Dravetsyndroom

Initiatief: VKGN Aantal modules: 15

Behandelteam rondom het Dravetsyndroom

Uitgangsvraag

Hoe dient een behandelteam rondom het Dravetsyndroom te worden georganiseerd?

Aanbeveling

1. Hoe is het behandelteam rondom een kind met het Dravetsyndroom georganiseerd?

Vorm na het stellen van de klinische diagnose Dravetsyndroom een behandelteam. Het behandelteam bestaat minimaal uit de volgende specialisten: kinderneuroloog, kinderarts, epilepsieverpleegkundige, kinderrevalidatiearts en gedragswetenschapper / (neuro)psycholoog. Andere disciplines kunnen op indicatie betrokken worden.

 

Beoordeel minimaal halfjaarlijks of andere disciplines moeten worden ingeschakeld. Overweeg deze beoordeling vanaf halverwege de tienerjaren jaarlijks te doen in plaats van halfjaarlijks.

 

Overweeg verwijzing naar de logopedie rond de leeftijd van 18 maanden om in de preverbale fase (mogelijke) risicofactoren voor het ontwikkelen van een taal- of spraakstoornis op te sporen.

 

Informeer de bij het kind betrokken consultatiebureau-arts over de diagnose en eventuele aanpassingen ten aanzien van het rijksvaccinatieprogramma.

 

2. Wat is de inhoud van de halfjaarlijkse controles bij kinderen?

Besteed tijdens de halfjaarlijkse consulten aandacht aan:

 • de behandelaspecten van de aanvallen;
 • ontwikkeling en gedrag;
 • lopen; algehele motoriek
 • kwaliteit van leven van het kind en de overige gezinsleden.

 

3. Hoe is het behandelteam rondom een volwassene met het Dravetsyndroom georganiseerd?

Vorm bij transitie van kinder- naar volwassenenzorg òf bij stellen van de diagnose Dravetsyndroom op volwassen leeftijd een behandelteam bestaande uit neuroloog, epilepsieverpleegkundige en arts voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Betrek op indicatie andere disciplines.

 

4. Wat is de inhoud van de halfjaarlijkse controles bij volwassenen?

Besteed tijdens de jaarlijkse consulten aandacht aan:

 • de behandelaspecten van de epilepsie;
 • communicatie en gedrag;
 • lopen: scoliose, algehele motoriek;
 • kwaliteit van leven van de patiënt en de naasten.

 

5. Hoe verloopt de transitie van zorg van kind naar jongere tot volwassene met het Dravetsyndroom?

Besteed vanaf het begin van de puberteit regelmatig aandacht aan transitieaspecten zoals te bereiken mate van zelfstandigheid, (toekomstige) woonplek, school/werk/dagbesteding en eventueel wettelijke vertegenwoordiging.

Overwegingen

1.  Hoe is het behandelteam rondom een kind met het Dravetsyndroom georganiseerd?

Het behandelteam voor kinderen met het Dravetsyndroom bestaat uit:

 • kinderneuroloog (hoofdbehandelaar)
 • ouders / verzorgers van het kind
 • kinderarts
 • verpleegkundig specialist epilepsie of epilepsieverpleegkundige
 • kinderrevalidatiearts
 • orthopedagoog en/of (neuro)psycholoog
 • overweeg vanaf tienerleeftijd: arts voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG, https://nvavg.nl/zoek-een-polikliniek-op-de-kaart/)

Overige disciplines die ingeschakeld kunnen worden (de lijst is niet volledig/uitputtend):

 • klinisch geneticus;
 • orthopedisch chirurg;
 • kinder- en jeugdpsychiater;
 • kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut;
 • diëtist (bij een ketogeen dieet);
 • logopedist; bij stellen van een diagnose bij slikproblemen; vanaf 18 maanden voor het beoordelen van de taalontwikkeling.
 • speltherapeut / PMT;
 • onderwijskundig/ambulant begeleider van de Landelijke werkgroep onderwijs en epilepsie (LWOE);
 • maatschappelijk werker.

 

De kern van het behandelteam bestaat uit de kinderneuroloog, ouders, de kinderarts, revalidatiearts en de gedragswetenschapper in combinatie met epilepsieverpleegkundige. Minimaal twee maal per jaar wordt een kind met het Dravetsyndroom gezien samen met zijn/haar ouder(s) op de polikliniek door de hoofdbehandelaar. De overige kernteamleden zien het kind minimaal eens per jaar. De andere leden van het behandelteam worden op indicatie ingeschakeld.

De leden van het kernteam hebben laagdrempelig (schriftelijk en mondeling) contact met elkaar en verdelen zo nodig de verschillende zorgaspecten. Bij verdeling van zorgaspecten wordt met de ouders besproken welk kernteamlid welke aspecten op zich neemt.

De huisarts is beschikbaar als poortwachter en richt zich op de belasting/psychosociale situatie van het gezin en wordt in ieder geval schriftelijk op de hoogte gebracht van aanvalsfrequentie, huidige anti-epileptica, coupeerbeleid, gedragsproblematiek en ingeschakelde disciplines.

Informeer ook de bij het kind betrokken consultatiebureau-arts over de diagnose en eventuele aanpassingen ten aanzien van het rijksvaccinatieprogramma (zie ook de module ‘Voorkomen van epileptische aanvallen bij Dravetsyndroom’).

 

De logopedist doet op indicatie onderzoek naar de spraak en taal aan het eind van de preverbale fase van de spraak/taalontwikkeling rond 18 maanden. Door deze baselinebepaling kan het kind dat risico heeft om een terugval of afname van spraak-en taalvaardigheden, transparant en meetbaar in kaart gebracht worden.

Een herhalingsonderzoek na 6 maanden is aan te bevelen, om naar aanleiding van het onderzoek adviezen op maat te gevenom communicatie zo lang mogelijk te behouden danwel met bijvoorbeeld visualisering op te vangen.

 

2. Wat is de inhoud van de halfjaarlijkse controles bij kinderen?

Overwegingen

Tijdens de controles wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten:

 • Het beloop van de epilepsie:
  • aanvallen
   • typering
   • frequentie
   • ernst
   • uitlokkende factoren
   • indien van toepassing: aanvalsdetectie
  • behandeling
   • effectiviteit
   • bijwerkingen.
   • problemen met inname
   • status epilepticus: hoe te couperen
   • effectiviteit
   • bijwerkingen
   • medicamenteus
   • niet-medicamenteus (ketogeen dieet, nervus vagus stimulatie)
  • effect van de epilepsie op functioneren en kwaliteit van leven.
 • Algeheel functioneren, kwaliteit van leven;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling / communicatieproblemen;
 • Loopstoornissen, spierzwakte, bewegingspatroon, houding, schoeisel; overige fijn- en grofmotorische ontwikkeling
 • School, dagbesteding, ontwikkeling;
 • Gezin: kwaliteit van leven ouders en broers en zussen; ondersteuning;
 • Vaststellen behandelplan komende periode en eventuele verwijzingen.

 

3. Hoe is het behandelteam rondom een volwassene met het Dravetsyndroom georganiseerd?

Het behandelteam voor volwassenen met het Dravetsyndroom bestaat uit:

 • neuroloog, met expertise op het gebied van Dravetsyndroom;
 • patiënt indien deze hiertoe in staat is in combinatie met ouders/wettelijk vertegenwoordiger;
 • verpleegkundig specialist/epilepsieverpleegkundige;
 • arts voor mensen met een verstandelijke beperking.

Overige disciplines die kunnen ingeschakeld worden (de lijst is niet volledig/uitputtend):

 • revalidatiearts
 • orthopedisch chirurg;
 • fysiotherapeut, ergotherapeut
 • gedragswetenschapper; op advies eventuele vervolgtherapie;
 • maatschappelijk werker.

 

Volwassenen met het Dravetsyndroom worden twee keer per jaar gezien door een kernteamlid, waarbij minimaal jaarlijks een contact met de behandelend neuroloog. Een van de kernteamleden vervult de functie van hoofdbehandelaar. Afhankelijk van de op de voorgrond staande problematiek kan de hoofdbehandelaar wisselen gedurende het leven.

De leden van het kernteam hebben laagdrempelig (schriftelijk en zo nodig mondeling) contact met elkaar en verdelen zo nodig de verschillende zorgaspecten. Bij verdeling van de zorgaspecten worden patiënt/ouders/wettelijk vertegenwoordiger geïnformeerd welk kernteamlid welke aspecten op zich neemt.

 

Bij volwassenen zal in veel gevallen de huisarts het eerste aanspreekpunt zijn bij acute medische situaties. De huisarts wordt in ieder geval schriftelijk op de hoogte gebracht van aanvalsfrequentie, huidige anti-epileptica, coupeerbeleid, gedragsproblematiek en ingeschakelde disciplines.

 

4. Wat is de inhoud van de halfjaarlijkse controles bij volwassenen?

Tijdens de controles wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten

 • Aanvallen: soort, frequentie;
 • Couperen: middel, frequentie, effect;
 • Effect van de aanvallen op functioneren en kwaliteit van leven;
 • Medicatie-inname en bijwerkingen;
 • Behandelingsmogelijkheden: medicamenteus en niet-medicamenteus;
 • Aanvalsdetectie (voldoet?);
 • Algeheel functioneren, kwaliteit van leven;
 • Gedragsproblemen / Communicatieproblemen;
 • Loopstoornissen, spierzwakte, bewegingspatroon, houding;
 • Dagbesteding / werk / professionele ondersteuning;
 • Indien van toepassing: kwaliteit van leven ouders en broers/zussen; partner;
 • Vaststellen behandelplan komende periode en eventuele verwijzingen.

 

5. Hoe verloopt de transitie van zorg van kind naar jongere tot volwassene met het Dravetsyndroom?

De overgang van zorg gericht op kinderen naar zorg voor volwassenen behelst meer dan het krijgen van een nieuwe behandelaar/nieuwe behandelaren.

Het is aan te bevelen om vanaf de puberteit regelmatig stil te staan bij transitieaspecten in de zorg en bij transitieaspecten op het gebied van zelfstandigheid, wonen, school/werken/dagbesteding. Hierbij dient rekening te worden gehouden met zowel de epilepsie als ook met de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Transitieaspecten van zorg betreffen onder andere de samenstelling van het behandelteam op volwassen leeftijd, communicatie naar patiënt/ouders over welke behandelaar hoofdbehandelaar is voor de verschillende onderdelen van de behandeling.

Wie het voortouw neemt op bepaalde gebieden is afhankelijk van meerdere aspecten zoals algeheel functioneren en waar patiënt woont/zal gaan wonen; bijvoorbeeld bij zijn/haar ouders of in een instelling.

Transitie is bij voorkeur een proces van meerdere jaren waarin patiënt en ouders met een of meerdere leden van het behandelteam spreken over verschillende transitieaspecten.

 

Voor het begeleiden van de transitie naar volwassenheid / volwassenzorg bestaat een Groeiwijzer Epilepsie en een Handreiking transitie van zorg bij adolescenten met een verstandelijke beperking. Er bestaat geen (gepubliceerde) ervaring met dit instrument bij deze specifieke doelgroep. Of de groeiwijzer Epilepsie (versie voor patiënten met een verstandelijke beperking) wordt gebruikt in het transitieproces is derhalve ter beoordeling van de hoofdbehandelaar.

Onderbouwing

Het Dravetsyndroom is een aandoening die op meerdere gebieden ingrijpende gevolgen heeft voor de patiënt en zijn omgeving. Voor het bereiken van optimale uitkomsten ten aanzien van aanvallen, cognitie, en sociaal-emotionele en fysieke domeinen is een multidisciplinaire behandeling voor alle aspecten noodzakelijk. Na het stellen van de diagnose Dravetsyndroom wordt het behandelteam samengesteld.

 

Dit resulteert in de volgende concrete deelvragen:

 1. Hoe is het behandelteam rondom een kind met het Dravetsyndroom georganiseerd?
 2. Wat is de inhoud van de halfjaarlijkse controles bij kinderen?
 3. Hoe is het behandelteam rondom een volwassene met het Dravetsyndroom georganiseerd?
 4. Wat is de inhoud van de halfjaarlijkse controles bij volwassenen?
 5. Hoe verloopt de transitie van zorg van kind naar jongere tot volwassene met het Dravetsyndroom?

Er bestaat geen literatuur die toepasbaar is op deze uitgangsvraag. De overwegingen en aanbevelingen geven de mening van de werkgroep weer.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 22-08-2019

Laatst geautoriseerd  : 22-08-2019

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep niet in stand gehouden. Uiterlijk in 2024 bepaalt het bestuur van de Vereniging Klinische Genetica Nederland of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Stichting Dravetsyndroom

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Doel

Het doel is om de (genetische) diagnostiek, behandeling en begeleiding van personen met het Dravetsyndroom te beschrijven en te optimaliseren.

 

Doelgroep

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen van (kinder)neurologen, klinisch genetici, revalidatieartsen, kinderartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met het Dravetsyndroom. Daarnaast is deze richtlijn bedoeld om zorgverleners die anderzijds betrokken zijn bij deze patiënten te informeren, waaronder huisartsen, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen en orthopeden.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2016 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met het Dravetsyndroom.

 

De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

Werkgroep

 • Em. prof. dr. O. (Onno) van Nieuwenhuizen, neuroloog, voorzitter
 • Drs. G. (Getrude) Andreae, logopedist, werkzaam bij Sein Zwolle te Zwolle, NVLF
 • J. (Jan) Bosmans, onderwijskundig begeleider, werkzaam bij LWOE te Heeze, LWOE
 • Dr. E.H. (Eva) Brilstra, klinisch geneticus, werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, VKGN, vicevoorzitter
 • Dr. D.A.M. (Dederieke) Festen, arts voor verstandelijk gehandicapten, werkzaam bij Ipse de Bruggen te Nootdorp, NVAVG
 • Drs. E.J.J.M. (Lisette) van Gemert, GZ-psycholoog, werkzaam bij Kempenhaeghe Heeze te Heeze, NVO
 • Drs. N.M. (Nienke) Gosens, neuroloog, werkzaam bij Sein Zwolle te Zwolle, NVN
 • M.E.G. (Myra) de Groot-Schokker, patiëntvertegenwoordiger, werkzaam bij de Stichting Dravetsyndroom, Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen
 • Dr. W.B. (Boudewijn) Gunning, kinderneuroloog en -psychiater, werkzaam bij Sein Zwolle te Zwolle, NVN
 • Dr. M. (Miriam) Kooijman, kinderrevalidatiearts, werkzaam bij Vogellanden te Zwolle, VRA
 • Drs. A.M. (Annick) Laridon, kinderneuroloog, werkzaam bij Kempenhaeghe Oosterhout te Oosterhout, NVK
 • Drs. F.J. (Fransje) van Oost, patiëntvertegenwoordiger, werkzaam bij de Stichting Dravetsyndroom, Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen
 • Dr. N.E. (Nienke) Verbeek, klinisch geneticus, werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht, VKGN
 • Dr. E. (Enrico) de Visser, orthopedisch chirurg, werkzaam bij Canisius-Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen, NOV

 

Met ondersteuning van

 • Dr. B.H. (Bernardine) Stegeman, senior adviseur, Kennisinstituut van FMS
 • N.F. (Natalia) Bullock, projectsecretaresse, Kennisinstituut van FMS tot januari 2018
 • J. (Jill) Heij, junior projectsecretaresse, Kennisinstituut van FMS vanaf februari 2018

Belangenverklaringen

De KNMG-Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling” is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatie management, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventueel belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Achternaam werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Persoonlijke financiele belangen

Persoonslijke relaties

Reputatiemanagement

Extern gefinancierd onderzoek

Kennisvalorisatie

Overige belangen

Acties te ondernemen?

Nieuwnhuizen, van

Emeritus hoogleraar Kinderneurologie

-

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Groot-Schokker, de

communicatieadviseur JeroenBosch Ziekenhuis

onbetaald: voorzitter Stichting Dravetsyndroom NL/Vlaanderen

Geen

zoon met het Dravetsyndroom

zichtbare functie bij stichting Dravetsyndroom (voorzitter) en bij Dravet syndrome European Federation (vicevoorzitter)

zoon neemt deel aan open label studie fenfluramine te Antwerpen

Geen

Geen

Geen; Fenfluramine valt buiten de afbakening van de richtlijn

onbetaald: vicevoorzitter Dravet Syndrome European Federation

Oost, van

informatieanalist bij Neos in Eindhoven (stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang)

Namens de stichting Dravetsyndroom NL/VL lid van de adviescommissie van het onderzoek ‘Brain on a dish’.

Geen

ik heb een dochter met het Dravetsyndroom

ik ben vrijwilliger bij de stichting Dravetsyndroom

Geen

Geen

Geen

Geen

Van 2013 tot en met 2017 auteur van de rubriek ‘Wetenschappelijk nieuws’ in de Dravetnieuwsbrief.

Bovenstaande werkzaamheden zijn onbetaald.

Brilstra

Klinisch geneticus

Lid van het Concilium en van de werkgroep Neurogenetica van de VKGN

Geen

Geen

Geen

Verricht gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoek. Subsidieverstrekkers hebben geen financieel belang bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Geen

Geen

Geen

Lid richtlijn commissie ‘informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen

Kooijman

Revalidatiearts, Vogellanden, Zwolle

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Laridon

kinderneuroloog, 8/10 werkzaam in Kempenhaeghe, epilepsiecentrum

Geen

Geen

Geen

Geen

PI bij de dubbelblind studie met CBD bij kinderen met Dravetesyndroom en zal ook deelnemen aan de Fenfluramine studie bij kinderen met het Dravetsyndroom.

Geen

Geen

Geen. Fenfluramine valt buiten de afbakening van de richtlijn

Roelfsema (ondersteunign/achtervang Laridon)

kinderarts-kinderneuroloog

lid richtlijn commissie epilepsie, onbetaald

Geen

Geen

lid richtlijn commissie epilepsie, onbetaald

Geen

Geen

Geen

Geen

Festen

Arts voor verstandelijk Gehandicapten st. Ipse de Bruggen (0,44 fte) Senior onderzoeker Erasmus MC (0,44 fte)

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Verbeek

Klinisch geneticus

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Bosmans

Onderwijskundig begeleider LWOE

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Gunning

kinderneuroloog en -psychiater SEIN Zwolle, 1.0 fte

Als zzp 'er doe ik letselschade-expertises ongeveer 0,2 fte (in mijn vrije tijd, buiten mijn werk bij SEIN). Ik ben voorzitter van de werkgroep Artsen Advocaten (https://www.waa.nl/) en krijg daar een (vrijwilligers)onkostenvergoeding voor van € 1500, per jaar

desgevraagd geef ik de stichting Dravetsyndroom NL/VL (onbetaald) advies en schrijf bijdrages voor de nieuwsbrief en voor brochues.

Ik ben lid van adviesraden van GWPharmaceuticals (Epidiolex) en van Zogenix (fenfluramine).

Geen

Ik ben PI van RCT's met CBD bij kinderen met Dravet syndroom, respectievelijk Lennox-Gastaut syndroom en PI van RCT's met fenfluramine bij kinderen met Dravet syndroom en met Lennox-Gastaut syndroom. Ook ben ik PI van de LivaNova CORE study (Comprehensive Outcomes Registry) en de UCB fase 3 padsevonil trial bij volwassenen met een refractaire focale epilepsie.

Geen

Geen

Geen. Fenfluramine valt buiten de afbakening van de richtlijn

Andreae

kinderlogopediste Sein Zwolle

Ik neem deel aan kwaliteits bijeenkomsten Epilepsie waarin we logopedisch onderzoek en- behandeling professionaliseren.Geen betaalde nevenfuncties

Geen

Geen

Geen

NVT, de lopende onderzoeken binnen SEIN hebben geen belang in deze

Geen

Geen

Geen

Gemert, van

Orthopedagoog/GZ-psycholoog. Werkzaam binnen de gedragswetenschappelijke dienst (GWD) van Kempenhaeghe, (16 uur) en De Berkenschutse (SO-School, 16 uur)

Nevenwerkzaamheden: docent RIONZuid/GZ-oplediing (orthodidactisch onderzoek en epilepsie, leren en gedrag) 224 uur/jaar, betaald.

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Gosens

neuroloog SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland)

Geen

Geen

Geen

Geen

Subinvestigator voor RCT's bij kinderen met Dravet of Lennox Gastaut syndroom (CBD trial GW Pharma). Tevens subinvestigator bij RCT kinderen met Dravet (Fenfluramine trial). De vergoeding voor deze trials gaat naar SEIN.

Geen

Geen

Geen; fenfluramine valt buiten de afbakening van de richtlijn.

Visser

Orthopedisch chirurg

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Neuteboom

kinderneuroloog 1.0 Fte

Lid klinische adviesraad LAREB, waarvoor onkostenvergoeding

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afgevaardigde patiëntenorganisatie in de werkgroep en een enquête. Een verslag hiervan is besproken in de werkgroep en de belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn. Tijdens de oriënterende zoekactie werd gezocht op literatuur naar patiëntenperspectief (zie Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur). De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de patiëntenorganisatie.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn (module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij de aanverwante producten. De werkgroep heeft tevens interne kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken (zie Indicatorontwikkeling).

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt wordt verwezen naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Knelpuntenanalyse

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur de knelpunten. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door Artsen JGZ, KNGF (afgestemd met de NVFK), Stichting Dravetsyndroom, V&VN, VKGL, VRA, VSOP, NVN via een invitational conference. Een verslag hiervan is opgenomen onder aanverwante producten.

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als kritiek, belangrijk (maar niet kritiek) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de kritieke uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen (via Medline (OVID), GIN, Trip, NICE), systematische reviews (via Medline (OVID)), en literatuur over patiëntvoorkeuren en patiëntrelevante uitkomstmaten (patiëntenperspectief; Medline (OVID)). Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag. De zoekstrategie voor de oriënterende zoekactie en patiëntenperspectief zijn opgenomen onder aanverwante producten.

 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies

Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB) tabellen. De gebruikte RoB instrumenten zijn gevalideerde instrumenten die worden aanbevolen door de Cochrane Collaboration: AMSTAR – voor systematische reviews; Cochrane – voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek; ROBINS-I – voor observationeel onderzoek; QUADAS II – voor diagnostisch onderzoek.

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

A) Voor interventievragen (vragen over therapie of screening)

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/).

 

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, matig, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie (Schünemann, 2013).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Matig

 • er is matige zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

B) Voor vragen over diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd eveneens bepaald volgens de GRADE-methode: GRADE-diagnostiek voor diagnostische vragen (Schünemann, 2008), en een generieke GRADE-methode voor vragen over schade of bijwerkingen, etiologie en prognose. In de gehanteerde generieke GRADE-methode werden de basisprincipes van de GRADE methodiek toegepast: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van bewijskracht op basis van de vijf GRADE criteria (startpunt hoog; downgraden voor risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias).

 

Formuleren van de conclusies

Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de GRADE methodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht gevonden bij een van de kritieke uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten van de interventies samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje 'Overwegingen'.

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals de expertise van de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen.

 

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Indicatorontwikkeling

Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden er interne kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken. Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (secretariaat@kennisinstituut.nl). Bij het beoordelen van de aanbevelingen bleek geen enkele aanbeveling in aanmerking te komen voor het opstellen van een indicator. De aanbeveling was zwak geformuleerd, niet-registreerbaar of droeg niet bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is als aanbeveling in de Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten).

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Brouwers, M. C., Kho, M. E., Browman, G. P., Burgers, J. S., Cluzeau, F., Feder, G., ... & Littlejohns, P. (2010). AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. Canadian Medical Association Journal, 182(18), E839-E842.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/raad-kwaliteit

Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen: stappenplan. Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Link: https://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/richtlijnontwikkeling.html

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Schünemann, H. J., Oxman, A. D., Brozek, J., Glasziou, P., Jaeschke, R., Vist, G. E., ... & Bossuyt, P. (2008). Rating Quality of Evidence and Strength of Recommendations: GRADE: Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ: British Medical Journal, 336(7653), 1106.

Wessels, M., Hielkema, L., & van der Weijden, T. (2016). How to identify existing literature on patients' knowledge, views, and values: the development of a validated search filter. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 104(4), 320.