatschappelijk werk, en beoordeelde dit zeer positief. Er werd begeleiding geboden aan het hele gezin. Er wordt geconcludeerd dat dit eigenlijk in ieder ziekenhuis routine zou moeten zijn.

 

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is geprobeerd rekening te houden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Aangezien de gemaakte aanbevelingen niet in een op zichzelf staande richtlijn zullen worden aangeboden, maar geïntegreerd in de nog te ontwikkelen richtlijn over hypertensieve aandoeningen, zal implementatie van deze aanbevelingen afhangen van de implementatie van de nog te maken richtlijnen. Wel zal een samenvatting van het in dit project gemaakte document worden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde of het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. Bovendien zal het document te downloaden zijn via de website van de Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (www.nvog.nl).

De bestaande NVOG kwaliteitsindicatoren op het gebied van zorg tijdens de zwangerschap blijven van kracht en zijn niet verder aangevuld (zie website www.nvog.nl).

Werkwijze

De werkgroep werkte gedurende 1 jaar aan de totstandkoming van de conceptrichtlijn. De richtlijnondersteuner en werkgroepleden zochten systematisch literatuur en beoordeelden de kwaliteit en inhoud ervan. Zij gingen hierbij uit van de NICE guideline. Vervolgens schreven de richtlijnondersteuner en werkgroepleden een module of submodule voor de conceptrichtlijn, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt. Tijdens vergaderingen lichtten zij hun teksten toe, dachten mee en discussieerden over andere (sub)modules. De conceptteksten werden aan de betrokken verenigingen aangeboden voor commentaar. De uiteindelijke aangepaste teksten vormen samen de hier voorliggende richtlijn.

 

Methode richtlijnontwikkeling

Deze (concept)richtlijn is opgesteld aan de hand van het ‘Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation’(AGREE)-instrument. Dit instrument is een breed (internationaal) geaccepteerd instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.

 

Richtlijn van het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, UK)

Gedurende de periode van richtlijnontwikkeling verscheen de NICE-richtlijn. De methodologische kwaliteit van deze richtlijn werd door de werkgroep als ‘zeer goed’ gekwalificeerd. De werkgroep heeft met toestemming gebruikgemaakt van deze richtlijn om hun eigen onderzoek en suggesties voor de tekst aan te spiegelen. Voor de vragen die zowel in de NICE-richtlijn als in deze richtlijn behandeld worden, zijn de evidencetabellen van de NICE-richtlijn met toestemming (nog achteraangaan) overgenomen.

 

Strategie voor zoeken naar literatuur

Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande richtlijnen (http://www.guideline.gov/ , http://www.nice.org.uk/, SUM searchen http://www.sign.ac.uk/) en naar systematische reviews in de Cochrane Library en via SUMsearch. Indien deze van goede kwaliteit werden geacht (AGREE-methode voor richtlijnen) werd besloten een nieuwe zoekopdracht uit te voeren vanaf de in de studie genoemde einddatum van de zoekopdracht. Er werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in de elektronische databases PubMed of Medline en Embase (1966-2010). Tevens werd er aanvullend handmatig gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de opgevraagde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar (systematische reviews of meta-analyses van) gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s). In afwezigheid van RCT’s werd verder gezocht naar prospectieve gecontroleerde onderzoeken, vergelijkende onderzoeken en prospectieve niet-vergelijkende onderzoeken.

 

Beoordeling van de kwaliteit van studies

Na selectie door de werkgroepleden bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens door de werkgroepleden beoordeeld op kwaliteit van het onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijskrachtniveau. Hierbij is de indeling gebruikt zoals weergegeven in tabel 1. De beoordeling van de verschillende artikelen vindt u in de verschillende teksten terug onder andere in de evidencetabellen. De belangrijkste literatuur waarop deze conclusie is gebaseerd, staat bij de conclusie vermeld, inclusief het niveau van bewijskracht (zie tabel 2).

 

Tabel 1 Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies

Bewijskrachtniveau

Interventieonderzoek

Onderzoek naar diagnostische accuratesse

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose

A1

systematische review/meta-analyse van ten minste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang

onderzoek t.o.v. een referentietest (‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van resultaten, met voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

prospectief cohortonderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten

B

vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (ook patiënt- controleonderzoek, cohortonderzoek)

onderzoek t.o.v. een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

prospectief cohortonderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohortonderzoek of patiënt-controleonderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

 

Tabel 2 Niveau van bewijskracht van de conclusie op basis van het aan de conclusie ten grondslag liggend bewijs

Niveau

Conclusie gebaseerd op

1

onderzoek van niveau A1 of ten minste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

(Het is aangetoond dat...)

2

1 onderzoek van niveau A2 of ten minste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

(Het is aannemelijk dat.)

3

1 onderzoek van niveau B of C

(Er zijn aanwijzingen dat.)

4

mening van deskundigen

(De werkgroep is van mening dat.)

 

Formuleren van aanbevelingen

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs vaak nog andere aspecten van belang, zoals patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische aspecten. Bij de overwegingen spelen de ervaring en opvattingen van de werkgroepleden een rol. De ‘aanbevelingen’ geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op zowel het beschikbare wetenschappelijke bewijs als de belangrijkste overwegingen. De gebruikte methodiek voor richtlijnontwikkeling verhoogt de transparantie van de totstandkoming van de aanbevelingen in deze richtlijn.

Volgende:
Afkapwaarde EKR - pre-eclampsie