Hoofd-halstumoren

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 83

Chirurgische interventie (negatieve hals)

Uitgangsvraag

Welke chirurgische interventie dient uitgevoerd te worden bij patiënten met een mondholtecarcinoom en een klinisch negatieve hals?

Aanbeveling

Verricht bij patiënten met een klein mondholtecarcinoom en een klinisch en/of bij beeldvorming negatieve hals een schildwachtklierprocedure of een electieve halsklierdissectie.

Overwegingen

De zekerheid in het bewijs uit de geïncludeerde gerandomiseerde trials was laag tot zeer laag voor de gerapporteerde uitkomstmaten. Procedures met betrekking tot de randomisatie werden niet (voldoende) beschreven. Daarnaast vonden blindering niet plaats, wat als risico heeft dat de ‘zachtere’ uitkomsten kunnen vertekenen in tegenstelling tot ‘harde’ uitkomstmaten zoals algehele overleving. Garrel (2020) stelde in het studieprotocol dat de kwaliteit van leven gemeten zou worden met de H&N35, QLQ-C30, SF-36 en EuroQoL EQ-5D, maar rapporteerde hierover geen resultaten in de geïncludeerde studierapportage. De geïncludeerde gerandomiseerde studies in de literatuuranalyse rapporteerden daarnaast geen data over de kosten en het ontstaan van hematomen en postoperatieve oedeemvorming.

 

In een systematische review van Crocetta (2020) over schildwachtklierprocedures versus halsklierdissecties werden géén gerandomiseerde onderzoeken gevonden tot 30 april 2019. In de geïncludeerde niet-gerandomiseerde onderzoeken werden geen significante verschillen gevonden op de volgende uitkomstmaten: recidief van lymfekliermetastasen in de hals, ziekte-specifieke overleving, algehele overleving, kwaliteit van leven (behalve op één sub-schaal uit één studie: kwaliteit van leven op de sub-schaal ‘swallowing’ was significant lager voor de electieve halsklierdissectie-groep), pijn, en postoperatief oedeemvorming. Eén studie, geïncludeerd door Crocetta (2020), observeerde dat er proportioneel meer mensen die een schilwachtklierprocedure ondergingen pijn ervaarden dan mensen die een halsklierdissectie ondergingen, maar dit verschil was niet statistisch significant. Voor de schouderfunctie werd gezien dat, indien gerapporteerd, groepen die de schildwachtklierprocedure ondergingen een statistisch significant betere schouderfunctie hadden zoals gemeten met de Constant-Murley score. Eén studie, opgenomen in de systematische review van Crocetta (2020), rapporteerde de schouderbeperkingen zoals gemeten met de Shoulder Disability Questionnaire. Hier leek het wellicht dat mensen die een schildwachtklierprocedure ondergingen minder beperkingen ervaarden, maar er werd geen statistisch significant verschil tussen de groepen geobserveerd. Twee studies in Crocetta (2020) rapporteerden over het ontstaan van bloedingen. Er werd door één studie geen statistisch significant verschil gevonden in het aantal bloedingen die revisie chirurgie noodzakelijk maakten (schildwachtklierprocedure: 0/33, 0%; halsklierdissectie: 5/29, 17.2%; OR=0,067, 95%BHI: 0,004-1,260 (+0,5 in alle cellen in verband met nul-waarde)), terwijl in de andere studie een significant verschil in het vóórkomen van hematomen werd gezien aan de hand van de Fischer’s Exact test (schildwachtklierprocedure: 0/29, 0%; halsklierdissectie: 6/41, 14.6%; OR=0,093, 95%BHI: 0,005 tot 1,712 (+0,5 in alle cellen in verband met nul-waarde)). Beide studies zagen minder events in de groep die de schilwachtklierprocedure ontving ten opzichte van aanvullende halsklierdissectie of electieve halsklierdissectie. De zekerheid in dit bewijs is waarschijnlijk laag tot zeer laag door de observationele aard van de studies. De auteurs van de systematische review rapporteerden voor 4 van de 5 geïncludeerde studies een hoog risico op vertekening doordat de groepen van elkaar verschilden op mogelijke confounders (door middel van de Newcastle-Ottawa Scale). De auteurs concludeerden dat er tot op het moment van zoeken een gebrek was aan gerandomiseerd bewijs. Zij waren van mening dat hun resultaten suggereerden dat er geen significante verschillen zijn tussen een beleid van de hals gebaseerd op de schildwachtklierprocedure en electieve halsklierdissectie op totale overleving, ziektevrije overleving en op het recidief van halskliermetastasen, maar dat de zekerheid in het geïncludeerde bewijs te laag is voor klinische besluitvorming.

 

Sundaram (2019) voerde een gerandomiseerde trial uit in India om de effecten van een schildwachtklierprocedure te vergelijken met electieve halsklierdissectie. Procedures rondom de randomisatie (bijvoorbeeld de blok-grootte, random sequence generation) werden niet of onvoldoende gerapporteerd. De studie werd geëxcludeerd uit de literatuuranalyse omdat er patiënten met cT3 tumoren werden geïncludeerd en omdat de enige relevante uitkomst als composiet werd gerapporteerd (nodal én distant metastases in de follow-up). Recidief in de halsklier kon niet afzonderlijk worden geanalyseerd. De auteurs rapporteerden drie recidieven in de halsklierdissectie-groep (3/30, 10%) tegenover één recidief in de schildwachtklierprocedure-groep (1/28, 3.6%). Hiermee is het volgende relatieve risico te berekenen: RR = 0.36 (95%BHI: 0.04-3.24).

 

De schildwachtklierprocedure is echter niet voor alle mondholtecarcinomen even betrouwbaar. In een studie waarbij retrospectief een cohort patiënten met een vroeg stadium mondholtecarcinoom een schildwachtklierprocedure ondergingen (n=488) werd vergeleken werd met een cohort patiënten die electieve halsklierdissectie ondergingen (n=399), was voor de detectie van occulte lymfekliermetastasen de sensitiviteit bij mondbodemcarcinomen statistisch significant lager: 63% (SLNB) versus 92% (END, p = 0.006). De negatief voorspellende waarde was 90% versus 97% (p = 0.057). De sensitiviteit was bij mondbodemcarcinomen lager dan voor de overige lokalisaties in de mondholte: 63% versus 86% (p = 0.008) (den Toom, 2020). Omdat de oorzaak van de mindere betrouwbaarheid met name gelegen lijkt te zijn in (radioactieve) overstraling van de schildwachtklieren door de hoge activiteit op de nabijgelegen injectielocatie (waardoor deze niet meer separaat detecteerbaar zijn) wordt bij mondbodemcarcinomen een aanvullende dissectie van level I geadviseerd, totdat met nieuwe technieken deze schildwachtklieren beter geïdentificeerd kunnen worden. Zodoende kan bij mondbodemcarcinomen de schildwachtklierprocedure waarschijnlijk even betrouwbaar verricht worden als bij andere tumorlokalisaties in de mondholte (Stoeckli, 2016).

 

Voordeel van een beleid gebaseerd op de schildwachtklierprocedure is dat een aanzienlijk aantal achteraf onnodige halsklierdissecties worden voorkomen. Een nadeel is dat bij een positieve schildwachtklierprocedure een tweede operatie nodig is voor de halsklierdissectie, terwijl deze bij een electieve ingreep in één keer tegelijk met de resectie van de primaire tumor verricht kan worden.

 

Seferin (2021) rapporteerde een cross-sectioneel onderzoek waarin de kwaliteit van leven 26 maanden na de ingreep gemeten met de University of Washington Quality of Life Questionnaire. Patiënten met een T1-2N0 mondholtecarcinoom die tussen 2014 en 2015 een ingreep ondergingen (n=51) werden bevraagd, maar slechts een deel kon worden geïncludeerd (n=15 met schildwachtklierprocedure, n=9 met selectieve halsklierdissectie). De auteurs concludeerden dat patiënten die een schildwachtklierprocedure ondergingen op langere termijn een betere kwaliteit van leven ervaarden, specifiek op het gebied van uiterlijk en kauwfunctie.

 

Flach (2016) interviewde patiënten met een negatieve schildwachtklierprocedure en patiënten met een positieve schildwachtklierprocedure gevolgd door een halsklierdissectie. De meeste van deze patiënten prefereerden een beleid van de klinisch negatieve hals met een schildwachtklierprocedure in plaats van een halsklierdissectie.

 

De individuele keuze dient door behandelend arts en patiënt gezamenlijk gemaakt te worden.

 

Govers (2013) toonde modelmatig aan dat de schildwachtklierprocedure kosteneffectief is in vergelijking met electieve halsklierdissectie. Van de Linden (2016) bevestigde dit later in ieder geval voor de korte en middellange termijn. Hoe beter de accuraatheid van de schildwachtklier is hoe kosten-effectiever deze is. Het is mogelijk dat bij een hogere incidentie van occulte lymfekliermetastasen de schildwachtklierprocedure niet meer kosteneffectief is. In de Franse zorg-context werd een kostenanalyse gerapporteerd door De Kerangal (2021) waar de schildwachtklierprocedure (n=94) met de selectieve halsklierdissectie (n=77) vergeleken werd bij patiënten met een T1-2cN0 mondholte tumoren die tussen 2012 en 2017 werden behandeld. De volgende kosten werden gebruikt bij de berekening van de kosten: kosten van de ziekenhuisopname voor de initiële operatie, kosten voor de verlate aangepaste radicale halsklierdissectie en kosten voor elke ziekenhuisopname door postoperatieve complicaties tot 60 dagen na de initiële operatie. Na multivariabele correctie werd geschat dat een schildwachtklierprocedure €9.564,- (95%BHI: 7.646-11.483) kostte, ten opzichte van €10.562,- (95%BHI: 8.985-12.138) voor een selectieve halsklierdissectie. Het gemiddelde verschil was niet statistisch significant.

 

De verrichtingen schildwachtklierprocedure en electieve halsklierdissectie zijn voor iedereen toegankelijk. Beide vormen van beleid (schildwachtklierprocedure en electieve halsklierdissectie) kunnen in alle hoofd-halscentra routinematig verricht worden nadat door het behandelend team enige ervaring hiermee is opgedaan. De faciliteiten zijn in alle centra aanwezig. Binnen elk centrum kan een afweging gemaakt worden welk beleid de voorkeur in het betreffende centrum heeft. Voorzichtigheid is geboden bij mondbodemcarcinomen aangezien daarbij de schildwachtklierprocedure minder betrouwbaar is. In geval van mondbodem carcinomen is het nog steeds mogelijk een schildwachtklierprocedure te doen, echter, vanwege overstraling naar de hals van de tracer vanuit de inspuitplaats in de mondbodem (shine through phenomenon) kan het identificeren van de schildwachtklier lastig blijken. Hierbij wordt in de literatuur een duidelijk lagere negatief voorspellende waarde gevonden dan voor andere mondholte locaties. Indien een schildwachtklierprocedure wordt overwogen dan is het mogelijk de lymfeklieren uit het deel van level I anterieur van de glandula submandibularis te verwijderen, zoals beschreven door Stoeckli (2016) als onderdeel van de schildwachtklierprocedure.

 

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

Een beleid op basis van de schildwachtklierprocedure heeft als voordeel dat er wellicht een aanzienlijk deel achteraf onnodige halsklierdissecties voorkómen zouden kunnen worden. Het nadeel van een schildwachtklierprocedure is dat er een tweede operatie noodzakelijk is als er een positieve schildwachtklier gevonden wordt. Een electieve ingreep is daartegenover in één verrichting mogelijk, namelijk gezamenlijk met de resectie van de primaire tumor. De zekerheid in het gevonden wetenschappelijk bewijs was laag tot zeer laag en op enkele uitkomstmaten werd geen gerandomiseerde data gevonden. Binnen elk centrum kan er een afweging gemaakt worden welk beleid de voorkeur heeft.

Onderbouwing

Plaveiselcelcarcinomen van de mondholte metastaseren primair lymfogeen naar lymfeklieren in de hals. In het geval van aantoonbare lymfekliermetastase(n) wordt de hals van de patiënt doorgaans behandeld met een halsklierdissectie. Bij een klinisch (en bij beeldvorming) negatieve hals (cN0) zijn er twee opties: een electieve (profylactische) halsklierdissectie om occulte (dat wil zeggen klinisch en bij beeldvorming niet te detecteren) metastasen te verwijderen of een “watchful waiting” beleid waarbij de hals pas behandeld wordt bij manifeste metastasering tijdens follow-up. Dit dilemma doet zich met name voor bij kleine mondholtecarcinomen waarbij de hals niet geopend hoeft te worden voor resectie van de primaire tumor of reconstructie van het chirurgisch defect in de mondholte. Van patiënten met een klinisch of bij beeldvorming negatieve hals is het bekend dat ongeveer 30% van de patiënten occulte metastasen heeft. Van oudsher bestaat bij deze patiënten dan ook het dilemma of er een electieve halsklierdissectie dient te worden uitgevoerd (overbehandeling bij 70% van de patiënten met hierbij behorende postoperatieve morbiditeit zoals mogelijk een gestoorde schouderfunctie) of dat kan worden volstaan met een afwachtend beleid (onderbehandeling bij 30% van de patiënten met het risico dat een occulte metastase zich zal ontwikkelen tot een grotere metastase met mogelijk uitgebreide en zelfs inoperabele ziekte tot gevolg). Het risico op het ten onrechte afzien van een behandeling van de hals kan verminderd worden door de diagnostiek voorafgaand aan behandeling te verbeteren. Daarnaast is het als onderdeel van de diagnostische work-up mogelijk om een schildwachtklierprocedure (sentinel node procedure) uit te voeren, wat als voordeel heeft dat er een histologische bevestiging van de oncologische klierstatus (N) van de hals komt. Het nadeel van een schildwachtklierprocedure is dat indien een metastase gevonden wordt in tweede instantie een halsklierdissectie moet worden uitgevoerd. De voorliggende vraag is, indien er gekozen wordt voor een stadierende ingreep voor de hals, is een schildwachtklierprocedure dan gelijkwaardig aan een electieve halsklierdissectie bij patiënten met een mondholtecarcinoom en een negatieve hals?

VERY LOW GRADE

The evidence is very uncertain about the effects of a sentinel node biopsy on neck recurrences compared to elective neck dissection.

 

Sources: (Hasegawa, 2021; Garrel, 2020)

 

LOW

GRADE

The evidence is uncertain about the effects of a sentinel node biopsy on disease-specific survival compared to elective neck dissection and may not result in relevant differences between treatments..

 

Sources: (Garrel, 2020)

 

LOW

GRADE

The evidence is uncertain about the effects of a sentinel node biopsy on overall survival compared to elective neck dissection and may not result in relevant differences between treatments.

 

Sources: (Hasegawa, 2021; Garrel, 2020)

 

VERY LOW GRADE

The evidence is very uncertain about the effects of a sentinel node biopsy on shoulder morbidity compared to elective neck dissection.

 

Sources: (Hasegawa, 2021; Garrel, 2020)

 

VERY LOW GRADE

The evidence is very uncertain about the effects of a sentinel node biopsy on the quality of life compared to elective neck dissection.

 

Sources: (Hasegawa, 2021)

 

VERY LOW GRADE

The evidence is very uncertain about the effects of a sentinel node biopsy on pain compared to elective neck dissection.

 

Sources: (Hasegawa, 2021)

 

-

 GRADE

The outcomes occurrence of hematomas, postoperative oedema, and costs could not be assessed since none of the included studies reported these outcomes.

Description of studies

Hasegawa (2021) performed a multi-center randomized trial in Japan to assess the hypothesized noninferiority of a sentinel lymph node biopsy (SLNB) compared to elective neck dissection (ND). The border of clinical relevance for noninferiority was set at 12% for the three-year overall survival of patients with an oral cavity squamous cell carcinoma. Patients were included when they had a T1-2N0M0 oral cavity squamous cell carcinoma (according to the TNM 7th ed.), when there were no lymph node metastases on contrast enhanced CT of the head and neck, when the patient did not receive prior treatment, and when the patient was 18 years or older. Patients with T1 tumors having ≤ 4mm depth of invasion were excluded, as well as patients with a recurrence after definitive treatment, history of radiation to the neck, had planned or were currently pregnant or lactating, or had other disqualifying reasons as judged by the attending physician. Patients were allocated to a treatment through a stratified randomization (T-stage: T1 versus T2, tumor site: tongue versus other). The clinical neck status of patients was examined by CT and supplemented with ultrasound when necessary. The study center could decide to use MRI and PET/CT additionally at their own discretion. Four patients were excluded after randomization (n=3 did not fulfill the eligibility criteria (n=1 ND, n=2 SLNB), n=1 declined treatment (SLNB)). Tumor resection was performed during surgery. For the group undergoing SLNB, the sentinel lymph node identification was performed with 99mTc phytate and was injected in the peritumoral mucosa the day before surgery. A gamma probe was used to identify the sentinel node on the day of surgery. During surgery a frozen section analysis was performed on 2mm blocks. When the result was negative, the blocks were paraffin embedded for staining analysis on 4mm sections (hematoxylin and eosin, and cytokeratin). Isolated tumor cells were treated as metastasis-positive. Patients with positive sentinel nodes on frozen section immediately underwent neck dissection (level I-IV or I-V). If the resected specimen was positive in pathological analysis, the neck dissection was performed within 6 weeks of the initial surgery. When no metastasis was detected in the sentinel node and if the resection required a pull-through resection, a supraomohyoid neck dissection was performed. Patients with a negative sentinel node on the contralateral side of the neck received a sentinel node basin dissection. The group undergoing neck dissection received a supraomohyoid neck dissection. Patients with a positive resection margin received a reoperation or radiationtherapy (with or without chemotherapy) at the discretion of the study center. Radiotherapy was initiated within 6 weeks when patients had extracapsular spread of the lymph node metastasis. Concomitant chemotherapy was left at the discretion of the study center. Patients were followed up to a median of 3.1 years. Patients in the SLNB-group (n=134, 66.4% males) had a median age of 63 years (range: 21 to 90) and tumors located at the tongue (n=109), floor of mouth (n=13), lower gingiva (n=7), or buccal mucosa (n=5). Tumor stage was either T1 (n=26) or T2 (n=108) with a pN status of pN- (n=86), pN+ (n=46), or pNx (n=4). Four patients received postoperative radiation and/or chemotherapy. The group undergoing elective ND (n=137, 65.7% males) had a mean age of 63 years (range: 28 to 85). The primary tumor was located at the tongue (n=114), floor of mouth (n=14), lower gingiva (n=6), or buccal mucosa (n=3). Patients had a T-stage of either T1 (n=25) or T2 (n=112). The pN status was either pN- (n=99), pN+ (n=34), or pNx (n=4). Three patients received postoperative radiation or chemotherapy.

 

Garrel (2020) performed a multi-center open-label randomized controlled trial in France to investigate the equivalence of sentinel lymph node biopsy to elective neck lymph node dissection. The border of equivalence was defined at a recurrence rate difference of 0.10 (Hnull: SLNB-END ≥ 0.10; Halternative: SLNB-END < 0.10). Eligible patients had to be older than 18 years with health insurance, signed an informed consent, were not participating in another trial, and had an operable T1-2N0M0 primary oral or oropharyngeal squamous cell carcinomas (diagnosed by biopsy with histopathologic analysis in the month prior to inclusion). Patients were excluded when they had treatment for other cancers, non-invasive tumors (high grade dysplasia, in situ carcinoma), inadequate tumor resection, contraindications (for sentinel lymph node biopsy, lymph node dissection, radiotherapy, medical imaging), allergy or intolerance to contrast product, pregnancy, refusal to accept full treatment, when follow-up was not possible or when follow-up was refused, when already treated for the tumor, when chemotherapy or immunotherapy was received in the prior 6 months, or when there was a history of neck surgery or radiotherapy. Preoperatively a contrast enhanced CT or MRI (when there were contraindications for CT) was performed to check for the clinically negative neck (cN0). All participants (n=307) received excision of the primary tumor. After randomization 28 participants were excluded (intervention: n=15, control: n=13) due to high grade dysplasia (n=2), carcinoma in situ (n=10), history of surgery for oral cavity carcinoma (n=1), history of radiotherapy for oropharyngeal carcinoma (n=1), R1 margin without completion (n=1), refusal of surgery (n=1), decision for radiotherapy (n=1), refusal of random allocation (n=4), withdrawal of consent (n=1), synchronous lung cancer (n=1), urgent carotid surgery (n=1), erroneous inclusion of T4 tumor (n=2), investigator decision (n=1), or neck dissection despite ITC1 only (n=1). Participants in the intervention group received treatment with sentinel lymph node biopsy and neck dissection in case of positive sentinel lymph nodes (SLNB-group, n= 140 after exclusions). Preoperative sentinel lymph node identification was performed with radiotracer injections and lymphoscintigraphy. A portable gamma probe was used to identify sentinel lymph nodus during surgery and intraoperative histopathology was performed by imprint cytology or frozen sections. Positive tumor invasion was defined as the presence of at least one micrometastasis (tumor tissue 200mm-2mm) or one macrometastasis (tumor tissue > 2mm). Isolated tumor cells (< 200mm) were not considered to be nodal invasion. When sentinel lymph node positivity was detected post-surgery, a neck dissection was performed. Eight persons in the SLNB-group received a neck dissection because sentinel lymph node biopsies failed and twelve patients received a neck dissection after initial negative intraoperative histopathological analysis (total neck dissections in SLNB-group: 21/140, 15%) The control group (END-group, n=139 after exclusion) received neck dissection. Patients received adjuvant radiotherapy if two or more lymph nodes (including the sentinel node, when applicable) were positive. Concomitant adjuvant chemotherapy was proposed when poor prognostic factors were present (for example vascular, perineural, or muscular invasion). Follow-up was performed by the surgeon every 2 months (first year), every 4 months (following year), and once yearly (up to the fifth year). Every visit had a clinical examination. A neck-thorax CT was performed at year 1 and year 2 post-surgery. Functional follow-up was performed at month 2, 4, 6, 12, and 24 post-surgery. Mean follow-up duration was 4.95 years (SD: 2.45).

 

Results

Neck recurrence

Hasegawa (2021) observed 15 regional recurrences (11.2%) in the sentinel lymph node biopsy-group, while 13 (9.5%) regional recurrences were observed in the neck dissection group. A relative risk was calculated from this data (RR=1.18, 95%CI: 0.58 to 2.38). In natural frequencies (using the baseline risk of 9.5%), a neck dissection results in 95 patients with regional recurrences from a group of 1000 patients compared to 113 patients (95%CI: 56 to 217) with regional recurrences out of 1000 patients for a sentinel lymph node biopsy. According to these numbers, sentinel lymph node biopsy can result in a range of 39 less patients to 122 more patients with regional recurrences per 1000 patients compared to neck dissection.

 

Garrell (2020) reported 13 recurrences without relapse of the primary tumor in the sentinel lymph node biopsy-group (9.3%), compared to 14 recurrences in the elective neck dissection-group (10.1%). There were no statistically significant differences when tested with a Chi2-test (p=0.82). From this data a relative risk was calculated: RR = 0.92 (95%CI: 0.45 to 1.89) with the point estimate favoring the sentinel lymph node biopsy procedure. In natural frequencies (using the baseline risk of 10.1%), a neck dissection then results in 101 patients with regional recurrences from a group of 1000 patients compared to 93 patients (95%CI: 46 to 191) with regional recurrences out of 1000 patients for a sentinel lymph node biopsy. According to these numbers, sentinel lymph node biopsy can result in a range of 55 less patients to 90 more patients with regional recurrences per 1000 patients compared to neck dissection.

 

Disease-specific survival

Garrel (2020) reported the 2-year and 5-year disease specific survival. The 2-year specific survival in the sentinel lymph node biopsy-group was 93.0% (95%CI: 87 to 96), compared to 95.5% (95%CI: 90 to 98) in the neck dissection-group. The 5-year disease-specific survival was 87.1% (95%CI: 79 to 92) in the sentinel lymph node biopsy group versus 88.6 (95%CI: 82 to 93) in the neck dissection group. No statistically significant difference between groups were found (p=0.68).

 

Overall survival

Hasegawa (2021) reported the 3-year overall survival. In the sentinel lymph node biopsy-group the survival was 87.9% (one-sided lower limit of the 95%CI: 82.4%) compared to 86.6% (one-sided lower limit of the 95%CI: 80.9%) survival in the neck dissection group at three years.

 

Garrel (2020) investigated the 2-year and 5-year overall survival. The 2-year overall survival in the sentinel lymph node biopsy-group was 88.7% (95%CI: 82 to 93) versus 92.6% (95%CI: 87 to 96) in the neck dissection-group. The 5-year overall survival in the sentinel lymph node biopsy-group was 82.2% (95%CI: 74 to 88) compared to 81.8% (95%CI: 74 to 88) in the neck dissection-group. No statistically significant differences between groups were found (p=0.42).

 

Quality of life

Hasegawa (2021) reported the quality of life using the Neck Dissection Quality of Life Questionnaire. Subscales in this questionnaire that described outcomes of interest in this guideline module are described under the respective outcome (i.e. the subscales: pain, shoulder drop, reach above). The other quality of life subscales are described in Table 1 for 1, 3, 6, and 12 months postoperatively. Medians were calculated from the reported frequency table.

 

Table 1 Median scores on Quality of Life subscales as measured by Hasegawa (2021) with the Neck Dissection Quality of Life Questionnaire

QoL Subscale

Treatment

Median score at 1 month (sample size)

Median score at 3 months (sample size)

Median score at 6 months (sample size)

Median score at 12 months (sample size)

Stiffness

SLNB

4 (n=125)

4 (n=125)

4 (n=123)

4 (n=108)

ND

3 (n=126)

3 (n=131)

4 (n=128)

4 (n=120)

p-value*

<0.001

<0.001

0.00105

0.00108

Constriction

SLNB

4 (n=125)

5 (n=125)

5 (n=123)

5 (n=108)

ND

3 (n=125)

3 (n=131)

4 (n=128)

4 (n=120)

p-value*

<0.001

<0.001

M0.001

0.00133

Numbness

SLNB

4 (n=124)

5 (n=125)

5 (n=123)

5 (n=108)

ND

4 (n=126)

4 (n=131)

4 (n=128)

4 (n=120)

p-value*

0.01345

<0.001

0.00077

<0.001

Neck appearance

SLNB

5

5

5

5

ND

3

4

4

4

p-value*

<0.001

<0.001

0.01852

0.04795

Measurement scale ranged from 1 to 5. Higher scores indicate a better quality of life.

ND: Neck dissection

SLNB: Sentinel Lymph Node Biopsy*P-value: Bonferroni corrected alpha for multiple testing was set at 0.0125

 

Shoulder morbidity

Hasegawa (2021) measured ‘shoulder drop’ and ‘reach above’ using the Neck Dissection Quality of Life Questionnaire. Since these subscales specifically describe an aspect of shoulder morbidity, these subscales were described here. Hasegawa (2021) also used the shoulder abduction test. Results are presented in Table 2 for 1, 3, 6, and 12 months postoperatively. Median scores were derived from the reported data in a frequency table.

 

Table 2 Median scores for shoulder morbidity, from Hasegawa (2021)

Outcome

Treatment

Median score at 1 month (sample size)

Median score at 3 months (sample size)

Median score at 6 months (sample size)

Median score at 12 months (sample size)

Shoulder drop (QoL subscale)*

SLNB

5 (n=125)

5 (n=125)

5 (n=123)

5 (n=108)

ND

4 (n=126)

4 (n=131)

5 (n=128)

5 (n=119)

p-value**

<0.001

<0.001

0.004

0.04873

Reach above (QoL subscale)

SLNB

5 (n=124)

5 (n=125)

5 (n=123)

5 (n=108)

ND

4 (n=126)

4 (n=130)

5 (n=128)

4.5 (n=120)

p-value*

<0.001

<0.001

0.04327

0.09578

Arm abduction test†

SLNB

3 (n=38)

4 (n=33)

4 (n=26)

4 (n=19)

ND

4 (n=68)

3 (n=73)

4 (n=41)

5 (n=31)

p-value*

<0.001

<0.001

0.06219

0.099

ND: Neck dissection

SLNB: Sentinel Lymph Node Biopsy

QoL: Quality of life

*Measurement scale ranged from 1 to 5. Higher scores indicate a better quality of life.

**P-value: Bonferroni corrected alpha for multiple testing was set at 0.0125

†Measurement scale ranged from 0 to 5: 0 = up to <90°/ 1 = up to around 90°/ 2 = Up to more than 90° but < 150°/ 3 = Up to more than 150° but < 180°/ 4 = up to 180° with pain or effort/ 5 = up to 180° without pain or effort

 

Garrel (2020) assessed shoulder mobility with the neck-shoulder impairment scale (self-reported). Results were displayed in a figure and exact scores can only be approximated. Significance tests at different time points on the questionnaire’s items are summarized in Table 3. Garrell (2020) also reported the proportion of patients capable of reaching 180° shoulder abduction without pain or effort. Results are summarized in Table 4.

 

Table 3 Approximated scores and statistical differences between groups on the neck-shoulder impairment scale as reported by Garrel (2020)

Item

2 months

4 months

6 months

12 months

Shoulder stiffness

 

SLNB: 17%

ND: 34%

p<0.01 (favouring SLNB)

SLNB: 15%

ND: 36%

p<0.01 (favouring SLNB)

SLNB: 18%

ND: 35%

p<0.01 (favouring SLNB)

SLNB: 16%

ND: 17%

NS

Shoulder pain

SLNB: 20%

ND: 32%

NS

SLNB: 22%

ND: 32%

NS

SLNB: 22%

ND: 27%

NS

SLNB: 22%

ND: 13%

NS

Constriction of the neck

 

SLNB: 26%

ND: 37%

NS

SLNB: 17%

ND: 25%

NS

SLNB: 20%

ND: 39%

p<0.01 (favouring SLNB)

SLNB: 17%

ND: 24%

NS

Limited ability to reach above head

SLNB: 15%

ND: 39%

p<0.01 (favouring SLNB)

SLNB: 18%

ND: 29%

NS

SLNB: 13%

ND: 26%

p=0.03 (favouring SLNB)

SLNB: 14%

ND: 15%

NS

Neck numbness

SLNB: 23%

ND: 23%

NS

SLNB: 19%

ND: 15%

NS

SLNB: 19%

ND: 29%

NS

SLNB: 10%

ND: 14%

NS

Shoulder drop

SLNB: 6%

ND: 11%

NS

SLNB: 6%

ND: 11%

NS

SLNB: 6%

ND: 7%

NS

SLNB: 5%

ND: 5%

NS

Bothered by appearance of neck

SLNB: 16%

ND: 14%

NS

SLNB: 15%

ND: 18%

NS

SLNB: 11%

ND: 10%

NS

SLNB: 5%

ND: 17

p=0.04 (favouring SLNB)

Difficulty dressing

SLNB: 6%

ND: 21%

NS

SLNB: 10%

ND: 17%

NS

SLNB: 6%

ND: 12%

NS

SLNB: 5%

ND: 5%

NS

Difficulty combing hair

SLNB: 10%

ND: 17%

NS

SLNB: 7%

ND: 12%

NS

SLNB: 5%

ND: 9%

NS

SLNB: 6%

ND: 6%

NS

Limited in ability to do work

SLNB: 10%

ND: 24%

p<0.01 (favouring SLNB)

SLNB: 11%

ND: 22%

NS

SLNB: 13%

ND: 13%

NS

SLNB: 8%

ND: 9%

NS

Limited in ability to do leisure

SLNB: 11%

ND: 24%

p=0.01 (favouring SLNB)

SLNB: 11%

ND: 21%

p=0.05 (favouring SLNB)

SLNB: 11%

ND: 24%

p=0.03 (favouring SLNB)

SLNB: 9%

ND: 11%

NS

NS: Not significant

SLNB: Sentinel lymph node biopsy

Lower score indicates less impairment: Percentage of positive responses to the questions

 

Table 4 Proportion capable of reaching 180° shoulder abduction without pain or effort, from Garrell (2020)

 

2 months

4 months

6 months

12 months

24 months

SLNB-group

71.03%

74.29%

76.29%

84.95%

87.8%

ND-group

50.51%

57.89%

60.23%

76.92%

78.38%

Significance testing

 p<0.01

p<0.01

p<0.03

p=0.18

p=0.11

END: Elective Neck Dissection

SLNB: Sentinel Lymph Node Biopsy

 

Hematoma

None of the included studies reported the occurrence of hematomas as an outcome.

 

Pain

Hasegawa (2021) measured ‘pain’ using the Neck Dissection Quality of Life Questionnaire. Since this subscale specifically described the outcome of interest, the subscale was reported here. The measurement scale of the instrument was 1 to 5, where higher scores indicated a higher quality of life (i.e. less pain). Table 5 summarized the findings of Hasegawa (20201) at 1, 3, 6, and 12 months postoperatively. Median scores were derived from the reported data in a frequency table.

 

Table 5 Median scores of the pain subscale of th Neck Dissection Quality of Life Questionnaire, as measured by Hasegawa (2021)

Outcome

Treatment

Median score at 1 month (sample size)

Median score at 3 months (sample size)

Median score at 6 months (sample size)

Median score at 12 months (sample size)

Pain (QoL subscale)*

SLNB

4 (n=125)

5 (n=125)

5 (n=123)

5 (n=108)

ND

4 (n=126)

4 (n=130)

4 (n=128)

4 (n=120)

p-value**

0.00117

0.00086

0.01272

0.6394

ND: Neck dissection

SLNB: Sentinel Lymph Node Biopsy

QoL: Quality of life

*Measurement scale ranged from 1 to 5. Higher scores indicate a better quality of life (i.e. less pain).

**P-value: Bonferroni corrected alpha for multiple testing was set at 0.0125

 

Postoperative oedema

None of the included studies reported the occurrence of postoperative oedema as an outcome.

 

Costs

None of the included studies reported costs as an outcome.

 

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome measure neck recurrence was downgraded by 3 levels because of study limitations (1 level for risk of bias: unclear block size for randomization in one of the RCTs, unclear procedures for random sequence generation, unclear procedures for allocation concealment); number of included patients (2 levels for imprecision: the confidence interval of the pooled estimate crosses both borders of clinical decision-making (0.8 and 1.25)); publication bias was not assessed.

 

The level of evidence regarding the outcome measure disease-specific survival was downgraded by 2 levels because of study limitations (1 levels for risk of bias: unclear block size for randomization, unclear procedures for random sequence generation, unclear procedures for allocation concealment, no blinding in the RCT); number of included patients (1 level for imprecision: the trial protocol calculated 164 patients per arm in a sample size calculation, this number was not met in the actual inclusion); publication bias was not assessed.

 

The level of evidence regarding the outcome measure overall survival was downgraded by 2 levels because of study limitations (1 level for risk of bias: unclear block size for randomization in one of the RCTs, unclear procedures for random sequence generation, unclear procedures for allocation concealment); number of included patients (1 level for imprecision: Hasegawa (2021) calculated a sample size for a 12% difference (border of non-inferiority); using the sample size calculation provided in the protocol of Hasegawa (2021) a sample size for a 5% difference was calculated resulting in n=592 participants per arm (Dbetween-group=0.05, Zone-sided alpha 0.05=1.65, Ztwo-sided beta 0.2=1.28 Pa=0.85, Pb=0.85); SLNB arms consisted of n=134/n=137, ND arms consisted of n=137/n=139); publication bias was not assessed.

 

The level of evidence regarding the outcome measure shoulder morbidity was downgraded by 3 levels because of study limitations (2 levels for risk of bias: unclear block size for randomization in one of the RCTs, unclear procedures for random sequence generation, unclear procedures for allocation concealment, no blinding in the RCTs, outcomes on the shoulder impairment scale were not reported at 24 months in one RCT); number of included patients (1 level for imprecision: SLNB arms consisted of n=134/n=137, ND arms consisted of n=137/n=139); publication bias was not assessed.

 

The level of evidence regarding the outcome measure quality of life was downgraded by 3 levels because of study limitations (2 levels for risk of bias: unclear procedures for random sequence generation, unclear procedures for allocation concealment, no blinding in the RCT, missing data on the subscales at 12 months was 12.4% (ND) and 19.4% (SLNB)); number of included patients (1 level for imprecision: SLNB arms consisted of n=134, ND arms consisted of n=137); publication bias was not assessed.

 

The level of evidence regarding the outcome measure pain was downgraded by 3 levels because of study limitations (2 levels for risk of bias: unclear procedures for random sequence generation, unclear procedures for allocation concealment, no blinding in the RCT, 13.1% (ND) and 19.4%(SLNB) missing data at 12 months); number of included patients (1 level for imprecision: SLNB arms consisted of n=134, ND arms consisted of n=137); publication bias was not assessed.

 

The level of evidence regarding the outcome measures hematoma, postoperative oedema, and costs could not be GRADEd, since none of the included studies reported this outcome.

A systematic review of the literature was performed to answer the following questions:

What are the (un)beneficial effects of a sentinel lymph node biopsy on neck recurrence, disease specific survival, overall survival, quality of life, shoulder morbidity, hematomas, pain, and postoperative oedema compared to an elective neck dissection in patients with cT1-2N0 oral cavity carcinomas?

 

P: patients with a cT1-2N0 oral cavity carcinoma;

I: sentinel lymph node biopsy;

C: elective neck dissection;

O: neck recurrence, disease specific survival, overall survival, quality of life, shoulder morbidity, hematomas, pain, and postoperative oedema, costs.

 

Relevant outcome measures

The guideline development group considered neck recurrence, disease-specific survival, and overall survival as critical outcome measures for decision making; and quality of life, shoulder morbidity, hematomas, pain, and postoperative oedema as important outcome measures for decision making.

 

A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the definitions used in the studies.

 

The working group defined a minimal clinically relevant difference as:

 • 0.8 or 1.25 as borders for clinical decision-making for risk or odds ratios of neck recurrence.
 • 5% difference or more (absolute) and HR< 0.7 in disease-specific survival.
 • 5% difference or more (absolute) and HR< 0.7 in overall survival.
 • A difference of 10 points on the quality of life instrument EORTC QLQ-C30 or a difference of a similar magnitude on other quality of life instruments.
 • Statistically significant less complications/adverse events.
 • Statistically significant better functional outcomes.

 

Search and select (Methods)

The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms from 2000 until July 15th, 2020. The detailed search strategy is depicted under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 201 hits. Six systematic reviews were selected and screened for eligibility. Systematic reviews were selected based on the following criteria: concerns patients with a cT1-2N0 oral cavity carcinoma, sentinel lymph node biopsy was compared to (elective) neck dissection, at least one outcome of interest was reported, included randomized trials. The only relevant systematic review (Crocetta, 2019) did not find any randomized studies up to their search date on the 30th of April in 2019. To update this search, we selected all studies (n=25) published between the 1st of January 2019 and the 15th of July 2020 from our initial search. Thirteen of these 25 studies were initially selected based on title and abstract screening, using the following criteria: concerns patients with a cT1-2N0 oral cavity carcinoma, sentinel lymph node biopsy was compared to elective neck dissection, at least one outcome of interest was reported, and the study was a randomized trial. None of the 13 studies met the selection criteria.

 

On the 1st of July 2021 the search was updated and the databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms, resulting in 25 new hits. Five studies were selected based on title and abstract. Studies were selected using the aforementioned criteria.

 

After reading the full text, three studies were excluded and two randomized trials were selected.

 

Results

Two randomized controlled trials were included. Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.

 1. Crocetta FM, Botti C, Pernice C, Murri D, Castellucci A, Menichetti M, Costantini M, Venturelli F, Bassi MC, Ghidini A. Sentinel node biopsy versus elective neck dissection in early-stage oral cancer: a systematic review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Dec;277(12):3247-3260. doi: 10.1007/s00405-020-06090-9. Epub 2020 May 30. PMID: 32474648.
 2. de Kerangal Q, Kapso R, Morinière S, Laure B, Bonastre J, Moya-Plana A. Sentinel lymph node biopsy versus selective neck dissection in patients with early oral squamous cell carcinoma: A cost analysis. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2021 May 14:S2468-7855(21)00113-0. doi: 10.1016/j.jormas.2021.05.003. Epub ahead of print. PMID: 34000437.
 3. den Toom IJ, Boeve K, Lobeek D, Bloemena E, Donswijk ML, de Keizer B, Klop WMC, Leemans CR, Willems SM, Takes RP, Witjes MJH, de Bree R. Elective Neck Dissection or Sentinel Lymph Node Biopsy in Early Stage Oral Cavity Cancer Patients: The Dutch Experience. Cancers (Basel). 2020 Jul 3;12(7):1783.
 4. Flach GB, Verdonck-de Leeuw IM, Witte BI, Klop WM, van Es RJ, Schepman KP, de Bree R. Patients' perspective on the impact of sentinel node biopsy in oral cancer treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016 Sep;122(3):279-86. doi: 10.1016/j.oooo.2016.03.014. Epub 2016 Mar 31. PMID: 27262509.
 5. Garrel R, Poissonnet G, Moyà Plana A, Fakhry N, Dolivet G, Lallemant B, Sarini J, Vergez S, Guelfucci B, Choussy O, Bastit V, Richard F, Costes V, Landais P, Perriard F, Daures JP, de Verbizier D, Favier V, de Boutray M. Equivalence Randomized Trial to Compare Treatment on the Basis of Sentinel Node Biopsy Versus Neck Node Dissection in Operable T1-T2N0 Oral and Oropharyngeal Cancer. J Clin Oncol. 2020 Dec 1;38(34):4010-4018. doi: 10.1200/JCO.20.01661. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33052754.
 6. Govers TM, Takes RP, Baris Karakullukcu M, Hannink G, Merkx MA, Grutters JP, Rovers MM. Management of the N0 neck in early stage oral squamous cell cancer: a modeling study of the cost-effectiveness. Oral Oncol. 2013 Aug;49(8):771-7. doi: 10.1016/j.oraloncology.2013.05.001. Epub 2013 Jun 2. PMID: 23735238.
 7. Hasegawa Y, Tsukahara K, Yoshimoto S, Miura K, Yokoyama J, Hirano S, Uemura H, Sugasawa M, Yoshizaki T, Homma A, Chikamatsu K, Suzuki M, Shiotani A, Matsuzuka T, Kohno N, Miyazaki M, Oze I, Matsuo K, Kosuda S, Yatabe Y; HNCMM Research Group. Neck Dissections Based on Sentinel Lymph Node Navigation Versus Elective Neck Dissections in Early Oral Cancers: A Randomized, Multicenter, and Noninferiority Trial. J Clin Oncol. 2021 Apr 20:JCO2003637. doi: 10.1200/JCO.20.03637. Online ahead of print.
 8. Seferin MR, Pinto FR, Leite AKN, Dedivitis RA, Kulcsar MAV, Cernea CR, Matos LL. The impact of sentinel lymph node biopsy on the quality of life in patients with oral cavity squamous cell carcinoma. Braz J Otorhinolaryngol. 2020 Dec 27:S1808-8694(20)30236-6. doi: 10.1016/j.bjorl.2020.11.015. Epub ahead of print. PMID: 33422480.
 9. Stoeckli SJ, Huebner T, Huber GF, Broglie MA. Technique for reliable sentinel node biopsy in squamous cell carcinomas of the floor of mouth. Head Neck. 2016 Sep;38(9):1367-72.
 10. Sundaram PS, Subramanyam P. Effectiveness of sentinel lymph node scintigraphy and intraoperative gamma probing with gold standard elective neck dissection in patients with N0 oral squamous cell cancers. Nucl Med Commun. 2019 Nov;40(11):1138-1147. doi: 10.1097/MNM.0000000000001090. PMID: 31568193.
 11. Van der Linden N, Flach GB, de Bree R, Uyl-de Groot CA. Cost-utility of sentinel lymph node biopsy in cT1-T2N0 oral cancer. Oral Oncol. 2016 Feb;53:20-6. doi: 10.1016/j.oraloncology.2015.11.011. Epub 2015 Nov 26. PMID: 26631953.

Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies (cohort studies, case-control studies, case series))1

This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies) that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat strategy -otherwise the evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used.

Research question:

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics 2

Intervention (I)

Comparison / control (C) 3

 

Follow-up

Outcome measures and effect size 4

Comments

Hasegawa 2021

Type of study:

Multicenter RCT

 

Setting and country:

Japan

 

Funding and conflicts of interest:

AH received research funding (Raiho Pharmaceutical, Ono Pharmaceutical, Eidai Co Ltd, Eisai Co Ltd)

AS received honoraria (Kyorin, Mitsubishi Tanabe Pharma) and research funding (Taiho Pharmaceutical, Shionogi, Mitubishi Tanabe Pharma, Daiichi Sankyo/UCB Japan, Teijin Pharma, Takeda)

YY had a consulting/advisory role (MSD KK, Chugai Pharma, AstraZeneca, Novartis, Amgen, Archer, Takeda, Daiichi Sankyo/UCB Japan) and speakers’ bureau (MSD KK, Chugai Pharma, AstraZeneca, Novartis, Amgen, Archer, Pfizer, Ventana Medical Systems, Agilent, Thermo Fisher Scientific)

Inclusion criteria:

T1-2N0M0 oral cavity squamous cell carcinoma (TNM 7), No lymph nodes on contrast enhanced CT of the head/neck, no prior treatment, ≥18 years old, written consent

 

Exclusion criteria:

T1 tumors with ≤4mm depth of invasion, recurrence after definitive treatment (e.g. surgery or radiotherapy), history of radiation to the neck, planned or current pregnancy or lactation, other disqualifying reasons as judged by the attending physician.

 

N total at baseline:

Intervention: 137

Control: 138

 

Important prognostic factors2:

Median age (range):

I: 63 (21-90)

C: 63 (28-85)

 

Sex (% males):

I: 66.4% M

C: 65.7% M

 

Tumor location, n:

I: Tongue (109), FOM (13), lower gingiva (7), buccal mucosa (n=5)

C: Tongue (114), FOM (14), lower gingiva (6), buccal mucosa (3).

 

T-stage, n:

I: T1 (26), T2 (108)

C: T1 (25), T2 (112)

 

pN-status, n:

I: pN- (86), pN+ (46), pNx (2)

C: pN- (99), pN+ (34), pNx (4)

 

Postoperative therapy:

I: none (130), radiation and/or chemo (4)

C: none (131), radiation and/or chemo (3)

 

Median follow-up, months:

I: 37 (IQR: 36-39)

C: 37 (IQR: 36-38)

 

 

Groups comparable at baseline?

Yes

Describe intervention (treatment/procedure/test):

 

 

SLN identification was performed with 99mTc phytate, which was administered the day before surgery in the peritumoral mucosa (27 gauge needle). On the day of surgery, a gamma probe was used (lymphoscinigraphy with or withoutsingle-photon emission CT) to identify the SLN.

 

During surgery frozen section analysis was performed (2mm blocks). When negative, the blocks were paraffin embedded for detailed staining analysis (hematoxylin en eosin, and cytokeratin immunostaining) on 4um sections. Isolated tumor cells were treated as metastatis-positive.

 

Tumor resection was performed. Persons with positive SLN on frozen section immediately underwent neck dissection (level I-IV or I-V). If the pathologic specimen was positive the neck dissection was performed within 6 weeks of the initial surgery.

 

When no metastasis was detected in the SLN and if the resection of the primary site required pull-through resection, a supraomohyoid neck dissection was performed. Patients with a negative SLN on the contralateral side of the neck received a SLN basin dissection.

Describe control (treatment/procedure/test):

 

 

Neck dissection was performed (supraomohyoid).

Length of follow-up:

Median 3.1 years. (3-year for endpoint overall survival)

 

Loss-to-follow-up:

Intervention:

N=3 (3/137, 2.2%)

Reasons: 1 declined treatment, 2 did not fulfil eligibility criteria

 

Control:

N=1 (1/138, 0.7%)

Reasons: 1 did not fulfil eligibility criteria

 

Incomplete outcome data:

No reasons described. Missing data on QoL subscales and arm abduction test.

 

Quality of life (stiffness), missing I / C (%):

1 month: 6.7% / 8%

3 months: 6.7% / 4.4%

6 months: 8.2 % / 6.6%

12 months: 19.4% / 12.4%

 

Quality of life (constriction), missing I / C (%):

1 month: 6.7% / 8.8%

3 months: 6.7% / 3.4%

6 months: 8.2% / 6.6%

12 months: 19.4%. 12.4%

 

Quality of life (pain), missing I / C (%):

1 month: 6.7% / 8%

3 months: 6.7% / 5.1 %

6 months: 8.2% / 6.6%

12 months: 19.4% / 12.4%

 

Quality of life (numbness), missing I / C (%):

1 month: 7.4% / 8%

3 months: 6.7% / 4.4%

6 months: 8.2% / 6.5%

12 months: 19.4% / 12.4%

 

Quality of life (shoulder drop), missing I / C (%):

1 month: 6.7% / 8%

3 months: 6.7% / 4.4%

6 months: 8.2 / 6.6%

12 months: 19.4% / 13.1%

 

Quality of life (reach above), missing I / C (%):

1 month: 7.4% / 8%

3 months: 6.7% / 5.1%

6 months: 8.2% / 6.6%

12 months: 19.4% / 12.4%

 

Quality of life (neck appearance), missing I / C (%):

1 month: 6.7% / 8.8%

3 months: 6.7% / 4.4%

6 months: 8.2% / 6.6%

12 months: 19.4% / 12.4%

 

Arm abduction test), missing I / C (%):

1 month: 71.6% / 50.3%

3 months: 75.4% / 46.7%

6 months: 80.6% / 70.1%

12 months: 85.8% / 77.3%

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Regional recurrence, n (%):

I: 15 (15/134, 11.2%)

C: 13 (13/137, 9.5%)

RR = 1.18 (95%CI: 0.58-2.38), calculated from the reported data.

 

3-Year overall survival:

I: 87.9% (95%CI one-sided lower limit: 82.4%)

C: 86.6% (95%CI one-sided lower limit: 80.9%)

P<0.001.

 

Quality of life (stiffness), median score, 1 month/ 3 months / 6 months / 12 months:

I: 4 / 4 / 4 / 4

C: 3 / 3 / 4 / 4

P-value: <0.001 / <0.001 / 0,00105 / 0.00108

Alpha = 0.0125

 

Quality of life (constriction), mean score 1 month/ 3 months / 6 months / 12 months:

I: 4 / 5 / 5 / 5

C: 3 / 3 / 4 / 4

P-value: <0.001 / <0.001 / <0.001 / 0.00133

Alpha = 0.0125

 

Quality of life (pain), mean score 1 month/ 3 months / 6 months / 12 months:

I: 4 / 5 / 5 / 5

C: 4 / 4 / 4 / 4

P-value: 0.00117 / 0.00086 / 0.01272 / 0.06394 (NS)

Alpha = 0.0125

 

Quality of life (numbness), mean score 1 month/ 3 months / 6 months / 12 months:

I: 4 / 5 / 5 / 5

C: 4 / 4 / 4 / 4

P-value: 0.01345 (NS) / <0.001 / 0.00077 / <0.001

Alpha = 0.0125

 

Quality of life (shoulder drop), mean score 1 month/ 3 months / 6 months / 12 months:

I: 5 / 5 / 5 / 5

C: 4 / 4 / 5 / 5

P-value: <0.001 / <0.001 / 0.004 / 0.04873 (NS)

Alpha = 0.0125

 

Quality of life (reach above), mean score 1 month/ 3 months / 6 months / 12 months:

I: 5 / 5 / 5 / 5

C: 4 / 4 / 5 / 4.5

P-value: <0.001 / <0.001 / 0.04327 (NS) / 0.09578 (NS)

Alpha = 0.0125

 

Quality of life (neck appearance), mean score 1 month/ 3 months / 6 months / 12 months:

I: 5 / 5 / 5 / 5

C: 3 / 4 / 4 / 4

P-value: <0.001 / <0.001 / 0.01852 (NS) / 0.04795 (NS)

Alpha = 0.0125

 

 

Arm Abduction Test (ordinal), mean score 1 month/ 3 months / 6 months / 12 months:

I: 3 / 4 / 4 / 4

C: 4 / 3 / 4 / 5

P-value: <0.001 / <0.001 / 0.06219 (NS) / 0.099 (NS)

Alpha = 0.0125

Clinical negative neck status was assessed with CT and supplemented by US when necessary. MRI and PET/CT were added at the discretion of the study center.

 

Patients with extracapsular spread of the lymph node metastasis received adjuvant therapy: radiotherapy within 6 weeks of surgery. Concomittant chemotherapy was left at the discretion of each study center.

 

Patients with positive margins had: reoperation or radiation therapy with or without chemotherapy at the discretion of each study center.

 

Border of clinical equivalence was set at 12% for 3-year overall survival.

 

Medians for QoL scales were calculated from the reported frequency tables

Garrel 2020

Type of study:

Multi-center, open-label RCT

 

Setting and country: Hospital, France

 

Funding and conflicts of interest: Manuscript states that disclosures are found at https://doi.org/10.1200/

JCO.20.01661

Inclusion criteria:

>18 years old, with health insurance, signed informed consent, not participating in another trial, primary oral or oropharyngeal SCC diagnosed by biopsy with histopathologic analysis in last month before inclusion, operable tumor, T1-2N0M0 tumors,

 

 

Exclusion criteria:

Treatment of other cancer, non-invasive tumor (high-grade dysplasia, in situ carcinoma), inadequate tumor excision, contraindication to SLNB / lymph node dissection / radiotherapy / medical imaging, allery or intolerance to contrast product, pregnancy, refusal to accept full treatment, follow-up not possible, refusal to accept follow-up and/or provide necessary information for the study, patients already treated for the tumor (with the exception of excision biopsy), chemotherapy or immunotherapy for another cancer in the last 6 months, history of neck surgery and/or radiotherapy.

 

N total at baseline:

Intervention: 155 (140 after exclusions)

Control: 152 (139 after exclusions)

 

Important prognostic factors2:

For example

age ± SD:

I: 60.8 (12)

C:59.1 (10.9)

 

Sex:

I:) 88 M (62.8%)

C: 101 M (72.7%)

 

Tumor location, n, I / C:

Oral cavity: 124 / 119

Oropharynx: 15 / 20

Missing: 1 / 0

 

cT stage (TNM7), n, I / C:

cT1: 88 / 91

cT2: 52 / 48

 

pN-stage, n, I / C:

not invaded: 105 / 109

invaded with extranodal extension: 11 / 9

invaded without extranodal extension: 24 / 20

Missing: 0 / 1

 

Adjuvant treatment, n, I / C:

No adjuvant treatment: 107 / 105

Radiotherapy alone: 17 / 24

CRT: 10 / 6

Brachytherapy: 6 / 4

 

Groups comparable at baseline?

Yes

Describe intervention (treatment/procedure/test):

 

Preoperative cN0 status was checked by contrast enhanced CT or by MRI (when there were contraindications for CT).

 

Preoperative SLN identification by radiotracer injection, followed by lymphoscintigraphy the day prior or on the same day prior to the surgical intervention. A portable gamma probe was used to identify the SLN during surgery. Intraoperative histopathologic analysis was performed by imprint cytology or frozen section examination (depending on the pathologist’s choice). Tumor invasion in the SLN was defined as at least one micrometastasis (tumor tissue 200 micrometer-2mm) or one macrometastasis (tumor tissue >2mm). A neck dissection was advocated in the case of positive SLN. Isolated tumor cells (<200 micrometer) were not considered to be nodal invasion.

 

Is positive SLNs were detected after surgery, neck dissection was performed during a second surgical procedure.

 

Adjuvant radiotherapy was planned if two or ore lymph nodes (including the SL, if applicable) were positive. Concomitant adjuvant chemotherapy was proposed in case of poor prognostic factors (vascular, perineural, muscular invasion).

 

Follow-up was performed by the surgeon every 2 months (first year), every 4 months (second year), and once yearly (up to the fifth year). Every visit had a clinical examination. Neck-thorax CT was performed ar year 1 and year 2 post-surgey. Functional follow-up was performed at month 2, 4, 6, 12, 24 post-surgery.

Describe control (treatment/procedure/test):

 

Preoperative cN0 status was checked by contrast enhanced CT or by MRI (when there were contraindications for CT).

 

Tumor surgery and neck dissection (homolateral, or bilateral in case the tumor approached the median line). Pathologic lymph node assessment was performed thereafter.

 

Adjuvant radiotherapy was planned if two or ore lymph nodes (including the SL, if applicable) were positive. Concomitant adjuvant chemotherapy was proposed in case of poor prognostic factors (vascular, perineural, muscular invasion).

 

Follow-up was performed by the surgeon every 2 months (first year), every 4 months (second year), and once yearly (up to the fifth year). Every visit had a clinical examination. Neck-tocax CT was performed ar year 1 and year 2 post-surgey. Functional follow-up was performed at month 2, 4, 6, 12, 24 post-surgery.

Length of follow-up:

5 year follow-up schedule.

Mean follow-up: 4.95 (SD: 2.45) years.

 

Loss-to-follow-up:

Excluded after randomization:

Intervention:

N=15 (9.7%)

Reasons (describe): In situ carcinoma (n=5), refusal for random assignment (n=1), withdrawal of consent (n=1), radiotherapy decision by oncologist (n=1), R1 margin without tumor surgery completion (n=1), history of surgery/radiotherapy (n=2), high-grade dysplasia (n=1)

 

Control:

N=13 (8.6%)

Reasons (describe): in situ carcinoma (n=5), neck dissection despite isolated tumor cells only (n=1), refusal for random assignment (n=3), urgent carotis surgery (n=1), synchronous lung tumor (n=1), high grade dysplasia (n=1), T4 tumor (n=1), investigator’s decision (n=1).

 

Incomplete outcome data:

Intervention:

N=1 (0.7%) for tumor location data

Reasons (describe): not provided

 

Control:

N=1 (0.7%) for pN-stage invasion data

Reasons (describe): not privided

 

 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if available):

 

Neck recurrence during follow-up (without relapse of the primary tumor), n:

I: 13/140 (9.3%)

C: 14/139 (10.1%)

No statistically significant difference between groups (p=0.82, chi squared test)

RR = 0.92 (95%CI: 0.45-1.89)

 

2-year disease-specific survival rate:

I: 93.0% (95%CI: 87-96)

C: 95.5% (95%CI: 90-98)

 

5-year disease-specific survival rate:

I: 87.1% (95%CI: 79-92)

C: 88.6 (95%CI: 82-93)

 

No statistically significant difference between groups for disease-specific survival (p=0.68)

 

2-year overall survival rate:

I: 88.7% (95%CI: 82-93

C: 92.6 (95%CI: 87-96)

 

5-year overall survival rate:

I: 82.2% (95%CI: 74-88)

C: 81.8% (95%CI: 74-88)

 

No statistically significant difference between groups for overall survival (p=0.42)

 

 

 

Scores from the neck-shoulder impairment self-report questionnaire were reported in a figure and can only be approximated.

 

Neck-shoulder impairment self-report questionnaire at 2 months:

Shoulder stiffness: p<0.01 (favouring SLNB)

Shoulder pain: NS

Constriction of the neck: NS

Limited ability to reach above head: p<0.01 (favouring SLNB)

Neck numbness: NS

Shoulder drop: NS

Bothered by appearance of neck: NS

Difficulty dressing: NS

Difficulty combing hair: NS

Limited in ability to do work: p<0.01 (favouring SLNB)

Limited in ability to do leisure: p=0.01 (favouring SLNB)

 

Neck-shoulder impairment self-report questionnaire at 4 months:

Shoulder stiffness: p<0.01 (favouring SLNB)

Shoulder pain: NS

Constriction of the neck: NS

Limited ability to reach above head: NS

Neck numbness: NS

Shoulder drop: NS

Bothered by appearance of neck: NS

Difficulty dressing: NS

Difficulty combing hair: NS

Limited in ability to do work: NS

Limited in ability to do leisure: p=0.05 (favouring SLNB)

 

Neck-shoulder impairment self-report questionnaire at 6 months:

Shoulder stiffness: p<0.01 (favouring SLNB)

Shoulder pain: NS

Constriction of the neck: p<0.01 (favouring SLNB)

Limited ability to reach above head: p=0.03 (favouring SLNB)

Neck numbness: NS

Shoulder drop: NS

Bothered by appearance of neck: NS

Difficulty dressing: NS

Difficulty combing hair: NS

Limited in ability to do work: NS

Limited in ability to do leisure: p=0.03 (favouring SLNB)

 

Neck-shoulder impairment self-report questionnaire at 12 months:

Shoulder stiffness: NS

Shoulder pain: NS

Constriction of the neck: NS

Limited ability to reach above head: NS

Neck numbness: NS

Shoulder drop: NS

Bothered by appearance of neck: p=0.04 (favouring SLNB)

Difficulty dressing: NS

Difficulty combing hair: NS

Limited in ability to do work: NS

Limited in ability to do leisure: NS

 

Shoulder abduction test, % of group reaching 180 degrees abduction without pain or effort) at 2 months:

I: 71.03%

C: 50.51%

Statistically different between groups (p<0.01)

 

Shoulder abduction test, % reaching 108 degrees abduction without pain or effort) at 4 months:

I: 74.29%

C: 57.89%

Statistically different between groups (p=0.01)

 

Shoulder abduction test, % reaching 108 degrees abduction without pain or effort) at 6 months:

I: 76.29%

C: 60.23%

Statistically different between groups (p=0.03)

 

Shoulder abduction test, % reaching 108 degrees abduction without pain or effort) at 12 months:

I: 84.95%

C: 76.92%

No statistically significant difference between groups (p=0.18)

 

Shoulder abduction test, % reaching 108 degrees abduction without pain or effort) at 24 months:

I: 87.8%

C: 78.38%

No statistically significant difference between groups (p=0.11)

After randomization some exclusion were made. The sample thereafter size was:

I: 140

C: 139

 

In de SLNB-arm, 8 persons underwent ND because of SLNB failure (total 21 ND’s in the SLNB-arm (21/140))

 

ND was performed in a second surgery in 12 patients in the SLNB-arm where the initial intraoperative histopathology analysis was negative.

 

Relative risk was calculated from the reported data.

 

Shoulder function questionnaire and abduction test were not performed at baseline.

Notes:

 1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures.
 2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors ((potential) confounders).
 3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls.
 4. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders.

Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)

Study reference

 

 

 

 

(first author, publication year)

Describe method of randomisation1

Bias due to inadequate concealment of allocation?2

 

 

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to inadequate blinding of participants to treatment allocation?3

 

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to inadequate blinding of care providers to treatment allocation?3

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to inadequate blinding of outcome assessors to treatment allocation?3

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to selective outcome reporting on basis of the results?4

 

 

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to loss to follow-up?5

 

 

 

 

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Bias due to violation of

intention to treat analysis?6

 

 

 

(unlikely/likely/unclear)

Hasegawa 2021

Random assignment (stratification by T-stage an primary subsite). Randomization was performed by a statistical researcher.

Unclear

 

Reason: not enough procedures explained. Allocation was performed through a web enrolment system in a data center. It was unclear who had (no) access to the allocation scheme.

Likely (QoL, functional)

 

Reason: patients were probably aware of the type of treatment. No mentioning of blinding.

Likely (QoL, functional)

 

Reason: healthcare providers were probably aware of the type of treatment. No mentioning of blinding.

Likely (QoL, functional)

 

Reason: outcome assessors were probably aware of the type of treatment. No mentioning of blinding.

Unlikely

 

Reason: endpoint in the protocol are reported manuscript

Likely (QoL at 12 months/shoulder abduction)

 

Reason: Loss to follow-up / missing data at 12 months is large.

Unlikely

 

Reason: Seems like ITT was followed. Four cases that eventually did not meet the eligibility criteria were excluded.

Unlikely (recurrence, survival data)

 

Reasons: blinding probably does not affect survival and recurrence data

Unlikely (recurrence, survival data)

 

Reasons: blinding probably does not affect survival and recurrence data

Unlikely (recurrence, survival data)

 

Reasons: blinding probably does not affect survival and recurrence data

Unlikely (QoL/ until 6 months, survival, and recurrence)

 

Reason: survival/recurrence only have n=4 loss to follow-up. Up to 6 months the missing data is somewhat acceptable, although no reasons were provided.

Garrell 2020

Random assignment by small balanced blocks per center with a 1:1 ratio. Unclear block size. Random sequence generation procedures not decribed.

Unclear

 

Reason: procedures not provided

Likely (functional outcomes)

 

Reason: patients were aware of the type of treatment

Likely (other outcomes)

 

Reason: open label RCT

Likely (other outcomes)

 

Reason: open label RCT

Likely

 

Reason: protocol states that quality of life was an endpoint. Shoulder impairment was supposed to be measured at 24 months (stated in methods) but only reported up to 12 months.

Unlikely

 

Reason: persons were somewhat equally excluded in both groups after randomization (most of them meeting exclusion criteria).

Unlikely

 

Reason: protocol states that ITT was performed.

Unlikely (recurrence, survival data)

 

Reasons: blinding patients probably does not affect survival data

Unlikely (overall survival)

 

Reason: blinding does not affect overall survival

Unlikely (overall survival)

 

Reason: blinding does not affect overall survival

 1. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
 2. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules.
 3. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
 4. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported.
 5. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear
 6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.

 

Table of excluded studies

Author and year

Reason for exclusion

Benateau 2005

SR in French

Govers 2013

SR concerns accuracy

Kim 2020

SR concerns accuracy

Liu 2017

SR concerns accuracy

Thompson 2013

SR concerns accuracy

Kim 2020

Concerns accuracy outcomes

Loxha 2020

Concerns accuracy outcomes

Cramer 2019

Includes c-ND in SLNB and compares this to END

Loree 2019

Does not report the data for the comparison of interest

Molstrom 2019

Concerns accuracy outcomes

Marttila 2020

Concerns accuracy outcomes

Garau 2019

Concerns procedures, standards, and advances

Rathod 2020

No comparison to END

De Kerangal 2021

Nonrandomized study

Den Toom 2019

Concerns accuracy outcomes

Den Toom 2020

Nonrandomized study

McDonald 2019

Not the comparison of interest

Crocetta 2020

Included non-randomized studies

Hinhsammer 2019

Non-randomized study

Vigili 2020

Non-randomized study

Seferin 2021

Nonrandomized study

Sundaram 2019

The reported composite outcome (nodal/distant recurrence) cannot be discerned for the outcome of interest (neck recurrence), the study also included patients with cT3 tumors.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2027

De geldigheid van de richtlijnmodule komt te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

NB: Informatie over de autorisatiedatum, autoriserende partij(en), herbevestiging en regiehouder(s) worden ter zijne tijd na autorisatie toegevoegd aan deze alinea.

 

Module[1]

Regiehouder(s)[2]

Jaar van autorisatie

Eerstvolgende beoordeling actualiteit richtlijn[3]

Frequentie van beoordeling op actualiteit[4]

Wie houdt er toezicht op actualiteit[5]

Relevante factoren voor wijzigingen in aanbeveling[6]

Type interventie negatieve hals cT1-2N0

 

 

 

 

 

 


[1] Naam van de module

[2] Regiehouder van de module (deze kan verschillen per module en kan ook verdeeld zijn over meerdere regiehouders)

[3] Maximaal na vijf jaar

[4] (half)Jaarlijks, eens in twee jaar, eens in vijf jaar

[5] regievoerende vereniging, gedeelde regievoerende verenigingen, of (multidisciplinaire) werkgroep die in stand blijft

[6] Lopend onderzoek, wijzigingen in vergoeding/organisatie, beschikbaarheid nieuwe middelen

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

 

De richtlijn is ontwikkeld in samenwerking met:

 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties | Patiëntenvereniging HOOFD-HALS
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland | Oncologie

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2019 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren.

 

Werkgroep

 • Prof. Dr. R. de Bree, KNO-arts/hoofd-halschirurg, UMC Utrecht, Utrecht, NVKNO (voorzitter)
 • Dr. M.B. Karakullukcu, KNO-arts/hoofd-halschirurg, NKI, Amsterdam, NVKNO
 • Dr. H.P. Verschuur, KNO-arts/hoofd-halschirurg, Haaglanden MC, Den Haag, NVKNO
 • Dr. M. Walenkamp, AIOS-KNO, LUMC, Leiden, NVKNO
 • Dr. A. Sewnaik, KNO-arts/hoofd-halschirurg, Erasmus MC, Rotterdam, NVKNO
 • Drs. L.H.E. Karssemakers, MKA-chirurg-oncoloog/hoofd-hals chirurg, NKI, Amsterdam, NVMKA
 • Dr. M.J.H. Witjes, MKA-chirurg-oncoloog, UMC Groningen, Groningen, NVMKA
 • Drs. L.A.A. Vaassen, MKA-chirurg-oncoloog, Maastricht UMC+, Maastricht, NVMKA
 • Drs. W.L.J. Weijs, MKA-chirurg-oncoloog, Radboud UMC, Nijmegen, NVKMA
 • Drs. E.M. Zwijnenburg, Radiotherapeut-oncoloog, Radboud UMC, Nijmegen, NVRO
 • Dr. A. Al-Mamgani, Radiotherapeut-oncoloog, NKI, Amsterdam, NVRO
 • Prof. Dr. C.H.J. Terhaard, Radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht, Utrecht, NVRO
 • Drs. J.G.M. Van den Hoek, Radiotherapeut-oncoloog, UMC Groningen, Groningen, NVRO
 • Dr. E. Van Meerten, Internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, NIV
 • Dr. M. Slingerland, Internist-oncoloog, LUMC, Leiden, NIV
 • Drs. M.A. Huijing, Plastisch Chirurg, UMC Groningen, Groningen, NVPC
 • Prof. Dr. S.M. Willems, Klinisch patholoog, UMC Groningen, Groningen, NVVP
 • Prof. Dr. E. Bloemena, Klinisch patholoog, Amsterdam UMC, locatie Vumc, Amsterdam, NVVP
 • R.A. Burdorf, Voorzitter dagelijks bestuur patiëntenvereniging, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, PvHH
 • P.S. Verdouw, Hoofd infocentrum patiëntenvereniging, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS, PvHH
 • A.A.M. Goossens, Verpleegkundig specialist oncologie, Haaglanden MC, Den Haag, V&VN
 • Dr. P. de Graaf, Radioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam, NVvR
 • Dr. W.V. Vogel, Nucleair geneeskundige/radiotherapeut-oncoloog, NKI, Amsterdam, NVNG
 • Drs. G.J.C. Zwezerijnen, Nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC, Amsterdam, NVNG

 

Klankbordgroep

 • Dr. C.M. Speksnijder, Fysiotherapeut, UMC Utrecht, Utrecht, KNGF
 • Ir. A. Kok, Diëtist, UMC Utrecht, Utrecht, NVD
 • Dr. M.M. Hakkesteegt, Logopedist, Erasmus MC, Rotterdam, NVvLF
 • Drs. D.J.M. Buurman, Tandarts-MFP, Maastricht UMC+, Maastricht, KNMT
 • W. Van der Groot-Roggen, Mondhygiënist, UMC Groningen, Groningen, NVvM
 • Drs. D.J.S. Dona, Bedrijfsarts/Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Radboud UMC, Nijmegen, NVKA
 • Dr. M. Sloots, Ergotherapeut, UMC Utrecht, Utrecht
 • J. Poelstra, Medisch maatschappelijk werkster, op persoonlijke titel

 

Met dank aan

 • Maarten Donswijk, Nucleair geneeskundig, AVL

 

Met ondersteuning van

 • Dr. J. Boschman, Senior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. C. Gaasterland, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. A. Van der Hout, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Dr. L. Oostendorp, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. M. Oerbekke, Adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
 • Drs. A. Hoeven, Junior adviseur, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

 

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Bree, de

KNO-arts/hoofd-halschirurg, UMC Utrecht

* Lid Algemeen Bestuur Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (onbetaald)

* Voorzitter Research Stuurgroep NWHHT

* Lid Richtlijnen commissie NWHHT

* Lid dagelijks bestuur NWHHT

* Lid Clinical Audit Board van de Dutch Head and Neck Audit (DHNA)

* Lid wetenschappelijk adviescommissie DORP

* Voorzitter Adviescommissie onderzoek hoofd-halskanker (IKNL/PALGA/DHNA/NWHHT)

Geen

Geen

Slingerland

Internist-oncoloog, LUMC

* 2018-present: Treasurer of the "Dutch Association of Medical Oncology"(NVMO - vacancy fees)

* 2018-present: Member of the "Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT-Systemic therapy)

* 2016-present: Member of the 'Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT - study group steering group (coordinating))

* 2016-present: Member of the "Dutch Working Group for Head-Neck Tumors" (NWHHT - Elderly Platform)

* 2012-present: Member "Working Group for Head-Neck Tumors" (WHHT) "University Cancer Centre"(UCK) Leiden - Den Haag

* 2019: Member CAB DHNA

Deelname Nationaal expert forum hoofd-halskanker MSD dd 2-5-2018

 

* Deelname Checkmate studie, sponsor Bristol-Myers Squibb (BMS): An open label, randomized phase 3 clinical trial of nivolumab versus therapy of investigator's choice in recurrent or metastatic platinum-refractory squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN)

* Deelname Commence studie, sponsor Radboud University, in collaboration with Merck Serono International SA (among several Dutch medical centers): A phase lB-II study of the combination of cetuximab and methotrexate in recurrent of metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. A study of the Dutch Head and Neck Society, MOHN01/COMMENCE study.

* Deelname HESPECTA studie: Phase I study: to determine the biological activity of two HPV16E6 specific peptides coupled to Amplivant®, a Toll-like receptor ligand in non-metastatic patients treated for HPV16-positive head and neck cancer.

* Deelname PINCH studie (nog niet open): PD-L1 ImagiNg to predict durvalumab treatment response in HNSCC (PINCH) trial; patiënten met biopt bewezen locally recurrent of gemetastaseerd HNSCC

* Deelname ISA 101b-HN-01-17 studie (nog niet open): A randomized, Double-blind, Placebo-Controlled, Phase 2 Study of Cemiplimab versus the combination of Cemiplimab with ISA101b in the Treatment of Subjects.

In de werkgroep participeren 2 internist-oncologen, zodat één van beide de voortrekker is van modules over systemische therapie. Actie: werkgroeplid is uitgesloten van besluitvorming bij modules die betrekking hebben op de onderwerpen van de gemelde onderzoeken: nivolumab, cetuximab + methotrexaat, Amplivant, durvalumab, cemiplimab.

Meerten, van

Internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut

Geen

Op dit moment Principal Investigator voor NL van gerandomiseerde fase III trial naar toegevoegde waarde van pembrolizumab aan chemoradiotherapie bij patiënten met gevorderd hoofdhalskanker. Sponsor: GlaxoSmithKline Research & Development Ltd. Studie is nog lopend, resultaten zullen pas bekend zijn na verschijning van de richtlijn.

 

In toekomst mogelijk participatie aan door industrie gesponsorde studies op gebied van behandeling van hoofdhalskanker

In de werkgroep participeren 2 internist-oncologen, zodat één van beide de voortrekker is van modules over systemische therapie. Actie: werkgroeplid is uitgesloten van besluitvorming bij modules die betrekking hebben op het onderwerp van het gemelde onderzoeken: de toegevoegde waarde van pembrolizumab bij patiënten met gevorderd hoofdhalskanker.

Huijing

Plastisch chirurg, UMC Groningen

Geen

Geen

Geen

Sewnaik

KNO-arts/hoofd Hals chirurg, Erasmus MC

Sectorhoofd Hoofd-Hals chirurgie

Geen

Geen

Vaassen

MKA-chirurg-oncoloog, Maastricht UMC+ / CBT Zuid-Limburg

*Lid Bestuur NVMKA

*Waarnemend hoofd MKA-chirurgie MUMC

Geen

Geen

Witjes

MKA-chirurg-oncoloog, UMC Groningen

Geen

PI van KWF grant: RUG 2015 -8084: Image guided surgery for margin assessment of head & neck Cancer using cetuximab-IRDye800 cONjugate (ICON)

 

geen financieel belang

Geen. Financiering door KWF werd niet als een belang ingeschat.

Bloemena

Klinisch patholoog, Amsterdam UMC (locatie Vumc) / Radboud UMC / Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

* Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) – vacatiegeld (tot 1-12-20)

* Voorzitter Commissie Bij- en Nascholing (NVVP)

* Voorzitter (tot 1-12-20) Wetenschappelijke Raad PALGA - onbezoldigd

Geen

Geen

Willems

Klinisch patholoog, UMC Groningen

Vice-vz PALGA, AB NWHHT, CAB DHNA, mede-vz en oprichter expertisegroep HH pathologie NL,

Hoofdhalspathologie UMC Groningen

PDL1 trainer NL voor MSD

Onderzoeksfinanciering van Pfizer, Roche, MSD, BMS, Lilly, Novartis, Bayer, Amge, AstraZeneca

Geen

Karakullukcu

KNO-arts/hoofd-hals chirurg, NKI/AVL

Geen

Geen

Geen

Verschuur

KNO-arts/Hoofd-hals chirurg, Haaglanden MC

* Opleider KNO-artsen
* Dagvoorzitter

Geen

Geen

Walenkamp

AIOS KNO, LUMC

Geen

Geen

Geen

Al-Mamgani

Radiotherapeut-oncoloog, NKI/AVL

Geen

Geen

Geen

Terhaard

Radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht

Niet van toepassing

Geen

Geen

Hoek, van den

Radiotherapeut-oncoloog UMCG

Niet van toepassing

Geen

Geen

Zwijnenburg

Radiotherapeut, Hoofd-hals Radboud UMC

Geen

Geen

Geen

Burdorf

Patiëntvertegenwoordiger

Geen

Geen

Geen

Verdouw

Hoofd Infocentrum patiëntenvereniging HOOFD HALS

Geen

Werkzaam bij de patiëntenvereniging. De achterban heeft baat bij een herziening van de richtlijn

Geen

Karssemakers

Hoofd-hals chirurg NKI/AVL

 

MKA-chirurg-oncoloog Amsterdam UMC (locatie AMC) / vakgroep kaakchirurgie Amsterdam West

Niet van toepassing

Geen

Geen

Goossens

Verpleegkundig specialist, Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

* Bestuurslid (penningmeester) PWHHT (onbetaald)

* Lid Commissie voorlichting PVHH (onbetaald)

Geen

Geen

Zwezerijnen

Nucleair geneeskundige, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

 

PhD kandidaat, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

Lid als nucleair geneeskundige in HOVON imaging werkgroep (bespreken van richtlijnen en opzetten/uitvoeren van wetenschappelijke studies met betrekking tot beeldvorming in de hematologie); onbetaald

Geen

Geen

Vogel

Nucleair geneeskundige/radiotherapeut-oncoloog, AVL

Geen

In de afgelopen jaren incidenteel advies of onderwijs, betaald door Bayer, maar niet gerelateerd aan hoofd-hals

 

KWF-grant speekselklier toxiteit na behandeling. Geen belang bij de richtlijn

Geen

Graaf, de

Radioloog, Amsterdam UMC (locatie Vumc)

Bestuurslid sectie Hoofd-Hals radiologie (onbetaald)

Geen

Geen

Weijs

MKA-chirurg-oncoloog, Radboudumc

MKA-chirurg, Weijsheidstand B.V. Werkzaam als algemeen praktiserend MKA-chirurg, betaald (0,1 fte)

Geen

Geen

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het uitnodigen van de patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) voor de Invitational conference en met afgevaardigden van de PVHH in de werkgroep. Het verslag hiervan is besproken in de werkgroep. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het opstellen van de overwegingen. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenvereniging HOOFD-HALS en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de werkgroep de knelpunten in de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren. De werkgroep beoordeelde de aanbeveling(en) uit de eerdere richtlijnmodule (NVKNO, 2014) op noodzaak tot revisie. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door de patiëntenvereniging en genodigde partijen tijdens de Invitational conference (zie bijlagen). Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dicht bij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello, 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE-methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

 

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE-gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.

 

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html.

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, Glasziou P, Jaeschke R, Vist GE, Williams JW Jr, Kunz R, Craig J, Montori VM, Bossuyt P, Guyatt GH; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ. 2008 May 17;336(7653):1106-10. doi: 10.1136/bmj.39500.677199.AE. Erratum in: BMJ. 2008 May 24;336(7654). doi: 10.1136/bmj.a139.

Schünemann, A Holger J (corrected to Schünemann, Holger J). PubMed PMID: 18483053; PubMed Central PMCID: PMC2386626.

Wessels M, Hielkema L, van der Weijden T. How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. J Med Libr Assoc. 2016 Oct;104(4):320-324. PubMed PMID: 27822157; PubMed Central PMCID: PMC5079497.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Follow-up/Nazorg