Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker

Initiatief: NVOG Aantal modules: 93

Fertiliteitsbehoud bij vrouwen - Preconceptionele counseling

Uitgangsvraag

Welke vrouwen met een oncologische voorgeschiedenis moeten preconceptioneel gecounseld worden?

Aanbeveling

De werkgroep is van mening dat alle vrouwen die systemisch zijn behandeld recht hebben op preconceptionele counseling. Dit geldt zeker als zij behandeld zijn met systemische therapie met bekende gezondheidsrisico's, die de obstetrische uitkomst kunnen beïnvloeden.

Er wordt geadviseerd preconceptionele counseling en gespecialiseerde begeleiding van de zwangerschap te bieden aan vrouwen die hypertensie, hyperthyreoïdie en/of nierinsufficiëntie ontwikkeld hebben, als gevolg van hun vroegere kankerbehandeling.

Er wordt geadviseerd om preconceptionele counseling en gespecialiseerde begeleiding van de zwangerschap te bieden aan vrouwen na bestraling waarbij het buik- en bekkengebied in het bestralingsveld is opgenomen.

Er wordt geadviseerd om preconceptionele counseling en gespecialiseerde begeleiding van de zwangerschap te bieden aan vrouwen die behandeld zijn met anthracyclines. Een baseline evaluatie van de systolische functie van het linker ventrikel wordt aangeraden voor vrouwen voorafgaand en tijdens de zwangerschap, met periodieke follow-up vooral tijdens het derde trimester.

Overwegingen

Veel vrouwen maken zich na de behandeling zorgen over het effect dat de behandeling mogelijk heeft gehad op hun vruchtbaarheid [Thewes 2005 (11), Zebrack 2004 (12), Kent 2012 (13)]. En als blijkt dat ze nog vruchtbaar zijn dan zijn de zorgen over de eventuele gezondheid van hun toekomstige kinderen en over het effect van een zwangerschap op hun eigen gezondheid groot [Gorman 2012 (14), Zebrack 2004 (12) ].
Er zijn nog weinig gegevens over welke behandelingen precies leiden tot ziekten en afwijkingen die de zwangerschap kunnen compliceren en wat hun invloed is op het beloop van de zwangerschap. Daarom is preconceptionele counseling te adviseren bij iedere vrouw met een kinderwens die behandeld is voor kanker. Ook geruststelling ten aanzien van zorgen over mogelijke gezondheidsrisico's is belangrijk.

Onderbouwing

Sommige patiënten kunnen baat hebben bij gericht preconceptioneel counselingsadvies. Er zijn namelijk vrouwen met een (overduidelijk) verhoogd risico op een niet-optimale zwangerschapsuitkomst of gezondheidsproblemen tijdens of vlak na de zwangerschap en/of bevalling als gevolg van een laat effect van de vroegere behandeling voor kanker.

Het is aannemelijk dat er verhoogde obstetrische risico's bestaan na bestraling, waarbij de uterus in het bestralingsveld is opgenomen, dus onder andere bekkenbestraling en TBI. Na behandeling met chemotherapie worden geen effecten op de uteriene functie beschreven.
Green 2002 (1), Winther 2008 (2), Madanat-Harjuoja 2010 (3), Signorello 2006 (4)

Het is aannemelijk dat er verhoogde cardiale risico's bestaan bij zwangerschap na behandeling met anthracyclines.
Kremer 2004 (7), Tan 2015 (6), Lipschultz 2014 (5)

Het is aannemelijk dat bepaalde groepen overlevers van kanker een verhoogd risico lopen op ziekten en afwijkingen, die de zwangerschap compliceren, zoals vrouwen met therapie-gerelateerde hypertensie, hyperthyreoïdie en nierinsufficiëntie.
Oeffinger 2004 (8), Cardous-Ubbink 2010 (9)

Een aantal grote registratie- en cohortonderzoeken heeft uitgewezen dat na bekkenbestraling en Total Body Irradiation (TBI) het risico op een spontane abortus, vroeggeboorte, en kinderen met een laag geboorte gewicht of small-for-gestational-age (SGA) aanzienlijk verhoogd is [Green 2002 (1), Winther 2008 (2), Madanat-Harjuoja 2010 (3), Signorello 2006 (4)] (zie Gonadotoxiteit radiotherapie). Een verhoogd risico wordt niet gevonden na enige vorm van chemotherapie. Het is dus van belang deze vrouwen tijdens en na de zwangerschap intensief te begeleiden en te volgen in een poliklinische setting. Een thuisbevalling wordt dan ook afgeraden voor deze specifieke groep overlevers.

Naast de vrouwen die buikbestraling hebben ondergaan, lopen ook andere overlevers van kanker het risico op gezondheidsproblemen tijdens of vlak na de zwangerschap. Het risico op cardiotoxiciteit na de behandeling met anthracyclines is uitgebreid beschreven in de literatuur [Lipschultz 2014 (5), Tan 2015 (6)]. Vooral bij doseringen boven de 300mg/m2 neemt het risico aanzienlijk toe. Het cardiotoxische effect van anthracyclines is asymptomatisch bij bijna 60% van de patiënten. Bij bepaalde fysiologische stressoren, zoals een zwangerschap, kan deze echter symptomatisch worden en kan cardiale decompensatie optreden [Kremer 2004 (7)]. Een baseline evaluatie van de systolische functie van het linker ventrikel wordt daarom aangeraden voor vrouwen voorafgaand en tijdens de zwangerschap, met periodieke follow-up vooral tijdens het derde trimester.
Andere gerapporteerde langetermijn gezondheidseffecten van de behandeling van kanker (hetzij na bestraling, hetzij na chemotherapie) die beschreven staan als ziekten en afwijkingen die de zwangerschap kunnen compliceren zijn: hypertensie, schildklieraandoeningen, longziekten, en nierinsufficiëntie [Oeffinger 2004 (8), Cardous-Ubbink 2010 (9), Prins 2009 (10)]. Zwangeren met pre-existente hypertensie, hyperthyreoïdie, verminderde long- of hartfunctie en/of chronische nierinsufficiëntie moeten vanaf het begin zeer zorgvuldig gecontroleerd worden [Prins 2009 (10)]. Van de patiënten met hypertensie die zwanger worden, ontwikkelt bijvoorbeeld 25-30% een gesuperponeerde zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie.

 1. 1 - Green DM, Whitton JA, Stovall M, et al. Pregnancy outcome of female survivors of childhood cancer: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. Am J Obstet Gynecol 2002;187:107-80. [link]
 2. 2 - Winther JF, Boice JD Jr, Svendsen AL, et al. Spontaneous abortion in a Danish populationbased cohort of childhood cancer survivors. J Clin Oncol. 2008;26:4340-6. [link]
 3. 3 - Madanat-Harjuoja LM, Malila N, Lahteenmaki P, et al. Preterm delivery among female survivors of childhood, adolescent and young adulthood cancer. Int J Cancer 2010;127:1669-79. [link]
 4. 4 - Signorello LB, Cohen SS, Bosetti C, et al. Female survivors of childhood cancer: preterm birth and low birth weight among their children. J Natl Cancer Inst 2006;98:1453-61. [link]
 5. 5 - Lipshultz SE, Karnik R, Sambatakos P, et al. Anthracycline-related cardiotoxicity in childhood cancer survivors. Curr Opin Cardiol. 2014 Jan;29(1):103-12. [link]
 6. 6 - Tan TC, Neilan TG, Francis S, et al. Anthracycline-Induced Cardiomyopathy in Adults. Compr Physiol. 2015 Jul 1;5(3):1517-40. [link]
 7. 7 - Kremer LC, Caron HN. Anthracycline cardiotoxicity in children. N Engl J Med. 2004 Jul 8;351(2):120-1.
 8. 8 - Oeffinger KC, Hudson MM. Long-term complications following childhood and adolescent cancer: foundations for providing risk-based health care for survivors. CA Cancer J Clin 2004; 54;208-36. [link]
 9. 9 - Cardous-Ubbink MC, Geenen MM, Schade KJ, et al. Hypertension in long-term survivors of childhood cancer: a nested case-control study. Eur J Cancer. 2010 Mar;46(4):782-90. [link]
 10. 10 - Prins M, van Rosmalen J, Scherjon S, et al. Ziekten en afwijkingen die de zwangerschap compliceren. In: praktische verloskunde. 2009 Bohn Stafleu van Loghum; Hoofdstuk 9:249-81. [link]
 11. 11 - Thewes B, Meiser B, Taylor A, et al. Fertility- and menopause-related information" needs of younger women with a diagnosis of early breast cancer. Journal of Clinical Oncology. 2005; 23:00 5155-65. [link]
 12. 12 - Zebrack BJ, Casillas J, Nohr L, et al. Fertility issues for young adult survivors of childhood cancer. Psychooncology 2004; 13: 689-99. [link]
 13. 13 - Kent EE, Arora NK, Rowland JH, et al. Health information needs and health-related quality of life in a diverse population of long-term cancer survivors. Patient Educ Couns 2012;89:345-52. [link]
 14. 14 - Gorman JR, Bailey S, Pierce JP, et al. How do you feel about fertility and parenthood? The voices of young female cancer survivors. J Cancer Surviv 2012: 6:200-9. [link]

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 10-06-2016

Laatst geautoriseerd  : 10-06-2016

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Algemene gegevens

Aanleiding
Eind 2007 verscheen de evidence-based richtlijn ‘Cryopreservatie van ovariumweefsel’, ruim een jaar later gevolgd door de consensus-based richtlijn ‘Behoud ovariële functie na kankerbehandeling’. Zoals hun titels al doen vermoeden, hadden beide richtlijnen een behoorlijke overlap. De commissies van beide richtlijnen waren multidisciplinair van opzet. De eerste richtlijn was geïnitieerd door de NVOG op verzoek van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De tweede richtlijn was geïnitieerd door de Werkgroep Oncologische Gynaecologie. Ernstige tegenstrijdigheden zijn gelukkig uitgebleven door overleg tussen beide richtlijncommissies. De opzet van beide richtlijnen was duidelijk verschillend, waarbij de richtlijn ‘Cryopreservatie van ovariumweefsel’ meer de wetenschappelijke onderbouwing zocht voor de toepassing van cryopreservatie en autotransplantatie van ovariumweefsel. De richtlijn ‘Behoud ovariële functie’ was vooral gericht op de praktische toepassing van fertiliteitspreservatie per tumorsoort.

 

De ontwikkelingen op het gebied van fertiliteitspreservatie voor vrouwen en meisjes zijn de laatste jaren snel gegaan. Inmiddels zijn er meerdere mogelijkheden ontstaan, zoals spoed-IVF met invriezen van embryo’s, ovariumtranspositie, of invriezen van ovariumweefsel of eicellen. Wereldwijd zijn inmiddels tenminste 60 levend geborenen gerapporteerd na terugplaatsing van gecryopreserveerd (ingevroren) ovariumweefsel [Donnez 2015]. En van vele vrouwen en meisjes is ovariumweefsel gecryopreserveerd. In Nederland wordt ook op steeds grotere schaal ovariumweefsel gecryopreserveerd en is bij vijf vrouwen zesmaal ontdooid ovariumweefsel teruggeplaatst. Tot eind 2015 is bij twee vrouwen een zwangerschap ontstaan. De ene leidde tot een miskraam, de andere tot de geboorte van een kind. Het vitrificeren van eicellen is inmiddels gemeengoed, zowel op medische als op sociale gronden. Alle Nederlandse IVF-klinieken kunnen deze vorm van fertiliteitspreservatie bieden.

Nieuw

Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij steeds meer mogelijkheden beschikbaar zijn voor fertiliteitspreservatie, zijn een aantal zaken toegevoegd aan de inhoud van de eerdere versies van de richtlijnen. Dit betreft vooral de aandacht voor de resterende ovariële functie na oncologische therapie en de mogelijkheden om in tweede instantie alsnog fertiliteitspreserverende opties in te zetten (bij een recidief of bij een hoog risico op premature ovariële insufficiëntie). De hormonale gevolgen en de eventuele behandeling van premature ovariële insufficiëntie veroorzaakt door een oncologische behandeling komen uitgebreider aan bod. Tevens wordt dieper ingegaan op de oncologische en technische aspecten van autotransplantatie van gecryopreserveerd ovariumweefsel. In de opzet van de richtlijn wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de chronologische volgorde van de gebeurtenissen.

Doel en doelgroep

Doel
De behoefte aan informatie bij patiënten over fertiliteit en het veilig stellen ervan is groot, wat zich reflecteert in de snelle toename van het aantal counselingsgesprekken over dit onderwerp. Patiënten pleiten voor directe doorverwijzing en counseling over alle opties rondom fertiliteit(spreservatie) door een ter zake kundig gynaecoloog voor alle vrouwen in de vruchtbare levensfase die een oncologische diagnose krijgen.

 

Ook vanuit de politiek wordt het belang van goede counseling over fertiliteit(spreservatie) bij kanker onderschreven, getuige de Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de publicatie van Bastings over de achterblijvende verwijscijfers [Bastings 2014].

 

Gezien alle ontwikkelingen waren de bovengenoemde richtlijnen aan een update toe. Wegens hun complementaire opzet en de overlap binnen de richtlijnen lag het voor de hand om beide richtlijnen dan ook direct samen te voegen. Hiervoor is opnieuw een multidisciplinaire richtlijncommissie samengesteld uit gemandateerde professionals van de verschillende betrokken wetenschappelijke verenigingen en een drietal patiëntvertegenwoordigers.

Doelgroep

De doelgroep voor deze richtlijn zijn alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg en behandeling van kanker bij jonge vrouwen en de zorgverleners die betrokken zijn bij de counseling over en uitvoering van behandelingen die gericht zijn op fertiliteitsbehoud bij deze vrouwen. Voor patiënten komt een aangepaste uitgave.

Na overleg met de SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) is besloten de richtlijn te beperken tot volwassen vrouwen (vanaf 18 jaar). Vanuit de SKION-gelederen wordt namelijk geparticipeerd in PanCareLIFE, een Europees project voor de verbetering van de late effecten van kanker bij kinderen en jongvolwassenen, waarbinnen het initiatief is genomen om een internationale richtlijn fertiliteitspreservatie voor kinderen (jongens en meisjes) op te gaan stellen. Tevens is besloten de richtlijn te beperken tot de indicatie kanker. Benigne en sociale indicaties worden daarmee niet ontkend als potentiële redenen voor fertiliteitspreservatie, maar zijn beperkt qua aantal of werpen extra vragen op die hier buiten beschouwing worden gelaten.

Samenstelling werkgroep

Samenstelling Alle werkgroepleden zijn afgevaardigd namens wetenschappelijke verenigingen en hebben daarmee het mandaat voor hun inbreng. Bij de samenstelling van de werkgroep is geprobeerd rekening te houden met landelijke spreiding, inbreng van betrokkenen uit zowel academische als algemene ziekenhuizen/instellingen en vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen/ disciplines. De patiëntenvereniging is eveneens vertegenwoordigd en voor het literatuuronderzoek is er een methodoloog of literatuuronderzoeker betrokken.
Werkgroep
dr. C.C.M. Beerendonk, gynaecoloog, Radboudumc , Nijmegen, voorzitter

dr. R.L.M. Bekkers, gynaecoloog, Radboudumc, Nijmegen, vice-voorzitter

dr. A.M.E. Bos, gynaecoloog, UMCU, Utrecht

E.B.L. van Dorst, gynaecoloog, UMCU, Utrecht

dr. J. van Echten-Arends, klinisch embryoloog, UMCG, Groningen

R. Jansen, verpleegkundig specialist, Radboudumc, Nijmegen

J. de Jong, ervarings/richtlijndeskundige, namens Levenmetkanker-beweging

L. Jongbloets, namens AYA-platform

dr. L.C.M. Kremer, kinderarts en klinisch onderzoeker, AMC, Amsterdam

dr. C.A.R. Lok, gynaecoloog, AVL, Amsterdam

dr. C. Verhaak, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Radboudumc, Nijmegen

dr. G.H. Westerveld, radiotherapeut, AMC, Amsterdam

dr. H. Westphal, klinisch embryoloog, Radboudumc, Nijmegen

M. Witte, namens AYA-platform

prof. dr. P.O. Witteveen, internist-oncoloog, UMCU, Utrecht

dr. M.J. Wondergem, hematoloog, VUMC, Amsterdam

drs. A.C.M. van der Togt-van Leeuwen, adviseur oncologische zorg, IKNL, Rotterdam (tot januari 2016)

drs. T. van Vegchel, adviseur oncologische zorg, IKNL, Utrecht(vanaf januari 2016)

G. Verweij, secretaresse, IKNL, Utrecht

G. Bakker, secretaresse, IKNL, Utrecht

 

Adviseur/mede-auteur

dr. O. van der Hel, literatuuronderzoeker, IKNL, Utrecht

prof. dr. G. de Wert, ethicus, Universiteit Maastricht, vakgroep Metamedica

mr. C. Ploem, gezondheidsjurist, AMC, Amsterdam

E. Balkenende, arts-onderzoeker, AMC, Amsterdam

M.M.A. Brood-van Zanten, arts endocrinologische gynaecologie, VUmc/NKI-AVL/AMC, Amsterdam

dr. E. van Dulmen, gezondheidswetenschapper en epidemioloog, VUmc, Amsterdam

dr. M. Goddijn, gynaecoloog, AMC, Amsterdam

L. Louwé, gynaecoloog, LUMC, Leiden

Belangenverklaringen

Om de beïnvloeding van de richtlijnontwikkeling of formulering van de aanbevelingen door conflicterende belangen te minimaliseren zijn de leden van werkgroep gemandateerd door de wetenschappelijke verenigingen. Alle werkgroepleden hebben een belangenverklaring ingevuld. Hiermee geven de werkgroepleden aan onafhankelijk gehandeld te hebben bij het opstellen van de richtlijn. Potentiële conflicterende belangen zijn besproken. Waar nodig zijn werkgroepleden met belangenverstrengeling vervangen door een ander gemandateerd werkgroeplid. De bevindingen zijn schriftelijke vastgelegd in de belangenverklaring en opvraagbaar via info@iknl.nl.

Inbreng patiëntenperspectief

Bij de ontwikkeling van deze richtlijn is tijdens alle fasen gebruik gemaakt van de input van patiënten. Drie patiëntvertegenwoordigers namen zitting in de richtlijnwerkgroep. Deze input is nodig voor de ontwikkeling van kwalitatief goede richtlijnen. Goede zorg voldoet immers aan de wensen en eisen van zowel zorgverlener als patiënt.

Door middel van onderstaande werkwijze is informatie verkregen en zijn de belangen van de patiënt meegenomen:

 • Bij aanvang van het richtlijntraject hebben de patiëntvertegenwoordigers knelpunten aangeleverd.
 • (Een of meer van) de patiëntvertegenwoordigers was aanwezig bij alle vergaderingen van de richtlijnwerkgroep. Zij hebben de conceptteksten beoordeeld, teneinde het patiëntenperspectief in de formulering van de definitieve tekst te optimaliseren.
 • De Leven met kanker-beweging en het AYA-platform zijn geconsulteerd in de externe commentaarronde.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Bevorderen van het toepassen van de richtlijn in de praktijk begint met een brede bekendmaking en verspreiding van de richtlijn. Bij verdere implementatie gaat het om gerichte interventies om te bevorderen dat professionals de nieuwe kennis en kunde opnemen in hun routines van de oncologische en palliatieve zorgpraktijk, inclusief borging daarvan. Als onderdeel van elke richtlijn worden implementatieacties bepaals. Activiteiten en interventies voor verspreiding en implementatie vinden zowel op landelijk als regionaal niveau plaats. Deze kunnen eventueel ook op maat gemaakt worden per instelling of specialisme. Informatie hierover is te vinden op www.iknl.nl/opleidingen.

Werkwijze

Financiering

De revisie en samenvoeging van beide richtlijnen is gefinancierd door IKNL. De inhoud van de richtlijn is niet beïnvloed door de financierende instantie.

 

Procesbegeleiding en verantwoording

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. IKNL draagt bij aan het verbeteren van de zorg rond kanker door het verzamelen van gegevens, het opstellen van richtlijnen, het bewaken van kwaliteit en het faciliteren van samenwerkingsverbanden. Ons doel is de beste zorg voor iedere patiënt.

 

IKNL werkt aan multidisciplinaire richtlijnontwikkeling voor de oncologische en palliatieve zorg. Naast het reviseren van richtlijnen faciliteert IKNL ook het onderhoud, het beheer, de implementatie en de evaluatie van deze richtlijnen. De kwaliteit van ontwikkelen, implementeren en evalueren van evidence en consensus based richtlijnen waarborgt IKNL door aan te sluiten bij de criteria opgesteld in de Richtlijn voor Richtlijnen (maart 2012), AGREE II en de Medisch specialistische richtlijnen 2.0.

 

Actualisatie

Deze richtlijn is goedgekeurd op 9 juni 2016. Betrokken verenigingen bewaken de houdbaarheid van deze en andere onderdelen van de richtlijn Zo nodig zal de richtlijn of een indivisuele module tussentijds op onderdelen worden bijgesteld.

 

Houderschap richtlijn

De houder van de richtlijn moet kunnen aantonen dat de richtlijn zorgvuldig en met de vereiste deskundigheid tot stand is gekomen. Onder houder wordt verstaan de verenigingen van beroepsbeoefenaren die de richtlijn autoriseren. IKNL draagt zorg voor het beheer en de ontsluiting van de richtlijn.

 

Juridische betekenis

De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts. 

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Methode, organisatie en logistiek