High flow bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 7

Startpagina - High Flow bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?
Sinds enkele jaren is er een grote toename van het gebruik van high flow zuurstoftherapie (verder: high flow) voor patiënten met toegenomen zuurstofbehoefte en/of ademarbeid. Met high flow kan door middel van nasale canules, een zogeheten neusbril, op gecontroleerde wijze bevochtigde en verwarmde lucht worden toegediend, met 21 tot 95% O2. High flow is inmiddels niet alleen voorbehouden aan de intensive care (IC), maar wordt ook in toenemende mate gebruikt op de algemene kinderafdelingen en de spoedeisende hulp (SEH).

Deze richtlijn richt zich op het gebruik van de high flow in de algemene praktijk bij kinderen met toegenomen zuurstofbehoefte en/of ademarbeid door respiratoire insufficiëntie als gevolg van bronchiolitis, pneumonie, luchtweginfectie, preschool wheeze, astma, viraal geïnduceerd piepen of peuterastma. Kinderen met chronische luchtwegaandoeningen en premature neonaten vallen niet binnen de afbakening van deze richtlijn gezien de andere indicatiestelling

In deze richtlijn worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is de plaats van high flow bij kinderen met dreigende respiratoire insufficiëntie?
  • Hoe dient de effectiviteit van high flow bij kinderen adequaat gemonitord te worden?
  • Op welke plaats dient de effectiviteit van high flow gemonitord te worden?
  • Hoe dient er te worden verneveld bij kinderen met high flow?
  • Hoe moeten kinderen die in de algemene praktijk falen aan de high flow getransporteerd worden naar de kinder-intensive care?
  • Op welke wijze dient high flow te worden afgebouwd?
  • Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning met een high flow op de algemene kinderafdeling en de SEH. De richtlijn is primair bedoeld voor kinderartsen-(pulmonologen), kinder-IC artsen, kinderverpleegkundigen, spoedeisendehulpartsen en ambulanceverpleegkundigen.

 

Voor patiënten
Wanneer kinderen door een door een lage luchtweg- of longontsteking of een astma-aanval niet voldoende zuurstof in hun bloed kunnen opnemen, dan kan de arts er voor kiezen om deze zuurstof via een zogeheten neusbril toe te dien. Twee kleine slangetjes worden dan in de neus geplaatst en via deze slangetjes wordt lucht met extra zuurstof in de neus geblazen.Deze lucht is droog en koud en mag daardoor in slechts een kleine hoeveelheid gegeven worden. Via een relatief nieuw systeem, high flow, kan de zuurstof bevochtigd en verwarmd worden, waardoor een grotere luchtstroom met meer zuurstof gegeven kan worden en het kind mogelijk ook wat meer ondersteundwordt met de ademhaling. Deze techniek wordt al langere tijd gegeven aan kinderen op de kinder-intensive care en wordt ook steeds vaker gebruikt op de algemene kinderafdelingen. In deze richtlijn wordt vastgelegd hoe dit gedaan dient te worden en voor welke patiënten dit gebruikt kan worden.

Tijdens alle stappen van het ontwikkelproces is rekening gehouden met het patiëntperspectief. Een medewerker van stichting Kind en Ziekenhuis had zitting in de werkgroep. Tijdens de knelpuntenanalyse heeft stichting Kind en Ziekenhuis een knelpuntenanalyse uitgevoerd onder haar achterban. Tevens is de conceptrichtlijn voor commentaar aan stichting Kind en Ziekenhuis voorgelegd.

Zie bijlage voor een samenvatting van de richtlijn voor patiënten.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2018 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg van kinderen met toegenomen zuurstofbehoefte en/of ademarbeid. De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname en de werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn. De wetenschappelijke verenigingen van de spoedeisende hulpartsen en de ambulanceverpleegkundigen zijn ook gevraagd om te participeren in de werkgroep, maar dit bleek helaas niet mogelijk.

 

Toepassen
Zie bijlage voor een samenvatting van de richtlijn voor patiënten.

Volgende:
Effectiviteit van high flow