Galsteenlijden

Initiatief: NVVH Aantal modules: 37

MRC bij galstenen

Uitgangsvraag

Wat is de sensitiviteit en specificiteit van MRC voor de detectie van choledocholithiasis?

Aanbeveling

Er zijn voor deze submodule geen aanbevelingen opgesteld.

Overwegingen

Wanneer een patiënt een papillotomie heeft ondergaan kan een MRC vals positief zijn door lucht in de galwegen.

Onderbouwing

Niveau 2a

Voor choledocholithiasis is de sensitiviteit 92% (95% CI 80-99). De specificiteit bedraagt 94% (95% CI 83-99) (Kaltenthaler 2004, Pamos 2003, Romagnuolo 2003).

Niveau 1b

Voor stenen groter dan 5 mm is de sensitiviteit 97% en de specificiteit 96%. Voor stenen kleiner of gelijk aan 5 mm is de sensitiviteit 29% met een bijbehorende specificiteit van 100% (Griffin 2003).

Anno 2014 is MRC wijdverbreid beschikbaar in Nederland.

 1. (Canto 1998) Canto MI, Chak A, Stellato T, Sivak MV, Jr. Endoscopic ultrasonography versus cholangiography for the diagnosis of choledocholithiasis. Gastrointest Endosc 1998;47(6):439-48.
 2. (Gurusamy 2011) Gurusamy K, Sahay SJ, Burroughs AK, Davidson BR. Systematic review and meta-analysis of intraoperative versus preoperative endoscopic sphincterotomy in patients with gallbladder and suspected common bile duct stones. Br J Surg 2011;98(7):908-16.
 3. (Polkowski 1999) Polkowski M, Palucki J, Regula J, Tilszer A, Butruk E. Helical computed tomographic cholangiography versus endosonography for suspected bile duct stones: a prospective blinded study in non-jaundiced patients. Gut 1999;45(5):744-9.
 4. (Prat 1996) Prat F, Amouyal G, Amouyal P, Pelletier G, Fritsch J, Choury AD et al. Prospective controlled study of endoscopic ultrasonography and endoscopic retrograde cholangiography in patients with suspected common-bile duct lithiasis. Lancet 1996;347(8994):75-9.
 5. (Sugiyama 1998) Sugiyama M, Atomi Y. Follow-up of more than 10 years after endoscopic sphincterotomy for choledocholithiasis in young patients. Br J Surg 1998;85(7):917-21.
 6. (Wang 2013) Wang B, Guo Z, Liu Z, Wang Y, Si Y, Zhu Y et al. Preoperative versus intraoperative endoscopic sphincterotomy in patients with gallbladder and suspected common bile duct stones: system review and meta-analysis. Surg Endosc 2013;27(7):2454-65.

Auteur, jaartal

Mate v bewijs

Studie type

Populatie

Inclusie criteria

Indextest

Referentie test

Resultaat

Opmerkingen

Griffin, 2003

1b

Prospectief, geblindeerd

N=133

ERC vooraf aan lap. chol. 57 ptn ↑↑ LFT; 38 icterus: 20 choledochus dilatatie > 10 mm op echo

MRC

ERC

MRC: sens 84% spec 96%

PPV 91%; NPV 93%; acc 92% steen <5mm: sens 29%; spec 100%

steen >5mm: sens 97%; spec 96%

 

Kaltenthaler, 2004

2a

Syst review

Begonnen met 67 abstr.

28 studies + 1 studie betreffende patiënt tevredenheidsonderzoek (totaal 2136 ptn)

MRC

ERC

MRCP:

Steen: sens 93% (81-100%) spec 94% (83-99%)

Maligne/beligne: steen 81-86% spec 92-100%

Steen: 18 studies

Maligniteit: 4 studies

Obstructie: 3 studies

Structuur: 2 studies

Dilatatie: 5 studies

PSC: 2 studies

Pamos, 2003

3

Prospectief, case serie

N=83

Kliniek, lab, US consistent met biliaire pathologie

MRC en echo

ERC

MRCP: sens 97.4%, spec 97.2% PPV 97.4%, NPV 97.2%, acc 97.3%, echo: sens 71%, spec 97.2%, PPV 96.4%, NPV 76.5% acc 84%

 

Romagnuolo, 2003

2a

Syst review

Begonnen met 498 abstracts

67 studies (4711 ptn) Engels/Frans

MRC

ERC, cholangiografie (intra-operatief, percutaan, iv) EUS, OK, CT + klinisch vervolg

MRC:

Totaal: sens 95% (75-99%) spec 97% (86-99%)

Detectie obstructie: sens 97% (91-99%) spec 98% (91-99%)

Detectie niveau obstructie: sens 98% (94-99%) spec 98% (94-100%)

Detectie steen: sens 92% (80-97%) spec 97% (90-99%)

Differentiatie maligne/benigne obstructie: sens 88% (70-96%) spec 95% (82-99%)

Obstructie: 30 studies (1954 ptn)

Steen: 46 studies (3592 ptn) maligne: 22 studies (1294 ptn)

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 15-02-2016

Laatst geautoriseerd  : 15-02-2016

De NVvH is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Algemene gegevens

De eerste herziening van de richtlijn: onderzoek en behandeling van galstenen, is ontwikkeld onder auspiciën van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten.

De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

De richtlijn beoogt een rationale in het beleid van patiënten met galstenen bereikt te hebben door gebruik te maken van het beste voorhanden bewijs in de literatuur.

 

Doelgroep

Chirurgen, maag-darm leverartsen en radiologen.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2014 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met galstenen te maken hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep).

De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende een jaar aan de totstandkoming van de richtlijn.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 • Drs E de Boer
 • Dr D Boerma
 • Dr KJ van Erpecum
 • Dr Ir JJ Hermans
 • Drs MP Lamberts
 • Dr EAJ Rauws
 • Dr JMJ Schreinemakers
 • Prof Dr CJHM van Laarhoven MSc, voorzitter

Belangenverklaringen

Belangenverklaringen

De KNMG-Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling” is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatie management, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met evt. belangen vindt u in onderstaande tabel.  De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

D. Boerma

Chirurg

geen

geen

Geen actie

J. Schreinemakers

Chirurg

geen

geen

Geen actie

E. de Boer

Radioloog

geen

geen

Geen actie

Dr. E.A.J. Rauws

MDL-arts

geen

geen

Geen actie

J.J. Hermans

Radioloog

geen

geen

Geen actie

M.P. Lamberts

Arts in opleiding tot MDL-arts

geen

geen

Geen actie

Dr. K.J. van Erpecum

MDL-arts

geen

geen

Geen actie

CJHM van Laarhoven

Afdelinshoofd heelkunde

Lid raad van toezicht MC Haaglanden

Lid Europese richtlijn onderzoek en behandeling van galstenen, Secure trial galstenen (ZonMW)

Geen actie

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

De richtlijn beoogt een rationale in het beleid van patiënten met galstenen bereikt te hebben door gebruik te maken van het beste voorhanden bewijs in de literatuur. Hiertoe zijn strikte ‘Evidence Based Medicine’ technieken gebruikt zoals terug te lezen in de “ter verantwoording” (Appendix A). Gebruik werd gemaakt van korte klinische vraagstellingen met antwoorden gebaseerd op literatuur die gerangschikt is op ‘level of evidence’. Hieraan werden aanbevelingen verbonden die eveneens ingedeeld zijn naar niveau. Van alle gebruikte literatuur werden, geordend naar hoofdstuk en vraagstelling, in bewijsklasse tabellen de studie karakteristieken en belangrijkste uitkomstmaten gepresenteerd als naslag. De richtlijn werd getoetst en becommentarieerd door een landelijk panel van experts.

 

De commissie heeft gezamenlijk een aantal vragen over galsteenlijden geformuleerd. Aan de hand van deze vragen zijn zoekstrategieën opgesteld, gebruikmakend van vrije tekst woorden met synoniemen en MeSH-termen. Er werd gezocht in Pubmed. De zoekvragen in Pubmed werden elke maand automatisch herhaald zodat nieuwe artikelen tot en met oktober 2014 zijn gebruikt. Als de zoekvraag meer dan duizend titels opleverde, werd de vraag versmald. De selectie op titelniveau werd verricht door 1 persoon. De geselecteerde titels werden vanuit de verschillende databases getransporteerd naar Endnote. Na verwijdering van dubbele titels bleef een database van 1560 artikelen over. Van deze artikelen zijn de abstracts beoordeeld door dezelfde persoon. Selectie werd bepaald door de kwaliteit van de aanwezige literatuur (level of evidence). Bij twijfel werd het betreffende artikel geselecteerd. Vervolgens werden de geselecteerde artikelen per onderwerp beoordeeld op level of evidence in groepen van 3 commissieleden. Bij de geselecteerde artikelen werden de referenties nagekeken.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Acute cholecystitis galstenen