Borstkanker

Initiatief: NIV Aantal modules: 145

Informatieparagraaf

Inleiding

In dit document bevat informatie over de informatiestandaard mammacarcinoom aangeleverd in de vorm van een informatieparagraaf van een kwaliteitsstandaard. Voor de eisen aan de informatieparagraaf is het volgende document gebruikt: Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (versie 3.0), versie 14 januari 2020.

 

Het document is op de volgende manier opgebouwd:

 • Hoofdstuk 2: Procesbeschrijving, waarin een beschrijving van het zorgproces mammacarcinoom wordt gegeven. In het zorgproces is aangegeven voor welke gebruikte gegevenssets in het zorgproces eenheid van taal is ontwikkeld.
 • Hoofdstuk 3: Informatiestandaard, waarin de afstemming van de informatiestandaard mammacarcinoom op andere standaarden zoals de TNM-classificatie, BIRADS-atlas, etc beschreven.

 

Dit document kent daarnaast een aantal bijlagen:

 

 • Bijlage B1 bevat detaillering van de procesbeschrijving van verschillende type MDO’s die kunnen plaatsvinden in het zorgtraject voor mammacarcinoom.
 • Bijlage B2 bevat achtergrondinformatie over de aanleiding,ontwikkeling, implementatie en beheer van de informatiestandaard mammacarcinoom opgenomen. Deze informatie is ook te vinden is op de website van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) en op Amigo! (beheerd door Nictiz).

 

Procesbeschrijving

In figuur 1 staat het zorgproces voor mammacarcinoom op hoofdlijnen weergegeven. In de figuur worden alleen de gegevenssets getoond waarvoor eenheid van taal is ontwikkeld. Zoals voor het radiologieverslag, de pathologie order, het pathologieverslag en het MDO-verslag. Deze gegevenssets vormen de input & output bij een stap in het zorgproces en vormen samen de informatiestandaard mammacarcinoom. Gegevenssets waarvoor geen eenheid van taal is ontwikkeld, zijn niet weergegeven in de figuur.

 

De ontwikkeling van eenheid van taal is in 2014 gestart door de NABON richtlijncommissie en overgenomen door de NABON commissie standaardisering verslaglegging. Deze commissie bestaat sinds 2018 en is gestart met eenheid van taal voor het Multidisciplinair Overleg (MDO) en de radiologieverslaglegging. Hiervoor hebben zij een landelijke gestructureerde gegevensset vastgesteld voor wat er minimaal in het verslag moet staan. Deze gegevensset is afgestemd op de landelijke zorginformatiebouwstenen versie 2017 en de Gegevensset Oncologie Algemeen. Er is gestart met het MDO omdat hier de diagnose en het behandeladvies van de patiënt in overleg met de betrokken zorgverleners wordt bepaald. In het MDO worden de gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar gebracht en besproken. Doordat veel gegevens hier overgetypt moeten worden is de wens voor gestructureerde – en waar mogelijk discrete – verslaglegging en automatisch hergebruik van gegevens groot.

 

De intentie is om in de komende jaren om gegevenssets in de andere stappen van het zorgproces te ontwikkelen en hiermee de informatiestandaard mammacarcinoom uit te breiden.

 

De verschillende rijen (lanen) in figuur 1 vormen de actoren (uitvoerders) van het zorgproces. De verschillende betrokken zorgprofessionals die betrokken zijn bij het zorgproces in het ziekenhuis,

In de tabel wordt de figuur verder toegelicht. Er wordt een toelichting gegeven per actor van:

 • De trigger of processtap
 • De actoren
 • De getoonde gegevenssets  in figuur 1 die gebruikt en uitgewisseld worden (de zogenoemde informatiestromen) en waarvoor eenheid van taal is ontwikkeld .
 • In welk informatiesyste(e)m(en) deze gegevenssets vastgelegd worden
 • Een hyperlink naar relevante documentatie.

 

Actor

Trigger  of Processtap

Toelichting actoren

Informatiestromen

Toelichting stap in zorgproces

Gebruikte informatie-systemen

Relevante aanvullende documentatie

Huisarts

Knobbel, pijn, etc in de borst

 

 

De patiënt komt met klachten aan de borst (knobbel, pijn, etc) bij de huisarts

 

 

 

Huisarts

Onderzoeken patiënt (consult)

 

 

De huisarts vraagt de patiënt naar de voorgeschiedenis, klachten, etc. en onderzoekt de patiënt.

 

Huisarts informatie systeem

NHG richtlijn borstkanker

 

Huisarts

Stellen (differentiaal) diagnose

 

 

De huisarts noteert onder andere voorgeschiedenis, anamnese, uitslag van het lichamelijk onderzoek, etc in het consultverslag.

 

Huisarts informatie systeem

 

Huisarts

Informeren en doorverwijzen patiënt

 

 

Indien er een verdenking op mammacarcinoom bestaat, verwijst de huisarts de patiënt naar het ziekenhuis.

 

Huisarts informatie systeem, ZorgDomein

 

 

BVO borstkanker

Uitnodiging BVO borstkanker

 

 

De patiënt ontvangt een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker (BVO) en komt voor het onderzoek

 

 

BVO borstkanker

Uitvoeren beeldvormend onderzoek

 

Screeningsradioloog, radiodiagnostisch laborant, administratief medewerker

 

De zorgprofessional voert het onderzoek uit.

 

 

BVO borstkanker

Stellen (differentiaal) diagnose

 

 

De beelden en verslagen van de beeldvorming van het BVO  worden voor de ziekenhuizen beschikbaar gesteld.

 

Radiologie informatiesysteem en PACS van de screening (Screen IT)

Uitvoeringskader BVO borstkanker

BVO borstkanker

Informeren huisarts en patiënt

Screeningsradioloog, administratief medewerker

 

De screeningsradioloog informeert de huisarts over de uitslag. Daarnaast ontvangt de patiënt de uitslag.

 

Screen IT

 

Ziekenhuis

Inplannen afspraak patiënt

Secretariaat

 

Het secretariaat gebruikt de verwijzing van de huisarts om contact op te nemen met de patiënt voor het plannen van een afspraak.

 

 

 

Ziekenhuis

Uitvoeren intake en diagnostiek (2e lijn)

Verpleegkundig specialist, oncologisch chirurg, radiologisch laborant, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundige, medisch nucleair werker, klinisch geneticus

Input en output van deze processtap:  order(s) voor pathologisch onderzoek

 

Output: radiologisch verslag en pathologisch verslag

Er wordt een intake van de patiënt gedaan. Er wordt daarnaast een order uitgezet voor radiologisch onderzoek, dit wordt uitgevoerd en verslagen.

 

Indien er (een verdenking op) mammacarcinoom is, worden verdere orders voor aanvullend onderzoek uitgezet, uitgevoerd en verslagen zoals onderzoek door de patholoog en, klinisch geneticus, etc.

EPD, Radiologie informatiesysteem, PACS, Pathologie informatiesysteem, informatiesysteem van de klinisch genetici

De gegevensset voor de pathologie-order en de gegevensset voor gestructureerde verslaglegging voor de radiologie zijn hier beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld door de NABON en de NVvR.

 

De gegevensset voor gestructureerde verslaglegging voor de pathologie wordt ontwikkeld en beheerd door de NVVP en PALGA en is hier te vinden.

 

Overige relevante documentatie: Landelijke richtlijn mammacarcinoom

 

Ziekenhuis

Uitvoeren MDO (MultiDisciplinair Overleg)

Verpleegkundig specialist, radioloog, patholoog, internist-oncoloog, oncologisch chirurg, radiotherapeut, plastisch chirurg, nucleair geneeskundige, klinisch geneticus

Input: Radiologisch verslag en pathologisch verslag.

Output: MDO-verslag

 

De patiënt wordt aangemeld voor het MDO, voorbereid door de zorgprofessionals en besproken op het MDO.

 

Van de uitkomsten van het MDO wordt een MDO-verslag gemaakt.

EPD, Radiologie informatiesysteem en PACS, Pathologie informatie systeem

 

Indien MDO transmuraal gehouden wordt; transmurale MDO applicatie

 

Voor het MDO is de gestructureerde gegevensset vastgesteld door de NABON. De gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de diagnose en behandeling verschilt per behandelfase (preoperatief, tijdens/na neoadjuvante behandeling, postoperatief en gemetastaseerd) en ook per ziektekenmerken (wel/niet gemetastaseerd). Daarom is voor elk type MDO een gegevensset ontwikkeld. Deze zijn hier te vinden. Daarnaast wordt een toelichting van de typen MDO’s gegeven in de tabel in bijlage B1.

 

Overige relevante documentatie: IHE handreiking transmuraal MDO mammacarcinoom

 

Ziekenhuis

Overleggen met patiënt (consult)

Oncologisch chirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut, plastisch chirurg, verpleegkundig specialist, klinisch geneticus

Input: MDO-verslag

 

 

De uitkomsten van het MDO worden met de patiënt besproken. In overleg met de patiënt wordt het behandelplan afgesproken.

 

EPD

 

 

Ziekenhuis

Informeren huisarts

internist-oncoloog, oncologisch chirurg, radiotherapeut, plastisch chirurg, administratief medewerker

 

De huisarts wordt geïnformeerd over de diagnose en het behandelplan middels een brief

EPD

 

 

Ziekenhuis

Behandelen patiënt

internist-oncoloog, oncologisch chirurg, radiotherapeut, plastisch chirurg, paramedische zorgverleners

Input: MDO-verslag

 

 

De patiënt wordt behandeld.

EPD

Informatiesysteem van de radiotherapie,

Voor medicatie: Apotheek informatie systeem en cytostatica informatiesysteem

 

 

Ziekenhuis

Uitvoeren diagnostiek (voor evaluatie behandeling)

Oncologisch chirurg, verpleegkundig specialist, Radiologisch laborant, radioloog,

patholoog, nucleair medewerker, nucleair geneeskundige, administratief medewerker.

Input en output van deze processtap:  order(s) voor pathologisch onderzoek

 

Output: pathologisch verslag

 

De behandeling van de patiënt wordt geëvalueerd aan de hand van aanvullend onderzoek. Als de patiënt geopereerd is, wordt er een pathologisch onderzoek gedaan van het uitgenomen weefsel

EPD, Radiologie informatiesysteem en PACS, Pathologie informatie systeem

De gegevensset voor de pathologie-order, komt hier beschikbaar. Deze is ontwikkeld door de NABON.

 

De gegevensset voor gestructureerde verslaglegging voor de pathologie wordt ontwikkeld en beheerd door de NVVP en PALGA en is hier te vinden.

 

Ziekenhuis

Overleggen met patiënt overleggen (consult)

Oncologisch chirurg, internist-oncoloog, , radiotherapeut, plastisch chirurg, verpleegkundig specialist

 

De uitkomsten van de behandeling en het aanvullend onderzoek worden met de patiënt besproken. Indien nodig, wordt het vervolg van de behandeling besproken.

 

EPD

 

 

Ziekenhuis

Uitnodigen patiënt voor periodieke screening in ziekenhuis

Secretariaat

 

Na de behandeling van mammacarcinoom wordt de patiënt op regelmatige basis uitgenodigd door het ziekenhuis voor een periodieke screening. Om te beoordelen of de mammacarcinoom wegblijft.

 

EPD

 

Ziekenhuis

Uitvoeren periodieke screening

Oncologisch chirurg, verpleegkundig specialist in ziekenhuis, radiotherapeut, radiodiagnostisch laborant, Radioloog, internist oncoloog, administratief medewerker

 

BVO: screeningsradioloog, radiodiagnostisch laborant

 

Het radiologisch onderzoek voor de periodieke screening wordt uitgevoerd.

EPD, Radiologie informatiesysteem en PACS

 

 

Ziekenhuis

Informeren patiënt

Oncologisch chirurg, of verpleegkundig specialist in ziekenhuis of internist-oncoloog

 

De patiënt wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het radiologisch onderzoek.

 

 

 

 

Verwijzing naar een ander ziekenhuis

De verwijzing naar een ander ziekenhuis in hierboven niet meegenomen. Wanneer een patiënt verwezen wordt naar een ander ziekenhuis voor aanvullende diagnostiek, second opinion of behandeling gaat in ieder geval een verwijsbrief mee. Deze kan vergezeld zijn van aanvullend klinisch relevante gegevens zoals beeldvorming, en bijbehorende verslaglegging.

 

Informatiestandaard mammacarcinoom en afstemming op bestaande standaarden

De ontwikkelde gegevenssets zijn gebaseerd op bestaande standaarden als de zorginformatiebouwstenen (zibs) versie 2017, Gegevensset Oncologie Algemeen (GOA), en terminologiestelsels zoals SNOMED CT, TNM of LOINC. Voor deze afstemming is de volgende methodiek gevolgd:

 

 1. De richtlijncommissie van het NABON heeft de landelijke – geautoriseerde - tekstuele richtlijn vertaald naar beslisbomen. In een beslisboom wordt getoond welke aanbevelingen de richtlijn doet op basis van specifieke (eenduidig gedefinieerde) patiënt- en tumorkenmerken. Deze kenmerken vormen de uitgangsset van gegevens in de informatiestandaard mammacarcinoom, zie ook figuur 2.
 2. Deze gegevens zijn vervolgens aangevuld met klinisch relevante gegevens die niet in de beslisbomen voorkwamen, maar wel relevant zijn voor het MDO en het radiologieverslag. Hierbij wordt voor borging van de eenheid van taal het volgende uitgangspunt gehanteerd: Gegevens die zowel gebruikt worden in het MDO- en radiologieverslagen, de richtlijn en de beslisbomen én waarmee precies hetzelfde bedoeld wordt, moeten overal volgens dezelfde definitie gebruikt worden. Dus hetzelfde datatype, eenheid en onderliggende internationale SNOMED CT codering. De tumordiameter moet bijvoorbeeld overal vastgelegd worden met eenheid cm (en niet mm).

 

Voor de informatiestandaard mammacarcinoom is hieronder een overzicht gegeven op welke standaarden is afgestemd:

 

Standaard

Beheerder

Toelichting

Zorginformatiebouwstenen

Nictiz

Een zorginformatiebouwsteen (zib) definieert een klinisch concept zodanig, dat deze als bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en -informatiesystemen. Zibs vormen daarmee de basis voor standaardisatie van zorginformatie.

Gegevensset Oncologie Algemeen

Regionale Oncologienetwerken

De Gegevensset Oncologie Algemeen bevat oncologie-generieke gegevens waarvan de verwachting is dat deze in ieder oncologisch zorgproces klinisch relevant zijn.

Landelijke richtlijn

Landelijke richtlijncommissie van het NABON

De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl

Landelijke pathologieprotocollen voor mammacarcinoom

NVVP en PALGA

Pathologen werken door middel van landelijke protocollen: voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. 

Zie ook palga.nl/professionals/profession/protocollen/

Internationale standaard ACR BI-RADS atlas

American College of Radiology. De Nederlandse vertaling hiervan wordt beheerd door de NVVR/DCBI

Door een uniforme verslaglegging en werkwijze wordt communicatie verbeterd, het overleg tussen ziekenhuizen vergemakkelijkt en wetenschappelijk onderzoek eenvoudiger. Zie ook: radiologen.nl/secties/mammaradiologie

Dataset bevolkingsonderzoek borstkanker

RIVM

De dataset is beschikbaar op ART-DECOR: https://decor.nictiz.nl/ART-DECOR/decor-project--rivmbk--

TNM classificatie

Union for International Cancer Control's (UICC)

 

WHO tumor classificatie

World Health Organization (WHO)

 

International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition (ICD-O-3)

World Health Organization (WHO)

 

SNOMED-CT medisch terminologiestelsel

SNOMED-CT international. In Nederland is Nictiz het National Release Center (NRC) van SNOMED

SNOMED CT is een medische standaard voor het documenteren en coderen van medische gegevens. SNOMED CT bestaat uit een verzameling medische termen die zijn gecodeerd om door een computer verwerkt te worden. Het omvat gebieden als ziektes, symptomen, verrichtingen, behandelingen, apparatuur en medicatie. 

 

In de figuur hieronder is de gebruikte methodiek schematisch toegelicht. In elke use case (MDO-, radiologieverslaglegging, beslisbomen) wordt een deel van de gegevens uit de informatiestandaard gebruikt. De gegevenssets voor de use cases zijn overlappend omdat zij voor een deel dezelfde gegevens gebruiken. In bijna elke use case is bijvoorbeeld de tumordiameter, klierstatus, leeftijd en  TNM classificatie van belang. De gehele informatiestandaard is te vinden op ART-DECOR en tevens als Excel te downloaden via https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/.

 

 

Toelichting verschillende type MDO’s

Voor het MDO is de gestructureerde gegevensset vastgesteld door de NABON commissie standaardisatie verslaglegging. De gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de diagnose en maken behandelplan verschilt per MDO (preoperatief, tijdens/na neoadjuvante behandeling, postoperatief en in gemetastaseerde setting). Daarom is per type MDO een (unieke)gegevensset ontwikkeld. Deze gegevenssets zijn hier te vinden. Hieronder wordt toegelicht welk type MDO voor welke patiëntgroep in welke behandelfase is bedoeld.

 

Type MDO

Beschrijving patiëntengroep

MDO Preoperatief

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:  

 • Nieuwe patiënten met een verdenking op een maligne afwijking en/of positieve lymfeklieren.
 • Bestaande patiënten die reeds behandeld zijn voor mammacarcinoom en waarbij een verdenking is op een nieuwe primaire tumor of een recidief.
 • Patiënten met een high risk lesion in de borst of onzeker benigne/maligne diagnoses voor bepalen verdere beleid.

 

Opmerkingen:

 • Patiënten, waarvan voorafgaand aan het MDO bekend is dat zij metastasen hebben, worden besproken met de gegevensset voor het MDO gemetastaseerd.

MDO Neoadjuvant

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:

 • Patiënten die neoadjuvant en curatief worden behandeld en tussentijds worden besproken. Dit kan na 3 of 4 kuren afhankelijk van het ziekenhuis.
 • Patiënten die neoadjuvant en curatief worden behandeld, na het afronden van de kuren. Ook dit verschilt per ziekenhuis.

MDO Postoperatief

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:

 • Patiënten die geopereerd zijn aan een primaire tumor en/of lymfeklieren en/of metastasen en/of recidief.
 • Patiënten die een re-excisie hebben gehad.

MDO Gemetastaseerd

& palliatief

Bedoeld voor de voorbereiding en bespreking van de volgende patiëntgroepen:

 • Nieuwe patiënten die primair gemetastaseerd zijn en palliatief worden behandeld
 • Bestaande patiënten die behandeld worden of in het verleden behandeld zijn voor mammacarcinoom waarbij een verdenking op metatsasen bestaat of waarbij reeds metastasen gevonden worden en die palliatief behandeld worden.

 

Achtergrondinformatie

Deze achtergrondinformatie is tevens te vinden op de NABON website, pagina Informatiestandaard.

 

B2.1 Aanleiding ontwikkeling informatiestandaard mammacarcinoom

Dezelfde gegevens voor een patiënt met mammacarcinoom in een ziekenhuis moeten tot wel 40 keer opnieuw ingevoerd worden. Het gevolg: meer risico op fouten en onnodig veel administratie. In juni 2018 startte het NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland) daarom met de commissie standaardisatie verslaglegging van het NABON[1] voor het maken van landelijke afspraken over eenheid van taal bij mammacarcinoom.

 

De commissie heeft als doel de eenheid van taal in de dossiervoering voor mammacarcinoompatiënten in de verschillende zorginformatiesystemen en de (automatische) gegevensuitwisseling tussen zorginformatiesystemen in Nederland verbeteren. De eerste stap hiervoor was het ontwikkelen van de informatiestandaard mammacarcinoom. De informatiestandaard mammacarcinoom is gepubliceerd op het platform ART-DECOR van Nictiz. Aanvullende informatie is te vinden op de NABON-website en op Amigo!.

 

B.2.2 Huidige implementatie van de informatiestandaard mammacarcinoom

De standaard voor de verslaglegging van het MDO mammacarcinoom en de radiologie is geïmplementeerd in Chipsoft standaard content versie 6.2 en hoger.

 

B2.3 Beheerproces

Informatiestandaarden veranderen op regelmatige basis. Het vaststellen van de informatiestandaard mammacarcinoom is daarmee geen eenmalige exercitie maar een cyclus, die op geordende wijze afgehandeld wordt. De informatiestandaard wordt beheerd door de multidisciplinaire NABON commissie Standaardisering verslaglegging, bestaande uit gemandateerde zorgverleners van de verschillende Nederlandse ziekenhuizen ondersteund door een secretaris en klinisch informaticus van IKNL.

 

Beheercyclus

In de tabel hieronder staat weergegeven uit welke stappen de beheercyclus bestaat:

 • Nr
 • Wat
 • Door wie
 • Frequentie

1.       

 • Opstellen en indienen wijzigingsverzoek
 • Gebruikers, leveranciers, overige belanghebbenden
 • continu

2.       

 • Intake en analyse wijzigingsverzoek
 • Beheerders
 • continu

3.       

 • Besluitvorming over wijzigingsverzoek
 • Kerngroep
 • continu

4.       

 • Informeren indiener wijzigingsverzoek over besluit en archivering wijzigingsverzoek
 • Beheerders
 • continu

5.       

 • Doorvoeren van de geaccordeerde wijzigingsverzoeken in testomgeving
 • Beheerders
 • Max 3 keer per jaar

6.       

 • Accorderen van nieuwe versie in testomgeving
 • Kerngroep
 • Max 3 keer per jaar

7.       

 • Publiceren van de nieuwe versie
 • Beheerders
 • Max 3 keer per jaar


[1] De richtlijncommissie die de kwaliteitsstandaard mammacarcinoom beheert is tevens onderdeel van het NABON.

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-11-2021

Laatst geautoriseerd  : 01-12-2023

Geplande herbeoordeling  : 01-01-2024

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Internisten Vereniging

Algemene gegevens

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

Doel en doelgroep

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor de patiënt met (verdenking op) borstkanker of voor hen die voor screening in aanmerking komen. De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de screening, diagnostiek, behandeling en nazorg van borstkanker. Tevens wordt deze richtlijn gebruikt voor het maken van informatiemateriaal voor patiënten, in samenwerking met kanker.nl en thuisarts.nl. Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van deze richtlijn hebben bijgedragen.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2021 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen  die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met borstkanker.

 

Werkgroeplid

Namens

dr. M.A.W.M.C. (Marlene) Hoynck van Papendrecht

 BVN

drs. C. (Cristina) Guerrero Paez

 BVN

drs. M.A. (Marjolein) Scholten

 BVN

C.M. (Marco) van Esterik

 Contactgroep Phyllodes

M. (Michelle) Verseveld MSc

 KNGF

prof. dr. G.H. (Truuske) de Bock

 NHG

dr. B.E.P.J. (Birgit) Vriens

 NIV

dr. A. (Agnes) Jager

 NIV

dr. C.H. (Carolien) Smorenburg, voorzitter

 NIV

dr. H. (Hiltje) de Graaf

 NIV

dr. J.R. (Judith) Kroep

 NIV

dr. H.H. (Huub) van Rossum

 NVKC

dr. ir. C. (Christiaan) van Swol

 NVKF

dr. F. (Frederiek) van den Bos

 NVKG

dr. C.D.L. (Carine) Bavelaar-Croon

 NVNG

dr. L.A.E. (Leonie) Woerdeman

 NVPC

prof. dr. M.A.M. (Marc) Mureau

 NVPC

dr. A.N. (Astrid) Scholten

 NVRO

dr. H.J.G.D. (Desiree) van den Bongard

 NVRO

dr. J.H. (John) Maduro

 NVRO

dr. M.J.C. (Maurice) van der Sangen

 NVRO

dr. N. (Nina) Bijker

 NVRO

prof. dr. L.J. (Liesbeth) Boersma

 NVRO

dr. D.J.P. (Dominique) van Uden

 NVvH

dr. E.L. (Emily) Postma

 NVvH

dr. J.H. (José) Volders

 NVvH

dr. L.J.A. (Luc) Strobbe

 NVvH

mr. dr. F.H.  (Frederieke) van Duijnhoven

 NVvH

drs. E.M. (Elise) Bekers

 NVVP

dr. A.I.M. (Inge-Marie) Obdeijn

 NVvR

dr. C.E. (Claudette) Loo

 NVvR

dr. M.B.I. (Marc) Lobbes 

 NVvR

dr. C. (Carla) Meeuwis

 NVvR

drs. L.M.H. (Lidy) Wijers

 NVvR

drs. M.W. (Mechli) Imhof-Tas

 NVvR

A. (Angelie) van den Bosch

 V&VN

C. (Celine) Zoetbrood

 V&VN

A.M.J. (Antoinette) Holterman 

 V&VN oncologie

drs. J.M. (Margriet) Collée

 VKGN

 

Met ondersteuning van

Drs. S.N. (Sarah) van Duijn

Dr. L. (Linda) Oostendorp

Drs. M. (Miriam) te Lintel Hekkert

Dr. N. (Nadine) Zielonke

Dr. J. (Joppe) Tra

Belangenverklaringen

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.

Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Clusterstuurgroep

Clusterlid

Functie

Nevenwerkzaamheden

Gemelde belangen

Smorenburg

(voorzitter)

* Internist-oncoloog Antoni van Leeuwenhoek (0,9 fte - betaald)
* Opleider oncologie Antoni van Leeuwenhoek

Lid Bestuur gasthuis Antoni van Leeuwenhoek (onbetaald)

In 2018 een vergoeding van €1,307,00 ontvangen van Pfizer.

 

Guerrero Paez

Directeur Borstkanker Vereniging Nederland

Lid Raad van Toezicht SPL te Leiden (onbetaald)

Als patiëntenorganisatie leveren wij vanuit patïëntenperspectief advies aan. Persoonlijk ben ik alleen betrokken bij het Covid consortium waar we onderzoek doen naar Covid en Borstkanker. Trekker is IKNL (geen rol als projectleider).

Verder werken wij met de PAG samen en allerlei vrijwilligers.

Wij ontvangen van de farmacie gelden voor specifieke projecten op het gebied van informatievoorziening en/of lotgenotencontact. Deze zijn multisponsored en worden altijd opgenomen in het transparantieregister.

Vriens

Internist-oncoloog Catherinaziekenhuis Eindhoven

 

In 2018 een vergoeding van €870,00 ontvangen van Novartis.

Mureau

Plastisch chirurg, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

* Maatschapslid AZR>SFG, werkzaamheden als plastisch chirurg (betaald)
* Vicevoorzitter clinical audit board Dutch Breast Implant Registry, mede beheren landelijke kwaliteitsregistratie borstimplantaten (vacatiegelden)
* Lid European Commission Expert Panel Medical Devices, General and Plastic Surgery and Dentistry, beoordelen documenten medical devices in kader CE-marketing (betaald)

Polytech Health & Aesthetics GmbH - Long-term results of breast reconstruction with polyurethane covered implants: a multicenter randomized controlled trial - Projectleider

Lobbes

* Radioloog - Zuyderland Medisch Centrum, afdeling Medische Beeldvorming (0,9 fte)
* Assistant professor - Maastricht Universitair Medisch Centrum / GROW School for Oncology and Development Biology, afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde (0,1 fte)

Lid wetenschappelijke adviesraad LRCB - Lid wetenschappelijke raad Zuyderland Medisch Centrum

* GE Healtcare - Rapid Access to Contrast-Enchanced mammography in Recalls form breast cancer screening (RACER) – Projectleider

* Boegbeeldfunctie wereldwijd van contrast-enhance mammography (CEM)

* Betrokkenen heeft  financiële vergoedingen gekregen voor het verzorgen van workshops, presentatie en deelname van medical advisory boards van onder andere GE Healthcare, Hologic, Tromp Medical, Suazio, Bayer

Bosch, van den

Verpleegkundig specialist mammacarcinoom in het Catherinaziekenhuis te Eindhoven

Gast-docent HBO-V studenten aan Fontys Hogeschool te Eindhoven (betaald)

Geen

Bongard, van den

Radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC

* Lid NABON bestuur (onbetaald)
* Voorzitter Landelijk Platform Radiotherapie Mammacarcinoom (LPRM) bestuur (onbetaald)
* Faculty ESTRO teaching course Advanced Treatment Planning (eenmalige vergoeding)
* Lid adviesraad Borstkanker Vereniging Nederland (onbetaald)
* Lid redactie BVN (onbetaald)

* KWF/ Pink Ribbon - Eenmalige hoge dosis radiotherapie mammacarcinooom (ABLATIVE project, 2013 en 2020) - Projectleider; VARIAN grant voor Adaptive Radiotherapy in Breast Cancer patients (BREAST-ART, 2020) - Projectleider.

* Lid landelijke werkgroep hypofractionering mammacarcinoom

Van Swol

* Klinisch Fysicus, St. Antonius Ziekenhuis (0,9 fte)
* Hoofd Zorgketen Borstkanker, St. Antonius Ziekenhuis (0,1 fte)

Voorzitter Bestuur Stichting Opleiding Klinische Fysica - onbetaald. Zie www.stichtingokf.nl

Geen

Van Duijnhoven

Chirurg-oncoloog, Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

* European Organization for Research and Treatment of Cancer, secretary of the Breast Cancer Group
* Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, subgroep Mammachirurgie - werkgroep Wetenschap
* Borstkanker Onderzoeks Groep BOOG - bestuur werkgroep Gemetastaseerde ziekte
* Borstkanker Onderzoeks groep BOOG - bestuur werkgroep Locoregionaal
* NEO ALLTO study Steering committee
Alle nevenwerkzaamheden zijn onbetaald

* Innovatiefonds Zorgverzekeraars - Towards omitting breast surgery in patients with a complete response to neoadjuvant chemotherapy - biopten past NAC ter evaluatie respons onderzoek inmiddels afgerond- Geen projectleider, co-PI

* KWF - Management of low risk ductal carcinoma in situ (low-risk DCIS): a non-randomized, multicenter, non-inferiority trial between standard therapy approach versus active surveillance - clinical trial ongoing - Geen projectleider, co-PI

* KWF - Clinically node negative breast cancer patients undergoing breast conserving therapy: Sentinel lymph node procedure versus follow-up - randomized clinical trial, accural complete January 2022 - Geen projectleider, local PI

* EORTC-quality of life group - Follow-up in Early and Locally Advanced Breast Cancer Patients: An EORTC QLG-BCG-ROG Protocol - clinical study in which quality of life data are registered in patients treated for breast cancer < 3 years ago - Geen projectleider, local PI

* Als arts ook betrokken bij de patiëntenvereniging voor Phyllodes tumoren van de borst, wat 1 van de geformuleerde knelpunten vanuit onze beroepsvereniging is.

Volders

Oncologische chirurg
* tot 31-12-2021 Gelre Ziekenhuis Apeldoorn/Zutphen
* per 10-1-2022 Diakonessenhuis Utrecht

* Bestuurslid werkgroep Mammachirurgie NVCO - onbetaald
* Voorzitter subgroep positionering en profilering NVCO werkgroep Mammachirurgie

Geen

Van der Sangen

Radiotherapeut-oncoloog, afdeling Radiotherapie, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Bestuurslid BOOG (Borstkanker Onderzoeksgroep Nederland), onbetaald

NVRO/IKNL - Retrospectief onderzoek naar het gebruik van radiotherapie in Nederland - Geen projectleider

 

Clusterexpertisegroep

Clusterlid

Functie

Nevenfuncties

Gemelde belangen

Bavelaar-Croon

Nucleair Geneeskundige - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede

* Voorzitter werkgroep mammacarcinoom NVNG (Nederlandse Vereniging Nucleaire Geneeskunde)
* Lid van de werkgroep mamacarcinoom namens nucleair geneeskundigen in de regio van Alliantie Regionale Topzorg

Geen

Imhof-Tas

Mammaradioloog en screeningsradioloog Radboud UMC (100%)

Geen

Geen

Obdeijn

Mammaradioloog in het Erasmus MC

Geen

* ZonMw - KWF, Sisters Hope, Pink Ribbon Stichting… - MRI versus mammography for breast cancer screening in women with familial risk (FAMRIsc: a multicentre randomised, controlled trial (Lancet Oncology 2019)

Wijers

Mamma- en neuroradioloog Alrijne Zorggroep (Leiderdorp - Leiden - Alphen)

* Lid NABON
* Lid Contentgroep Mamma HIX
Beide onbetaalde nevenfuncties

In 2020 een vergoeding van €1270,00 ontvangen van Bayer.

Collée

Klinisch geneticus, Erasmus MC Rotterdam

Geen

* KWF - Nationwide infrastructure integrating research and health care to improve management for Dutch women with familial breast cancer risk Infrastructure Initiatives –

* KWF Building in the Archipelago of Ovarian Cancer Research - Geen projectleider

Rossum, van

Laboratorium specialist Klinische Chemie, Afdeling Algemeen Klinisch Laboratorium Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam

* Eigenaar en directeur Huvaros B.V. (onbetaald)
* Medeoprichter Aandeelhouder en CSO SelfSafeSure Blood Collections B.V. (onbetaald)

* Health Holland - Subsidie voor vingerprik bloedafname systeem voor Covid-19 serologie - Projectleider
* Roche diagnostics - In kind subsidie waarbij Roche Cyfra 21,1, NSE en CEA testen voor DEDICATION studie sponsort - Geen projectleider

 

Bock, de

Hoogleraar oncologische epidemiologie en interim afdelingshoofd afdeling Epidemiologie van het UMCG (voltijds aanstelling)

* Lid werkgroep herziening richtlijn familiaire en erfelijke eierstokkanker  
* Lid International Advisory board for the Breast
* Lid KWF werkgroep epidemiologie
* Lid stuurgroep Nederlands familiair borst en eierstokkanker studiegroep
Stuugroep Lifelines corona onderzoek
Chair Data Acces Board (DAB) NELSON
* Beheerder OncoLifeS
* Programmadirecteur Epidemiologie namens Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie
* Lid Data Monitoring Safety Board OLIVIA studie

* W.J. Thijnstichting - STIC, het begin of het einde - Projectleider samen met gynaecoloog
* EU - PRESCRIP-TEC: Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer - Geen projectleider
* Astra Zeneca - COBRA Groningen: long term outcomes and Quality of life in women with ovarian cancer - Geen projectleider
* EU - QUALITOP: monitoring multidimensional aspects of quality of life after cancer immunotherapy, an open smart digital platform for personalized prevention and patient - Geen projectleider
* KWF - Stimulation of Daily physical Activity for patients with cancer. Implementation in primary care - Geen projectleider
* ZonMw - CIN2+-specific methylation markers in the triage of hrHPV-positive self-samples will improve efficacy of population-based cervical cancer screening - Projectleider

 

Bos, van den

Internist-ouderengeneeskunde LUMC

Voorzitter kerngroep ouderen NIV (onbetaald)

SKMS - Keuzehulpen nij patiënten met multimorbiditeit - Projectleider

 

Verseveld

* Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie bij Lymfologie en Oncologie, portefeuilehouder Wetenschap Oedeem en Oncologie: 8 uur per week
* Oedeem en Oncologiefysiotherapie bij Phaedra Centrum voor oncologische zorg: 2 dagen per week
* Hoofddocent Avans+, Master Oncology Physical Therapie: 1-2 dagen per week

* NVFL: vrijwillige functie
* Phaedra + Avansplus = betaalde functie

Geen

Loo

Radioloog, gespecialiseerd mammaradiologie & screening BVO (regio midden west). NKI-AVL (Nederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek) en BVO midden west

* Wetenschappelijke cie NBCA (deels betaals/vacatie)
* Accreditatie cie NVvR (onbetaald)
* Uitkomst gerichte zorg borstkanker (afgevaardigd vanuit mammasectie NVvR)

In 2019  een vergoeding van €1749,00 ontvangen van Bayer.

Meeuwis

Mammaradioloog Ziekenhuis Rijnstate

* NABON - werkgroep standaardisatie verslaglegging (onbetaald)
* NABON - werkgroep voorlichting (onbetaald)
* NVvR - mammasectie (DCBI) bestuur secretaris (onbetaald)
* NVvR - kwaliteitsvisitatiecommissie (betaald)

* SENO medical - Echografie gecombineerd met laserlicht voor de diagnostiek bij verdachte massa's in de borst - Projectleider
* GE Healthcare - 3D echografie bij patiënten die doorverwezen zijn met een BI-RADS 0 afwijking. Zij kregen aanvullend een 3D echo van beide borsten. Studie inmiddels gesloten - Geen projectleider

 

Louwe

Gynaecoloog, 0,9 aanstelling Leids Universitair Medisch Centrum

Geen

Geen

Graaf, de

Internist-oncoloog MCL

Lid commissie kwaliteit NVMO.

Medisch manager Oncologisch Netwerk Friesland (ONF)

Coach Coassistenten

Lid raad van toezicht zorg en welzijn

Geen

Jager

Internist-oncoloog Erasmus MC Kanker Instituut Rotterdam

* Voorzitter Stichting BOOG (Borstkanker onderzoeksgroep) - onbezoldigd
* Voorzitter DORP (Dutch Oncology Research Platform) - onbezoldigd
* Secretaris Stichting Borst Vooruit - onbezoldigd

* KWF - Prediction of Breast Cancer chemotherapy response in patients by determination of chemosensitivity in tumor tissue ex vivo - Projectleider
* KWF Pink Ribbon - Circulating tumor cell detection by diagnostic leukapheresis to predict late recurrences in breast cancer after five years adjuvant endocrine treatment - Projectleider
* Breast Cancer Now - The value of ciculating tumor DNA dynamics in patient selection for palbociclib treatment - Projectleider
* KWF - Detection of early progression by ciculating tumor DNA in metastatic breast cancer patients treated with endocrine therapy and CDK+/6 inhibitors - Projectleider
* Oncode - Selection of advanced breast cancer patients for carboplatin treatment using the functional repair capacity (RECAP) test: the CAREEI II study - Projectleider
* Pfizer - Functional selection of advanced breast cancer patients for Talazoparib treatment Using the Repair Capacity (RECAP) test: The FUTURE trial – Projectleider

In 2019 een vergoeding van €980,00 ontvangen van Roche Pharma.

Strobbe

Borstkankerchirurg CWZ Nijmegen fulltime staflid

Geen

Geen

Maduro

Radiotherapeut oncoloog, Universitaire Medische Centrum Groningen en Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

Bestuur BOOG, onbetaald
Eenmalig advisory board HOLOGIC, betaald

EU - HARMONIC, gevolgen straling bij kinderen - Geen projectleider

 

Boersma

Radiotherapeut-oncoloog Maastro, Maastricht

* Klinische werkzaamheden en wetenschappelijke werkzaamheden

* Voorzitter van Landelijk Platform Protonentherapie en lid van commissie kwaliteit NVRO

ZonMw - MOVE project: verbeteren zorgpaden protonentherapie; SKMS project: INNOVATE: verbeteren implementatie van innovaties. KWF: Descartes studie: de-escalatie van bestraling bij patiënten met pCR na Neoadjuvante chemotherapie

 

Scholten

Radiotherapeut-oncoloog, NKI-AVL

-

KWF - PPAPBI-2 trial - Projectleider

 

Postma

Oncologisch chirurg Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Geen

Geen

Uden

Fellow chirurgische oncologie: per 17-1-2022 te Gelre Ziekenhuizen (hiervoor fellow chirurgische oncologie in het Rijnstate Ziekenhuis)

Niet van toepassing

Onbetaald en ongefinancierd promotie onderzoek naar inflammatoir mammacarcinoom: nu geen aandachtspunt voor de revisie.

Bijker

Radiotherapeut-oncoloog Amsterdam UMC

* Kartrekker lateralisatie mammazorg AmsterdamUMC, onbetaald
* Bestuurslid IKNL mammawerkgroep regio Amsterdam, onbetaald
* Lid werkgroep NABON patiëntenvoorlichting, onbetaald

* KWF 12900 - Reduction of organ motion during radiotherapy by non-invasive mechanical ventilation supported berating control - Geen projectleider
* KWF - Ablative-2: single-dose preoperative partial breast irradiation in low-risk breast cancer patients - Geen projectleider

 

Kroep

Internist-Oncoloog, LUMC

Betaald adviseurschap: AstraZeneca, GSK, Eisai, Lilly, MSD, Novartis

* AstraZeneca - FAB, DOMEC en MMRd-GREEN studie; behandeling ovariumca (FAB) en  endometrium carcinoom (DOMEC en MMRd-GREEN) drugs (olaparib, durvalumab) en onregstricted grant - Projectleider

* Novartis - NEOLBC studie met neoadjuvant chemotherapie vs ribociclib en letrozol in hormoongevoelig mammacarcinoom. ribociclib en unregstricted grant - Projectleider

* Philips - NEOLBC studie met neoadjuvant chemotherapie vs ribociclib en letrozol in hormoongevoelig mammacarcinoom. unrestricted grant - Projectleider

Woerdeman

Plastisch chirurg Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

* Hoofd afdeling plastische chirurgie Antoni van Leeuwenhoek
* Lid werkgroep richtlijn mammareconstructie namens de NVPC (onbetaald)

Dutch Cancer Society, Grand/Award Number: - Ontwikkeling borst reconstructie keuzehulp - Projectleider

 

Esterik, van

Tot 2014 zelfstandige als Invalbakker

* Brood en Banker Bakker
* Coördinator Contactgroep Phyllodes onderdeel Patiënten platform Sarcomen

Geen

Scholten, M

* Belangenbehartiger bij BVN (Borstkankervereniging), 50%
* Beleidsmedewerker ZonMw, 50% (tot 30 april 2023)

* Zitting in Medische Advies Raad Parkinsonvereniging (vrijwillig)
* ZZP verpleegkundige en lessen "wetenschap en techniek"

Geen

Hoynck van Papendrecht

Vrijwilligster BVN

* Gepensioneerd arts
* Vrijwilligster BVN - onbetaald
* Kerngroeplid Stadsdorp Vondel Helmersbuurt - onbetaald

Geen

Bekers

Patholoog, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Geen

Geen

Zoetbrood

 

 

 

Werkwijze

AGREE

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

 

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerde de werkgroep schriftelijk de knelpunten in de zorg voor patiënten met borstkanker. Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

 

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

 

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur is te vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. Indien mogelijk werd de data uit verschillende studies gepoold in een random-effects model met behulp van Review Manager 5.4. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

 

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

 

GRADE

Definitie

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

 

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello 2016b). Dit evidence-to-decision framework is een integraal onderdeel van de GRADE methodiek.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

 

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet. 

Voor behandelaars

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak moeten ontvangen.

Er zijn meerdere geschikte interventies of aanpakken. De patiënt moet worden ondersteund bij de keuze voor de interventie of aanpak die het beste aansluit bij zijn of haar waarden en voorkeuren.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen. 

 

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

 
Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwalitieit. http://richtlijnendatabase.nl/over_deze_site/over_richtlijnontwikkeling.html

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.