COVID-19

Initiatief: FMS / SWAB Aantal modules: 72

Vitamine C

Uitgangsvraag

Wat is de plaats van vitamine C bij de behandeling van patiënten met COVID-19?

Aanbeveling

Gebruik vitamine C niet als behandeling van COVID-19

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

Er is literatuuronderzoek verricht naar de verschillen in klinische uitkomsten tussen behandeling met en zonder vitamine C. Tot en met 6 januari 2022 werden er 4 gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) gevonden in patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis (n=163 in de interventiegroep en n=203 in de controlegroep) en 1 RCT bij patiënten buiten het ziekenhuis.

 

De geïncludeerde studies onderzochten verschillende doseringen vitamine C, variërend van cumulatief 7 gram tot 168 gram in de eerste twee weken van de randomisatie. Ook werden verschillende toedieningsvormen gebruikt: intraveneus (JamaliMoghadamSiahkali, 2021; Kumari, 2020; Zhang, 2021) en oraal (Majidi, 2021; Thomas, 2021).

Er werden alleen randomiseerde trials geïncludeerd in de analyse, waardoor de kwaliteit van bewijs initieel hoog was. Omdat de studies steeds een relatief kleine populatie includeerden en omdat er mede hierdoor een grote spreiding van het betrouwbaarheidsinterval rondom de puntschatter van de uitkomstmaat was (imprecision), werd de kwaliteit van dit bewijs naar beneden bijgesteld. Daarnaast waren er drie open-label trials (JamaliMoghadamSiahkali, 2021; Kumari, 2020; Thomas, 2021), met een mogelijk risico op vertekening van de studieresultaten (risk of bias) bij subjectieve uitkomstmaten. Ook om deze reden werd de kwaliteit van dit bewijs waar nodig naar beneden bijgesteld.

 

Vitamine C bij patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis

Op basis van de vier geïncludeerde studies (JamaliMoghadamSiahkali, 2021; Kumari, 2020; Majidi, 2021 en Zhang, 2021) zijn we onzeker over het effect van behandeling met vitamine C op de cruciale uitkomstmaten mortaliteit en respiratoire ondersteuning. De studies zijn klein, met minder dan 100 patiënten per studie arm. De bewijskracht van de gevonden resultaten wordt daarnaast beperkt door tekortkomingen in de studieopzet. De bewijskracht is, bij beoordeling volgens de GRADE methodiek, ‘zeer laag’. Er is dus sprake van een kennislacune.

 

Vitamine C bij ambulante patiënten

Op basis van één geïncludeerde studie (Thomas, 2021) zijn we onzeker over het effect van behandeling met vitamine C op de cruciale uitkomstmaat mortaliteit bij ambulante patiënten met COVID-19. Ook in deze groep patiënten is de bewijskracht volgens de GRADE ‘zeer laag’.


Ook de twee studies die initieel werden geëxcludeerd omdat ze een combinatie van vitamines gebruikten (Darban, 2021; Hakamifard, 2021) lieten in hun kleine populaties geen potentieel effect van vitamine C zien.

 

Overige overwegingen

Bijwerkingen

Vier van de geïncludeerde studies rapporteerden ook ‘adverse events’. Vanwege de kleine aantallen patiënten en de wisselende rapportage van eventuele bijwerkingen zijn er grote verschillen per studie te zien. In de studie van JamaliMoghadamSiahkali (2021) werden geen ‘adverse events’ gezien, terwijl in de studie van Thomas (2021) 17/43 (39.5%) van de patiënten in de interventiegroep een bijwerking ervaarde in de 7 dagen na de toediening van vitamine C ten opzichte van nul in de controlegroep. De volgende ‘adverse events’ werden gerapporteerd: hoofdpijn (n=1), misselijkheid (n=6), overgeven (n=1), tintelingen (n=1), pijn in epigastrio (n=5), diarree (n=7), duizeligheid/moeheid (n=1) en overig (n=1).

In bovenstaande studies leek het gebruik van vitamine C relatief veilig. Een RCT uit 2022 die vitamine C onderzocht bij meer dan 800 patiënten die met een sepsis op de intensive care lagen, toonde echter dat er mogelijk toch een nadeel was van vitamine C (Lamontagne, 2022). In deze studie werd een significant hogere mortaliteit of orgaan dysfunctie gezien bij patiënten die behandeld werden met vitamine C. In de subgroep van patiënten met sepsis door COVID-19 werd dit verschil niet gezien.

 

Waarden en voorkeuren van patiënten (en evt. hun verzorgers)

Op grond van de bekende onderzoeksgegevens wordt vitamine C niet aanbevolen als behandeling van COVID-19. Daarnaast laat een RCT bij patiënten met een sepsis zien dat behandeling met vitamine C mogelijk ernstige bijwerkingen kan hebben. Dit is niet op grote schaal onderzocht voor COVID-19. Ondanks het advies om vitamine C niet te gebruiken als behandeling van COVID-19, verwachten wij dat patiënten bij hun waardering van vitamine C ook hun persoonlijke voorkeur en maatschappelijke beeldvorming zullen laten meewegen.

 

Kosten (middelenbeslag)

Gezien het gebrek aan effectiviteit wordt vitamine C niet aanbevolen als behandeling van COVID-19.

 

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

Vitamine C wordt niet aanbevolen als behandeling van COVID-19, dus de werkgroep voorziet geen problemen qua implementatie.

 

Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies

 

Op dit moment is er onvoldoende data om het gebruik van vitamine C aan of af te raden in de behandeling van COVID-19. Echter, gebruik van vitamine C zou gepaard kunnen gaan met (ernstige) bijwerkingen.

Onderbouwing

Vitamine C is een antioxidant met anti-inflammatoire eigenschappen. Tijdens oxidatieve stress heeft het lichaam mogelijk meer vitamine C nodig, waardoor suppletie van vitamine C is geëvalueerd bij onder andere ernstige infecties en sepsis. In een onderzoeksmodel met muizen met een sepsis werd een langere overleving en minder inflammatie gezien in de groep dit vitamine C kreeg toegediend (Fisher, 2011). Studies bij mensen met een sepsis toonden tegenstrijdige resultaten. Een meta-analyse uit 2020 bij mensen met een sepsis toonde geen verbeterde mortaliteit binnen 28 dagen (Wei, 2020). Ook een gerandomiseerde klinische studie uit 2020 in kritisch zieke patiënten met een septische shock (n=211) toonde geen verschil aan tussen de combinatie van vitamine C (6000 mg/dag), thiamine (400 mg/dag) en hydrocortison (200 mg/dag) versus hydrocortison op de duur van de shock of op mortaliteit. Wel werd een verlaging van SOFA score gezien in de groep met de combinatie (mediane verandering van -2 punten vs -1 punt; P=0.02) (Fujii, 2020). Een studie in kritisch zieke patiënten met sepsis-geïnduceerde ARDS (n=167) toonde wel een lagere mortaliteit op dag 28 in de groep met 200 mg vitamine C/kg per dag (29.8% vs 46.3%; P=0.03). Echter, deze studie toonde geen verschil in SOFA score of inflammatoire markers (Fowler, 2019).

 

Inmiddels hebben diverse gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) de effectiviteit van vitamine C onderzocht om de plaats van dit middel bij de behandeling van COVID-19 patiënten te bepalen. Klinische dose-finding studies zijn in deze setting nooit verricht.

PICO 1: Treatment with vitamin C in hospitalized COVID-19 patients

 

Mortality (crucial)

Very low GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of treatment with vitamin C on mortality when compared to treatment without vitamin C in hospitalized patients with moderate to severe COVID-19.

 

Sources: JamaliMoghadamSiahkali, 2021; Kumari, 2020 and Zhang, 2021

 

Extensive respiratory support (crucial)

Very low GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of treatment with vitamin C on extensive respiratory support when compared to treatment without vitamin C in hospitalized patients with moderate to severe COVID-19.

 

Sources: JamaliMoghadamSiahkali, 2021; Kumari, 2020 and Zhang, 2021

 

Duration of hospitalization (important)

Very low GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of treatment with vitamin C on length of stay when compared to treatment without vitamin C in hospitalized patients with moderate to severe COVID-19.

 

Sources: JamaliMoghadamSiahkali, 2021; Kumari, 2020 and Zhang, 2021

 

Time to clinical improvement (important)

Very low GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of treatment with vitamin C on time to clinical improvement when compared to treatment without vitamin C in hospitalized patients with moderate to severe COVID-19.

 

Source: Kumari, 2020

 

PICO 2: Treatment with vitamin C in non-hospitalized COVID-19 patients

 

 

Mortality (crucial)

-

GRADE

Due to low number of events, it is not possible to draw a conclusion on the effect of treatment with vitamin C on mortality when compared to treatment without vitamin C in non-hospitalized patients with COVID-19.

 

Sources: Thomas, 2021

 

Hospitalization (important)

Very low GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of treatment with vitamin C on hospitalization when compared to treatment without vitamin C in non-hospitalized patients with COVID-19.

 

Sources: Thomas, 2021

 

Respiratory support (important)

- GRADE

No evidence was found regarding the effect of treatment with vitamin C on respiratory support when compared to treatment without vitamin C in non-hospitalized patients with COVID-19.

 

Source: -

 

Time to clinical improvement (important)

Very low GRADE

The evidence is very uncertain about the effect of treatment with vitamin Con time to clinical improvement when compared to treatment without vitamin C in non-hospitalized patients with COVID-19.

 

Sources: Thomas, 2021

PICO 1: Treatment with vitamin C in hospitalized COVID-19 patients

 

JamaliMoghadamSiahkali (2021) described an open label randomized clinical trial, which was performed in Iran. JamaliMoghadamSiahkali (2021) studied the efficacy and tolerability of vitamin C in adult hospitalized patients with moderate or severe COVID-19 disease. They included patients ≥ 18 years with a positive COVID-19 PCR test or COVID-19 suspicion based on clinical findings or imaging findings of COVID-19 on spiral/high-resolution CT imaging, clinical manifestations of ARDS or myocarditis and oxygen saturation <93% from admission or after 48 hours from the first COVID-19 treatment. Patients in the intervention group (n=30) received 1.5 g vitamin C (IV) every six hours for five days plus standard care. The control group (n=30) received standard care only. Standard care consisted of oral lopinavir (400mg)/ritonavir (100 mg) twice daily and a single dose of oral hydroxychloroquine (400 mg) on the first day of hospitalization. In case of deterioration during admission, patients received methylprednisolone (125 mg daily for three days). In the intervention group 26.6% of the patients received corticosteroids, compared to 23.3% of the patients in the control group. Vitamin C intake and/or levels at baseline were not reported. Patients were followed until discharge. Primary outcome measures included decrease in mortality and duration of hospitalization. In both groups, 3/30 (10%) patients died. In the intervention group, median (IQR) duration of hospitalization was 8.5 (7.0 tot 12.0) days, compared to 6.5 (4.0 to 12.0) days in the control group. Median length of stay at the ICU (IQR) was 5.5 (5.0 to 10.0) days in the intervention group, compared to 5.0 (5.0 to 7.0) days in the control group. Besides, the following relevant outcome measures were reported: respiratory support (intubation).

 

Kumari (2020) described an open label randomized clinical trial, which was performed in Pakistan. Kumari (2020) studied the efficacy of vitamin C in hospitalized patients with moderate to severe COVID-19. They included patients with severe COVID-19 based on the national health guidelines of Pakistan. Patients in the intervention group (n=75) received 50 mg/kg of vitamin C IV daily, plus standard care. The control group (n=75) received standard care only. Standard care was comparable between both groups and included antipyretics, dexamethasone (not mentioned in how many patients dexamethasone was used), and prophylactic antibiotics. Vitamin C intake and/or levels at baseline were not reported. Length of follow-up was not clear. Primary outcome was not specified. The following relevant outcome measures were reported: mortality, respiratory support (mechanical ventilation), duration of hospitalization and time to clinical improvement.

 

Majidi (2021) described a double-blinded controlled randomized clinical trial, which was performed in Iran. Majidi (2021) studied the efficacy and tolerability of vitamin C in adult patients with severe COVID-19 disease. They included patients between 35 and 75 years, who were positive for COVID-19, likely to be in the intensive care unit (ICU) for at least 48 hours and have an indication for enteral nutrition. Patients in the intervention group (n=31) received a 500 mg vitamin C capsule per day for 14 days, which was added to their enteral formula. The control group (n=69) received the same enteral nutrition, but without added vitamin C. There is no information available on usual care. Vitamin C intake and/or levels at baseline were not reported. Patients were followed for 14 days after start of the treatment. Survival at the ICU was determined 14 days after completion of the study. According to the study protocol, the primary outcome measures were several inflammatory and biochemical parameters. Results are described in Table 1. Beside the outcome measure survival, there was no other outcome measure of interest to our literature analysis.

 

Table 1. Primary outcome measures in Majidi (2021).

Outcome

Intervention group (post-intervention)*

Control group (post-intervention)*

Mean difference (95%CI)

White blood cells

11,828 ± 291

13,785 ± 378

-1957.00 (-2092.82 to -1821.18)

Neutrophils

8,660 ± 459

8,950 ± 238

-290.00 (-461.06 to -118.94)

Lymphocytes

1,175 ± 358

925 ± 427

250.00 (88.65 to 411.35)

Lactate dehydrogenase

Not reported

Not reported

N.A.

Creatine phosphokinase

Not reported

Not reported

N.A.

Cell blood count

For details, see Table 2 in Majidi (2021)

For details, see Table 2 in Majidi (2021)

 

C reactive protein

Not reported

Not reported

N.A.

Partial pressure of oxygen

67.84 ( ± 23.02)

72.20 ( ± 8.21)

-4.36 (-12.69 to 3.97)

Partial pressure of carbon dioxide

44.35 ( ± 12.48)

40.70 ( ± 8.90)

3.65 (-1.22 to 8.52)

*Mean±SD

 

Zhang (2021) described a blinded placebo-controlled randomized clinical trial, which was performed in China. Zhang (2021) studied the efficacy and tolerability of vitamin C in adult patients with severe COVID-19 disease, admitted to the ICU. They included patients between 18 and 80 years, who were positive for SARS-CoV-2 infection confirmed by RT-PCR, had pneumonia confirmed by chest imaging, were admitted to the ICU and had P/F ratio < 300 mmHg. Patients in the intervention group (n=27) received 24 g vitamin C (IV) per day for seven days plus standard care. The control group (n=29) received placebo plus standard care. Standard care could include hydrocortisone 1 mg/kg/day, this was considered in case of rapid deterioration of hypoxemia, severe ARDS or septic shock. The study does not provide details on the number of patients with hydrocortisone. Vitamin C intake and/or levels at baseline were not reported. Patients were followed for 28 days after start of the treatment. The primary outcome measure was median invasive mechanical ventilation (IMV)-free days in 28 days. The intervention group had 26.0 (9.0 to 28.0) IMV-free days, compared to 22.0 (8.5 to 28.0) days in the control group. The Hazard Ratio (HR) (95%CI) was 4.8 (-4.7 to 7.2). The following relevant outcome measures were reported: 28-day mortality, duration of hospitalization, respiratory support (IMV, NIV and HFNC), improvement of the patient’s condition.

 

Table 2. Overview of RCTs comparing vitamin C with standard care in hospitalized COVID-19 patients.

Author

Disease severity*

Sample size

Dosage

JamaliMoghadamSiahkali, 2021

Moderate to severe

I: 30

C: 30

Total: 60

1.5 g vitamin C intravenous every 6 h for 5 days

Kumari, 2020

Moderate to severe

I: 75

C: 75

Total: 150

50 mg/kg vitamin C intravenous every day (number of days unclear)

Majidi, 2021

Severe

I: 31

C: 69

Total: 100

500 mg vitamin C per os every day for 14 days

Zhang, 2021

Severe

I: 27

C: 29

Total: 56

24 g vitamin C intravenous every day for 7 days

 

*Disease severity categories:

 • mild disease (no supplemental oxygen);
 • moderate disease (supplemental oxygen: low flow oxygen, non-rebreathing mask);
 • severe disease (supplemental oxygen: high flow oxygen [high flow nasal cannula (HFNC)/Optiflow], continuous positive airway pressure [CPAP], non-invasive ventilation [NIV], mechanical ventilation, extracorporeal membrane oxygenation [ECMO or ECLS]).

N: Total sample size

I: Intervention

C: Control

 

Results

 

Mortality (crucial)

JamaliMoghadamSiahkali (2021), Kumari (2020) and Zhang (2021) reported on the outcome measure mortality. Zhang (2021) reported on 28-day mortality and JamaliMoghadamSiahkali (2021) on in-hospital mortality. The follow-up period in the study of Kumari (2020) is not clear.

In total, 16/112 (14.3%) patients in the intervention groups died, compared to 24/114 (21.1%) patients in the control group (Figure 1). The risk ratio (RR) (95%CI) was 0.69 (0.39 to 1.22), in favour of the intervention group. The risk difference (RD) (95%CI) was -0.061 (-0.153 to 0.031), in favour of the intervention group. This difference is considered clinically relevant. Since Majidi (2021) only reported on 28-day survival at the ICU and data might be incomplete, it is not possible to incorporate the data of this study in the meta-analysis.

 

Figure 1: Mortality in hospitalized patients 

Z: p-value of overall effect; df: degrees of freedom; I2: statistical heterogeneity; CI: confidence interval

 

Subgroup patients with moderate and severe disease

JamaliMoghadamSiahkali (2021) and Kumari (2020) reported on the outcome measure mortality. JamaliMoghadamSiahkali (2021) reported on in-hospital mortality. In the study of JamaliMoghadamSiahkali 3/30 (10.0%) patients died in both treatment groups. Patients were followed until discharge (no details provided). The follow-up period in the study of Kumari (2020) is not clear. In the intervention group in the study of Kumari (2020) 7/75 (9.3%) patients died, compared to 11/75 (14.7%) patients in the control group. The length of follow-up was not clear. The RR (95%CI) was 0.64 (0.26 to 1.55), in favour of the intervention group. The RD was -0.05 (-0.16 to 0.05), in favour of the intervention group. This difference is considered clinically relevant.

 

Subgroup patients with severe disease

Majidi (2021) reported on the outcome measure 28-day survival at the ICU. In the intervention group 16.1% patients survived, compared to 2.9% patients in the control group. It is not clear whether data on survival is complete. Therefore, it is not possible to conclude on the effect of treatment with vitamin C on the outcome measure mortality, based on the data of Majidi (2021).

Zhang (2021) reported on the outcome measure mortality after 28 days of follow-up. In the intervention group 6/27 (22.2%) patients died, compared to 10/29 (34.5%) patients in the control group. The HR (95%CI) was 0.5 (0.2 to 1.8), in favour of the intervention group. The RD (95%CI) was -0.12 (-0.36 to 0.11) in favour of the intervention group. This difference is considered clinically relevant (RD>3%).

 

Level of evidence of the literature

The evidence for the outcome measure mortality comes from RCTs and therefore started at high certainty. The level of evidence was downgraded to very low. There was risk of bias (unclear randomization and/or allocation concealment, baseline differences and unclear follow-up, downgraded one level for risk of bias). Furthermore, the effect estimate (95%CI) crossed the thresholds for clinical relevance (downgraded two levels for imprecision).

 

Extensive respiratory support (crucial)

JamaliMoghadamSiahkali (2021), Kumari (2020) and Zhang (2021) reported on the outcome measure respiratory support and mechanical ventilation ‘during admission’ (JamaliMoghadamSiahkali, 2021 and Kumari, 2020), while Zhang reported this outcome ‘after 7 days of treatment’ (Zhang, 2021). In total, 27/128 (21.1%) patients in the intervention groups were intubated, compared to 30/128 (23.4%) patients in the control group (Figure 2). The RR (95%CI) was 0.90 (0.58 to 1.39), in favour of the intervention group. The RD (95%CI) was -0.02 (-0.12 to 0.08) in favour of the intervention group. This difference is not considered clinically relevant.

 

Figure 2: Extensive respiratory support in hospitalized patients

Z: p-value of overall effect; df: degrees of freedom; I2: statistical heterogeneity; CI: confidence interval

 

Zhang (2021) also reported on the usage of High Flow Nasal Canula (HFNC), seven days after start of the treatment. They also reported on the number of days with mechanical ventilation (IMV) or HFNC during the 28 days of follow-up. In the intervention group 11/23 (47.8%) patients received HFNC at day seven, compared to 9/23 (39.1%) patients in the control group. The odds ratio (OR) (95%CI) was 1.4 (0.4 to 4.6), in favour of the control group. The RD (95%CI) was 0.09 (-0.20 to 0.37), in favour of the control group. This is considered clinically relevant (RD>5%). The median (IQR) number of days with HFNC was 0.5 (0.0 to 8.3) in the intervention group, compared to 2.0 (0.0 to 7.0) in the control group. The median (IQR) number of days with IMV was 1.5 (0.0 to 19.0) in the intervention group, compared to 6.0 (0.0 to 16.0) in the control group.

 

Level of evidence of the literature

The evidence for the outcome measure respiratory support comes from RCTs and therefore started at high certainty. The level of evidence was downgraded to very low. There was risk of bias (unclear randomization and/or allocation concealment, baseline differences, no or unclear blinding and risk of selective reporting, downgraded two levels for risk of bias). Furthermore, the effect estimate (95%CI) crossed the thresholds for clinical relevance (downgraded two levels for imprecision).

 

Duration of hospitalization (important)

JamaliMoghadamSiahkali (2021), Kumari (2020) and Zhang (2021) reported on the outcome measure duration of hospitalization. In the study of JamaliMoghadamSiahkali (2021) the median (IQR) duration of hospitalization was 8.5 (7.0 tot 12.0) days in the intervention group, compared to 6.5 (4.0 to 12.0) days in the control group. This difference in medians is not considered clinically relevant (less than three days).

In the study of Kumari (2020) mean (±SD) duration of hospitalization in the intervention group was 8.1±1.8 days, compared to 10.7±2.2 days in the control group. The mean difference (95%CI) was -2.60 (-3.24 to -1.96) in favour of the intervention group. This is not considered clinically relevant (less than three days).

 

In the study of Zhang, mean (±SD) duration of hospitalization in the intervention group was 35.0±17.0 days, compared to 32.8±17.0 days in the control group. The mean difference (95%CI) was 2.2 (-7.5 to 11.8) in favour of the control group. This is not considered clinically relevant (less than three days).

JamaliMoghadamSiahkali (2021) and Zhang (2021) also reported on the duration of ICU admission. In the study of JamaliMoghadamSiahkali (2021) median length of stay at the ICU (IQR) was 5.5 (5.0 to 10.0) days in the intervention group, compared to 5.0 (5.0 to 7.0) days in the control group. This difference in medians is not clinically relevant (<three days). In the study of Zhang (2021) mean (±SD) length of stay at the ICU was 22.9±14.8 days in the intervention group, compared to 17.8±13.3 days in the control group. The mean difference (95%CI) was 5.0 (-2.5 to 12.7), in favour of the control group. This difference is considered clinically relevant (more than three days).

 

Level of evidence of the literature

The evidence for the outcome measure duration of hospitalization comes from RCTs and therefore started at high certainty. The level of evidence was downgraded to very low. There was risk of bias (no or unclear blinding, unclear randomization and allocation concealment, and baseline differences, downgraded two levels for risk of bias). Furthermore, the effect estimate (95% CI) crossed one of the thresholds for clinical relevance (downgraded one level for imprecision).

 

Time to clinical improvement (important)

Kumari (2020) reported on the outcome measure time to clinical improvement, which was not further defined. In the intervention group mean (± SD) time to symptom resolution was 7.1±1.8 days, compared to 9.6±2.1 days in the control group. The mean difference (95%CI) was -2.5 (-3.13 to -1.87) in favour of the intervention group. This difference is not considered clinically relevant.

 

Level of evidence of the literature

The evidence for the outcome measure time to clinical improvement comes from a RCT and therefore started at high certainty. The level of evidence was downgraded to very low. There was risk of bias (unclear allocation concealment and no blinding, downgraded two levels for risk of bias). Furthermore, the effect estimate (95% CI) crossed one of the thresholds for clinical relevance (downgraded one level for imprecision).

 

PICO 2: Treatment with vitamin C in non-hospitalized COVID-19 patients

 

Thomas (2021) described an open label randomized clinical trial, the COVID A to Z study. Thomas (2021) studied the efficacy and tolerability of ascorbic acid (vitamin C) in adult ambulatory patients with mild COVID-19 disease. They included adult patients who had a new diagnosis in an outpatient setting (timing between diagnosis and inclusion unclear). Patients in the intervention group (n=48) received 8000 mg of ascorbic acid, to be divided over two to three times per day with meals. The control group (n=50) received standard care, which was not further specified. Vitamin C intake and/or levels at baseline were not reported. Patients were followed for 28 days. The primary outcome measure was the number of days to 50% reduction in symptoms, including severity of fever, cough, shortness of breath, and fatigue. In the intervention group mean (±SD) number of days until a 50% reduction in symptoms was 5.5±3.7 days, compared to 6.7±4.4 days in the control group. The following relevant outcome measures were reported: 28-day mortality, hospitalization, clinical improvement. Thomas (2021) did not report on the outcome measure respiratory support.

 

Table 3. Overview of RCTs comparing vitamin C with standard care in non-hospitalized COVID-19 patients.

Author

Sample size

Dosage

Thomas, 2021

I: 48

C: 50

Total: 98

8000 mg of ascorbic acid (divided over two to three times per day with meals), for 10 days.

 

Results

 

Mortality (crucial)

Thomas (2021) reported on the outcome measure 28-day mortality. In the intervention group, 1/48 (2.1%) died, compared to none of the 50 patients in het control group.

 

Level of evidence of the literature

Due to low number of events, it is not possible to draw a conclusion on the effect of treatment with vitamin C on mortality in non-hospitalized patients with COVID-19.

 

Respiratory support (important)

Thomas (2021) did not report on the outcome measures respiratory support. Therefore, it is not possible to conclude on the effect of treatment with vitamin C on respiratory support and viral clearance in non-hospitalized patients with COVID-19.

 

Level of evidence of the literature

-

 

Hospitalization (important)

Thomas (2021) reported on the outcome measure hospitalization. In the intervention group 2/48 (4.2%) patients were hospitalized, compared to 3/50 (6.0%) patients in the control group. The risk ratio (RR) (95%CI) was 0.69 (0.12 to 3.98), in favour of the intervention group. The risk difference (RD) (95%CI) was -0.02 (-0.11 to 0.07), in favour of the intervention group. This is not considered clinically relevant.

 

Level of evidence of the literature

The evidence for the outcome measure mortality comes from a RCT and therefore started at high certainty. The level of evidence was downgraded to very low. There was risk of bias (open label study, differences in number of patients lost to follow-up and study was terminated earlier due to fulfillment of criteria for futility, downgraded two levels for risk of bias). Furthermore, the effect estimate (95%CI) crossed the thresholds for clinical relevance (downgraded two levels for imprecision).

 

Time to clinical improvement (important)

Thomas (2021) reported on the outcome measure number of days required to reach respectively a 50% reduction in symptom severity score from peak symptom score or a symptom severity score of zero. Symptom severity score was calculated based on a four symptom questionnaire (i.e. fever/chills, shortness of breath, cough and fatigue). From patients enrolled after July 16, 2020, symptom severity score was also calculated based on an expanded list of 12 symptoms (fevers/chills, shortness of breath, cough, fatigue, muscle or body aches, headache, new loss of taste, new loss of smell, congestion or runny nose, nausea, vomiting, and diarrhea). Data on the 12 symptoms severity score is only available for 33 patients and is therefore not included in our literature analysis.

Mean time (±SD) to reach a four symptom severity score of zero was 12.1±6.9 days in the intervention group, compared to 9.9±4.4 days in the control group. The difference (95%CI) was 2.22 (-0.58 to 5.02) days, in favour of the control group. This is not considered clinically relevant (<three days). In the intervention group 46/48 (95.8%) patients reached a 50% reduction in the four symptom severity score, compared to 44/50 (88.0%) patients in the control group. Mean time (±SD) to reach 50% reduction in the four symptom severity score was 5.5±3.7 days in the intervention group, compared to 6.7±4.4 day in the control group. The difference in days (95%CI) was 1.18 (-2.88 to 0.51), in favour of the intervention group. This is not considered clinically relevant.

 

Level of evidence of the literature

The evidence for the outcome measure time to clinical improvement comes from a RCT and therefore started at high certainty. The level of evidence was downgraded to very low. There was risk of bias (open label study, differences in number of patients lost to follow-up and study was terminated earlier due to fulfillment of criteria for futility, downgraded two levels for risk of bias). Furthermore, the effect estimate (95% CI) crossed one of the thresholds for clinical relevance (downgraded one level for imprecision).

A systematic review of the literature was performed to answer the following question:

What is the effectivity of treatment with vitamin C compared to standard treatment without vitamin C in patients with COVID-19?

 

PICO 1

P:           hospitalized with COVID-19 (subgroups mild, moderate, severe)

I:            vitamin C + standard care

C:           standard care only / placebo treatment + standard care

O:           28-30 day mortality (if not available, any other reports of mortality), extensive respiratory support, duration of hospitalization, time to clinical improvement

 

PICO 2

P:           non-hospitalized patients with COVID-19

I:            vitamin C + standard care

C:           standard care only / placebo treatment + standard care

O:           28-30 day mortality (if not available, any other reports of mortality), respiratory support, hospitalization, time to clinical improvement

 

Relevant outcome measures

PICO 1: For hospitalized COVID-19 patients, mortality and need for extensive respiratory support were considered as crucial outcome measures for decision making. Duration of hospitalization and time to clinical improvement were considered as important outcome measures for decision making.

 

PICO 2: For non-hospitalized COVID-19 patients, mortality was considered as a critical outcome measure for decision making. Hospitalization, respiratory support and time to clinical improvement were considered as important outcome measures for decision making.

 

Extensive respiratory support was defined as high flow nasal cannula (HFNC)/Optiflow, continuous positive airway pressure (CPAP), non-invasive ventilation (NIV), mechanical ventilation or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO or ECLS). Non-invasive respiratory support was defined as supplemental oxygen low flow oxygen or non-rebreathing mask.

 

The working group defined 3% points absolute difference as a minimal clinically important difference for mortality (resulting in a NNT of 33), 3 days for duration of hospitalization and time to clinical improvement, 5% points absolute difference need for respiratory support and hospital admission (resulting in a NNT of 20).

 

The results of studies in non-hospitalized and hospitalized patients are summarized separately. Studies of hospitalized patients were categorized based on the respiratory support that was needed at baseline (preferably based on patient inclusion/exclusion criteria; otherwise on baseline characteristics). The following categories were used:

 • mild disease (no supplemental oxygen);
 • moderate disease (supplemental oxygen: low flow oxygen, non-rebreathing mask);
 • severe disease (supplemental oxygen: high flow oxygen [high flow nasal cannula (HFNC)/Optiflow], continuous positive airway pressure [CPAP], non-invasive ventilation [NIV], mechanical ventilation, extracorporeal membrane oxygenation [ECMO or ECLS]).

 

Search and select (Methods)

The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with relevant search terms until January 6th, 2022. The detailed search strategy is outlined under the tab Methods. Studies were selected based on the following criteria: randomized controlled trial, peer reviewed and published in indexed journal, comparing treatment with vitamin C and standard care to standard care alone or treatment with vitamin C and standard care to placebo and standard care in patients with COVID-19.

 

The systematic literature search resulted in 79974 hits. Studies were selected based on the following criteria: systematic review or randomized controlled trials (RCTs). Five RCTs were included (JamaliMoghadamSiahkali, 2021; Kumari, 2020; Majidi, 2021; Thomas, 2021 and Zhang, 2021). The studies of Darban (2021) and Hakamifard (2021) were not included, since they studied a combination of treatments, respectively a combination of vitamin C, melatonin and zinc (Darban, 2021) and of vitamin C and vitamin E (Hakamifard, 2021).

 

Statistical methods

Statistical analyses were conducted using Review Manager (RevMan) software 5.4. For dichotomous outcomes, Mantel Haenszel random‐effects risk ratios (RRs) and risk differences (RDs) were calculated. For continuous outcomes, a random‐effects mean difference (MD) weighted by the inverse variance was calculated. The random-effects model estimates the mean of a distribution of effects.

 

Results

In total, five RCTs were included in the analysis of the literature. Four studies investigated the role of vitamin C in hospitalized patients (JamaliMoghadamSiahkali, 2021; Kumari, 2020; Majidi, 2021 and Zhang, 2021; submodule 1). One study investigated vitamin C in non-hospitalized patients (Thomas, 2021; submodule 2). Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk-of-bias tables.

 1. Darban, M., Malek, F., Memarian, M. et al (2021). Efficacy of high dose vitamin C, melatonin and zinc in Iranian patients with acute respiratory syndrome due to coronavirus infection: a pilot randomized trial. Journal of Cellular & Molecular Anesthesia, 6(2), 164-167.
 2. Fisher BJ, Seropian IM, Kraskauskas D, Thakkar JN, Voelkel NF, Fowler AA 3rd, Natarajan R. Ascorbic acid attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury. Crit Care Med. 2011 Jun;39(6):1454-60. doi: 10.1097/CCM.0b013e3182120cb8. Erratum in: Crit Care Med. 2011 Aug;39(8):2022. PMID: 21358394.
 3. Fowler AA 3rd, Truwit JD, Hite RD, Morris PE, DeWilde C, Priday A, Fisher B, Thacker LR 2nd, Natarajan R, Brophy DF, Sculthorpe R, Nanchal R, Syed A, Sturgill J, Martin GS, Sevransky J, Kashiouris M, Hamman S, Egan KF, Hastings A, Spencer W, Tench S, Mehkri O, Bindas J, Duggal A, Graf J, Zellner S, Yanny L, McPolin C, Hollrith T, Kramer D, Ojielo C, Damm T, Cassity E, Wieliczko A, Halquist M. Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure: The CITRIS-ALI Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019 Oct 1;322(13):1261-1270. doi: 10.1001/jama.2019.11825. Erratum in: JAMA. 2020 Jan 28;323(4):379. PMID: 31573637; PMCID: PMC6777268.
 4. Fujii T, Luethi N, Young PJ, Frei DR, Eastwood GM, French CJ, Deane AM, Shehabi Y, Hajjar LA, Oliveira G, Udy AA, Orford N, Edney SJ, Hunt AL, Judd HL, Bitker L, Cioccari L, Naorungroj T, Yanase F, Bates S, McGain F, Hudson EP, Al-Bassam W, Dwivedi DB, Peppin C, McCracken P, Orosz J, Bailey M, Bellomo R; VITAMINS Trial Investigators. Effect of Vitamin C, Hydrocortisone, and Thiamine vs Hydrocortisone Alone on Time Alive and Free of Vasopressor Support Among Patients With Septic Shock: The VITAMINS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020 Feb 4;323(5):423-431. doi: 10.1001/jama.2019.22176. PMID: 31950979; PMCID: PMC7029761.
 5. Hakamifard, A., Soltani, R., Maghsoudi, A. et al (2021). The effect of vitamin E and vitamin C in patients with COVID-19 pneumonia; a randomized controlled clinical trial. Immunopathol. Persa, 7.
 6. JamaliMoghadamSiahkali, S., Zarezade, B., Koolaji, S. et al (2021). Safety and effectiveness of high-dose vitamin C in patients with COVID-19: a randomized open-label clinical trial. European journal of medical research, 26(1), 1-9.
 7. Kumari, P., Dembra, S., Dembra, P. et al (2020). The role of vitamin C as adjuvant therapy in COVID-19. Cureus, 12(11).
 8. Lamontagne F, Masse MH, Menard J, Sprague S, Pinto R, Heyland DK, Cook DJ, Battista MC, Day AG, Guyatt GH, Kanji S, Parke R, McGuinness SP, Tirupakuzhi Vijayaraghavan BK, Annane D, Cohen D, Arabi YM, Bolduc B, Marinoff N, Rochwerg B, Millen T, Meade MO, Hand L, Watpool I, Porteous R, Young PJ, D'Aragon F, Belley-Cote EP, Carbonneau E, Clarke F, Maslove DM, Hunt M, Chassé M, Lebrasseur M, Lauzier F, Mehta S, Quiroz-Martinez H, Rewa OG, Charbonney E, Seely AJE, Kutsogiannis DJ, LeBlanc R, Mekontso-Dessap A, Mele TS, Turgeon AF, Wood G, Kohli SS, Shahin J, Twardowski P, Adhikari NKJ; LOVIT Investigators and the Canadian Critical Care Trials Group. Intravenous Vitamin C in Adults with Sepsis in the Intensive Care Unit. N Engl J Med. 2022 Jun 23;386(25):2387-2398. doi: 10.1056/NEJMoa2200644. Epub 2022 Jun 15. PMID: 35704292.
 9. Thomas, S., Patel, D., Bittel, B. et al (2021). Effect of high-dose zinc and ascorbic acid supplementation vs usual care on symptom length and reduction among ambulatory patients with SARS-CoV-2 infection: the COVID A to Z randomized clinical trial. JAMA network open, 4(2), e210369-e210369.
 10. Wei XB, Wang ZH, Liao XL, Guo WX, Wen JY, Qin TH, Wang SH. Efficacy of vitamin C in patients with sepsis: An updated meta-analysis. Eur J Pharmacol. 2020 Feb 5;868:172889. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.172889. Epub 2019 Dec 21. PMID: 31870831.
 11. Zhang, J., Rao, X., Li, Y. et al (2021). Pilot trial of high-dose vitamin C in critically ill COVID-19 patients. Annals of intensive care, 11(1), 1-12.

Research question: What is the role of vitamin C in the treatment of patients with COVID-19?

Study reference

Study characteristics

Patient characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C)

 

Follow-up

Outcome measures and effect size

Comments

Hospitalized

JamaliMoghadamSiahkali, 2021

Type of study:

RCT, open-label

 

Setting and country:

Ziaeian Hospital, Tehran, Iran

 

Funding and conflicts of interest:

Funding by the Tehran University of Medical Sciences, authors declared to have no competing interests.

 

COVID-19 patients, (hospitalized, moderate to severe disease)

 

Inclusion criteria:

 • Age > 18 years;
 • Positive COVID-19 PCR test or COVID-19 suspicion based on clinical findings (mainly fever, dyspnea, dry cough), imaging findings of COVID-19 on spiral CT or high-resolution CT imaging validated by a trained radiologist;
 • Clinical manifestations of ARDS or myocarditis;
 • Oxygen saturation lower than 93% from admission or after 48 hours from the first COVID-19 treatment.

 

Exclusion criteria:

 • Receiving anti-retroviral therapy or immune system booster medications in the last 3 months;
 • No proven and confirmed COVID-19 disease based on the inclusion criteria;
 • Patients with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency;
 • Patients with end-stage renal disease;
 • Pregnancy.

 

N total at baseline:

N = 60

Intervention: 30

Control: 30

 

Important characteristics:

Age, mean (SD):

I: 57.5 y (18.27)

C: 61 y (15.90)

P=0.436

 

Sex, n/N (%) male:

I: 15/30 (50%)

C: 15/30 (50%)

P>0.90

 

Severity score, mean (/10) (SD):*

I: 3.57 (1.36)

C: 3.40 (1.48)

P=0.651

*It is not clear whether this score was calculated at baseline or during follow-up.

 

Groups comparable at baseline?

No, % patients with ischemic heart disease, fever, myalgia, chest pain, headache, sputum, haemoptysis, positive PCR test was higher in control group, and vice versa for hypertension. Intake of vitamin C/vitamin C level was not reported.

Vitamin C

 

1.5 g vitamin C IV every 6 h for 5 days + standard of care

 

 

 

 

 

 

Standard of care

 

Standard of care: all of the participants were also treated with oral lopinavir/ritonavir 400/100 mg twice daily and single stat dose of oral hydroxychloroquine (400 mg) on the first day of hospitalization according to the Iranian COVID-19 treatment protocol at time of this study.

 

Length of follow-up:

Until discharge

 

Loss-to-follow-up:

Intervention:

0/30 (0%)

Reasons: NA

 

Control:

0/30 (0%)

Reasons: NA

 

Incomplete outcome data:

Intervention:

NR

Reasons: NA

 

Control:

N (%)

Reasons: NA

 

 

Mortality (28-30 day) - crucial

Not reported

 

Mortality, n/N (%):*

I: 3/30 (10%)

C: 3/30 (10%)

P>0.05

*Follow-up not clear

 

Respiratory support - mechanical respiratory support, optiflow - crucial

Intubated, n/N (%)

I: 5/30 (16.7)

C: 4/30 (13.3)

P >0.9

 

Duration of hospitalization - important

ICU length of stay (days), median (IQR):

I: 5.50 (5.0 to 10.0)

C: 5.0 (5.0 to 7.0)

P=0.381

 

Hospital length of stay (days), median (IQR):

I: 8.50 (7.0 to 12.0)

C: 6.50 (4.0 to 12.)

P=0.028

 

Time to symptom resolution - important

Not reported

 

Respiratory support - non-invasive respiratory support - important

Not reported

 

Adverse events - important

None of the patients experienced adverse events such as head

ache, nausea, bloating, or abdominal discomfort.

 

Viral clearance - important

Not reported

 

 

Definitions:

Severity score: Calculated based on the scoring system suggested by Altschul for prediction of inpatient mortality in COVID-19 patients.

 

Remarks:

Randomization and allocation concealment are not clearly described. Furthermore, groups differed at baseline.

 

Authors conclusion:

In this study, we found that there were improvements in peripheral oxygen saturation and body temperature in both groups during the time of admission, but we did not find significantly better outcomes in the group who were treated with high-dose vitamin C in addition to the main treatment regimen at discharge.

 

 

 

Zhang, 2021

Type of study:

RCT, blinded, pilot, multicentre

 

Setting and country:

ICU’s of Zhongnan Hospital of Wuhan

University, Leishenshan Hospital and Taihe Hospital, China, enrolment between Feb 14, 2020 to March 29, 2020.

 

Funding and conflicts of interest:

Science and Technology Department of Hubei Province

and the Fundamental Research Funds for the Central Universities. Authors declared to have no competing interests.

 

 

 

COVID-19 patients, (hospitalized, severe disease)

 

Inclusion criteria:

 • age ≥ 18 and < 80 years
 • RT-PCR positive SARS-CoV-2
 • pneumonia confirmed by chest imaging
 • admission to the ICU;
 • PaO2/ FiO2 (P/F) < 300 mmHg

 

Exclusion criteria:

 • allergy to vitamin C pregnancy or breastfeeding,
 • expected survival duration < 24 h
 • previous history of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency or end-stage pulmonary disease
 • already enrolled in other clinical trials

 

N total at baseline:

N = 56

Intervention: 27

Control: 29

 

Important characteristics:

Age, mean ± SD:

I: 66.3 ± 11.2 y

C: 67.0 ± 14.3 y

 

Sex, n/N (%) male:

I: 15/27 (55.6)

C: 22/29 (75.9)

 

Median duration of symptoms before therapy, days, median (IQR)

I: 22.0 (11.0–33.0)

C: 15.0 (11.0–22.0)

 

APACHE II score

I: 14.0 (11.0–16.0)

C: 13.0 (9.5–15.0)

P= 0.24

 

GCS score

I: 15.0 (13.0–15.0)

C: 15.0 (15.0–15.0)

P= 0.75

 

Groups comparable at baseline?

No, gender was not equally distributed over the groups (male > in placebo group). Intake of vitamin C/vitamin C level was not reported.

Vitamin C

 

24 g vitamin C per day for 7 days+ standard of care

 

Patients were infused with 12 g vitamin C diluted in 50 ml of bacteriostatic water every 12 hours at a rate of 12 ml/hour by infusion pump for 7 days; infused via central vein catheterization controlled by a pump.

 

 

Placebo + standard of care

 

50 ml of bacteriostatic water infused every

12 hours at a rate of 12 ml/hour by infusion pump for 7 days; Infused via central vein catheterization controlled by a pump.

 

Standard of care consist of other general treatments followed the latest

COVID-19 guidelines. Oseltamivir and azithromycin (usually in general ward), LMWH (after ICU admission),

Piperacillin/tazobactam (when receiving tracheal intubation), hydrocortisone (1 mg/kg/day, considered in case of rapid deterioration, severe ARDS or septic shock), respiratory support (IMV, NIV and HFNC, in case of hypoxic respiratory failure and ARDS), intubation (in case of further deterioration). ECMO was considered as the rescue therapy.

Length of follow-up:

28 days

 

Loss-to-follow-up:

Intervention:

0/27 (0%)

Reasons: NA

 

Control:

 0/27 (0%)

Reasons: NA

 

Incomplete outcome data:

Intervention:

NR

Reasons: NA

 

Control:

N (%)

Reasons: NA

 

 

Mortality (28-30 day) - crucial

Mortality, 28-day, n,(%)

I: 6 (22.2)

C: 10 (34.5)

HR 0.5 (0.2 to 1.8)

P=0.31

Mortality patients SOFA ≥ 3, n (%)

I: 5 (21.7)

C: 10 (47.6)

HR 0.3 (0.1 to 1.1)

P=0.07

 

Mortality, n/N (%):*

ICU mortality, n (%)

I: 6 (22.2)

C: 11 (37.9)

HR 0.5 (0.2 to 1.5)

P=0.20

ICU mortality patients SOFA ≥3, n (%)

I: 5 (21.7)

C: 11 (52.4)

HR 0.2(0.1 to 0.9)

P=0.04

 

Respiratory support - mechanical respiratory support, optiflow - crucial

Invasive mechanical ventilation (IMV)-free days in 28 days,

median (IQR):

I: 26.0 (9.0–28.0)

C: 22.0 (8.5–28.0)

Diff coeff. 1.3(− 4.7 to 7.2)

P=0.57

IMV days to day 28, days

I: 1.5 (0.0-19.0)

C: 6.0 (0.0–16.0)

Diff coeff. − 0.8 (− 6.4 to 4.9)

P=0.60

High flow nasal cannula (HFNC) days to day 28, days

I: 0.5 (0.0-8.3)

C: 2.0 (0.0 -7.0)

Diff coeff. 0.2 (− 2.9 to 3.3)

P=0.85

 

Oxygen-support category

HFNC

Day 1

I: 7 (25.9)

C: 11 (37.9)

OR 0.6 (0.2 to 1.8)

P=0.40

Day 7

I: 11 (47.8)

C: 9 (39.1)

OR 14.3 (0.4 to 4.6)

P= 0.77

IMV

Day 1

I: 11 (40.7)

C: 12 (41.3)

OR 1.0 (0.3 to 2.9)

P=1.00

Day 7

I: 10 (43.5)

C: 11 (47.8)

OR 0.8 (0.3 to 2.7)

 P=1.00

 

Duration of hospitalization - important

Length of ICU stay, days ± SD

I: 22.9 ± 14.8

C: 17.8 ± 13.3

Diff coeff 5.0 (− 2.5 to 12.7)

P=0.20

Length of hospital stay, days ± SD

I: 35.0 ± 17.0

C: 32.8 ± 17.0

Diff coeff 2.2(− 7.5 to 11.8)

P=0.65

 

Time to symptom resolution - important

Patient condition improvement rate, n (%)

I: 5 (19.2)

C: 6 (21.4)

Diff coeff. 0.9 (0.2 to 3.3)

P=0.84

 

Respiratory support - non-invasive respiratory support - important

Non-invasive mechanical ventilation (NIV) days to day 28, days

I: 0.0 (0.0 -3.3)

C: 0.0 (0.0-1.8)

Diff coeff. 1.2 (− 1.2 to 3.7)

Non-invasive mechanical ventilation (NIV), n %)

Day 1

I: 7 (25.9)

C: 7 (24.1)

OR 1.1 (0.3 to 3.7)

P=1.00

Day 7

I: 7 (30.4)

C: 2 (8.7)

OR 4.6 (0.8 to 25.2)

P=0.14

 

Adverse events - important

Serum creatinine during 7-day infusion period:

I: Day 1: 64.20[46.58–85.45]

  Day 7: 57.50[39.95–71] umol/L

C: Day 1: 64.20[52.00 -81.70]

  Day 7: 63.50[51.70–104.50] umol/L

“There were no changes in total bilirubin from day 1 to day 7 in HDIVC, while there was a slight increase from day 1 to day 7 in placebo.”

Study related AE’s

I: 0; C: 0

SAE’s requiring stop study participation

I: 0; C: 0

 

Complications

Septic shock (n (%)

I:9 (34.6)

C: 8 (28.6)

OR (95%CI): 1.3 (0.4 to 2.4)

P= 0.77

 

Acute cardiac injury (n (%)

I: 7 (26.9)

C: 13 (48.1)

OR (95%CI): 0.4 (0.1 to 1.3)

P= 0.16

 

Acute liver injury (n (%)

I: 12 (48.0)

C: 13 (48.1)

OR (95%CI): 1.0 (0.3 to 3.0)

P= 1.00

 

Acute kidney injury (n (%)

I: 3 (12.0)

C: 6 (22.2)

OR (95%CI): 0.5 (0.1 to 2.2)

P= 0.50

 

Coagulation disorders (n (%)

I: 9 (34.6)

C: 7 (25.9)

OR (95%CI): 1.5 (0.5 to 5.0)

P= 0.56

 

Viral clearance - important

Not reported

 

Definitions:

Invasive mechanical ventilation (IMV)-free days in 28 days

The number of days a patient was extubated after recruitment to day 28; if the patient died with MV, a value of

zero was assigned

Patient condition improvement rate;

The patient requiring ECMO or IMV on day 1 and switching to HFNC, NIV, or discharged from the ICU after 7 days of treatment.

 

Remarks:

 • With the control of the epidemic, this trial was stopped early, and the number of qualifying COVID-19 patients did not satisfy the anticipated sample size. Thus, this trial was considered as the pilot trial.
 • In total, 50 (89.2%) received the full 7-day treatment course, 4 (7.14%) only received 5 or 6 days of treatment due to discharge from the ICU, and 2 of them only received treatment for less than 3 days due to early death of natural process.
 • Unclear how many patients received respiratory support or were intubated at baseline
 • Outcomes and timing differ from study protocol

 

Authors conclusion:

“[….] this pilot trial showed that HDIVC (= High-dose intraven. vitamin C) did not improve the primary endpoint, IMVFD28 (= Invasive mechanical ventilation (IMV)-free days in 28 days), but

demonstrated a potential signal of benefit for critically ill COVID-19, with an improvement in P/F ratio.”

 

 

Kumari, 2020

Type of study:

RCT, open-label

 

Setting and country: tertiary hospital in Pakistan, enrolment between March to July 2020.

 

Funding and conflicts:

Authors declared to have no competing interests.

 

COVID-19 patients, (hospitalized, severe disease)

 

Inclusion criteria:

 • severe COVID-19 based on the national health guidelines of Pakistan

 

Exclusion criteria, e.g.:

 • Patients who needed mechanical ventilation within 12 hours of admission

 

N total at baseline:

N = 150

Intervention: 75

Control: 75

 

Important characteristics:

Age, mean (SD):

I: 52 y (11)

C: 53 y (12)

 

Sex, n/N (%) male:

I: NR

C: NR

Total: 99/150 (56.9)

 

Disease severity: not reported

 

Oxygen saturation, mean (SD)

I: 87.2 (4.6)

C: 86.1 (4.9)

 

Groups comparable at baseline? Unclear, since important parameters are not reported.

Vitamin C

 

50 mg/kg/day of IV VC in addition to standard therapy (for details, see control group)

 

 

 

Control

 

Standard therapy, which included antipyretics,

dexamethasone, and prophylactic antibiotics

 

 

Length of follow up:

Unclear

 

Loss to follow-up:

Intervention: N=0

Reason: NA

Control: N=0

Reason: NA

 

Incomplete outcome data:

Intervention:

NR

Reasons: NA

 

Control:

N (%)

Reasons: NA

 

 

Mortality (28-30 day), n/N (%) - crucial

I: 7/75 (9.3)

C: 11/75 (14.60

P=0.31

 

Respiratory support - mechanical respiratory support, optiflow, n/N (%) - crucial

I: 12/75 (16)

C:15/75 (20)

P=0.406

 

Duration of hospitalization, mean ±SD

I: 8.1±1.8

C: 10.7±2.2

P<0.0001

 

Time to symptom resolution – important, mean ± SD

I: 7.1±1.8

C: 9.6±2.1

P<0.0001

 

Respiratory support - non-invasive respiratory support - important

Not reported

 

Adverse events – important

Not reported

 

Viral clearance - important

Not reported

 

 

Definitions:

-

 

Remarks:

-

 

Authors conclusion:

Based on our findings, VC can significantly improve clinical symptoms of patients affected with SARS-CoV-2 and reduce days spent in the hospital; however, VC supplementation had no impact on mortality and the need for mechanical ventilation. Nevertheless, VC has been proven to improve immunity in various forms of virus infections, and more studies on a larger scale are needed to further assess the role of VC in the

 

 

Majidi, 2021

Type of study:

RCT, double-blind

 

Setting and country: Razi hospital in Iran, enrolment between May 2020 to July 2020.

 

Funding and conflicts:

 

COVID-19 patients, (hospitalized, severe disease)

 

Inclusion criteria:

 • Patients aged 35 – 75 years
 • COVID-19 positive
 • Likely to be in the ICU for at least 48h
 • Having indication for enteral nutrition

 

Exclusion criteria, e.g.:

 • No tendency to participate;
 • having diseases that disrupt the study process;
 • malignant tumors;
 • recent chemotherapy drugs use;
 • taking any of vitamin supplements during 3-month prior to study
 • history of allergy to vitamins
 • pregnancy.
 •  

N total at baseline:

N = 120 (100 included in analysis)

Intervention: 40 (31 included in analysis(

Control: 80 (69 included in analysis)

 

Important characteristics:

Age, mean (SD):

I: 59.42 y (15.07)

C: 63.82 y (14.58)

 

Sex, n/N (%) male:

I: 19/31 (61%)

C: 41/69 (58%)

 

Disease severity: not reported

 

APACHE II, score (SD)

I: 15.50 (1.69)

C: 15.43 (1.93)

 

Groups comparable at baseline? Unknown, since important parameters are not reported.

 

Vitamin C

 

One capsule of 500 mg of vitamin C daily by adding the supplement to their enteral feeding. Patients received a high protein enteral formula.

 

 

 

Control

 

The same nutritional support using the same route, although no vitamin C was added to their enteral feeding. Patients received a high protein enteral formula.

 

 

 

Length of follow up:

Unclear

 

Loss to follow-up:

Intervention: N=9

Reason: death (N=3), no indication for enteral feeding/ vitamin C (N=6)

 

Control: N=11

Reason: death (N=4), no indication for enteral feeding/ vitamin C (N=7)

 

Incomplete outcome data:

Intervention:

NR

Reasons: NA

 

Control:

N (%)

Reasons: NA

 

 

Mortality (28-30 day) - crucial

Not reported

 

Survival (day 14), n/N*

I: 16.1%

C: 2.9%

(p = 0.028)

 

Respiratory support - mechanical respiratory support, optiflow - crucial

Not reported

 

Hospitalization, n/N (%)

Not reported

 

Time to symptom resolution - important

Not reported

 

Respiratory support - non-invasive respiratory support - important

Not reported

 

Adverse events – important

Not reported**

 

Viral clearance - important

Not reported

 

 

Definitions:

N.A.

 

Remarks:

*Survival duration of the patients had a linear positive association with the duration of vitamin C supplementation. Crude model 1: B = 1.66, p = 0.001

Model adjusted by age and BMI : B= 1.59, p = 0.001

Model further adjusted by APACHE II, underlying diseases, use of ventilator and nutrition therapy: B=1.27, p = 0.001

 

**The results of this study indicated that the vitamin C

supplementation had no adverse effect: data on kidney function,

ABG parameters, GCS, CBC, and other serum electrolytes are available.

 

Authors conclusion:

The results of this study indicated a significant negative correlation between vitamin C supplementation with the level of serum K in patientswithCOVID-19. Daily supplementation of 500 mg vitamin C resulted in an increase in the survival duration of the patients. Our results further indicated that vitamin C supplementation had no effect on kidney function, ABG parameters, GCS, CBC, and other serum electrolytes such as Na, Ca, and P. Further clinical studies are needed to confirm the effect of vitamin C and on COVID-19.

 

 

 

Non-hospitalized

Thomas, 2021

Type of study:

RCT, open-label

 

Setting and country:

Ambulatory setting, multiple hospitals within a single health system in USA

 

Funding and conflicts of interest:

Funding is unclear. Dr McWilliams reported receiving consulting fees from Gilead Sciences outside the submitted work. Dr Desai reported receiving grants from Myokardia outside the submitted work and being supported by the Haslam Family Endowed Chair in Cardiovascular Medicine. No other disclosures were reported.

 

COVID-19 patients, (non-hospitalized, mild disease)

 

Inclusion criteria:

 • Patients aged 18 years and older;
 • Patients who had a new diagnosis in an outpatient setting;
 • Woman of childbearing potential who had a confirmed menstrual period within the past 30 days previous sterilization;
 • Woman who were perimenopausal required a negative pregnancy test.

 

Exclusion criteria:

 • Hospitalized patients;
 • Patients who resided outside of Ohio or Florida;
 • Pregnant woman;
 • Actively lactating woman;
 • Patients with advanced chronic kidney disease;
 • Patients with liver disease awaiting transplantation;
 • Patients with a history of calcium oxalate kidney stones.

 

N total at baseline:

N = 214

Intervention 1: N=48

Control: N=50

 

Important characteristics:

Age, mean (SD):

I1: 45.6 (15.0) years

C: 42.0 (14.6) years

 

Sex, n/N (%) female:

I1: 33/48 (68.8%)

C: 31/50 (62.0%)

 

Disease severity:

4-component score

I1: 4.0 (3.0 to 6.0)

C: 4.0 (3.0 to 5.0)

Total: 4.0 (3.0 to 5.0)

 

12-component score

I1: 12.5 (7.0 to 18.0)

C: 11.0 (7.0 to 15.0)

Total: 11.0 (7.0 to 15.0)

 

Groups comparable at baseline? Intake of vitamin C/vitamin C level was not reported.

 

Intervention 1:

8000 mg of ascorbic acid (to be divided over 2-3 times per day with meals)

 

 

 

 

 

Control:

Usual care without any study medications.

Length of follow up:

28 days

 

Loss to follow-up:

Control:

-N=7 was lost to follow-up;

Intervention 1:

- N=14 did not complete follow up;

 - N=7 was lost to follow-up;

- N=7 discontinued intervention

- N=1 hospitalized

- N=4 other

 

Incomplete outcome data:

Intervention:

NR

Reasons: NA

 

Control:

N (%)

Reasons: NA

 

 

Mortality (28-30 day) - crucial

I1: 1/48 (2.1)

C: 0/50 (0)

 

Respiratory support - mechanical respiratory support, optiflow - crucial

Not reported

 

Hospitalization, n/N (%)

I1: 2/48 (4.2)

C: 3/50 (6.0)

 

Time to symptom resolution - important

4-symptom scale

Patients meeting 50% reduction, n/N (%):

I1: 46/48 (95.8)

C: 44/50 (88.0)

 

Time to 50% reduction (days), mean (SD):

I1: 5.5 (3.7)

C: 6.7 (4.4)

Difference (95% CI): -1.18 (-2.88 to 0.51)

 

12-symptom scale

Patients meeting 50% reduction, n/N (%):

I1: 14/14 (100%)

C: 18/19 (94.7%)

 

Time to 50% reduction (days), mean (SD):

I1: 6.6 (3.7)

C: 6.2 (2.9)

Difference (95% CI): 0.40 (-1.99 to 2.80)

 

Time until 4-symptom composite score is 0

Time in days, mean (SD):

I1: 12.1 (6.9)

C: 9.9 (4.4)

Difference (95%CI): 2.22 (-0.58 to 5.02)

 

Composite 4-symptom score at day 5

Score, mean (SD):

I1: 3.3 (2.1)

C: 3.1 (2.3)

Difference (95% CI): 0.27 (-0.64 to 1.18)

 

Respiratory support - non-invasive respiratory support - important

Not reported

 

Adverse events – important

Adverse events, n/N (%)

I: 17/43 (39.5)*

C: 0/46 (0)

*headache (n=1), nausea (n=6), vomiting (n=1), tingling (n=1), stomach pains/cramps (n=5), diarrhoea (n=7), dizziness (n=1), other (n=1)

 

Serious adverse events

In the four study arms, 4 serious adverse events were noted:

- N=3: died due to COVID-19

- N=1: hospital admission for COPD exacerbation

Not caused by individual treatments provided in this study.

 

Viral clearance - important

Not reported

 

 

Definitions:

Disease severity

Baseline composite COVID-19 symptom score (four versus 12 symptoms).

 

Remarks:

 • Study was terminated earlier, since criteria for futility were met (i.e. conditional power was less than 30% for any (or all) treatment groups compared with placebo).
 • This study consists of four treatment arms: standard of care, zinc, ascorbic acid and zinc + ascorbic acid. In this literature analysis we focus on the comparison between standard of care group and ascorbic acid.
 • The primary outcome measure ‘number of days needed to meet 50% reduction in symptoms’ is reported for both the 4-symptom score available for all patients and the subset of patients for whom the 12-symptom score was available.

 

Authors conclusion:

In this randomized clinical trial, ambulatory patients diagnosed with SARS-CoV-2, treatment were treated with high doses of zinc gluconate, ascorbic acid, or a combination of zinc gluconate and ascorbic acid. These interventions did not significantly shorten the duration of symptoms associated with the virus compared with usual care.

 

 

 

 

Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials; based on Cochrane risk of bias tool and suggestions by the CLARITY Group at McMaster University)

 

Research question: What is the role of vitamin C in the treatment of patients with COVID-19?

Study reference

 

(first author, publication year)

Was the allocation sequence adequately generated?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Was the allocation adequately concealed?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Blinding: Was knowledge of the allocated

interventions adequately prevented?

 

Were patients blinded?

 

Were healthcare providers blinded?

 

Were data collectors blinded?

 

Were outcome assessors blinded?

 

Were data analysts blinded?

 

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Was loss to follow-up (missing outcome data) infrequent?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Are reports of the study free of selective outcome reporting?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Was the study apparently free of other problems that could put it at a risk of bias?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitely yes

Probably yes

Probably no

Definitely no

Overall risk of bias

If applicable/necessary, per outcome measure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOW

Some concerns

HIGH

 

Hospitalized patients

JamaliMoghadamSiahkali, 2021

No information

 

No information

Definitely no

 

Reason: open-label study (further details on blinding were not provided)

Definitely yes

 

Reason: none of the patients was lost to follow-up

Definitely yes

 

All predefined outcome measures were reported

Probably no

 

Reason: Groups were different at baseline, not placebo controlled, vitamin C intake/levels not reported à baseline differences?

HIGH

All outcome measures

 

Reason: randomization and allocation concealment are not clear, baseline differences, no information about vitamin C levels/intake, not placebo controlled (not for mortality) and open-label study (not for mortality).

Zhang, 2021

Definitely yes;

 

Reason: an independent random numeric table was generated by Microsoft Excel 2019 by the primary investigator

 

Probably yes;

 

Reason: the generated random list was stored by the principal investigator who was not involved in the treatment of patients and hidden to the other investigators.

 

Probably yes;

 

Reason: grouping and intervention were unknown to participants and investigators, intervention and placebo were identical, it is however not sure whether care givers were blinded.

Definitely yes;

 

Reason: none of the patients was lost to follow-up

Probably no;

 

Reason: Outcome measure patient improvement was not described in the protocol, ventilator parameters should have been reported for day 10 and 28 in stead of day 1 and 7 and in the protocol the primary outcome measure did not focus on invasive ventilation free days.

Probably no;

 

Reason: gender was not equally distributed over the groups (male > in placebo group), vitamin C intake/levels not reported à baseline differences?

HIGH

All outcome measures

 

Reason: gender was not equally distributed, no information about vitamin C levels/intake, blinding of care givers was not clear and for outcome measures time to symptom resolution and respiratory support: risk of selective reporting.

 

Majidi, 2021

Definitely yes;

 

The allocation to the groups was done through webbased randomization.

Definitely yes;

 

Sealed

non-transparent envelopes with randomized sequences were used to hide the allocation.

Definitely yes;

 

Reason: This study was double blinded. Vitamin C supplementation was

done by a nurse who was not a member of the research team. The required information about the desired outcomes was

collected by another nurse. The results were analyzed by a person outside of the

treatment team.

Definitely yes;

 

Numbers and reasons for loss to follow-up were not different between the groups.

Probably yes;

 

The outcome measure survival at the ICU was not specified in the protocol.

Definitely no;

 

Reason: vitamin C intake/levels not reported à baseline differences? No intention to treat analysis.

SOME CONCERNS

 

Reason: no information about vitamin C levels/intake, risk of selective reporting and no intention to treat analysis.

Kumari, 2020

Definitely yes;

 

Patients were randomized using a randomizer software.

No information

Definitely no

 

Reason: open-label study (further details on blinding were not provided)

No information

Definitely yes

 

All predefined outcome measures were reported

Probably no

 

Reason: not placebo controlled, vitamin C intake/levels not reported à baseline differences?

HIGH

All outcome measures

 

Reason: allocation concealment was not clear, no information about vitamin C levels/intake, no information on follow-up, not placebo controlled (not for mortality) and open-label study (not for mortality).

Non-hospitalized patients

Thomas, 2021

Definitely yes;

 

Reason: the randomization grid was designed via the REDCap database and based on 25% of anticipated enrolled patients in each of the 4 groups.

Definitely yes;

 

Reason: an automatically created link in REDCap randomized the patient to the supplement group based on the randomization grid.

Definitely no;

 

Reason: open-label study

Probably no;

 

Reason: number of lost to follow-up differed between the groups.

Definitely yes;

 

Reason: all predefined outcome measures were reported

Probably yes;

 

Reason: Study was terminated earlier, since criteria for futility were met and not placebo controlled, funding is not clear, no information about vitamin C levels/intake à baseline differences?

HIGH

All outcome measures

 

Reason: open-label study (not for mortality), no information about vitamin C levels/intake, number of follow-up and corresponding reasons differed between the groups and study was terminated earlier due to fulfilment of criteria for futility.

 

 

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 03-10-2022

Laatst geautoriseerd  : 03-10-2022

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Federatie Medisch Specialisten
 • Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
 • Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Federatie Medisch Specialisten

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut). Deze ondersteuning werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De werkgroep werd gefinancierd uit een VWS subsidie.

De financiers hebben geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodules is in 2020 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van de werkgroep) die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met COVID-19.

 

In 2020 is een multidisciplinair expertiseteam behandeling ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van het expertiseteam behandeling) die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met COVID-19. Dit expertiseteam fungeerde als stuurgroep, welke opdracht heeft gegeven tot het ontwikkelen van de module, alsmede fungeerde als klankbordgroep.

 

Werkgroep

 • Dr. Marjolein Hensgens, internist-infectioloog, Afdeling Infectieziekten, UMC Utrecht en LUMC Leiden (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid)
 • Drs. Emilie Gieling, apotheker, Afdeling Klinische Farmacie, UMC Utrecht.
 • Prof. Dr. Dylan de Lange, intensivist, Afdeling Intensive Care, UMC Utrecht.
 • Dr. Wim Boersma, longarts, Afdeling Longziekten, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar.
 • Dr. Paul van der Linden, apotheker, Afdeling Klinische Farmacie, Tergooi MC, Hilversum (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).
 • Prof. Dr. Bhanu Sinha, arts-microbioloog, Afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie, UMCG, Groningen (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).
 • Dr. Mark de Boer, internist-infectioloog, Afdelingen Infectieziekten en Klinische Epidemiologie, LUMC, Leiden (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid).
 • Tot 1-11-2021 tevens deel van de werkgroep: Dr. Albert Vollaard, internist-infectioloog, LCI, RIVM

 

Stuurgroep (expertiseteam Behandeling COVID-19)

 • Dr. L.M. van den Toorn (voorzitter), longarts, Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), NVALT
 • Dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), SWAB/NIV)
 • Drs. A.J. Meinders, internist-intensivist, St. Antonius Ziekenhuis, NVIC
 • Prof. dr. D.W. de Lange, intensivist-toxicoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), NVIC
 • Dr. C.H.S.B. van den Berg, infectioloog-intensivist Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), NVIC
 • Dr. S.U.C. Sankatsing, internist-infectioloog, Diakonessenhuis, NIV
 • Dr. E.J.G. Peters, internist-infectioloog, Amsterdam University Medical Centers (Amsterdam UMC), NIV
 • Drs. M.S. Boddaert, arts palliatieve geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), IKNL
 • Dr. P.L.A. Fraaij, kinderarts-infectioloog, Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), Sophia Kinderziekenhuis, NVK
 • Dr. E. van Leeuwen, gynaecoloog, Amsterdam University Medical Centers (Amsterdam UMC), NVOG
 • Dr. J.J. van Kampen, arts-microbioloog, Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), NVMM
 • Dr. M. Bulatović-Ćalasan, internist allergoloog-immunoloog en klinisch farmacoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), Amsterdam University Medical Centers (Amsterdam UMC), NIV
 • Drs. A.F.J. de Bruin, anesthesioloog-intensivist, St. Antonius Ziekenhuis, NVA
 • Drs. A. Jacobs, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, NVKG
 • Drs. B. Hendriks, ziekenhuisapotheker, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), NVZA
 • Drs. M. Nijs, huisarts, NHG
 • Dr. S.N. Hofstede, senior adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten

 

Meelezer

 • Drs. K. (Klaartje) Spijkers, senior adviseur patiëntenbelang, Patiëntenfederatie Nederland, Utrecht

 

Met ondersteuning van:

 • dr. S.N. Hofstede, senior adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten
 • dr. L.M.P. Wesselman, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten
 • dr. D. Nieboer, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten
 • drs. A.L.J. (Andrea) Kortlever - van der Spek, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten
 • M. Griekspoor MSc., junior adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten

 • drs. I. van Dusseldorp, senior literatuurspecialist, Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Werkgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

De Lange

1. Afdelingshoofd Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht (0,6 fte)
2. Intensivist, afdeling Intensive Care, UMC Utrecht (0,4 fte)

Secretaris Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (Stichting NICE), onbezoldigd.

Geen

Geen actie nodig

De Boer

Internist-Infectioloog, klinisch epidemioloog, senior medisch specialist, Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Infectieziekten

- Voorzitter Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (onkostenvergoeding)
- Voorzitter NIV-COIG commissie Immuniteit en Infectieziekten (beperkt honorarium)
- Sectieredacteur Infectieziekten Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (onbetaald)
- Lid FMS Expertiseteam behandeling COVID-19 (onbetaald)

Geen

Geen actie nodig

Sinha

Arts-microbioloog/hoogleraar, Universitair Medisch Centrum Groningen (voltijd) (zie ook https;//www.rug.nl/staff/b.sinha/)

- SWAB-bestuur: secretaris [onbetaald; vacatiegeld voor instelling]
- SWAB redactiegroep Leidraad/RL Medicamenteuze behandeling van patiënten met COVID-19 (infectie met SARS-CoV-2) [onbetaald]
- Verschillende functies in meerdere UMCG commissies [onbetaald]

- Projectsubsidie EU (Cofund): deelprojecten, cofinanciering
- Projectsubsidie PUSH: deelprojecten, cofinanciering
- Projectsubsidie Stichting Beatrixoord
- Projectsubsidie Cross Border Institute (RUG): deelproject
- Projectsubsidie Data Federation Hub (RUG)
- Projectsubsidie Interreg (via instelling): deelproject
- Geen m.b.t. het onderwerp van de leidraad/richtlijn

 

 

Mogelijk boedbeeldfunctie SWAB

Geen actie nodig

Van der Linden

Ziekenhuisapotheker
Afdeling klinische farmacie
Tergooi

Penningmeester SWAB, vacatiegeld
METC UMCU, betaald

Geen

Geen actie nodig

Vollaard

Internist-infectioloog, Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding, RIVM

Arts voor ongedocumenteerde migranten, Dokters van de Wereld, Amsterdam (onbetaald)

Geen

Geen actie nodig

Gieling

Ziekenhuisapotheker - Klinisch Farmacoloog, UMC Utrecht

Lid OMT Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (onbetaald)

Geen

Geen actie nodig

Boersma

Longarts Noordwest Ziekhuisgroep

Hoofd research afdeling longziekten

Lid sectie infectieziekten NVALT, onbetaald
Lid workgroup repiratory infections group 10.1 ERS, onbetaald
LId EMBARC streering committee, onbetaald

Eenmalige digitale deelname aan adviesraad MSD Pneumovax over Pneumococcal disease, betaald

 

Geen actie nodig

Hensgens

Internist-infectioloog, UMC Utrecht (0.8 aanstelling, waarvan nu 0.4 gedetacheerd naar LUMC)

Internist-infectioloog, LUMC (via detachering, zie boven)

Geen

Geen

Geen actie nodig

 

Stuurgroep

 

Achternaam stuurgroeplid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Van den Toorn (voorzitter)

Voorzitter NVALT
Longarts in Erasmus MC

Geen

Geen

Geen actie nodig

De Boer

Internist-Infectioloog, senior medisch specialist, LUMC, afdeling infectieziekten

- Voorzitter Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (onkostenvergoeding)
- Voorzitter NIV-COIG commissie Immuniteit en Infectieziekten (beperkt honorarium)
- Sectieredacteur Infectieziekten Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (onbetaald)
- Lid FMS Expertiseteam behandeling COVID-19 (onbetaald)

Geen

Geen actie nodig

Meinders

Internist-intensivist, St.-Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

commissie werk
geen betaalde nevenfunctie of relatie industrie

Geen

Geen actie nodig

De Lange

Afdelingshoofd Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht
Intensivist, afdeling Intensive Care, UMC Utrecht

secretaris Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (Stichting NICE) (onbetaald)

Geen

Geen actie nodig

Van den Berg

Infectioloog-intensivist, UMCG

Geen

Geen

Geen actie nodig

Sankatsing

Internist-infectioloog/internist-acute geneeskunde, Diakonessenhuis, Utrecht

- Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (NVII) (onbetaald).
- Lid Commissie Richtlijnen Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) (betaald).
- Lid Werkgroep Richtlijn Sepsis II en III van de FMS (betaald).
- Lid Regionaal Coördinatieteam van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (betaald).

Geen

Geen actie nodig

Peters

Internist - aandachtsgebieden infectieziekten en Acute Geneeskunde Amsterdam UMC, locatie Vumc
Opleider Infectieziekten Vumc
Plaatsvervangend Hoofd Infectieziekten Amsterdam UMC

Wetenschappelijk Secretaris International Working Group on the Diabetic Foot (onbetaald)
Voorzitter Werkgroep Behandeling Gewrichtsprotheseinfecties voor Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (onbetaald)

Geen

Geen actie nodig

Boddaert

Medisch adviseur bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Arts palliatieve geneeskunde in LUMC

Geen

Geen

Geen actie nodig

Fraaij

Kinderarts infectioloog- immunoloog, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
Klinische wetenschapper, Viroscience, ErasmusMC, Rotterdam

Bestuur Stichting Infecties bij Kinderen (onbetaald)

deelname aan RECOVER, European Union's Horizon 2020 research

Geen actie nodig

Van Leeuwen

Gyaecoloog Amsterdam Universitair Medisch Centra
Bestuurder Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO)

Geen

Geen

Geen actie nodig

Van Kampen

Arts-microbioloog, afdeling Viroscience, Erasmus MC

- associate editor antimicrobial resistance & infection control (onbetaald)
- lid sectie virusdetectie SKML (onbetaald)

- lid antibioticacommissie Erasmus MC (onbetaald)
- plaatsvervangend lid infectiecommissie Erasmus MC (onbetaald)

1. Mede uitvinder patent: 1519780601-1408/3023503

2. R01AI147330 (NIAID/NH) (HN onderzoek

(1+2 niet gerelateerd aan COVID-19)

 

 

 

 

 

 

Geen actie nodig

Bulatovic

Internist allergoloog-immunoloog en klinische farmacoloog, UMC Utrecht en Diakonessenhuis Utrecht
Onderzoeker Amsterdam Medisch Centrum

Functie 1: arts
Functie 2: onderzoeker
(Beide betaald)

Geen

Geen actie nodig

De Bruin

Anesthesioloog - Intensivist St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein en Utrecht
Sectie voorzitter IC&PACU NVA

Geen

Geen

Geen actie nodig

Jacobs

Klinisch geriater en klinisch farmacoloog

Geen

Geen

Geen actie nodig

Hendriks

Ziekenhuisapotheker farmaceutische patiëntenzorg, afd. Kiinische Farmacie en

Toxicoiogie, Leids Universitair Medisch Centrum

Lid SWAB werkgroep surveillance antibioticagebruik, onbetaald

Lid SWAB richtlijncommissie antibiotica allergie, onbetaald

Geen

Geen actie nodig

Nijs

Huisarts

Geen

Geen

Geen actie nodig

Hofstede

Senior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Geen

Geen

Geen actie nodig

 

Meelezer

 

Achternaam

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Ondernomen actie

Spijkers

Senior adviseur patiëntenbelang

Voorzitter Stichting Samen voor Duchenne
Lid Community Advisory Board for Duchenne

Geen

Geen actie nodig

 

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door een afgevaardigde patiëntenvereniging in de klankbordgroep. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de module. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de Patiëntenfederatie Nederland en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Werkwijze

Van leidraad naar richtlijnmodules

Bij aanvang van de pandemie in 2020 was het onduidelijk of bestaande of nieuwe medicijnen een relevante bijdrage konden leveren aan het herstel van patiënten geïnfecteerd met het SARS-CoV-2. Vandaar dat eind februari 2020 werd aangevangen met de eerste versie van de leidraad ‘Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2)’, welke begin maart 2020 online beschikbaar werd gesteld op de website van de SWAB (https://swab.nl/nl/covid-19). Sindsdien werd het adviesdocument op wekelijkse basis gereviseerd en indien nodig op basis van nieuwe publicaties van onderzoek aangepast. Het initiatief en de coördinatie hiertoe werden genomen door de SWAB Leidraadcommissie, ondersteund door het kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en een brede klankbordgroep waarbinnen de betrokken specialisten(verenigingen) zijn vertegenwoordigd. In september 2021 is gestart met het doorontwikkelen van de leidraad naar richtlijnmodules.

 

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn knelpunten op verschillende manieren geïnventariseerd:

1. De expertiseteams benoemde de knelpunten in de zorg voor patiënten met COVID-19.

2. Er is een mailadres geopend (covid19@demedischspecialist.nl) waar verschillende partijen knelpunten konden aandragen, die vervolgens door de expertiseteams geprioriteerd werden.

3. Door de Federatie van Medisch Specialisten zijn webinars georganiseerd waarbij vragen konden worden ingestuurd. Deze vragen zijn na afloop van de webinars voorgelegd aan de expertiseteams en geprioriteerd.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur en de beoordeling van de risk-of-bias van de individuele studies is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. Wanneer mogelijk werd de data uit verschillende studies gepoold in een random-effects model. Review Manager 5.4 werd gebruikt voor de statistische analyses. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.

 

Organisatie van zorg

Bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

 

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

 

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

 

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

 

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

 

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. http://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/over_richtlijnontwikkeling.html

 

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

 

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.

Volgende:
Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19