Slechthorendheid op de kinderleeftijd

Initiatief: VKGN Aantal modules: 13

Verwijzing slechthorenden op kinderleeftijd

Uitgangsvraag

Op welk moment dient een kind met slechthorendheid (en diens ouders) doorverwezen te worden voor aanvullend etiologisch onderzoek?

Aanbeveling

Het is wenselijk de ouders van een slechthorend/doof kind zo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór de leeftijd van 6 maanden, na de vaststelling van het gehoorverlies aanvullend etiologisch  onderzoek aan te bieden.

 

Het al dan niet in gang zetten van dit etiologisch onderzoek dient in overleg met de ouders plaats te vinden.

Overwegingen

Het al dan niet ingang zetten van etiologisch onderzoek dient in overleg met de ouders plaats te vinden. Meerdere factoren kunnen hierbij van belang zijn, welke verder bij uitgangsvraag 10 besproken zullen worden (onder andere verwerking van het recent ontdekte gehoorverlies, draagkracht van het gezin, verdere kinderwens, attitude ten opzichte van doofheid of verzekeringstechnische factoren).

 

Als sprake is van een duidelijke medische indicatie (bijvoorbeeld verdenking chromosomale afwijking of syndroomdiagnose) voor vervolgonderzoek, is het wenselijk dat dit met de ouders wordt besproken en toegelicht. Dit kan dus daarmee bepalend zijn voor het tijdstip van de aanvang van het etiologisch onderzoek.

 

Het tijdstip van verwijzen hangt ook af van de uiteindelijke behandelconsequenties, zoals antivirale behandeling van congenitale CMV infectie en plaatsing cochleair implantaat. Het is echter niet duidelijk wanneer met de antivirale therapie gestart moet worden. Om deze behandelconsequentie als overweging mee te kunnen nemen in het tijdstip van verwijzing, is verder onderzoek hiernaar van belang.

 

Om de mogelijkheid tot het plaatsen van een cochleair implantaat (CI) op de optimale leeftijd van maximaal 1 jaar te garanderen/mogelijk te maken, is het aan te raden om het kind voor de leeftijd van 6 maanden te verwijzen voor etiologisch vervolgonderzoek.

 

Door een vroegtijdige aanvang van het etiologisch onderzoek (vanaf de leeftijd van een paar maanden) zou deze simultaan kunnen lopen met de selectieprocedure voor cochleaire implantatie. Het aantal bezoeken aan de kliniek kan zodoende gecombineerd (en verminderd) worden. Beeldvormend onderzoek kan voor CI-selectie gebruikt worden als ook voor etiologisch onderzoek. Hetzelfde geldt voor evenwichtsonderzoek. Eventueel bloedonderzoek kan tijdens sedatie of narcose plaatsvinden. Bij de beslissing tot CI kan een eventuele etiologische diagnose (later bijkomende handicaps, progressiviteit van het gehoorverlies) zowel voor de ouders als voor het CI-team van nut zijn. Het standpunt van CI-ON (2010) geeft aan, dat bilaterale simultane implantatie voor Usher gewenst is. Opgemerkt moet worden dat dit standpunt niet is overgenomen door CvZ. Volgens de CvZ-criteria magbilaterale simultane implantatie alleen plaatsvinden bij doofheid ontstaan na meningitis.

 

Vroegtijdige bekendheid van de diagnose kan bijdragend zijn bij mogelijke verdere gezinsplanning. Met name bij het vaststellen van een erfelijke oorzaak van slechthorendheid en/of een specifieke diagnose (bijvoorbeeld Usher syndroom) en/of snelle progressie van de slechthorendheid kan zeer belastend zijn voor het (jonge) gezin, maar ook realistische overwegingen mogelijk maken. Anderzijds kan het voor ouders geruststellend zijn dat "slechts" sprake is van een niet syndromale vorm van hereditair gehoorverlies en dat men zich geen zorgen hoeft te maken voor een mogelijke syndromale vorm van gehoorverlies.

 

Onderbouwing

Het is van belang dat na het vaststellen van de slechthorendheid gestart wordt met het etiologisch onderzoek. De kennis dat het gehoorverlies stabiel of progressief is, of dat er (op termijn) nevenstoornissen zich gaan ontwikkelen, kan van groot belang zijn bij behandeling en begeleiding. Er is echter geen duidelijke internationale richtlijn die aangeeft op welk moment een kind met slechthorendheid verwezen dient te worden.

 

Verschillende factoren kunnen een rol spelen in het moment van verwijzing. Vroege onderkenning van bepaalde (syndroom)diagnosen kan ondermeer bepalend zijn voor het tijdstip van verwijzing. Voorts kan het te verrichten aanvullend onderzoek (zie de modules over aanvullend klinisch en oogheelkundig onderzoek en over onderzoek naar congenitale infecties) technisch richtinggevend zijn aan het tijdstip van verwijzing. Mogelijke behandelconsequenties (bijv. plaatsing CI, start antivirale behandeling congenitale CMV) kunnen eveneens een rol spelen.  Ook sociale implicaties en de begeleiding van ouders kunnen van invloed zijn op de termijn van verwijzing en het verrichten van aanvullend onderzoek (zie de module over begeleiding van kind en ouders).

 

Voor deze uitgangsvraag is een literatuur search verricht. Selectie van literatuur is verricht door middel van een Medline search volgens een vooraf opgestelde zoekstrategie (zie zoekverantwoording). Van de 107 geselecteerde artikelen werden 83 na lezen van de titel en het abstract uitgesloten op grond van een afwijkend onderwerp, dat niet relevant bleek voor de vraagstelling. Na lezing van de overige artikelen werden 13 hiervan alsnog uitgesloten op grond van het ontbreken van gespecificeerde informatie voor het onderhavige onderwerp. Er is alleen gezocht in literatuur van na 2000. Voorts is nog gebruik gemaakt van aan de auteur bekende artikelen, die niet uit de literatuur search voort waren gekomen.

 

Voor het beantwoorden van deze uitgangsvraag, is de literatuur beoordeeld op het optimale tijdstip van verwijzing voor etiologisch onderzoek bij slechthorendheid. Tevens is nagegaan of de literatuur inzicht geeft in de belangrijkste redenen van verwijzing.

Niveau 3

Middels etiologisch onderzoek wordt getracht de oorzaak van slechthorendheid / doofheid vast te stellen met als doel:

 • ouders te kunnen informeren over de oorzaak van het gehoorverlies en mogelijk een prognose te kunnen geven;
 • bijkomende ziekteverschijnselen of ontwikkelingsproblemen vast te stellen of uit te sluiten;
 • vaststellen van een diagnose en vervolg beleid bepalen; bijv. met betrekking tot plaatsen CI of eventueel starten van een antivirale therapie bij congenitale CMV;
 • genetische diagnostiek en counseling;
 • voorkomen van onnodig verrichten van (belastend) aanvullend onderzoek.

 

B             Shin et al. (2011)

C             de Vries et al. (2011)

D             MacArdle et al. (2010), JCIH (2007), AMCG (2002),  Matsunaga (2009),                 Kochhar et al. (2007)

 

Niveau 4

Over het beste tijdstip van otogenetisch onderzoek zijn de meningen niet eenduidig. In ieder geval lijkt doorverwijzing direct na bevestiging van het gehoorverlies te adviseren.

 

D             Palmer et al. (2009)

De literatuur vermeldt niet op welke leeftijd gestart dient te worden met het etiologisch onderzoek. De JCIH (2007) stelt voor dat de medische evaluatie reeds voor de 3e levensmaand zou moeten aanvangen. Het is echter niet duidelijk of medisch onderzoek op deze jonge leeftijd met name gericht is op het stellen van de audiologische diagnose (dus bijvoorbeeld KNO-onderzoek om middenoorpathologie uit te sluiten c.q. te bevestigen), of dat op deze leeftijd reeds gestart wordt met etiologische (otogenetische) diagnostiek.

 

In de literatuur wordt in verschillende publicaties wel een overzicht gegeven van de verschillende redenen om etiologisch onderzoek naar doofheid op kinderleeftijd te doen. Deze redenen kunnen richtinggevend zijn aan het moment waarop gestart dient te worden met het etiologisch onderzoek.

 

MacArdle et al. (2010) geven de volgende redenen:

 • de vraag van ouders beantwoorden waarom hun kind doof is en of het gehoorverlies progressief is;
 • syndromen identificeren en medisch behandelen; lang QT interval bij Jervell en Lange-Nielsen syndroom, nierafwijkingen bij Alport syndroom, visus bij Usher syndroom;
 • congenitale CMV vaststellen in verband met progressiviteit van het gehoorverlies en antivirale therapie ter sprake brengen;
 • anatomische binnenoorafwijkingen aantonen teneinde advies te kunnen geven betreffende risico op herhaaldelijke meningitis, mogelijkheden voor/tegen CI (ernstige congenitale cochleaire afwijkingen, NVIII hypo-/aplasie);
 • verder onderzoek, waaronder genetische, instigeren, syndroomdiagnoses bevestigen, uitleg van verschillende uitingsvormen van erfelijke aandoeningen;
 • middenoorafwijkingen uitsluiten bij conductief gehoorverlies;
 • tumor uitsluiten bij eenzijdig gehoorverlies;
 • de familie praktische adviezen geven bij vestibulaire afwijkingen;
 • bij Usher syndroom cochleair implantaat (CI) ter sprake brengen;
 • ter behoud van het gehoor bij mitochondrieel bepaalde aminoglycoside doofheid;
 • genetische counseling.

 

Kochhar et al. (2007) geven aan dat het vaststellen van de oorzaak voor gehoorverlies belangrijk is voor:

 • het vaststellen van de prognose;
 • een goede genetic counseling.

 

In de richtlijn van het American College of Medical Genetics (ACMG (2002)) worden de volgende reden van verwijzing aangegeven:

 • verkeerde ideeën bij ouders over de oorzaak van slechthorendheid bij hun kind kunnen worden weggenomen, hetgeen mogelijk ook schuldgevoel kan wegnemen;
 • een juiste herhalingskans kan worden vastgesteld;
 • zinvolle aanvullende diagnostiek kan worden geadviseerd aangezien bijkomende verschijnselen of ontwikkelingsproblemen aanwezig kunnen zijn, die zo nodig moeten worden gecontroleerd of nadere zorg en behandeling behoeven;
 • beter advies kan worden gegeven met betrekking tot CI;
 • bij snelle diagnosestelling kan afgezien worden van onnodig belastend aanvullend onderzoek, waaronder ERG onderzoek, MRI en ECG.

 

De Clau et al. (2008) geven aan dat reden voor verwijzing voor etiologisch onderzoek van belang is voor:

 • goede revalidatie;
 • gerichte audiologische follow-up;
 • counseling van ouders.

 

Matsunaga (2009) beschrijft de volgende redenen voor verwijzing:

 • voorkomen van ‘shoppen’ van ouders op zoek naar de oorzaak;
 • vaststellen prognose en juiste revalidatie;
 • voorkomen van progressie slechthorendheid; bij dragers van een mitochondrieel overerfbare vorm van aminoglycoside-geïnduceerd gehoorverlies mutatie mtA1555G, en geven van leefadviezen bij patiënten met EVA;
 • behandeling mogelijke bijkomende verschijnselen;
 • voorkomen van onnodig verrichten van (belastend) aanvullend onderzoek;
 • vaststellen therapeutische mogelijkheden, ondermeer indicatie stelling bij CI;
 • genetic counseling.

 

In verschillende publicaties wordt de behandeling van congenitale CMV als een reden van verwijzing voor etiologisch onderzoek vermeld. Er zijn aanwijzingen dat antivirale behandeling van congenitale CMV infectie een gunstig effect heeft op de prognose van de slechthorendheid, zowel op de ontwikkeling als toename van het gehoorverlies (de Vries et al. 2011). In een systematische review van Shin et al. (2011) wordt echter aangegeven dat nog niet duidelijk is wanneer gestart dient te worden met de antivirale therapie.

 

Verschillende studies noemen ook genetische counseling als een van de redenen voor verwijzing voor etiologisch onderzoek. Onderzoek door Palmer et al. (2009) geeft aan dat ouders niet eenduidig  zijn in hun mening over het moment dat zij geïnformeerd zouden moeten worden over de mogelijkheid van genetisch onderzoek: 25% geeft aan, na een onvoldoende uitslag bij de neonatale gehoorscreening; 28% na het niet slagen voor de audiologische screening op het Audiologisch Centrum en 38% nadat de diagnose doofheid definitief gesteld wordt op het Audiologisch Centrum.

 1. AMCG Statement(2002). Genetics evaluation guidelines for etiologic diagnosis of congenital hearing loss.Genetics in Medicine 4, 162-71.
 2. CI-Overleg Nederland (CI-ON) (2010) CI-ON-standpunt bilaterale cochleaire implantatie. Juli
 3. DeClau, F., Boudewyns, A., Van den Ende, J Peeters, A., van den Heyning, P., (2008). Etiologic and AudiologicEvaluations After Universal Neonatal Hearing Screening: Analysis of 170 Referred Neonates. Pediatrics 121, Number 6, 1119 -1126.
 4. Joint Committee on Infant Hearing (JCIH). (2007). Year 2007 position statement: principles andguidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics 120, 898-921
 5. Kochhar A., Hildebrand, M.S., Smith, R.J.H. (2007). Clinical aspects of hereditary hearing loss.Genetics in Medicine 9, 393-408.
 6. MacArdle, B., Bitner-Glindzicz, M. (2010). Investigation of the child with permanent hearing impairment.Archives of disease in Childhood Education and Practice Edition 95, 14-23.
 7. Matsunaga, T. (2009). Value of genetic testing in the ontological approach for sensorineuralhearing loss.Keio Journal Medicine 58, 216-222.
 8. Palmer, C.G.S., Martinez, A., Fox, M. (2009). A prospective, longitudinal study of the impact ofGJB2/GJB6 genetic testing on the beliefs and attitudes of parents of deaf and hard-of-hearing infants.American Journal Medicine Genetics 149, 1169-1182.
 9. Shin J. J., Keamy D. G. Jr, Steinberg E. A. (2011) Medical and surgical interventions for hearing lossassociated with congenital cytomegalovirus: a systematic review.Otolaryngol Head Neck Surg. 144:662-75.
 10. de Vries J. J., Vossen A. C., Kroes A. C., van der Zeijst B. A. ( 2011) Implemating neonatal screening for congenital cytomegalovirus:adressing the deafness of policy makers. Rev Med Virol. 21:54-61

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-01-2012

Laatst geautoriseerd  : 01-01-2012

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2017

Uiterlijk in 2016 bepaalt het bestuur van de VKGN of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

De VKGN is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
Geautoriseerd door:
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

Een richtlijn bevat aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. In de conclusies wordt aangegeven wat de wetenschappelijke stand van zaken is. De aanbevelingen expliciteren optimaal professioneel handelen in de gezondheidszorg en zijn gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, aansluitende meningsvorming en overige overwegingen. Deze richtlijn geeft een leidraad voor etiologisch onderzoek van neonatale vastgestelde slechthorendheid. Het is van belang dat het etiologisch onderzoek in relatie tot de leeftijd van het kind en de setting wordt beschouwd.

 

Door het vaststellen van de oorzaak kan een uitspraak gedaan worden over het mogelijk beloop van slechthorendheid en eventuele noodzaak tot een aangepaste leeromgeving om het kind optimale kansen te geven in de maatschappij. Afhankelijk van de oorzaak kunnen mogelijke bijkomende verschijnselen worden gecontroleerd en/of behandeld.

Tevens is het etiologisch onderzoek essentieel voor genetic counseling en het vaststellen van de kans op een volgend kind met slechthorendheid.

 

Doelgroep

Deze richtlijn richt zich op kinderen waarbij slechthorendheid is vastgesteld bij de neonatale gehoorsscreening en hun ouders. 

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2009 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met etiologisch onderzoek naar slechthorendheid op de kinderleeftijd te maken hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep).

De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende 2009-2012 aan de totstandkoming van de richtlijn.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

 • Dr. R.J.C. Admiraal, vice voorzitter, KNO-arts, NVKNO
 • Drs. L.A. Bok, Kinderarts, NVK
 • Dr. E.H. Hoefsloot, staflid DNA-diagnostiek, VKGL
 • Dr. S.G. Kant, Klinisch Geneticus, VKGN
 • Dr. H.L.M. van Straaten, Neonatoloog, NVK
 • Dr. V. Topsakal, KNO-arts, NVKNO
 • Drs. N.N. Uilenburg, Manager Onderzoek en Ontwikkeling, NSDSK
 • Drs. M-J.H. van den Boogaard, voorzitter, Klinisch Geneticus, VKGN
 • Dr. M.F. van Dooren, Klinisch Geneticus, VKGN
 • Dr. G.A. van Zanten, Hoofd Audiologisch Centrum, NVA

 

Met ondersteuning van:

 • Drs. A. Hagemeijer, senior adviseur, afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten
 • Drs. M. Wessels, literatuurspecialist, afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten

 

In samenwerking met:

 • Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
 • Nederlandse Federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden (FOSS)
 • Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)

Belangenverklaringen

Verklaring omtrent mogelijke belangenverstrengeling en embargo met betrekking tot de richtlijnEtiologisch onderzoek naar slechthorendheid op de kinderleeftijd.

Werkgroeplid in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking onderhield met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp

Naam

Belangenverklaring ingevuld

Belangen gemeld

Admiraal, R.

ja

nee

Boogaard, M.J. van den

ja

nee

Bok, L.

ja

nee

Dooren, M. van

ja

nee

Hoefsloot, L.

ja

nee

Kant, S.

ja

nee

Straaten, I. van

ja

nee

Topsakal, V.

ja

nee

Uilenburg, N.

ja

nee

Verduyn Lunel, F.

Ja

nee

Wit de-Fleer, H.

ja

nee

Zanten, B. van

ja

nee

Inbreng patiƫntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), de Nederlandse Federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden (FOSS) en de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) te vragen om te participeren in het richtlijnproces. Dit is vormgegeven door één vertegenwoordiger in de werkgroep. De betreffende vertegenwoordiger heeft op afstand geparticipeerd en kon gevraagd en ongevraagd feedback geven op de voorliggende teksten. Daarnaast is via de websites van de betrokken patiëntenverenigingen een oproep gedaan aan ouders van slechthorende kinderen om zich te melden voor deelname aan een focusgroep. Helaas heeft dit geresulteerd in een minimaal aantal aanmeldingen en is besloten om geen focusgroep te organiseren, een klein aantal ouders is telefonisch gesproken over ervaren knelpunten.

 

De conceptrichtlijn is voor commentaar voorgelegd aan de betrokken patientenverenigingen en aan de ouders die zich hadden aangemeld voor deelname aan de focusgroep.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

De richtlijn is verspreid onder alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen. Daarnaast wordt er een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in tijdschriften van de deelnemende wetenschappelijke verenigingen. Ook is de richtlijn te downloaden vanaf de website van de VKGN: [www.vkgn.org] en van de Kwaliteitskoepel: [www.kwaliteitskoepel.nl].

Werkwijze

Knelpuntenanalyse

In het kader van deze richtlijnontwikkeling werd allereerst een knelpunt analyse verricht die inzicht geeft in de behoeften van betrokkenen. Bij deze analyse werden vooral knelpunten geconstateerd op het gebied van de kennis en expertise van de etiologie van slechthorendheid, de indicatiestelling voor de verschillende mogelijkheden van etiologische diagnostiek en problemen in de afstemming en taakverdeling tussen medisch specialisten. De knelpuntanalyse heeft geresulteerd in een rapport waarin een vijftal aanbevelingen zijn geformuleerd (Uphoff, 2010). Deze aanbevelingen hebben gediend als aandachtspunten voor de werkgroep, bij het ontwikkelen van de richtlijn.

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Aan de hand van de knelpunten werden door de werkgroep uitgangsvragen geformuleerd. In deze richtlijn worden 12 uitgangsvragen besproken, die als basis dienen voor de geformuleerde aanbevelingen in de richtlijn. De uitgangsvragen zijn geformuleerd op basis van de literatuur en de eerdergenoemde knelpuntanalyse.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

Beoordeling van dit soort onderzoeken werd gedaan aan de hand van de EBRO methodiek. Individuele studies werden beschreven in evidence-tabellen. De studies werden individueel beoordeeld op onderzoeksopzet/design. Naar aanleiding van deze beoordeling werd het bewijsniveau van studies bepaald volgens de classificatie in tabel 2. Een samenvatting van de literatuur en het bewijsniveau van de relevante studies zijn in de richtlijntekst terug te vinden onder de kopjes ‘samenvatting van de literatuur’ en ‘conclusie’.

Tabel 2. EBRO indeling van de kwaliteit van individuele studies

 

Interventie

Diagnostische accuratesse onderzoek

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose*

A1

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

 

A2

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohortonderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten

B

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controleonderzoek, cohort-onderzoek)

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohortonderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohortonderzoek of patiënt-controleonderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies.

 

Tabel 2: Niveau van bewijs van de conclusie

Conclusie gebaseerd op

1

Onderzoek van niveau A1 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

2

Eén onderzoek van niveau A2 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

3

Eén onderzoek van niveau B of C

4

Mening van deskundigen

 

Overwegingen

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs nog andere aspecten van belang, zoals de expertise van de werkgroep leden, patiënten voorkeuren, kosten, beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische facetten. Deze aspecten worden, voor zover niet wetenschappelijk onderzocht, vermeld onder het kopje ‘overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op zowel het beschikbare wetenschappelijke bewijs als op de belangrijkste overwegingen.

 

Indicatorontwikkeling

Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden indicatoren ontwikkeld. Een indicator is een meetbaar kenmerk van de gezondheidszorg met een signaalfunctie voor (een aspect van) de kwaliteit van zorg. Indicatoren maken het de zorgverleners mogelijk om te meten of zij de gewenste zorg leveren en om onderwerpen voor verbeteringen te identificeren.

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn ‘Etiologisch onderzoek naar slechthorendheid op de kinderleeftijd’ is systematisch gezocht naar onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor het beantwoorden van de uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de uitgangsvragen is met het resultaat van deze zoekacties te beantwoorden, het overgrote deel echter niet. Door gebruik te maken van de Evidence Based Systematiek is duidelijk geworden, of liever gezegd bevestigd, dat er op het terrein van het etiologisch onderzoek naar slechthorendheid nog lacunes in de beschikbare kennis bestaan. De werkgroep is van mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is, om in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen verschaffen. Om deze reden heeft de werkgroep aangegeven op welke vlakken nader onderzoek gewenst is.

Daarbij dient men zich te realiseren dat de mogelijkheden en inzichten betreffende het etiologisch onderzoek bij slechthorendheid veranderen in de tijd. Met name de moleculaire diagnostiek is sterk in ontwikkeling, er lijken mogelijkheden voor behandeling van CMV op komst, de kennis betreffende het beoordelen van beeldvormende technieken neemt toe,  en  er zijn voortschrijdende ontwikkelingen met betrekking tot hoorapparatuur voor slechthorendheid en cochleaire implantatie voor doofheid. Hierdoor zijn verrichte studies niet meer toepasbaar voor dit moment, en is men op dit moment sterk afhankelijk van de meningen van experts.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de besturen van de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen verstuurd voor autorisatie. 

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Anamnese van slechthorenden op kinderleeftijd