Uitgangsvraag

Is centralisatie van T4- en lokaal recidief rectumcarcinomen wenselijk?

Aanbeveling

T4- en lokaal recidief rectumcarcinomen dienen in een centrum met voldoende expertise op dit gebied behandeld te worden.

 

Een deel van de voorbehandeling kan in de eigen regio in nauw overleg met het centrum plaatsvinden.

Inleiding

De behandeling van het voortgeschreden T4 rectumcarcinoom en het lokaal recidiverende rectumcarcinoom leent zich niet voor prospectief gerandomiseerde studies. Het ontbreken van adequate diagnostiek middels een MRI in de voorgaande jaren, waardoor selectie van patiënten niet mogelijk was, is hier gedeeltelijk debet aan. Verder is het feit dat het om zeldzame tumoren gaat een belemmerende factor. De resultaten die in het verleden gepubliceerd zijn, zijn moeilijk vergelijkbaar. Ze komen nagenoeg allemaal uit centra gespecialiseerd in de behandeling van deze tumoren en laten een verbetering ten opzichte van population-based data zien.

 

In deze module wordt vooral ingegaan op de vraag in hoeverre centralisatie van de behandeling van T4 en lokaal recidief rectumcarcinomen gewenst is. Argumenten om de gehele of een deel van de behandeling te centraliseren zijn de noodzaak van bijzondere ervaring en expertise om met zo weinig mogelijk schade een optimaal resultaat te bereiken. Daarnaast moet de aandoening in een dergelijk lage frequentie voorkomen dat niet verwacht kan worden dat deze expertise zonder gecentraliseerde aanpak ontwikkeld kan worden. Wat betreft het T4 rectumcarcinoom en het lokaal recidief rectumcarcinoom wordt aan deze voorwaarden voldaan. Er zijn overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen tussen het T4 rectumcarcinoom en het lokaal recidiverend rectumcarcinoom en daarom zullen zij ook apart besproken worden. Vanwege het ontbreken van literatuur, zijn de overwegingen uitsluitend gebaseerd op consensus binnen de werkgroep.

 

De voorhanden literatuur gaat alleen over de effecten van ervaring en volume voor het niet voortgeschreden rectumcarcinoom. In Nederland is een verplichte registratie in de DSCA en een verplichting om kwaliteitsindicatoren aan te leveren, hierdoor is de kans op een slechte uitkomst geminimaliseerd.

Conclusies

De chirurgische behandeling van T4 en lokaal recidiverende rectumtumoren is complex, vaak multi-compartimenteel en dus discipline overstijgend.

Niveau 4: D Mening van de werkgroep

 

Een orgaanoverschrijdende chirurg dient de en-bloc resectie te verrichten omdat het moeilijk is om een en-bloc resectie te doen met orgaanchirurgen, zoals GE-chirurg, gynaecoloog, orthopeed, uroloog of neurochirurg waarbij ieder een deel van de en-bloc resectie verricht.

Niveau 4: D Mening van de werkgroep

 

Samenvatting literatuur

T4 rectumcarcinoom

Met de MRI is het mogelijk om de relatie van een rectumtumor ten opzichte van de mesorectale fascie vast te stellen. Wanneer op de MRI sprake is van een meer dan focale ingroei in de mesorectale fascie (in principe nog te beschouwen als een voortgeschreden T3 tumor), moet de kans op reeds aanwezige doorgroei in de perirectale structuren overwogen worden (in dat geval te beschouwen als vroege T4). Her evaluatie door middel van MRI na langdurige voorbehandeling met radio(-chemotherapie) kan helpen om tussen een T3 en T4 te differentiëren. Indien er sprake is van op de MRI zichtbare tumorinfiltratie in de omliggende structuren of organen is sprake van een voortgeschreden T4 rectumcarcinoom.

 

Bij afwezigheid van metastasen is de enige kans op curatie een ruime radicale resectie. Een standaard TME-benadering zal leiden tot een positieve circumferentiële marge en de kans op genezing sterk verkleinen. Om een ruime radicale resectie te realiseren, zal dus een extra-anatomische benadering nodig zijn. Aan de ventrale zijde betekent dit een gehele of gedeeltelijke resectie van de urogenitale organen, lateraal een deel van de plexus en bekkenbodem en dorsaal een deel van de veneuze plexus en sacrum. Voorbehandeling met radio- of chemotherapie is een vereiste, maar bij een voortgeschreden T4 tumor is de kans groot dat de tumor ook bij een goede respons niet verdwijnt, maar vooral zal fibroseren. Met de huidige MRI-techniek is het niet mogelijk om volledige fibrosering zonder resterende tumornesten vast te stellen. Daarom zal bij de definitieve resectie toch het gehele fibrotische gebied, te weten het oorspronkelijke tumorbed, gereseceerd moeten worden.

 

Voortgeschreden curabele T4 tumoren zijn een uitzondering in het spectrum van het rectumcarcinoom. Een gedeelte van de tumoren zal bij het stellen van de diagnose reeds gemetastaseerd zijn en niet voor een curatieve resectie in aanmerking komen. Er zullen echter in de praktijk ook een aantal T4 tumoren zijn die zich biologisch anders gedragen en vooral infiltratieve lokale groei laten zien zonder metastasen. Het aantal van deze patiënten per chirurgische praktijk in een ziekenhuis zal variëren tussen 2 tot 3 patiënten per jaar. Gezien de heterogeniciteit van de presentatie zal per patiënt voor een andere opzet gekozen moeten worden: een ventrale doorgroei vereist een andere benadering dan een laterale of dorsale doorgroei. Het is dan ook duidelijk dat er geen gestandaardiseerde oplossing voor deze patiënten bestaat en centralisatie van de chirurgische behandeling noodzakelijk is om voldoende expertise op te bouwen.

 

Het lokaal recidief rectumcarcinoom

Bij de primaire behandeling van het rectumcarcinoom zullen de meeste patiënten bestraling ondergaan hebben en een TME-procedure. Wanneer na deze behandeling een recidief ontstaat, is er altijd sprake van een intense relatie met multiple compartimenten in het kleine bekken. Er bestaat geen duidelijk afgrensbaar tumorcompartiment. Een radicale resectie zal bijna altijd multi-compartimenteel worden. Daarbij komt nog dat de diagnostiek moeilijk is. Uitbreiding van de tumor kan alleen met MRI vastgesteld worden, doch differentiatie tussen fibrose en littekenvorming na de eerdere resectie is ook met MRI niet goed mogelijk. Diagnostiek wordt verder bemoeilijkt door gestoorde wondgenezing na de primaire resectie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 30 tot 40% perineale wondinfecties na een rectumamputatie en aan de 10 tot 15% naadlekkages en presacrale abcessen bij low anterior resecties. De patiënt met een lokaal recidief wordt niet alleen bedreigd door de lokale tumor zelf, maar ook door vroegtijdig optreden van metastasen op afstand. Het lijkt erop dat patiënten die een recidief krijgen na eerdere voorbestraling een selectie vormen van patiënten die juist snel metastaseren, als zij al bij presentatie niet gemetastaseerd zijn. Het aantal patiënten dat uiteindelijk voor, in opzet, curatieve behandeling met een lokaal recidief in aanmerking komt, is dus beperkt. In Nederland krijgt ongeveer 5% van de patiënten nog een lokaal recidief. Dit betekent een 100-tal patiënten per jaar. Een gedeelte hiervan zal gemetastaseerd zijn of vroegtijdig metastaseren en dit betekent dat 25 tot 50 patiënten maximaal per jaar in opzet curatief behandeld zouden kunnen worden. Ook voor deze patiënten geldt ook dat een radicale resectie voorwaarde is voor curatie. De heterogeniciteit van de tumorpresentatie en de complexiteit van de behandeling vereisen een veelvoud van type operaties om deze radicaliteit te bereiken.

 

Multicompartimentele chirurgie

Het is belangrijk dat een complexe tumor (T4 of recidief) met doorgroei in meerdere compartimenten en bloc geresecteerd wordt. Het chirurgische resectieplan zal multivisceraal zijn en dwars door deze compartimenten heen lopen. De bekkenchirurg zal thuis moeten zijn in alle compartimenten en ipso facto kennis moeten hebben van de chirurgische benadering van de viscera in deze compartimenten. Een teambenadering, waarbij de uroloog de blaas en prostaat mobiliseert, de gynaecoloog de uterus en adnexen en tot slot de oncologische chirurg het rectum (en eventueel de orthopeed het sacrum) werkt niet, en maakt een en bloc resectie onmogelijk. Het preparaat moet als een geheel benaderd worden, bij deze benadering zal parallel aan de progressie van de dissectie voortdurend van compartiment gewisseld worden.

Na de resectie zal reconstructie plaats moeten vinden, waarbij de continuïteit van de urinewegen, vagina, rectum, bekkenbodem, perineale huid etc. hersteld moeten worden. Het verdient aanbeveling, dat de bekkenchirurg ook hier het grootste deel voor zijn rekening neemt. De bekkenchirurg zal dan ook de meest voorkomende reconstructies moeten beheersen: bijvoorbeeld omentumplastiek en de gesteelde rectus abdominislap om zowel perineale defecten als vagina reconstructies uit te voeren. Bij complexe lappen of vrije transplantaten (die overigens maar zeer zelden nodig zullen zijn) verdient overleg met de plastisch chirurg voor aanvang van de chirurgische procedure de voorkeur.

 

Herstel van de urinewegen middels een brickerlis, zal de meest voorkomende reconstructie zijn. Aangezien de uroloog een rol bij de follow-up van deze reconstructie speelt verdient het aanbeveling dit deel samen met de uroloog te doen. Kleinere ingrepen aan de ureteren zouden tot het werkterrein van de bekkenchirurg moeten behoren.

 

Overwegingen

Expertise om een voortgeschreden rectumcarcinoom of recidief rectumcarcinoom te herkennen zou in elk ziekenhuis, waar rectumtumoren behandeld worden, aanwezig moeten zijn. Voor de lokale stagering is een goede MRI in een hoge resolutie met T2 gewogen opnames in meerdere richtingen noodzakelijk. Voor de afstandsmetastasering kan een CT-thorax/buik gebruikt worden.

 

Duidelijke T4-tumoren en lokale recidieven moeten met betrkking tot resectabiliteit besproken worden met het centrum, voordat een eventuele neoadjuvante behandeling gestart wordt. Niet alle voortgeschreden rectumtumoren komen in aanmerking voor behandeling in een centrum. Er is geen eenduidig advies te geven voorpatiënten die een tumor hebben, waarbij de marge met de circumferentiële marge weliswaar bedreigd is, maar die misschien ruim genoeg kan worden voor een TME-achtige procedure na langdurige voorbehandeling. Dit zijn patiënten die in aanmerking komen voor neoadjuvante radio- chemotherapie, waarbij de respons eerst in het eigen ziekenhuis beoordeeld wordt middels MRI-scan en klinisch onderzoek. Als de tumor inderdaad kleiner geworden is en de marges adequaat geworden zijn, kan een TME verricht worden.

 

Blijven deze patiënten echter forse fibrose ter hoogte van de bedreigde marge houden of blijft de tumor, indien hij distaal zit en voor de toucherende hand bereikbaar is, gefixeerd zitten valt in tweede instantie alsnog verwijzing naar een centrum te overwegen.

Radiotherapie in combinatie met chemotherapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van het T4 lokaal voortgeschreden rectumcarcinoom en het lokale recidiverende rectumcarcinoom. In de meeste radiotherapie-instituten zal men bekend zijn met langdurige voorbestraling in combinatie met chemotherapie, omdat deze indicatie ook bestaat voor andere, minder voortgeschreden rectumcarcinomen. Verder wordt het schema ook palliatief toegepast. Ervaring met herbestraling voor het lokaal recidief is minder, maar verschillende instituten hebben hier in het verleden al ruime ervaring mee opgedaan. Hierbij is gebleken dat de noodzaak tot centralisatie van deze herbestraling niet aanwezig is. Er kan geconcludeerd worden dat diagnostiek en voorbehandeling van patiënten met een lokaal recidief of een T4 tumor in het verwijzend ziekenhuis of in ieder geval in de verwijzende regio plaats kan vinden. Bepaalde diagnostiek zou beter centraal kunnen plaatsvinden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een PET/CT-scan met SUV om de respons op neoadjuvante therapie te beoordelen. Verder is het belangrijk dat de meeste patiënten in studieverband behandeld worden om de inzichten in deze relatief zeldzame patiëntengroepen te vergroten. Daarom verdient het de voorkeur om ook bij een gecentraliseerde gedeeltelijke behandeling de patiënt toch aan het begin van het behandeltraject, zowel in het verwijzend ziekenhuis als in het centrum te zien.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 16-04-2014

Laatst geautoriseerd : 16-04-2014

De geldigheidsduur van deze module is vastgesteld op vijf jaar. De geldigheidstermijn voor de module wordt vanuit IKNL bewaakt. Om verscheidene redenen kan herziening eerder dan beoogd nodig zijn. De Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren toetst daarom jaarlijks de actualiteit van de richtlijn en de daarin gekoppelde modules. Het bestuur van deze landelijke werkgroep draagt de verantwoordelijkheid om de behoefte voor herziening van de huidige richtlijn en de daarin gekoppelde modules bij de beroepsgroepen te peilen. Uiterlijk in 2016 wordt besloten of een nieuwe multidisciplinaire werkgroep moet worden geïnstalleerd om de complete richtlijn te reviseren.

 

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Algemene gegevens

Initiatief, organisatie en financiering

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

 

Mandaterende verenigingen/instanties

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH)

Nederlandse Vereniging van Klinische Chemie (NVKC)

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)

Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)

Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVVR)

Stichting Geriatrische Oncologische Oncologie Nederland (Gerionne)

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie)

 

 

Autoriserende verenigingen

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH)

Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)

Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)

Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVVR)

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie)

Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)

 

Instemmende verenigingen

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

 

Alle werkgroepleden zijn afgevaardigd namens een wetenschappelijke, beroeps- of patiëntenvereniging en hebben daarmee het mandaat voor hun inbreng. Bij de samenstelling van de werkgroep is getracht rekening te houden met landelijke spreiding, inbreng van betrokkenen uit zowel academische als algemene ziekenhuizen/instellingen en vertegenwoordiging van de verschillende verenigingen/disciplines.

De patiënten zijn  eveneens vertegenwoordigd door middel van afvaardiging van de coördinator van de patiëntenvereniging, alsmede een ervaringsdeskundige, en een uitgevoerde focusgroepbijeenkomst.

 

Doel en doelgroep

Doelstelling

Deze richtlijn en de daarin gekoppelde modules zijn zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en/of consensus. Het is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met (een mogelijk) coloncarcinoom, rectumcarcinoom of colorectale lever- of longmetastase(n). De richtlijn en de daarin gekoppelde modules geven aanbevelingen over de diagnostiek, behandeling, nacontrole en nazorg en organisatie van zorg. De richtlijn en de daarin gekoppelde modules beogen hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, het klinisch handelen meer te baseren op bewijs dan op ervaringen en meningen, de transparantie van keuze voor behandelingen te vergroten en de diversiteit van handelen door professionals te verminderen.

 

Doelpopulatie

Per jaar wordt het colorectaal carcinoom bij circa 13.000 nieuwe patiënten vastgesteld. Bij ongeveer 1 op de 3 patiënten van deze groep gaat het om een rectumcarcinoom. In Nederland staat het colorectaal carcinoom zowel bij mannen als bij vrouwen op de derde plaats van de oncologische aandoeningen qua incidentie. Bij mannen volgt het colorectaal carcinoom met 14% van het totaal aantal tumoren, na prostaatcarcinoom (22%) en huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) (14%). Bij vrouwen staat deze aandoening met 13%, na mammacarcinoom (29%) en huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) (15%) op de incidentielijst. Naar verwachting zal het aantal patiënten bij wie de diagnose colorectaal carcinoom gesteld wordt in 2020 gestegen zijn tot ongeveer 17.000, als gevolg van een licht stijgende incidentie (met name bij mannen), de bevolkingsgroei en de vergrijzing.

Het colorectaal carcinoom komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en negentig procent van de patiënten is 55 jaar of ouder. Meer informatie is te vinden op www.cijfersoverkanker.nl

 

Deze richtlijn en de daarin gekoppelde modules zijn van toepassing op alle volwassen patiënten met een (verdenking op) een primair colorectaal carcinoom als voor patiënten met (uitgebreid) gemetastaseerde ziekte. Er wordt extra aandacht besteedt aan de oudere patiënt. Voor volwassen patiënten met een verhoogd risico op erfelijke darmkanker is een aparte richtlijn beschikbaar.

 

Doelgroep

Deze richtlijn en de daarin gekoppelde modules zijn bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een (gemetastaseerd) colorectaal carcinoom, zoals chirurgen, huisartsen, IKNL-consulenten, internisten, MDL-artsen, MDL-verpleegkundigen, klinisch genetici, paramedici, pathologen, radiologen, radiotherapeuten en verpleegkundig (specialist)en.

De complete richtlijn is gebruikt bij het ontwikkelen van een patiëntenvoorlichtingstekst vanuit de Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF). Naast informatie over diagnostiek en behandeling geven we in deze richtlijn informatie over hoe de patiënt de verschillende ingrepen kan beleven.

 

Samenstelling werkgroep

Naam

Functie

Werkplek

Mandatering

Mw. prof. dr. C.A.M. Marijnen Voorzitter

Radiotherapeut-oncoloog

LUMC Leiden

NVRO

Mw. prof. dr. R.G.H. Beets-Tan

Radioloog

MUMC Maastricht

NVVR

Mw. S. de Bruijn

Verpleegkundig Specialist

Renier de Graaf Gasthuis Delft

V&VN

Mw. dr. A. Cats

MDL- arts

NKI/AvL Amsterdam

NVMDL

Prof. dr. E.F.I. Comans

Nucleair Geneeskundige

VUMC Amsterdam

NVNG

Dr. A.R. van Erkel

Interventie radioloog

LUMC Leiden

NVVR

Mw. dr. M.A.M. Frasa

Klinisch chemicus

Groene Hart

Ziekenhuis Gouda

 

NVKC

Mw. C. Gielen

Verpleegkundig Specialist

MUMC Maastricht

V&VN

Dr. E.J.R. de Graaf

Chirurg

IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel

NVVH

Mw. dr. M. Hamaker

Geriater

Diakonessenhuis Utrecht

NVKG

Mw. dr. J.E. van Hooft

MDL-arts

AMC Amsterdam

NVMDL

Mw. H.J.A.M.. Kunneman

Onderzoeker/PhD-candidate

LUMC Leiden

n.v.t.

Mw. dr. M.E. van Leerdam

MDL-arts

NKI/AvL Amsterdam

NVMDL

Dr. H. Martijn

Radiotherapeut

Catharina-ziekenhuis Eindhoven

NVRO

Mw. dr. A.M. Mendez

Romero

Radiotherapeut

Erasmus MC Kanker Instituut

Rotterdam

NVRO

Mw. prof. dr. I.D. Nagtegaal

Patholoog

UMCN St Radboud

Nijmegen

NVVP

Dr. L.A. Noorduyn

Patholoog

Lab. Voor Pathologie Dordrecht e.o.

NVVP

Mw. A. Ormeling

Ervaringsdeskundige

Stomavereniging

NFK

Drs. T.A.M. van Os

Klinisch Geneticus

AMC Amsterdam

VKGN

Dr. F.T.M. Peters

MDL-arts

UMCG Groningen

NVMDL

Mw. J. Pon

Ervaringsdeskundige

NFK/SPKS

NFK

Mw. dr. J.E.A. Portielje

Internist-oncoloog

Haga Ziekenhuis

Den Haag

Gerionne

Prof. dr. C.J.A. Punt

Internist-oncoloog

AMC Amsterdam

NIV

Mw. dr. H. Rütten

Radiotherapeut

UMCN Radboud

Nijmegen

NVRO

Prof. dr. H.J.T. Rutten

Chirurg

Catharina-ziekenhuis

Eindhoven

NVVH

Prof. dr. J. Stoker

Radioloog

AMC Amsterdam

NVVR

Dr. P.J. Tanis

Chirurg

AMC Amsterdam

NVVH

Dr. J.H. von der Thüsen

Patholoog

MC Haaglanden

Den Haag

NVVP

Prof. dr. H.M.W. Verheul

Internist-oncoloog

VUMC Amsterdam

NIV

Prof. dr. C. Verhoef

Chirurg

Erasmus MC Kanker Instituut

Rotterdam

NVVH

Dr. Tj. Wiersma

huisarts

NHG

NHG

 

 

Naam

Functie

Werkplek

Mw. drs. A.Y. Steutel

procesbegeleider

Utrecht

Drs. T. van Vegchel

procesbegeleider

Amsterdam

Mw. S. Janssen-van Dijk

secretaresse

Rotterdam

M.P.  van den Berg

onderzoeker

Bilthoven

P.F. van Gils

Onderzoeker

Bilthoven

Mw. J. Robays

Literatuuronderzoeker

Brussel

Mw. drs. Y Smit

literatuuronderzoeker

Duitsland

Mw. A. Suijkerbuijk

Onderzoeker

Bilthoven

Mw. dr. L. Veerbeek

Literatuuronderzoeker

Groningen

Mw. dr. L. Verheye

Literatuuronderzoeker

Brussel

Mw. dr. G.A. de Wit

Onderzoeker

Bilthoven

 

 

Belangenverklaringen

Alle leden van de richtlijnwerkgroep hebben verklaard onafhankelijk gehandeld te hebben bij het opstellen van de richtlijn. Een onafhankelijkheidsverklaring ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’ zoals vastgesteld door onder meer de KNAW, KNMG, Gezondheidsraad, CBO, NHG en Orde van Medisch Specialisten is door de werkgroepleden bij aanvang en bij afronding van het traject ingevuld.

 

Inbreng patiƫntenperspectief

Twee ervaringsdeskundigen hebben deel uitgemaakt van de richtlijnwerkgroep. Een namens de Nederlandse Stomavereniging en een namens SPKS/NFK. Aan de hand van een focusgroep bijeenkomst zijn ervaringen van patiënten voor wat betreft zorgverlening geïnventariseerd om zodoende input te kunnen leveren aan de werkgroep. Tevens is de richtlijn gebruikt bij het ontwikkelen van een patiëntenvoorlichtingstekst vanuit de Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF). Naast informatie over diagnostiek en behandeling geven we in deze richtlijn informatie over hoe de patiënt de verschillende ingrepen kan beleven.

 

Implementatie

Het bevorderen van het gebruik van aanbevelingen uit de richtlijn begint met een brede verspreiding van de richtlijn. Er wordt een mailing verstuurd onder de professionals via de (wetenschappelijke) verenigingen en de werkgroepen van IKNL. Er is een artikel of manuscript ter publicatie aangeboden aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en Nederlands Tijdschrift voor Oncologie. Ook in andere tijdschriften of bij bijvoorbeeld nascholingsbijeenkomsten wordt de richtlijn onder de aandacht gebracht. Daarnaast beschikt IKNL over een toolbox ter ondersteuning van de IKNL adviseurs netwerken c.q. professionals in het veld voor de implementatie van de richtlijn. De toolbox bevat:

·         Een overzicht van de aanbevelingen.

·         De kernboodschappen (belangrijkste inhoudelijke boodschappen).

·         Een basis PowerPointpresentatie voor IKNL adviseurs netwerken en werkgroepleden van deze richtlijn.

·         Een implementatieplan voor deze richtlijn (incl. indicatoren voor evaluatie van de richtlijn). Dit plan bevat voor de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn een overzicht van belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie. Op basis hiervan beschrijft het plan de belangrijkste doelgroepen en (adviezen voor) concrete acties om implementatie te bevorderen.

·         Een training aan de IKNL adviseurs netwerken.

Werkwijze

De werkgroep is in juli 2012 voor de eerste maal bijeengekomen. Op basis van een eerste inventarisatie van knelpunten door werkgroepleden is een knelpunteninventarisatie gehouden door middel van een enquête onder professionals die betrokken zijn bij patiënten met een colorectaal carcinoom. Middels deze enquête hebben zestig professionals knelpunten geprioriteerd en/of ingebracht. Daarnaast zijn aan de hand van een focusgroep bijeenkomst ervaringen van patiënten voor wat betreft zorgverlening geïnventariseerd. De meest relevante knelpunten zijn uitgewerkt tot elf uitgangsvragen.

Omdat in België ook een revisie van de richtlijn coloncarcinoom werd opgestart is samenwerking gezocht en gevonden waardoor de beantwoording van de uitgangsvragen op het gebied van het coloncarcinoom kon worden verdeeld.

Op het moment dat duidelijk werd dat de richtlijn colorectale levermetastasen in deze revisie meegenomen werd is op dit gebied extra expertise aan de werkgroep toegevoegd. Ook is specifieke kennis over de oudere patiënt aan de werkgroep toegevoegd door middel van een aparte uitgangsvraag op dit gebied.

 

Voor iedere uitgangsvraag werd binnen de richtlijnwerkgroep een subgroep geformeerd. Voor de evidence based uitgangsvragen werd het literatuuronderzoek, de (kritische beoordeling), de evidence tabellen en het opstellen van een concept literatuurbespreking verzorgd door externe methodologen. Werkgroepleden pasten afzonderlijk of in subgroepen de concept literatuurbespreking en conclusies aan en stelden overige overwegingen en aanbevelingen op volgens de internationaal gebruikte CoCanCPG formats ‘PICO’, ‘overige overwegingen’ en ‘formuleren van aanbevelingen’.

Er is voor de consensus based revisie geen systematisch literatuuronderzoek verricht door een methodologisch expert; de werkgroepleden beoordeelden zelf de bij hen bekende literatuur. Op basis hiervan hebben de werkgroepleden de wetenschappelijke onderbouwing en conclusies, overige overwegingen en aanbevelingen geformuleerd.

De werkgroep heeft gedurende een periode van ongeveer zeven maanden gewerkt aan de tekst voor de conceptrichtlijn. De teksten zijn tijdens plenaire, veelal telefonische, vergaderingen besproken en na verwerking van de commentaren geaccordeerd.

 

De conceptrichtlijn is begin juni 2013 naar alle betrokken wetenschappelijke-, beroeps- en patiëntenverenigingen en landelijke en regionale tumorwerkgroepen gestuurd voor commentaar d.m.v. een enquête. Het commentaar werd verwerkt door de richtlijnwerkgroep en begin december 2013 is de richtlijn ter autorisatie aan verschillende wetenschappelijke- en beroepsverenigingen voorgelegd.

Uitgangsvragen

Nr

EB1

Uitgangsvraag

Auteurs

Paragraaf

1a

 

 

 

 

 

 

EB

 

 

 

 

 

Wat is de meerwaarde van lokale behandeling al dan niet gecombineerd met neoadjuvante (chemo)radiotherapie ten opzichte van conventionele chirurgie bij patiënten met een stadium 0 of 1 rectumcarcinoom op het gebied van lokale controle, Qol en OS?

E.J.R. de Graaf

(chirurg),

H. Martijn

(radiotherapeut), F.T.M. Peters (MDL arts)

7.3

2a

 

 

 

 

EB

 

 

Wat is het effect van neoadjuvante radiotherapie of neoadjuvante chemoradiotherapie ten opzichte van TME chirurgie zonder neoadjuvante therapie bij patiënten met een resectabel cT1-3N0-1 rectumcarcinoom op het gebied van lokale controle, OS en QoL?

 H. Rutten

(radiotherapeut),

P.J. Tanis (chirurg)

7.3

3

 

 

EB

 

 

 

Is PET-CT sensitiever en/of specifieker dan CT voor de detectie van overige metastasen welke tot mogelijke wijziging in beleid leiden bij patiënten met potentieel lokaal te behandelen metastasen?

 

E.F.I. Comans

(nucleair geneeskundige),

J. Stoker

(radioloog)

3.3

4a

 

 

 

4b

 

 

4c

EB

 

 

 

EB

 

 

EB

Welke interventies hebben een positief effect op de QOL bij patiënten die na low-anterior rectumresectie klachten van fecale incontinentie hebben?

 

Welke interventies hebben een positief effect op de QOL bij patiënten die na rectumresectie klachten van urine-incontinentie hebben?

 

Welke interventies verbeteren de QoL bij patiënten met seksueel disfunctioneren na rectumchirurgie?

H.J.T. Rutten

(chirurg),

S. de Bruijn

(verpleegkundig specialist)

 

 

10.2

5

EB

Wat is de meerwaarde van een stent of deviërend colostoma ten opzichte van acute resectie met of zonder primaire anastomose bij acute obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom?

P.J. Tanis (chirurg),

J.E. van Hooft,

(MDL arts)

5.4

6

EB

Is toepassing van een enhanced recovery after surgery (ERAS) programma doelmatig bij laparoscopische resectie of open resectie van een colorectaal carcinoom?

P.J. Tanis (chirurg), S. de Bruijn

(verpleegkundig specialist)

5.3

Uitgangsvragen in samenwerking met KCE België

7

EB

Geeft aanvullende segmentele colonresectie een betere uitkomst in termen van recidief vrije en totale overleving bij patiënten die een endoscopische poliepectomie hebben ondergaan waarbij sprake bleek van een Tis/T1 coloncarcinoom?

P.J. Tanis (chirurg),

M.E. van Leerdam (MDL arts)

5.1.1

8

EB

Wat is de beste behandelingsvolgorde (systemische therapie, lokale behandeling) bij patiënten met resectabele metachrone metastasen in de lever?

C. Verhoef

(chirurg),

H.W. Verheul

(internist-oncoloog)

8.2

9

EB

Wat is de beste behandelingsvolgorde (systemische therapie, primaire tumorresectie, lokale metastase behandeling, en eventuele radiotherapie) bij patiënten met resectabele synchrone colorectale metastasen in de lever?

C. Verhoef

(chirurg),

H.W. Verheul

(internist-oncoloog)

8.2

10

EB

Wanneer kan welke lokale therapie het beste ingezet worden bij patiënten met colorectale long of levermetastasen en speelt de locatie, aantal en grootte van de metastasen een rol in de keuze voor behandeling?

A.R. van Erkel (interventie radioloog )

A. Mendez-Romero (radiotherapeut),

C. Verhoef (chirurg)

8.3

11

EB

Welke wijzigingen zijn er op het gebied van palliatieve systemische therapie voor patiënten met een stadium IV colorectaal carcinoom?

 

CJ.A. Punt

(internist-oncoloog)

en H.W. Verheul (internist-oncoloog)

8.5

12

 

EB

De oudere patiënt met kanker

M. Hamaker

(geriater)

J.E.A. Portielje

(internist-oncoloog)

C.A.M. Marijnen

(radiotherapeut-oncoloog)

H.J.T. Rutten

(chirurg)

 

1 Evidence Based methodiek

 

Verantwoording

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) bevordert dat mensen met kanker en hun naasten zo dicht mogelijk bij huis toegang hebben tot een samenhangend en kwalitatief verantwoord zorgaanbod.

IKNL is opgericht om behandeling, zorg en klinisch onderzoek binnen de oncologie te verbeteren. Daarnaast heeft het een taak in het opzetten en ondersteunen van netwerken voor palliatieve zorg.

IKNL werkt aan multidisciplinaire richtlijnontwikkeling voor de oncologische en palliatieve zorg. Naast deze ontwikkeling van richtlijnen faciliteert IKNL ook het onderhoud, het beheer, de implementatie en de evaluatie van deze richtlijnen.

De leidraad voor de ontwikkeling van (modules van) richtlijnen voor oncologische en palliatieve zorg is het AGREE instrument. Dit instrument is gemaakt voor de beoordeling van bestaande, nieuwe en herziene richtlijnen.

Het AGREE Instrument beoordeelt zowel de kwaliteit van de verslaglegging als de kwaliteit van bepaalde aspecten van de aanbevelingen. Het beoordeelt de kans dat een richtlijn zijn gewenste doel zal behalen, maar niet de daadwerkelijke impact op patiëntuitkomsten.

Het AGREE Instrument is opgebouwd uit 23 items verdeeld over zes domeinen. Elk domein beslaat een aparte dimensie van kwaliteit van richtlijnen, namelijk:

-       Onderwerp en doel betreft het doel van de richtlijn de specifieke klinische vragen waarop de richtlijn een antwoord geeft en de patiëntenpopulatie waarop de richtlijn van toepassing is.

-       Betrokkenheid van belanghebbenden richt zich op de mate waarin de richtlijn de opvattingen van de beoogde gebruikers weerspiegelt.

-       Methodologiehangt samen met het proces waarin bewijsmateriaal is verzameld en samengesteld en met de gebruikte methoden om aanbevelingen op te stellen en te herzien.

-       Helderheid en presentatie gaat over het taalgebruik en de vorm van de richtlijn.

-       Toepassinghoudt verband met de mogelijke organisatorische, gedragsmatige en financiële consequenties van het toepassen van de richtlijn.

-       Onafhankelijkheid van de opstellers betreft de onafhankelijkheid van de aanbevelingen en erkenning van mogelijke conflicterende belangen van leden van de werkgroep.

 

 

Zoekverantwoording

Zoekacties zijn opvraagbaar. Neem hiervoor contact op met de Richtlijnendatabase.