Duizeligheid bij ouderen

Initiatief: NVKNO Aantal modules: 15

Patiëntenvoorlichting bij duizeligheid

Uitgangsvraag

Ten aanzien van welke aspecten rond duizeligheid zouden patiënten voorgelicht moeten worden?

Aanbeveling

Informeer iedere patiënt mondeling en/of schriftelijk over:

 • diagnose(s);
 • ­ontstaansmechanisme;
 • ­behandelmogelijkheden;
 • ­prognose;
 • ­valrisico en valpreventie;

 

BPPD

 • leg het goedaardig karakter van BPPD uit;
 • ­bespreek met de patiënt de recidiefkans bij BPPD (circa 36% na Epley manoeuvre);
 • ­benadruk het belang van controle na behandeling.

 

Orthostatische hypotensie

 • ­leg het mechanisme uit van orthostatische hypotensie;
 • ­bespreek de oorzaak;
 • ­bespreek behandelopties (onder andere aanpassen van medicatie);

 

Vestibulaire uitval

 • ­leg de oorzaak en het mechanisme van vestibulaire uitval uit;
 • ­bespreek behandelopties (zo nodig oefentherapie bij een gespecialiseerde fysiotherapeut en  advies over loophulpmiddelen);
 • ­adviseer de patiënt zoveel mogelijk te (blijven) bewegen.

 

Ziekte van Menière

 • ­leg het vermoedelijke mechanisme uit;
 • ­bespreek:
   • variabel klachtenpatroon;
   • prognose (klachten en kans van de ziekte aan het andere oor);
   • te verwachten gehoorverlies;
   • behandelopties.
 • ­zie patiënten zeker in het begin een aantal malen terug.

 

Neurologische aandoening

 • ­voorlichting wordt verstrekt door de neuroloog waarnaar verwezen wordt.

 

Cardiologische aandoening

 • ­voorlichting wordt verstrekt door de cardioloog waarnaar verwezen wordt.

 

Angst en paniekstoornissen

 • ­leg het verband uit tussen duizeligheid en angstklachten;
 • ­bespreek de behandelopties;
 • ­informeer over de mogelijkheid van psychiatrische verwijzing.

 

Geen diagnose

 • ­informeer patiënt:
   • dat artsen frequent geen oorzaak vinden voor duizeligheid;
   • dat er geen alarmsymptomen zijn;
   • dat ze met de huisarts overleggen over beleid bij deze somatisch onbegrepen klacht;
   • dat ze opnieuw geëvalueerd  moeten / kunnen worden als de aard van de duizeligheid verandert.

Overwegingen

Algemeen

Voorlichting over de diagnose – of het ontbreken daarvan - de prognose en indien toepasselijk de behandelopties is een recht van de patiënt, zoals vastgelegd in de WGBO. De voorlichting moet plaatsvinden op een voor deze patiënt begrijpelijk niveau en indien daar behoefte aan bestaat worden ondersteund door schriftelijk materiaal.

 

Hieronder worden de specifieke aandoeningen in volgorde van de richtlijn benoemd.

 

BPPD

De patiënt dient verteld te worden dat BPPD een goedaardige, vaak self limiting, doorgaans goed behandelbare aandoening is. Het is belangrijk dat de patiënt (eventueel ook de familie) goed voorgelicht wordt over de risico’s op vallen bij BPPD, de aanzienlijke kans op een recidief BPPD (circa 36% na een Epleymanoeuvre, Amor-Dorado et al., 2012) en het belang van controle door de behandelaar.

 

Orthostatische hypotensie

De constatering van orthostatische hypotensie kan aanleiding zijn tot verwijzing ter evaluatie van een onderliggende oorzaak. Dit moet worden besproken met de patiënt. Aanpassen van oorzakelijke of bijdragende medicatie wordt aan de huisarts overgelaten, zonodig in specifieke gevallen door een ter zake kundige specialist.


Vestibulaire uitval

Oorzaak en mechanisme van de uitval van het vestibulaire orgaan dienen besproken te worden. De mate waarin een patiënt hinder ondervindt van zijn klacht, vertoont nogal wat variatie. De meeste patiënten zullen vooral klachten hebben bij snelle, onverwachte bewegingen en in het donker, met dan ook een verhoogde valkans. Benadrukt moet worden dat de patiënt veel blijft bewegen en niet neigt tot immobilisatie.

 

Ziekte van Menière

Het is de taak van de zorgprofessional om de Menière-patiënt voor te lichten omtrent het vermoedelijke mechanisme achter de ziekte (endolymfatische hydrops door onduidelijke oorzaak), het (sterk variabele) klachtenpatroon en de prognose (het self-limiting karakter van de aandoening met de onzekere tijdspanne en de kans dat het andere oor aangedaan raakt). Uitleg over het (te verwachten) gehoorverlies en de mogelijkheid tot prothetisering is op zijn plaats, evenals uitleg over tinnitus. De therapeutische opties dienen besproken te worden. Het volstaat niet om na één bezoek mede te delen dat er niets aan te doen is (‘leer er maar mee leven’). Zeker in het begin is het raadzaam patiënten terug te zien voor verdere counseling en het in kaart brengen van het ziekteverloop.

 

Neurologische aandoening

Voorlichting is afhankelijk van de diagnose.

 

Cardiologische aandoening

Voorlichting is afhankelijk van de diagnose.

 

Angst- en paniekstoornissen

Uitleg omtrent de diagnose is hier van eminent belang, omdat een psychiatrische diagnose soms bij de patiënt op verzet kan stuiten. Datzelfde geldt voor verwijzing naar een psychiatrische setting voor verdere beoordeling en behandeling. In een dergelijk geval is terugverwijzen naar de huisarts gewenst. Het noemen van het begrip hyperventilatie kan soms een rol spelen om deze weerstand weg te nemen.

 

Geen diagnose

In het gesprek met de patiënt moet duidelijk gemaakt worden dat er vaak geen oorzaak gevonden wordt voor duizeligheid. Met patiënt moet besproken worden dat er geen alarmsymptomen en geen ernstige aandoeningen zijn geconstateerd. De nadruk dient te liggen op acceptatie van en leren omgaan met de klachten en het belang om actief te blijven. Hierbij kan, in overleg met de huisarts, een verwijzing naar een SOLK-poli aan de orde gesteld worden. Zie hiervoor de NHG standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) (Olde Hartman et al., 2013) en de Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) (Landelijke stuurgroep MDR, 2010). De mededeling dat de klachten vanzelf overgaan, is niet op zijn plaats, daar in een meerderheid van de gevallen de klachten in deze patiëntengroep lang aanhouden. Besproken moet worden dat hernieuwde evaluatie mogelijk is als de aard van de duizeligheid verandert.

Onderbouwing

Het is momenteel sterk afhankelijk van de arts die geraadpleegd wordt welke informatie de patiënt krijgt omtrent diens diagnose(s). Het is wenselijk dat ieder oudere patiënt met duizeligheid op een uniforme wijze wordt geïnformeerd over diens diagnose(s), de behandelopties en prognose.

Zie tabblad Verantwoording onder de kop werkwijze (‘strategie voor zoeken en selecteren van literatuur’). Voor deze vraag is er geen specifieke literatuursearch verricht. Voor de beantwoording van de vraag is gebruik gemaakt van relevante publicaties.

 1. Amor-Dorado JC, Barreira-Fernandez MP, Aran-Gonzalez I, Casariego-Vales E, Llorca J, Gonzalez-gay MA. Particle repositioning maneuver versus Brandt-Daroff exercise for treatment of unilateral idiopathic BPPV of the posterior semicircular canal: a randomized prospective clinical trial with short- and long-term outcome. Otology & Neurotology 2012;33:1401–7.
 2. Landelijke stuurgroep MDR. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van SOLK en Somatoforme Stoornissen. Trimbos instituut 2010.
 3. Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Richtlijn Adaptie BPPD. Utrecht: NVKNO 2011.
 4. Olde Hartman TC, Blankenstein AH, Molenaar AO, Bentz van den Berg D, Van der Horst HE, Arnold IA, Burgers JS, Wiersma Tj, Woutersen-Koch H. NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten (SOLK). Huisarts Wet 2013;56(5):222-30.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-05-2017

Laatst geautoriseerd  : 01-05-2015

Geplande herbeoordeling  : 06-02-2025

Uiterlijk in 2019 bepaalt het bestuur van de NVNKO of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

 

De NVNKO is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

Het doel van de richtlijn is duidelijkheid en uniformiteit te creëren voor behandelaars over de diagnostiek bij en de behandeling van de oudere patiënt met duizeligheidsklachten in de tweede lijn. De richtlijn beoogt ook patiënten te informeren over wat zij kunnen verwachten van de zorg bij duizeligheid.

 

Specifieke doelen zijn:

 • het tijdig achterhalen van de oorzaak(en) van duizeligheid;
 • het adequaat behandelen van duizeligheid;
 • voorkomen van overbodige diagnostiek en medicatie;
 • het bevorderen van gerichte verwijzing tussen de verschillende betrokken disciplines rondom de zorg aan de duizelige patiënten;
 • het geven van adequate patiëntenvoorlichting.

 

Doelgroep

De richtlijn beoogt een praktisch handvat te bieden aan behandelaars in de tweede lijn van de oudere patiënt met duizeligheid, zoals KNO-artsen, neurologen, klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, cardiologen, radiologen, fysiotherapeuten en psychiaters.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2013 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met duizeligheid bij ouderen te maken hebben. De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende anderhalf jaar aan de totstandkoming van de richtlijn.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

 • Dr. Tj. D. Bruintjes, KNO -arts, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn (voorzitter)

 • Drs. C.M. Aalten, klinisch geriater, Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk

 • Dr. W.P.A. Kelders, KNO –arts, Havenziekenhuis en Erasmus MC, Rotterdam

 • Drs. S.L.E. Lambooij, internist ouderengeneeskunde, Maxima Medisch Centrum, Eindhoven

 • Dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn

 • Dr. W.I.M. Verhagen, neuroloog, Canisius -Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

 

Met ondersteuning van:

 • Drs. B.S. Niël–Weise, arts-microbioloog (n.p.), senior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten (tot augustus 2014)

 • Drs. D. Leereveld, junior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten

 

Met dank aan:

 • mw. B.C. Harmeling- van der Wel, fysiotherapeut, Erasmus MC, Rotterdam

 • mw. L. den Boeft, fysiotherapeut, Amaris Gooizicht, Hilversum

 • mw. N. Schutter, psychiater, Zorginstelling Mentrum, Ouderenkliniek, Amstelveen

 • dhr. J. Dorgelo, radioloog, Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

 • mw. J. Dros, huisarts- onderzoeker, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

 • Mw. E.S. van der Scheer -Horst voor de vraagstelling ‘Het effect van fysiotherapie bij patiënten met duizeligheidsklachten ten gevolge van tweezijdige vestibulaire uitval’.

Belangenverklaringen

De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Tevens is navraag gedaan naar persoonlijke financiële belangen, belangen door persoonlijke relaties, belangen d.m.v. reputatiemanagement, belangen vanwege extern gefinancierd onderzoek, en belangen door kennisvalorisatie. De belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, een overzicht vindt u hieronder:

 

Werkgroep-lid

Functie

Nevenfuncties

Persoonlijke financiële belangen

Persoonlijke relaties

Reputatie -management

Extern gefinancierd onderzoek

Kennis -valorisatie

Overige belangen

Bruintjes

KNO arts, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Geen

Geen

Geen

Duizeligheids-centrum Apeldoorn

Geen

Geen

Geen

Aalten

Klinisch geriater Ziekenhuis St. Jansdal, 1 dag/week detachering GGZ Centraal Intramuraal Ouderenpsychiater

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Kelders

KNO arts, Havenziekenhuis (0,8 fte) KNO arts, Erasmus MC (0,2 fte)

Lid commissie Kwaliteit van zorg (vacatiegelden) Medisch adviseur Commissie Menière, Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (onbetaald)

Geen

Geen

Medisch adviseur Commissie Menière, Nederlandse Vereniging van Slechthorenden (onbetaald)

Geen

Geen

Geen

Van Leeuwen

Neuroloog, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Lid Medisch Tuchtcollege Zwolle (onkostenvergoeding) Waarnemend lid medisch Tuchtcollege Eindhoven (onkosten -vergoeding).

Arbiter Scheidsgerecht gezondheidszorg (betaald) Organisator Raakvlakkensymposia (betaald)

Geen

 Geen

Duizeligheids-centrum Apeldoorn

Geen

Geen

Geen

Verhagen

Neuroloog, CWZ (1,0 fte)

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Lambooij

Internist ouderen geneeskunde, Maxima Medisch Centrum

Richtlijncommissie Dementie (vacatiegelden)

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd geprobeerd aandacht te besteden aan het patiëntenperspectief door een focusgroep te organiseren. Helaas is het voor de oudere patiëntenpopulatie lastig om een bijeenkomst bij te wonen, waardoor het niet is gelukt om een focusgroep te organiseren. Door middel van een enquête die werd uitgedeeld op de verschillende poliklinieken van de werkgroepleden, is geprobeerd om het patiëntenperspectief alsnog mee te nemen in de richtlijn. Hierop zijn slechts enkele reacties binnengekomen en zonder relevante inbreng voor de richtlijn. Wanneer de richtlijn herzien gaat worden, is een uitgebreidere methode om een enquete af te nemen, bijvoorbeeld bij patiënten thuis of via de NPCF, een optie.

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Er is gekeken of de aanbevelingen zich lenen voor het opstellen van indicatoren, maar dit is in deze richtlijn niet mogelijk.

Werkwijze

Knelpuntenanalyse

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur de knelpunten. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)–sectie ouderengeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie (NVKG), Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP), Nederlandse Vereniging van Radiologie (NVvR), Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Achmea, CZ en CSO ouderenorganisaties via een invitational conference georganiseerd door de NVKNO.

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep  de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang als cruciaal, belangrijk en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep, voor zover mogelijk, wat zij voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant verschil vond, dat wil zeggen wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de patiënt is.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen via Medline (OVID), de databases van het Guidelines International Network (GIN), de Kwaliteitskoepel en Trip-database (32 referenties, vanaf 2000). Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in het hoofdstuk van desbetreffende uitgangsvraag.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de methodologische checklijsten.

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de literatuur.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

A) Voor interventievragen

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADEmethode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/) (Atkins et al, 2004).

 

B) Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose 

Bij dit type vraagstelling kan GRADE (nog) niet gebruikt worden. De bewijskracht van de conclusie is bepaald volgens de gebruikelijke EBRO-methode (van Everdingen et al, 2004).

 

Formuleren van de conclusies

Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose is het wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meerdere conclusie, waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven.

Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar één of meer artikelen, maar wordt getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maakten de werkgroepleden de balans op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen.

 

Overwegingen

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk, zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen.

 

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag.

 

Indicatorontwikkeling

Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden er interne kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken. Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (secretariaat@kennisinstituut.nl).

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van aanbevelingen voor nader/vervolg onderzoek staat in de bijlage Kennislacunes.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd.

 

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.