CF Botmineraaldichtheidverlies

Laatst beoordeeld: 01-01-2007

Uitgangsvraag

Wat is de beste preventie en behandeling van botmineraaldichtheidsverlies bij kinderen en volwassenen met CF?

Aanbeveling

Adequate voedselinnneming en voldoende lichaamsbeweging zijn van belang voor het bereiken van de optimale botmassa bij kinderen. Beide factoren zijn tevens van belang ter preventie van afname van de botmineraaldichtheid (BMD) op volwassen leeftijd.

 

Bij aangetoonde vermindering van de BMD bij volwassenen kan behandeling met bisfosfonaten worden overwogen.

Overwegingen

Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van een verlaagde botmassa of een verlaagde BMD zoals vitamine K, groeihormoon, parathormoon, geslachtshormonen en andere nieuwe ontwikkelingen, zullen eerst onderzocht moeten worden in dubbelblinde gerandomiseerde trials in de CF populatie, voordat dat daar een uitspraak over gedaan kan worden.

Inleiding

Afgenomen botmineraaldichtheid (BMD) bij een veranderde botarchitectuur is een complicatie van CF en neemt toe met de leeftijd. De afgenomen BMD is sterk gerelateerd aan een afgenomen body mass index (BMI), ernst van de pulmonale complicatie waardoor (systemische) chronische infectie, afgenomen fysieke activiteit, en gebruik van glucocorticosteroïdsteroïden. Voor factoren als deficiëntie van geslachtshormonen, CF gerelateerde diabetes mellitus, malnutritie door pancreasinsufficiëntie (Vit D/K deficiëntie), veranderde calciumhuishouding worden in sommige studies wel en in andere studies niet geassocieerd met een verlaagde BMD.

Conclusies

Niveau 3

Er zijn aanwijzingen dat bij kinderen met CF een optimale botmassa kan worden bereikt door te zorgen voor een normale voedingsstatus en voldoende lichaamsbeweging (3x per week 30 minuten).

Voor volwassenen met CF zijn er aanwijzingen dat onvoldoende lichaamsbeweging bijdraagt aan de jaarlijkse afname van de BMD.

 

B         Ujhelyi 2004; Buntain 2004; Henderson 1999; Elkin 2001; Frangolias

2003

 

Niveau 2

Het is aannemelijk dat het suppleren van vitamine D3 alleen geen effect heeft op de afname van de BMD.

 

A2        Aris 2004; Haworth 2004

B        Conway 2004; Giron 2005; Ringuier 2004

 

Niveau 2

De toegenomen botresoptie zoals waargenomen bij CF kan worden geremd met bisfosfonaten en calciumsuppletie in combinatie met vitamine D3 bij volwassenen, echter een reductie van fracturen, botpijnen of kyphose is hiermee tot op heden niet aangetoond.

 

A2 Cawood 2005

B         Giron 2005; Ringuier 2004; Aris 2004; Conway 2004

 

Samenvatting literatuur

Bij kinderen met CF kan een normale BMD en een normale botmassa worden gevonden wanneer er sprake is van een goede voedingsstatus (vet vrije massa) bereikt met adequate voedsel intake (Henderson 1999, Ujhelyi 2004, Buntain 2004). In niet CF-populaties is aangetoond dat bewegen kan leiden tot een toename van de BMD. Dit is niet onderzocht in de CF-populatie, wel is bekend dat afgenomen lichamelijke activiteit per dag een voorspellende waarde heeft voor een verlaagde BMD (Elkin 2001, Frangolias 2003).

Het suppleren van vitamine D3 tot normale serumspiegels en calcium geven geen bescherming van de jaarlijkse afname van BMD (Conway 2004, Giron 2005, Aris 2004, Ringuier 2004, Haworth 2004). Vitamine K serumspiegel kan verlaagd zijn bij patiënten met CF. Bij de maximaal te bereiken botmassa en het behouden van de normale BMD speelt vitamine K een steeds belangrijker wordende rol. Er zijn tot op heden nog geen studies bij CF bekend over toename BMD bij adequaat suppleren van vitamine K.

Bij CF is er sprake van een toegenomen resorptie van bot, dit kan geremd worden door bisfosfonaten. In meerdere gerandomiseerde trials is gekeken of dit ook opgaat voor de CF- populatie. Al deze trials vinden een toename van de BMD wanneer bisfosfonaten in combinatie met vitamine D en Calcium wordt gegeven versus alleen vitamine D en Calcium gedurende de folluw-up van de studie, 1-3 jaar (Giron 2005, Cawood 2005, Ringuier 2004, Conway 2004, Aris 2004). In geen van deze studies is gekeken naar afname van fracturen ten opzichte van de placebo-groep, mogelijk door een te korte follow-up. De afname van de BMD aan het begin van de studie in de bestudeerde patiënten groepen was vaak minimaal en de meeste patiënten hadden dan ook ten hoogste een osteopenie (Z-score tussen -1 en -2). In deze groep was de kans op osteoporotische fracturen erg klein. Bijwerkingen van bisfosfonaten weren niet gemeld, behalve bij pamidroninezuur intraveneus, dit leidde tot botpijnen (Hawroth 2001). In een studie is gekeken naar het effect van pamidronate ter reductie van BMD-verlies na transplantatie met een follow-up van 2 jaar (Aris 2000). Zowel tijd als pamidronate laat een toename van de BMD zien na transplantatie, wat significant meer is in pamidronate groep. Opvallend is dat tijdens de follow-up periode van 2 jaar in de controlegroep 7 fracturen waren ontstaan en in de behandelde groep 6.

In kinderen met CF is nu een studie waarin toediening van groeihormoon gedurende 1 jaar een significante verbetering van BMD liet zien en daarnaast ook van de lengte en het gewicht in vergelijking met placebo (Hardin 2005).

Bij vrouwen met osteoporose is onderzoek gedaan naar het effect van toedienen van het parathormoon. Ook hiermee lijkt er een postief effect op de BMD. Tot op heden is er nog geen studie verricht naar het effect van parathormoon op de BMD bij patiënten met CF.

Referenties

 1. Aris RM, Lester GE, Caminiti M, Blackwood AD, Hensler M, Lark RK, Hecker TM. Efficacy of alendronate in adults with cystic fibrosis with low bone density. Am J Respir Crit Care Med 2004:169(1);77-82.
 2. Buntain HM, Greer RM, Schluter PJ, Wong JCH, Potter JM, Lewindon PJ, Powell E, Wainwright CE, Bell SC. Bone mineral density in Autralian children, adolescents and adults with cystic fibrosis: a controlled cross sectional study. Thorax. 2004;59:149-155.
 3. Conway SP, Oldroyd B, Morton A, Truscott JG, Peckham DG. Effect of oral bisphosphonates on bone mineral density and body composition in adult patients with cystic fibrosis: a pilot study. Thorax. 2004 Aug;59(8):699-703.
 4. Elkin SL, Fairney A, Burnett S, Kemp M, Kyd P, Burgess J. Vertebral deformities and low bone mineral density in adults with cystic fibrosis: a cross-sectional study. Osteoporos Int. 2001;12(5):366-72.
 5. Frangolias DD, Pane PD, Kendler DL, Davidson AG, Wong L. Role of exercise and nutrition status on bone density in cystic fibrosis. J of Cyst Fibros 2003;2:163-170.
 6. Giron RM, Sanchez Molinio P, Garcia Vadillo A, Quintana ML, Rodriguez-Salvanes F, Jimenez I. Protocol for prevention and treatment of osteoporosis in patients with cystic fibrosis. Med Clin (Barc). 2005 Sep 17;125(9):325-8.
 7. Hardin DS, Ahn C, Prestidge C, Seilheimer DK, Ellis SK. Growth hormone improves bone mineral content in children with cystic fibrosis. J Pediatr Endocrinol Metab. 2005 Jun;18(6):589- 95.
 8. Haworth CS, Jones AM, Adams JE, Selby PL, Webb AK. Randomised double blind placebo controlled trial investigating the effect of calcium and vitamin D supplementation on bone mineral density and bone metabolism in adult patients with cystic fibrosis.J Cyst Fibros. 2004:3(4);233-236.
 9. Henderson RC, Madsen CD. Bone mineral content and body composition in children and young adults with cystic fibrosis. Ped Pulmonol.1999:27;80-84.
 10. Ringuier B, Leboucher B, Leblanc M, Troussier F, Duveau E. Effect of oral biphosphonates in patients with cystic fibrosis and low bone mineral density. Arch Pediatr. 2004:11(12);1445-1449.
 11. Ujhelyi R, Treszl A, Vasarhelyi B, Holics K, Tóth M, Arató A, Tulassay T, Tulassay Z, Szathmari M. Bone mineral density and bone acquisition in children and young adults with cystic fibrosis: a follow-up study. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2004;38:401-406.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 01-01-2007

Laatst geautoriseerd : 01-01-2007

Herziening

Uiterlijk in 2010 zullen de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en Nederlandse Vereniging Artsen Longziekten en Tuberculose na raadpleging van of op advies van andere aan de richtlijn participerende verenigingen, bepaald of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen als nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

 

Momenteel is de richtlijn nog niet herzien, de NVALT en NVK beraden zich hierover.

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Medische microbiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Algemene gegevens

Aanleiding

Cystic fibrosis (CF), ook wel pancreasfibrose, mucoviscidosis of taaislijmziekte genoemd, is één van de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten onder het blanke ras. In 1989 is het CF-gen geïdentificeerd en hierbij is duidelijk geworden dat vele verschillende CF- mutaties, indien in tweevoud voorkomend, de ziekte kunnen veroorzaken. Afhankelijk van de groep waartoe een specifieke mutatie behoort, is het epitheliale chloridentransport in mindere of meerdere mate gestoord. Voor de diagnostiek blijft de klassieke zweettest een vooraanstaande plaats innemen. De diagnose wordt definitief bevestigd door genetisch onderzoek. Andere functionele tests (elektrofysiologisch onderzoek van neus- en darmepitheel) kunnen in bijzondere gevallen worden aangewend voor de diagnostiek en hebben mede het inzicht in de pathofysiologie van CF vergroot. Patiënten met minder ernstige vormen van CF worden nu herkend, echter veelal pas op volwassen leeftijd.

In de longen, pancreas, galwegen, vasa deferentia en darmen vormt het taaie mucus pluggen en leidt het tot progressieve schade aan de betrokken organen. Door een frequente en deskundige controle kunnen zich ontwikkelende complicaties op tijd onderkend worden en kan een eventuele interventie gestart worden. De behandeling en controle geschiedt in omschreven centra waar orgaanspecialistische kennis op dit gebied is opgebouwd en verschillende disciplines tezamen een optimale zorg kunnen garanderen. Tussentijdse controles kunnen incidenteel buiten het centrum plaatsvinden, mits daarover goede werkafspraken tussen het centrum en medebehandelaar bestaan.

In 1998 werd de richtlijn 'Diagnostiek en Behandeling van cystic fibrosis gepubliceerd. Deze "consensus based” richtlijn is inmiddels op verscheidene onderdelen achterhaald en er bestaat behoefte om de richtlijn aan te passen aan het huidige kennisniveau en nieuwe inzichten. Zo zijn er nieuwe inzichten betreffende:

 • de pathogenese;
 • het belang van vroegdiagnostiek en  neonatale screening;
 • longinfecties;

-            overdracht van pathogene micro-organismen

-            indicatie en effect van inhalatie van antibiotica

-            vroege antimicrobiële behandeling

-            fysiotherapie;

 • longtransplantaties
 • organisatie van zorg (centrum-behandeling)

Daarnaast zijn onlangs (inter-)nationale publicaties verschenen die belangrijke aanvullingen geven op de reeds gebruikte literatuur. Voorbeelden hiervan zijn de publicatie van de Europese Consensus over de diagnostiek en behandeling van infectie met Pseudomonas aeruginosa; de publicatie op het gebied van de gastroenterologie van de Europese Consensus betreffende voeding; Services for adults with Cystic Fibrosis (WHO report 1999); Standards of care for patients with Cystic Fibrosis: a European consensus (Kerem 2005). Daarnaast kunnen er ook op het gebied van de implementatie knelpunten geconstateerd worden, zoals verwoord in de publicatie op het gebied van de organisatie van zorg "CF- centrumzorg”, Gespecialiseerde zorg voor patiënten met Cystic Fibrosis”, (NCFS, Baarn, juni 2002). Hoewel Nederlandse CF-centra in grote lijnen consensus hebben over de kwaliteitscriteria van CF-zorg, ontbreekt het tot op heden aan gezaghebbende visitatie- en controlerichtlijnen, alsmede aan een adequate financiële structuur.

Derhalve heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging Artsen Longziekten en Tuberculose het initiatief genomen een multidisciplinaire, ‘evidence-based’ richtlijn te ontwikkelen over de diagnostiek en behandeling van CF. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO verleende hierbij methodologische expertise en logistieke steun.

 

Initiatief:

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

 

Organisatie:

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

 

Mandaterende verenigingen/instanties:

Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen

Nederlands Instituut van Psychologen

Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Keel-, neus en oorkunde en Heelkunde van het Hoofd-

Halsgebied

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Platform CF-verpleegkundigen

Vereniging Klinische Genetica Nederland

 

Financiering:

Deze richtlijn is mede tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma ‘Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)’.

 

Doel en doelgroep

Doelstelling

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen.

Deze richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek en behandeling van CF. De richtlijn schenkt tevens aandacht aan de psychosociale zorg, arbeidsparticipatie en patiëntenvoorlichting. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd over de organisatie van zorg, waar onder meer aandacht is besteed aan de transitie van kind- naar volwassenenzorg. De richtlijn kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld lokale protocollen ter bevordering van de implementatie.

Met de "evidence based” richtlijn over de diagnostische en therapeutische aanpak van CF wordt beoogd dat er sturing kan worden gegeven aan het realiseren van optimale zorg voor de patiënt, doelmatige inzet van middelen en een daarbij behorende organisatiestructuur, hetgeen een goede samenwerking vereist tussen de diverse bij de behandeling betrokken specialismen en paramedici en tussen centra voor cystic fibrosis en ziekenhuizen zonder centrumfunctie.

 

Doelgroep

De richtlijn is bestemd voor alle disciplines, die zich met zorg voor CF-patiënten bezig houden; zoals longartsen, kinderlongartsen, kinderartsen, huisartsen, kinderchirurgen, ziekenhuisapothekers, internisten, intensivisten, KNO-artsen, klinisch chemici, MDL-artsen, artsen-microbioloog, klinisch genetici, gynaecologen, psychiaters, radiologen, CF- verpleegkundigen, (kinder)fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, maatschappelijk werkers en bedrijfsartsen.

Samenstelling werkgroep

Samenstelling van de werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn werd een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit 20 disciplines; voor een overzicht zie hieronder. De patiëntenorganisatie Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) heeft geparticipeerd in de werkgroep.

Bij het samenstellen van de werkgroep werd rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken verenigingen en instanties en CF-centra. De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door hun vereniging.

De werkgroep werd ondersteund en methodologisch begeleid door twee adviseurs van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.

 

 • Dr. C.K. van der Ent, kinderarts, Utrecht, voorzitter
 • Dr. H.G.M. Heijerman, longarts, Den Haag, vice-voorzitter
 • Mw. drs. J.J. Noordhoek-van der Staay, directeur NCFS, Baarn
 • Mw. drs. J.J. van Croonenborg, senior adviseur, Utrecht
 • Mw. drs. H.C. van de Steeg, adviseur, Utrecht
 • Prof.dr. W.M.C. van Aalderen, kinderarts, Amsterdam
 • L.E. Albeda, fysiotherapeut, Den Haag
 • Dr. F.J.A. Beek, radioloog, Utrecht
 • Drs. F.A.J.A. Bodewes, kinderarts, Groningen
 • Mw. I.C.M. Bon, kinderlongverpleegkundige, Amsterdam
 • Drs. R.W. Brimicombe, arts-microbioloog, Den Haag
 • Dr. P.P.H. Le Brun, ziekenhuisapotheker, Den Haag
 • Dr. J. Buwalda, KNO-arts, Utrecht
 • Dr. J.W.H. Custers, kinderfysiotherapeut, Utrecht
 • Dr. E.A. van der Graaf, longarts, Utrecht
 • Dr. V.A.M. Gulmans, coördinator onderzoek NCFS, Baarn
 • Dr. J.J.E. Hendriks, kinderarts-pulmonoloog, Maastricht
 • Dr. B. van Hoek, MDL-arts, Leiden
 • Mw. F.M. Hollander, diëtist, Utrecht
 • Drs. H.J.M. Jacobs, bedrijfsarts, Hapert
 • Dr. H.R. de Jonge, biochemicus, Rotterdam
 • Mw. H. Kalkman, CF-verpleegkundige, Rotterdam
 • Dr. J.W. Mouton, arts-microbioloog, Nijmegen
 • Prof.dr. M.F. Niermeijer, klinisch geneticus, Rotterdam
 • Mw. M.E. Philipsen, maatschappelijk werker, Den Haag
 • Mw. E.M.C. van der Ploeg, diëtist, Maastricht
 • Mw. drs. M.O.J. Raus, psychiater, Den Haag
 • Dr. P.N.M.A. Rieu, kinderchirurg, Nijmegen
 • Drs. P.M.S. Schröder, longarts-intensivist, Blaricum
 • Dr. M. Sinaasappel, kindergastro-enteroloog, Rotterdam
 • Dr. G. Sinnema, klinisch psycholoog, Utrecht
 • Dr. J.WJ. van der Stappen, klinisch chemicus, Nijmegen
 • Dr. G.R. Swart, internist, Rotterdam
 • Mw. drs. M.A.F. Traas, arts in opleiding gynaecologie, Dinxperlo
 • Prof.dr. H.J. Verkade, kinderarts-gastroenteroloog, Groningen
 • Mw. J. de Vries, verpleegkundige, Den Haag
 • Mw. dr. E.J.M. Weersink, longarts, Amsterdam
 • Dr. T.S. van der Werf, longarts-intensivist, Groningen

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Implementatie en evaluatie

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de aanbevelingen.

De richtlijn wordt verspreid naar alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen. Ook wordt een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, en er zal in verschillende specifieke vaktijdschriften aandacht worden besteed aan de richtlijn. De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) maakt een samenvatting specifiek voor mensen met CF.

Om de implementatie en evaluatie van deze richtlijn te stimuleren, zijn indicatoren ontwikkeld aan de hand waarvan de implementatie kan worden gemeten in een CF-centrum. Indicatoren geven in het algemeen de zorgverleners de mogelijkheid te evalueren of zij de gewenste zorg leveren. Zij kunnen daarmee ook onderwerpen voor verbeteringen van de zorgverlening identificeren. Ook in het implementatietraject zal de NCFS een rol spelen.

Werkwijze

Werkwijze van de werkgroep

De werkgroep werkte gedurende twee jaar (13 vergaderingen) aan een conceptrichtlijntekst. Gestart werd met een inventarisatie van knelpunten. Een groot aantal specialisten uit verschillende disciplines betrokken bij de diagnostiek en behandeling van CF werd gevraagd naar knelpunten betreffende de inhoud van de zorg, zorgorganisatie en zorgproces. Aan de hand van de knelpunteninventarisatie zijn uitgangsvragen geformuleerd.

Gezien de omvang van het werk, werd een aantal subgroepen gevormd met vertegenwoordigers uit relevante disciplines (screening en diagnostiek, tractus respiratorius, tractus digestivus, late complicaties en psychosociale aspecten). Via systematische zoekopdrachten en reference checking is bruikbare literatuur verzameld. De werkgroepleden hebben de literatuur beoordeeld op inhoud en kwaliteit. Vervolgens schreven de werkgroepleden teksten, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt, die tijdens vergaderingen besproken en na verwerking van de commentaren werden geaccordeerd.

De uiteindelijke teksten vormden samen de conceptrichtlijn die in april 2007 aan alle betrokken wetenschappelijke verenigingen werd aangeboden. Tevens werd men in staat gesteld om via website van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg commentaar op de richtlijn te geven. De commentaren zijn in de definitieve versie van de richtlijn verwerkt.

 

Wetenschappelijke bewijsvoering

De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in de Cochrane Library, Medline. Incidenteel is ook gezocht in Embase en PsycInfo. De geraadpleegde periode beslaat voor de meeste hoofdstukken de afgelopen 15 jaar; in sommige gevallen werd verder in de tijd teruggegaan. Daarnaast werden enkele recent verschenen artikelen meegenomen. Als trefwoorden voor de patiëntenpopulatie werden in Medline gebruikt:

1          "Cystic-Fibrosis"/ all subheadings

2          pancreatic near1 fibros*

3          mucoviscidosis

4          #1 or #2 or #3

5          cystic near fibrosis

6          "Pseudomonas-aeruginosa"/ all subheadings

7          #5 and #6

8           (cystic near fibrosis) in ti,ab

9           #4 or #7 or #8

10        "Cystic-Fibrosis"/ all subheadings or (((pancreatic nearl fibros*) or cf or mucoviscidosis or (cystic near fibrosis)) in ti,ab) or #6

Ook werden artikelen geselecteerd uit referentielijsten van reeds gevonden artikelen. Tevens werden andere richtlijnen aangaande cystic fibrosis geraadpleegd.

De artikelen werden geselecteerd op grond van de volgende criteria: (a) overwegend Engelstalige, Duitstalige, of Nederlandstalige publicaties en (b) gepubliceerd als ‘full paper’. (c) studietype.

Artikelen van matige of slechte kwaliteit werden uitgesloten. Na deze selectie bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies in de richtlijn staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens gegradeerd naar de mate van bewijs, waarbij de indeling is gebruikt zoals te zien is in tabel 1.

De beschrijving en beoordeling van de verschillende artikelen staan in de verschillende teksten onder het kopje “samenvatting van de literatuur”. De literatuur is samengevat in een conclusie, waarbij het niveau van het relevante bewijs is weergegeven. Bij gebrek aan bewijs bij CF-patiënten is soms gezocht welk bewijs voor handen was bij niet CF-patiënten om op zodanige wijze tot wetenschappelijke onderbouwing te komen.

 

Tabel 1: Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht Voor artikelen betreffende: interventie (preventie of therapie)

A1

systematische reviews die tenminste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn;

A2

gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede    kwaliteit (gerandomiseerde,dubbelblind gecontroleerde trials) van voldoende omvang en consistentie;

B

gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende     omvang  of ander vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek, patiënt-controle- onderzoek;

C

niet-vergelijkend onderzoek;

E

mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

 

Voor artikelen betreffende: diagnostiek

A1 onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten bij een prospectief gevolgde goed gedefinieerde patiëntengroep met een tevoren gedefinieerd beleid op grond van de te onderzoeken testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2-niveau als basis worden gebruikt en voldoende rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid van diagnostische tests;

A2 onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren criteria zijn gedefinieerd voor de te onderzoeken test en voor een referentietest, met een goede beschrijving van de est en de onderzochte klinische populatie; het moet een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten betreffen, er moet gebruikgemaakt zijn van tevoren gedefinieerde afkapwaarden en de resultaten van de test en de 'gouden standaard' moeten onafhankelijk zijn beoordeeld. Bij situaties waarbij multipele, diagnostische tests een rol spelen, is er in principe een onderlinge afhankelijkheid en dient de analyse hierop te zijn aangepast, bijvoorbeeld met logistische regressie;

B vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test en populatie, maar niet de kenmerken die verder onder niveau A staan genoemd;

C niet-vergelijkend onderzoek;

D mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

 

Niveau van de conclusies op basis van het bewijs

 1. 1 systematische review (A1) of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A1 of A2
 2. tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B
 3. 1 onderzoek van niveau A2 of B of onderzoek van niveau C
 4. mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden

 

Totstandkoming van de aanbevelingen

Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijk bewijs vaak andere Aspecten van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, beschikbaarheid van speciale technieken of expertise, organisatorische aspecten, maatschappelijke consequenties of kosten. Deze aspecten worden besproken na de ‘Conclusie’. Hierin wordt de conclusie op basis van de literatuur geplaatst in de context van de dagelijkse praktijk en vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van de verschillende beleidsopties. De uiteindelijk geformuleerde aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs in combinatie met deze overwegingen.

Het volgen van deze procedure en het opstellen van de richtlijn in dit ‘format’ heeft als doel de transparantie van de richtlijn te verhogen. Het biedt ruimte voor een efficiënte discussie tijdens de werkgroepvergaderingen en vergroot bovendien de helderheid voor de gebruiker van de richtlijn.