Fertiliteit en osteoporose na Hodgkinlymfoom

Initiatief: NVRO Aantal modules: 2

Fertiliteit Hodgkinlymfoom - Startpagina

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor overlevers van hodgkinlymfoom, die een verhoogd risico hebben op fertiliteitsproblemen en osteoporose als gevolg van de behandeling. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het risico op fertiliteitsproblemen bij mannelijke en vrouwelijke 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom en de verschillende factoren die dit risico kunnen vergroten.
  • De methoden om fertiliteitsproblemen bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom vroeg op te sporen en te behandelen.
  • Het risico op een verlaagd testosteron (hypogonadisme) bij mannelijke 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom.
  • Het risico op een vervroegde overgang (prematuur ovarieel falen) bij vrouwelijk 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom.
  • De methoden om overgangsklachten (menopauzale symptomen) te behandelen bij vrouwelijke
   5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom.
  • Het risico op problemen rondom de zwangerschap en de bevalling (perinatale problemen) bij
   5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom.
  • Het risico op seksuele problemen bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom.
  • Het risico op osteoporose bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom.
  • De methoden om osteoporose bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom vroeg op te sporen en te behandelen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (na)zorg voor overlevers van hodgkinlymfoom.

 

Voor patiënten

Hodgkinlymfoom is vorm van lymfklierkanker. Het is een zeldzame aandoening. Elk jaar komen er in Nederland ongeveer 400 nieuwe patiënten bij. Door de verbeterde behandelmogelijkheden genezen steeds meer mensen van hodgkinlymfoom. Deze behandelingen kunnen echter door hun schadelijke bijwerkingen op de lange termijn (maanden tot jaren later) gezondheidsproblemen veroorzaken. Dit worden ook wel de late effecten van de behandeling genoemd. Zo kan bestraling en chemotherapie voor hodgkinlymfoom zowel bij mannen als vrouwen leiden tot vruchtbaarheidsproblemen, ook wel verminderde fertiliteit genoemd. Daarnaast kan als gevolg van veranderingen in de hormoonhuishouding een verhoogde risico ontstaan op botontkalking. De medische term hiervoor is osteoporose.

 

Meer informatie over hodgkinlymfoom en de late effecten is te vinden bij aanverwante informatie:

http://www.beternahodgkin.nl/

http://www.hematon.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten-hematologen en epidemiologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de inbreng van afgevaardigden van de patiëntenorganisatie Stichting Hematon.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-12-2016

Laatst geautoriseerd  : 01-12-2016

Uiterlijk in 2017 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) of deze richtlijn of module nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

De NVRO is als houder van deze richtlijn(module) de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Algemene gegevens

Deze richtlijn werd ontwikkeld in het kader van het BETER-project (Beter na Hodgkin: Evaluatie van de langeTermijnEffecten van chemo- en Radiotherapie). De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd met een subsidie van KWF-Alpe d’HuZes (projectnummer NKI 2011-5270).

Doel en doelgroep

Het doel van de BETER-richtlijnen is het ondersteunen van hoogkwalitatieve en uniforme langetermijn-nazorg voor overlevers van hodgkinlymfoom. De richtlijnen gaan over relevante late effecten waarvan bekend is dat zij relatief vaak optreden na behandeling voor hodgkinlymfoom.

Samenstelling werkgroep

Voor elk van de BETER-richtlijnen is in 2011 een multidisciplinaire werkgroep opgericht, bestaande uit leden van het BETER-consortium en waar nodig aangevuld met externe experts. Elke werkgroep had twee voorzitters en werd ondersteund door één van de BETER-projectcoördinatoren voor het uitwerken van de richtlijnen en de wetenschappelijke onderbouwing. Voor de BETER-richtlijn ‘Fertiliteit en osteoporose na hodgkinlymfoom’ bestond de werkgroep uit:

 • Dr. P.J. Lugtenburg, internist-hematoloog, ErasmusMC, Rotterdam
 • Dr. J.M.M. Raemaekers, internist-hematoloog, Radboudumc, Nijmegen en Rijnstate, Arnhem
 • Dr. G.W. van Imhoff, internist-hematoloog, UMCG, Groningen
 • Prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, epidemioloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 • Dr. N. Dekker, arts en coördinator BETER-project, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Belangenverklaringen

De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Tevens is navraag gedaan naar persoonlijke financiële belangen, belangen door persoonlijke relaties, belangen d.m.v. reputatiemanagement, belangen vanwege extern gefinancierd onderzoek, en belangen door kennisvalorisatie. De belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KiMS), een overzicht vindt u hieronder:

 

Naam werkgroeplid

Belangen

Toelichting

Dr. P.J. Lugtenburg

1) Voorzitter HOVON lymfoom werkgroep

2) Penningmeester EORTC lymfoom werkgroep

1-2: Onbetaald

Dr. J.M.M. Raemaekers

1) Voorzitter BETER-consortium

2) Adviesraad patiëntenorganisatie Hematon

1-2: Onbetaald

Dr. G.W. van Imhoff

1) Lid wetenschappelijke vereniging (oud-voorzitter) HOVON lymfoom werkgroep

2) EORTC Hodgkinlymfoom

1-2: Onbetaald

Prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen

1) Lid Permanent Health Council Committee on Health effects of Electromagnetic Fields and Radiofrequency radiation

2) Lid adviesraad patientenvereniging Hematon

3) Lid Wetenschappelijke Raad Pink Ribbon

4) Lid CBS-commissie provisie doodsoorzaken voor wetenschappelijk onderzoek

4) Lid Wetenschappelijke raad KWF en twee subcommissies

5) Lid stuurgroep LATER

6) Lid stuurgroep BBMRI

7) Lid externe adviesraad US Childhood Cancer Survivor Study

8) Lid Presidium wetenschappelijke raad KWF

9) Lid Scientific committee of the European Code Against Cancer Project, International Agency for Research in Cancer

10) Lid Cancer Survivorship Committee, American Society of Clinical Oncology

11) Voorzitter Commissie Preventie KWF

1-11: Onbetaald

Dr. N. Dekker

Geen

 

Inbreng patiƫntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de inbreng van afgevaardigden van patiëntenorganisatie Stichting Hematon tijdens de commentaar- en autorisatiefase van de BETER-richtlijnen.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

De BETER-richtlijnen worden gratis beschikbaar gesteld via de landelijke richtlijnendatabase van KiMS en IKNL. De huidige versie van de richtlijnen is bedoeld voor zorgverleners. Een versie voor de overlevers van hodgkinlymfoom zelf en een Engelstalige versie voor zorgverleners worden in 2015 ontwikkeld. De implementatie van de richtlijnen zal verder bevorderd worden door het gebruik van een persoonlijk nazorgplan op de BETER-poliklinieken en het aanbieden van een applicatie waarmee zorgverleners kunnen bepalen voor welke nazorg de hodgkinlymfoom-overlevers in aanmerking komen. Daarnaast zullen er publicaties aangeboden worden in Nederlandse en internationale medische tijdschriften, om de kennis van zorgverleners over het BETER-project en deze richtlijnen te vergroten. Ook zullen de richtlijnen worden besproken tijdens vergaderingen en congressen. Het vergroten van deze kennis leidt niet alleen tot een betere toepassing van de richtlijnen op de BETER-poliklinieken, maar ook tot een beter bewustzijn bij zorgverleners over het verwijzen van hun patiënten naar deze nazorgpoliklinieken.

Werkwijze

Voor het ontwikkelen van alle BETER-richtlijnen is gebruik gemaakt van de Richtlijn voor Richtlijnen van de Regieraad Kwaliteit van Zorg 2012.

In 2010-2011 is door de richtlijnwerkgroepen binnen het BETER-consortium een samenvatting gemaakt met de belangrijkste aanbevelingen voor alle BETER-richtlijnen. In 2012-2014 is de wetenschappelijke onderbouwing uitgewerkt door de projectcoördinatoren en voorzitters van de werkgroepen. De verschillende versies van deze richtlijnen zijn per e-mail rondgestuurd en in landelijke vergaderingen van het BETER-consortium besproken. De richtlijnen zijn in 2013-2014 geaccordeerd door het BETER-consortium. De richtlijnen zijn in 2014 overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie en in 2014-2015 ter accordering naar de betreffende wetenschappelijke en beroepsverenigingen gestuurd.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Fertiliteit en osteoporose na Hodgkinlymfoom