CF Belastbaarheid en prognose

Laatst beoordeeld: 01-01-2007

Uitgangsvraag

Welke objectieve parameters voorspellen het best de actuele belastbaarheid en de prognose van patiënten met CF?

Aanbeveling

De huidige parameters verschaffen onvoldoende relevante informatie met betrekking tot de belastbaarheid in relatie tot arbeidsparticipatie.

 

De belastbaarheid van de individuele CF-patiënt wordt bepaald in overleg tussen de behandelend specialist enerzijds en de bedrijfsarts en de verzekeringsgeneeskundige anderzijds.

Overwegingen

In de literatuur zijn tot op heden geen meetbare factoren beschreven die de actuele belastbaarheid goed kunnen voorspellen. Wel zijn er meerdere parameters die voorspellend kunnen zijn voor prognose en mortaliteit.

Inleiding

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke, klinische belastbaarheid en de door de patiënt ervaren, psychologische en sociale belastbaarheid (Gillen, 1995; Burker, 2004. Onderstaande beschouwing beperkt zich overwegend tot de fysieke belastbaarheid.

In de literatuur wordt geen uitsplitsing gemaakt tussen parameters die de actuele belastbaarheid goed representeren en de parameters die betrekking hebben op de prognose. Alleen Moorcroft (2005) vermeldt dat de FEV1 een goede parameter is voor de ernst van longziekten.

Conclusies

Niveau 4

CF is een systemisch en complex ziektebeeld. De werkgroep is van mening dat de ernst van het ziektebeeld door bekende en nog onbekende factoren wordt bepaald. De fysieke, psychologische en sociale belastbaarheid kunnen dus individueel sterk verschillen en zijn daardoor moeilijk vast te stellen. Exacerbatiefrequentie, aanwezigheid van co-morbiditeit en tijd die nodig is voor behandeling en verzorging spelen daarbij een niet te onderschatten rol

 

 

 

Niveau 2

FEV1 is geassocieerd met morbiditeit en op de langere termijn met mortaliteit bij CF-patiënten.

 

B Kerem 1992; Matouk 1997; Moorcroft 1997; Sharma 2001; Tantisira 2002

Samenvatting literatuur

Uit de literatuur (Matouk 1997) blijkt behoefte aan parameters die 1. de actuele status van een patiënt op een willekeurig tijdstip kunnen inschatten, 2. de progressie van het ziektebeeld kunnen vastleggen en de uitkomst ervan kunnen voorspellen 3. in staat zijn de therapie en clinical trials te toetsen 4. ondersteunen bij besluitvorming inzake therapie en longtransplantatie en 5. ondersteunen bij prioritering van plaatsing op de wachtlijst voor longtransplantatie. Een probleem hierbij is het ontbreken van een "gouden standaard”. Matouk (1997) komt tot de conclusie dat een gemodificeerd N Huang klinisch scoring systeem samen met de FEV1 % pred. significante voorspellers zijn van overleving over de periode van 2 en 3 jaar. Voor een periode van kleiner dan 2 jaar is het gemodificeerde N Huang systeem echter discriminerender dan de FEV1 % pred. Hij refereert aan Kerem die 5 jaar eerder aangeeft dat de wachtlijst voor longtransplantatie wel tot 2 jaar en langer kan oplopen en dat de FEV1% pred. < 30, evenals de PaO2 < 55 mm Hg en de PaCO2 >50 mm Hg gepaard gaan met een overlijdensrisico van > 50% na 2 jaar. Ook leeftijd en geslacht hebben een significant voorspellende waarde. Nixon (1992) geeft aan dat personen met een VO2 bij max inspanning van >= 82% voorspeld, gemeten over een periode van 8 jaar, een overlevingspercentage hebben van 83%. Bij een VO2 max tussen 59 en 81% is het overlevingspercentage 51% en bij een VO2 max van minder dan 59% is dit 28%. De FEV1, leeftijd, geslacht, BMI, en PCO2 peak zouden geen onafhankelijke correlatie te zien geven met mortaliteit in tegenstelling tot kolonisatie met Burholderia cepacia complex die met een vijfvoudig mortaliteitsrisico is geassocieerd. Moorcroft (1997) geeft aan dat FEV1% pred. een betere (en significante) indicator voor overleven is dan een maximale inspanningstest. Kolonisatie met B. cepacia complex echter is geen goede voorspeller van de mortaliteit. Milla
(1998) komt tot de conclusie dat bij zijn populatie (CF-patiënt met een FEV1 % pred. <30) een overlijdensrisico van 50% aanwezig is, maar pas na 3,8 jaar. Bovendien vermeldt hij dat de afname per jaar van de FEV1 % pred. een significante voorspeller is voor de mortaliteit (p< 0,0001). Patiënten met een leeftijd <18 jaar hadden een significant hogere kans op overlijden. Besmetting met B. cepacia complex toonde geen significant verhoogd risico (p<0,06) maar het aantal personen is hier waarschijnlijk de beperkende factor. Wat betreft sexe, diabetes mellitus en voedingstoestand zijn er geen belangrijke verschillen in overleving.

Sharma (2001) zegt dat percentage voorspelde FEV1 en percentage ideaal gewicht de enige twee factoren zijn die overlijden over de periode van 5 jaar accuraat en onafhankelijk voorspellen. Kolonisatie met B. cepacia complex zou geen voorspellende factor zijn mbt mortaliteit. Liou (2001) vindt dat een infectie met B. cepacia complex de meest significante voorspeller is van verminderde overlevingskans over 5 jaar. Hij constateert in zijn onderzoek dat diabetes mellitus een groot negatief effect heeft op de 5 jaarsoverleving onafhankelijk van de andere variabelen. Hij benadrukt het belang van het opnemen van klinische variabelen bij het ontwikkelen van modellen die mortaliteit van CF willen voorspellen. Emerson (2002) komt tot de conclusie dat een infectie met P. aeruginosa een belangrijke voorspeller is van morbiditeit en mortaliteit bij CF kinderen gezien over een periode van 8 jaar. Andere voorspellende factoren zouden het gewicht en het aantal ziekenhuisopnames zijn. De FEV1 % komt bij kinderen niet in aanmerking omdat bij een leeftijd van < 6 jaar nog geen betrouwbare longfunctie kan worden geproduceerd. Kerem (2005) komt in de European consensus tot de conclusie dat de longfunctie een belangrijke maat is bij de beoordeling van de morbiditeit en mortaliteit van CF. FEV1 % pred. is de sterkste klinische voorspeller van de mortaliteit en wordt als primaire parameter in veel clinical trials ingezet.

Referenties

 1. Burker EJ, Sedway J, Carone S. Psychological and educational factors: Better predictors of work status than FEV1 in adults with Cystic Fibrosis. Pediatric Pulmonology 2004; 38; 413-418.
 2. Kerem E, Reisman J, Corey M, Canny GJ, Levison H. Prediction of mortality in patients with CF. N. Engl.J. Med 1992; 326: 1187-91.
 3. Milla CE, Warwick WJ. Risk of death in Cystic Fibrosis Patients with severely Compromised lung function. Chest 1998; 113; 1230-1234
 4. Moorcroft AJ, Dodd ME, Webb AK. Exercise testing and prognosis in adult cystic fibrosis. Thorax 1997; 52: 291-293.
 5. Nixon PA, Orenstein DM, Kelsey SF, Doershuk CF. The prognostic value of exercise testing in patients with cystic fibrosis. New England J Medicine 1992; vol 327: 1785-1788
 6. Sharma R, Florea VG, Bolger AP, Doehner W, Florea ND, Coats AJS, Hodson ME, Anker SD, Henein MY. Wasting as an independent predictor of mortality in patients with cystic fibrosis. Thorax 2001; 56: 746-750.
 7. Gillen M, Lallas D, Brown C, Yelin E, Blanc P. Work disability in adults with cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152 (1) 1-2.
 8. Matouk E, Ghezzo RH, Gruber J, Hidvegi R, Gray-Donald K. Internal consistency reliability and predictive validity of a modified N. Huang clinical scoring system in adult cystic fibrosis patients. Eur Respir J 1997; 10 (9): 204-213.
 9. Tantisira KG, Systrom DM, Ginns LC. An elevated breathing reserve index at the lactate threshold is a predictor of mortality in patiets with Cystic Fibrosis awaiting lung transplantation. Am J Respir Crit Care Med 2002; vol 165, 1629-1633.
 10. Emerson J, Rosenfeld M, McNamara S. Pseudomonas Aeruginosa and other predictors of mortality and morbidity in young children with CF. Pediatric Pulmonol 2002; 34 (2); 91-100.
 11. Liou TG, Adler FR, Fitzsommons SC, Cahill BC, Hibbs JR. Predictive 5-year survivorship model of Cystic Fibrosis. Am J. Of Epidemiology 2001; vol 153 no 4; 345-351.
 12. Kerem E, Conway S, Elborn S, Heijerman H. Standards of care for patients with cystic fibrosis: an European consensus. Journal of cystic fibrosis 2005; 4; 7-26.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 01-01-2007

Laatst geautoriseerd : 01-01-2007

Herziening

Uiterlijk in 2010 zullen de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde en Nederlandse Vereniging Artsen Longziekten en Tuberculose na raadpleging van of op advies van andere aan de richtlijn participerende verenigingen, bepaald of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen als nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.

 

Momenteel is de richtlijn nog niet herzien, de NVALT en NVK beraden zich hierover.

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Medische microbiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Algemene gegevens

Aanleiding

Cystic fibrosis (CF), ook wel pancreasfibrose, mucoviscidosis of taaislijmziekte genoemd, is één van de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten onder het blanke ras. In 1989 is het CF-gen geïdentificeerd en hierbij is duidelijk geworden dat vele verschillende CF- mutaties, indien in tweevoud voorkomend, de ziekte kunnen veroorzaken. Afhankelijk van de groep waartoe een specifieke mutatie behoort, is het epitheliale chloridentransport in mindere of meerdere mate gestoord. Voor de diagnostiek blijft de klassieke zweettest een vooraanstaande plaats innemen. De diagnose wordt definitief bevestigd door genetisch onderzoek. Andere functionele tests (elektrofysiologisch onderzoek van neus- en darmepitheel) kunnen in bijzondere gevallen worden aangewend voor de diagnostiek en hebben mede het inzicht in de pathofysiologie van CF vergroot. Patiënten met minder ernstige vormen van CF worden nu herkend, echter veelal pas op volwassen leeftijd.

In de longen, pancreas, galwegen, vasa deferentia en darmen vormt het taaie mucus pluggen en leidt het tot progressieve schade aan de betrokken organen. Door een frequente en deskundige controle kunnen zich ontwikkelende complicaties op tijd onderkend worden en kan een eventuele interventie gestart worden. De behandeling en controle geschiedt in omschreven centra waar orgaanspecialistische kennis op dit gebied is opgebouwd en verschillende disciplines tezamen een optimale zorg kunnen garanderen. Tussentijdse controles kunnen incidenteel buiten het centrum plaatsvinden, mits daarover goede werkafspraken tussen het centrum en medebehandelaar bestaan.

In 1998 werd de richtlijn 'Diagnostiek en Behandeling van cystic fibrosis gepubliceerd. Deze "consensus based” richtlijn is inmiddels op verscheidene onderdelen achterhaald en er bestaat behoefte om de richtlijn aan te passen aan het huidige kennisniveau en nieuwe inzichten. Zo zijn er nieuwe inzichten betreffende:

 • de pathogenese;
 • het belang van vroegdiagnostiek en  neonatale screening;
 • longinfecties;

-            overdracht van pathogene micro-organismen

-            indicatie en effect van inhalatie van antibiotica

-            vroege antimicrobiële behandeling

-            fysiotherapie;

 • longtransplantaties
 • organisatie van zorg (centrum-behandeling)

Daarnaast zijn onlangs (inter-)nationale publicaties verschenen die belangrijke aanvullingen geven op de reeds gebruikte literatuur. Voorbeelden hiervan zijn de publicatie van de Europese Consensus over de diagnostiek en behandeling van infectie met Pseudomonas aeruginosa; de publicatie op het gebied van de gastroenterologie van de Europese Consensus betreffende voeding; Services for adults with Cystic Fibrosis (WHO report 1999); Standards of care for patients with Cystic Fibrosis: a European consensus (Kerem 2005). Daarnaast kunnen er ook op het gebied van de implementatie knelpunten geconstateerd worden, zoals verwoord in de publicatie op het gebied van de organisatie van zorg "CF- centrumzorg”, Gespecialiseerde zorg voor patiënten met Cystic Fibrosis”, (NCFS, Baarn, juni 2002). Hoewel Nederlandse CF-centra in grote lijnen consensus hebben over de kwaliteitscriteria van CF-zorg, ontbreekt het tot op heden aan gezaghebbende visitatie- en controlerichtlijnen, alsmede aan een adequate financiële structuur.

Derhalve heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging Artsen Longziekten en Tuberculose het initiatief genomen een multidisciplinaire, ‘evidence-based’ richtlijn te ontwikkelen over de diagnostiek en behandeling van CF. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO verleende hierbij methodologische expertise en logistieke steun.

 

Initiatief:

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

 

Organisatie:

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

 

Mandaterende verenigingen/instanties:

Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen

Nederlands Instituut van Psychologen

Nederlandsche Internisten Vereeniging Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Nederlandse Vereniging voor Keel-, neus en oorkunde en Heelkunde van het Hoofd-

Halsgebied

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Platform CF-verpleegkundigen

Vereniging Klinische Genetica Nederland

 

Financiering:

Deze richtlijn is mede tot stand gekomen met financiële steun van de Orde van Medisch Specialisten in het kader van het programma ‘Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)’.

 

Doel en doelgroep

Doelstelling

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen.

Deze richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek en behandeling van CF. De richtlijn schenkt tevens aandacht aan de psychosociale zorg, arbeidsparticipatie en patiëntenvoorlichting. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd over de organisatie van zorg, waar onder meer aandacht is besteed aan de transitie van kind- naar volwassenenzorg. De richtlijn kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting aan patiënten. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld lokale protocollen ter bevordering van de implementatie.

Met de "evidence based” richtlijn over de diagnostische en therapeutische aanpak van CF wordt beoogd dat er sturing kan worden gegeven aan het realiseren van optimale zorg voor de patiënt, doelmatige inzet van middelen en een daarbij behorende organisatiestructuur, hetgeen een goede samenwerking vereist tussen de diverse bij de behandeling betrokken specialismen en paramedici en tussen centra voor cystic fibrosis en ziekenhuizen zonder centrumfunctie.

 

Doelgroep

De richtlijn is bestemd voor alle disciplines, die zich met zorg voor CF-patiënten bezig houden; zoals longartsen, kinderlongartsen, kinderartsen, huisartsen, kinderchirurgen, ziekenhuisapothekers, internisten, intensivisten, KNO-artsen, klinisch chemici, MDL-artsen, artsen-microbioloog, klinisch genetici, gynaecologen, psychiaters, radiologen, CF- verpleegkundigen, (kinder)fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, maatschappelijk werkers en bedrijfsartsen.

Samenstelling werkgroep

Samenstelling van de werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn werd een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit 20 disciplines; voor een overzicht zie hieronder. De patiëntenorganisatie Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) heeft geparticipeerd in de werkgroep.

Bij het samenstellen van de werkgroep werd rekening gehouden met de geografische spreiding van de werkgroepleden, met een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken verenigingen en instanties en CF-centra. De werkgroepleden hebben onafhankelijk gehandeld en waren gemandateerd door hun vereniging.

De werkgroep werd ondersteund en methodologisch begeleid door twee adviseurs van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.

 

 • Dr. C.K. van der Ent, kinderarts, Utrecht, voorzitter
 • Dr. H.G.M. Heijerman, longarts, Den Haag, vice-voorzitter
 • Mw. drs. J.J. Noordhoek-van der Staay, directeur NCFS, Baarn
 • Mw. drs. J.J. van Croonenborg, senior adviseur, Utrecht
 • Mw. drs. H.C. van de Steeg, adviseur, Utrecht
 • Prof.dr. W.M.C. van Aalderen, kinderarts, Amsterdam
 • L.E. Albeda, fysiotherapeut, Den Haag
 • Dr. F.J.A. Beek, radioloog, Utrecht
 • Drs. F.A.J.A. Bodewes, kinderarts, Groningen
 • Mw. I.C.M. Bon, kinderlongverpleegkundige, Amsterdam
 • Drs. R.W. Brimicombe, arts-microbioloog, Den Haag
 • Dr. P.P.H. Le Brun, ziekenhuisapotheker, Den Haag
 • Dr. J. Buwalda, KNO-arts, Utrecht
 • Dr. J.W.H. Custers, kinderfysiotherapeut, Utrecht
 • Dr. E.A. van der Graaf, longarts, Utrecht
 • Dr. V.A.M. Gulmans, coördinator onderzoek NCFS, Baarn
 • Dr. J.J.E. Hendriks, kinderarts-pulmonoloog, Maastricht
 • Dr. B. van Hoek, MDL-arts, Leiden
 • Mw. F.M. Hollander, diëtist, Utrecht
 • Drs. H.J.M. Jacobs, bedrijfsarts, Hapert
 • Dr. H.R. de Jonge, biochemicus, Rotterdam
 • Mw. H. Kalkman, CF-verpleegkundige, Rotterdam
 • Dr. J.W. Mouton, arts-microbioloog, Nijmegen
 • Prof.dr. M.F. Niermeijer, klinisch geneticus, Rotterdam
 • Mw. M.E. Philipsen, maatschappelijk werker, Den Haag
 • Mw. E.M.C. van der Ploeg, diëtist, Maastricht
 • Mw. drs. M.O.J. Raus, psychiater, Den Haag
 • Dr. P.N.M.A. Rieu, kinderchirurg, Nijmegen
 • Drs. P.M.S. Schröder, longarts-intensivist, Blaricum
 • Dr. M. Sinaasappel, kindergastro-enteroloog, Rotterdam
 • Dr. G. Sinnema, klinisch psycholoog, Utrecht
 • Dr. J.WJ. van der Stappen, klinisch chemicus, Nijmegen
 • Dr. G.R. Swart, internist, Rotterdam
 • Mw. drs. M.A.F. Traas, arts in opleiding gynaecologie, Dinxperlo
 • Prof.dr. H.J. Verkade, kinderarts-gastroenteroloog, Groningen
 • Mw. J. de Vries, verpleegkundige, Den Haag
 • Mw. dr. E.J.M. Weersink, longarts, Amsterdam
 • Dr. T.S. van der Werf, longarts-intensivist, Groningen

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Implementatie en evaluatie

In de verschillende fasen van de ontwikkeling van het concept van de richtlijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn en de daadwerkelijke uitvoerbaarheid van de aanbevelingen.

De richtlijn wordt verspreid naar alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen. Ook wordt een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, en er zal in verschillende specifieke vaktijdschriften aandacht worden besteed aan de richtlijn. De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) maakt een samenvatting specifiek voor mensen met CF.

Om de implementatie en evaluatie van deze richtlijn te stimuleren, zijn indicatoren ontwikkeld aan de hand waarvan de implementatie kan worden gemeten in een CF-centrum. Indicatoren geven in het algemeen de zorgverleners de mogelijkheid te evalueren of zij de gewenste zorg leveren. Zij kunnen daarmee ook onderwerpen voor verbeteringen van de zorgverlening identificeren. Ook in het implementatietraject zal de NCFS een rol spelen.

Werkwijze

Werkwijze van de werkgroep

De werkgroep werkte gedurende twee jaar (13 vergaderingen) aan een conceptrichtlijntekst. Gestart werd met een inventarisatie van knelpunten. Een groot aantal specialisten uit verschillende disciplines betrokken bij de diagnostiek en behandeling van CF werd gevraagd naar knelpunten betreffende de inhoud van de zorg, zorgorganisatie en zorgproces. Aan de hand van de knelpunteninventarisatie zijn uitgangsvragen geformuleerd.

Gezien de omvang van het werk, werd een aantal subgroepen gevormd met vertegenwoordigers uit relevante disciplines (screening en diagnostiek, tractus respiratorius, tractus digestivus, late complicaties en psychosociale aspecten). Via systematische zoekopdrachten en reference checking is bruikbare literatuur verzameld. De werkgroepleden hebben de literatuur beoordeeld op inhoud en kwaliteit. Vervolgens schreven de werkgroepleden teksten, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt, die tijdens vergaderingen besproken en na verwerking van de commentaren werden geaccordeerd.

De uiteindelijke teksten vormden samen de conceptrichtlijn die in april 2007 aan alle betrokken wetenschappelijke verenigingen werd aangeboden. Tevens werd men in staat gesteld om via website van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg commentaar op de richtlijn te geven. De commentaren zijn in de definitieve versie van de richtlijn verwerkt.

 

Wetenschappelijke bewijsvoering

De aanbevelingen uit deze richtlijn zijn voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties in de Cochrane Library, Medline. Incidenteel is ook gezocht in Embase en PsycInfo. De geraadpleegde periode beslaat voor de meeste hoofdstukken de afgelopen 15 jaar; in sommige gevallen werd verder in de tijd teruggegaan. Daarnaast werden enkele recent verschenen artikelen meegenomen. Als trefwoorden voor de patiëntenpopulatie werden in Medline gebruikt:

1          "Cystic-Fibrosis"/ all subheadings

2          pancreatic near1 fibros*

3          mucoviscidosis

4          #1 or #2 or #3

5          cystic near fibrosis

6          "Pseudomonas-aeruginosa"/ all subheadings

7          #5 and #6

8           (cystic near fibrosis) in ti,ab

9           #4 or #7 or #8

10        "Cystic-Fibrosis"/ all subheadings or (((pancreatic nearl fibros*) or cf or mucoviscidosis or (cystic near fibrosis)) in ti,ab) or #6

Ook werden artikelen geselecteerd uit referentielijsten van reeds gevonden artikelen. Tevens werden andere richtlijnen aangaande cystic fibrosis geraadpleegd.

De artikelen werden geselecteerd op grond van de volgende criteria: (a) overwegend Engelstalige, Duitstalige, of Nederlandstalige publicaties en (b) gepubliceerd als ‘full paper’. (c) studietype.

Artikelen van matige of slechte kwaliteit werden uitgesloten. Na deze selectie bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de verschillende conclusies in de richtlijn staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens gegradeerd naar de mate van bewijs, waarbij de indeling is gebruikt zoals te zien is in tabel 1.

De beschrijving en beoordeling van de verschillende artikelen staan in de verschillende teksten onder het kopje “samenvatting van de literatuur”. De literatuur is samengevat in een conclusie, waarbij het niveau van het relevante bewijs is weergegeven. Bij gebrek aan bewijs bij CF-patiënten is soms gezocht welk bewijs voor handen was bij niet CF-patiënten om op zodanige wijze tot wetenschappelijke onderbouwing te komen.

 

Tabel 1: Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht Voor artikelen betreffende: interventie (preventie of therapie)

A1

systematische reviews die tenminste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn;

A2

gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede    kwaliteit (gerandomiseerde,dubbelblind gecontroleerde trials) van voldoende omvang en consistentie;

B

gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende     omvang  of ander vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek, patiënt-controle- onderzoek;

C

niet-vergelijkend onderzoek;

E

mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

 

Voor artikelen betreffende: diagnostiek

A1 onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten bij een prospectief gevolgde goed gedefinieerde patiëntengroep met een tevoren gedefinieerd beleid op grond van de te onderzoeken testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2-niveau als basis worden gebruikt en voldoende rekening wordt gehouden met onderlinge afhankelijkheid van diagnostische tests;

A2 onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren criteria zijn gedefinieerd voor de te onderzoeken test en voor een referentietest, met een goede beschrijving van de est en de onderzochte klinische populatie; het moet een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten betreffen, er moet gebruikgemaakt zijn van tevoren gedefinieerde afkapwaarden en de resultaten van de test en de 'gouden standaard' moeten onafhankelijk zijn beoordeeld. Bij situaties waarbij multipele, diagnostische tests een rol spelen, is er in principe een onderlinge afhankelijkheid en dient de analyse hierop te zijn aangepast, bijvoorbeeld met logistische regressie;

B vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test en populatie, maar niet de kenmerken die verder onder niveau A staan genoemd;

C niet-vergelijkend onderzoek;

D mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

 

Niveau van de conclusies op basis van het bewijs

 1. 1 systematische review (A1) of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A1 of A2
 2. tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B
 3. 1 onderzoek van niveau A2 of B of onderzoek van niveau C
 4. mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden

 

Totstandkoming van de aanbevelingen

Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijk bewijs vaak andere Aspecten van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, beschikbaarheid van speciale technieken of expertise, organisatorische aspecten, maatschappelijke consequenties of kosten. Deze aspecten worden besproken na de ‘Conclusie’. Hierin wordt de conclusie op basis van de literatuur geplaatst in de context van de dagelijkse praktijk en vindt een afweging plaats van de voor- en nadelen van de verschillende beleidsopties. De uiteindelijk geformuleerde aanbeveling is het resultaat van het beschikbare bewijs in combinatie met deze overwegingen.

Het volgen van deze procedure en het opstellen van de richtlijn in dit ‘format’ heeft als doel de transparantie van de richtlijn te verhogen. Het biedt ruimte voor een efficiënte discussie tijdens de werkgroepvergaderingen en vergroot bovendien de helderheid voor de gebruiker van de richtlijn.