Uitgangsvraag

Wat is de sensitiviteit en specificiteit van CT voor de detectie van choledocholithiasis?

Aanbeveling

Niveau D

Er is geen plaats voor CT bij de detectie van choledocholithiasis. 

Conclusies

Niveau 3

CT met intraveneus contrast heeft een sensitiviteit van 71-92% en een specificiteit van 88-100% voor het aantonen van choledocholithiasis (Chung 2007, Kim 2013, Mark 2002, Pickuth 2000, Takahashi 2000).

Samenvatting literatuur

CT is een niet-invasieve techniek voor het detecteren van choledocholithiasis.

Evidence tabellen

Auteur, jaartal

Mate v bewijs

Studie type

Populatie

Inclusie criteria

Indextest

Referentie test

Resultaat

Opmerkingen

Chung, 2007

3

Retrospect, case serie

N=54

Ptn met verdenking choledocholithiasis die een CT voorafgaand aan een ERCP hebben ondergaan

CT

ERCP

Met contrast: Sens 88.9% spec 92.6%

Combinatie van contrast en geen contrast: sens 88.9% spec 88.9%

 

Kim, 2013

3

Retrospec, case serie

N=191

Ptn met verdenking choledocholithiasis die een CT voorafgaand aan een ERCP hebben ondergaan

CT

ERCP

Sens 85.4. Cut-off point steengrootte 5mm

 

Mark, 2002

2a

Systematic review, goed

 

Engels, peer reviewed minimum n=25

ERC vergeleken met alternatief resulterend in 2 bij 2 tabellen

MRC/EUS/CT

ERC

MRC: hoge concordonantie tussen ERC en MR: Sens 85-100% spec 92-100%

10 Studies MRC (834 ptn)

Sens daalt van 100% (steengrootte 11-27 mm) via 89% (steengrootte 6-10mm) naar 71% (3-5mm)

 

 

 

 

 

 

 

EUS: geen significant verschil EUS ivm ERC

Sens 84-100% spec 96-100%

9 Studies EUS (601 ptn)

 

 

 

 

 

 

 

CT: geen contrast:

Sens 65-88%; spec 84-100%

Met oraal biliair contrast: Sens 90-92%; spec 92-100%

Met iv biliair contrast: Sens 71-85% spec 88-95%

Geen contrast: 3 studies (142 ptn) iv biliair contrast 2 studies (95 ptn) oraal biliair contrast: 2 studies (80 ptn)

Pickuth, 2000

3

Prospectief, case serie

N=82

Klinische verdenking op choledochus stenen

CT (blanco) en US

ERC

CT : 24/28 sens 86 spec 98%

US : 23/28 sens 82 spec 98%

 

Takahashi, 2000

3

Retrospect, case serie

N=80 uit 133 ptn verdacht van biliair en/of pancreas-

afwijkingen

Verdenking biliaire-of pancreas-pathologie

CT met biliair contrast

ERC (n=18) operatie (n=15) ERC + operatie (n=47)

CT : sens 89% en spec 98%

PPV 94%, NPV 97%

18 ptn stenen; 62 geen steen

Overwegingen

CT gaat gepaard met stralenbelasting voor de patiënt.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 15-02-2016

Laatst geautoriseerd : 15-02-2016

De NVvH is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Algemene gegevens

De eerste herziening van de richtlijn: onderzoek en behandeling van galstenen, is ontwikkeld onder auspiciën van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten.

De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

De richtlijn beoogt een rationale in het beleid van patiënten met galstenen bereikt te hebben door gebruik te maken van het beste voorhanden bewijs in de literatuur.

 

Doelgroep

Chirurgen, maag-darm leverartsen en radiologen.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2014 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met galstenen te maken hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep).

De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende een jaar aan de totstandkoming van de richtlijn.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

  • Drs E de Boer
  • Dr D Boerma
  • Dr KJ van Erpecum
  • Dr Ir JJ Hermans
  • Drs MP Lamberts
  • Dr EAJ Rauws
  • Dr JMJ Schreinemakers
  • Prof Dr CJHM van Laarhoven MSc, voorzitter

Belangenverklaringen

Belangenverklaringen

De KNMG-Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling” is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatie management, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met evt. belangen vindt u in onderstaande tabel.  De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

D. Boerma

Chirurg

geen

geen

Geen actie

J. Schreinemakers

Chirurg

geen

geen

Geen actie

E. de Boer

Radioloog

geen

geen

Geen actie

Dr. E.A.J. Rauws

MDL-arts

geen

geen

Geen actie

J.J. Hermans

Radioloog

geen

geen

Geen actie

M.P. Lamberts

Arts in opleiding tot MDL-arts

geen

geen

Geen actie

Dr. K.J. van Erpecum

MDL-arts

geen

geen

Geen actie

CJHM van Laarhoven

Afdelinshoofd heelkunde

Lid raad van toezicht MC Haaglanden

Lid Europese richtlijn onderzoek en behandeling van galstenen, Secure trial galstenen (ZonMW)

Geen actie

Methode ontwikkeling

Evidence based

Werkwijze

De richtlijn beoogt een rationale in het beleid van patiënten met galstenen bereikt te hebben door gebruik te maken van het beste voorhanden bewijs in de literatuur. Hiertoe zijn strikte ‘Evidence Based Medicine’ technieken gebruikt zoals terug te lezen in de “ter verantwoording” (Appendix A). Gebruik werd gemaakt van korte klinische vraagstellingen met antwoorden gebaseerd op literatuur die gerangschikt is op ‘level of evidence’. Hieraan werden aanbevelingen verbonden die eveneens ingedeeld zijn naar niveau. Van alle gebruikte literatuur werden, geordend naar hoofdstuk en vraagstelling, in bewijsklasse tabellen de studie karakteristieken en belangrijkste uitkomstmaten gepresenteerd als naslag. De richtlijn werd getoetst en becommentarieerd door een landelijk panel van experts.

 

De commissie heeft gezamenlijk een aantal vragen over galsteenlijden geformuleerd. Aan de hand van deze vragen zijn zoekstrategieën opgesteld, gebruikmakend van vrije tekst woorden met synoniemen en MeSH-termen. Er werd gezocht in Pubmed. De zoekvragen in Pubmed werden elke maand automatisch herhaald zodat nieuwe artikelen tot en met oktober 2014 zijn gebruikt. Als de zoekvraag meer dan duizend titels opleverde, werd de vraag versmald. De selectie op titelniveau werd verricht door 1 persoon. De geselecteerde titels werden vanuit de verschillende databases getransporteerd naar Endnote. Na verwijdering van dubbele titels bleef een database van 1560 artikelen over. Van deze artikelen zijn de abstracts beoordeeld door dezelfde persoon. Selectie werd bepaald door de kwaliteit van de aanwezige literatuur (level of evidence). Bij twijfel werd het betreffende artikel geselecteerd. Vervolgens werden de geselecteerde artikelen per onderwerp beoordeeld op level of evidence in groepen van 3 commissieleden. Bij de geselecteerde artikelen werden de referenties nagekeken.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.