Herseninfarct en hersenbloeding

Initiatief: NVN Aantal modules: 60

Startpagina - Herseninfarct en hersenbloeding

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn gaat over de acute opvang, diagnostiek, behandeling, en nazorg van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

De belangrijkste aspecten van de zorg komen in de richtlijn als volgt naar voren:

  1. de acute fase: snelle herkenning van een herseninfarct en hersenbloeding, opvang buiten het ziekenhuis, adequate diagnostiek en tijdige behandeling in het ziekenhuis, voorkómen van complicaties en start van secundaire preventie;
  2. de revalidatiefase: stimuleren van activiteit, beperken van de gevolgen van een herseninfarct of hersenbloeding, en voorkómen van complicaties. De revalidatiefase start bij opname en kan tot jaren na het herseninfarct of de hersenbloeding voortduren;
  3. algemene zorgaspecten: neuropsychologische gevolgen, organisatie van chronische zorg, ondersteuning van patiënten en mantelzorgers.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding met al dan niet voorbijgaande verschijnselen. Voor huisartsen is de NHG-Standaard Beroerte leidend. Onder een hersenbloeding wordt in deze richtlijn niet verstaan een subarachnoïdale, epidurale of subdurale bloeding.

De opstellers van de richtlijn gaan ervan uit dat de beschreven medische handelingen worden uitgevoerd door medici en paramedici die bekwaam en bevoegd zijn. Er worden geen specifieke aanbevelingen gedaan over de aard van het specialisme of de opleiding van de degene die de handelingen zou moeten uitvoeren.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn gaat over de aandoeningen herseninfarct en hersenbloeding. In de richtlijn wordt beschreven hoe de diagnose gesteld wordt, hoe de behandeling, en ook hoe de nazorg en revalidatie eruit dienen te zien. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe een volgend herseninfarct of hersenbloeding dienen te worden voorkomen. https://www.thuisarts.nl/beroerte

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Herseninfarct en hersenbloeding zijn de belangrijkste neurologische aandoeningen. De gehele richtlijn Beroerte was herzien en geautoriseerd in 2017, toen lag het accent op de onderwerpen secundaire preventie na TIA/infarct (medicamenten, nieuwe antistollingsmiddelen, beleid bij carotisstenose) en acute behandeling (intraveneuze alteplase en intra-arteriële behandeling, beleid bij hersenbloeding). Ook was er winst te behalen in het beter stroomlijnen van de keten van thuis tot ziekenhuis. In 2018 is een kerngroep ingesteld met leden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen en het Nederlands Huisartsengenootschap. Deze kerngroep heeft als taak nieuwe ontwikkelingen signaleren en commentaar vanuit het veld verwerken door middel van het updaten van modules.

Volgende:
Acute opvang herseninfarct/-bloeding