Standsafwijking radiusfractuur bij kinderen

Laatst beoordeeld: 01-01-2010

Uitgangsvraag

Distale radius fracturen bij kinderen. Welke standsafwijking kan bij kinderen geaccepteerd worden?

Aanbeveling

De werkgroep adviseert ouders te betrekken in de besluitvorming en ze uit te leggen wat een acceptabele standsafwijking is en waarom.

 

Bij een epifysairschijf fractuur met dislocatie van meer dan 1 week oud is te overwegen de stand te accepteren, vanwege kans op schade aan de groeischijf door krachtige manipulatie.

Overwegingen

Om te kunnen komen tot werkzame afspraken welke standsafwijkingen wel en welke niet worden geaccepteerd, is het zinvol zich te realiseren dat in het algemeen de volgende principes gelden voor remodellering:

 • Jongere patiënten hebben meer capaciteit voor remodellering (topactiviteit remodellering op 8-10 jarige leeftijd)
 • Meer remodellering naarmate de fractuur dichterbij de groeischijf is gelokaliseerd
 • Groeicorrecties zijn onderhevig aan tractie van spiergroepen, waardoor dorsale angulalies beter corrigeren dan volaire angulaties.
 • Standafwijkingen in de bewegingsas van het gewricht corrigeren beter dan standsafwijkingen loodrecht op bewegingsas
 • Rotatieafwijkingen hebben niet of uitermate weinig correctiemogelijkheden
 • Remodellering heeft geen effect op intra-articulaire fracturen, fracturen door de groeischijf (Salter-Harris 3-4) en diafysaire fracturen met zowel angulatie als translatie en fracturen die loodrecht op de bewegingsas van het gewricht staan. Deze fracturen behoeven een adequate repositie.
 • Het eindresultaat van remodellering kan pas na minimaal 1 jaar worden beoordeeld

 

Na deze opsomming van op expert opinion gebaseerde gegevens, moet men niet vergeten dat niet alle asstandafwijkingen remodelleren en dat de mate van remodellering poliklinisch met beeldvorming gevolgd dient te worden. Asstandafwijkingen van de distale radius zijn vaak bijzonder in het oog springend en cosmetisch moeizaam te accepteren voor ouders of verzorgers ondanks een wellicht volledige functionaliteit van de pols. Dit kan leiden tot ongerustheid bij patiënt, ouders en behandelaars.

 

Fracturen bij kinderen worden in principe conservatief behandeld, waarbij men laagdrempelig moet zijn om de repositie in narcose uit te voeren. In die gevallen wordt, bij verdenking op instabiliteit, een percutane K-draad fixatie geadviseerd, hoewel de literatuur hierover niet eenduidig is (Luscombe et al., 2010).

Inleiding

De distale radius fractuur is de meest voorkomende fractuur op de kinderleeftijd (0-15 jaar). In ongeveer 30-35% van alle fracturen in deze leeftijdscategorie is de distale radius betrokken.

Juist bij het groeiend skelet bestaan diverse varianten van een fractuur zoals de torusfractuur, greenstick fractuur, plastische deformatie fractuur of bowing fractuur en epifysiolysis of epifysaire fractuur. Daarnaast komen ook bij kinderen de algemene fractuurtypes van de distale radius voor zoals die ook bij volwassenen worden beschreven.

Als een gereponeerde fractuur als instabiel wordt beoordeeld (door het type fractuur, de mate van dislocatie en de neiging tot secundaire dislocatie nadat men, in narcose, een gesloten repositie heeft uitgevoerd) heeft het zin de fractuur met een of twee percutaan geplaatste K-draden te fixeren. Deze K-draden mogen de groeischijf kruisen, maar worden in de regel na 4 tot 6 weken weer verwijderd. Voor de behandeling van de torusfractuur en de fracturen waarbij de groeischijf in principe niet betrokken is verwijzen wij naar hoofdstuk 3.

Vanwege het groeiend skelet met zijn potentie om extra-articulaire standsafwijkingen te corrigeren hoeven niet alle verplaatste fracturen van de distale radius in anatomische stand gezet te worden. Ook niet die fracturen waarbij de groeischijf in het letsel betrokken is. Aan de hand van de literatuur en expert opinion wordt een antwoord gezocht op de vraag welke standsafwijking bij kinderen met een polsfractuur acceptabel is.

Conclusies

Niveau  4

De   werkgroep is van mening dat, naarmate de leeftijd van de patiënt toeneemt,   een correctie van de standsafwijking in de distale radius steeds belangrijker   wordt.

 

D (Ploegmakers, 2006)

Samenvatting literatuur

De distale radius fractuur heeft samen met de proximale humerus fractuur de grootste potentie tot remodellering van alle kinderfracturen van de bovenste extremiteit. Dit geldt zowel voor de Salter-Harris 1-2 epifysairschijf of groeischijf fracturen van de distale radius als voor de iets meer proximaal gelokaliseerde metafysaire fracturen. Aitken demonstreerde al in 1935 dat bij de distale groeischijf van de radius zelfs bij 50% dislocatie nog vrijwel volledige remodellering kan optreden, indien er nog minimaal 1,5 jaar lengtegroei van de radius te verwachten is (Aitken, 1935). Tevens wordt gewaarschuwd om bij epifysairschijf fracturen ouder dan 1 week uiterst voorzichtig te reponeren (en niet meerdere malen) om geen extra schade aan de epifysairschijf toe te brengen en een eventuele niet anatomische stand te accepteren en zo nodig later te corrigeren met een correctie-osteotomie. Wilkins verwoordt in zijn overzichtartikel de geaccepteerde gedachte dat metafysaire distale radius fracturen met angulatie op de laterale röntgenopname van 30-35 graden en op de PA röntgenopname tot 10 graden kunnen remodelleren indien minimaal nog 5 jaar groei te gaan is (Wilkins, 2005). Hierbij wordt wel opgemerkt dat remodellering niet altijd compleet is maar toch leidt tot volledige herstel van functie en een cosmetisch acceptabel resultaat. Ook een bajonetstand kan volgens Wilkins volledig remodelleren indien de lineaire alignment vrijwel anatomisch is en de patiënt niet ouder is dan 12 jaar, waarbij hij in zijn overzichtartikel geen onderscheid maakt tussen jongens en meisjes. Do et al. accepteren een bajonetstand met een verkorting van 1 cm en een maximale angulatie van 15 graden bij jongens tot 14 jaar en meisjes tot 12 jaar (Do et al., 2003). De standpunten van de artikelen van Wilkins en Do zijn ook terug te vinden  in het Nederlandstalige Handboek Kindertraumatologie 2007 (Kramer et al., 2007).

 

Hoewel de bovenstaande acceptabele asstandafwijkingen bij distale radiusfracturen op de kinderleeftijd breed geaccepteerd lijken te worden, moet worden opgemerkt dat er geen prospectief gerandomiseerde studies bestaan over dit specifieke onderwerp. De genoemde acceptabele asstandafwijkingen zijn zonder uitzondering gebaseerd op empirische observaties en expert opinions. In dit kader verdient een onderzoek van Nederlandse bodem aandacht: de auteurs voerden een meta-analyse uit van de recente literatuur (in totaal 75 geselecteerde artikelen waaronder slechts 6 prospectief niet-gerandomiseerde studies) en van 5 standaard handboeken en combineerden de uitkomsten met de mening van 18 experts (Ploegmakers et al., 2006). Hieruit blijkt dat boven de leeftijd van 10 jaar een duidelijke afname van de acceptatie van de eerder genoemde asstandafwijkingen optreedt. Het valt op dat de experts met name boven de leeftijd van 10 jaar minder angulatie accepteren dan in de literatuur genoemd wordt. In grote lijnen komen de resultaten uit deze analyse overeen met de eerder genoemde geaccepteerde asstandafwijkingen waarbij boven de leeftijd van 12 jaar de acceptabele angulatie afwijking voor zowel de epifysaire fracturen als de metafysaire fracturen afneemt tot maximaal 10-15 graden.

 

Overzicht acceptabele standsafwijkingen (eventueel na repositie)

Acceptabele asstandafwijkingen epifysairschijf fracturen (Salter-Harris 1-2):

 • Tot 50% ad latum dislocatie, indien minimaal 1,5 jaar restgroei
 • 20-25 graden angulaire afwijking bij minimaal 5 jaar restgroei
 • 10-15 graden angulaire afwijking indien minder dan 5 jaar restgroei

(Gemiddeld sluit de groeischijf bij meisjes 2 jaar eerder dan bij jongens)

 

Acceptabele asstandafwijking metafysaire fracturen:

 • 25-35 graden angulatie in sagittale vlak bij minimaal 5 jaar restgroei
 • 10-20 graden angulatie in sagittale vlak bij minder dan 5 jaar restgroei
 • Tot 10 graden angulatie in coronale vlak bij minimaal 5 jaar restgroei

(Gemiddeld sluit de groeischijf bij meisjes 2 jaar eerder dan bij jongens)

 

Acceptabele bajonetstand bij distale antebrachium fractuur:

 • Maximaal 1 cm verkorting en 15 graden angulatie bij jongens tot 14 jaar
 • Maximaal 1 cm verkorting en 15 graden angulatie bij meisjes tot 12 jaar

 

Rotatoire afwijkingen of combinatie van angulatie met rotatie zijn niet acceptabel!

 

Minder frequent voorkomende groeischijffracturen Salter-Harris 3-4 worden beschouwd als intra-articulaire fracturen en dienen anatomisch gereponeerd te worden.

Referenties

 1. Aitken, A. (1935). Further observations on the fractured distal radial epiphysis. J.Bone Joint Surg.Am., 17, 922-927.
 2. Do, T. T., Strub, W. M., Foad, S. L., Mehlman, C. T., & Crawford, A. H. (2003). Reduction versus remodeling in pediatric distal forearm fractures: a preliminary cost analysis. J.Pediatr.Orthop.B, 12, 109-115.
 3. Kramer, W. L. M., ten Duis, H. J., Ekkelkamp, S., Kimpen, J. L. L., Leenen, L. P. H., & Patka, P. (2007). Handboek kindertraumatologie. Utrecht: De Tijdstroom, 0, X-.
 4. Luscombe, K.L., Chaudhry, S., Dwyer, J.S., Shanmugam, C., & Maffuli, N. (2010). Selective Kirschner wiring for displaced distal radial fractures in children. Acta Orthop Traumatol Turc, 44, 117-123.
 5. Ploegmakers, J. J. & Verheyen, C. C. (2006). Acceptance of angulation in the non-operative treatment of paediatric forearm fractures. J Pediatr Orthop.B, 15, 428-432.
 6. Wilkins, K. E. (2005). Principles of fracture remodeling in children. Injury, 36, A3-11.

Evidence tabellen

Voor deze uitgangsvraag zijn geen evidencetabellen beschikbaar.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 01-01-2010

Laatst geautoriseerd : 01-01-2010

Uiterlijk in 2015 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Doel en doelgroep

Deze richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van distale radiusfracturen.

 

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van de richtlijn hebben bijgedragen. Deze staan vermeld bij de samenstelling van de werkgroep.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2009 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die met de diagnostiek en behandeling van distale radiusfracturen te maken hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep).

De werkgroepleden waren door de wetenschappelijke verenigingen gemandateerd voor deelname aan deze werkgroep. De werkgroepleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze conceptrichtlijn.

 

 • Prof. dr. P.R.G. Brink, chirurg, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (voorzitter werkgroep)
 • N. Bransz, fysiotherapeut, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Dr. R.L.M. Deijkers, orthopedisch chirurg, Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Drs. P.V. van Eerten, chirurg, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Mevr. drs. S. Kolkman, radioloog, Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Drs. J. van Loon, plastisch chirurg, Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Dr. R.W. Poolman, orthopedisch chirurg, Nederlandse Orthopaedische Vereniging
 • Drs. M.J.M. Segers, chirurg, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

 

Met ondersteuning van:

 • Ir. T.A. van Barneveld, klinisch epidemioloog, Orde van Medisch Specialisten, Utrecht
 • Mevr. dr. N.H.J. van Veen, adviseur, Orde van Medisch Specialisten, Utrecht
 • Mevr. drs. M. Wessels, informatiespecialist, Orde van Medisch Specialisten, Utrecht

Belangenverklaringen

Zeven werkgroepleden hebben verklaard in de afgelopen vijf jaar en/of gedurende de looptijd van het project geen belangen te hebben gehad die mogelijk kunnen interfereren met de besluitvorming in de werkgroep ten aanzien van de interpretatie van het wetenschappelijk bewijs en het opstellen van aanbevelingen. Twee werkgroepleden hebben verklaard in de afgelopen vijf jaar en/of gedurende de looptijd van het project nascholingscursussen te hebben gevolgd op het gebied van distale radius fracturen. Individuele belangenverklaringen liggen ter inzage bij het secretariaat van de afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten.

Inbreng patiëntenperspectief

Voor de ontwikkeling van een kwalitatief goede richtlijn is de input van patiënten nodig. Een behandeling moet immers voldoen aan de wensen en eisen van patiënten en zorgverleners. Patiënten kunnen zorgverleners die een richtlijn ontwikkelen helpen om te begrijpen hoe het is om met een ziekte of aandoening te leven of om er mee geconfronteerd te worden. Op deze manier kan bij het ontwikkelen van een richtlijn beter rekening gehouden worden met de betekenis van verschillende vormen van diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten. Het in kaart brengen van de behoeften, wensen en ervaringen van patiënten met de behandeling biedt tevens de gelegenheid om de knelpunten in kaart te brengen. Wat zou er volgens patiënten beter kunnen? Een patiënt doorloopt het hele zorgtraject, een behandelaar ziet vaak slechts het stukje behandeling waarin hij zich heeft gespecialiseerd. Het is dus heel zinvol om voor verbetering van de kwaliteit van de behandeling ook knelpunten vanuit patiëntenperspectief in kaart te brengen. Bij deze richtlijn is er in de beginfase van de richtlijnontwikkeling een knelpuntenanalyse door middel van een groepsinterview met patiënten (focusgroep) gedaan. Het verslag (zie onder) van de focusgroep is besproken in de werkgroep en de belangrijkste knelpunten zijn geadresseerd in de richtlijn.

 

Verslag patiëntenfocusgroep bijeenkomst

 

In totaal hebben 5 patiënten, die recent voor een distale radius fractuur waren behandeld, hun medewerking verleend aan het in kaart brengen van het patiëntenperspectief middels een focusgroep bijeenkomst. Naast het bespreken van de ervaringen is ook gevraagd naar overwegingen die vanuit het perspectief van de patiënt van belang zijn en die naar hun idee meegewogen dienen te worden bij de formulering van de aanbevelingen.

 

Uit het gesprek met de patiënten is naar voren gekomen dat goede en tijdige informatieverstrekking vanaf het begin essentieel is voor hen, zoals uitleg over de fractuur, de keuzemogelijkheden voor behandeling en de verwachte duur en het beloop van het herstel. Dit geeft de patiënt de mogelijkheid om eventueel mee te beslissen over het te volgen zorgtraject. Met name de herstelperiode wordt vaak gekoppeld aan de fractuurheling. Men denkt vaak dat, als de fractuur na 4-5 weken is vastgegroeid, de pols en de hand weer normaal functioneert en inzetbaar is. Goede informatie over de duur en het beloop van het herstel wordt als zeer belangrijk ervaren. Uitleg bij het oefenen na gips en/of operatie wordt bijzonder gewaardeerd. Als de primaire behandelaar onvoldoende in staat is deze informatie te verstrekken, wordt de inzet van een fysiotherapeut (omwille van de aanvullende informatie over oefenen en tijdsbeslag) op prijs gesteld.

 

Meegenomen overwegingen vanuit patiëntenperspectief:

 • De patiënt vindt het belangrijk uitleg te krijgen over de procedure (waar moet men eventueel rekening mee houden; managen van verwachtingen, wachttijden) en eventuele uitleg aan de hand van röntgenfoto’s. Hierbij stelt de patiënt op prijs wanneer de arts checkt of hij/zij de informatie goed heeft begrepen (uitgangsvraag conservatieve behandeling).
 • De arts kan beter geen mededeling doen over de breuk (‘mooie breuk’ of ‘moeilijke breuk’) als deze nog gezet moet worden en de foto’s nog niet goed bekeken zijn (dit kan verkeerde verwachtingen creëren bij de patiënt) (uitgangsvraag conservatieve behandeling).
 • Bij mannen en vrouwen van 50 jaar of ouder wordt geadviseerd om (kort) aanvullend onderzoek te doen naar mogelijke osteoporose, eventueel op basis van enkele indicatoren, zoals het voorkomen van botbreuken in de familie en een eventuele diagnose van een osteoporotisch skelet. Bij positieve diagnose kan eventueel een Dexascan gemaakt worden (uitgangsvraag indicatie voor aanvullende fixatie).
 • De patiënt vindt het belangrijk informatie te ontvangen over het te verwachten beloop van het herstel (o.a. tijdsindicatie, functie/conditieherstel, pijn, uiterlijk van arm na operatie, complicaties) en eventuele verwijzing naar een fysiotherapeut (uitgangsvraag nazorg).

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is geprobeerd rekening te houden met de implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren.

Werkwijze

De werkgroep werkte gedurende 1 jaar aan de totstandkoming van de conceptrichtlijn. De werkgroepleden zochten systematisch literatuur en beoordeelden de kwaliteit en inhoud ervan. Vervolgens schreven de werkgroepleden een paragraaf of hoofdstuk voor de conceptrichtlijn, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt. Tijdens vergaderingen lichtten zij hun teksten toe, dachten mee en discussieerden over andere hoofdstukken. De uiteindelijke teksten vormen samen de hier voorliggende conceptrichtlijn.

 

Methode richtlijnontwikkeling

Deze (concept)richtlijn is opgesteld aan de hand van het ‘Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation’ (AGREE) instrument (www.agreecollaboration.org). Dit instrument is een breed (internationaal) geaccepteerd instrument voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.

 

Richtlijn van American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)

Nadat de werkgroep zelf literatuurselectie had toegepast en de aanzet had gegeven voor de conceptteksten, verscheen vanuit de ‘American Academy of Orthopaedic Surgeons’ een evidence-based clinical practice guideline ‘The treatment of distal radius fractures’ (AAOS, 2009). De methodologische kwaliteit van deze richtlijn werd door de werkgroep als ‘zeer goed’ gekwalificeerd. De werkgroep heeft met toestemming gebruik gemaakt van deze richtlijn om hun eigen onderzoek en suggesties voor de tekst aan te spiegelen. In tegenstelling tot de Amerikaanse werkgroep, die zich beperkte tot het samenvatten van de literatuur, bevat de hier voorliggende conceptrichtlijn ook praktische aanbevelingen die bruikbaar zijn voor de dagelijkse praktijk.

 

Strategie voor zoeken naar literatuur

Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande richtlijnen (http://www.guideline.gov/ , http://www.nice.org.uk/ , het cbo, SUM search en http://www.sign.ac.uk/) en naar systematische reviews in de Cochrane Library en via SUMsearch. Vervolgens werd er voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in de elektronische databases PubMed of Medline en Embase (1966-2009). Tevens werd er aanvullend handmatig gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de opgevraagde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar (systematische reviews of meta-analyses van) gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCTs). In afwezigheid van RCTs werd verder gezocht naar prospectieve gecontroleerde onderzoeken, vergelijkende onderzoeken en prospectieve niet-vergelijkende onderzoeken. De gebruikte zoektermen staan in bijlage 1.

 

Beoordeling van de kwaliteit van studies

Na selectie door de werkgroepleden bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens door de werkgroepleden beoordeeld op kwaliteit van het onderzoek en gegradeerd naar mate van bewijs. Hierbij is de indeling gebruikt, zoals weergegeven in tabel 1.1.

 

Tabel 1.1. Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies

Bewijs niveau

Interventie onderzoek

Diagnostisch accuratesse onderzoek

Schade of bijwerkingen, etiologie, prognose

A1

Systematische review / meta-analyse van tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang

Onderzoek t.o.v. een referentietest (‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van resultaten, met voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohort onderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (ook patiëntcontrole onderzoek, cohort-onderzoek)

Onderzoek t.o.v. een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohort onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohort onderzoek of patiëntcontrole onderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

 

De beoordeling van de verschillende artikelen vindt u in de verschillende teksten terug onder het kopje ‘Samenvatting literatuur’. Voor de onderwerpen die niet in de AAOS richtlijn behandeld werden en waarvoor voldoende goede literatuur voorhanden was, zijn er evidence-tabellen gemaakt (zie bijlage 4). Het wetenschappelijk bewijs is vervolgens kort samengevat in een ‘conclusie’. De belangrijkste literatuur waarop deze conclusie is gebaseerd staat bij de conclusie vermeld, inclusief de mate van bewijs (zie tabel 1.2).

 

Tabel 1.2. Niveau van bewijskracht van de conclusie op basis van het aan de conclusie ten grondslag liggend bewijs

Niveau

Conclusie gebaseerd op

1

Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

(Het is aangetoond dat…)

2

1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

(Het is aannemelijk dat…)

3

1 onderzoek van niveau B of C

(Er zijn aanwijzingen dat…)

4

Mening van deskundigen 

(De werkgroep is van mening dat…)

 

Formuleren van aanbevelingen

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs vaak nog andere aspecten van belang, zoals patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische aspecten. Deze aspecten worden, voor zover niet wetenschappelijk onderzocht, vermeld onder het kopje ‘overwegingen’. Bij de overwegingen spelen de ervaring en opvattingen van de werkgroepleden een rol. De ‘aanbevelingen’ geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op zowel het beschikbare wetenschappelijke bewijs als op de belangrijkste overwegingen. De gebruikte methodiek voor richtlijnontwikkeling verhoogt de transparantie van de totstandkoming van de aanbevelingen in deze richtlijn.

 

Juridische betekenis van richtlijnen

Richtlijnen bevatten geen wettelijke voorschriften, maar aanbevelingen die zoveel mogelijk op bewijs gebaseerd zijn. Zorgverleners kunnen aan de aanbevelingen voldoen in het streven kwalitatief goede of ‘optimale’ zorg te verlenen. Omdat deze aanbevelingen gebaseerd zijn op ‘algemeen bewijs voor optimale zorg’ en de inzichten van de werkgroep hierover, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen is, als de situatie van de patiënt dat vereist, zelfs noodzakelijk. Wanneer van deze richtlijn wordt afgeweken, is het verstandig om dit beargumenteerd en gedocumenteerd, waar relevant in overleg met de patiënt, te doen.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.